תקנות הגנת הדייר (סדרי דין בבקשה לאישור הסכם), תשכ"ט-1968

משפט פרטי וכלכלה – קניין – שכירות והגנת הדייר

בתי משפט וסדרי דין – סדר דין אזרחי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

הגשת בקשה

סעיף 2

2

Go

משיבים

סעיף 3

2

Go

רצופות

סעיף 4

2

Go

תחולת תקנות סדר הדין

סעיף 5

2

Go

השם

סעיף 6


תקנות הגנת הדייר (סדרי דין בבקשה לאישור הסכם), תשכ"ט-1968*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 8ד לחוק הגנת הדייר, תשט"ו-1955 (להלן – החוק היסודי), וסעיף 46 לחוק בתי המשפט, תשי"ז-1957, ויתר הסמכויות הנתונות לי, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרה

1.    בתקנות אלה "הסכם" – הסכם להחזרת נכס כאמור בסעיף 8ד לחוק היסודי.

הגשת בקשה תק' תשס"ב-2002

2.    בקשה לאישור הסכם תוגש לבית המשפט או לבית הדין על ידי צד להסכם או הבא מכוחו.

מיום 11.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 807

2. בקשה לאישור הסכם תוגש בדרך המרצה לבית המשפט או לבית הדין על ידי צד להסכם או הבא מכוחו.

משיבים

3.    כל צד להסכם שאינו המבקש, וכן המחזיק בנכס בתורת דייר משנה או בר-רשות או בכל דרך אחרת, יהיו משיבים בבקשה.

רצופות

4.    לבקשה יצורף העתק מההסכם וכן תצהיר לאישור העובדות המשמשות יסוד לבקשה, לרבות פירוט כל המחזיקים בנכס והצהרה שלאיש זולת בעלי הדין אין זכות בנכס.

תחולת תקנות סדר הדין תק' תשס"ב-2002

5.    תקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד-1984, יחולו על ההליכים לפי תקנות אלה, במידה שאין בתקנות אלה הוראה אחרת.

מיום 11.7.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 807

5. תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963 תשמ"ד-1984, יחולו על ההליכים לפי תקנות אלה, במידה שאין בתקנות אלה הוראה אחרת.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הגנת הדייר (סדרי דין בבקשה לאישור הסכם), תשכ"ט-1968".

ד' בתשרי תשכ"ט (26 בספטמבר 1968)                             יעקב ש' שפירא

                                                                                                                  שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשכ"ט מס' 2292 מיום 4.10.1968 עמ' 40.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6174 מיום 11.6.2002 עמ' 806 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.