נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגבלים עסקיים

תוכן ענינים

 

פרק א': הגדרות

Go

5

סעיף 1

הגדרות

Go

5

 

פרק ב': הסדר כובל

Go

5

 

סימן א': הסדר כובל מהו

Go

5

סעיף 2

הסדר כובל

Go

5

סעיף 3

הסדרים שאינם הסדרים כובלים

Go

6

סעיף 3א

הסדרים בין מובילים באוויר

Go

7

 

סימן ב': איסור הסדר כובל

Go

8

סעיף 4

איסור הסדר כובל

Go

8

סעיף 5

קביעת קו פעולה בידי איגוד עסקי

Go

8

סעיף 6

התאמת פעולה להסדר כובל

Go

8

 

סימן ג': רישום הסדר כובל ואישורו

Go

8

סעיף 7

בקשה לאישור הסדר כובל

Go

8

סעיף 8

שמיעת הממונה והתנגדויות

Go

8

סעיף 9

החלטת בית הדין

Go

8

סעיף 10

שיקולים לטובת הציבור

Go

8

סעיף 11

תקופת האישור

Go

8

סעיף 12

ביטול ושינוי אישור

Go

8

סעיף 13

היתר זמני

Go

9

סעיף 14

פטור מקבלת אישור

Go

9

סעיף 14א

מועד למתן החלטת הממונה

Go

9

סעיף 15

ביטול הפטור

Go

9

סעיף 15א

פטור סוג

Go

9

סעיף 16

שינוי בהסדר כובל

Go

10

 

פרק ג': מיזוג חברות

Go

10

 

סימן א': תחולה ואיסור מיזוג

Go

10

סעיף 17

תחולה

Go

10

סעיף 18

מיזוג עם חברה העוסקת בחוץ לארץ

Go

10

 

סימן ב': הודעת מיזוג והסכמת הממונה

Go

11

סעיף 19

איסור מיזוג חברות

Go

11

סעיף 20

הודעת מיזוג

Go

11

סעיף 21

החלטת הממונה

Go

11

סעיף 22

ערר על החלטת הממונה

Go

11

סעיף 23

ועדה לפטורים ולמיזוגים

Go

11

סעיף 23א

ניגוד ענינים

Go

12

סעיף 23ב

סדרי דין

Go

12

סעיף 23ג

דין חברי הועדה שאינם עובדי המדינה

Go

12

סעיף 23ד

סיום וחדילה מכהונה

Go

13

סעיף 24

חובת התייעצות

Go

13

 

סימן ג': הפרדת חברות

Go

13

סעיף 25

סמכות בית הדין להפריד חברות שמוזגו

Go

13

 

פרק ד': מונופולין

Go

13

סעיף 26

מונופולין ובעל מונופולין

Go

13

סעיף 29

סירוב בלתי סביר

Go

13

סעיף 29א

ניצול מעמד לרעה

Go

14

סעיף 30

הסדרת פעולות מונופולין

Go

14

סעיף 30א

מכירת נכס בידי מונופולין

Go

15

סעיף 31

הפרדת מונופולין

Go

15

 

פרק ד'1: קבוצת ריכוז

Go

15

סעיף 31א

הגדרות לעניין פרק ד'1

Go

15

סעיף 31ב

קבוצת ריכוז

Go

15

סעיף 31ג

הסדרת פעולות של קבוצת ריכוז

Go

16

סעיף 31ד

הוראות מיוחדות לעניין קבוצת ריכוז בתחום הבנקאות ובתחום הביטוח

Go

16

 

פרק ה': בית הדין לתחרות

Go

17

סעיף 32

הקמת בית הדין ומינוי חבריו

Go

17

סעיף 33

מותב בית הדין

Go

18

סעיף 34

ניגוד ענינים

Go

18

סעיף 35

סמכויות נילוות

Go

18

סעיף 36

צווי ביניים

Go

18

סעיף 37

ראיות וסדרי דין

Go

18

סעיף 38

הארכת מועדים

Go

18

סעיף 39

זכות ערעור

Go

18

סעיף 40

סדרי דין

Go

18

 

פרק ו': רשות התחרות והממונה, תפקידו וסמכויותיו

Go

18

סעיף 41

הממונה

Go

19

סעיף 41א

הרשות

Go

19

סעיף 41ב

עובדי הרשות

Go

19

סעיף 42

ניהול מרשם ופרסום ברשומות

Go

19

סעיף 43

קביעת הממונה

Go

19

סעיף 43א

חוות דעת מקדמיות

Go

20

סעיף 44

פניית הממונה  לבית הדין

Go

20

סעיף 44א

בדיקות לגבי רמת התחרות בענפים שונים

Go

20

סעיף 45

חיפוש ותפיסות

Go

20

סעיף 45א

מינוי חוקר

Go

21

סעיף 46

חקירות ומסירת ידיעות

Go

21

 

פרק ו'1:

Go

22

 

פרק ז': עונשין ותרופות

Go

22

סעיף 47

עונשין

Go

22

סעיף 47א

נסיבות מחמירות

Go

22

סעיף 48

אחריות נושא משרה

Go

23

סעיף 49

הגנה לעובדים ולמורשים

Go

23

סעיף 50

עוולה בנזיקין

Go

23

סעיף 50א

צו לא תעשה

Go

23

סעיף 50ב

צו מוסכם

Go

23

סעיף 50ג

פרסום הודעה

Go

24

 

פרק ז'1: עיצום כספי

Go

24

סעיף 50ד

עיצום כספי

Go

24

סעיף 50ה

שיקולים בקביעת סכום העיצום הכספי

Go

24

סעיף 50ו

הודעה על כוונת חיוב

Go

25

סעיף 50ז

זכות הטיעון

Go

25

סעיף 50ח

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

25

סעיף 50ט

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

25

סעיף 50י

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

25

סעיף 50יא

הפרשי הצמדה וריבית

Go

26

סעיף 50יב

גבייה

Go

26

סעיף 50יג

ערר לבית הדין

Go

26

סעיף 50יד

פרסום

Go

26

סעיף 50טו

שמירת אחריות פלילית

Go

26

סעיף 50טז

איסור שיפוי וביטוח

Go

26

 

פרק ח': הוראות שונות

Go

27

סעיף 51

ביצוע ותקנות

Go

27

סעיף 52

פטור

Go

27

סעיף 53

ביטול

Go

27

סעיף 54

תחילה

Go

27

סעיף 55

הוראות מעבר

Go

27

סעיף 55א

הוראת מעבר לעניין עבירה של הסדר כובל בנסיבות מחמירות

Go

27

סעיף 56

פרסום

Go

27

 

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019


חוק התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988*

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

חוק ההגבלים העסקיים התחרות הכלכלית, תשמ"ח-1988

פרק א': הגדרות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "אב בית הדין" – לרבות המשנה לאב בית הדין;

          "איגוד עסקי" – חבר-בני-אדם, בין מאוגד ובין שאינו מאוגד, שמטרותיו, כולן או חלקן, הן קידום עניניהם העסקיים של החברים בו;

          "ארגון צרכנים" – ארגון המייצג צרכנים שאישר שר המשפטים לענין חוק זה;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          "אתר האינטרנט" – אתר האינטרנט של רשות התחרות;

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

הוספת הגדרת "אתר האינטרנט"

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          "בית הדין" – בית הדין לתחרות המוקם לפי חוק זה;

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

"בית הדין" – בית הדין להגבלים עסקיים בית הדין לתחרות המוקם לפי חוק זה;

          "הגבל עסקי" – הסדר כובל, מונופולין או מיזוג חברות;

          "הסדר" – בין במפורש ובין מכללה, בין בכתב ובין בעל פה או בהתנהגות, בין אם הוא מחייב על פי דין ובין אם לאו;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          "חברה" – חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, לרבות חברת חוץ שנרשמה כאמור, אגודה שיתופית רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

"חברה" – חברה שנוסדה ונרשמה לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983, לרבות חברת חוץ שנרשמה כאמור, אגודה שיתופית רשומה כמשמעותה בפקודת האגודות השיתופיות ושותפות שנרשמה לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975 עמותה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, ושותפות כהגדרתה בפקודת השותפויות [נוסח חדש], התשל"ה-1975;

          "חברת בת" – חברה שחברה אחרת שולטת בה;

          "מחיר" – לרבות הפרשי הצמדה למדד או למטבע, ריבית, שיעורי תשלום ותנאי תשלום אחרים;

          "מיזוג חברות" – לרבות רכישת עיקר נכסי חברה בידי חברה אחרת או רכישת מניות בחברה בידי חברה אחרת המקנות לחברה הרוכשת יותר מרבע מהערך הנקוב של הון המניות המוצא, או מכוח ההצבעה או מהכוח למנות יותר מרבע מהדירקטורים או השתתפות ביותר מרבע ברווחי החברה; הרכישה יכול שתהא במישרין או בעקיפין או באמצעות זכויות המוקנות בחוזה;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          "הממונה" – הממונה על התחרות שמונה לפי סעיף 41;

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

"הממונה" – הממונה על הגבלים עסקיים הממונה על התחרות שמונה לפי סעיף 41;

          "נכס" – מטלטלין, מקרקעין וזכויות;

          "עסק" – עיסוק בייצור נכס, במכירתו, בשיווקו, ברכישתו, ביבואו או ביצואו, וכן עיסוק במתן שירות או בקבלתו;

          "שליטה" – החזקה של יותר ממחצית באחד מאמצעי השליטה הבאים:

(1)   זכות ההצבעה באסיפה כללית של חברה או בגוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)   הזכות למנות דירקטורים של התאגיד;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

          "השר" – שר הכלכלה.

מיום 26.3.2014

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 412 (ה"ח 768)

"השר" - שר התעשיה והמסחר שר הכלכלה.

פרק ב': הסדר כובל

סימן א': הסדר כובל מהו

הסדר כובל

2.    (א)  הסדר כובל הוא הסדר הנעשה בין בני אדם המנהלים עסקים, לפיו אחד הצדדים לפחות מגביל עצמו באופן העלול למנוע או להפחית את התחרות בעסקים בינו לבין הצדדים האחרים להסדר, או חלק מהם, או בינו לבין אדם שאינו צד להסדר.

          (ב)  מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א) יראו כהסדר כובל הסדר שבו הכבילה נוגעת לאחד העניינים הבאים:

(1)   המחיר שיידרש, שיוצע או שישולם;

(2)   הריווח שיופק;

(3)   חלוקת השוק, כולו או חלקו, לפי מקום העיסוק או לפי האנשים או סוג האנשים שעמם יעסקו;

(4)   כמות הנכסים או השירותים שבעסק, איכותם או סוגם.

הסדרים שאינם הסדרים כובלים

3.    על אף האמור בסעיף 2, לא ייחשבו כהסדרים כובלים ההסדרים הבאים:

(1)   הסדר שכל כבילותיו נקבעו על פי דין;

(תיקון מס' 19) תשע"ז-2017

(2)   הסדר שכל כבילותיו נוגעות לזכות השימוש באחד הנכסים הבאים: פטנט, מדגם, עיצוב, סימן מסחרי, זכות יוצרים, זכות מבצעים או זכות מטפחים ובלבד שנתקיימו שניים אלה –

א.     ההסדר הוא בין בעל נכס כאמור ובין מקבל זכות השימוש בו;

ב.     אם נכס כאמור טעון רישום על פי דין – שהוא נרשם;

(3)   הסדר, בין מי שמקנה זכות במקרקעין לבין מי שרוכש את הזכות, שכל כבילותיו נוגעות לסוג הנכסים או השירותים בהם יעסוק רוכש הזכות באותם מקרקעין;

(תיקון מס' 14) תשע"ד-2014

(4)   (א)   הסדר שכל כבילותיו נוגעות לגידול ושיווק בסיטונות של תוצרת חקלאית מגידול מקומי מסוגים אלה: פירות, ירקות, גידולי שדה, חלב, ביצים, דבש, בקר, צאן, עופות או דגים (להלן – תוצרת חקלאית), ומתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   כל הצדדים להסדר הם המגדלים של כל התוצרת החקלאית שאליה נוגע ההסדר;

(2)   כל הצדדים להסדר הם מגדלים של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר; ובלבד שלא יהיה צד להסדר מי שהוא או אדם קשור אליו הוא משווק סיטונאי של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר, אשר למעלה ממחציתהתוצרת החקלאית כאמור שהוא משווק מקורה במגדלים אחרים, ואם הוא תאגיד מגדלים – מקורה של למעלה ממחצית התוצאת החקלאית כאמור שהוא משווק במגדלים שאינם מחזיקים בתאגיד;

(3)   הצדדים להסדר הם מגדל אחד או יותר ורוכש תוצרת חקלאית של אותו מגדל או של אותם מגדלים, וכל כבילותיו נוגעות לשיווק בסיטונות של התוצרת החקלאית שאותו מגדל או שאותם מגדלים מכרו לרוכש;

(ב)   הוראת פסקת משנה (א) לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית;

(ג)    השר, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, להוסיף סוגים של תוצרת חקלאית לסוגים המנויים בפסקת משנה (א) או לגרוע מהם;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

(ד)   בפסקה זו –

"אדם קשור" – כל אחד מאלה:

(1)   אדם השולט בתאגיד;

(2)   תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה (1);

(3)   תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות (1) ו-(2);

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"מגדל" – מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלים;

"תאגיד מגדלים" – תאגיד שמי שעוסקים בגידול תוצרת חקלאית לשיווק מחזיקים לפחות 75% מאמצעי השליטה ומהזכות לרווחים בו, ומתקיימים כל אלה:

(1)   אם הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ויש לו בעל שליטה או שיש אדם שזכאי להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו – בעל השליטה או האדם האמור מגדל את החלק הגדול ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

(2)   מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

(3)   מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו;

"סוג", של תוצרת חקלאית – סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים בפסקת משנה (א), או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על כך הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט סוג כאמור לפרטים תיכנס לתוקפה בתום שלושים ימים מיום פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט;

(5)   הסדר שהצדדים לו הם חברה וחברת בת שלה;

(תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

(6)   (נמחקה);

(תיקון מס' 11) תשע"א-2011

(7)   הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בינלאומית באויר, או לתובלה בינלאומית משולבת, באויר וביבשה ובלבד שכל הצדדים לו הם –

1.     מובילים באויר; או,

2.     מובילים באויר, ואיגוד בינלאומי של חברות תעופה שאושר לענין זה על-ידי שר התחבורה;

ושהודעה עליו נמסרה לשר התחבורה בדרך שקבע; שר התחבורה יודיע, אחת לשנה, לועדת הכלכלה של הכנסת על הודעות כאמור;

(8)   התחייבות של מוכר עסק, בשלמותו, כלפי רוכש העסק שלא לעסוק באותו סוג עסק, כשההתחייבות אינה בניגוד לנוהגים סבירים ומקובלים;

(9)   הסדר שארגון עובדים או ארגון מעבידים צד לו וכל כבילותיו נוגעות להעסקתם של עובדים ולתנאי העבודה.

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 191 (ה"ח 541)

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7068 מיום 29.12.2011 עמ' 497

צו (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7136 מיום 1.7.2012 עמ' 1362

(7) הסדר שכל כבילותיו נוגעות לתובלה בינלאומית בים או באויר, או לתובלה בינלאומית משולבת בים, באויר וביבשה ובלבד שכל הצדדים לו הם –

1. מובילים בים או באויר; או,

2. מובילים בים או באויר, ואיגוד בינלאומי של חברות תעופה או ספנות שאושר לענין זה על-ידי שר התחבורה;

ושהודעה עליו נמסרה לשר התחבורה בדרך שקבע; שר התחבורה יודיע, אחת לשנה, לועדת הכלכלה של הכנסת על הודעות כאמור;

 

מיום 26.3.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 412 (ה"ח 768)

(4) (א) הסדר שכל כבילותיו נוגעות לגידול ושיווק בסיטונות של תוצרת חקלאית מגידול מקומי מסוגים אלה: פירות, ירקות, גידולי שדה, חלב, ביצים, דבש, בקר, צאן, עופות או דגים, אם כל הצדדים להסדר הם המגדלים או המשווקים בסיטונות; הוראה זו לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית כאמור; השר, בהסכמת שר החקלאות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי בצו להוסיף או לגרוע לסוגים של תוצרת חקלאית; (להלן – תוצרת חקלאית), ומתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) כל הצדדים להסדר הם המגדלים של כל התוצרת החקלאית שאליה נוגע ההסדר;

(2) כל הצדדים להסדר הם מגדלים של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר; ובלבד שלא יהיה צד להסדר מי שהוא או אדם קשור אליו הוא משווק סיטונאי של תוצרת חקלאית מאותו סוג שאליו נוגע ההסדר, אשר למעלה ממחציתהתוצרת החקלאית כאמור שהוא משווק מקורה במגדלים אחרים, ואם הוא תאגיד מגדלים – מקורה של למעלה ממחצית התוצאת החקלאית כאמור שהוא משווק במגדלים שאינם מחזיקים בתאגיד;

(3) הצדדים להסדר הם מגדל אחד או יותר ורוכש תוצרת חקלאית של אותו מגדל או של אותם מגדלים, וכל כבילותיו נוגעות לשיווק בסיטונות של התוצרת החקלאית שאותו מגדל או שאותם מגדלים מכרו לרוכש;

(ב) הוראת פסקת משנה (א) לא תחול על מוצרים שיוצרו מתוצרת חקלאית;

(ג) השר, בהסכמת שר החקלאות ופיתוח הכפר ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי, בצו, להוסיף סוגים של תוצרת חקלאית לסוגים המנויים בפסקת משנה (א) או לגרוע מהם;

(ד) בפסקה זו –

"אדם קשור" – כל אחד מאלה:

(1) אדם השולט בתאגיד;

(2) תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה (1);

(3) תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות (1) ו-(2);

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"מגדל" – מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלים;

"תאגיד מגדלים" – תאגיד שמי שעוסקים בגידול תוצרת חקלאית לשיווק מחזיקים לפחות 75% מאמצעי השליטה ומהזכות לרווחים בו, ומתקיימים כל אלה:

(1) אם הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ויש לו בעל שליטה או שיש אדם שזכאי להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו – בעל השליטה או האדם האמור מגדל את החלק הגדול ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

(2) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

(3) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו;

"סוג", של תוצרת חקלאית – סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים בפסקת משנה (א), או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על כך הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט סוג כאמור לפרטים תיכנס לתוקפה בתום שלושים ימים מיום פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות;

 

מיום 25.8.2015

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח 702)

מחיקת פסקה 3(6)

הנוסח הקודם:

(6) הסדר בין רוכש נכס או שירות לבין ספק, שכל כבילותיו הם התחייבות הספק שלא יספק נכסים או שירותים מסויימים, לשם שיווק, אלא לרוכש, ובהתחייבות הרוכש לרכוש אותם נכסים או שירותים רק מהספק, ובלבד שהספק והרוכש, שניהם, אינם עוסקים בייצור אותם נכסים או במתן אותם שירותים; הסדר כאמור יכול שיהיה לכל שטח המדינה או לחלק ממנו;

 

מיום 7.8.2018

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1200 (ה"ח 928)

(2) הסדר שכל כבילותיו נוגעות לזכות השימוש באחד הנכסים הבאים: פטנט, מדגם, עיצוב, סימן מסחרי, זכות יוצרים, זכות מבצעים או זכות מטפחים ובלבד שנתקיימו שניים אלה –

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

(ד) בפסקה זו –

"אדם קשור" – כל אחד מאלה:

(1) אדם השולט בתאגיד;

(2) תאגיד הנשלט בידי אדם כאמור בפסקה (1);

(3) תאגיד הנשלט בידי מי מהאמורים בפסקאות (1) ו-(2);

"אמצעי שליטה", "החזקה" ו"שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968;

"מגדל" – מי שעוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק או תאגיד מגדלים;

"תאגיד מגדלים" – תאגיד שמי שעוסקים בגידול תוצרת חקלאית לשיווק מחזיקים לפחות 75% מאמצעי השליטה ומהזכות לרווחים בו, ומתקיימים כל אלה:

(1) אם הוא תאגיד העוסק בשיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית ויש לו בעל שליטה או שיש אדם שזכאי להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו – בעל השליטה או האדם האמור מגדל את החלק הגדול ביותר מהתוצרת החקלאית שמשווק התאגיד לעומת החלק שמגדל כל אחד מהמחזיקים בתאגיד שאינם שולטים בו;

(2) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק אינו שולט בתאגיד ואין לו זכות להשתתף ביותר ממחצית מרווחיו;

(3) מי שאינו עוסק בגידול תוצרת חקלאית לשיווק, והוא משווק סיטונאי או משווק קמעונאי של תוצרת חקלאית, או אדם קשור למי מהם, לא מחזיק בתאגיד, בשיעור כלשהו;

"סוג", של תוצרת חקלאית – סוג מסוגי התוצרת החקלאית המפורטים בפסקת משנה (א), או פרט מפרטי אותו סוג, אם החליט על כך הממונה כדי למנוע חשש לפגיעה בתחרות; החלטת הממונה לפרוט סוג כאמור לפרטים תיכנס לתוקפה בתום שלושים ימים מיום פרסומה ברשומות; ההחלטה תפורסם באתר האינטרנט של הרשות באתר האינטרנט;

הסדרים בין מובילים באוויר (תיקון מס' 10) תשס"ז-2007

3א.     (א)  על אף האמור בסעיף 3(7), הסדר כאמור באותו סעיף ייחשב כהסדר כובל אם מתקיים לגביו תנאי מהתנאים המפורטים בפסקאות (1) עד (3):

(1)   הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שהם ישראלים;

(2)   הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שאחד מהם לפחות הוא ישראלי ואחד מהם לפחות אינו ישראלי;

(3)   מתקיימים שניים אלה:

(א)   הצדדים להסדר הם מובילים באוויר שאינם ישראלים ואחד מהם לפחות מקיים פעילות או בעל נציגות בישראל;

(ב)   אחד מעניניו העיקריים של ההסדר הוא תובלה אווירית לישראל או ממנה והכבילות בהסדר נוגעות לפעילות או להימנעות מפעילות בישראל של מי מהצדדים.

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א)(2) או (3) לא יחולו לגבי הסדר כאמור באותו סעיף קטן אם ההסדר אושר בידי שר החוץ ושר התחבורה, בהחלטה מנומקת, מטעמים של מניעת פגיעה ממשית ביחסי החוץ של ישראל, לרבות יחסי החוץ הכלכליים-מסחריים שלה, או לשם הבטחת רציפות זכויות הטיס בין ישראל למדינות אחרות; אישור כאמור יינתן לאחר התייעצות עם שר האוצר ולאחר שהתקבלה עמדתו של הממונה לענין זה.

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 78 (ה"ח 260)

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1084

הוספת סעיף 3א

סימן ב': איסור הסדר כובל

איסור הסדר כובל (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

4.    לא יהיה אדם צד להסדר כובל, כולו או מקצתו, אלא אם כן קיבל מאת בית הדין אישור לפי סעיף 9 או היתר זמני לפי סעיף 13 או פטור לפי סעיף 14, או שכל הכבילות שבהסדר פטורות בהתאם לפטור סוג שנקבע לפי סעיף 15א; היו האישור, ההיתר הזמני, הפטור או פטור הסוג מותנים – לא יהיה להם תוקף, אלא אם כן נתמלאו תנאיהם.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח 2805)

4. לא יהיה אדם צד להסכם כובל, כולו או מקצתו, אלא אם כן קיבל מאת בית הדין אישור לפי סעיף 9 או היתר זמני לפי סעיף 13 או פטור לפי סעיף 14, ואם היו האישור, ההיתר הזמני או הפטור מותנים – לפי התנאים שנקבעו בהם  או שכל הכבילות שבהסדר פטורות בהתאם לפטור סוג שנקבע לפי סעיף 15א; היו האישור, ההיתר הזמני, הפטור או פטור הסוג מותנים – לא יהיה להם תוקף, אלא אם כן נתמלאו תנאיהם.

קביעת קו פעולה בידי איגוד עסקי

5.    קו פעולה שקבע איגוד עסקי לחבריו או חלקם העלול למנוע או להפחית תחרות בעסקים ביניהם, או קו פעולה כאמור שהמליץ עליו לפניהם, יראו כהסדר כובל כאמור בסעיף 2, ואת האיגוד העסקי וכל אחד מחבריו הפועל על פיו כצד להסדר כובל.

התאמת פעולה להסדר כובל

6.    אדם המנהל עסק וביודעו על קיום הסדר כובל מתאים את פעולותיו להסדר, כולו או מקצתו, יראו אותו כצד להסדר.

סימן ג': רישום הסדר כובל ואישורו

בקשה לאישור הסדר כובל

7.    (א)  המבקש לעשות הסדר כובל יגיש לבית הדין בקשה לאישור ההסדר הכובל, בדרך שתיקבע בתקנות, לאחר שהעתק ממנה נרשם לפי סעיף קטן (ב).

          (ב)  המבקש ימסור העתק מן הבקשה לממונה; הממונה ירשום את הבקשה במרשם המנוהל לפי סעיף 42 ויפרסם על כך הודעה ברשומות ובשני עתונים יומיים; פרטי הפרסום ודרכיו ייקבעו בתקנות.

שמיעת הממונה והתנגדויות

8.    (א)  הממונה יוזמן להשמיע בפני בית הדין את עמדתו וטענותיו בענין הבקשה.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ב)  אדם העלול להיפגע מהסדר כובל, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים רשאים להגיש לבית הדין התנגדות מנומקת בכתב, תוך שלושים ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות לפי סעיף 7(ב).

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח 2805)

(ב) הרואה עצמו נפגע אדם העלול להיפגע מהסדר כובל, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים רשאים להגיש לבית הדין התנגדות מנומקת בכתב תוך 30 ימים מיום פרסום ההודעה ברשומות לפי סעיף 7(ב).

החלטת בית הדין

9.    בית הדין יחליט לאשר הסדר כובל, כולו או חלקו, אם הוא סבור כי הדבר הוא לטובת הציבור, ורשאי הוא להתנות את אישורו בתנאים.

שיקולים לטובת הציבור

10.  בעת שיבחן את טובת הציבור לענין פרק זה, ישקול בית הדין, בין השאר, את תרומת ההסדר הכובל לענינים המפורטים להלן ואם התועלת הצפויה לציבור תעלה באופן ממשי על הנזק העלול להיגרם לציבור או לחלק ממנו או למי שאינו צד להסדר ואלה הענינים:

(1)   יעול הייצור והשיווק של נכסים או שירותים, הבטחת איכותם או הורדת מחיריהם לצרכן;

(2)   הבטחת היצע מספיק של נכסים או שירותים לציבור;

(3)   מניעת תחרות בלתי הוגנת העלולה להביא להגבלת התחרות באספקת הנכסים או השירותים שבהם עוסקים הצדדים להסדר, מצד אדם שאינו צד להסדר;

(4)   מתן אפשרות לצדדים להסדר להשיג אספקה של נכסים או שירותים בתנאים סבירים מידי אדם שבידיו חלק ניכר של האספקה, או לספק בתנאים סבירים נכסים או שירותים לאדם שבידיו חלק ניכר של הרכישה של אותם נכסים או שירותים;

(5)   מניעת פגיעה חמורה בענף החשוב למשק המדינה;

(6)   שמירה על המשך קיום מפעלים כמקור תעסוקה באיזור שבו עלולה להיווצר אבטלה ממשית כתוצאה מסגירתם או מצמצום הייצור בהם;

(7)   שיפור מאזן התשלומים של המדינה על ידי צמצום היבוא או הוזלתו או על ידי הגדלת היצוא וכדאיותו.

תקופת האישור

11.  אישור בית הדין יהא לתקופה שהוא יקבע; לא קבע בית הדין תקופה, יהא ההסדר מאושר לתקופה שקבעו הצדדים או לשלוש שנים, לפי הקצר.

ביטול ושינוי אישור

12.  (א)  בית הדין רשאי לבטל אישור שנתן או לשנות את תנאיו, אם שוכנע, על פי בקשה של הממונה, כי חלו שינויים מהותיים בנסיבות שהיו קיימות בעת מתן האישור.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ב)  אדם העלול להיפגע מהסדר כובל וכן ארגון צרכנים ואיגוד עסקי הסבורים שחל שינוי מהותי בנסיבות הסדר שאושר, רשאים לפנות לממונה בבקשה להפעיל סמכותו לפי סעיף קטן (א); החליט הממונה שהנסיבות אינן מצדיקות הפעלת סמכותו כאמור, יודיע על כך לפונה, בכתב מנומק, תוך שלושים ימים מיום קבלת הפניה.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח 2805)

(ב) הרואה עצמו נפגע אדם העלול להיפגע מהסדר כובל וכן ארגון צרכנים ואיגוד עסקי הסבורים שחל שינוי מהותי בנסיבות הסדר שאושר, רשאים לפנות לממונה בבקשה להפעיל סמכותו לפי סעיף קטן (א); החליט הממונה שהנסיבות אינן מצדיקות הפעלת סמכותו כאמור, יודיע על כך לפונה, בכתב מנומק, תוך שלושים ימים מיום קבלת הפניה.

היתר זמני

13.  (א)  הוגשה בקשה לאישור הסדר כובל, רשאי אב בית הדין, אם הממונה המליץ על כך ואם שוכנע כי לכאורה ההסדר הוא לטובת הציבור כמשמעותה בסעיף 10, לתת לצדדים, על פי בקשתם, היתר זמני לנהוג על פי ההסדר; ההיתר יהיה לתקופה קצובה שלא תעלה על שנה, או עד למתן החלטת בית הדין לפי סעיף 9, לפי המוקדם; אב בית הדין רשאי להתנות את ההיתר בתנאים.

          (ב)  הממונה ימסור הודעה על מתן היתר זמני למי שהגיש התנגדות לאותו הסדר לפי סעיף 8.

          (ג)   אב בית הדין רשאי, לפי בקשת הממונה או מי שהגיש התנגדות להסדר, לבטל היתר זמני שנתן או לשנות את תנאיו, ובלבד שניתנה לצדדים להסדר הכובל ולממונה וכן למבקש הביטול, הזדמנות להשמיע טענותיהם.

פטור מקבלת אישור (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

14.  (א)  הממונה רשאי, לבקשת צד להסדר כובל ולאחר התייעצות עם הועדה לפטורים ולמיזוגים לפי סעיף 23 (להלן - הועדה), לפטור, בהחלטה מנומקת, צדדים להסדר כובל מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר, אם שוכנע כי התקיימו כל אלה:

(1)   הכבילות שבהסדר הכובל אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדר, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה של ממש בתחרות בשוק כאמור;

(2)   עיקרו של ההסדר הכובל אינו בהפחתת התחרות או במניעתה, ואין בו כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרו.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ב)  הממונה רשאי, לאחר התייעצות עם הועדה, להתנות את הפטור בתנאים, לשנותו או לבטלו.

          (ג)   הודעה על פטור ותנאיו, על שינוי בתנאים ועל ביטול פטור, תימסר לצדדים להסדר ולאב בית הדין ותפורסם ברשומות.

          (ד)  הוגשה בקשה לפטור לגבי הסדר בענין שהוא בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה, יודיע הממונה למנהל הכללי של אותו משרד על דבר הבקשה ולא יחליט בבקשה לפני שעברו ארבעה עשר ימים מיום שנשלחה ההודעה.

(תיקון מס' 7)  תשס"ב-2002

          (ה)  הגשת בקשה לפטור מקבלת אישור בית הדין להסדר לפי סעיף זה מותנית בתשלום אגרה, כפי שיקבעו השר ושר האוצר; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאים השרים לקבוע את דרך עדכון האגרה.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח 2805)

החלפת סעיפים 14(א), 14(ב)

הנוסח הקודם:

(א) שוכנע הממונה, על פי בקשת צד להסדר כובל, שההסדר מגביל באופן לא משמעותי את התחרות בעסקים, רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, לפטור את הצדדים להסדר מהחובה לקבל את אישור בית הדין להסדר.

(ב) הממונה רשאי להתנות את הפטור בתנאים ולשנותם, וכן לבטל את הפטור.

 

מיום 1.3.2002

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002  עמ' 165 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת סעיף 14(ה)

מועד למתן החלטת הממונה (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

14א.  הממונה ייתן את החלטתו בתוך 30 ימים מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לפי סעיף 14, אלא אם כן מצא כי בדיקת בקשת הפטור מצדיקה את הארכת התקופה בפרקי זמן שלא יעלו במצטבר על 120 ימים נוספים; על הארכה כאמור ימסור הממונה לצדדים הודעה מנומקת, בכתב.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 114 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 14א

 

מיום 26.3.2015

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 412 (ה"ח 768)

14א. (א) הממונה ייתן את החלטתו בתוך 90 ימים מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לפי סעיף 14, אלא אם כן החליט להאריך את התקופה ב-60 ימים נוספים, מטעמים שיירשמו; במנין הימים האמורים לא יובא בחשבון הזמן שחלף מהמועד שבו דרש הממונה פרטים נוספים הדרושים לו לבדיקת הבקשה, ועד לקבלתם.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בבקשה לפי סעיף 14 שעניינה גידול או שיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית שהגיש מגדל כהגדרתו בסעיף 3(4)(ד), יקראו את סעיף קטן (א) כך שבמקום "90 ימים" יבוא "60 ימים".

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

החלפת סעיף 14א

הנוסח הקודם:

מועד למתן החלטת הממונה

14א. (א) הממונה ייתן את החלטתו בתוך 90 ימים מהיום שבו הגיעה לידיו בקשה לפי סעיף 14, אלא אם כן החליט להאריך את התקופה ב-60 ימים נוספים, מטעמים שיירשמו; במנין הימים האמורים לא יובא בחשבון הזמן שחלף מהמועד שבו דרש הממונה פרטים נוספים הדרושים לו לבדיקת הבקשה, ועד לקבלתם.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), בבקשה לפי סעיף 14 שעניינה גידול או שיווק סיטונאי של תוצרת חקלאית שהגיש מגדל כהגדרתו בסעיף 3(4)(ד), יקראו את סעיף קטן (א) כך שבמקום "90 ימים" יבוא "60 ימים".

ביטול הפטור (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

15.  (א)  אדם העלול להיפגע מהסדר כובל שניתן עליו פטור לפי סעיף 14, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים, רשאים, בכתב מנומק, לערור בפני אב בית הדין על החלטת הממונה, להעניק פטור או לערור על החלטתו שלא לבטל את הפטור שהעניק.

          (ב)  ראה אב בית הדין כי ההסדר הכובל אינו ממלא אחר התנאים האמורים בסעיף 14(א) – יבטל את הפטור; תוקף הביטול יהיה מהמועד שיקבע אב בית הדין.

          (ג)   החלטת אב בית הדין לא תינתן אלא לאחר שניתנה לצדדים להסדר ולממונה הזדמנות להשמיע טענותיהם.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 114 (ה"ח 2805)

(א) הרואה עצמו נפגע אדם העלול להיפגע מהסדר כובל שניתן עליו פטור לפי סעיף 14, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים, רשאים, בכתב מנומק, לערור בפני אב בית הדין על החלטת הממונה, להעניק פטור או לערור על החלטתו שלא לבטל את הפטור שהעניק.

פטור סוג (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

15א.  (א)  הממונה רשאי, באישור הועדה, לקבוע כללים לסוגי הסדרים כובלים אשר צדדים להם יהיו פטורים מקבלת אישור בית הדין (להלן – כללי פטור סוג), ובלבד שמתקיימים בהם כל אלה:

(1)   הכבילות שבהסדרים אינן מגבילות את התחרות בחלק ניכר של שוק המושפע מן ההסדרים, או שהן עלולות להגביל את התחרות בחלק ניכר משוק כאמור, אך אין בהן כדי לפגוע פגיעה משמעותית בתחרות בשוק כאמור;

(2)   עיקרם של ההסדרים אינו בהפחתת התחרות או במניעתה והם אינם כוללים כבילות שאינן נחוצות למימוש עיקרם.

          (ב)  הממונה יפרסם, בשני עיתונים יומיים, הודעה בדבר כוונתו להגיש כללי פטור סוג לאישור הועדה, לפחות 60 ימים בטרם הגשתם, ויעמיד את נוסחם לעיון הציבור.

          (ג)   נתקבלו טענות מן הציבור בקשר לכללי פטור סוג, יפרט הממונה, בעת הגשת הכללים לאישור הועדה, את תגובתו לטענות.

          (ד)  אישרה הועדה את כללי פטור הסוג, יגישם הממונה לחתימת השר; השר יחתום על הכללים אלא אם כן שוכנע, מטעמים מיוחדים, כי אין לאשרם.

          (ה)  תוקפו של פטור סוג יהיה לחמש שנים, אלא אם כן נקבע מועד מוקדם מכך בכללי פטור הסוג.

          (ו)   הממונה רשאי, באישור הועדה, לתקן את כללי פטור הסוג מעת לעת, וכן לחדשם לתקופות נוספות שלא יעלו על חמש שנים בכל פעם, בשינויים או בלא שינויים; הוראות סעיף זה יחולו גם לענין תיקון או חידוש הכללים.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ז)   הממונה רשאי לקבוע כי פטור המוענק בכללי פטור הסוג לא יחול על הסדר כובל מסוים ממועד שיקבע, ולהורות לצדדים לו לקבל אישור מבית הדין לפי סעיף 9.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 114 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 15א

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

(ז) הממונה רשאי לקבוע כי פטור המוענק בכללי פטור הסוג לא יחול על הסדר כובל מסוים ממועד שיקבע, ולהורות לצדדים לו לקבל אישור מבית הדין לפי סעיף 9; על קביעה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה).

שינוי בהסדר כובל (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

16.  (א)  שינוי בפרט מהותי בהסדר כובל שאישר בית הדין או בהסדר שניתן לגביו היתר זמני לפי סעיף 13 או בהסדר שניתן עליו פטור לפי סעיף 14, דינו כדין הסדר כובל חדש, הטעון בקשה לאישור לפי סעיף 7, בקשה להיתר זמני לפי סעיף 13, או בקשה לפטור לפי סעיף 14, תוך שלושים ימים מיום השינוי.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   בסעיף זה, "שינוי" – לרבות הוספת צד להסדר או השמטת צד ממנו.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

(א) שינוי בפרט מהותי בהסדר כובל שאישר בית הדין או בהסדר שניתן לגביו היתר זמני לפי סעיף 13 או בהסדר שניתן עליו פטור לפי סעיף 14, דינו כדין הסדר כובל חדש, הטעון בקשה לאישור לפי סעיף 7, בקשה להיתר זמני לפי סעיף 13, או בקשה לפטור לפי סעיף 14, תוך שלושים ימים מיום השינוי.

(ב) הצדדים להסדר כובל כאמור יודיעו לממונה על כל שינוי בו שלדעתם אינו שינוי מהותי; סבר הממונה כי השינוי הוא מהותי, יפנה לאב בית הדין כדי שיכריע במחלוקת.

פרק ג': מיזוג חברות

סימן א': תחולה ואיסור מיזוג

תחולה

17.  (א)  הוראות פרק זה יחולו על מיזוג חברות שמתקיים בהן אחד מאלה:

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

(1)   כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1);

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019 הודעה תשפ"א-2021

(2)   מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 359,300,000 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

(3)   אחת החברות המתמזגות היא בעל מונופולין כמשמעותו בסעיף 26(א)(1).

מיום 6.7.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5198 מיום 6.7.1989 עמ' 1069

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 3 מיליון שקלים חדשים 20 מיליון שקלים חדשים; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הסכום האמור.

 

מיום 28.12.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 48

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 20 מיליון שקלים חדשים 50 מיליון שקלים חדשים; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הסכום האמור.

 

מיום 19.4.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5966 מיום 19.4.1999 עמ' 669

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 50 מיליון שקלים חדשים 150 מיליון שקלים חדשים; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הסכום האמור.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח 1221)

(א) הוראות פרק זה יחולו על מיזוג חברות שמתקיים בהן אחד מאלה:

(1) כתוצאה מהמיזוג חלקן של החברות המתמזגות בכלל הייצור, המכירה, השיווק או הרכישה של נכס מסויים ונכס דומה או מתן שירות מסויים ושירות דומה, יעלה על מחצית, או על שיעור נמוך ממנה אם קבע כך השר, לענין מונופולין, לפי סעיף 26(ג);

(1) כתוצאה מהמיזוג יהפכו החברות המתמזגות לבעל מונופולין, כמשמעותו בסעיף 26(א)(1);

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 150 מיליון שקלים חדשים; השר רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לשנות את הסכום האמור עולה על סכום של 360 מיליון שקלים חדשים;

(3) אחת החברות המתמזגות היא בעל מונופולין כמשמעותו בסעיף 26 כמשמעותו בסעיף 26(א)(1).

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8631 מיום 12.1.2020 עמ' 2997

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 360 מיליון 361,450,000 שקלים חדשים;

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

י"פ תשפ"א מס' 9357 מיום 10.1.2021 עמ' 2879

(2) מחזור המכירות של החברות המתמזגות ביחד, בשנת המאזן שקדמה למיזוג, עולה על סכום של 361,450,000 359,300,000 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 5)  תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ב)  (1)   הסכום האמור בסעיף קטן (א)(2) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור שינוי המדד לעומת המדד היסודי;

(2)   סכום מעודכן כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10,000 שקלים חדשים;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

(3)   הממונה יפרסם הודעה על סכום מעודכן כאמור, בסמוך למועד עדכונו, באתר האינטרנט וברשומות;

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

(4)   בסעיף זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018.

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 5

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 98

(1) הסכום האמור בסעיף קטן (א)(2) יעודכן ב-1 בינואר וב- 1 ביולי של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד לעומת המדד היסודי, ובלבד ששיעור עליית המדד כאמור עלה על 10 אחוזים.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ב) (1) הסכום האמור בסעיף קטן (א)(2) יעודכן ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום העדכון) לפי שיעור עליית המדד שיעור שינוי המדד לעומת המדד היסודי, ובלבד ששיעור עליית המדד כאמור עלה על 10 אחוזים;

(2) סכום מעודכן כאמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10,000 שקלים חדשים;

(3) תחילת תקפו של סכום מעודכן כאמור תהיה ביום שהשר פרסם הודעה עליו ברשומות;

(3) הממונה יפרסם הודעה על סכום מעודכן כאמור, בסמוך למועד עדכונו, באתר האינטרנט וברשומות;

(4) בסעיף זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון הקודם, ולענין יום העדכון הראשון שלאחר תחילתו של חוק זה – המדד שפורסם בחודש אוקטובר 1988 המדד שפורסם בחודש ספטמבר 2018.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ג)   השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות את דרך קביעת חלקה של חברה לעניין סעיף קטן (א)(1), ומחזור המכירות כאמור בסעיף קטן (א)(2).

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות את דרך קביעת חלקה של חברה כאמור בסעיף קטן (א)(1) לעניין סעיף קטן (א)(1), ומחזור המכירות כאמור בסעיף קטן (א)(2).

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ד)  (בוטל).

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

ביטול סעיף קטן 17(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) בסעיף זה –

"נכס דומה" – נכס בעל תכונות דומות אף אם אינו זהה מכל הבחינות;

"שירות דומה" – שירות בעל תכונות דומות אף אם אינו זהה מכל הבחינות.

מיזוג עם חברה העוסקת בחוץ לארץ

18.  במיזוג עם חברה המנהלת עסקים הן בישראל והן מחוץ לישראל יחולו הוראות פרק זה רק לגבי מחזור המכירות של החברה בישראל ולגבי חלקה בישראל של החברה בייצור נכס, במכירתו, ברכישתו, בשיווקו או במתן שירות או בקבלתו בישראל.

סימן ב': הודעת מיזוג והסכמת הממונה

איסור מיזוג חברות

19.  לא יתמזגו חברות אלא אם כן ניתנה תחילה הודעת מיזוג ונתקבלה למיזוג הסכמת הממונה, ואם היתה הסכמתו מותנית – לפי התנאים שקבע, הכל לפי האמור בסימן זה.

הודעת מיזוג

20.  (א)  כל אחת מהחברות שבכוונתן להתמזג תודיע על כך לממונה, בהודעה שפרטיה ייקבעו בתקנות (להלן – הודעת מיזוג); הממונה רשאי לדרוש פרטים נוספים הנראים לו נחוצים לבדיקת הבקשה.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ב)  תוך שלושים ימים מיום שקיבל הודעת מיזוג מאת כל החברות המבקשות להתמזג, יודיע להן הממונה אם הוא מסכים למיזוג או מתנגד לו או מתנה אותו בתנאים שיציין בהודעתו; אי מתן הודעה כאמור תוך שלושים הימים האמורים דינו כהודעה על הסכמה, אלא אם כן הוארך המועד לפי סעיף קטן (ב1) או לפי סעיף 38.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ב1) מצא הממונה כי בדיקת הודעת מיזוג מצדיקה את הארכת התקופה הקבועה בסעיף קטן (ב), רשאי הוא להאריכה בשתי תקופות נוספות של שלושים ימים כל אחת; האריך הממונה את התקופה בשישים ימים, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, להאריך את התקופה בשישים ימים נוספים; על הארכות כאמור ימסור הממונה לצדדים הודעה מנומקת, בכתב.

          (ג)   נמסרה לממונה הודעת מיזוג ותחום פעולתן של החברות המבקשות להתמזג הוא בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה, יעביר הממונה למנהל הכללי של אותו משרד העתק מן הבקשה.

(תיקון מס' 7)  תשס"ב-2002

          (ד)  הגשת הודעת מיזוג לממונה לפי הוראות סעיף זה מותנית בתשלום אגרה, כפי שיקבעו השר ושר האוצר; בתקנות לפי סעיף קטן זה רשאים השרים לקבוע את דרך עדכון האגרה.

מיום 1.3.2002

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002  עמ' 165 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

הוספת סעיף 20(ד)

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ב) תוך שלושים ימים מיום שקיבל הודעת מיזוג מאת כל החברות המבקשות להתמזג, יודיע להן הממונה אם הוא מסכים למיזוג או מתנגד לו או מתנה אותו בתנאים שיציין בהודעתו; אי מתן הודעה כאמור תוך שלושים הימים האמורים דינו כהודעה על הסכמה, אלא אם כן הוארך המועד לפי סעיף קטן (ב1) או לפי סעיף 38.

(ב1) מצא הממונה כי בדיקת הודעת מיזוג מצדיקה את הארכת התקופה הקבועה בסעיף קטן (ב), רשאי הוא להאריכה בשתי תקופות נוספות של שלושים ימים כל אחת; האריך הממונה את התקופה בשישים ימים, רשאי הוא, לאחר התייעצות עם הוועדה לפטורים ולמיזוגים, להאריך את התקופה בשישים ימים נוספים; על הארכות כאמור ימסור הממונה לצדדים הודעה מנומקת, בכתב.

החלטת הממונה

21.  (א)  הממונה יתנגד למיזוג חברות או יתנה אותו בתנאים אם לדעתו קיים חשש סביר כי כתוצאה מן המיזוג כפי שהוצע תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור באחת מאלה:

(1)   רמת המחירים של נכס או של שירות;

(2)   איכות נמוכה של נכס או של שירות;

(3)   הכמות המסופקת של הנכס או היקף השירות, או סדירות האספקה ותנאיה.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ב)  על החלטת הממונה להסכים למיזוג חברות, להתנגד לו או להתנותו בתנאים יפרסם הממונה הודעה ברשומות, באתר האינטרנט ובשני עתונים יומיים.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ב) על החלטת הממונה להסכים למיזוג חברות, להתנגד לו או להתנותו בתנאים יפרסם הממונה הודעה ברשומות, באתר האינטרנט ובשני עתונים יומיים.

ערר על החלטת הממונה

22.  (א)  התנגד הממונה למיזוג חברות, או התנה את הסכמתו בתנאים, רשאית כל אחת מהחברות המבקשות להתמזג להגיש ערר לבית הדין תוך שלושים ימים מיום שקיבלה את החלטת הממונה.

          (ב)  הסכים הממונה למיזוג חברות, בין בתנאים ובין ללא תנאים, רשאים כל אדם העלול להיפגע מן המיזוג, איגוד עסקי וכן ארגון צרכנים להגיש לבית הדין ערר על החלטת הממונה, תוך שלושים ימים מיום שההודעה על החלטת הממונה פורסמה בשני עתונים יומיים.

          (ג)   בית הדין רשאי לאשר את החלטת הממונה, לבטלה או לשנותה.

          (ד)  הגשת ערר לפי סעיף קטן (ב) לא תעכב את המיזוג אלא אם כן ניתן צו לפי סעיף 36.

ועדה לפטורים ולמיזוגים (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

23.  (א)  תוקם ועדה לפטורים ולמיזוגים.

          (ב)  השר יקבע רשימה של חמישה חברים עובדי המדינה בעלי ידע ומומחיות בכלכלה, בראיית חשבון, במינהל עסקים או במשפט (בסעיף זה – תחומי עיסוקה של הועדה), וכן רשימה של שמונה חברים נציגי ציבור ובהם –

(1)   ארבעה חברים שהם בעלי מוניטין במחקר והוראה בתחומי עיסוקה של הועדה;

(2)   ארבעה חברים מקרב הציבור שהם בעלי תואר אקדמי בתחומי עיסוקה של הועדה, ולהם ידע וניסיון מצטבר של שבע שנים לפחות בתחומים האמורים.

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

          (ב1) מבין חברי הוועדה יהיו –

(1)   לפחות חמש נשים;

(2)   לפחות שלושה משפטנים.

          (ג)   השר ימנה יושב ראש לועדה מבין חברי הועדה נציגי הציבור; הודעה על מינוי יושב ראש הועדה ועל מינוי חבריה תפורסם ברשומות.

          (ד)  יושב ראש הועדה ימנה את מותבי הועדה מבין חבריה כמפורט להלן:

(1)   לענין אישור כללי פטור סוג – שבעה חברים, מהם ארבעה מרשימת החברים נציגי הציבור ובהם יושב ראש הועדה, שיהיה יושב ראש המותב;

(2)   לענין הודעת מיזוג ובקשת פטור לפי סעיף 14 – שלושה חברים, מהם שניים מרשימת החברים נציגי הציבור, שאחד מהם ימונה על ידיו כיושב ראש המותב;

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

(3)   לעניין עיצום כספי לפי פרק ז'1 – שלושה חברים, מהם אחד לפחות הוא משפטן ושניים מרשימת החברים ונציגי הציבור, ואחד מנציגי הציבור ימונה על ידיו כיושב ראש המותב.

          (ה)  יושב ראש הועדה רשאי למנות ועדות משנה מקרב חברי הועדה, לשם מילוי תפקידי הועדה.

          (ו)   טענות שיתקבלו מן הציבור בנוגע לכללי פטור סוג לפי סעיף 15א(ג), יובאו בפני הועדה או בפני ועדת משנה אשר ימנה יושב ראש הועדה; נתמנתה ועדת משנה כאמור, יובאו מסקנותיה והמלצותיה בפני חברי המותב שבעה ימים לפחות לפני מועד הדיון באישור הכללים.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 115 (ה"ח 2805)

החלפת סעיף 23

הנוסח הקודם:

23. (א) תוקם ועדה מייעצת לענין מיזוג חברות שחבריה הם בעלי ידע ומומחיות בכלכלה.

(ב) השר ימנה יושב ראש לועדה וממלא מקום ליושב ראש וכן יקבע רשימה של חמישה חברים עובדי המדינה ורשימה של חמישה חברים שאינם עובדי המדינה.

(ג) מותב של הועדה יהיה של שלושה; יושב ראש הועדה יקבע את מותב הועדה שידון בהודעת מיזוג מסויימת; כל מותב יורכב מיושב ראש הועדה או ממלא מקומו ומחבר אחד מרשימת החברים עובדי המדינה וחבר אחד מרשימת החברים שאינם עובדי המדינה, שייקבעו, ככל שהדבר ניתן, לפי סדר הרשימות.

(ד) מי שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר מותב של הועדה בדיון בהודעת מיזוג מסויימת, או שיש לו ענין אישי בדיון – לא יהיה חבר במותב שידון באותה הודעת מיזוג.

 

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 382 (ה"ח 637)

(ב1) מבין חברי הוועדה יהיו –

(1) לפחות חמש נשים;

(2) לפחות שלושה משפטנים.

(ג) השר ימנה יושב ראש לועדה מבין חברי הועדה נציגי הציבור; הודעה על מינוי יושב ראש הועדה ועל מינוי חבריה תפורסם ברשומות.

(ד) יושב ראש הועדה ימנה את מותבי הועדה מבין חבריה כמפורט להלן:

(1) לענין אישור כללי פטור סוג - שבעה חברים, מהם ארבעה מרשימת החברים נציגי הציבור ובהם יושב ראש הועדה, שיהיה יושב ראש המותב;

(2) לענין הודעת מיזוג ובקשת פטור לפי סעיף 14 - שלושה חברים, מהם שניים מרשימת החברים נציגי הציבור, שאחד מהם ימונה על ידיו כיושב ראש המותב;

(3) לעניין עיצום כספי לפי פרק ז'1 – שלושה חברים, מהם אחד לפחות הוא משפטן ושניים מרשימת החברים ונציגי הציבור, ואחד מנציגי הציבור ימונה על ידיו כיושב ראש המותב.

ניגוד ענינים (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

23א.  (א)  לא יכהן כחבר הועדה מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב תדיר של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הועדה לבין ענין אחר שלו, או של קרובו, או של תאגיד שהוא או קרובו הם בעלי ענין בהם; לענין סעיף זה –

          "קרוב" – בן זוג, הורה או צאצא של אחד מאלה וכל אדם הסמוך על שולחנו;

          "בעל ענין" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

          (ב)  חבר הועדה שעשוי להיות לו ענין, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון במותב של הועדה, יודיע על כך ליושב ראש הועדה מיד לאחר שנודע לו על כך, ולא יהיה נוכח בכל דיון באותו נושא.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 115 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 23א

סדרי דין (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

23ב.  (א)  המנין החוקי בישיבות הועדה הוא רוב חברי המותב.

          (ב)  החלטות הועדה יתקבלו ברוב דעות של חברי המותב המצביעים הנוכחים באותה ישיבה, ובמקרה של קולות שקולים יהיה ליושב ראש הועדה קול נוסף.

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

          (ג)   בישיבות הועדה ייערך פרוטוקול, שבו יירשמו המסמכים שהובאו בפניה וההחלטות שנתקבלו; בישיבות לאישור כללי פטור סוג יירשם גם תקציר הדיונים; בישיבות לעניין עיצום כספי יירשם פרוטוקול מלא; הפרוטוקול יהיה פתוח לעיון הציבור ובלבד שהמידע שיפורסם לא יכלול מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו לפי סעיף 9 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

          (ד)  הממונה יוזמן לכל דיון של הועדה; בישיבות הוועדה לעניין עיצום כספי יביא הממונה לפני חברי הוועדה את עמדתו, לרבות עיקרי הראיות שעליה היא נסמכת, וכן טענות שהגיש המפר לפי סעיף 50ז, בכתב, ולגבי מפר שטען גם בעל-פה – פרוטוקול של טיעון בעל-פה כאמור.

          (ה)  יושב ראש הועדה יקבע את סדרי עבודתה של הועדה, ככל שלא נקבעו בסעיף זה.

          (ו)   קיום הועדה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 116 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 23ב

 

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 382 (ה"ח 637)

(ג) בישיבות הועדה ייערך פרוטוקול, שבו יירשמו המסמכים שהובאו בפניה וההחלטות שנתקבלו; בישיבות לאישור כללי פטור סוג יירשם גם תקציר הדיונים; בישיבות לעניין עיצום כספי יירשם פרוטוקול מלא; הפרוטוקול יהיה פתוח לעיון הציבור ובלבד שהמידע שיפורסם לא יכלול מידע שאין למסרו או שאין חובה למסרו לפי סעיף 9 לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998.

(ד) הממונה יוזמן לכל דיון של הועדה; בישיבות הוועדה לעניין עיצום כספי יביא הממונה לפני חברי הוועדה את עמדתו, לרבות עיקרי הראיות שעליה היא נסמכת, וכן טענות שהגיש המפר לפי סעיף 50ז, בכתב, ולגבי מפר שטען גם בעל-פה – פרוטוקול של טיעון בעל-פה כאמור.

דין חברי הועדה שאינם עובדי המדינה (תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

23ג.   חברי הועדה שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

(1)  חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979;

(2)  חוק העונשין, תשל"ז-1977, לענין ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(3)  פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 116 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 23ג

סיום וחדילה מכהונה (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

23ד.  (א)  חברי הועדה ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור ולמנותם, ובלבד שלא יכהנו יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.

          (ב)  חבר הועדה יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות ליושב ראש הועדה;

(2)   נבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, והשר, בהסכמת יושב ראש הועדה, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב;

(3)   הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אין הוא ראוי לשמש חבר ועדה;

(4)   חדלו לגביו התנאים לפיהם היה כשיר להתמנות חבר ועדה.

          (ג)   הוגש כתב אישום נגד חבר הועדה בעבירה, שלדעת השר מתקיים בה לכאורה, האמור בסעיף קטן (ב)(3), רשאי השר להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בענינו.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 116 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 23ד

חובת התייעצות (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

24.  (א)  לא יסכים הממונה למיזוג חברות, בין בתנאים ובין ללא תנאים, אלא לאחר התייעצות עם הועדה.

          (ב)  הממונה ימציא ליושב ראש הועדה עותק מכל הודעת מיזוג מיד עם קבלתה.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

24. (א) לא יסכים הממונה למיזוג חברות, בין בתנאים ובין ללא תנאים, אלא לאחר התייעצות עם הועדה המייעצת לפי סעיף 23.

סימן ג': הפרדת חברות

סמכות בית הדין להפריד חברות שמוזגו

25.  (א)  ראה בית הדין, על פי פניה של הממונה, כי קיים חשש סביר כי כתוצאה ממיזוג חברות, שנעשה בניגוד להוראות חוק זה, תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור כאמור בסעיף 21, רשאי הוא לצוות על הפרדתן של החברות שמוזגו.

          (ב)  הפרדת החברות שמוזגו תהא בדרך של החזרת המצב לקדמותו או בדרך של העברת חלק מהמניות לגוף, לפי בחירתן, שאינו קשור להן, או הקמת חברה נוספת אליה יועברו חלק מנכסי החברות או בכל דרך אחרת שתיראה לבית הדין.

          (ג)   היה תחום פעולתה של החברה בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה, יעביר הממונה למנהל הכללי של אותו משרד העתק מן הבקשה.

          (ד)  אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 31.

פרק ד': מונופולין

מונופולין ובעל מונופולין (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

26.  (א)  בחוק זה, "בעל מונופולין", כל אחד מאלה:

(1)   אדם שחלקו בכלל האספקה של נכסים או בכלל רכישתם, בכלל מתן שירותים או בכלל רכישתם, עולה על מחצית;

(2)   אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (א1) הממונה יכריז על קיומו של בעל מונופולין בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט; על הכרזה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה), כאילו היתה קביעה לפי סעיף 43(א).

          (ב)  המונופולין יכול שיהיה באזור מסויים.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

          (ד)  (בוטל).

          (ה)  הממונה ימסור לועדת הכלכלה של הכנסת, אחת לששה חדשים, רשימה של בעלי מונופולין.

          (ו)   בסעיף זה, "אדם" – לרבות חברה ובנותיה, בנות של חברה אחת וכן אדם וחברה שהוא שולט בה.

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 984 (ה"ח 543)

ביטול סעיף קטן 26(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) היה הריכוז האמור בסעיף קטן (א) או שנקבע לפי סעיף קטן (ג) נתון בידי שני בני אדם או יותר שאין ביניהם תחרות או קיימת ביניהם תחרות מועטה בלבד (להלן - קבוצת ריכוז), יראו את הריכוז כמונופלין ואת קבוצת הריכוז כבעל המונופולין, אם הממונה קבע זאת לפי סעיף 43(א)(4).

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(א) לענין חוק זה יראו כמונופולין ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל רכישתם, או של יותר ממחצית מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם, בידיו של אדם אחד (להלן – בעל המונופולין). על קיומו של מונופולין כאמור יכריז הממונה בהודעה ברשומות; על הכרזה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה), כאילו היתה קביעה לפי סעיף 43(א).

(א) בחוק זה, "בעל מונופולין", כל אחד מאלה:

(1) אדם שחלקו בכלל האספקה של נכסים או בכלל רכישתם, בכלל מתן שירותים או בכלל רכישתם, עולה על מחצית;

(2) אדם המחזיק כוח שוק משמעותי ביחס לאספקת נכסים או רכישתם, או ביחס למתן שירותים או רכישתם.

(א1) הממונה יכריז על קיומו של בעל מונופולין בהודעה ברשומות ובאתר האינטרנט; על הכרזה כאמור יחולו הוראות סעיף 43(ב) עד (ה), כאילו היתה קביעה לפי סעיף 43(א).

(ב) המונופולין יכול שיהיה באזור מסויים.

(ג) השר רשאי, לפי המלצת הממונה, לקבוע כי לגבי נכסים מסויימים או שירות מסויים, יראו כמונופולין ריכוז בשיעור נמוך ממחצית אם ראה כי למי שבידיו ריכוז כאמור יש השפעה מכרעת בשוק לגבי אותם נכסים או אותם שירותים.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

27.  (בוטל).

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 111 (ה"ח 547)

מחיקת פסקה 27(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) לדרוש בכתב מבעל מונופולין המתקשר או המתכוון להתקשר עם לקוחות או ספקים על פי חוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, תשמ"ג-1982, כי יגיש בקשה לאישור החוזה לפי פרק ג' לחוק האמור; לא פנה בעל המונופולין תוך הזמן שנקבע בדרישה, לא יציע ללקוחותיו או ספקיו להתקשר בחוזה אחיד שעליו חלה הדרישה;

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

ביטול סעיף 27

הנוסח הקודם:

הגבלות לגבי בעל מונופולין

27. (א) הממונה רשאי –

(1) (נמחקה);

(2) לדרוש מבעל מונופולין המייצר או מייבא נכס או נותן שירות שהמפרט שלו נקבע כתקן לפי חוק התקנים, תשי"ג-1953, כי לא ייצר, לא ייבא ולא ימכור את הנכס או לא יתן את השירות אלא אם כן התאימו לדרישת התקן.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

28.  (בוטל).

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

ערר על הגבלת המונופולין

28. בעל המונופולין רשאי לערור לפני בית הדין על דרישת הממונה לפי סעיף 27 תוך שלושים ימים מקבלת הדרישה; הגשת ערר לא תעכב ביצוע דרישת הממונה אלא אם כן החליט בית הדין אחרת.

סירוב בלתי סביר (תיקון מס' 8) תשס"ד-2004

29.  לא יסרב בעל מונופולין סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש את הנכס או השירות שבמונופולין.

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004  עמ' 147 (ה"ח 64)

29. לא יסרב בעל מונופולין סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש את הנכס או השירות שבמונופולין.

ניצול מעמד לרעה (תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

29א.  (א)  בעל מונופולין לא ינצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור.

          (ב)  יראו בעל מונופולין כמנצל לרעה את מעמדו בשוק באופן העלול להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור, בכל אחד מן המקרים האלה:

(1)   קביעה של רמת מחירי קניה או מכירה בלתי הוגנים של הנכס או של השירות שבמונופולין;

(2)   צמצום או הגדלה של כמות הנכסים או היקף השירותים המוצעים על-ידי בעל מונופולין, שלא במסגרת פעילות תחרותית הוגנת;

(3)   קביעת תנאי התקשרות שונים לעסקות דומות אשר עשויים להעניק ללקוחות או לספקים מסויימים יתרון בלתי הוגן כלפי המתחרים בהם;

(4)   התניית ההתקשרות בדבר הנכס או השירות שבמונופולין בתנאים אשר מטבעם או בהתאם לתנאי מסחר מקובלים אינם נוגעים לנושא ההתקשרות.

הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיף קטן (א).

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 149 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף קטן 29א

הסדרת פעולות מונופולין (תיקון מס' 4) תשנ"ח-1998

30.  (א)  ראה הממונה כי כתוצאה מקיומו של מונופולין או מהתנהגותו של בעל מונופולין, נפגעת התחרות בעסקים או נפגע הציבור, רשאי הוא לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

          (ב)  ראה הממונה כי כתוצאה מהתנהגותו של בעל מונופולין קיים חשש לפגיעה משמעותית בתחרות או לפגיעה משמעותית בציבור, רשאי הוא לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

          (ג)   יראו כפגיעה בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד הענינים האלה:

(1)   מחיר של נכס או של שירות;

(2)   איכות הנכס או השירות;

(3)   כמות הנכסים או היקף השירות;

(4)   אספקת הנכס או השירות, סדירותה או תנאיה;

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

(5)   חסם כניסה לענף או חסם למעבר בענף; לעניין זה, "חסם למעבר בענף" – חסם המגביל את יכולתו של לקוח לעבור בין ספקים בענף – לעניין מונופולין באספקת נכסים או שירותים, או חסם המגביל את יכולתו של ספק לעבור בין לקוחות בענף – לעניין מונופולין ברכישת נכסים או שירותים;

הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ד)  הממונה יפרסם בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט את דבר כוונתו ליתן הוראות לפי סעיף זה, לפחות 14 ימים מראש, ויעמיד לעיון הציבור את נוסח ההוראות.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ה)  הממונה ימסור את ההוראות לבעל המונופולין ויפרסם את דבר נתינתן בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט; נוסח ההוראות שניתנו ייכלל במרשם של מונופולין לפי הוראות סעיף 42; היה הממונה סבור כי אינטרס הציבור מחייב פרסום נוסח ההוראות, יפרסמן בעיתונים כאמור ובאתר האינטרנט.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ו)   בעל מונופולין שנמסרו לו הוראות הממונה, ארגון צרכנים וכל אדם אחר הנפגע מהוראות אלה, רשאי להתנגד בכתב, בפירוט נימוקיו, להוראות הממונה בפני בית הדין, בתוך 30 ימים ממועד פרסום דבר מתן ההוראות בעיתונים כאמור בסעיף קטן (ה); בית הדין רשאי, לאחר ששמע את הצדדים, לאשר את הוראות הממונה, לבטלן או לשנותן.

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011 (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ז)   הוראות הממונה ייכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד הפרסום בשני עיתונים יומיים האמור בסעיף קטן (ה) או במועד מאוחר יותר שקבע הממונה; הגיש בעל המונופולין התנגדות להוראות, רשאי בית הדין להתלות את תוקפן עד מועד ההחלטה בהתנגדות או עד מועד אחר שקבע.

          (ח)  הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיף 36.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 53 (ה"ח 2650)

החלפת סעיף 30

הנוסח הקודם:

30. ראה בית הדין, על פי פניה של הממונה או של ארגון צרכנים כי כתוצאה מקיומו של מונופולין נפגע הציבור באחת מאלה:

(1) רמת המחירים של נכס או של שירות;

(2) איכות נמוכה של נכס או של שירות;

(3) כמות הנכסים המסופקים או היקף השירות או סדירות האספקה ותנאיה;

(4) קיום תחרות בלתי הוגנת בעסקים בין בעל המונופולין לבין אחרים,

רשאי הוא לתת לבעל המונופולין הוראות בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה.

 

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 984 (ה"ח 543)

(ג) יראו כפגיעה בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד הענינים האלה:

(1) מחיר של נכס או של שירות;

(2) איכות הנכס או השירות;

(3) כמות הנכסים או היקף השירות;

(4) אספקת הנכס או השירות, סדירותה או תנאיה;

(5) תחרות הוגנת בעסקים.

(5) חסם כניסה לענף או חסם למעבר בענף; לעניין זה, "חסם למעבר בענף" – חסם המגביל את יכולתו של לקוח לעבור בין ספקים בענף – לעניין מונופולין באספקת נכסים או שירותים, או חסם המגביל את יכולתו של ספק לעבור בין לקוחות בענף – לעניין מונופולין ברכישת נכסים או שירותים;

הוראות סעיף קטן זה באות להוסיף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב).

(ד) הממונה יפרסם בשני עיתונים יומיים את דבר כוונתו ליתן הוראות לפי סעיף זה, לפחות 14 ימים מראש, ויעמיד לעיון הציבור את נוסח ההוראות.

(ה) הממונה ימסור את ההוראות לבעל המונופולין ויפרסם את דבר נתינתן בשני עיתונים יומיים; נוסח ההוראות שניתנו ייכלל במרשם של מונופולין לפי הוראות סעיף 42; היה הממונה סבור כי אינטרס הציבור מחייב פרסום נוסח ההוראות, יפרסמן בעיתונים כאמור.

(ו) בעל מונופולין שנמסרו לו הוראות הממונה, ארגון צרכנים וכל אדם אחר הנפגע מהוראות אלה, רשאי להתנגד בכתב, בפירוט נימוקיו, להוראות הממונה בפני בית הדין, בתוך 30 ימים ממועד פרסום דבר מתן ההוראות כאמור בסעיף קטן (ה); בית הדין רשאי, לאחר ששמע את הצדדים, לאשר את הוראות הממונה, לבטלן או לשנותן.

(ז) הוראות הממונה ייכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד הפרסום האמור בסעיף קטן (ה) או במועד מאוחר יותר שקבע הממונה; הגיש בעל המונופולין התנגדות להוראות, יותלה תוקפן עד מועד ההחלטה או עד מועד אחר שקבע בית הדין רשאי בית הדין להתלות את תוקפן עד מועד ההחלטה בהתנגדות או עד מועד אחר שקבע.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 247 (ה"ח 1221)

(ד) הממונה יפרסם בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט את דבר כוונתו ליתן הוראות לפי סעיף זה, לפחות 14 ימים מראש, ויעמיד לעיון הציבור את נוסח ההוראות.

(ה) הממונה ימסור את ההוראות לבעל המונופולין ויפרסם את דבר נתינתן בשני עיתונים יומיים ובאתר האינטרנט; נוסח ההוראות שניתנו ייכלל במרשם של מונופולין לפי הוראות סעיף 42; היה הממונה סבור כי אינטרס הציבור מחייב פרסום נוסח ההוראות, יפרסמן בעיתונים כאמור ובאתר האינטרנט.

(ו) בעל מונופולין שנמסרו לו הוראות הממונה, ארגון צרכנים וכל אדם אחר הנפגע מהוראות אלה, רשאי להתנגד בכתב, בפירוט נימוקיו, להוראות הממונה בפני בית הדין, בתוך 30 ימים ממועד פרסום דבר מתן ההוראות בעיתונים כאמור בסעיף קטן (ה); בית הדין רשאי, לאחר ששמע את הצדדים, לאשר את הוראות הממונה, לבטלן או לשנותן.

(ז) הוראות הממונה ייכנסו לתוקף בתום 30 ימים ממועד הפרסום בשני עיתונים יומיים האמור בסעיף קטן (ה) או במועד מאוחר יותר שקבע הממונה; הגיש בעל המונופולין התנגדות להוראות, רשאי בית הדין להתלות את תוקפן עד מועד ההחלטה בהתנגדות או עד מועד אחר שקבע.

מכירת נכס בידי מונופולין (תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

30א.  (א)  בית הדין רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות לבעל מונופולין למכור נכס שבידו, כולו או חלקו, אם מצא, כי יש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בתחרות בעסקים או בציבור.

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), יראו כפגיעה בתחרות בעסקים או כפגיעה בציבור, כל פגיעה הנוגעת לאחד העניינים המנויים בסעיף 30(ג).

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח 702)

הוספת סעיף 30א

הפרדת מונופולין (תיקון מס' 4) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

31.  (א)  ראה בית הדין, על פי פניה של הממונה, כי כתוצאה מקיומו של מונופולין, נפגע הציבור, באופן משמעותי, באחד מן הדברים המנויים בסעיף 30, או בכל דרך אחרת, וכי לא ניתן באופן יעיל למנוע את הפגיעה על ידי הסדרת פעולות המונופולין לפי סעיף 30 או לפי סעיף 30א אלא רק בהפרדת המונופולין לשני תאגידים עסקיים נפרדים, או יותר, רשאי הוא לצוות על הפרדת המונופולין.

          (ב)  הפרדת המונופולין תהא בדרך של העברת חלק מהמניות לגוף שאינו קשור לבעל המונופולין, לפי בחירתו של בעל המונופולין, או הקמת חברה נוספת שאליה יועברו חלק מנכסי המונופולין או בכל דרך אחרת שתיראה לבית הדין.

          (ג)   היה תחום פעולתו של בעל המונופולין בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה, יעביר הממונה למנהל הכללי של אותו משרד העתק מפנייתו לבית הדין.

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 53 (ה"ח 2650)

(א) ראה בית הדין, על פי פניה של הממונה, כי כתוצאה מקיומו של מונופולין, נפגע הציבור, באופן משמעותי, באחד מן הדברים המנויים בסעיף 30 או בכל דרך אחרת, וכי לא ניתן באופן יעיל למנוע את הפגיעה על ידי הסדרת פעולות המונופולין לפי סעיף 30 אלא רק בהפרדת המונופולין לשני תאגידים עסקיים נפרדים, או יותר, רשאי הוא לצוות על הפרדת המונופולין.

 

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח 702)

(א) ראה בית הדין, על פי פניה של הממונה, כי כתוצאה מקיומו של מונופולין, נפגע הציבור, באופן משמעותי, באחד מן הדברים המנויים בסעיף 30 או בכל דרך אחרת, וכי לא ניתן באופן יעיל למנוע את הפגיעה על ידי הסדרת פעולות המונופולין לפי סעיף 30 או לפי סעיף 30א אלא רק בהפרדת המונופולין לשני תאגידים עסקיים נפרדים, או יותר, רשאי הוא לצוות על הפרדת המונופולין.

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

פרק ד'1: קבוצת ריכוז

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 984 (ה"ח 543)

הוספת פרק ד'1

הגדרות לעניין פרק ד'1 (תיקון מס' 12) תשע"א-2011

31א.  בפרק זה –

          "אדם" – כהגדרתו בסעיף 26(ו);

          "חסם למעבר בענף" – חסם המגביל את יכולתו של לקוח לעבור בין ספקים בענף – לעניין קבוצת ריכוז באספקת נכסים או שירותים, או חסם המגביל את יכולתו של ספק לעבור בין לקוחות בענף – לעניין קבוצת ריכוז ברכישת נכסים או שירותים.

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 984 (ה"ח 543)

הוספת סעיף 31א

קבוצת ריכוז (תיקון מס' 12) תשע"א-2011

31ב.  (א)  הממונה רשאי לקבוע לפי סעיף 43(א)(6) כי קבוצה מצומצמת של בני אדם המנהלים עסקים שבידיהם נתון ריכוז של יותר ממחצית מכלל אספקת נכסים או מכלל מתן שירותים, או מכלל רכישתם, היא קבוצת ריכוז (בפרק זה – קבוצת ריכוז), וכל אחד מבני האדם כאמור הוא חבר בקבוצת ריכוז, אם ראה כי מתקיימים כל אלה:

(1)   בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים קיימת תחרות מועטה בעסקים או שמתקיימים תנאים לתחרות מועטה בעסקים;

(2)   נקיטת צעדים כאמור בסעיף 31ג עשויה למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, או עשויה להגביר את התחרות בענף באופן משמעותי או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות בענף.

          (ב)  לעניין סעיף קטן (א)(1), יראו, בין השאר, חסם כניסה לענף יחד עם שניים או יותר מהתנאים המפורטים להלן, כתנאים לתחרות מועטה בעסקים בין חברי קבוצת ריכוז או בענף שבו הם פועלים:

(1)   חסם למעבר בענף;

(2)   אדם מחזיק בזכות כלשהי באדם אחר הפועל באותו ענף ואחד מהם לפחות הוא חבר הקבוצה, או ששני בני אדם הפועלים באותו ענף שאחד מהם לפחות הוא חבר הקבוצה מחזיקים בזכות כלשהי באדם שלישי, או שאדם מחזיק בזכות כלשהי בשני בני אדם או יותר הפועלים באותו ענף אשר אחד מהם לפחות הוא חבר הקבוצה;

(3)   לחברי הקבוצה נתחי שוק דומים באספקה או ברכישה של נכסים או של שירותים בענף;

(4)   הנכסים או השירותים שמספקים או שרוכשים חברי הקבוצה בענף דומים זה לזה במידה רבה;

(5)   חברי הקבוצה מספקים נכסים או שירותים בענף למספר רב של לקוחות או של ספקים או רוכשים נכסים או שירותים כאמור ממספר רב של לקוחות או של ספקים;

(6)   לכל אחד מחברי הקבוצה, או למרביתם, יש אפשרות לדעת את עיקרם של תנאי ההתקשרות, בין לקוחות או ספקים לבין מרבית מחברי הקבוצה האחרים, לאספקה או לרכישה של נכסים או שירותים בענף.

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 984 (ה"ח 543)

הוספת סעיף 31ב

הסדרת פעולות של קבוצת ריכוז (תיקון מס' 12) תשע"א-2011

31ג.   (א)  הממונה רשאי להורות לחברי קבוצת ריכוז, כולם או חלקם, בדבר צעדים שעליהם לנקוט כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, או כדי להגביר באופן משמעותי את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות בענף, ובכלל זה רשאי הממונה –

(1)   להורות על הסרתם או על צמצומם של חסמי כניסה לענף או של חסמים למעבר בענף, שהם תוצאה של מעשה או מחדל של מי מחברי הקבוצה;

(2)   להורות על הפסקת פעילות מסוימת של חבר הקבוצה אם סבר שהפעילות האמורה מקלה על מי מחברי הקבוצה להתאים את התנהגותו להתנהגות של חבר קבוצה אחר;

(3)   לאסור על העברה או על פרסום של מידע בין חברי הקבוצה או בין חברי הקבוצה לבין אדם אחר, אם יש בהעברה או בפרסום כאמור כדי להקל על מי מחברי הקבוצה להתאים את התנהגותו להתנהגות של חבר קבוצה אחר.

          (ב)  ראה בית הדין, בעקבות פנייה של הממונה, כי אדם מחזיק בזכות כלשהי באדם אחר הפועל באותו ענף ואחד מהם לפחות הוא חבר קבוצת ריכוז, או כי שני בני אדם הפועלים באותו ענף שאחד מהם לפחות הוא חבר קבוצת ריכוז, מחזיקים בזכות כלשהי באדם שלישי, או כי אדם מחזיק בזכות כלשהי בשני בני אדם או יותר הפועלים באותו ענף אשר אחד מהם לפחות הוא חבר קבוצת ריכוז, רשאי הוא להורות על מכירת ההחזקות כאמור, כולן או חלקן, וכן לקבוע מועד למכירתן, אם מצא כי יש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, או כדי להגביר משמעותית את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות כאמור.

(תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

          (ב1) בית הדין רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות על מכירת נכס של חבר בקבוצת ריכוז, כולו או חלקו, אם מצא כי יש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, או כדי להגביר משמעותית את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות כאמור.

          (ג)   לעניין קבוצת ריכוז הפועלת בענף שהסדרתו היא בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה או שלגוף אחר נתונות על פי דין סמכויות לעניין הסדרתו, יחולו הוראות אלה:

(תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

(1)   הממונה יתייעץ עם המשרד או עם הגוף כאמור בנוגע למתן הוראות לפי סעיף קטן (א) שנועדו למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף וכן בנוגע לפנייה לבית הדין לפי סעיף קטן (ב) או (ב1);

(2)   הממונה יקבל את הסכמת המשרד או הגוף כאמור למתן הוראות לפי סעיף קטן (א) שנועדו להגביר באופן משמעותי את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות כאמור.

          (ד)  הוראות סעיף 30(ג) עד (ח) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הוראות הממונה לפי סעיף קטן (א).

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 985 (ה"ח 543)

הוספת סעיף 31ג

 

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח 702)

(ב1) בית הדין רשאי, בעקבות פנייה של הממונה, להורות על מכירת נכס של חבר בקבוצת ריכוז, כולו או חלקו, אם מצא כי יש בכך כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, או כדי להגביר משמעותית את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות כאמור.

(ג) לעניין קבוצת ריכוז הפועלת בענף שהסדרתו היא בתחום אחריותו של משרד ממשרדי הממשלה או שלגוף אחר נתונות על פי דין סמכויות לעניין הסדרתו, יחולו הוראות אלה:

(1) הממונה יתייעץ עם המשרד או עם הגוף כאמור בנוגע למתן הוראות לפי סעיף קטן (א) שנועדו למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף וכן בנוגע לפנייה לבית הדין לפי סעיף קטן (ב) או (ב1);

הוראות מיוחדות לעניין קבוצת ריכוז בתחום הבנקאות ובתחום הביטוח (תיקון מס' 12) תשע"א-2011

31ד.  (א)  הממונה יתייעץ עם נגיד בנק ישראל והמפקח על הבנקים בנוגע לכוונתו לקבוע כי קבוצה מצומצמת של בני אדם היא קבוצת ריכוז, וכן יודיע להם על כוונתו לתת הוראה לפי סעיף 31ג(א) שנועדה למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, אם הקביעה או ההוראה כאמור נוגעות לאדם הפועל בענף שבתחום אחריותו של בנק ישראל לפי הוראות חוק בנק ישראל; ראה נגיד בנק ישראל או המפקח על הבנקים, לאחר קבלת הודעה לפי סעיף זה, כי מתן הוראה כאמור יסכן את יציבותו של תאגיד בנקאי או את יציבותה של המערכת הבנקאית, יודיע על כך לממונה והוא יימנע ממתן ההוראה.

          (ב)  הממונה יתייעץ עם הממונה על שוק ההון בנוגע לכוונתו לקבוע כי קבוצה מצומצמת של בני אדם היא קבוצת ריכוז, וכן יודיע לו על כוונתו לתת הוראה לפי סעיף 31ג(א) שנועדה למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, אם הקביעה או ההוראה כאמור נוגעות לאדם הפועל בענף שבתחום אחריותו של הממונה על שוק ההון; ראה הממונה על שוק ההון, לאחר קבלת הודעה לפי סעיף זה, כי מתן הוראה כאמור יסכן את יציבותו של מבטח או את יציבותה של מערכת הביטוח והחיסכון הפנסיוני, יודיע על כך לממונה והוא יימנע ממתן ההוראה.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ג)   (1)   נמנע הממונה ממתן הוראה בעקבות הודעת נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון, לפי הוראות סעיף זה, יפרסם באתר האינטרנט את דבר קבלת ההודעה, בלא נימוקיה, בסמוך למועד קבלתה, ואת נימוקיה – שישה חודשים מיום קבלתה;

(2)   על אף הוראות פסקה (1), הוסכם בין הממונה לבין נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון, לפי העניין, כי פרסום כאמור באותה פסקה עלול לפגוע ביציבות הגופים או המערכות המפורטים בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), ידחה הממונה את הפרסומים, כולם או חלקם, למועד שיוסכם ביניהם.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          (ד)  בסעיף זה –

          "חוק בנק ישראל" – חוק בנק ישראל, התש"ע-2010;

          "מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

          "הממונה על שוק ההון" – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

          "המפקח על הבנקים" – המפקח על הבנקים שמונה לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941;

          "תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 986 (ה"ח 543)

הוספת סעיף 31ד

 

מיום 1.11.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1262 (ה"ח 1032)

(ד) בסעיף זה –

"חוק בנק ישראל" – חוק בנק ישראל, התש"ע-2010;

"מבטח" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

"הממונה על שוק ההון" – הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981;

"המפקח על הבנקים" – המפקח על הבנקים שמונה לפי סעיף 5 לפקודת הבנקאות, 1941;

"תאגיד בנקאי" – כהגדרתו בחוק הבנקאות (רישוי), התשמ"א-1981.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

(ג) (1) נמנע הממונה ממתן הוראה בעקבות הודעת נגיד בנק ישראל, המפקח על הבנקים או הממונה על שוק ההון, לפי הוראות סעיף זה, יפרסם באתר האינטרנט של הרשות באתר האינטרנט את דבר קבלת ההודעה, בלא נימוקיה, בסמוך למועד קבלתה, ואת נימוקיה – שישה חודשים מיום קבלתה;

(תיקון מס' 20 – הוראת שעה) תשע"ח-2018

פרק ד'2: (פקע)

מיום 26.7.2018 עד יום 26.7.2021

תיקון מס' 20 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 911 (ה"ח 1174)

הוספת פרק ד'2

הנוסח:

פרק ד'2: מתן הוראות ליבואן ישיר – הוראת שעה

 

(תיקון מס' 20 – הוראת שעה) תשע"ח-2018

31ה.  (פקע).

מיום 26.7.2018 עד יום 26.7.2021

תיקון מס' 20 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 911 (ה"ח 1174)

הוספת סעיף 31ה

הנוסח:

הגדרות – פרק ד'2

31ה. בפרק זה –

"אדם" – כהגדרתו בסעיף 26(ו);

"יבוא אישי" – יבוא של טובין על ידי יחיד, שאינו מיועד לצורכי אספקה, ייצור או מתן שירותים ואינו במסגרת של פעילות מסחרית, ובלבד שהטובין מיובאים בכמות סבירה לשימושו האישי או המשפחתי של אותו יחיד;

"יבוא מקביל" – יבוא לישראל של טובין שאינו יבוא אישי, בידי מי שאינו יבואן ישיר;

"יבואן ישיר" – אדם שמתקיים לגביו אחד מאלה:

(1) הוא מייבא לישראל טובין או מפיץ טובין שיובאו לישראל, בהתאם להסדר עם יצרן הטובין במדינת חוץ;

(2) הוא מייצר טובין בישראל, מכוח הסדר עם אדם במדינת חוץ.

(תיקון מס' 20 – הוראת שעה) תשע"ח-2018

31ו.   (פקע).

מיום 26.7.2018 עד יום 26.7.2021

תיקון מס' 20 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 911 (ה"ח 1174)

הוספת סעיף 31ו

הנוסח:

מתן הוראות ליבואן ישיר

31ו. (א) ראה הממונה כי כתוצאה ממעמדו או מהתנהגותו של יבואן ישיר קיים חשש כי ייפגע באופן משמעותי יבוא מקביל או יבוא אישי ובשל כך עלולה להיפגע באופן משמעותי התחרות בענף שבו פועל היבואן הישיר, רשאי הוא לתת הוראות ליבואן הישיר בדבר הצעדים שעליו לנקוט כדי למנוע את הפגיעה בתחרות כאמור.

(ב) הוראות סעיף 30(ג) עד (ח) יחולו, בשינויים המחויבים, לעניין הוראות הממונה לפי סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

פרק ה': בית הדין לתחרות

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

החלפת כותרת פרק ה'

הנוסח הקודם:

פרק ה': בית הדין להגבלים עסקיים

הקמת בית הדין ומינוי חבריו (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

32.  (א)  מוקם בזה בית דין לתחרות.

          (ב)  מספר חברי בית הדין לא יעלה על שבעה עשר.

          (ג)   אב בית הדין ומשנהו יהיו שופטים של בית משפט מחוזי שימנה שר המשפטים, בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ג1) נבצר מאב בית הדין או ממשנהו למלא את תפקידיהם, למשך תקופה שלא תעלה על שנה, רשאי שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, למנות להם ממלא מקום, שהוא שופט של בית משפט מחוזי, לאותה תקופה או לחלקה.

          (ד)  יתר חברי בית הדין ימונו בידי שר המשפטים, לפי המלצת השר, ובהם יהיו לפחות שלושה נציגים של ארגוני צרכנים ושלושה נציגים של ארגונים כלכליים; מספר החברים שהם עובדי המדינה לא יעלה על שליש מכלל החברים.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ה)  תקופת כהונתם של חברי בית הדין תהיה שלוש שנים; חבר שתקופת כהונתו תמה יכול שיתמנה מחדש, ובלבד שלא יכהן חבר שאינו אב בית הדין או משנהו, יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.

          (ו)   הודעה של מינוי חברי בית הדין תפורסם ברשומות.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

(ג1) נבצר מאב בית הדין או ממשנהו למלא את תפקידיהם, למשך תקופה שלא תעלה על שנה, רשאי שר המשפטים בהתייעצות עם נשיא בית המשפט העליון, למנות להם ממלא מקום, שהוא שופט של בית משפט מחוזי, לאותה תקופה או לחלקה.

(ד) יתר חברי בית הדין ימונו בידי שר המשפטים, לפי המלצת השר, ובהם יהיו לפחות שלושה נציגים של ארגוני צרכנים ושלושה נציגים של ארגונים כלכליים; מספר החברים שהם עובדי המדינה לא יעלה על שליש מכלל החברים.

(ה) תקופת כהונתם של חברי בית הדין תהיה שנתיים שלוש שנים; חבר שתקופת כהונתו תמה יכול שיתמנה מחדשף ובלבד שלא יכהן חבר שאינו אב בית הדין או משנהו יותר משלוש תקופות כהונה רצופות.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

(א) מוקם בזה בית דין להגבלים עסקיים בית דין לתחרות.

מותב בית הדין (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

33.  בית הדין ידון בשלושה, ואולם רשאי השופט היושב לדין בישיבה מקדמית להורות כי הדיון יתקיים בדן יחיד והוא אב בית הדין או משנהו; החלטה על קיום הדיון בדן יחיד תינתן לאחר שמיעת הצדדים.

מיום 9.1.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 48 (ה"ח 2212)

33. (א) בית הדין ידון בחמישה בשלושה, אולם אב בית הדין רשאי להורות, לפני תחילת הדיון בענין מסויים, שהדיון בו יהיה לפני מספר  בלתי  זוגי גדול יותר.

(ב) אב בית הדין יקבע את מותב בית הדין; בכל מותב יהיו אב בית הדין או משנהו, וחברים אחרים, אחד מהם הוא נציג ארגון צרכנים, אחד נציג ארגונים כלכליים ואחד עובד המדינה, ובלבד שמספר עובדי המדינה במותב לא יעלה על מחצית.

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

החלפת סעיף 33

הנוסח הקודם:

33. (א) בית הדין ידון בשלושה, אולם אב בית הדין רשאי להורות, לפני תחילת הדיון בענין מסויים, שהדיון בו יהיה לפני מספר בלתי זוגי גדול יותר.

(ב) אב בית הדין יקבע את מותב בית הדין; בכל מותב יהיו אב בית הדין או משנהו, וחברים אחרים, ובלבד שמספר עובדי המדינה במותב לא יעלה על מחצית.

ניגוד ענינים

34.  (א)  מי שעיסוקיו האחרים עלולים ליצור ניגוד ענינים עם תפקידו כחבר מותב של בית הדין בהליך מסויים או שיש לו ענין אישי בהליך - לא יהיה חבר במותב שידון באותו הליך וימסור הודעה על כך לאב בית הדין.

          (ב)  היה לחבר מותב ספק אם עלול להיווצר ניגוד ענינים יודיע על כך לאב בית הדין.

סמכויות נילוות (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

35.  החליט בית הדין בענין שהובא לפניו, רשאי הוא, באותה החלטה או בהחלטה נוספת, ליתן כל צו הנראה לו דרוש כדי להבטיח שהחלטתו תקויים.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

35. החליט בית הדין בענין הגבל עסקי שהובא לפניו, רשאי הוא, באותה החלטה או בהחלטה נוספת, ליתן כל צו הנראה לו דרוש כדי להבטיח שהחלטתו תקויים.

צווי ביניים

36.  בכל ענין שהובא לפני בית הדין או לפני אב בית הדין, רשאי בית הדין או אב בית הדין להוציא צו ביניים, אם מצאו כי מן הראוי לעשות כן בנסיבות הענין.

ראיות וסדרי דין

37.  (א)  בית הדין ואב בית הדין לא יהיו קשורים בדיני הראיות, פרט לדינים בדבר חסינות עדים ובדבר ראיות חסויות כאמור בפרק ג' לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971.

          (ב)  לענין הזמנת עדים וגביית ראיות יהיו לאב בית הדין הסמכויות שיש לבית משפט מחוזי בענין אזרחי; ולענין ביצוע הצווים ובזיון בית המשפט דין צו בית הדין כדין צו בית משפט מחוזי בענין אזרחי.

הארכת מועדים

38.  מועד שנקבע לפי חוק זה, רשאי אב בית הדין לפי בקשת הממונה או אדם מעונין, להאריכו אף שנסתיים המועד, אם ראה שקיימים טעמים מיוחדים לעשות כן.

זכות ערעור (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

39.  בעל דין שנפגע מהחלטת בית הדין, לרבות החלטה לפי סעיף 30 וצו ביניים, או מהיתר זמני שנתן אב בית הדין לפי סעיף 13, רשאי לערער עליהם לפני בית המשפט העליון תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהודעו לו; ערעור על צו ביניים, על החלטת בית הדין בערר לפי סעיף 43 או על היתר זמני יידון לפני שופט יחיד אלא אם כן קבע נשיא בית המשפט העליון אחרת.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

39. בעל דין הרואה עצמו נפגע שנפגע מהחלטת בית הדין, לרבות החלטה לפי סעיף 30 וצו ביניים, או מהיתר זמני שנתן אב בית הדין לפי סעיף 13, רשאי לערער עליהם לפני בית המשפט העליון תוך ארבעים וחמישה ימים מיום שהודעו לו; ערעור על צו ביניים, על החלטת בית הדין בערר לפי סעיף 43 או על היתר זמני יידון לפני שופט יחיד אלא אם כן קבע נשיא בית המשפט העליון אחרת.

סדרי דין

40.  (א)  בית הדין ואב בית הדין ידונו לפי סדרי הדין שהתקין שר המשפטים לפי סעיף קטן (ב); באין סדרי דין כאלה ידונו בדרך הנראית להם מועילה ביותר להכרעה צודקת ומהירה.

          (ב)  שר המשפטים רשאי להתקין תקנות סדרי דין –

(1)   לדיונים לפני בית הדין או אב בית הדין ובכלל זה הוראות בדבר –

(א)   אנשים וארגונים שיהיו רשאים לטעון לטובת בעל דין או שיהיו רשאים להיות משיבים או שיש לשמוע אותם בטרם תינתן החלטה;

(ב)   רציפות הדיון;

(ג)    תשלום הוצאות, שכר טרחה ודמי בטלה של עדים;

(ד)   אגרות;

(2)   לדיונים לפני בית המשפט העליון בערעורים לפי סעיף 39.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

פרק ו': רשות התחרות והממונה, תפקידו וסמכויותיו

מיום 9.1.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 48 (ה"ח 2212)

החלפת כותרת פרק ו'

הנוסח הקודם:

פרק ו': הממונה על הגבלים עסקיים, תפקידיו וסמכויותיו

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

החלפת כותרת פרק ו'

הנוסח הקודם:

פרק ו': רשות הגבלים עסקיים והממונה, תפקידו וסמכויותיו

הממונה (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

41.  (א)  הממשלה תמנה, לפי הצעת השר, ממונה על התחרות; הממונה יהיה עובד המדינה.

 

          (ב)  הודעה על המינוי תפורסם ברשומות.

מיום 9.1.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 48 (ה"ח 2212)

החלפת סעיף קטן 41(א)

הנוסח הקודם:

(א) הממשלה תמנה מקרב עובדי משרד התעשיה והמסחר ממונה על הגבלים עסקיים.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

(א) הממשלה תמנה, לפי הצעת השר, ממונה על הגבלים עסקיים ממונה על התחרות; הממונה יהיה עובד המדינה.

הרשות (תיקון מס' 1)  תשנ"ד-1994 (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

41א.  (א)  מוקמת בזאת רשות התחרות (להלן – הרשות).

 

          (ב)  הממונה יהיה מנהל הרשות.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ג)   תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב בסעיף תקציב נפרד כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985. הממונה על סעיף תקציב זה, לענין החוק האמור, יהיה מנהל הרשות.

          (ד)  מנהל הרשות יהיה מורשה, ביחד עם חשב הרשות, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, תשי"א-1951, למעט עסקאות במקרקעין, למטרת ביצוע הוראות חוק זה, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור.

מיום 9.1.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 48 (ה"ח 2212)

הוספת סעיף קטן 41א

 

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

(ג) תקציב הרשות ייקבע בחוק התקציב בסעיף תקציב נפרד כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985. הממונה על סעיף תקציב זה, לענין החוק האמור, יהיה מנהל הרשות.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

(א) מוקמת בזאת רשות הגבלים עסקיים רשות התחרות (להלן – הרשות).

עובדי הרשות (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

41ב.  (א)  עובדי הרשות יהיו עובדי המדינה ויחולו עליהם הוראות חוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, ואולם מנהל הרשות מורשה, באישור השר, יחד עם חשב הרשות, לייצג את המדינה בעשיית חוזים מיוחדים עם עובדים.

          (ב)  עובדי הרשות יפעלו לפי הוראות מנהל הרשות ובפיקוחו.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 41ב

ניהול מרשם ופרסום ברשומות (תיקון מס' 12) תשע"א-2011

42.  (א)  הממונה ינהל מרשם של בקשות להסדרים כובלים ושל הסדרים כובלים שאושרו, מרשם של היתרים זמניים שניתנו, מרשם של פטורים שניתנו לפי סעיף 14, מרשם של מיזוגי חברות שניתנו עליהם הסכמת הממונה או אישור בית הדין, מרשם של מונופולין ומרשם של קבוצות ריכוז.

          (ב)  המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור; אולם רשאי בית הדין להורות כי ענין פלוני לא יהיה פתוח לעיון הציבור אם הוא סבור שיש לעשות כן מטעמים של בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או ענין חיוני אחר, לרבות עניינו של אדם בסוד מסחרי.

          (ג)   הממונה יפרסם ברשומות הודעה על החלטות של בית הדין ועל החלטות של בית המשפט העליון בערעורים עליהם, בענינים אלה:

(1)   אישור הסדר כובל לפי סעיף 9;

(2)   החלטה בערר בדבר מיזוג חברות לפי סעיף 22;

(3)   הוראות לבעל מונופולין לפי סעיף 30;

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

(4)   הוראות לחברי קבוצות ריכוז לפי סעיף 31ג.

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 987 (ה"ח 543)

42. (א) הממונה ינהל מרשם של בקשות להסדרים כובלים ושל הסדרים כובלים שאושרו, מרשם של היתרים זמניים שניתנו, מרשם של פטורים שניתנו לפי סעיף 14, מרשם של מיזוגי חברות שניתנו עליהם הסכמת הממונה או אישור בית הדין, ומרשם של מונופולין מרשם של מונופולין ומרשם של קבוצות ריכוז.

(ב) המרשם יהיה פתוח לעיון הציבור; אולם רשאי בית הדין להורות כי ענין פלוני לא יהיה פתוח לעיון הציבור אם הוא סבור שיש לעשות כן מטעמים של בטחון המדינה, יחסי החוץ שלה או ענין חיוני אחר, לרבות עניינו של אדם בסוד מסחרי.

(ג) הממונה יפרסם ברשומות הודעה על החלטות של בית הדין ועל החלטות של בית המשפט העליון בערעורים עליהם, בענינים אלה:

(1) אישור הסדר כובל לפי סעיף 9;

(2) החלטה בערר בדבר מיזוג חברות לפי סעיף 22;

(3) הוראות לבעל מונופולין לפי סעיף 30;

(4) הוראות לחברי קבוצות ריכוז לפי סעיף 31ג.

קביעת הממונה (תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

43.  (א)  הממונה רשאי לקבוע אם –

(1)      הסדר או הסדר שצדדים מבקשים להגיע אליו, הינו הסדר כובל;

(2)   קו פעולה שאיגוד עסקי קבע או המליץ עליו, או מבקש לקבוע או להמליץ עליו, שהינו הסדר כובל;

(3)   במיזוג חברות מתקיימים תנאי סעיף 17;

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

(5)   בעל מונופולין ניצל לרעה את מעמדו בשוק לפי הוראות סעיף 29א;

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

(6)   קבוצה מצומצמת של בני אדם היא קבוצת ריכוז כאמור בפרק ד'1.

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

          (ב)  הודעה על קביעת הממונה תימסר לצדדים להסדר כובל, לצדדים למיזוג החברות, לבעלי המונופולין ולחברי קבוצת הריכוז, לפי הענין, והוא רשאי אף לפרסמה ברשומות; היה הממונה בדעה שאינטרס הציבור מחייב פרסום, יפרסם את הקביעה ברשומות ובשני עתונים יומיים, לאחר שלושים ימים מיום המצאת ההודעה.

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

          (ג)   מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן (ב) החולק על הקביעה, או על חלקה, רשאי לערור לפני בית הדין תוך שלושים ימים מיום שהודעה עליה הומצאה לו. חובת הראיה בפני בית הדין היא על העורר.

          (ד)  בית הדין, לאחר ששמע את הצדדים, רשאי לאשר את קביעת הממונה, לבטלה או לשנותה.

          (ה)  קביעת הממונה תהא ראיה לכאורה לנקבע בה בכל הליך משפטי.

          (ו)   אין בשימוש הממונה בסמכותו לפי סעיף זה, או באי שימוש בה, מניעה מלהעמיד לדין אדם שעבר על הוראות חוק זה.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 149 (ה"ח 2447)

(א) הממונה רשאי לקבוע אם –

(1) הסדר קיים, או הסדר שצדדים מבקשים להגיע אליו, הינו הסדר כובל;

(2) קו פעולה שאיגוד עסקי קבע או המליץ עליו, או מבקש לקבוע או להמליץ עליו, שהינו הסדר כובל;

(3) במיזוג חברות מתקיימים תנאי סעיף 17;

(4) קבוצת ריכוז היא בעל מונופולין;

(5) בעל מונופולין ניצל לרעה את מעמדו בשוק לפי הוראות סעיף 29א.

(ב) הודעה על קביעת הממונה תימסר לצדדים להסדר כובל, לצדדים למיזוג החברות ולבעלי המונופולין, לפי הענין, והוא רשאי אף לפרסמה ברשומות; היה הממונה בדעה שאינטרס הציבור מחייב פרסום, יפרסם את הקביעה ברשומות ובשני עתונים יומיים, לאחר שלושים ימים מיום המצאת ההודעה.

(ג) מי שנמסרה לו הודעה לפי סעיף קטן (ב) החולק על הקביעה, או על חלקה, רשאי לערור בפני בית הדין תוך 30 ימים מיום שהודעה עליה הומצאה לו. חובת הראיה בפני בית הדין היא על העורר.

 

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 988 (ה"ח 543)

(א) הממונה רשאי לקבוע אם –

(1) הסדר או הסדר שצדדים מבקשים להגיע אליו, הינו הסדר כובל;

(2) קו פעולה שאיגוד עסקי קבע או המליץ עליו, או מבקש לקבוע או להמליץ עליו, שהינו הסדר כובל;

(3) במיזוג חברות מתקיימים תנאי סעיף 17;

(4) קבוצת ריכוז היא בעל מונופולין;

(5) בעל מונופולין ניצל לרעה את מעמדו בשוק לפי הוראות סעיף 29א;

(6) קבוצה מצומצמת של בני אדם היא קבוצת ריכוז כאמור בפרק ד'1.

(ב) הודעה על קביעת הממונה תימסר לצדדים להסדר כובל, לצדדים למיזוג החברות ולבעלי המונופולין לבעלי המונופולין ולחברי קבוצת הריכוז, לפי הענין, והוא רשאי אף לפרסמה ברשומות; היה הממונה בדעה שאינטרס הציבור מחייב פרסום, יפרסם את הקביעה ברשומות ובשני עתונים יומיים, לאחר שלושים ימים מיום המצאת ההודעה.

חוות דעת מקדמיות (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

43א.  הממונה רשאי ליתן חוות דעת מקדמיות וכן לקבוע ולפרסם נוהל למתן חוות דעת כאמור; אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע בשיקול דעתו של הממונה אם ליתן חוות דעת מקדמית, ולענין זה רשאי הממונה להביא בחשבון גם את נסיבות המקרה ואת סדרי העדיפויות בפעילות הרשות.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 43א

פניית הממונה  לבית הדין (תיקון מס' 12) תשע"א-2011 (תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

44.  הממונה יפנה לבית הדין כדי שיפעיל סמכותו לפי סעיף 25, 30א, 31 או 31ג(ב) או (ב1), לפי הענין, אם ראה כי –

(1)  קיים חשש סביר כי כתוצאה ממיזוג חברות שנעשה בניגוד להוראות חוק זה תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור באחד העניינים המנויים בסעיף 21(א);

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

(2)  (נמחקה);

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

(3)  הפגיעה כאמור בסעיף 30 אינה ניתנת למניעה על ידי הסדרת המונופולין אלא רק על ידי הפרדתו כאמור בסעיף 31;

(תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

(3א) יש במתן הוראה לבעל מונופולין למכירת נכס כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בתחרות בעסקים או בציבור כאמור בסעיף 30א;

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

(4)  אדם מחזיק בזכות כלשהי באדם אחר הפועל באותו ענף ואחד מהם לפחות הוא חבר בקבוצת ריכוז, או כי שני בני אדם הפועלים באותו ענף אשר לפחות אחד מהם הוא חבר קבוצת ריכוז מחזיקים בזכות כלשהי באדם שלישי, או כי אדם מחזיק בזכות כלשהי בשני בני אדם או יותר הפועלים באותו ענף אשר לפחות אחד מהם הוא חבר קבוצת ריכוז, ויש במתן הוראה על מכירת ההחזקות כאמור, כולן או חלקן, כאמור בסעיף 31ג(ב), כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף, או כדי להגביר את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברת התחרות;

(תיקון מס' 16) תשע"ה-2014

(5)  יש במתן הוראה על מכירת נכס של חבר בקבוצת ריכוז כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, או כדי להגביר משמעותית את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות כאמור בסעיף 31ג(ב1).

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 988 (ה"ח 543)

44. הממונה יפנה לבית הדין כדי שיפעיל סמכותו לפי סעיף 25, 30 או 31 25, 31 או 31ג(ב), לפי הענין, אם ראה כי –

(1) קיים חשש סביר כי כתוצאה ממיזוג חברות שנעשה בניגוד להוראות חוק זה תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור באחד העניינים המנויים בסעיף 21(א);

(2) כתוצאה מקיומו של מונופולין נפגע הציבור באחד הענינים המנויים בסעיף 30(1) עד (4);

(3) הפגיעה כאמור בפסקה (2) בסעיף 30 אינה ניתנת למניעה על ידי הסדרת המונופולין אלא רק על ידי הפרדתו כאמור בסעיף 31;

(4) אדם מחזיק בזכות כלשהי באדם אחר הפועל באותו ענף ואחד מהם לפחות הוא חבר בקבוצת ריכוז, או כי שני בני אדם הפועלים באותו ענף אשר לפחות אחד מהם הוא חבר קבוצת ריכוז מחזיקים בזכות כלשהי באדם שלישי, או כי אדם מחזיק בזכות כלשהי בשני בני אדם או יותר הפועלים באותו ענף אשר לפחות אחד מהם הוא חבר קבוצת ריכוז, ויש במתן הוראה על מכירת ההחזקות כאמור, כולן או חלקן, כאמור בסעיף 31ג(ב), כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף, או כדי להגביר את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברת התחרות.

 

מיום 25.11.2014

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח 702)

44. הממונה יפנה לבית הדין כדי שיפעיל סמכותו לפי סעיף 25, 31 או 31ג(ב) 30א, 31 או 31ג(ב) או (ב1), לפי הענין, אם ראה כי –

(1) קיים חשש סביר כי כתוצאה ממיזוג חברות שנעשה בניגוד להוראות חוק זה תיפגע באופן משמעותי התחרות באותו ענף או ייפגע הציבור באחד העניינים המנויים בסעיף 21(א);

(2) (נמחקה);

(3) הפגיעה כאמור בסעיף 30 אינה ניתנת למניעה על ידי הסדרת המונופולין אלא רק על ידי הפרדתו כאמור בסעיף 31;

(3א) יש במתן הוראה לבעל מונופולין למכירת נכס כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בתחרות בעסקים או בציבור כאמור בסעיף 30א;

(4) אדם מחזיק בזכות כלשהי באדם אחר הפועל באותו ענף ואחד מהם לפחות הוא חבר בקבוצת ריכוז, או כי שני בני אדם הפועלים באותו ענף אשר לפחות אחד מהם הוא חבר קבוצת ריכוז מחזיקים בזכות כלשהי באדם שלישי, או כי אדם מחזיק בזכות כלשהי בשני בני אדם או יותר הפועלים באותו ענף אשר לפחות אחד מהם הוא חבר קבוצת ריכוז, ויש במתן הוראה על מכירת ההחזקות כאמור, כולן או חלקן, כאמור בסעיף 31ג(ב), כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף, או כדי להגביר את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברת התחרות;

(5) יש במתן הוראה על מכירת נכס של חבר בקבוצת ריכוז כדי למנוע פגיעה או חשש לפגיעה משמעותית בציבור או בתחרות בעסקים בין חברי הקבוצה או בענף שבו הם פועלים, או כדי להגביר משמעותית את התחרות בין חברי הקבוצה או בענף או ליצור תנאים להגברה משמעותית של התחרות כאמור בסעיף 31ג(ב1).

בדיקות לגבי רמת התחרות בענפים שונים (תיקון מס' 15) תשע"ד-2014

44א.  (א)  הממונה רשאי לערוך בדיקות לגבי רמת התחרות בענפי משק שונים, לרבות בחינת קיומם של כשלים בתחרות וחסמים לתחרות, וכן רשאי הוא למסור את המסקנות המנומקות של בדיקותיו ואת המלצותיו לשר שנושא הבדיקה הוא בתחום אחריותו ולשר האוצר, ובענף שהסדרתו לפי דין היא בתחום אחריותו של גוף אחר – גם למי שעובד בראש אותו גוף.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (ב)  הממונה יפרסם את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט ובכל דרך אחרת שימצא לנכון.

מיום 30.3.2014

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ד מס' 2449 מיום 30.3.2014 עמ' 471 (ה"ח 702)

הוספת סעיף 44א

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

(ב) הממונה יפרסם את מסקנות בדיקותיו באתר האינטרנט של הרשות באתר האינטרנט ובכל דרך אחרת שימצא לנכון.

חיפוש ותפיסות (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

45.  (א)  הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי המדינה, רשאי, אם יש לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או למנוע עבירה על הוראותיו –

(1)   להיכנס לכל מקום שבו מתנהל עסק ולערוך בו חיפוש; אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך; הוראות סעיפים 26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יחולו, בשינויים המחוייבים, על חיפוש לפי פסקה זו;

(2)      לתפוס כל חפץ, כהגדרתו בפקודה האמורה, שיש לו יסוד סביר להניח כי הוא עשוי לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ב)  חפץ שנתפס לפי סעיף קטן (א), מותר להחזיק בו עד שבית משפט שאליו הוגש כתב אישום על עבירה הקשורה באותו חפץ, ואם טרם הוגש כתב אישום - עד שבית הדין או בית המשפט שאליו הוגשה בקשה הקשורה באותו חפץ, יחליט מה ייעשה בו; לא הוגשו כתב אישום או בקשה כאמור בתוך שישה חודשים מיום התפיסה - יוחזר החפץ; נתעורר ספק למי להחזירו, יכריע בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס החפץ על פי בקשת אדם התובע זכות בו, או על פי בקשת הממונה, או על פי בקשת מי שהוא הסמיך לכך.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ב1) בית משפט שלום רשאי, לבקשת הממונה, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות, ורשאי הוא לעשות כן בתנאים.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ג)   (1)   בחוק זה, "מסמך" - לרבות חומר מחשב כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(2)   נתפס מסמך של אדם לפי סעיף קטן (א), יאפשר התופס, לבקשת אותו אדם, להעתיק את המסמך;

(3)   הממונה רשאי לדחות בקשה כאמור בפסקה (2) לתקופה של שלושה חודשים מיום התפיסה, אם לדעתו העתקת המסמך עלולה לשבש חקירה בקשר לעבירה לפי חוק זה;

(4)   בית משפט שלום רשאי, לבקשת הממונה, להאריך את התקופה האמורה בפסקה (3) בתקופות נוספות, ורשאי הוא לעשות כן בתנאים.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ג1) על החלטת הממונה לפי סעיף קטן (ג), רשאי האדם שמסמכו נתפס לערור בפני בית משפט שלום.

          (ד)  המחזיק חפץ שנתפס לפי סעיף קטן (א), יטפל בו כדרך בעלים; לא טיפל כך והחפץ נשמד או ניזוק, ישולמו לבעליו פיצויים מאוצר המדינה.

          (ה)  בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס חפץ, רשאי לפי בקשת הממונה או על פי בקשת מי שהוא הסמיך לכך או לפי בקשת אדם התובע זכות בחפץ, לצוות כי החפץ יימסר לתובע הזכות בו או לפלוני או שינהגו בו אחרת כפי שיורה בית המשפט והכל בתנאים שיקבע.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

(א) הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי המדינה, רשאי, אם יש לו יסוד סביר להניח שהדבר דרוש כדי להבטיח ביצועו של חוק זה או למנוע עבירה על הוראותיו -

(1) להיכנס לכל מקום שבו מתנהל עסק ולערוך בו חיפוש; אולם אין להיכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו חיפוש מאת בית משפט מוסמך; הוראות סעיפים 26 עד 29 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969, יחולו, בשינויים המחוייבים, על חיפוש לפי פסקה זו;

(2) לתפוס כל חפץ, כהגדרתו בפקודה האמורה, שיש לו יסוד סביר להניח כי הוא עשוי לשמש ראיה במשפט על עבירה כאמור.  

(ב) חפץ שנתפס לפי סעיף קטן (א), מותר להחזיק בו עד שבית משפט שאליו הוגש כתב אישום על עבירה הקשורה באותו חפץ ואם טרם הוגש כתב אישום – עד שבית הדין או בית המשפט שאליו הוגשה בקשה הקשורה באותו חפץ יחליט מה ייעשה בו; לא הוגש כתב אישום כאמור תוך ששים ימים לא הוגשו כתב אישום או בקשה כאמור בתוך שישה חודשים מיום התפיסה – יוחזר החפץ; נתעורר ספק למי להחזירו, יכריע בית משפט השלום שבתחום שיפוטו נתפס החפץ על פי בקשת אדם התובע זכות בו, או על פי בקשת הממונה, או על פי בקשת מי שהוא הסמיך לכך.

(ב1) בית משפט שלום רשאי, לבקשת הממונה, להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (ב) בתקופות נוספות, ורשאי הוא לעשות כן בתנאים.

(ג) נתפס מסמך של אדם לפי סעיף קטן (א) יאפשר התופס לבקשת אותו אדם לצלם את המסמך.

(ג) (1) בחוק זה, "מסמך" – לרבות חומר מחשב כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ"ה-1995;

(2) נתפס מסמך של אדם לפי סעיף קטן (א), יאפשר התופס, לבקשת אותו אדם, להעתיק את המסמך;

(3) הממונה רשאי לדחות בקשה כאמור בפסקה (2) לתקופה של שלושה חודשים מיום התפיסה, אם לדעתו העתקת המסמך עלולה לשבש חקירה בקשר לעבירה לפי חוק זה;

(4) בית משפט שלום רשאי, לבקשת הממונה, להאריך את התקופה האמורה בפסקה (3) בתקופות נוספות, ורשאי הוא לעשות כן בתנאים.

(ג1) על החלטת הממונה לפי סעיף קטן (ג), רשאי האדם שמסמכו נתפס לערור בפני בית משפט שלום.

מינוי חוקר (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

45א.  לא יסמיך הממונה חוקר כאמור בסעיף 46(א), אלא אם כן הוא עובד המדינה והתקיימו שניים אלה:

(1)   משטרת ישראל לא הודיעה, בתוך חודש מפנייתה של הרשות אליה, כי היא מתנגדת למינויו מטעמים של ביטחון הציבור;

(2)   הוא קיבל הכשרה מתאימה, כפי שנקבעה בין הממונה לבין משטרת ישראל.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 117 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 45א

חקירות ומסירת ידיעות (תיקון מס' 6) תש"ס-2000 (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

46.  (א)  התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, או התעורר חשד אגב חקירה בעבירה לפי חוק זה כי נעברה עבירה לפי סעיפים 242, 244, 245, 246 ו-249 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בקשר לעבירה הנחקרת, רשאי הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך (להלן – חוקר), לחקור כל אדם הקשור לעבירה מעבירות כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות להן, ולדרוש מכל אדם כאמור להתייצב בפניו לשם חקירה כאמור, להתלוות אליו לחקירה ולמסור לו כל פרט, מסמך וידיעה הנוגעים לאותה עבירה; על החקירה יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ב)  כל אדם חייב, לפי דרישתו של הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי המדינה, למסור לו את הידיעות, המסמכים, הפנקסים, ושאר התעודות שלדעת הממונה יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק זה.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ג)   הוראות סעיף 45 יחולו, בשינויים המחוייבים, על החזקתן והחזרתן של תעודות שנמסרו לפי סעיף קטן (ב).

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ד)  בעבירה שניתן לחקור בה לפי סעיף קטן (א), שהיא בת מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים), יהיו לממונה, למנהל מחלקת החקירות של הרשות ולסגנו ולחוקרים אחרים שהממונה הסמיך לכך, סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור לפי סעיפים 23(א)(2), (3) ו-(6), 23(ב) ו-(ג), 27, 67 – למעט הסמכות לעכב אדם העומד לעבור עבירה, וסעיף 68 לחוק המעצרים, והוראות פרק ב' לחוק המעצרים יחולו בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000

          (ה)  לענין זה יראו את מנהל מחלקת החקירות ברשות ואת סגנו כ"קצין הממונה" לפי חוק המעצרים, ומשרדי הרשות שהוכרזו בצו של הממונה כ"תחנת משטרה", ובלבד שלא יוחזק עצור שאינו נתון בחקירה באותה עת, במשרדי הרשות לאחר השעה 20.00, אלא יובא לתחנת משטרה.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 118 (ה"ח 2805)

46. (א) הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך, רשאי לחקור כל אדם בשל עבירה לפי חוק זה התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה או התעורר חשד כי אגב חקירה בעבירה לפי חוק זה, נעברה עבירה לפי סעיפים 242, 244, 245, 246 ו- 249 לחוק העונשין, תשל"ז-1977, רשאי הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך (להלן – חוקר), לחקור כל אדם הקשור לעבירה מעבירות כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות להן, ולדרוש מכל אדם כאמור להתייצב בפניו לשם חקירה כאמור, להתלוות אליו לחקירה ולמסור לו כל פרט, מסמך וידיעה הנוגעים לאותה עבירה; על החקירה יחולו הוראות סעיפים 2 ו- 3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).

(ב) כל אדם חייב, לפי דרישתו של הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך מבין עובדי המדינה, למסור לו את הידיעות, המסמכים, הפנקסים, ושאר התעודות שלדעת הממונה יש בהם כדי להבטיח או להקל את ביצועו של חוק זה.

(ג) הוראות סעיף 45(ב) (ג) (ד) ו-(ה)  45 יחולו, בשינויים המחוייבים, על החזקתן והחזרתן של תעודות שנמסרו לפי סעיף קטן (ב).

(ד) בעבירה שניתן לחקור בה לפי סעיף קטן (א), שהיא בת מעצר לפי חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – מעצרים), תשנ"ו-1996 (להלן – חוק המעצרים), יהיו לממונה, למנהל מחלקת החקירות של הרשות ולסגנו ולחוקרים אחרים שהממונה הסמיך לכך, סמכויות עיכוב, מעצר ושחרור לפי סעיפים 23(א)(2), (3) ו-(6), 23(ב)
ו-(ג), 27, 67 – למעט הסמכות לעכב אדם העומד לעבור עבירה, וסעיף 68 לחוק המעצרים, והוראות פרק ב' לחוק המעצרים יחולו בשינויים המחויבים.

(ה) לענין זה יראו את מנהל מחלקת החקירות ברשות ואת סגנו כ"קצין הממונה" לפי חוק המעצרים, ומשרדי הרשות שהוכרזו בצו של הממונה כ"תחנת משטרה", ובלבד שלא יוחזק עצור שאינו נתון בחקירה באותה עת, במשרדי הרשות לאחר השעה 20.00, אלא יובא לתחנת משטרה.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

(א) התעורר חשד לביצוע עבירה לפי חוק זה, או התעורר חשד כי אגב חקירה בעבירה לפי חוק זה, נעברה עבירה לפי סעיפים 242, 244, 245, 246 ו-249 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 או התעורר חשד אגב חקירה בעבירה לפי חוק זה כי נעברה עבירה לפי סעיפים 242, 244, 245, 246 ו-249 לחוק העונשין, התשל"ז-1977, בקשר לעבירה הנחקרת, רשאי הממונה, או מי שהוא הסמיך לכך (להלן – חוקר), לחקור כל אדם הקשור לעבירה מעבירות כאמור, או שעשויות להיות לו ידיעות הנוגעות להן, ולדרוש מכל אדם כאמור להתייצב בפניו לשם חקירה כאמור, להתלוות אליו לחקירה ולמסור לו כל פרט, מסמך וידיעה הנוגעים לאותה עבירה; על החקירה יחולו הוראות סעיפים 2 ו-3 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות).

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

פרק ו'1: (בוטל)

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת פרק ו'1

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול פרק ו'1

הנוסח הקודם:

פרק ו'1: תובענה ייצוגית

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46א.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46א

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46א

הנוסח הקודם:

תובענה ייצוגית

46א. (א) אדם או ארגון צרכנים (להלן – התובע) רשאי להגיש תובענה בשם קבוצת אנשים בשל כל עילה אשר בשלה יכול על פי חוק זה התובע לתבוע בשמו נגד כל נתבע אשר התובע יכול לתבוע בשמו (להלן – תובענה ייצוגית).

(ב) פסק דין בתובענה ייצוגית יהווה מעשה בית דין לגבי כל הנמנים עם הקבוצה, בכפוף להוראות סעיף 46ג(ב).

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46ב.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46ב

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46ב

הנוסח הקודם:

אישור בית המשפט

46ב. הגשת תובענה ייצוגית טעונה אישור בית המשפט או בית הדין, לפי הענין (בפרק זה – בית המשפט), והוא לא יאשרה אלא אם כן שוכנע שנתקיימו התנאים האלה:

(1) גודלה של הקבוצה מצדיק הגשת התובענה כתובענה ייצוגית;

(2) קיימת אפשרות סבירה ששאלות מהותיות של עובדה ומשפט המשותפות לקבוצה יוכרעו בתובענה הייצוגית לטובת הקבוצה;

(3) הגשת התובענה הייצוגית היא דרך עדיפה על הגשת תביעות אישיות, מוצדקת והוגנת להכרעה במחלוקת בנסיבות הענין;

(4) קיים יסוד סביר להניח כי התובע מייצג בדרך הולמת את עניינם של כל הנמנים עם הקבוצה.

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46ג.   (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46ג

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46ג

הנוסח הקודם:

הגדרת הקבוצה

46ג. (א) אישר בית המשפט את הגשת התובענה כתובענה ייצוגית, יגדיר את הקבוצה שבשמה תוגש התובענה הייצוגית ויורה על אופן פרסום החלטתו.

(ב) יראו מי שנמנה עם הקבוצה שהגדיר בית המשפט כמי שהסכים להגשת התובענה כתובענה ייצוגית, אלא אם כן הודיע לבית המשפט על רצונו שלא להימנות עם הקבוצה, וזאת תוך ארבעים וחמישה ימים מיום פרסומה של החלטת בית המשפט; בית המשפט רשאי, לפי בקשה של אדם פלוני, להאריך לגביו את התקופה האמורה, אם ראה טעם מיוחד לכך.

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46ד.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46ד

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46ד

הנוסח הקודם:

הסדר או פשרה

46ד. תובע לא יסתלק מתובענה ייצוגית, ולא יעשה הסדר או פשרה עם נתבע, אלא באישור בית המשפט.

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46ה.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46ה

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46ה

הנוסח הקודם:

תקנות

46ה. (א) שר המשפטים יקבע סדרי דין לענין הגשת תובענה ייצוגית וניהולה והוא רשאי לקבוע דרכים לשמיעת עמדתם של היועץ המשפטי לממשלה ושל הממונה.

(ב) שר המשפטים רשאי לקבוע הוראות בדבר דרכי הוכחת הנזק שנגרם לכל אחד מהנמנים עם הקבוצה.

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46ו.   (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46ו

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46ו

הנוסח הקודם:

הודעה

46ו. תובע המגיש תובענה ייצוגית יודיע על כך בכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולממונה.

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46ז.   (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46ז

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46ז

הנוסח הקודם:

פטור מאגרה

46ז. הגשת תובענה ייצוגית תהיה פטורה מתשלום אגרת בית המשפט.

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46ח.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46ח

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46ח

הנוסח הקודם:

שכר טרחה של עורך-דין

46ח. שכר הטרחה של עורך הדין שייצג את התובע בתובענה ייצוגית יהיה טעון אישורו של בית המשפט.

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46ט.  (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46ט

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46ט

הנוסח הקודם:

שיפוי ופיצוי מיוחד

46ט. (א) פסק בית המשפט פיצוי כספי בתובענה ייצוגית, רשאי הוא:

(1) להורות כי הפיצויים ישולמו לאלתר או תוך תקופה שבית המשפט יקבע;

(2) להורות כי הפיצויים ישולמו בתשלומים תקופתיים, בתנאים שבית המשפט יקבע;

(3) להורות כי חלק הנראה לו מהסכום שפסק, לאחר ניכוי ההוצאות ושכר טרחת עורך דין, ישולם לתובע שטרח בהגשת התובענה ובהוכחתה, והיתרה תחולק בין הנמנים עם הקבוצה באופן יחסי לנזקיהם, או בכל דרך אחרת שיורה בית המשפט.

(ב) ראה בית המשפט כי פיצוי כספי לחברי הקבוצה, כולם או חלקם, אינו מעשי בנסיבות הענין, בין משום שלא ניתן לזהותם ולבצע את התשלום בעלות סבירה ובין מסיבה אחרת, רשאי הוא להורות על כל סעד אחר לטובת הקבוצה, כולה או חלקה, או לטובת הציבור, כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין.

(תיקון מס' 9)  תשס"ו-2006

46י.   (בוטל).

מיום 10.5.1996

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 46י

 

מיום 12.3.2006

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח 93)

ביטול סעיף 46י

הנוסח הקודם:

אי מניעת סעדים אחרים

46י. אין בהוראות פרק זה כדי למנוע מתובע לפי חוק זה סעד משפטי אחר כלפי נתבע.

פרק ז': עונשין ותרופות

עונשין

47.  (א)  מי שעשה אחת מאלה:

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

(1)   (נמחקה);

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

מחיקת פסקה 47(א)(1)

הנוסח הקודם:

(1) היה צד להסדר כובל שלא אושר כדין ושלא ניתן לו היתר זמני או פטור לפי סעיף 14;

(2)   לא קיים תנאי שעל פיו אושר ההסדר הכובל או שעל פיו ניתן ההיתר הזמני או הפטור, לפי הענין;

(3)   לא הודיע על מיזוג חברות או עשה מעשה שיש בו משום מיזוג, מלא או חלקי, בניגוד להוראות פרק ג';

(4)   לא קיים תנאי שנקבע באישור המיזוג;

(תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

(4א) ניצל לרעה את מעמדו בשוק לפי הוראות סעיף 29א, ובלבד שהוכחה כוונתו להפחית את התחרות בעסקים או לפגוע בציבור;

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 150 (ה"ח 2447)

הוספת פסקה 47(א)(4א)

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011 (תיקון מס' 20 – הוראת שעה) תשע"ח-2018

(5)   עבר על הוראה שניתנה לפי סעיפים 30 או 31ג או על צו שניתן לפי סעיפים 25 או 31;

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 988 (ה"ח 543)

(5) עבר על הוראה שניתנה לפי סעיף 30 לפי סעיפים 30 או 31ג או על צו שניתן לפי סעיפים 25 או 31;

 

מיום 26.7.2018 עד יום 26.7.2021

תיקון מס' 20 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 911 (ה"ח 1174)

(5) עבר על הוראה שניתנה לפי סעיפים 30 או 31ג לפי סעיפים 30, 31ג או 31ו או על צו שניתן לפי סעיפים 25 או 31;

(6)   עבר על צו שניתן לפי סעיפים 35 או 36,

(תיקון מס' 6)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          דינו – מאסר שלוש שנים, או קנס שהוא פי עשרה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) וקנס נוסף שהוא פי עשרה מן הקנס האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין (להלן – קנס נוסף), לכל יום שבו נמשכת העבירה, ואם היתה עבירה על פסקה (3) – לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת הממונה כאמור בסעיף 43; אם היה תאגיד – כפל הקנס או הקנס הנוסף, לפי הענין.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 119 (ה"ח 2805)

דינו – מאסר שנתיים שלוש שנים או קנס שהוא פי עשרה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) וקנס נוסף שהוא פי עשרה מן הקנס האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין (להלן – קנס נוסף), לכל יום שבו נמשכת העבירה, ואם היתה עבירה על פסקאות (1) או (3) – לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת הממונה כאמור בסעיף 43; אם היה תאגיד – כפל הקנס או הקנס הנוסף, לפי הענין.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

דינו – מאסר שלוש שנים או קנס שהוא פי עשרה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין) וקנס נוסף שהוא פי עשרה מן הקנס האמור בסעיף 61(ג) לחוק העונשין (להלן – קנס נוסף), לכל יום שבו נמשכת העבירה, ואם היתה עבירה על פסקאות (1) או (3) ואם היתה עבירה על פסקה (3) – לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת הממונה כאמור בסעיף 43; אם היה תאגיד – כפל הקנס או הקנס הנוסף, לפי הענין.

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

          (א1) מי שהיה צד להסדר כובל שלא אושר כדין לפי סעיף 9 ולא ניתן לו היתר זמני לפי סעיף 13 או פטור לפי סעיף 14, ואינו פטור בכללי פטור סוג לפי סעיף 15א, דינו – מאסר חמש שנים או קנס פי עשרה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, וקנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה לאחר שנמסרה הודעת הממונה כאמור בסעיף 43; אם היה תאגיד – כפל הקנס או הקנס הנוסף, לפי העניין.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

הוספת סעיף קטן 47(א1)

          (ב)  מי שעבר על הוראה אחרת מהוראות חוק זה, דינו – מאסר שנה או קנס שהוא פי עשרה מן הקנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין וקנס נוסף לכל יום שבו נמשכת העבירה; אם היה תאגיד – כפל הקנס האמור או הקנס הנוסף, לפי הענין.

נסיבות מחמירות (תיקון מס' 6) תש"ס-2000

47א.  העובר עבירה לפי סעיף 47(א) בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים או קנס כאמור בסיפה לסעיף 47(א); לענין סעיף זה, "נסיבות מחמירות" - נסיבות שבהן עלולה להיגרם פגיעה משמעותית בתחרות בעסקים, בין השאר בשל אחד או יותר מאלה:

          (1)  חלקו ומעמדו של הנאשם בענף המושפע מן העבירה;

          (2)  פרק הזמן שבו התקיימה העבירה;

          (3)  הנזק שנגרם, או הצפוי להיגרם לציבור, בשל העבירה;

          (4)  טובת ההנאה שהפיק הנאשם.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 119 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 47א

אחריות נושא משרה (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

48.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירה לפי חוק זה בידי התאגיד או בידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – מאסר שנה והקנס הקבוע ליחיד בשל אותה עבירה.

          (ב)  נעברה עבירה לפי חוק זה בידי תאגיד או בידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר את חובתו לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

          (ג)   בסעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 248 (ה"ח 1221)

החלפת סעיף 48

הנוסח הקודם:

אחריות של חבר-בני-אדם

48. נעברה עבירה לפי חוק זה בידי חבר-בני-אדם, יואשם בעבירה גם כל אדם אשר בשעת ביצוע העבירה היה, באותו חבר-בני-אדם, מנהל פעיל, שותף – למעט שותף מוגבל – או עובד מינהלי בכיר האחראי לאותו תחום, אם לא הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו ושנקט כל אמצעים סבירים להבטחת שמירתו של חוק זה.

הגנה לעובדים ולמורשים

49.  תהיה זו הגנה טובה לעובד או למורשה הנאשם בעבירה לפי חוק זה, אם יוכיח שפעל בשם מעבידו או בשם מרשו ובהתאם להוראותיו, וכי האמין בתום לב שאין במעשהו משום עבירה על חוק זה.

עוולה בנזיקין (תיקון מס' 12) תשע"א-2011

50.  (א)  דין מעשה ומחדל בניגוד להוראות חוק זה, כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

(תיקון מס' 12) תשע"א-2011

          (ב)  הוראה של הממונה או תנאי שהטיל לפי חוק זה יראו אותם, לעניין סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], כחיקוק.

מיום 25.7.2011

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 988 (ה"ח 543)

50. (א) דין מעשה ומחדל בניגוד להוראות חוק זה, כדין עוולה לפי פקודת הנזיקין [נוסח חדש].

(ב) הוראה של הממונה או תנאי שהטיל לפי חוק זה יראו אותם, לעניין סעיף 63 לפקודת הנזיקין [נוסח חדש], כחיקוק.

צו לא תעשה (תיקון מס' 2) תשנ"ו-1996

50א.  לפי בקשת הממונה, רשאי אב בית הדין ובהעדרו, שופט אחר של בית המשפט המחוזי בירושלים –

(תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998

(1)  לצוות על כל אדם להימנע ממעשה, שיש בו הפרה של הוראות חוק זה ולתת ערובה לכך;

(תיקון מס' 4)  תשנ"ח-1998

(2)  לצוות על כל פעולה, הדרושה למניעת הפרה כאמור.

מיום 8.3.1996

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 150 (ה"ח 2447)

הוספת סעיף 50א

 

מיום 1.1.1998

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 53 (ה"ח 2650)

50א. לפי בקשת הממונה, רשאי אב בית הדין ובהעדרו, שופט אחר של בית המשפט המחוזי בירושלים –

(1) לצוות על כל אדם להימנע ממעשה שיש בו עבירה לפי חוק זה  הפרה של הוראות חוק זה ולתת ערובה לכך;

(2) לצוות על כל פעולה הדרושה למניעת עבירה  הפרה כאמור.

צו מוסכם (תיקון מס' 6) תש"ס-2000 (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50ב.  (א)  בית המשפט המוסמך לדון בעבירות לפי חוק זה, או בית הדין (להלן בסעיף זה - בית המשפט) רשאי, לפי בקשת הממונה וחלף הליכים לפי סעיפים 26, 43, 47, 48 או 50א, או לפי פרק ז'1, לתת להסכמה בין הממונה לבין אדם אחר תוקף של צו (להלן - צו מוסכם); צו מוסכם כאמור יכול שיהיה בלא הודאה בחבות בנוגע לתקופה שקדמה למועד נתינתו ויכול שיכלול, בין השאר, חיוב בתשלום סכום כסף לאוצר המדינה מצד אותו אדם, וחיוב מצדו לעשות דבר או להימנע מעשייתו.

          (ב)  בקשת הממונה למתן צו מוסכם תהיה מנומקת ויפורטו בה, בין השאר, חלופות שנשקלו על ידו למתן צו מוסכם.

          (ג)   תוקפו של צו מוסכם שאושר בידי בית המשפט, יהיה כתוקפו של פסק דין שניתן בידי בית משפט מחוזי, לכל דבר וענין.

          (ד)  בקשה לאישור צו מוסכם תידון בבית המשפט רק לאחר שנתקיימו כל אלה:

(תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

(1)   הממונה פרסם, שלושים ימים לפחות טרם הגשת הבקשה, הודעה באתר האינטרנט ובשני עיתונים יומיים בדבר כוונתו להגיש צו מוסכם לאישור בית המשפט; בהודעה כאמור יוזמן כל אדם העלול להיפגע מן הצו המוסכם וכן ארגון צרכנים או איגוד עסקי, להביא את טענותיהם בקשר לצו בפני הממונה;

(2)   הממונה צירף לבקשה לאישור הצו המוסכם פירוט הטענות שהובאו בפניו לפי פסקה (1), ואת תגובתו לטענות אלה.

          (ה)  בית המשפט רשאי לשנות בכל עת את הוראות הצו המוסכם באחד מאלה:

(1)   כל הצדדים לצו המוסכם הגישו בקשה בהסכמה לשינוי הצו;

(2)   הממונה או האדם שעמו הגיע הממונה לצו מוסכם, הגיש בקשה לשינוי הצו ובית המשפט שוכנע כי חל שינוי מהותי בנסיבות שהיו קיימות בעת מתן הצו המוסכם;

על הגשת בקשה לשינוי הוראות צו מוסכם שהוגשה לפי פסקה (1) או שהגיש הממונה לפי פסקה
(2), יחולו הוראות סעיף קטן (ד).

          (ו)   החליט בית המשפט שלא לאשר צו מוסכם, לא יהיו הצו, כל מה שנאמר בדיון באישורו, וכל מסמך אשר הוכן לבקשת הממונה בידי האדם שעמו מבקש הממונה להגיע לצו מוסכם לצורך הדיון, קבילים כראיה בהליך משפטי אחר, ואולם אין באי-אישורו של הצו המוסכם כדי למנוע מן הממונה לפתוח בהליך אחר לפי חוק זה.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 119 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 50ב

 

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 387 (ה"ח 637)

(א) בית המשפט המוסמך לדון בעבירות לפי חוק זה, או בית הדין (להלן בסעיף זה - בית המשפט) רשאי, לפי בקשת הממונה וחלף הליכים לפי סעיפים 26, 43, 47, 48 או 50א, או לפי פרק ז'1, לתת להסכמה בין הממונה לבין אדם אחר תוקף של צו (להלן - צו מוסכם); צו מוסכם כאמור יכול שיהיה בלא הודאה בחבות בנוגע לתקופה שקדמה למועד נתינתו ויכול שיכלול, בין השאר, חיוב בתשלום סכום כסף לאוצר המדינה מצד אותו אדם, וחיוב מצדו לעשות דבר או להימנע מעשייתו.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 249 (ה"ח 1221)

(ד) בקשה לאישור צו מוסכם תידון בבית המשפט רק לאחר שנתקיימו כל אלה:

(1) הממונה פרסם, שלושים ימים לפחות טרם הגשת הבקשה, הודעה בשני עיתונים יומיים הודעה באתר האינטרנט ובשני עיתונים יומיים בדבר כוונתו להגיש צו מוסכם לאישור בית המשפט; בהודעה כאמור יוזמן כל אדם העלול להיפגע מן הצו המוסכם וכן ארגון צרכנים או איגוד עסקי, להביא את טענותיהם בקשר לצו בפני הממונה;

פרסום הודעה (תיקון מס' 6) תש"ס-2000 (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019

50ג.   כל הודעה שעל הממונה לפרסם לפי חוק זה בשני עיתונים יומיים, תפורסם לפחות בעיתון יומי אחד בעל תפוצה רחבה בשפה העברית, ובעיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, וכן תפורסם ההודעה גם באתר האינטרנט.

מיום 20.2.2000

תיקון מס' 6

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000  עמ' 120 (ה"ח 2805)

הוספת סעיף 50ג

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 249 (ה"ח 1221)

50ג. כל הודעה שעל הממונה לפרסם לפי חוק זה בשני עיתונים יומיים, תפורסם לפחות בעיתון יומי אחד בעל תפוצה רחבה בשפה העברית, ובעיתון יומי או עיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, וכן, במידת האפשר, תפורסם ההודעה גם באתר האינטרנט של הרשות.

(תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

פרק ז'1: עיצום כספי

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 382 (ה"ח 637)

הוספת פרק ז'1

עיצום כספי (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 21) תשע"ט-2019 הודעה תש"ף-2020

50ד.  (א)  הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 1,032,690 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 99,706,410 שקלים חדשים:

(1)   היה צד להסדר כובל, כולו או מקצתו, בלא אישור, היתר זמני, פטור או פטור סוג, או הפר תנאי מהתנאים שבהם הותנה אישור, היתר או פטור כאמור, בניגוד להוראות סעיף 4;

(2)   עשה מעשה שיש בו משום מיזוג, מלא או חלקי, שלא בהתאם להוראות לפי פרק ג', ובכלל זה הפר תנאי שקבע בית הדין או הממונה לפי סעיף 21(א) או 22(ג);

(3)   עשה מעשה המהווה סירוב בלתי סביר לספק או לרכוש נכס או שירות שבמונופולין, בניגוד להוראות סעיף 29, או המהווה ניצול לרעה של מעמדו, בניגוד להוראות סעיף 29א, ובלבד שהמעשה הוא מסוג המעשים שקבע לעניין זה הממונה, ברשומות;

(4)   הפר הוראה שנתן הממונה לגבי מונופולין לפי סעיף 30;

(5)   הפר הוראה שנתן הממונה לגבי קבוצת ריכוז לפי סעיף 31ג;

(תיקון מס' 20 – הוראת שעה) תשע"ח-2018

(5א) (פקעה);

(6)   הפר הוראה מהוראות צו מוסכם שניתן לפי סעיף 50ב.

          (ב)  הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי סעיף 46(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 309,800 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שלושה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8,261,480 שקלים חדשים.

          (ג)   בסעיף זה, "מחזור מכירות" – כמשמעותו לפי סעיף 17, בשינויים המחויבים.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 382 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50ד

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

י"פ תשע"ה מס' 7063 מיום 24.6.2015 עמ' 6719

(א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד מיליון 1,023,510 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 24 מיליון 24,564,360 שקלים חדשים:

(ב) הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי סעיף 46(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 300 אלף 307,050 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שלושה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על שמונה מיליון 8,188,120 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7209 מיום 21.2.2016 עמ' 3643

(א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 1,023,510 1,023,520 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 24,564,360 שקלים חדשים:

(ב) הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי סעיף 46(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 307,050 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שלושה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8,188,120 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7433 מיום 26.1.2017 עמ' 2661

(א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 1,023,520 1,020,420 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 24,564,360 24,490,070 שקלים חדשים:

(ב) הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי סעיף 46(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 307,050 306,130 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שלושה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8,188,120 8,163,360 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7671 מיום 11.1.2018 עמ' 4194

(א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 1,020,420 1,023,480 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 24,490,070 24,563,540 שקלים חדשים:

(ב) הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי סעיף 46(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 306,130 307,040 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שלושה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8,163,360 8,187,850 שקלים חדשים.

 

מיום 26.7.2018 עד יום 26.7.2021

תיקון מס' 20 – הוראת שעה

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 911 (ה"ח 1174)

הוספת פסקה 50ד(א)(5א)

הנוסח:

(5א) הפר הוראה שנתן הממונה ליבואן ישיר לפי סעיף 31ו;

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8082 מיום 16.1.2019 עמ' 6385

ת"ט תשע"ט-2019

י"פ תשע"ט מס' 8096 מיום 31.1.2019 עמ' 7032

(א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 1,023,480 1,035,730 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 24,563,540 שקלים חדשים:

(ב) הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי סעיף 46(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 307,040 310,720 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שלושה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8,187,850 8,285,810 שקלים חדשים.

 

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 249 (ה"ח 1221)

(א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 1,035,730 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 24,563,540 שקלים חדשים ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 100 מיליון שקלים חדשים:

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8631 מיום 12.1.2020 עמ' 2997

(א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 1,035,730 1,038,870 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 100 מיליון 100,303,450 שקלים חדשים:

(ב) הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי סעיף 46(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 310,720 311,660 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שלושה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8,285,810 8,310,950 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

י"פ תשפ"א מס' 9357 מיום 10.1.2021 עמ' 2879

(א) הפר אדם הוראה מההוראות לפי חוק זה כמפורט להלן, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 1,038,870 1,032,690 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שמונה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 100,303,450 99,706,410 שקלים חדשים:

(ב) הפר אדם דרישה למסור ידיעות, מסמכים, פנקסים או שאר תעודות, שניתנה לפי סעיף 46(ב), רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בסכום של עד 311,660 309,800 שקלים חדשים; היה המפר תאגיד והיה לו, בשנה שקדמה לשנת הכספים שבה בוצעה ההפרה, מחזור מכירות בסכום העולה על עשרה מיליון שקלים חדשים, רשאי הממונה להטיל עליו עיצום כספי בשיעור של עד שלושה אחוזים ממחזור המכירות כאמור, ובלבד שסכום העיצום לא יעלה על 8,310,950 8,261,480 שקלים חדשים.

שיקולים בקביעת סכום העיצום הכספי (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50ה.  בבואו לקבוע את סכום העיצום הכספי שיטיל לפי סעיף 50ד, ישקול הממונה, בין השאר, את הנסיבות והשיקולים שלהלן, לפי העניין:

(1)  משך ההפרה;

(2)  מידת הפגיעה שההפרה עלולה לגרום לתחרות או לציבור;

(3)  חלקו של המפר בהפרה, ומידת השפעתו על ביצועה;

(4)  קיומן או העדרן של הפרות קודמות ומועד ביצוען;

(5)  פעולות שנקט המפר למניעת הישנות ההפרה או להפסקתה, לרבות דיווח מיוזמתו על ההפרה, או פעולות שנקט לתיקון תוצאות ההפרה;

(6)  לגבי מפר שהוא יחיד – יכולתו הכלכלית, ובכלל זה הכנסתו שהופקה או שנצמחה מתאגיד הקשור בהפרה, וכן נסיבות אישיות שבעטיין בוצעה ההפרה או נסיבות אישיות קשות המצדיקות שלא למצות את הדין עם הפר;

(7)  לגבי מפר שהוא תאגיד – קיומו של חשש משמעותי כי כתוצאה מהטלת העיצום לא יוכל המפר לפרוע את חובותיו ופעילותו תופסק.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 383 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50ה

הודעה על כוונת חיוב (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50ו.   (א)  היה לממונה יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה מההוראות לפי חוק זה, כאמור בסעיף 50ד (בפרק זה – המפר), ובכוונתו להטיל עליו עיצום כספי לפי אותו סעיף, ימסור למפר הודעה על הכוונה להטיל עליו עיצום כספי (בפרק זה – הודעה על כוונת חיוב).

          (ב)  בהודעה על כוונת חיוב יציין הממונה בין השאר את אלה:

(1)   המעשה או המחדל (בפרק זה – המעשה), המהווה את ההפרה;

(2)   סכום העיצום הכספי שבכוונתו להטיל על המפר לפי סעיף 50ד והתקופה לתשלומו;

(3)   זכותו של המפר לטעון את טענותיו לפני הממונה לפי הוראות סעיף 50ז.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 384 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50ו

זכות הטיעון (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50ז.   (א)  מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב לפי הוראות סעיף 50ה, רשאי לטעון את טענותיו, בכתב, לפני הממונה, לעניין הכוונה להטיל עליו עיצום כספי ולעניין סכומו, בתוך 60 ימים ממועד מסירת ההודעה; מפר שטען את טענותיו בכתב, רשאי לטעון את טענותיו לפני הממונה גם בעל פה.

          (ב)  הממונה רשאי להאריך את התקופה האמורה בסעיף קטן (א) בתקופה שלא תעלה על 90 ימים, מנימוקים שיירשמו.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 384 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50ז

החלטת הממונה ודרישת תשלום (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50ח.  (א)  (1)   הממונה יחליט, לאחר ששקל את הטענות שנטענו לפי סעיף 50ז, ולאחר התייעצות עם הוועדה, אם להטיל על המפר עיצום כספי ואת סכום העיצום הכספי שיוטל;

(2)   החלטת הממונה תינתן בתוך 30 ימים מתום התקופה האמורה בסעיף 50ז(א) או (ב), לפי המאוחר; ואולם מצא הממונה כי נדרשות בדיקות נוספות לשם קבלת החלטתו, ייתן את החלטתו בתוך 30 ימים ממועד סיום הבדיקות הנדרשות.

          (ב)  החליט הממונה לפי הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו דרישה, בכתב, לשלם את העיצום הכספי (בפרק זה – דרישת תשלום); בדרישת התשלום יציין הממונה, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן והתקופה לתשלומו;

(2)   שלא להטיל על המפר עיצום כספי – ימסור לו הודעה על כך, בכתב.

          (ג)   בדרישת התשלום או בהודעה, לפי סעיף קטן (ב), יפרט הממונה את נימוקי החלטתו, לרבות לעניין סכום העיצום הכספי.

          (ד)  לא טען המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 50ז, בתוך 60 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב או בתוך תקופה ארוכה יותר שנקבעה לפי סעיף 50ז(ב), ככל שנקבעה, יראו את ההודעה על כוונת החיוב, בתום התקופה האמורה, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 384 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50ח

סכום מעודכן של העיצום הכספי (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50ט.  (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביו מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא טען את טענותיו לפני הממונה כאמור בסעיף 50ז – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגש ערר לפי סעיף 50יג או ערעור לפי סעיף 39 ועוכב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בערר או בערעור.

          (ב)  סכומי העיצום הכספי הקבועים בסעיף 50ד יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת מדד חודש דצמבר 2011; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   הממונה יפרסם הודעה ברשומות על סכומי העיצום הכספי המעודכנים לפי סעיף קטן (ב).

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 385 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50ט

המועד לתשלום העיצום הכספי (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50י.   (א)  העיצום הכספי ישולם בתוך 30 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 50ח.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), הממונה רשאי לדחות, ב-30 ימים, את תשלום העיצום וכן להחליט על פריסת התשלום של עיצום כספי, ובלבד שמספר התשלומים לא יעלה על עשרה תשלומים חודשיים, והכל על פי בקשתו של המפר ובשל נסיבות מיוחדות שהתקיימו לגביו.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 385 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50י

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50יא. לא שולם עיצום כספי במועד, ייתוספו עליו, לתקופת הפיגור, הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961 (בפרק זה – הפרשי הצמדה וריבית), עד לתשלומו.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 385 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50יא

גבייה (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50יב. עיצום כספי ייגבה לאוצר המדינה, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גבייה).

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 385 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50יב

 

ערר לבית הדין (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50יג.  (א)  על דרישת תשלום רשאי מפר לערור לפני בית הדין בתוך 30 ימים מיום מסירת הדרישה למפר, ויחולו על ערר כאמור הוראות סעיף 43(ג), בשינויים המחויבים.

          (ב)  אין בהגשת ערר לבית הדין לפי סעיף קטן (א) או בהגשת ערעור על החלטת בית הדין בערר, לבית המשפט העליון, לפי סעיף 39, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא אם כן הסכים לכך הממונה או אם הורה בית הדין או בית המשפט אחרת.

          (ג)   החליט בית הדין לקבל את הערר שהוגש לפי סעיף קטן (א) או החליט בית המשפט העליון לקבל ערעור שהוגש לפי סעיף 39, לאחר ששולם העיצום הכספי לפי הוראות פרק זה, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 385 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50יג

פרסום (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50יד. (א)  הטיל הממונה עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, יפרסם בציבור את הפרטים שלהלן, בדרך שתבטיח שקיפות לגבי הפעלת שיקול דעתו בקבלת ההחלטה להטיל עיצום כספי:

(1)   דבר הטלת העיצום הכספי;

(2)   מהות ההפרה שבשלה הוטל העיצום הכספי ונסיבות ההפרה;

(3)   סכום העיצום הכספי שהוטל ועיקרי הנימוקים לעניין סכומו;

(4)   פרטים על אודות המפר, הנוגעים לעניין;

(5)   שמו של המפר – אם הוא תאגיד.

          (ב)  הוגש ערר לבית הדין, לפי סעיף 50יג, או ערעור לבית המשפט העליון, לפי סעיף 39, יפרסם הממונה את דבר הגשת הערר או הערעור, לפי העניין, ואת תוצאותיו.

          (ג)   על אף הוראות סעיף קטן (א)(5), רשאי הממונה לפרסם את שמו של מפר שהוא יחיד, אם סבר שהדבר נחוץ לצורך אזהרת הציבור.

          (ד)  על אף האמור בסעיף זה, לא יפרסם הממונה פרטים שהם בגדר מידע שרשות ציבורית מנועה מלסור לפי סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן רשאי הוא שלא לפרסם פרטים לפי סעיף זה, שהם בגדר מידע שרשות ציבורית אינה חייבת למסור לפי סעיף 9(ב) לחוק האמור.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 386 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50יד

שמירת אחריות פלילית (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50טו. (א)  תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה מההוראות לפי חוק זה, המנויות בסעיף 50ד, המהווה עבירה.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), שילם המפר עיצום כספי בשל הפרה כאמור באותו סעיף קטן, לא יוגש נגדו כתב אישום בשל אותו מעשה, אלא אם כן התגלו עובדות או ראיות חדשות, המצדיקות זאת.

          (ג)   הוגש נגד אדם כתב אישום בשל הפרה המהווה עבירה כאמור בסעיף קטן (א), לא יחויב בשל אותה הפרה בתשלום עיצום כספי, ואם שילם המפר עיצום כספי והוגש נגדו כתב אישום בנסיבות האמורות בסעיף קטן (ב) – יוחזר לו סכום העיצום הכספי ששולם, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 386 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50טו

איסור שיפוי וביטוח (תיקון מס' 13) תשע"ב-2012

50טז. (א)  על אף האמור בכל דין, ובלי לגרוע מהוראות סעיפים 262 עד 264 לחוק החברות –

(1)   אין לבטח, במישרין או בעקיפין, הליך לפי פרק זה (בסעיף זה – הליך);

(2)   חוזה לביטוח למקרה ביטוח של הליך – בטל;

(3)   תאגיד לא ישפה ולא ישלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל בהליך על בעל השליטה בו, על נושא משרה או על עובד שלו;

(4)   בעל שליטה בתאגיד לא ישפה ולא ישלם, במישרין או בעקיפין, עיצום כספי שהוטל בהליך על התאגיד, על נושא משרה או על עובד בתאגיד;

(5)   הוראה או התחייבות לשיפוי בשל הליך – בטלה.

          (ב)  (1)   על אף האמור בסעיף קטן (א), תאגיד או בעל שליטה בו רשאי לשפות או לבטח אדם בשל הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו של האדם, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין, ולרבות בדרך של שיפוי מראש;

(2)   לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח לפי פסקה (1) של נושא משרה בתאגיד, אלא אם כן נקבעה בתקנון החברה הוראה המתירה זאת.

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 386 (ה"ח 637)

הוספת סעיף 50טז

פרק ח': הוראות שונות

ביצוע ותקנות

51.  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

פטור

52.  השר רשאי, לאחר התייעצות עם ועדת הכלכלה של הכנסת, לפטור הגבל עסקי מהוראות חוק זה, כולן או מקצתן, אם הוא סבור שהדבר דרוש מטעמים של מדיניות חוץ או בטחון המדינה.

ביטול

53.  חוק ההגבלים העסקיים, תשי"ט-1959 (להלן - החוק הקודם) - בטל.

תחילה

54.  תחילתו של חוק זה בתום שלושה חדשים מיום פרסומו.

הוראות מעבר

55.  (א)  הסדר כובל שאושר לפי החוק הקודם או היתר זמני שניתן לפי החוק הקודם - יראו אותם כאילו נעשו על פי הוראות חוק זה.

          (ב)  החלה המועצה להגבלים עסקיים בדיון לפי החוק הקודם לפני תחילתו של חוק זה תסיים את הדיון לפי החוק הקודם אף לאחר תחילתו של חוק זה.

הוראת מעבר לעניין עבירה של הסדר כובל בנסיבות מחמירות (תיקון מס' 21)  תשע"ט-2019

55א.  (א)  בסעיף זה –

          "תיקון מס' 21" – חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס' 21) (חיזוק האכיפה והקלת נטל האסדרה), התשע"ט-2019;

          "יום התחילה" – יום תחילתו של תיקון מס' 21.

          (ב)  על אף הוראות סעיף 22 לתיקון מס' 21, על עבירה של הסדר כובל לפי סעיף 47(א)(1) שנעברה ערב יום התחילה יחולו הוראות סעיף 47(א) כנוסחו ערב יום התחילה, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות כאמור בסעיף 47א, יחולו הוראות סעיף 47א.

          (ג)   נעברה ערב יום התחילה עבירה לפי חוק זה, לא יראו – לעניין סעיף 4 לחוק העונשין – את תיקון סעיף 48 בתיקון מס' 21 כביטולו והוא יחול על עבירה כאמור כנוסחו מיום התחילה ואילך.

מיום 10.1.2019

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 249 (ה"ח 1221)

הוספת סעיף 55א

פרסום

56.  חוק זה יפורסם ברשומות תוך שלושים ימים מיום קבלתו.

 

 

                                       יצחק שמיר                 אריאל שרון

                                                 ראש הממשלה                שרהתעשיה והמסחר

      חיים הרצוג

        נשיא המדינה

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשמ"ח מס' 1258 מיום 26.7.1988 עמ' 128 (ה"ח תשמ"ד מס' 1647 עמ' 41).

תוקן ק"ת תשמ"ט מס' 5198 מיום 6.7.1989 עמ' 1069 – הודעה תשמ"ט-1989.

ס"ח תשנ"ד מס' 1445 מיום 9.1.1994 עמ' 48 (ה"ח תשנ"ד מס' 2212 עמ' 24) – תיקון מס' 1 בסעיף 13 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ד-1994; ר' סעיף 13(ב) לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 315 – הודעה תשנ"ו-1995.

ס"ח תשנ"ו מס' 1573 מיום 8.3.1996 עמ' 149 (ה"ח תשנ"ו מס' 2446 עמ' 228) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ו מס' 1590 מיום 10.5.1996 עמ' 305 (ה"ח תשנ"ו מס' 2447 עמ' 231) – תיקון מס' 3 בסעיף 1 לחוק תובענות ייצוגיות (תיקוני חקיקה), תשנ"ו-1996; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשנ"ח מס' 1645 מיום 15.1.1998 עמ' 53 (ה"ח תשנ"ח מס' 2650 עמ' 20) – תיקון מס' 4 בסעיף 5 בחוק להגברת הצמיחה והתעסוקה ולהשגת יעדי התקציב לשנת הכספים 1998 (תיקוני חקיקה), תשנ"ח-1998; תחילתו ביום 1.1.1998.

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 98 (ה"ח תשנ"ט מס' 2785 עמ' 230) – תיקון מס' 5 בסעיף 16 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999; תחילתו ביום 1.1.1999.

ק"ת תשנ"ט מס' 5966 מיום 19.4.1999 עמ' 669 – הודעה תשנ"ט-1999.

ס"ח תש"ס מס' 1728 מיום 20.2.2000 עמ' 113 (ה"ח תשנ"ט מס' 2805 עמ' 386) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 165 (ה"ח תשס"ב מס' 3043 עמ' 16, ה"ח תשס"ב מס' 3065 עמ' 205, ה"ח תשס"ב מס' 3072 עמ' 224) – תיקון מס' 7 בסעיף 23 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.3.2002.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 147 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 8 בסעיף 113 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ו מס' 2054 מיום 12.3.2006 עמ' 279 (ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 93 עמ' 232) – תיקון מס' 9 בסעיף 35 לחוק תובענות ייצוגיות, תשס"ו-2006; ר' סעיף 45 לענין תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 78 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 10 בסעיף 41 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.1.2009 (תוקן ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1084 – צו תשס"ח-2008 (דחיית תחילה)).

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 191 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 6) – תיקון מס' 11 בסעיף 48 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010; ר' סעיף 49 לענין תחילה ותחולה (תוקן ק"ת תשע"ב: מס' 7068 מיום 29.12.2011 עמ' 497 – צו תשע"ב-2011 (דחיית תחילה). מס' 7136 מיום 1.7.2012 עמ' 1362 – צו (מס' 2) תשע"ב-2012 (דחיית תחילה)).

ס"ח תשע"א מס' 2306 מיום 25.7.2011 עמ' 984 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 543 עמ' 264) – תיקון מס' 12; ר' סעיף 9 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 382 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 637 עמ' 240) – תיקון מס' 13.

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 412 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 768 עמ' 586, 761) – תיקון מס' 14; ר' סעיף 4 לענין תחילה.

4. תחילתם של סעיפים 3 ו-14א לחוק העיקרי, כנוסחם בחוק זה, שנה מיום פרסומו של חוק זה.

ס"ח תשע"ד מס' 2449 מיום 30.3.2014 עמ' 471 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 702 עמ' 984, 993) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשע"ה מס' 2476 מיום 25.11.2014 עמ' 33 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 702 עמ' 984, 993) – תיקון מס' 16; ר' סעיף 6 לענין תחילה.

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 111 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 547 עמ' 294) – תיקון מס' 17 בסעיף 13 לחוק החוזים האחידים (תיקון מס' 5), תשע"ה-2014.

י"פ תשע"ה מס' 7063 מיום 24.6.2015 עמ' 6719 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

י"פ תשע"ו מס' 7209 מיום 21.2.2016 עמ' 3643 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2582 מיום 21.8.2016 עמ' 1262 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1032 עמ' 890) – תיקון מס' 18 בסעיף 13 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה), תשע"ו-2016; ר' סעיף 24 לענין תחילה.

24. תחילתו של חוק זה ביום ל' בתשרי התשע"ז (1 בנובמבר 2016) (להלן – יום התחילה), ורשאי השר, בצו, באישור ועדת הכספים של הכנסת, לדחות את יום התחילה אם מצא כי הדחייה דרושה לשם היערכות להפעלת הוראות חוק זה.

י"פ תשע"ז מס' 7433 מיום 26.1.2017 עמ' 2660 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2662 מיום 7.8.2017 עמ' 1200 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 928 עמ' 696) – תיקון מס' 19 בסעיף 124 לחוק העיצובים, תשע"ז-2017; תחילתו שנה מיום פרסומו.

י"פ תשע"ח מס' 7671 מיום 11.1.2018 עמ' 4194 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 911 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1174 עמ' 158) – תיקון מס' 20 – הוראת שעה; תוקפו לשלוש שנים.

ס"ח תשע"ט מס' 2781 מיום 10.1.2019 עמ' 246 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1221 עמ' 890) – תיקון מס' 21.

י"פ תשע"ט מס' 8082 מיום 16.1.2019 עמ' 6385 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019. ת"ט י"פ תשע"ט מס' 8096 מיום 31.1.2019 עמ' 7032.

י"פ תש"ף מס' 8631 מיום 12.1.2020 עמ' 2997 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

י"פ תשפ"א מס' 9357 מיום 10.1.2021 עמ' 2879 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות