להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי), תשמ"ז-1987

דיני חוקה  – הגנת הפרטיות

תוכן ענינים

2

Go

קביעת מאגרי מידע

סעיף 1

2

Go

תחילה

סעיף 2


תקנות הגנת הפרטיות (קביעת מאגרי מידע הכוללים מידע שלא לגילוי), תשמ"ז-1987*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 13(ה)(4) לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, בהתייעצות עם שר הבטחון ובאישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

קביעת מאגרי מידע

1.    מאגרי המידע של הגופים המפורטים להלן כוללים מידע שבטחון המדינה מחייב שלא לגלותו:

(1)   משרד הבטחון ויחידות הסמך של משרד הבטחון המפורטות להלן:

(א)   הרשות לפיתוח אמצעי לחימה (רפא"ל);

(ב)   התעשיה הצבאית;

(2)   התעשיה האוירית לישראל, חברות בת שלה ויחידות תיפעול שלה.

תחילה

2.    תחילתן של תקנות אלה ביום ל' בשבט תשמ"ז (1 במרס 1987).

ח' באדר תשמ"ז (9 במרס 1987)                            אברהם שריר

                                                                                               שר המשפטים* פורסמו ק"ת תשמ"ז מס' 5022 מיום 1.4.1987 עמ' 754.