Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986

 

 

דיני חוקה  – הגנת הפרטיות

תוכן ענינים

סעיף 1

קביעת גופים ציבוריים

Go

2

סעיף 2

תחילה

Go

7

 


צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים), תשמ"ו-1986*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 23(2) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981 (להלן – החוק), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מצווה לאמור:

קביעת גופים ציבוריים

1.    כל אחד מן הגופים המפורטים להלן בטור א' הוא גוף ציבורי לענין פרק ד' לחוק, והוא רשאי בכפוף להוראות הפרק האמור, לקבל מידע וידיעות, למעט מידע עודף כמשמעותו בסעיף 23ה לחוק, מן הסוגים כמפורט לצדו בטור ב':

                               טור א'                                                                                     טור ב'

                                הגוף                                                                סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל

(1)  בית חולים כמשמעותו בפקודת       א.    ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך

בריאות העם, 1940                              הטיפול בו

צו תשס"ו-2006

א1.  לגבי מי שהגיע לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, פרטים אלה:

(1)  תאריך לידה;

(2)  ארץ לידה;

(3)  ארץ לידת ההורים;

(4)  תאריך עליה – אם טרם חלפו 12 חודשים מיום העליה לארץ;

(5)  תאריך פטירה.

ב.    אם הוא בית חולים אוניברסיטאי המסונף לפקולטה לרפואה שהוכרה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 – גם פרטים אלה לצרכי מחקר:

(1)  שם משפחה ושם פרטי

(2)  מען מלא

(3)  מס' תעודת זהוי

(4)  תאריך לידה

(5)  מצב בריאות

צו תשנ"ו-1996

(6)  מין

צו תשנ"ו-1996

(7)  ארץ מוצא

צו תשנ"ו-1996

(8)  תאריך עליה לארץ

מיום 13.6.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1012

(1) בית חולים כמשמעותו בפקודת א. ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך

בריאות העם, 1940 הטיפול בו

ב. אם הוא בית חולים אוניברסיטאי המסונף לפקולטה לרפואה שהוכרה לפי חוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 – גם פרטים אלה לצרכי מחקר:

(1) שם משפחה ושם פרטי

(2) מען מלא

(3) מס' תעודת זהוי

(4) תאריך לידה

(5) מצב בריאות

(6) מין

(7) ארץ מוצא

(8) תאריך עליה לארץ

 

מיום 23.4.2006

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6476 מיום 23.4.2006 עמ' 720

(1) בית חולים כמשמעותו בפקודת א. ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך

בריאות העם, 1940 הטיפול בו.

א1. לגבי מי שהגיע לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, פרטים אלה:

(1) תאריך לידה;

(2) ארץ לידה;

(3) ארץ לידת ההורים;

(4) תאריך עליה – אם טרם חלפו 12 חודשים מיום העליה לארץ;

(5) תאריך פטירה.

צו תש"ס-2000

(2)  קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח  א.    ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך הטיפול

בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994              בו.

צו תשס"ו-2006

א1.  לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים, פרטים אלה:

(1)  תאריך לידה;

(2)  ארץ לידה;

(3)  ארץ לידת ההורים;

(4)  תאריך עליה – אם טרם חלפו 12 חודשים מיום העליה לארץ;

(5)  תאריך פטירה;

צו תשע"ב-2012

(6)  מין;

צו תשע"ב-2012

(7)  כתובת;

צו תשע"ב-2012

(8)  תאריך עדכון כתובת.

צו תש"ן-1990 צו תש"ס-2000

ב.    רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי הכוללות שם ומספר תעודת זהות של כל מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים.

צו תש"ס-2000

ג.    לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים ונפגע בתאונת דרכים, פעולת איבה או תאונת עבודה, פרטים אלה:

(1)  תאריך ומקום הפגיעה;

(2)  ציון סוג הפגיעה – תאונת דרכים, פעולת איבה, או תאונת עבודה;

(3)  לגבי תאונת דרכים – פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה, לרבות חברות הביטוח ומספרי פוליסות הביטוח, וכן פרטי הנהגים המעורבים בתאונה: שם, כתובת ומספר זהות.

צו תש"ע-2010

ד.    לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא ניצול שואה הזכאי להטבות מקופת החולים לפי דין או הסכם, למעט ניצול שואה שהודיע בכתב לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע – שם משפחה, שם פרטי, ומס' תעודת זיהוי; בפסקת משנה זו, "הסכם" – הסכם בין מדינת ישראל לבין קופת חולים, וכן הסכם אחר, לרבות הסכם עם החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה, שאישר שר המשפטים לעניין פסקת משנה זו בהודעה ברשומות.

צו תשע"ב-2012

ה.    מידע לצורך מתן הנחות לפי דין, לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא מקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), למעט מקבל קצבת זקנה לנכה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע – שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות.

צו תשע"ב-2012

ו.    מידע לצורך מתן הנחות לפי דין, לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה), שהתקיים בו האמור בסעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, למעט מקבל גמלה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע – שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות.

מיום 30.1.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5245 מיום 30.1.1990 עמ' 322

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק מס מקביל, (א) ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך הטיפול בו.

התשל"ג-1973 (ב) רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי הכוללות שם ומספר

תעודת זהות של כל מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים, ולגבי מי שרשום כחבר אותה קופת חולים ואינו מופיע ברשימות האמורות – גם פרטים אלה:

(1) מי שהצהירו כי אינם חברי קופת חולים כלשהי;

(2) מי שלא התפקדו כלל במפקד השכירים של מס מקביל בשנת 1989.

 

מיום 28.8.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6052 מיום 28.8.2000 עמ' 850

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק מס מקביל, א. ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך הטיפול בו.

התשל"ג-1973 בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, ב. רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי הכוללות שם ומספר

התשנ"ד-1994  תעודת זהות של כל מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים, ולגבי

מי שרשום כחבר אותה קופת חולים ואינו מופיע ברשימות האמורות – גם פרטים אלה:

(1) מי שהצהירו כי אינם חברי קופת חולים כלשהי;

(2) מי שלא התפקדו כלל במפקד השכירים של מס מקביל בשנת 1989.

ג. לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים ונפגע בתאונת דרכים, פעולת איבה או תאונת עבודה, פרטים אלה:

(1) תאריך ומקום הפגיעה;

(2) ציון סוג הפגיעה – תאונת דרכים, פעולת איבה, או תאונת עבודה;

(3) לגבי תאונת דרכים – פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה, לרבות חברות הביטוח ומספרי פוליסות הביטוח, וכן פרטי הנהגים המעורבים בתאונה: שם, כתובת ומספר זהות.

 

מיום 23.4.2006

צו תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6476 מיום 23.4.2006 עמ' 720

הוספת פסקת משנה א1 בטור ב'

 

מיום 29.4.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6889 מיום 29.4.2010 עמ' 1066

הוספת פסקת משנה ד בטור ב'

 

מיום 16.2.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 776

(2) קופת חולים כהגדרתה בחוק ביטוח א. ידיעות על מצב בריאותו של אדם לצורך הטיפול

בריאות ממלכתי, תשנ"ד-1994 בו.

א1. לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים, פרטים אלה:

(1) תאריך לידה;

(2) ארץ לידה;

(3) ארץ לידת ההורים;

(4) תאריך עליה – אם טרם חלפו 12 חודשים מיום העליה לארץ;

(5) תאריך פטירה;

(6) מין;

(7) כתובת;

(8) תאריך עדכון כתובת.

ב. רשימות שבידי המוסד לביטוח לאומי הכוללות שם ומספר תעודת זהות של כל מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים.

ג. לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים ונפגע בתאונת דרכים, פעולת איבה או תאונת עבודה, פרטים אלה:

(1) תאריך ומקום הפגיעה;

(2) ציון סוג הפגיעה – תאונת דרכים, פעולת איבה, או תאונת עבודה;

(3) לגבי תאונת דרכים – פרטי כלי הרכב המעורבים בתאונה, לרבות חברות הביטוח ומספרי פוליסות הביטוח, וכן פרטי הנהגים המעורבים בתאונה: שם, כתובת ומספר זהות.

ד. לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא ניצול שואה הזכאי להטבות מקופת החולים לפי דין או הסכם, למעט ניצול שואה שהודיע בכתב לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע – שם משפחה, שם פרטי, ומס' תעודת זיהוי; בפסקת משנה זו, "הסכם" – הסכם בין מדינת ישראל לבין קופת חולים, וכן הסכם אחר, לרבות הסכם עם החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי שואה, שאישר שר המשפטים לעניין פסקת משנה זו בהודעה ברשומות.

ה. מידע לצורך מתן הנחות לפי דין, לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא מקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי), למעט מקבל קצבת זקנה לנכה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע – שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות.

ו. מידע לצורך מתן הנחות לפי דין, לגבי מי שנמנה עם חברי אותה קופת חולים והוא מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 (להלן – חוק הבטחת הכנסה), שהתקיים בו האמור בסעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, למעט מקבל גמלה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע על התנגדותו למסירת המידע – שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות.

(3)  מוסד שהוכר כמוסד להשכלה          פרטים אלה לצרכי מחקר:

גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה           (1)  שם משפחה ושם פרטי

להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958               (2)  מען מלא

(3)  מס' תעודת זהוי

(4)  תאריך לידה

צו תשנ"ו-1996

(5)  מין

צו תשנ"ו-1996

(6)  ארץ מוצא

צו תשנ"ו-1996

(7)  תאריך עליה לארץ

מיום 13.6.1996

צו תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1012

(3) מוסד שהוכר כמוסד להשכלה פרטים אלה לצרכי מחקר:

גבוהה לפי סעיף 9 לחוק המועצה (1) שם משפחה ושם פרטי

להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958 (2) מען מלא

(3) מס' תעודת זהוי

(4) תאריך לידה

(5) מין

(6) ארץ מוצא

(7) תאריך עליה לארץ

צו תשע"ו-2016

(4)  ארגון נכי צה"ל                             א.    לצורך ניהול פעילות הארגון בנוגע לחבריו, לגבי נכה שקצין תגמולים מנכה מתגמולו דמי חברות לטובת ארגון לפי סעיף 14 לחוק הנכים (תגמולים ושיקום), התשי"ט-1959 (להלן – חוק הנכים) –

(1)  שם משפחה ושם פרטי;

(2)  מספר תביעה באגף שיקום נכים;

(3)  מספר זהות;

(4)  תאריך לידה;

(5)  דרגת נכות;

(6)  מועד תחילת הזכאות;

(7)  מועד תום זכאות;

(8)  מען מלא;

(9)  מחוז השיקום המטפל בנכה.

ב.    לצורך אימות זהות הנכים שמנוכים בעדם דמי השתתפות בביטוח חיים הדדי או בביטוח סיעוד הדדי לפי סעיף 14 לחוק הנכים (להלן – הסדרי הביטוח), ולצורך ניהול הסדרי הביטוח, לגבי נכה שמנוכים בעדו דמי השתתפות כאמור –

(1)  שם משפחה ושם פרטי;

(2)  מספר זהות;

(3)  סוג הביטוח שבשלו מבוצע הניכוי;

(4)  אם מנוכים בעדו דמי ביטוח חיים –

(א)  האם נפטר;

(ב)  תאריך הפטירה.

מיום 31.12.1986

צו תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 270

הוספת פסקה 1(4)

 

מיום 28.3.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7635 מיום 28.3.2016 עמ' 870

החלפת פסקה 1(4)

הנוסח הקודם:

(4) ארגון נכי צה"ל, בית הלוחם, א. שם משפחה ושם פרטי של הנכה

רחוב השרשרת 49, אפקה, ב. מס' תביעה באגף השיקום

תל-אביב 61390 ג. מס' תעודת זיהוי

ד. תאריך לידה

ה. דרגת נכות

ו. מועד תחילת הזכאות

ז. מועד תום זכאות

ח. מען מלא

ט. הלשכה המחוזית המטפלת בנכה.

צו תשנ"ג-1993

סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל מאגף השיקום במשרד הביטחון אם מי שהמידע אודותיו לא הודיע על התנגדותו למסירת המידע.

צו תשמ"ז-1986

(5)  (א)  יד לבנים – ארגון להנצחת       א.    שם משפחה ושם פרטי של הזכאי שהוא בן

הגיבורים, רח' ויצמן 95, תל-אביב         משפחה של חייל שנספה במערכה(אלמנה, יתום,

ת"ד 21004                                         הוריו של נספה)

צו תשנ"ג-1993

       (ב)  העמותה למען ציבור שאירי     ב.    שם משפחה ושם פרטי של החלל

חללי מערכות ישראל                           ג.    תאריך לידת הזכאי

ד.    מס' תביעה באגף השיקום

ה.    מס' תעודת זהוי

ו.    מען מלא

ז.    הלשכה המחוזית המטפלת בזכאי

ח.   האם התביעה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, הוכרה או נדחתה.

מיום 31.12.1986

צו תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 270

הוספת פסקה 1(5)

 

מיום 1.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5513 מיום 1.4.1993 עמ' 718

סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל מאגף השיקום במשרד

הביטחון אם מי שהמידע אודותיו לא הודיע על התנגדותו למסירת המידע.

(5) (א) יד לבנים – ארגון להנצחת א. שם משפחה ושם פרטי של הזכאי שהוא בן

הגיבורים, רח' ויצמן 95, תל-אביב משפחה של חייל שנספה במערכה(אלמנה, יתום,

ת"ד 21004 הוריו של נספה)

(ב) העמותה למען ציבור שאירי ב. שם משפחה ושם פרטי של החלל

חללי מערכות ישראל ג. תאריך לידת הזכאי

ד. מס' תביעה באגף השיקום

ה. מס' תעודת זהוי

ו. מען מלא

ז. הלשכה המחוזית המטפלת בזכאי

ח. האם התביעה לפי חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), תש"י-1950, הוכרה או נדחתה.

צו תשנ"ח-1998

(6)  א.    ההסדרות הכללית החדשה        א.    שם משפחה קודם של החבר

       ב.    הסתדרות העובדים הלאומית    ב.    מין

בארץ ישראל                                       ג.    שם האב ושם האם

       ג.    הסתדרות הפועל המזרחי         ד.    תאריך לידה

בישראל                                             ה.    מען המגורים

מיום 31.12.1986

צו תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 270

הוספת פסקה 1(6)

 

מיום 26.1.1998

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5876 מיום 26.1.1998 עמ' 336

החלפת פסקה 1(6)

הנוסח הקודם:

(6) לשכת המס המרכזית של ההסתדרות א. שם משפחה קודם של החבר/ה או של בן/בת זוגו .

הכללית של העובדים בארץ ישראל, רחוב ב. מין.

בארי 14, תל אביב ג. שם האם.

ד. תאריך לידה.

ה. מצב משפחתי.

ו. שמות בני משפחה, מס' זהות, תאריך לידה וקוד קרבה.

ז. מען המגורים.

ח. סמל רחוב ומיקוד.

צו תשנ"ב-1992  צו תשנ"ג-1993

(7)  א.    הסוכנות היהודית לארץ           א.    שם פרטי ושם משפחה

ישראל (להלן – הסוכנות)                      ב.    ארץ מוצא

       ב.    ההסתדרות הציונית העולמית    ג.    מספר תעודת זהות ומספר תעודת עולה

(להלן – ההסתדרות הציונית)                 ד.    תאריך כניסה לישראל ותאריך קבלת מעמד עולה

ה.    גיל

ו.    מען

ז.    דרך הגעה ארצה

ח.   פרטי השכלה ומקצוע

ט.   פרטי מימון או סיוע כספי או אחר שניתן מאת המשרד לקליטת העליה או גופים ציבוריים אחרים

י.    פרטים ממשרד הפנים על הוצאת דרכון או תעודת מעבר לעולה שקיבל סיוע מהסוכנות או מההסתדרות הציונית או על חידושם

יא.  מטען – נפח המטען ומשקלו, שם האניה המובילה, תאריך יציאת המטען מארץ המוצא, תאריך כניסת המטען לארץ ומקום אחסונו

מיום 19.3.1992

צו תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5429 מיום 19.3.1992 עמ' 892

הוספת פסקה

 

מיום 1.4.1993

צו תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5513 מיום 1.4.1993 עמ' 718

(7) א. הסוכנות היהודית לארץ א. שם פרטי ושם משפחה

ישראל (להלן – הסוכנות) ב. ארץ מוצא

ב. ההסתדרות הציונית העולמית ג. מספר תעודת זהות ומספר תעודת עולה

(להלן – ההסתדרות הציונית) ד. תאריך כניסה לישראל ותאריך קבלת מעמד עולה

ה. גיל

ו. מען

ז. דרך הגעה ארצה

ח. פרטי השכלה ומקצוע

ט. פרטי מימון או סיוע כספי או אחר שניתן מאת המשרד לקליטת העליה או גופים ציבוריים אחרים

י. פרטים ממשרד הפנים על הוצאת דרכון או תעודת מעבר לעולה שקיבל סיוע מהסוכנות או מההסתדרות הציונית או על חידושם

יא. מטען – נפח המטען ומשקלו, שם האניה המובילה, תאריך יציאת המטען מארץ המוצא, תאריך כניסת המטען לארץ ומקום אחסונו

צו תשנ"ז-1997

(8)  הסתדרות עובדי וגמלאי המדינה      א.    שם פרטי ושם משפחה

ב.    שם האב

ג.    מספר תעודת זהות

ד.    מען מגורים

ה.    סוג הדירוג המקצועי שאליו משתייך העובד או הגמלאי

ו.    המשרד הממשלתי או התאגיד הסטטוטורי שבו עובד העובד או שבו עבד העובד קודם לפרישתו לגמלאות.

מיום 1.4.1997

צו תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5821 מיום 1.4.1997 עמ' 520

הוספת פסקה 1(8)

צו תשס"ב-2002

(9)  ארגון יציג כהגדרתו בסעיף 4א        א.    שם משפחה ושם פרטי של הנפגע

לחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה,    ב.    שם משפחה ושם פרטי של הזכאי שהוא בן

התש"ל-1970                                      משפחה של נספה בפעולות איבה

ג.    מספר תעודת זהות

ד.    כתובת ומספר טלפון

ה.    תאריך הפגיעה

מיום 21.10.2002

צו תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6203 מיום 21.10.2002 עמ' 82

הוספת פסקה 1(9)

צו תשס"ד-2004

(10) מאגר הונאות ביטוח, כמשמעותו     א.    לגבי רכב – מספר רישוי, מספר השלדה, נפח מנוע,

בסעיף 11א לפקודת ביטוח רכב מנועי    סוג הרכב, משקל הרכב, הספק המנוע, מספר הנוסעים,

[נוסח חדש], התש"ל-1970                   הימצאות מערכת ABS, מספר כריות אוויר ברכב, תאריך ושעת ביטול רישיון הרכב, תאריך ושעת רישום גניבה או מציאת הרכב;

ב.    לגבי השימוש ברכב – סוג השימוש ברכב, אבזרים המחוברים לרכב הקשורים לשימוש שנעשה בו;

ג.    לגבי מי שמבקש שתוצא לו פוליסה, נוהג ברכב המעורב בתאונת דרכים, או מבוטל כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מידע), התשס"ד-2004 – שם פרטי, שם משפחה, שם האב, שם הסב, מספר זהות או מס' דרכון או מספר ח"פ, מין, תאריך לידה, כתובת, מועד קבלת רישיון נהיגה, דרגת רישיון הנהיגה במועד התאונה או מועד רכישת הפוליסה, מועדי שלילת רישיון הנהיגה ותקופות השלילה, תאריך עדכון רישיון הנהיגה, סוג המעורב באירוע (נהג, נוסע, הולך רגל, נפגע), תאריך תאונת הדרכים, סיבת התאונה, מקום התאונה, שעת התאונה, מספר פצועים, חומרת הפגיעה (קל, בינוני, קשה), יעד הפינוי, מרחק לפינוי, משך הפינוי, שם בית החולים, שם קופת החולים, תאריך הגשת תביעה לביטוח הלאומי, מספר תיק בביטוח לאומי, אישור הכרה על ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה;

ד.    לגבי נוסעים ברכב המעורב בתאונה, שאינם מבוטחים – שם פרטי, שם משפחה, שם האב, שם הסב, מספר זהות או מספר דרכון או מספר ח"פ, מין, תאריך לידה, כתובת.

מיום 2.5.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6310 מיום 2.5.2004 עמ' 462

הוספת פסקה 1(10)

צו תשס"ד-2004

(11) מאגר מידע סטטיסטי כמשמעותו    1.    פרטי המידע המפורטים בפסקה (10)א ובפסקה

בסעיף 11א לפקודת ביטוח רכב מנועי    (10)ב

[נוסח חדש], התש"ל-1970                   ב.    לגבי מי שמבקש שתוצא לו פוליסה או מבוטח כהגדרתו בתקנות ביטוח רכב מנועי (הקמה וניהול של מאגרי מדיע), התשס"ד-2004 – מספר זהות או מספר דרכון, מין, תאריך לידה, כתובת, מועד קבלת רישיון נהיגה, מועדי שלילת רישיון הנהיגה ותקופות השלילה, תאריך עדכון רישיון הנהיגה.

מיום 2.5.2004

צו תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6310 מיום 2.5.2004 עמ' 462

הוספת פסקה 1(11)

צו תשע"ב-2012

(12) בזק החברה הישראלית                  פרטים אלה לצורך מתן הנחות לפי תקנות התקשורת 

לתקשורת בע"מ                                  (בזק ושידורים) (תשלומים בעד שירותי בזק),

התשס"ז-2007, או תקנות האזרחים הוותיקים (הטבות לאזרח ותיק שמקבל קצבת זקנה לנכה), התשע"ב-2011, לפי העניין:

א.    לגבי מקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, למעט מקבל גמלה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע כי הוא אינו מנוי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ או כי הוא מתנגד למסירת המידע – שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות;

ב.    לגבי מי שמקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי, למעט מקבל קצבה כאמור שהודיע לגוף הציבורי אשר מעביר את המידע כי הוא אינו מנוי של בזק החברה הישראלית לתקשורת בע"מ או כי הוא מתנגד למסירת המידע – שם משפחה, שם פרטי ומספר זהות.

מיום 16.2.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 777

הוספת פסקה 1(12)

צו (מס' 2)  תשע"ב-2012 צו (מס' 2)  תשע"ט-2019

(13) מרשם תורמי מוח עצם שקיבל        לגבי נבדק בבדיקת התאמה, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק 

היתר לפי סעיפים 6 ו-19(א) לחוק          מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011 –

מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011,        (1)    לצורך איתורו של נבדק, אשר נמצאה התאמה

או הפועל מכוח סעיף 19(ב) לחוק          בינו לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם – מען

האמור                                                המגורים;

(2)  האם נפטר;

מיום 31.7.2012

צו (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7148 מיום 31.7.2012 עמ' 1541

הוספת פסקה 1(13)

 

מיום 10.7.2019

צו (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8205 מיום 10.4.2019 עמ' 3138

סוג מידע וידיעות שרשאי הגוף לקבל מרשות האוכלוסין וההגירה

(13) מרשם תורמי מוח עצם שקיבל א. לגבי נבדק בבדיקת התאמה, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק 

היתר לפי סעיפים 6 ו-19(א) לחוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011 –

מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011, (1) לצורך איתורו של נבדק, אשר נמצאה התאמה

או הפועל מכוח סעיף 19(ב) לחוק בינו לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם – מען

האמור המגורים;

(2) האם נפטר;

ב. לגבי נבדק בבדיקת התאמה, כהגדרתה בסעיף 1 לחוק מרשם תורמי מוח עצם, התשע"א-2011, אשר במועד תחילתו של צו הגנת הפרטיות (קביעת גופים ציבוריים) (תיקון מס' 2), התשע"ט-2019, נכלל במרשם תורמי מוח עצם לפי חוק מרשם תורמי מוח עצם, לצורך איתורו של נבדק כאמור אשר נמצאה התאמה בינו לבין אדם הזקוק לתרומת מוח עצם, ולאחר שהגוף המנוי בטור א' לפסקה זו לא הצליח לאתר את הנבדק באמצעות הפרטים שבידיו ובאמצעים סבירים אחרים ולאחר שבחן את הצורך בקבלת המידע בשים לב לרגישותו, והכול, אם הנבדק לא הודיע על התנגדותו למסירת המידע –

(1) מספר טלפון;

(2) לאחר שהגוף המנוי בטור א' לפסקה זו לא הצליח לאתר את הנבדק באמצעות הפרטים שבידיו, לרבות מספר טלפון של הנבדק – שם פרטי של הוריו, אחיו או ילדיו הבגירים של הנבדק, ומספר הטלפון של הקרוב האמור, בלא ציון קרבת המשפחה, ובלבד שלא יימסרו פרטיהם של יותר מ-5 קרובי משפחה כאמור; מורשי הגישה לעניין המידע האמור בפסקת משנה זו יהיו מנהל מרשם תורמי מוח עצם או סגנו, בלבד;

צו (מס' 2)  תשע"ב-2012 צו תשע"ח-2018

(14) ועידת התביעות החומריות של        א.    לגבי ניצול שואה, המקבל קצבה חודשית

יהודים נגד גרמניה                               המשולמת לפי ההסכם עם גרמניה, כהגדרתה בחוק

הטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007, לצורך הוכחת חיים –

(1)  האם נפטר;

(2)  תאריך פטירה;

צו תשע"ח-2018

ב.    לגבי מי זכאי או עשוי להיות זכאי לקבלת סיוע למימון תוספת שעות סיעוד, הניתן לניצולי שואה ולמי שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה, לצורך מתן סיוע כאמור –

(1)  האם זכאי לקבלת גמלת סיעוד בשיעורים כאמור בסעיף 224(א) או (ב) לחוק הביטוח הלאומי, והאם מקבל גמלה זו בעין או בכסף;

(2)  אם זכאי לקבל גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – שיעור הזכאות ומועד תחילת הזכאות;

(3)  אם הופסקה זכאותו לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – מועד הפסקת הזכאות, וכן האם נפטר ומועד הפטירה;

(4)  האם אין בידו היתר או שההיתר הותלה והוא אינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד, בהתאם לאמור בסעיף 224(א) לחוק הביטוח הלאומי;

(5)  אם זכאי לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) בכסף – מספר חשבון הבנק שאליו מועברים התשלומים לפי סעיף 224(ב) לחוק הביטוח הלאומי;

(6)  שמו של בן משפחתו או אפוטרופסו, ומספר הטלפון של בן משפחה או אפוטרופוס כאמור, כפי שנמסרו למוסד לביטוח לאומי במסגרת תביעה לגמלת סיעוד לפי סעיף 224 לחוק הביטוח הלאומי;

(7)  שם פרטי ושם משפחה, ארץ מוצא, מין, תאריך לידה, מספר זהות, מען מגורים, מספר טלפון;

(8)  האם הוכר כניצול שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007;

(9)  שם ספק הסיעוד לטיפול אישי בבית;

מיום 31.7.2012

צו (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7148 מיום 31.7.2012 עמ' 1541

הוספת פסקה 1(14)

 

מיום 20.3.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7967 מיום 20.3.2018 עמ' 1148

(14) ועידת התביעות החומריות של א. לגבי ניצול שואה, המקבל קצבה חודשית המשולמת

יהודים נגד גרמניה לפי ההסכם עם גרמניה, כהגדרתה בחוק הטבות

לניצולי שואה, התשס"ז-2007, לצורך הוכחת חיים –

(1) האם נפטר;

(2) תאריך פטירה;

ב. לגבי מי זכאי או עשוי להיות זכאי לקבלת סיוע למימון תוספת שעות סיעוד, הניתן לניצולי שואה ולמי שחי בתקופת מלחמת העולם השנייה, לצורך מתן סיוע כאמור –

(1) האם זכאי לקבלת גמלת סיעוד בשיעורים כאמור בסעיף 224(א) או (ב) לחוק הביטוח הלאומי, והאם מקבל גמלה זו בעין או בכסף;

(2) אם זכאי לקבל גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – שיעור הזכאות ומועד תחילת הזכאות;

(3) אם הופסקה זכאותו לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – מועד הפסקת הזכאות, וכן האם נפטר ומועד הפטירה;

(4) האם אין בידו היתר או שההיתר הותלה והוא אינו מעסיק עובד זר בענף הסיעוד, בהתאם לאמור בסעיף 224(א) לחוק הביטוח הלאומי;

(5) אם זכאי לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) בכסף – מספר חשבון הבנק שאליו מועברים התשלומים לפי סעיף 224(ב) לחוק הביטוח הלאומי;

(6) שמו של בן משפחתו או אפוטרופסו, ומספר הטלפון של בן משפחה או אפוטרופוס כאמור, כפי שנמסרו למוסד לביטוח לאומי במסגרת תביעה לגמלת סיעוד לפי סעיף 224 לחוק הביטוח הלאומי;

(7) שם פרטי ושם משפחה, ארץ מוצא, מין, תאריך לידה, מספר זהות, מען מגורים, מספר טלפון;

(8) האם הוכר כניצול שואה לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי חוק ההטבות לניצולי שואה, התשס"ז-2007;

(9) שם ספק הסיעוד לטיפול אישי בבית;

צו תשע"ד-2014

(15) הקרן לרווחה לנפגעי השואה           א.    לצורך מתן סיוע למימון תוספת שעות סיעוד מאת

בישראל                                             הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל (להלן – הקרן) לניצולי שואה הזכאים לכך, לגבי ניצול שואה שפנה אל הקרן בבקשה לקבלת סיוע כאמור ולגבי ניצול שואה המקבל סיוע כאמור –

(1)  האם זכאי לקבלת גמלת סיעוד בעין בשיעורים כאמור בסעיף 224(א)(1א) או (ב) לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995 (להלן – חוק הביטוח הלאומי);

(2)  אם זכאי לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – שיעור הזכאות ומועד תחילת הזכאות;

(3)  אם הופסקה זכאותו לקבלת גמלה כאמור בפסקת משנה (1) – מועד הפסקת הזכאות וכן – האם נפטר;

ב.    לצורך מתן החזר הוצאות רפואיות או מתן סיוע אחר, לניצולי שואה הזכאים לכך, לגבי ניצול שואה שביקש לקבל מן הקרן החזר כאמור ונמצא זכאי לקבלו, ולגבי ניצול שואה המקבל מן הקרן סיוע אחר –

(1)  האם נפטר;

(2)  תאריך הפטירה;

בפסקת משנה זו, "סיוע אחר" – סיוע במימון עזרה סיעודית קצרת מועד לאחר אשפוז או סיוע במימון לחצן מצוקה.

מיום 14.5.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7376 מיום 14.5.2014 עמ' 1124

הוספת פסקה 1(15)

צו תשע"ז-2017

(16) הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה         שם משפחה, שם פרטי וכתובת של מי שזכאי לקצבת

תקציבית                                            פרישה לפי חוק שירות המדינה (גמלאות) [נוסח משולב], התש"ל-1970, אשר לרווחתו מעבירה המדינה סכום כסף לידי הקרן לגמלאי המדינה בפנסיה תקציבית (ע"ר) שמספרה 580545614 לפי ההסכם הקיבוצי מיום י"ב בניסן התשס"ח (17 באפריל 2008), כפי שתוקן בהחלטת ועדת המעקב מיום ז' בניסן התשע"ג (18 במרס 2013), וכנוסחו מזמן לזמן, וזאת לשם יצירת קשר עמו, ומתקיימים לגביו כל המפורטים להלן, למעט אם הוא הודיע לגוף הציבורי המעביר את המידע, כי הוא מתנגד למסירת המידע:

(1)  ערב פרישתו מהשירות משכורתו חושבה לפי ההסכמים הקיבוציים החלים לגבי דירוג מהדירוגים שמייצגת הסתדרות העובדים הכללית החדשה;

(2)  משתלמת לו גמלה עקב פרישתו מהשירות.

מיום 9.1.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7760 מיום 9.1.2017 עמ' 524

הוספת פסקה 1(16)

צו תשע"ט-2019

(17) קרן פנסיה כהגדרתה בחוק              לצורך בדיקת זכאות להמשך קבלת קצבה לגבי מקבל

הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות     קצבה מקרן הפנסיה – אם מקבל הקצבה שוהה מחוץ

גמל), התשס"ה-2005                           לישראל למשך תקופה רצופה העולה על שישה חודשים, לפי הנתונים שבידי רשות האוכלוסין וההגירה.

מיום 10.4.2019

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8205 מיום 10.4.2019 עמ' 3138

הוספת פסקה 1(17)

תחילה

2.    תחילתו של צו זה ביום ג' בטבת תשמ"ו (15 בדצמבר 1985).

 

 

ט' בשבט תשמ"ו (19 בינואר 1985)                        משה נסים

                                                                                           שר המשפטים

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"ו מס' 4898 מיום 2.2.1986 עמ' 466.

תוקן ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 270 – צו תשמ"ז-1986.

ק"ת תשמ"ט מס' 5160 מיום 19.1.1989 עמ' 398 – צו תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן מס' 5245 מיום 30.1.1990 עמ' 322 – צו תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"ב מס' 5429 מיום 19.3.1992 עמ' 892 – צו תשנ"ב-1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5513 מיום 1.4.1993 עמ' 718 – צו תשנ"ג-1993.

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1012 – צו תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5821 מיום 1.4.1997 עמ' 520 – צו תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5876 מיום 26.1.1998 עמ' 336 – צו תשנ"ח-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6052 מיום 28.8.2000 עמ' 850 – צו תש"ס-2000.

ק"ת תשס"ג מס' 6203 מיום 21.10.2002 עמ' 82 – צו תשס"ג-2002.

ק"ת תשס"ד מס' 6310 מיום 2.5.2004 עמ' 462 – צו תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ו מס' 6476 מיום 23.4.2006 עמ' 720 – צו תשס"ו-2006.

ק"ת תש"ע מס' 6889 מיום 29.4.2010 עמ' 1066 – צו תש"ע-2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 776 – צו תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7148 מיום 31.7.2012 עמ' 1540 – צו (מס' 2) תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7376 מיום 14.5.2014 עמ' 1124 – צו תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ו מס' 7635 מיום 28.3.2016 עמ' 870 – צו תשע"ו-2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7760 מיום 9.1.2017 עמ' 524 – צו תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7967 מיום 20.3.2017 עמ' 1148 – צו תשע"ח-2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8205 מיום 10.4.2019 עמ' 3138 – צו תשע"ט-2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8205 מיום 10.4.2019 עמ' 3138 – צו (מס' 2) תשע"ט-2019; תחילתו 3 חודשים מיום פרסומו.