Nevo.co.il

חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, תשמ"ג-1983

בריאות – עישון ומוצרי טבק – הגבלת מוצרי טבק

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

איסור פרסומת בשבח העישון

Go

2

סעיף 3

איסור פרסומת באמצעים מסויימים

Go

2

סעיף 4

הגבלות בפרסומת בשלטים

Go

3

סעיף 5

הגבלת פרסומת

Go

3

סעיף 6

הגבלת מספר מודעות בעתון

Go

3

סעיף 7

חובת הכללת אזהרה בפרסום

Go

3

סעיף 7א

הגבלת השימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק

Go

3

סעיף 7ב

איסור הצבת מכונת מכירה

Go

4

סעיף 8

איסור מתנות

Go

4

סעיף 8א

איסור מכירה, השכרה או השאלה לקטין

Go

4

סעיף 9

אזהרה

Go

4

סעיף 9א

דיווח בדבר הוצאות בעד פרסומת למוצרי טבק

Go

4

סעיף 10

דין המדינה

Go

5

סעיף 11

עונשין

Go

5

סעיף 11א

קובלנה

Go

5

סעיף 12

אחריות פרסומאי ובעל אמצעי הפרסום

Go

5

סעיף 13

חזקה

Go

5

סעיף 14

תפיסות

Go

5

סעיף 15

ביצוע ותקנות

Go

5

סעיף 16

תחילה והוראות מעבר

Go

6


חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, תשמ"ג-1983*

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 535 (ה"ח הכנסת 42)

חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון הגבלת הפרסומת והשיווק של מוצרי טבק, תשמ"ג-1983

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "חוק העונשין" – חוק העונשין, התשל"ז-1977;

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 535 (ה"ח הכנסת 42)

הוספת הגדרת "חוק העונשין"

           "מוצרי טבק" - טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת;

מיום 12.8.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 535 (ה"ח הכנסת 42)

"מוצרי טבק" – טבק בכל צורה שהיא הנועד לעישון, להרחה, ללעיסה או למציצה לרבות סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת סיגרלות, טבק לנרגילה וטבק למקטרת;

           "מוצר המשמש לעישון טבק" – מוצר המשמש לעישון טבק, בכל צורה שהיא, לרבות נרגילה, מקטרת ונייר לגלגול סיגריות;

מיום 10.5.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 197 (ה"ח הכנסת 160)

הוספת הגדרת "מוצר המשמש לעישון טבק"

           "מותג" - סימן מסחרי, סמל, כיתוב מיוחד, עיצוב גרפי, סיסמה או סימנים ייחודיים אחרים;

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

הוספת הגדרת "מותג"

           "פרסומת" - פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור, לרבות פרסומת עקיפה;

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

החלפת הגדרת "פרסומת"

הנוסח הקודם:

"פרסומת" - פרסומת בעל פה, בכתב או בדפוס שנעשתה על ידי בעל ענין בשיווק מוצרי טבק או מטעמו והמכוונת לציבור או לחלקו;

           "פרסומת עקיפה" - פרסומת שלא למוצר טבק, שמטרתה, בין היתר, לקדם שיווק של מוצר טבק מסוים;

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

הוספת הגדרת "פרסומת עקיפה"

           "שיווק" - מכירה, הספקה או יבוא של מוצרי טבק, למעט –

(1)   יצוא;

(2)   יבוא על ידי זכאים לפטור מתשלום מכס לפי כל חיקוק בר תוקף בעניני מכס;

(3)   מכירה בחנויות פטורות מכס;

           "פרסומת לשם מסחרי" - פרסומת לשם מסחרי של מוצרי טבק בלבד או לסוג או לסוגים מסויימים של סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת, לרבות פרסומת עקיפה.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

"פרסומת לשם מסחרי" – פרסומת לשם מסחרי של מוצרי טבק בלבד או לסוג או לסוגים מסויימים של סיגריות, סיגרים, סיגרלות וטבק מקטרת, לרבות פרסומת עקיפה.

איסור פרסומת בשבח העישון

2.    לא יעשה אדם פרסומת בשבח העישון כשלעצמו.

איסור פרסומת באמצעים מסויימים

3.    לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאלה:

(1)   שידורי רדיו בישראל;

(2)   שידורי טלויזיה בישראל;

(3)   הקרנה פומבית או הצגה, פסטיבל או אירוע פומביים;

(4)   עתונות או כל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18;

(4א) מדור או מוסף בעיתון המוקדש בעיקרו לספורט, לבידור או לבילוי;

(5)   כלי תחבורה ציבוריים פנים-ארציים;

(6)   קלטת וידאו, קלטת קולית או תקליטור, המיועדים למכירה, להשכרה או להצגה בציבור;

(7)   משחק או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

3. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאלה:

(1) שידורי רדיו בישראל;

(2) שידורי טלויזיה בישראל;

(3) הקרנה פומבית או הצגה, פסטיבל או אירוע פומביים;

(4) עתונות או כל דבר דפוס אחר המיועדים בעיקר לילדים ולבני נוער עד גיל 18;

(4א) מדור או מוסף בעיתון המוקדש בעיקרו לספורט, לבידור או לבילוי;

(5) כלי תחבורה ציבוריים פנים-ארציים;

(6) קלטת וידאו, קלטת קולית או תקליטור, המיועדים למכירה, להשכרה או להצגה בציבור;

(7) משחק או תוכנה כהגדרתה בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995.

הגבלות בפרסומת בשלטים

4.    (א)  לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בשלטי חוצות נייחים או ניידים, או בחצרים הפתוחים לציבור, למעט בשלט מותר.

           (ב)  לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בשלט מותר אלא אם מופיעה בו האזהרה שבסעיף 9 בעברית, במסגרת ובאותיות ברורות וקריאות ממרחק סביר לפי הענין.

           (ג)   בכל פרסומת בשלט מותר יכללו רק הפרטים הבאים או מקצתם: שם מוצר הטבק, סימנו ושמו המסחרי, שם היצרן וסימנו המסחרי, דמות חפיסת המוצר ומקום מכירתו.

           (ד)  בסעיף זה, "שלט מותר" - שלט שהוצג כדין על פני בית עסק או בתוכו או על רכב של יצרן, יבואן, סוכן, משווק, מפיץ או מוכר של מוצרי טבק או על פני מקום ממכר של מוצרי טבק או בתוכו.

הגבלת פרסומת

5.    (א)  לא יעשה אדם פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי של מוצר טבק, באמצעות שימוש בשמם או בדמותם של בני אדם, של אבר מאבריהם, או של בעלי חיים, לרבות דמויות מצוירות או מונפשות.

           (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על שימוש בשמו או בדמותו של בן אדם או של בעל חיים המהווים סימן מסחר רשום, כהגדרתו בפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, ובלבד שמוצר הטבק שווק בישראל לפני יום תחילתו של חוק הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (תיקון מס' 2), תשס"א-2001 (להלן - תיקון מס' 2), תוך שימוש בשם או בדמות כאמור, והשם או הדמות מוצגים בפרסומת באותה הצורה של סימן המסחר הרשום.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח 2769)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

הגבלת פרסום

5. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בעתון או בכל דבר דפוס אחר באמצעות שימוש בשמם, כינויים, תמונתם, תצלומם, או דמותם של בני אדם שהם אחד מאלה:

(1) ידועי שם;

(2) בני פחות מ-40 שנים;

(3) לובשי מדים;

(4) לובשים תלבושת ספורט או בגד ים.

הגבלת מספר מודעות בעתון

6.    לא יעשה אדם במהדורה אחת של עתון אחד, או במהדורה אחת של כל דבר דפוס אחר, יותר מפרסומת אחת לאותו שם מסחרי.

חובת הכללת אזהרה בפרסום

7[1].      לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בעתון או בכל דבר דפוס אחר אלא אם כלולה בה, בשורה האחרונה ובמסגרת, אזהרה לפי הנוסח שבסעיף 9; האזהרה תהיה בשפה שבה נתפרסם העתון או דבר הדפוס האחר ובאותיות ברורות שגדלן המזערי 12 נקודות דפוס שחור. השטח שבו כלולה האזהרה והתחום במסגרת, יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת.

מיום 6.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 342 (ה"ח 2387)

7. לא יעשה אדם פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי בעתון או בכל דבר דפוס אחר אלא אם כלולה בה, בשורה האחרונה ובמסגרת, אזהרה לפי הנוסח שבסעיף 9; האזהרה תהיה בשפה שבה נתפרסם העתון או דבר הדפוס האחר ובאותיות ברורות שגדלן המזערי 12 נקודות דפוס שחור. השטח שבו כלולה האזהרה והתחום במסגרת, יהיה 5% לפחות משטח מודעת הפרסומת.

הגבלת השימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק

7א.     (א)  לא יעשה אדם פרסומת עקיפה במסגרת עסקית.

           (ב)  פרסומת למוצר שאינו מוצר טבק או לעסק או לפעילות, שנעשה בה שימוש בשם מסחרי או במותג של מוצר טבק, רואים בה פרסומת עקיפה כל עוד לא הוכח אחרת.

           (ג)   הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יחולו על מוצר שאינו מוצר טבק או על עסק או פעילות, שהם בעלי שם זהה או דומה לשם מסחרי או למותג של מוצר טבק, ולא על פרסומת למוצר, לעסק או לפעילות כאמור, אם מתקיימים לגביהם תנאים אלה:

(1)   המוצר, העסק או הפעילות שווקו או היו קיימים בישראל ביום תחילתו של תיקון מס' 2;

(2)   המוצר, העסק או הפעילות האמורים מוצגים בפרסומת באופן שונה בעיקרו ממותגו של מוצר הטבק, או שהמותג של מוצר הטבק מוצג על גבי המוצר שאינו מוצר טבק, באופן שאינו בולט לעין.

           (ד)  לא ישתמש יצרן או יבואן בשם מסחרי של מוצר טבק ששווק לראשונה לאחר תחילתו של תיקון מס' 2, אם הוא זהה או דומה בעיקרו לשמו של מוצר אחר שאינו מוצר טבק.

           (ה)  (1)   אין רואים במתן חסות, או בפרסומת שבה צוין מתן חסות, משום פרסומת עקיפה, אם מתן החסות או הפרסומת כאמור הם לאירועים בתחומי התרבות, האמנות או הרווחה שאינם מיועדים בעיקרם לילדים או לבני נוער עד גיל 18, או שהם לפעילות בתחומים אלה;

(2)   הוראות פסקה (1) לא יחולו על מתן חסות או על פרסומת לאירוע או לפעילות, או לאדם המשתתף בהם, אם מתקיים לגבי האירוע או הפעילות אחד מאלה:

(א)   מקורם בישראל ויש להם השפעה גם מחוץ לישראל;

(ב)   דבר מתן החסות שודר בטלוויזיה או ברדיו;

(3)   פרסומת בעיתון או בכל דבר דפוס אחר שבה צוין מתן חסות ושאין רואים בה פרסומת עקיפה לפי הוראות פסקה (1) וגודלה עולה על עשרה סנטימטרים מרובעים, תכלול אזהרה בהתאם להוראות סעיף 7.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 223 (ה"ח 2769)

הוספת סעיף 7א

מיום 11.7.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2154 מיום 11.6.2008 עמ' 529 (ה"ח הממשלה 180)

(ה) (1) אין רואים במתן חסות, או בפרסומת שבה צוין מתן חסות, משום פרסומת עקיפה, אם מתן החסות או הפרסומת כאמור הם לאירועים בתחומי התרבות, האמנות או הרווחה שאינם מיועדים בעיקרם לילדים או לבני נוער עד גיל 18, או שהם לפעילות בתחומים אלה;

(2) הוראות פסקה (1) לא יחולו על מתן חסות או על פרסומת לאירוע או לפעילות, או לאדם המשתתף בהם, אם מתקיים לגבי האירוע או הפעילות אחד מאלה:

(א) מקורם בישראל ויש להם השפעה גם מחוץ לישראל;

(ב) דבר מתן החסות שודר בטלוויזיה או ברדיו;

(3) פרסומת בעיתון או בכל דבר דפוס אחר שבה צוין מתן חסות ושאין רואים בה פרסומת עקיפה לפי הוראות פסקה (1) וגודלה עולה על עשרה סנטימטרים מרובעים, תכלול אזהרה בהתאם להוראות סעיף 7.

איסור הצבת מכונת מכירה

7ב.     לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 223 (ה"ח 2769)

הוספת סעיף 7ב

מיום 11.8.2011 עד יום 31.12.2013

תיקון מס' 6 הוראת שעה

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח 370)

7ב. לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק במקום שקבע שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת; בלי לגרוע מהאמור, שר הבריאות יקבע הוראות בדבר איסור הצבת מכונות למכירת מוצרי טבק בקרבת בתי ספר ומוסדות חינוך; תקנות לעניין זה אינן טעונות את אישור הוועדה כאמור.

מיום 1.1.2014

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח 370)

7ב. לא יציב אדם מכונה למכירת מוצרי טבק במקום שקבע שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

איסור מתנות

8.    (א)  לא ישווק אדם לצרכן ולא יפיץ לצרכן מוצר טבק אליו מצורפים או נלווים פרס, מתנה או זכות להשתתפות בהגרלת פרסים או בתחרות.

           (ב)  לא יפיץ אדם לצרכן מוצרי טבק ללא תמורה.

איסור מכירה, השכרה או השאלה לקטין

8א.     (א)  לא ימכור אדם מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק לקטין.

           (א1)        לא ישכיר ולא ישאיל אדם מוצר המשמש לעישון טבק לקטין.

           (ב)  בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

           (ג)   בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק או מוכרים, משכירים או משאילים מוצרים המשמשים לעישון טבק יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(ב).

           (ד)  מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

מיום 12.11.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 536 (ה"ח הכנסת 42)

הוספת סעיף 8א

מיום 10.5.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 197 (ה"ח הכנסת 160)

איסור מכירה, השכרה או השאלה לקטין

8א. (א) לא ימכור אדם מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק לקטין.

(א1) לא ישכיר ולא ישאיל אדם מוצר המשמש לעישון טבק לקטין.

(ב) בעל עסק או מי שעובד בעסק רשאי לדרוש מאדם המבקש שיספקו לו מוצר טבק או מוצר המשמש לעישון טבק, שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

(ג) בעל עסק שבו מוכרים מוצרי טבק או מוכרים, משכירים או משאילים מוצרים המשמשים לעישון טבק יציג במקום בולט בעסקו, בצורה שקבע שר הבריאות, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) סעיפים קטנים (א), (א1) ו-(ב).

(ד) מי שלא קיים את הוראת סעיף קטן (ג), רואים אותו כמי שלא קיים תנאי מתנאי הרישיון שניתן לו לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, והוראות החוק האמור יחולו עליו.

אזהרה

9.    (א)[2] לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת או לנרגילה באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה - משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה.

           (ב)  במוצרי טבק שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.

           (ג)   שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וסעיפים 4 או 7, וכן לשנות את הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופן החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות - לגבי פרסום כאמור בסעיף 7 ותוך 8 חודשים מיום פרסומו כאמור - לגבי פרסום לפי סעיף 4 או סעיף זה.

מיום 6.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 342 (ה"ח 2387)

הוספת סעיף קטן 9(ג)

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 223 (ה"ח 2769)

9. (א) לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת על צידה עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה – משרד הבריאות קובע כי העישון מזיק לבריאות משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה.

(ב) במוצרי טבק שאינם סיגריות יכול שהאזהרה תודפס או תודבק על פני העטיפה במקום בצידה.

(ג) שר הבריאות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את נוסח האזהרה, לרבות קביעת נוסחי אזהרה שונים לענין סעיפים שונים, ומתחלפים מעת לעת, לענין סעיף זה וסעיפים 4 או 7, וכן לשנות את הגודל המזערי של האותיות שבאזהרה ולקבוע הוראות בדבר מיקום האזהרות, עיצובן, צורתן ואופן החלפת נוסחי האזהרות; נוסח אזהרה שנקבע לפי סעיף קטן זה ייכנס לתוקפו תוך 45 ימים מיום פרסומו ברשומות - לגבי פרסום כאמור בסעיף 7 ותוך 8 חודשים מיום פרסומו כאמור - לגבי פרסום לפי סעיף 4 או סעיף זה.

מיום 10.5.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 198 (ה"ח הכנסת 160)

(א) לא ישווק אדם מוצרי טבק בחפיסה, לרבות טבק למקטרת או לנרגילה באריזה, אלא אם מודפסת או מודבקת עליה אזהרה באותיות דפוס בנוסח הבא: "אזהרה - משרד הבריאות קובע כי העישון גורם למחלות חמורות"; האזהרה תהא בעברית ובאותיות "פרנקריהל" 8 נקודות דפוס שחור ברורות וקריאות; המילה "אזהרה" תודגש על ידי קו מתחתיה.

דיווח בדבר הוצאות בעד פרסומת למוצרי טבק

9א.     (א)  יצרן או יבואן של מוצרי טבק יגיש לשר הבריאות או למי שהוא הסמיך לכך, בכל שנה עד יום 1 ביוני, דוח של רואה חשבון מטעמו, בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים, בדבר הוצאותיו בשנה הקודמת בעד פרסומת, קידום מכירות ומתן חסות, למוצרי הטבק שהוא ייצר או ייבא, לפי העניין; דוח כאמור יימסר בכתב וכן באמצעי אלקטרוני או מגנטי.

           (ב)  בדוח כאמור בסעיף קטן (א) יסווגו ההוצאות בעד פרסומת למוצרי טבק כמפורט להלן:

(1)   פרסומת, למעט פרסומת כאמור בפסקאות (2) עד (4);

(2)   מתן חסות;

(3)   מבצעי קידום מכירות;

(4)   דיוור ישיר כהגדרתו בסעיף 17ג לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981.

           (ג)   שר הבריאות יפרסם באתר האינטרנט של משרד הבריאות או בדרך אחרת כפי שימצא לנכון את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים של מוצרי טבק כאמור בסעיף קטן (א), וכן את סך ההוצאות של כלל היצרנים והיבואנים כאמור כשהן מסווגות כמפורט להלן:

(1)   סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(1) ו-(4), בסכום אחד;

(2)   סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(2);

(3)   סך ההוצאות כאמור בסעיף קטן (ב)(3).

           (ד)  הוראות סעיף זה יחולו גם על בעל זכויות בסימן מסחרי של מוצרי טבק ומי מטעמו ועל בעל רשות להשתמש בסימן המסחרי, שאינם יצרן או יבואן של מוצרי טבק, העושים פרסומת לשם מסחרי.

מיום 11.7.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2154 מיום 11.6.2008 עמ' 529 (ה"ח הממשלה 180)

הוספת סעיף 9א

דין המדינה

10.   לענין חוק זה דין המדינה כדין כל אדם.

עונשין

11.   (א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, למעט סעיף 8א, דינו, ביחיד - הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ובתאגיד - כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.

           (א1)        המוכר מוצר טבק לקטין או המוכר, משכיר או משאיל לקטין מוצר המשמש לעישון טבק, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

           (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 9, תחשב אי הדפסת אזהרה או הדבקתה על סדרת ייצור אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, וביבוא - על יחידת יבוא אחת המסומנת על גבי כל חפיסה, כעבירה אחת.

           (ג)   חובת ההוכחה בענין סדרת הייצור היא על היצרן וביחידת היבוא - על היבואן; לענין סעיף זה, סדרת ייצור אחת היא מוצרי טבק שיוצרו ביום עבודה אחד, ויחידת יבוא אחת היא מוצרי טבק בעלי שם מסחרי אחד ארוזים בארגז אחד.

מיום 6.1.1996

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 342 (ה"ח 2387)

החלפת סעיף קטן 11(א)

הנוסח הקודם:

(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, דינו, ביחיד – קנס 75,000 שקלים, ובחבר-בני-אדם – 200,000 שקלים.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 223 (ה"ח 2769)

(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה דינו, כיחיד – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובתאגיד – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2) כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.

מיום 12.11.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 536 (ה"ח הכנסת 42)

(א) העובר על הוראה מהוראות חוק זה, למעט סעיף 8א, דינו, כיחיד – הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, ובתאגיד –כפל הקנס הקבוע בסעיף 61(א)(4) לחוק האמור.

(א1) המוכר מוצר טבק לקטין בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

מיום 10.5.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 198 (ה"ח הכנסת 160)

(א1) המוכר מוצר טבק לקטין או המוכר, משכיר או משאיל לקטין מוצר המשמש לעישון טבק, בניגוד להוראות סעיף 8א, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין.

קובלנה

11א.   (א)  גוף ציבורי שמטרתו הגנה על איכות הסביבה או שמירה על הבריאות, שאישר שר הבריאות, רשאי להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982, על עבירה לפי חוק זה.

           (ב)  קובלנה בהתאם להוראות סעיף קטן (א) לא תוגש, אלא באישור פרקליט מחוז.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 224 (ה"ח 2769)

הוספת סעיף 11א

אחריות פרסומאי ובעל אמצעי הפרסום

12.   בעבירה לפי סעיפים 2 עד 7 ייאשמו גם –

(1)  מי שהביא את הפרסומת או את הפרסומת לשם מסחרי לפרסום וגרם בכך לפרסומה;

(2)  מי שקיבל את הפרסומת או הפרסומת לשם מסחרי לפרסום ופרסם אותה.

חזקה

13.   נעשתה פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי רואים כאילו עשאה היצרן, ואם היה המוצר מיובא - היבואן, או נעשתה לפי הוראותיהם, כל עוד לא הוכח אחרת, ובלבד שפרסומת שמקורה מחוץ לישראל לא יראו בה פרסומת אסורה לפי הוראות חוק זה, אם מהדרך שבה נעשתה הפרסומת עולה, כי היא לא כוונה בעיקרה לציבור בישראל.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 224 (ה"ח 2769)

13. נעשתה פרסומת למוצר טבק או פרסומת לשם מסחרי רואים כאילו עשאה היצרן, ואם היה המוצר מיובא - היבואן, או נעשתה לפי הוראותיהם, כל עוד לא הוכח אחרת, ובלבד שפרסומת שמקורה מחוץ לישראל לא יראו בה פרסומת אסורה לפי הוראות חוק זה, אם מהדרך שבה נעשתה הפרסומת עולה, כי היא לא כוונה בעיקרה לציבור בישראל.

תפיסות

14.   מי ששר הבריאות הסמיכו לכך בכתב רשאי, אם הוא משוכנע שהדבר דרוש כדי להבטיח את קיום הוראות סעיף 9, להיכנס לכל מקום ממכר, ייצור או החסנה של מוצרי טבק ולתפוס מוצרי טבק שעל חפיסותיהם או אריזותיהם אין אזהרה; מוצרי טבק שנתפסו כאמור יוחזרו רק לאחר שבעליהם ידביקו עליהם אזהרה.

ביצוע ותקנות

15.   שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

מיום 3.7.2001

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 224 (ה"ח 2769)

15. שר הבריאות ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת העבודה והרווחה  ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

תחילה והוראות מעבר

16.   (א)  תחילתו של סעיף 7 שלושה חדשים מיום פרסומו; תחילתן של יתר הוראות חוק זה ששה חדשים מיום פרסומו.

           (ב)  פרסומת למוצרי טבק או פרסומת לשם מסחרי שעשה אדם לפני יום פרסומו של חוק זה לא תחשב כעבירה על פי חוק זה אם הוכיח כי יצאה משליטתו או מרשותו לפני היום האמור או אם הוכיח כי אין הוא יכול או זכאי לבטלה או להסירה.

           (ג)   חובת הכללת אזהרה כאמור בסעיף 4 לא תחול על שלטים שהותרו בסעיף 4 והמוארים באור חשמל, אם הותקנו לפני ט"ז בטבת תשמ"ג (1 בינואר 1983); חובת הכללת אזהרה על שלטים שאינם מוארים באור חשמל תחול החל מתום שנה מיום פרסום חוק זה.

                                        מנחם בגין                אליעזר שוסטק

                                                    ראש הממשלה                       שר הבריאות

        יצחק נבון

         נשיא המדינה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ג מס' 1074 מיום 25.1.1983 עמ' 38 (ה"ח תש"ם מס' 1451 עמ' 194).

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1530 מיום 6.7.1995 עמ' 342 (ה"ח תשנ"ה מס' 2387 עמ' 412) – תיקון מס' 1; תחילתו ששה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"א מס' 1785 מיום 4.4.2001 עמ' 222 (ה"ח תשנ"ט מס' 2769 עמ' 180) – תיקון מס' 2; ראה סעיף 11 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ד מס' 1957 מיום 12.8.2004 עמ' 535 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 42 עמ' 87) – תיקון מס' 3; ר' סעיף 5 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ח מס' 2133 מיום 10.2.2008 עמ' 197 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 160 עמ' 230) – תיקון מס' 4; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2154 מיום 11.6.2008 עמ' 529 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 180 עמ' 866) – תיקון מס' 5; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 3(ב) לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשע"א מס' 2311 מיום 11.8.2011 עמ' 1033 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 370 עמ' 106) – תיקון מס' 6; תחילתו ביום 1.1.2014 ור' סעיף 2 לענין הוראת שעה.

[1] ר' צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה), תשס"ג-2002 לענין שינוי נוסח האזהרות ועיצובן.

[2] ר' צו הגבלת הפרסומת למוצרי טבק לעישון (שינוי נוסחי אזהרה), תשס"ג-2002 לענין שינוי נוסח האזהרות ועיצובן.