נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים), תשל"א-1971

רבדים בחקיקה

משפט פרטי וכלכלה – קניין – שכירות והגנת הדייר

תוכן ענינים

סעיף 1

התיקונים להחזקת הבית

Go

2

סעיף 2

השם

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים), תשל"א-1971*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 39(א) ו-64 לחוק הגנת הדייר, תשי"ד-1954, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

התיקונים להחזקת הבית

1.    התיקונים הדרושים להחזקת הבית במצב תקין וראוי לשימוש הם כמפורט בתוספת, להוציא תיקונים כאמור בחלקי הבית שהם בשימושו הייחודי של הדייר.

השם

2.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הגנת הדייר (החזקת הבית ותיקונים), תשל"א-1971".

תוספת

(תקנה 1)

א.        תיקון ביסוס שהתערער וגרם לסדקים בקירות או לשקיעות ברצפות.

           ב.תיקון פגמים בקונסטרוקציה של הבנין העלולים לגרום לסדקים בקירות לרבות קירות פנים שהם נושאים.

           ג.תיקונים בקירות חוץ:

                 (1)   תיקון סדקים ותיקון ציפוי לרבות חידושו בקירות החוץ של הבנין;

                 (2)   תיקון קירות חוץ, מעקות ותחתיות של מרפסות;

(3)   תיקון נגרות ומסגרות חוץ.

           ד.תיקונים בחדרי הכניסה והמדרגות:

                 (1)   תיקוני שקיעות ברצפת חדר הכניסה או בחדר המדרגות ותיקון מדרגות פגומות;

                 (2)   תיקונים של קירות, תקרות, מעקות, נגרות ומסגרות שבחדר הכניסה וחדר המדרגות וצביעתם עקב התיקונים;

                 (3)   סיוד וצביעה של חדר הכניסה וחדר המדרגות;

(4)   תיקון מיתקן תיבות המכתבים.

           ה.תיקון הגג ומיתקניו:

(1)   תיקונים בבידוד הגג, זיפות הגג, הלבנתו או צביעתו;

                 (2)   תיקון מערכת ניקוז מי הגשמים ותיקון המרזבים והפחחות;

(3)   תיקון במעקה הגג;

                 (4)   תיקון סיכוך הגג ומבנהו כשהגג משופע (רעפים, אזבסט, פח וכיוצא באלה).

           ו.תיקונים בחצר:

(1)   תיקון קירות תומכים וגדרות;

(2)   תיקון מיתקני אשפה;

                 (3)   תיקון דרכי הגישה לבית, למקלט ולמיתקני שירות קיימים;

                 (4)   תיקון מערכת הניקוז והשיפועים בחצר למניעת חדירת המים לבנין וליסודותיו.

           ז.אינסטלציה סניטרית:

                 (1)   תיקון צינורות-מים ראשיים ואבזריהם שבחצר ובבית לרבות מכלי המים שעל הגג;

(2)   תיקון מערכת הביוב הראשית שבחצר ובבית;

(3)   תיקונים בבור השופכין ובבור הרקב.

           ח.חשמל: תיקון קווי החשמל מהקו הראשי עד למונה הראשי של הדייר.

           ט.חלקי הבית האחרים:

תיקון פגמים בחלקי הבית האחרים העומדים לשימושם המשותף של הדיירים (מקלטים, מרתפים, מחסנים, חדרי כביסה, עליות גג וכיוצא באלה).

י"א בתמוז תשל"א (4 ביולי 1971)                            זאב שרף

                                                                                                  שר השיכון

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"א מס' 2716 מיום 15.7.1971 עמ' 1355.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות