Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגנת הצרכן

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

פרק ב': הטעיה וניצול מצוקה

Go

4

סעיף 2

איסור הטעיה

Go

4

סעיף 3

איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת

Go

5

סעיף 4

חובת גילוי לצרכן

Go

5

סעיף 4א

חוזה אחיד ומידע אחר המיועד לצרכן

Go

6

סעיף 4ב

זהות העוסק

Go

6

סעיף 4ג

חובת גילוי מדיניות החזרת טובין

Go

6

סעיף 4ד

חשיפה נאותה של מצרכי מזון בפיקוח

Go

6

סעיף 5

עריכת חוזה בכתב ומסירתו

Go

6

סעיף 6

אחריות להטעיה באריזה

Go

6

סעיף 7

אחריות להטעיה בפרסומת

Go

6

סעיף 7א

פרסומת או דרכי שיווק אחרות המכוונות לקטינים

Go

7

סעיף 7ב

סייגים לשימוש בשם

Go

7

פרק ג': הוראות לעניין סוגים של עסקאות

Go

7

סעיף 8

הגדרות

Go

7

סעיף 9

הודעת פרטים בעסקת אשראי

Go

7

סעיף 10

נקיבת הפרש כוזב

Go

8

סעיף 11

אי קיום צו

Go

8

סעיף 12

תניה לענין תשלומים

Go

8

סעיף 13

מקדמות וערובות

Go

8

סעיף 13א

עסקה לתקופה קצובה

Go

8

סעיף 13א1

ביטול עסקה לתקופה קצובה

Go

9

סעיף 13ב

משלוח חשבוניות והודעות תשלום לצרכן

Go

9

סעיף 13ב1

מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון

Go

9

סעיף 13ב2

משלוח הודעת חוב לצרכן

Go

9

סעיף 13ג

חובות גילוי בעסקה מתמשכת

Go

10

סעיף 13ד

ביטול עסקה מתמשכת

Go

10

סעיף 13ד1

החזר בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת

Go

10

סעיף 13ה

עסקת מתמשכת בעניין שירותי רפואה

Go

11

סעיף 13ו

ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

Go

11

סעיף 13ז

תוצאות ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה

Go

11

סעיף 13ח

תעריף שנקבע לפי דין   איסור גביית עמלה ודרכי תשלום

Go

11

סעיף 14

עסקה ברוכלות

Go

12

סעיף 14א

עסקה בענין רכישה של יחידות נופש

Go

12

סעיף 14ב

תשלום בכרטיס אשראי

Go

13

סעיף 14ג

עסקת מכר מרחוק

Go

13

סעיף 14ג1

ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק על ידי צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש

Go

14

סעיף 14ג2

ביטול עסקת מכר מרחוק למתן שירותי תיירות מחוץ לישראל

Go

14

סעיף 14ה

תוצאות ביטול עסקה

Go

15

סעיף 14ו

החזר כספי או זיכוי בשל החזרת טובין

Go

15

סעיף 14ז

זיכוי בשל ביטול עסקה

Go

15

סעיף 14ח

תווי קנייה

Go

15

סעיף 14ט

דרכי ביטול עסקה וחובת גילוי

Go

16

סעיף 15

מכירה מיוחדת

Go

16

סעיף 16

מחיר מיוחד

Go

16

סעיף 16א

שינוי תכנית הטבות לצרכן או סיומה

Go

16

פרק ד': סימון טובין והצגת מחירים

Go

17

סעיף 17

סימון טובין ואריזתם

Go

17

סעיף 17א

הגדרות לענין פרק ד'

Go

18

סעיף 17ב

חובת הצגת מחיר על טובין  והמחיר המחייב

Go

18

סעיף 17ג

הצגת מחירי שירותים

Go

18

סעיף 17ד

פרסום ונקיבה של מחירי נכסים ושירותים

Go

18

סעיף 17ה

סייג להצגה של המחיר הכולל

Go

18

סעיף 17ו

כללים שונים  לפרסום מחירי  נכסים ושירותים

Go

18

סעיף 17ז

פטור

Go

18

סעיף 17ח

הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל

Go

18

סעיף 18

איסור מכירה והחזקה

Go

18

פרק ד'1: אחריות ושירות לאחר מכירה

Go

19

סעיף 18א

אחריות לטובין ולשירותים

Go

19

סעיף 18ב

מתן שירות טלפוני חינם

Go

20

סעיף 18ג

זיהוי טלפוני של עוסק

Go

20

פרק ה': הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן והממונה, תפקידו וסמכויותיו

Go

20

סעיף 19

הממונה

Go

20

סעיף 19א

הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן

Go

20

סעיף 19ב

תקציב הרשות

Go

20

סעיף 19ג

עסקאות הרשות

Go

20

סעיף 19ד

עובדי הרשות

Go

20

סעיף 20

תפקידי הממונה

Go

20

סעיף 20א

הסמכת מפקחים

Go

21

סעיף 20ב

זיהוי מפקח

Go

21

סעיף 21

סמכויות פיקוח

Go

21

סעיף 21ב

צו מינהלי לשמירת טובין במקום העסק

Go

21

סעיף 21ג

צו מינהלי להפסקה או למניעה של הפעלת השפעה בלתי הוגנת

Go

21

סעיף 21ד

בקשה לביטול צו מינהלי על ידי בית המשפט

Go

21

סעיף 22

סמכות לחקור חשד לביצוע עבירה

Go

21

סעיף 22א

הוועדה המייעצת

Go

21

סעיף 22ב

דין וחשבון שנתי

Go

22

פרק ה'1: אכיפה מינהלית

Go

22

סימן א': עיצום כספי

Go

22

סעיף 22ג

עיצום כספי

Go

22

סעיף 22ד

הפרה בנסיבות מחמירות

Go

24

סעיף 22ה

הודעה על כוונת חיוב

Go

24

סעיף 22ו

זכות טיעון

Go

24

סעיף 22ז

החלטת הממונה ודרישת תשלום

Go

24

סעיף 22ח

סכומים מופחתים

Go

24

סעיף 22ט

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

24

סעיף 22י

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

24

סעיף 22יא

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

25

סעיף 22יב

הפרשי הצמדה וריבית

Go

25

סימן ב': התראה מינהלית

Go

25

סעיף 22יג

התראה מינהלית

Go

25

סעיף 22יד

בקשה לביטול התראה מינהלית

Go

25

סעיף 22טו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת לאחר התראה

Go

25

סימן ג': התחייבות להימנע מהפרה

Go

25

סעיף 22טז

התחייבות להימנע מהפרה

Go

25

סעיף 22יז

תוצאות הגשת כתב התחייבות ועירבון או אי הגשתם

Go

25

סעיף 22יח

הפרת התחייבות

Go

25

סעיף 22יט

השבת העירבון

Go

26

סימן ד': הוראות כלליות

Go

26

סעיף 22כ

ערעור

Go

26

סעיף 22כא

פרסום

Go

26

סעיף 22כב

שמירת אחריות פלילית

Go

26

סעיף 22כג

עיצום כספי בשל הפרה לפי חוק זה ולפי חוק אחר

Go

26

סעיף 22כד

אישור נהלים ופרסומם

Go

26

סעיף 22כה

אצילת סמכויות

Go

26

סעיף 22כו

דיווח לכנסת   הוראת שעה

Go

26

פרק ו': עונשין ותרופות

Go

26

סעיף 23

עונשין

Go

26

סעיף 23א

נסיבות מחמירות

Go

28

סעיף 23ב

הטלת קנס לאחר שנפסקו פיצויים לדוגמה לפי סעיף 31א

Go

28

סעיף 24

סמכויות נוספות של בית המשפט

Go

28

סעיף 25

אחריות מעביד, מרשה ונושא משרה בתאגיד

Go

28

סעיף 28

התחייבות העוסק

Go

28

סעיף 29

פטור

Go

29

סעיף 30

צו בית המשפט למניעת עבירה

Go

29

סעיף 31

פיצויים

Go

29

סעיף 31א

פיצויים לדוגמה

Go

29

סעיף 32

ביטול עסקה

Go

30

סעיף 33

פרסום פסק דין או תיקון פרסום

Go

30

סעיף 34

ראיה לפרסום

Go

31

סעיף 35

סמכויות המכס

Go

31

פרק ו'1:

Go

31

פרק ז': הוראות שונות

Go

31

סעיף 36

החוק מחייב

Go

31

סעיף 37

ביצוע ותקנות

Go

31

סעיף 38

סמכות הממונה לאצול

Go

31

סעיף 39

סייג לתחולה

Go

31

סעיף 40

ביטול

Go

32

סעיף 41

שמירת דינים

Go

32

סעיף 42

דין המדינה

Go

32

סעיף 43

תחילה

Go

32

סעיף 44

פרסום

Go

32

תוספת ראשונה

Go

32

תוספת שניה

Go

33

תוספת שלישית

Go

33

תוספת רביעית

Go

33

תוספת חמישית

Go

34


חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 39) תשע"ד-2014

          "אכיפה מינהלית" – עיצום כספי, התראה מינהלית והתחייבות להימנע מהפרה;

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"ד מס' 2461 מיום 24.7.2014 עמ' 622 (ה"ח 620)

הוספת הגדרת "אכיפה מינהלית"

(תיקון מס' 20) תשס"ו-2006

          "הוועדה המייעצת" – הוועדה שמונתה לפי סעיף 22א;

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 320 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "הוועדה המייעצת"

          "הממונה" – הממונה שנתמנה לפי סעיף 19;

(תיקון מס' 59) תשע"ט-2019

"הרשאה לחיוב" – כהגדרתה בחוק שירותי תשלום;

מיום 9.1.2020

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 222 (ה"ח 1246)

הוספת הגדרת "הרשאה לחיוב"

(תיקון מס' 20) תשס"ו-2006

          "הרשות" – הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן, שהוקמה לפי סעיף 19א;

מיום 1.7.2006

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"ו מס' 2057 מיום 15.6.2006 עמ' 320 (ה"ח 236)

הוספת הגדרת "הרשות"

(תיקון מס' 39) תשע"ד-2014

          "זכיין" – בעל זכות שימוש בשם העוסק המקיים מערכת עסקית חשבונאית נפרדת מהעוסק;

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"ד מס' 2461 מיום 24.7.2014 עמ' 622 (ה"ח 620)

הוספת הגדרת "זכיין"

          "חוק זה" – לרבות התקנות לפיו;

(תיקון מס' 59) תשע"ט-2019

"חוק שירותי תשלום" – חוק שירותי תשלום, התשע"ט-2019;

מיום 9.1.2020

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 222 (ה"ח 1246)

הוספת הגדרת "חוק שירותי תשלום"

          "מכר" – לרבות השכרה, מקח-אגב-שכירות, הצגה למכירה, הצעה למכירה, וחליפין;

(תיקון מס' 14) תשס"ד-2004

          "מספר זהות" – כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החברות, התשנ"ט-1999;

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ד מס' 1950 מיום 19.7.2004 עמ' 454 (ה"ח 46)

הוספת ההגדרה "מספר זהות"

(תיקון מס' 39) תשע"ד-2014

          "מפקח" – מי שהממונה הסמיכו למפקח בהתאם להוראות סעיף 20א;

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"ד מס' 2461 מיום 24.7.2014 עמ' 622 (ה"ח 620)

הוספת הגדרת "מפקח"

(תיקון מס' 39) תשע"ד-2014

          "מקום העסק" – מקום שבו מתנהל עסקו של העוסק, לרבות סניף שלו, ובלבד שהסניף אינו מנוהל על ידי זכיין;

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"ד מס' 2461 מיום 24.7.2014 עמ' 622 (ה"ח 620)

הוספת הגדרת "מקום העסק"

          "נכס" – טובין, מקרקעין, זכויות, ניירות ערך כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, ואיגרות חוב ממשלתיות;

          "עוסק" – מי שמוכר נכס או נותן שירות דרך עיסוק, כולל יצרן;

          "עיסקה" – מכירת נכס או מתן שירות;

(תיקון מס' 39) תשע"ד-2014

          "פקודת מעצר וחיפוש" – פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969;

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"ד מס' 2461 מיום 24.7.2014 עמ' 622 (ה"ח 620)

הוספת הגדרת "פקודת מעצר וחיפוש"

(תיקון מס' 9) תש"ס-2000

          "פרסומת" – לרבות פרסום שמומן או שנתמך בידי גורם מסחרי הקשור לנושא הפרסום, או שהמפרסם קיבל בעדו, מראש או בדיעבד, תשלום או כל טובת הנאה אחרת, או התחייבות לקבלם מאת גורם מסחרי כאמור;

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 201 (ה"ח 2747)

הוספת ההגדרה "פרסומת"

          "צרכן" – מי שקונה נכס או מקבל שירות מעוסק במהלך עיסוקו לשימוש שעיקרו אישי, ביתי או משפחתי;

(תיקון מס' 14) תשס"ד-2004

          "שם", לענין יחיד – השם הפרטי ושם המשפחה, ולענין תאגיד – השם הרשום של התאגיד במרשם המתנהל בהתאם לדין שעל פיו הוקם ומענו;

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ד מס' 1950 מיום 19.7.2004 עמ' 454 (ה"ח 46)

הוספת ההגדרה "שם"

          "השר" – שר התעשיה, המסחר והתיירות.

פרק ב': הטעיה וניצול מצוקה

איסור הטעיה ת"ט תשמ"א-1981 (תיקון מס' 18) תשס"ו-2005

2.    (א)  לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

(1)   הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;

(2)   המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס;

(3)   מועד ההספקה או מועד מתן השירות;

(תיקון מס' 50) תשע"ז-2017

(3א) המקום שאליו יסופק לצרכן הנכס או השירות, לרבות הספקה לאזור, כהגדרתו בתקנות שעת חירום (יהודה והשומרון – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), התשכ"ז-1967, כפי שהוארך תוקפן ותוקן נוסחן בחוק, מעת לעת;

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

(4)   השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, התועלת שניתן להפיק מהם והסיכונים הכרוכים בהם;

(5)   דרכי הטיפול בנכס;

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

(6)   זהות היצרן, היבואן או נותן השירות;

(7)   השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות;

(8)   מקום הייצור של הנכס;

(9)   תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו;

(10)  החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות;

(11)  התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם;

(12)  קיומם של חלפים, אביזרים או חמרים המיוחדים או המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו;

(13)  המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית;

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

(14)  חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם, והסיכונים הכרוכים בהם;

(15)  השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ;

(16)  שירות אחזקה ותנאיו;

(17)  תנאי אחריות לנכס או לשירות;

(18)  כמות הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה;

(19)  היות העסקה שלא במהלך עסקים;

(תיקון מס' 8)  תשנ"ט-1999

(20)  היות מקורו של הנכס הנמכר בפשיטת רגל, בכינוס נכסים או בפירוק של חברה;

(תיקון מס' 23) תשס"ח-2008

(21)  תנאי הביטול של עסקה.

          (ב)  לא ימכור עוסק, לא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למתן שירות.

(תיקון מס' 2) תשנ"ג-1993

          (ב1) לא יציב עוסק שלט ולא יודיע בכל דרך אחרת, שאין הוא אחראי לכל נזק גוף העלול להיגרם לצרכן בתחום העסק או בחצריו.

(תיקון מס' 9) תש"ס-2000

          (ב2) עוסק המודיע, בכל דרך שהיא, שאין לצרכן זכות לבטל עסקה, או לקבל חזרה את כספו, יסייג את הודעתו באופן שיובהר כי האמור בהודעה אינו חל במקרים שנקבעו לפי חוק.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ג)   הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 82 (ה"ח 1774)

2. (א) לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

(1) הטיב, המהות, הכמות והסוג של נכס או שירות;

(2) המידה, המשקל, הצורה והמרכיבים של נכס;

(3) מועד ההספקה או מועד מתן השירות;

(4) השימוש שניתן לעשות בנכס או בשירות, או התועלת שניתן להפיק ממנו מהם והסיכונים הכרוכים בהם;

(5) דרכי הטיפול בנכס;

(6) זהות היצרן היבואן או נותן השירות;

(7) השם או הכינוי המסחרי של הנכס או השירות;

(8) מקום הייצור של הנכס;

(9) תאריך הייצור של הנכס או תאריך תפוגתו;

(10) החסות, העידוד או ההרשאה שניתנו לייצור הנכס או למכירתו או למתן השירות;

(11) התאמתו של הנכס או השירות לתקן, למיפרט או לדגם;

(12) קיומם של חלפים, אביזרים או חמרים המיוחדים או המתאימים לתיקון הנכס או לשימוש בו;

(13) המחיר הרגיל או המקובל או המחיר שנדרש בעבר, לרבות תנאי האשראי ושיעור הריבית;

(14) חוות דעת מקצועית או תוצאות של בדיקה שניתנו לגבי טיב הנכס או מהותו או לגבי השירות או השירות, מהותם, תוצאות השימוש בהם, והסיכונים הכרוכים בהם;

(15) השימוש הקודם שנעשה בנכס או היותו חדש או משופץ;

(16) שירות אחזקה ותנאיו;

(17) תנאי אחריות לנכס או לשירות;

(18) כמות הטובין שבמלאי מסוג נושא העסקה;

(19) היות העסקה שלא במהלך עסקים;

(ב) לא ימכור עוסק, לא ייבא ולא יחזיק לצרכי מסחר נכס שיש בו הטעיה ולא ישתמש בנכס כאמור למתן שירות.

(ג) הוראות סעיף זה יחולו גם על פרסומת.

מיום 13.10.1993

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ג מס' 1432 מיום 13.8.1993 עמ' 188 (ה"ח 2179)

הוספת סעיף קטן 2(ב1)

מיום 29.10.1999

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"ט מס' 1709 מיום 29.4.1999 עמ' 159 (ה"ח 2471)

הוספת פסקה 2(א)(20)

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 201 (ה"ח 2747)

הוספת סעיף קטן 2(ב2)

מיום 22.12.2005

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"ו מס' 2041 מיום 22.12.2005 עמ' 104 (ה"ח 93)

(א) לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת לרבות לאחר מועד ההתקשרות בעסקה – העלול להטעות צרכן בכל ענין מהותי בעסקה (להלן – הטעיה); בלי לגרוע מכלליות האמור יראו ענינים אלה כמהותיים בעסקה:

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ח מס' 2150 מיום 10.4.2008 עמ' 493 (ה"ח 210)

הוספת פסקה 2(א)(21)

מיום 1.3.2017

תיקון מס' 50

ס"ח תשע"ז מס' 2608 מיום 1.3.2017 עמ' 442 (ה"ח 638)

הוספת פסקה 2(א)(3א)

איסור הפעלת השפעה בלתי הוגנת (תיקון מס' 39) תשע"ד-2014

3.    (א)  לא יעשה עוסק, במעשה או במחדל (בסעיף זה – מעשה), בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת, דבר העלול לפגוע ביכולתו של צרכן לקבל החלטה אם להתקשר בעסקה עמו, באופן שיש בו שלילה של חופש ההתקשרות של הצרכן או פגיעה מהותית בחופש ההתקשרות שלו (להלן – הפעלת השפעה בלתי הוגנת).

          (ב)  בלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף קטן (א), יראו עוסק שביצע מעשה מן המעשים המפורטים להלן, כמי שהפעיל השפעה בלתי הוגנת:

(1)   הגביל את יכולתו של צרכן לעזוב מקום או יצר בפני צרכן את הרושם שהוא מוגבל ביכולתו לעזוב מקום;

(2)   מנע מצרכן את האפשרות להתייעץ לגבי התקשרות בעסקה או לגבי תנאיה;

(3)   ערך ביקורים חוזרים ונשנים בבית צרכן כדי לשכנעו לקשור עמו עסקה, אף שהצרכן הביע, במפורש או במשתמע, את רצונו כי יימנע מכך;

(4)   ביצע פניות חוזרות ונשנות לצרכן או לבני משפחתו כדי לקשור עסקה, אף שהביעו, במפורש או במשתמע, את רצונם כי יחדל מכך;

(5)   ניצל מוגבלות נפשית, שכלית או גופנית של צרכן, כשהוא יודע או היה עליו לדעת על קיומה של מוגבלות כאמור;

(6)   ניצל את העובדה שצרכן אינו יודע את השפה שבה נקשרת העסקה במידה מספקת לשם הבנת העסקה;

(7)   איים או נקט אמצעי הפחדה כלשהו כלפי צרכן או כלפי בני משפחתו;

(8)   סיפק לצרכן נכס או שירות בתשלום, ללא בקשה מפורשת של הצרכן;

(9)   יצר רושם כי צרכן זכה או יזכה בפרס או בהטבה אחרת, אף שאין פרס או הטבה כאמור או שנדרש תשלום מהצרכן או תנאי אחר כדי לקבל את הפרס או את ההטבה ואלה לא פורסמו מראש;

(תיקון מס' 45) תשע"ו-2016

(10)  מנע מצרכן להביא למקום העסק או מקום אחר המנוהל על ידי עוסק (בפסקה זו – מקום) מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום, אלא אם כן המקום במהותו הוא בית אוכל; הוראות פסקה זו לא יחולו אם המשטרה או ממונה ביטחון כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, הורו על מניעה כאמור מטעמי ביטחון הציבור.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 82 (ה"ח 1774)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

ניצול  מצוקת הצרכן

3. לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה או בכל דרך אחרת – שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, חולשתו השכלית או הגופנית, בורותו, אי ידיעתו שפה, או חוסר נסיונו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים או כדי לקבל תמורה העולה על התמורה המקובלת.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 201 (ה"ח 2747)

(א) לא יעשה עוסק, כדי לקשור עסקה, דבר - במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך אחרת, שיש בו ניצול

(1) חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכן;

(2) אי ידיעת השפה שבה נקשרת העסקה.

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 39

ס"ח תשע"ד מס' 2461 מיום 24.7.2014 עמ' 622 (ה"ח 620)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

איסור ניצול מצוקת הצרכן

3. (א) לא יעשה עוסק, כדי לקשור עסקה, דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך אחרת, שיש בו ניצול

(1) חולשתו השכלית או הגופנית של הצרכן;

(2) אי ידיעת השפה שבה נקשרת העסקה.

(ב) לא יעשה עוסק דבר – במעשה או במחדל, בכתב או בעל פה, או בכל דרך אחרת, שיש בו ניצול מצוקתו של הצרכן, בורותו, או הפעלת השפעה בלתי הוגנת עליו, הכל כדי לקשור עסקה בתנאים בלתי מקובלים או בלתי סבירים, או לשם קבלת תמורה העולה על התמורה המקובלת.

מיום 8.5.2016

תיקון מס' 45

ס"ח תשע"ו מס' 2546 מיום 7.4.2016 עמ' 717 (ה"ח 624)

(10) מנע מצרכן להביא למקום העסק או מקום אחר המנוהל על ידי עוסק (בפסקה זו – מקום) מזון או שתייה מאותו סוג שהעוסק מוכר הנמכר במקום, אלא אם כן המקום במהותו הוא בית אוכל; הוראות פסקה זו לא יחולו אם המשטרה או ממונה ביטחון כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1998, הורו על מניעה כאמור מטעמי ביטחון הציבור.

חובת גילוי לצרכן

4.    (א)  עוסק חייב לגלות לצרכן –

(1)   כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס;

(2)   כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לאדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל;

(3)   כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

          אולם תהא זו הגנה לעוסק אם הוכיח כי הפגם, האיכות או התכונה או הפרט המהותי בנכס היו ידועים לצרכן.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ב)  הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על שירות.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 82 (ה"ח 1774)

4. (א) עוסק חייב לגלות לצרכן —

(1) כל פגם או איכות נחותה או תכונה אחרת הידועים לו, המפחיתים באופן משמעותי מערכו של הנכס;

(2) כל תכונה בנכס המחייבת החזקה או שימוש בדרך מיוחדת כדי למנוע פגיעה למשתמש בו או לאדם אחר או לנכס תוך שימוש רגיל או טיפול רגיל;

(3) כל פרט מהותי לגבי נכס שקבע השר באישור ועדת הכלכלה של הכנסת;

אולם תהא זו הגנה לעוסק אם הוכיח כי הפגם, האיכות או התכונה או הפרט המהותי בנכס היו ידועים לצרכן.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו גם על שירות.

חוזה אחיד ומידע אחר המיועד לצרכן (תיקון מס' 26)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 27)  תש"ע-2010

4א.     השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין –

(1)  האותיות, כולן או חלקן, בחוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (בסעיף זה – חוזה אחיד), או בתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן, לרבות בפרסומת, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע, ואופן כתיבתן והצגתן;

(2)  רשימת תנאים מהותיים בחוזה אחיד, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם; הוראות לפי פסקה זו יכול שיהיו לפי סוגי עוסקים או שירותים.

מיום 24.3.1995

תיקון מס' 4

ס"ח תשנ"ה מס' 1512 מיום 24.3.1995 עמ' 158 (ה"ח 2336)

הוספת סעיף 4א

מיום 15.3.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2223 מיום 17.1.2010 עמ' 305 (ה"ח 288)

החלפת סעיף 4א

הנוסח הקודם:

האותיות בחוזה אחיד

4א. השר רשאי לקבוע בתקנות את הגודל המזערי ואופן הכתיבה של האותיות בחוזה אחיד, כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, תשמ"א-1982, כולן או חלקן.

מיום 3.12.2010

תיקון מס' 27

ס"ח תש"ע מס' 2241 מיום 3.6.2010 עמ' 514 (ה"ח 310)

האותיות בחוזה אחיד ובתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן חוזה אחיד ומידע אחר המיועד לצרכן

4א. השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע בתקנות הוראות לעניין

(1) האותיות, כולן או חלקן, בחוזה אחיד כמשמעותו בחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982 (בסעיף זה – חוזה אחיד), או בתנאי הכלול במידע אחר המיועד לצרכן, לרבות בפרסומת, ובכלל זה הוראות לעניין הגודל המזערי של האותיות כאמור, היחס בינן לבין השטח שבו כלול המידע, ואופן כתיבתן והצגתן;

(2) רשימת תנאים מהותיים בחוזה אחיד, הבלטתם ואופן ניסוחם, לרבות החובה לצרף מסמך נפרד לגביהם; הוראות לפי פסקה זו יכול שיהיו לפי סוגי עוסקים או שירותים.

זהות העוסק (תיקון מס' 14) תשס"ד-2004

4ב.     עוסק חייב לגלות לצרכן את שמו ומספר הזהות שלו על גבי כל אחד מאלה:

(1)  תכתובת מטעמו המופנית לצרכן מסוים; לענין פסקה זו, "תכתובת" – טופס הזמנה, תעודת אחריות ואישור התקנה;

(2)  הצעה מטעמו לכריתת חוזה;

(3)  חוזה שעליו הוא חותם;

(4)  שובר תשלום באשראי או חשבונית מס.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ד מס' 1950 מיום 19.7.2004 עמ' 454 (ה"ח 46)

הוספת סעיף 4ב

חובת גילוי מדיניות החזרת טובין (תיקון מס' 15) תשס"ה-2005 ת"ט תשס"ז-2006

4ג.     (א)  עוסק המציע, המציג, או המוכר טובין לצרכן, יציג במקום עסקו, במקום הנראה לעין ובאותיות ברורות וקריאות, מודעה המפרטת את מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם; במודעה יצוין אם ניתן להחזיר טובין כאמור, לרבות הגבלות להחזרת הטובין, תנאי ההחזרה, אופן וסוג ההחזר שיקבל הצרכן (בחוק זה – מדיניות החזרת טובין); צוין במודעה כי לא ניתן להחזיר טובין, הן בדרך כלל והן במקרים מסוימים, יחולו הוראות סעיף 2(ב2).

          (ב)  ביקש הצרכן להחזיר לעוסק טובין שלא עקב פגם, בהתאם למדיניות החזרת טובין המפורטת במודעה, והעוסק לא פעל בהתאם לאותה מדיניות, רשאי הצרכן להחזירם לעוסק בתוך שבעה ימים מיום שסורב, והעוסק יהיה חייב להשיב לו את מלוא התמורה שקיבל באופן שבו שילם הצרכן, ובלבד שלא חלה הרעה במצב הטובין; לענין זה, פתיחת האריזה כשלעצמה לא תיחשב כהרעה במצב הטובין, אלא אם כן השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, קבע אחרת לגבי טובין או סוגי טובין.

          (ג)   לא הציג עוסק מודעה כאמור בסעיף קטן (א), חזקה כי מדיניותו לגבי החזרת טובין שלא עקב פגם היא מתן אפשרות לצרכן להחזיר לו את הטובין, וההוראות לפי סעיף קטן (ב) יחולו לענין זה, בשינויים המחויבים.

          (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על –

(1)   מוצרי מזון או טובין פסידים;

(2)   טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק, או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית;

(3)   טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן;

(4)   טובין שבהתאם להוראות שניתנו לפי דין אין להחזירם;

(5)   טובין שקבע השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

          (ה)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל זכות העומדת לצרכן במקרה של הפרת תנאי עסקה לפי כל דין.

          (ו)   השר רשאי לקבוע הוראות לענין סעיף זה, לרבות בדבר הצגת המודעה במקום העסק כאמור בסעיף קטן (א), ובדבר גודל האותיות.

מיום 17.7.2005

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ה מס' 1974 מיום 17.1.2005 עמ' 96 (ה"ח 58)

ת"ט תשס"ז-2006

ס"ח תשס"ז מס' 2073 מיום 21.12.2006 עמ' 27

הוספת סעיף 4ג

חשיפה נאותה של מצרכי מזון בפיקוח (תיקון מס' 38) תשע"ד-2014

4ד.     (א)  בסעיף זה, "מצרך מזון בפיקוח" – מצרך מזון שחוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים, התשנ"ו-1996, הוחל עליו בצו, ונקבע לו מחיר או מחיר מרבי לפי פרק ה' לחוק האמור או הוחל עליו פיקוח לפי פרק ו' לחוק האמור.

          (ב)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, יקבע הוראות לעניין חובת עוסק להקצות שטח מכירה ייעודי למצרכי מזון בפיקוח, בשטח, במיקום, באופן ובמועדים שיקבע, ובשים לב, בין השאר, לגודלו של העוסק, לסוג המצרך ולדרך אחסנתו.

מיום 27.3.2014

תיקון מס' 38

ס"ח תשע"ד מס' 2447 מיום 27.3.2014 עמ' 454 (ה"ח 769)

הוספת סעיף 4ד

עריכת חוזה בכתב ומסירתו (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

5.    (א)  היה לשר יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש למניעת הטעיה או ניצול מצוקת הצרכן, רשאי הוא לקבוע בתקנות, לגבי סוגי עסקים או שירותים, כי עוסק חייב לערוך חוזה בכתב עם הצרכן, ולציין בו את הפרטים שנקבעו בתקנות.

          (ב)  עוסק, העומד לחתום על חוזה עם צרכן, חייב לתת לו הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני חתימתו, וכן למסור לו עותק ממנו לאחר החתימה.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 82 (ה"ח 1774)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

הסכם בכתב

5. היה לשר יסוד סביר להניח כי הדבר דרוש למניעת הטעיה או ניצול מצוקת הצרכן, רשאי הוא לקבוע בתקנות, לחייב עוסק לערוך הסכם עם הצרכן, לציין בהסכם את הפרטים שנקבעו בתקנות ולמסור לצרכן העתק חתום של ההסכם.

אחריות להטעיה באריזה

6.    (א)  היתה הטעיה בעיצוב הנכס או באריזתו, על גבי האריזה או במצורף לה, יראו גם את היצרן, היבואן, האורז והמעצב כמפירים את הוראות סעיף 2.

          (ב)  בתובענה בשל עוולה לפי סעיף זה תהא ליצרן, ליבואן, לאורז ולמעצב הגנה אם הוכיח שלא הוא אחראי להטעיה אלא פלוני שנקב בשמו ובמענו.

אחריות להטעיה בפרסומת

7.    (א)  היתה הטעיה בפרסומת, יראו כמפירים את הוראות סעיף 2 –

(1)   את מי שמטעמו נעשתה הפרסומת ואת האדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו;

(2)   אם היתה הפרסומת מטעה על פניה או שהם ידעו שהיא מטעה - אף את המפיץ או מי שהחליט בפועל על הפרסום.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ב)  הובאו בפרסומת עובדות בדבר התכונות של נכס או של שירות או בדבר ממצאי בדיקה שנעשתה בהם, או בדבר התוצאות הצפויות מהשימוש בהם, יהא הממונה רשאי לדרוש ממי שמטעמו נעשתה הפרסומת או ממי שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו שיציג ראיות להוכחת אותן עובדות; לא הציג ראיות כאמור להנחת דעתו של הממונה, תהא בכך ראיה לכאורה שהפרסומת היתה מטעה, אולם תהא זו הגנה למי שמטעמו נעשתה הפרסומת ולאדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו כי לא ידעו ולא היה עליהם לדעת שהפרסומת מטעה.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

          (ג)   (1)   פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה;

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

(2)   המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה;

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

(3)   לענין סעיף קטן זה, השתתפות עיתונאי, לרבות מגיש, קריין או מנחה בכל כלי תקשורת, בפרסומת, יראו אותה כפרסומת מטעה, אם אין בה הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לבין הפרסומת;

(תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

(4)   השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר הנוסח והדרך שבהם על המפרסם לציין או לשדר כי מדובר בפרסומת.

 

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ד)  חזקה שפרסומת נעשתה בידי מי שמצויין בה כמציע הנכס או השירות, אלא אם כן צויין אחרת בפרסומת עצמה.

          (ה)  פרסומת העלולה להטעות צרכן בישראל - אחת היא, לענין סעיף זה, אם נעשתה בישראל או מחוצה לה.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 82 (ה"ח 1774)

(ב) הובאו בפרסומת עובדות בדבר התכונות של נכס או של שירות או בדבר ממצאי בדיקה שנעשתה בהם, או בדבר התוצאות הצפויות מהשימוש בהם, יהא הממונה רשאי לדרוש ממי שמטעמו נעשתה הפרסומת או ממי שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו שיציג ראיות להוכחת אותן עובדות; לא הציג ראיות כאמור להנחת דעתו של הממונה, תהא בכך ראיה לכאורה שהפרסומת היתה מטעה, אולם תהא זו הגנה למי שמטעמו נעשתה הפרסומת ולאדם שהביא את הדבר לפרסום וגרם בכך לפרסומו כי לא ידעו ולא היה עליהם לדעת שהפרסומת מטעה.

(ג) היתה בעיתון פרסומת בצורת כתבה והיא עלולה להביא אדם סביר להניח כי האמור בכתבה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה.

(ג) פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה.

(ד) חזקה שפרסומת נעשתה בידי מי שמצוין בה כמציע הנכס או השירות, אלא אם כן צויין אחרת בפרסומת עצמה.

(ד) (ה) פרסומת העלולה להטעות צרכן בישראל - אחת היא, לענין סעיף זה, אם נעשתה בישראל או מחוצה לה.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 201 (ה"ח 2747)

(ג) (1) פרסומת העלולה להביא אדם סביר להניח, כי האמור בה אינו פרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה אף אם תכנה איננו מטעה.

(2) המפרסם פרסומת בצורה של כתבה, מאמר או ידיעה עיתונאית, בלי לציין באופן ברור כי המדובר בפרסומת, יראו בכך פרסומת מטעה, אף אם תוכנה אינו מטעה.

(3) לענין סעיף קטן זה, השתתפות עיתונאי, לרבות מגיש, קריין או מנחה בכל כלי תקשורת, בפרסומת, יראו אותה כפרסומת מטעה, אם אין בה הבחנה ברורה בין עבודתו המקצועית לבין הפרסומת.

(4) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע כללים בדבר הנוסח והדרך שבהם על המפרסם לציין או לשדר כי מדובר בפרסומת.

פרסומת או דרכי שיווק אחרות המכוונות לקטינים (תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 9)  תש"ס-2000 (תיקון מס' 26)  תש"ע-2010

7א.     (א)  לא יפרסם אדם פרסומת ולא ינקוט דרך שיווק אחרת אם הפרסומת או דרך השיווק כאמור עלולות להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר ניסיונו או לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית.

(תיקון מס' 26)  תש"ע-2010

          (ב)  השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, עקרונות, כללים ותנאים לפרסומת וכן לדרכי שיווק המכוונים לקטינים, לרבות איסור פרסומת או דרכי שיווק העלולים להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו, או חוסר נסיונו, או המעודדת פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית; תקנות כאמור יכול שיתייחסו לקטינים דרך כלל, או עד גיל מסויים.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 83 (ה"ח 1774)

הוספת סעיף 7א

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 201 (ה"ח 2747)

7א. השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, עקרונות, כללים ותנאים לפרסומת המכוונת וכן לדרכי שיווק המכוונים, לקטינים, לרבות איסור פרסומת העלולה או דרכי שיווק העלולים להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר נסיונו, או המעודדת פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית; תקנות כאמור יכול שיתייחסו לקטינים דרך כלל, או עד גיל מסויים.

מיום 15.3.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2223 מיום 17.1.2010 עמ' 305 (ה"ח 288)

פרסומת המכוונת או דרכי שיווק אחרות המכוונות לקטינים

7א. (א) לא יפרסם אדם פרסומת ולא ינקוט דרך שיווק אחרת אם הפרסומת או דרך השיווק כאמור עלולות להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר ניסיונו או לעודד פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית.

(ב) השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, עקרונות, כללים ותנאים לפרסומת וכן לדרכי שיווק המכוונים אחרות המכוונות, לקטינים, לרבות איסור פרסומת או דרכי שיווק העלולים להטעות קטין, לנצל את גילו, תמימותו או חוסר נסיונו, או המעודדת פעילות שיש בה כדי לפגוע בגופו או בבריאותו הגופנית או הנפשית; תקנות כאמור יכול שיתייחסו לקטינים דרך כלל, או עד גיל מסויים.

סייגים לשימוש בשם (תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

7ב.     (א)  מי שהתקיים בו אחד מהתנאים המפורטים בסעיף קטן (ב), לא יציג ולא יפרסם את עצמו, במישרין או בעקיפין, כמי שמטרתו היחידה היא להגן על הצרכן או לייעץ לו, ולא יקרא או יכנה את עצמו בשם שמשתמע ממנו כי הוא פועל למטרה כאמור.

          (ב)  (1)   פועל משיקולים עסקיים או למטרות רווח.

(2)   ממומן או נתמך בידי גורם מסחרי.

(3)   הכנסותיו, כולן או חלקן, הן –

(א)   מפרסום מידע מסחרי;

(ב)   מתשלומים של גורמים מסחריים המשתתפים בסקרים שהוא עורך;

(ג)    מדמי חבר קבועים או חד-פעמיים המשולמים על ידי גורמים מסחריים;

(ד)   מתשלומים של גורמים מסחריים בעבור השימוש בתוצאות של סקרים, בדיקות או תחרויות הנערכות על ידיו;

(ה)   ממתן חסות לפעילות מסחרית.

(4)   פרסומיו כוללים פרסומת, גלויה או מוסווית, בתשלום או שלא בתשלום, של גורם מסחרי.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 201 (ה"ח 2747)

הוספת סעיף 7ב

(תיקון מס' 23) תשס"ח-2008

פרק ג': הוראות לעניין סוגים של עסקאות

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ח מס' 2150 מיום 10.4.2008 עמ' 493 (ה"ח 210)

החלפת כותרת פרק ג'

הנוסח הקודם:

פרק ג': מכירות באשראי, מקדמות, רוכלות ומכירות מיוחדות

הגדרות

8.    בפרק זה –

          "מחיר במזומן" - המחיר שנקבע לנכס או לשירות אם הוא משתלם כולו בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות;

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          "מחיר באשראי" - המחיר שנקבע לנכס או לשירות אם הוא כולל תוספת על המחיר במזומן בשל כך שאינו משתלם כולו בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות;

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 83 (ה"ח 1774)

"מחיר באשראי" - המחיר שנקבע לנכס או לשירות אם הוא כולל תוספת על המחיר במזומן בשל כך שאינו משתלם כולו בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות;

          "מחיר לשיעורין" - תשלומים לשיעורין של המחיר שנקבע לנכס או לשירות שאינם כוללים תוספת על המחיר במזומן בשל כך שאינו משתלם כולו בעת כריתת הסכם המכר או הסכם השירות;

ת"ט תשמ"א-1981 (תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

          "מכירה מיוחדת" - מכירת סוף עונה, מכירת חיסול מלא או חלקי, מכירה לרגל אירוע כלשהו, מכירה שבה מוצעת לצרכן הטבה נוסף על הטובין או על השירותים שבעבורם שילם, או כל מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין או השירותים של העסק, כולם או חלקם, במחירים מוזלים לתקופה מסוימת, שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני;

מיום 28.5.1981

תיקון טעות תשמ"א-1981

ס"ח תשמ"א מס' 1028 מיום 28.5.1981 עמ' 298

"מכירה מיוחדת" - מכירת סוף העונה, מכירת חיסול מלאי או חלקי חלקו, מכירת יובל או מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין של העסק או מקצתם במחירים מוזלים לתקופה מסויימת שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני;

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 202 (ה"ח 2747)

החלפת ההגדרה "מכירה מיוחדת"

הנוסח הקודם:

"מכירה מיוחדת" - מכירת סוף העונה, מכירת חיסול מלאי או חלקו, מכירת יובל או מכירה אחרת שבה מוצעים הטובין של העסק או מקצתם במחירים מוזלים לתקופה מסויימת שלא בדרך מתן הנחה לצרכן פלוני;

          "עסקה באשראי" - עסקה שנקבע לה מחיר באשראי;

          "מקדמה" - תשלום מראש של המחיר, כולו או מקצתו, לפני מסירת הנכס או מתן השירות; לענין זה יראו כתשלום גם מתן שטר, כמשמעותו בפקודת השטרות, אף אם ניתן למועד מאוחר ממועד הוצאתו;

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 9)  תש"ס-2000

          "רוכלות" - הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן - מקום הצרכן), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 83 (ה"ח 1774)

"רוכלות" - הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק שבא שלא לפי הזמנתו הזמנה למקום מגוריו או עבודתו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו, או לקרבתם.

מיום 11.6.2000

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ס מס' 1740 מיום 11.6.2000 עמ' 202 (ה"ח 2747)

"רוכלות" — הצעת עסקה לצרכן מאת עוסק, או מי מטעמו, שבא שלא לפי הזמנה למקום מגוריו, שירותו הצבאי, עבודתו, לימודיו או לקרבתם, וכן לכל מקום שאינו בית עסק של העוסק או של מי מטעמו (להלן — מקום הצרכן), או פניה יזומה של עוסק לצרכן בכל דרך שהיא, שבעקבותיה הגיע העוסק, או מי מטעמו, למקום הצרכן כדי לקשור עסקה.

הודעת פרטים בעסקת אשראי

9.    (א)  השר רשאי לקבוע בצו טובין ושירותים שעוסק לא יקבע להם מחיר באשראי, בעסקה עם צרכן אלא אם הודיע לו לגביהם מראש, בדרך שנקבעה באותו צו, פרטים אלה, כולם או מקצתם:

(1)   המחיר באשראי והמחיר במזומן;

(2)   שיעור הריבית, על פי חישוב שנתי, שבמחיר באשראי;

(3)   מהותה וסכומה של כל תוספת אחרת למחיר;

(4)   שיעורי התשלום של המחיר באשראי, ובמקח אגב שכירות - של דמי השכירות, ומועדיהם;

(5)   כל תניה שעל פיה ייפגעו זכויות הצרכן, וכל ריבית או קנס שיוטל עליו, בשל אי-קיום תנאי מתנאי העסקה;

(6)   כל התניה על דיני הראיות, על סדרי הדין או על סמכות מקומית של בית המשפט;

(7)   כל פרט אחר.

          (ב)  השר רשאי בצו לקבוע טובין ושירותים אשר, אם נמכרו או ניתנו תמורת מחיר לשיעורין, תהא חובה על העוסק להודיע בכתב לצרכן על כל תניה כמפורט בסעיף קטן (א)(4), (5) ו-(6) שנקבעה לעסקה.

נקיבת הפרש כוזב

10.  נמצא כי ההפרש בין המחיר במזומן למחיר באשראי, או שיעור הריבית, או סכומה של תוספת אחרת, גדול למעשה מזה שעליו הודיע העוסק לפי סעיף 9, או כי המחיר לשיעורין גבוה מהמחיר במזומן, רשאי הצרכן לשלם לפי הסכום הנמוך, זולת אם הוכיח העוסק כי מקור אי ההתאמה בטעות בתום לב שהצרכן יכול היה להבחין בה בנסיבות העסקה.

אי-קיום צו

11.  לא קיים העוסק את הוראותיו של צו שניתן לפי סעיף 9, רשאי בית המשפט, לפי בקשת צרכן ובהתחשב בנסיבות הענין, לרבות המועד שבו הוגשה הבקשה, לבטל את העסקה ולצוות על החזרת נושא העסקה לעוסק והתמורה או חלקה לצרכן, ורשאי הוא לחייב את העוסק בהוצאות שנגרמו לצרכן וליתן כל הוראה אחרת שתיראה צודקת.

תניה לענין תשלומים

12.  (א)  התנה העוסק, בעסקה באשראי או בעסקה שהמחיר בה הוא מחיר לשיעורין, כי הנכס יחולט או כי הסכום הנותר יעמוד במלואו לפרעון אם יפגר הצרכן בתשלום שיעור אחד - התנאי בטל, זולת אם היתה העסקה מסוג עסקאות שהשר קבע בצו שהן ניתנות לביטול בשל פיגור כאמור ונתמלאו התנאים לכך שבאותו צו.

          (ב)  בעסקה כאמור בסעיף קטן (א) שהעוסק לא עמד בתנאי מהותי מתנאיה, לא יראו אף בפיגור של יותר משיעור אחד עילה לחילוט הנכס או לדרישה לפרעון מיידי של יתרת הסכום.

מקדמות וערובות

13.  (א)  השר רשאי לקבוע בצו עסקאות שבהן לא יהא רשאי העוסק לקבל מקדמה מצרכן בשיעור העולה על זה שנקבע בצו, אלא בתנאים מסויימים שנקבעו בצו, או אם נתן לצרכן ערובה כפי שנקבע בצו.

 

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988

          (ב)  שילם הצרכן מקדמה בעסקה והנכס לא סופק לו או השירות לא ניתן לו, בשל טעמים שהמוכר או נותן השירות אחראים להם, תוך שבועיים מיום שהוסכם עליו, ואם לא הוסכם - תוך שני חדשים מיום התשלום, יהא העוסק חייב בתשלום ריבית בשיעור הקבוע בסעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, תשכ"א-1961, מהיום שהוסכם עליו ועד ליום ההספקה או מתן השירות בפועל.

          (ג)   לא נתן העוסק ערובה שהיה עליו לתתה לפי סעיף קטן (א), ישלם מיום קבלת המקדמה עד ליום ההספקה כפל הריבית שבסעיף קטן (ב) על האיחור האמור.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 83 (ה"ח 1774)

(ב) שילם הצרכן מקדמה בעסקה מן העסקאות שנקבעו בצו על פי סעיף קטן (א), והנכס לא סופק לו או השירות לא ניתן לו, בשל טעמים שהמוכר או נותן השירות אחראים להם, תוך שבועיים מהיום שהוסכם עליו, ואם לא הוסכם - תוך שני חודשים מיום התשלום, יהא העוסק חייב בתשלום ריבית בשיעור הקבוע בסעיף 4(א) לחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א - 1961, מהיום שהוסכם עליו ועד ליום ההספקה או מתן השירות בפועל.

עסקה לתקופה קצובה (תיקון מס' 22) תשס"ח-2008

13א.  (א)  בסעיף זה –

          "מועד סיום העסקה או ההתחייבות" – אחד ממועדים אלה, לפי העניין:

(1)   מועד סיום העסקה לפי פסקה (1) להגדרה "עסקה לתקופה קצובה";

(2)   מועד סיום התקופה שבה נרכשים טובין או שירותים במחיר מוזל או שניתנת הטבה אחרת בעבורם לפי פסקה (2) להגדרה האמורה;

(3)   מועד סיום ההשפעה בעסקאות קשורות לפי פסקה (3) להגדרה האמורה;

          "עסקה" – כהגדרתה בסעיף 1, למעט עסקה במקרקעין או התחייבות לעשות עסקה, כמשמעותן בסעיפים 6 ו-7 בחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969;

          "עסקה לתקופה קצובה" – כל אחת מאלה:

(1)   עסקה לתקופה מסוימת לרכישת טובין או שירותים;

(2)   עסקה שבה, בתקופה מסוימת, נרכשים טובין או שירותים במחיר מוזל או שניתנת הטבה אחרת בעבורם, בין אם העסקה עצמה היא לתקופה בלתי מסוימת ובין אם היא לתקופה מסוימת, למעט עסקה שבמהלכה, לתקופה מוגבלת ובלא כל תנאי, הוזיל העוסק את מחיר הטובין או השירותים, או הציע הטבה אחרת;

(3)   עסקה הקשורה לעסקה אחרת, כך שהמחיר בעבור רכישת טובין או שירותים בעסקה אחת מושפע, לתקופה מסוימת, מהמחיר המשולם בעסקה האחרת או משפיע עליו;

          "תקופת ההודעה" – התקופה החלה בין שישים הימים שלפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, לבין שלושים הימים שלפני אותו מועד.

(תיקון מס' 59) תשע"ט-2019

          (ב)  בעסקה לתקופה קצובה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב), יודיע העוסק לצרכן, בתקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה או ההתחייבות; המועד האמור יצוין גם בכל אחד מאלה:

(1)   בחוזה, אם קיים חוזה בכתב, או במסמך לפי הוראות סעיף 14ג(ב);

(תיקון מס' 44) תשע"ו-2016

(2)   בכל חשבונית, או קבלה או הודעת תשלום, הנשלחת לצרכן בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ובלבד שאם נשלחת לצרכן אחת מאלה יותר מאשר פעם בחודש, תחול הוראה זו אחת לחודש בלבד; המועד האמור יצוין בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות;

(תיקון מס' 44) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 56) תשע"ח-2018

(3)   במסרון למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר – 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ואם חל מועד מסירת ההודעה לפי פסקה זו בשבת או בחג – ביום שלאחר השבת או החג; ואולם לעניין עוסק המנוי בפרט 2 לתוספת השנייה, אם מספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק חסום לשירות קבלת מסרונים, יודיע העוסק לצרכן במועד האמור על מועד סיום העסקה או ההתחייבות בשיחת טלפון או בהודעה קולית.

          (ג)   (1)   לתנאי בחוזה הקובע כי ההתקשרות בין הצדדים תימשך לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות, לא יהיה תוקף, ויראו כאילו נקבע בחוזה שהוא בטל באותו מועד;

(2)   הציע עוסק לצרכן, בתקופת ההודעה, להאריך את ההתקשרות ביניהם והצרכן הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה, יוארך תוקף החוזה בין הצדדים כפי שהסכימו; הציע עוסק לצרכן, לאחר תקופת ההודעה, להאריך את ההתקשרות ביניהם והצרכן הודיע לעוסק כי הוא מסכים להארכה, יוארך תוקף החוזה בין הצדדים כפי שהסכימו, ואולם במהלך שלושים הימים הראשונים שבתקופת ההארכה לא יהיה העוסק רשאי להעלות את מחירי העסקה או לשנות את תנאיה לרעת הצרכן והצרכן יהיה רשאי להודיע על ביטול הסכמתו.

          (ד)  הוראות סעיף קטן (ג)(1) לא יחולו על –

(1)   טובין או שירותים או סוגים של טובין או שירותים, המפורטים בתוספת השלישית, ובלבד שהעוסק הודיע בכתב לצרכן, במהלך תקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה או ההתחייבות; העוסק יפרט בהודעה את תנאי העסקה ויציין בה במפורש כי ההתקשרות ביניהם תימשך לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות אלא אם כן יודיע הצרכן כי ברצונו לסיימה, וכי זכותו של הצרכן לסיים את ההתקשרות בכל עת; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספת השלישית, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות או תנאים נוספים שיחולו לגבי טובין או שירותים המפורטים באותה תוספת;

(2)   עסקה כאמור בפסקאות (2) או (3) שבהגדרה "עסקה לתקופה קצובה", ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א)   סכומי התשלומים שיחולו לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות ננקבו באופן ברור ומפורט במסמך בכתב שנמסר לצרכן בעת ההתקשרות בין העוסק לצרכן, ויכול שיצוין במסמך כאמור שהסכומים שננקבו יוצמדו למדד כהגדרתו בסעיף 31(ב)(3); ואולם אם התשלומים שיחולו לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות נקבעים בידי הממשלה או בידי שר, יציין העוסק בהודעה את מחיר העסקה במועד מתן ההודעה, וכן כי המחיר ייקבע כאמור;

(ב)   ניתנה לצרכן, בתקופת ההודעה, הודעה בהתאם להוראות סעיף קטן (ב), ובלבד שההודעה ניתנה בכתב ופורטו בה תנאי העסקה; ואולם לא תהיה חובה לתת הודעה כאמור, אם מועד סיום העסקה או ההתחייבות חל לא יאוחר מארבעה חודשים ממועד ההתקשרות בעסקה, והצרכן יהיה רשאי להודיע על סיום ההתקשרות בינו לבין העוסק, לאחר מועד סיום העסקה או ההתחייבות, בלי שיחויב בתשלום כלשהו בשל סיום ההתקשרות.

          (ה)  לעניין סעיף זה, נטל ההוכחה כי הצרכן הסכים להאריך את ההתקשרות בינו לבין העוסק הוא על העוסק.

מיום 10.1.2009

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ח מס' 2150 מיום 10.4.2008 עמ' 490 (ה"ח 202)

הוספת סעיף 13א

מיום 10.6.2016

תיקון מס' 44

ס"ח תשע"ו מס' 2536 מיום 10.3.2016 עמ' 620 (ה"ח 611)

(ב) בעסקה לתקופה קצובה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב), יודיע העוסק לצרכן, בתקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה או ההתחייבות; המועד האמור יצוין גם בכל אחד מאלה:

(1) בחוזה, אם קיים חוזה בכתב, או במסמך לפי הוראות סעיף 14ג(ב);

(2) בכל חשבונית, או קבלה או הודעת תשלום, הנשלחת לצרכן בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ובלבד שאם נשלחת לצרכן אחת מאלה יותר מאשר פעם בחודש, תחול הוראה זו אחת לחודש בלבד; המועד האמור יצוין בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות;

(3) במסרון למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר – 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ואם חל מועד מסירת ההודעה לפי פסקה זו בשבת או בחג – ביום שלאחר השבת או החג.

מיום 16.11.2018

תיקון מס' 56

ס"ח תשע"ח מס' 2732 מיום 16.7.2018 עמ' 748 (ה"ח 763)

(ב) בעסקה לתקופה קצובה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב), יודיע העוסק לצרכן, בתקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה או ההתחייבות; המועד האמור יצוין גם בכל אחד מאלה:

(1) בחוזה, אם קיים חוזה בכתב, או במסמך לפי הוראות סעיף 14ג(ב);

(2) בכל חשבונית, או קבלה או הודעת תשלום, הנשלחת לצרכן בתקופה שתחילתה שלושה חודשים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ובלבד שאם נשלחת לצרכן אחת מאלה יותר מאשר פעם בחודש, תחול הוראה זו אחת לחודש בלבד; המועד האמור יצוין בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות;

(3) במסרון למספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק, אם מסר – 21 ימים לפני מועד סיום העסקה או ההתחייבות, ואם חל מועד מסירת ההודעה לפי פסקה זו בשבת או בחג – ביום שלאחר השבת או החג; ואולם לעניין עוסק המנוי בפרט 2 לתוספת השנייה, אם מספר הטלפון הנייד שמסר הצרכן לעוסק חסום לשירות קבלת מסרונים, יודיע העוסק לצרכן במועד האמור על מועד סיום העסקה או ההתחייבות בשיחת טלפון או בהודעה קולית.

מיום 9.1.2020

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 222 (ה"ח 1246)

(ב) בעסקה לתקופה קצובה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב), יודיע העוסק לצרכן, בתקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה או ההתחייבות; המועד האמור יצוין גם בכל אחד מאלה:

ביטול עסקה לתקופה קצובה (תיקון מס' 37) תשע"ד-2014

13א1. (א)  צרכן רשאי בכל עת לבטל עסקה לתקופה קצובה, מסוג המנוי בתוספת הרביעית, בדרך ובתנאים המפורטים בה, ויחולו על ביטול עסקה כאמור ההוראות המפורטות לצדה באותה תוספת; לעניין סעיף זה, "עסקה לתקופה קצובה" – לרבות עסקה לרכישת נכס.

          (ב)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לשנות, בצו, את התוספת הרביעית.

(תיקון מס' 47) תשע"ו-2016

          (ג)   הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 14, 14א, 14ג, 14ג1 ו-14ו ולא לגרוע מהן.

מיום 24.9.2014

תיקון מס' 37

ס"ח תשע"ד מס' 2444 מיום 24.3.2014 עמ' 402 (ה"ח 473)

הוספת סעיף 13א1

מיום 28.8.2016

תיקון מס' 47

ס"ח תשע"ו מס' 2569 מיום 28.7.2016 עמ' 1094 (ה"ח 635)

(ג) הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 14א, 14ג 14, 14א, 14ג, 14ג1 ו-14ו ולא לגרוע מהן.

משלוח חשבוניות והודעות תשלום לצרכן (תיקון מס' 22) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 33) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 59) תשע"ט-2019

13ב.  (א)  בלי לגרוע מהוראות כל דין, בעסקה מתמשכת שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב), ישלח העוסק לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק, או בדרך ממוחשבת שהצרכן נתן לה את הסכמתו המפורשת מראש (בסעיף זה – מען), אחת לשישה חודשים לפחות, את פירוט התשלומים ששילם בששת החודשים שחלפו, או העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומים ששילם הצרכן בתקופה האמורה, הכוללות פירוט התשלומים כאמור, אם לא נשלחו קודם לכן למען הצרכן.

          (ב)  סעיף קטן (א) לא יחול על עסקה שהתשלום בה קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם כן ביקש הצרכן לקבל למענו את פירוט התשלומים כאמור באותו סעיף קטן.

(תיקון מס' 33) תשע"ב-2012

          (ב1) (1)   נוסף על הוראות סעיף קטן (א), בעסקה מתמשכת ישלח העוסק לצרכן, למענו, בחודש מרס בכל שנה, הודעה ובה פירוט חיובים שנתי; פירוט החיובים השנתי יכלול את פירוט הסכומים שבהם חויב הצרכן מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר של השנה שחלפה, לרבות חיובים בשל עסקאות נלוות לעסקה מתמשכת, את הסכום הכולל של אותם חיובים ואת יתרת החובות שהצרכן לא שילם עד מועד משלוח ההודעה בשל אותם חיובים;

(2)   לעניין החובות שהיה על העוסק לכלול בפירוט החיובים השנתי לפי פסקה (1), נטל ההוכחה כי לצרכן חוב נוסף על הסכומים הכלולים בפירוט החיובים השנתי הוא על העוסק;

(3)   פירוט החיובים השנתי הראשון יישלח לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק; פירוט חיובים שנתי לאחר מכן יכול שיישלח בדרך ממוחשבת שהצרכן נתן לה את הסכמתו המפורשת, כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 33) תשע"ב-2012

          (ב2) סעיף קטן (ב1) לא יחול על עסקה מתמשכת למכירת טובין שהתשלום בה קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם כן ביקש הצרכן לקבל למענו את פירוט החיובים השנתי.

(תיקון מס' 54) תשע"ח-2018

          (ב3) בעסקה מתמשכת, לרבות בעסקה להספקת גז בין צרכן גז לספק גז, שבה גובה העוסק תשלום קבוע, יפרט העוסק בחשבונית או בהודעת התשלום הנשלחת לצרכן את מרכיבי התשלום הקבוע ואת סכומם; לא פירט העוסק את מרכיבי התשלום הקבוע ואת סכומם, לא יהיה רשאי לגבות תשלום קבוע; בסעיף קטן זה, "תשלום קבוע" – תשלום נפרד מהתשלום על פי היקף הצריכה או השימוש שעושה הצרכן בטובין או בשירותים שהעוסק מספק לו או תשלום נלווה לתשלום על פי היקף כאמור, יהיה כינוים אשר יהיה.

(תיקון מס' 33) תשע"ב-2012

          (ג)   השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין הדרכים למתן או למשלוח חשבוניות, הודעות תשלום, קבלות או פירוט חיובים שנתי לצרכן וכן כי ההוראות בדבר פירוט חיובים שנתי לא יחולו על סוגי עוסקים שקבע.

מיום 10.1.2009

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ח מס' 2150 מיום 10.4.2008 עמ' 492 (ה"ח 202)

הוספת סעיף 13ב

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 280 (ה"ח 424)

13ב. (א) בלי לגרוע מהוראות כל דין, בעסקה מתמשכת שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב), ישלח העוסק לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק, או בדרך ממוחשבת אם הצרכן נתן לכך שהצרכן נתן לה את הסכמתו המפורשת מראש (בסעיף זה – מען), אחת לשישה חודשים לפחות, את פירוט התשלומים ששילם בששת החודשים שחלפו, או העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומים ששילם הצרכן בתקופה האמורה, הכוללות פירוט התשלומים כאמור, אם לא נשלחו קודם לכן למען הצרכן.

(ב) סעיף קטן (א) לא יחול על עסקה שהתשלום בה קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם כן ביקש הצרכן לקבל למענו את פירוט התשלומים כאמור באותו סעיף קטן.

(ב1) (1) נוסף על הוראות סעיף קטן (א), בעסקה מתמשכת ישלח העוסק לצרכן, למענו, בחודש מרס בכל שנה, הודעה ובה פירוט חיובים שנתי; פירוט החיובים השנתי יכלול את פירוט הסכומים שבהם חויב הצרכן מ-1 בינואר ועד 31 בדצמבר של השנה שחלפה, לרבות חיובים בשל עסקאות נלוות לעסקה מתמשכת, את הסכום הכולל של אותם חיובים ואת יתרת החובות שהצרכן לא שילם עד מועד משלוח ההודעה בשל אותם חיובים;

(2) לעניין החובות שהיה על העוסק לכלול בפירוט החיובים השנתי לפי פסקה (1), נטל ההוכחה כי לצרכן חוב נוסף על הסכומים הכלולים בפירוט החיובים השנתי הוא על העוסק;

(3) פירוט החיובים השנתי הראשון יישלח לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק; פירוט חיובים שנתי לאחר מכן יכול שיישלח בדרך ממוחשבת שהצרכן נתן לה את הסכמתו המפורשת, כאמור בסעיף קטן (א).

(ב2) סעיף קטן (ב1) לא יחול על עסקה מתמשכת למכירת טובין שהתשלום בה קבוע, אחיד ובלתי תלוי בהיקף הצריכה או השימוש, אלא אם כן ביקש הצרכן לקבל למענו את פירוט החיובים השנתי.

(ג) השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע הוראות לעניין הדרכים למתן או למשלוח חשבוניות, הודעות תשלום או קבלות מעוסק קבלות או פירוט חיובים שנתי לצרכן וכן כי ההוראות בדבר פירוט חיובים שנתי לא יחולו על סוגי עוסקים שקבע.

מיום 24.6.2018

תיקון מס' 54

ס"ח תשע"ח מס' 2685 מיום 24.1.2018 עמ' 126 (ה"ח 692)

הוספת סעיף קטן 13ב(ב3)

מיום 9.1.2020

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 222 (ה"ח 1246)

(א) בלי לגרוע מהוראות כל דין, בעסקה מתמשכת שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים, לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב), ישלח העוסק לצרכן, למענו הרשום אצל העוסק, או בדרך ממוחשבת שהצרכן נתן לה את הסכמתו המפורשת מראש (בסעיף זה – מען), אחת לשישה חודשים לפחות, את פירוט התשלומים ששילם בששת החודשים שחלפו, או העתק מהחשבוניות המתייחסות לתשלומים ששילם הצרכן בתקופה האמורה, הכוללות פירוט התשלומים כאמור, אם לא נשלחו קודם לכן למען הצרכן.

מועדים לתשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון (תיקון מס' 29) תשע"א-2011

13ב1. (א)  על אף האמור בכל דין, בעסקה שבה מחייב עוסק חשבון של צרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון, יציע העוסק לצרכן לבחור את מועד החיוב החודשי שבו יבוצע החיוב בתשלום, מבין ארבעה מועדים, ובלבד שבין מועד אחד למשנהו יהיו שישה ימים לפחות; העוסק רשאי להציע לצרכן מועדים נוספים לחיוב.

          (ב)  לא בחר צרכן במועד חיוב, יחייב העוסק את חשבונו של הצרכן ב-10 בחודש.

          (ג)   עוסק לא יהיה רשאי לגבות תוספת לסכום התשלום, לרבות ריבית, הפרשי הצמדה או קנס, בשל דחייה בתשלום עקב ביצוע הוראות סעיף זה.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"א מס' 2305 מיום 20.7.2011 עמ' 981 (ה"ח 378)

הוספת סעיף 13ב1

משלוח הודעת חוב לצרכן (תיקון מס' 46) תשע"ו-2016

13ב2. (א)  עוסק הטוען כי צרכן לא שילם חיוב במועד שנקבע לכך, ישלח אליו הודעת חוב כאמור בסעיף קטן (ד) בתוך ארבעה חודשים מהמועד האמור (בסעיף זה – הודעת חוב).

          (ב)  עוסק לא ינקוט פעולה שמטרתה גביית חוב מהצרכן, לרבות שליחת התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים ולמעט שליחת הודעה ובה פירוט חיובים שנתי כאמור בסעיף 13ב(ב1), בטרם חלפו 14 ימים מיום שליחת הודעת חוב.

          (ג)   עוסק לא יחייב צרכן בהוצאות גבייה, אלא אם כן שלח לו הודעת חוב וטרם חלפו 14 הימים האמורים בסעיף קטן (ב); בסעיף זה, "הוצאות גבייה" – לרבות תשלום בשל משלוח הודעת חוב ולמעט חיוב הצרכן בהפרשי הצמדה וריבית על פי דין או על פי הסכם או תוספת אחרת שסכומה או שיעורה נקבעו בחיקוק.

          (ד)  (1)   העוסק ישלח לצרכן את הודעת החוב בכתב ובמסמך נפרד, למען הרשום של הצרכן אצל העוסק, ואם אין מען כאמור – למענו הרשום במרשם האוכלוסין;

(2)   על אף האמור בפסקה (1), עוסק רשאי לשלוח לצרכן הודעת חוב במסרון או בדרך ממוחשבת, ובלבד שהצרכן נתן את הסכמתו המפורשת מראש לקבלת דברי דואר מהעוסק בדרך ממוחשבת, או לקבלת מסרונים בעניין הודעת חוב, לפי העניין;

(3)   הודעת חוב תישלח לצרכן במישרין על ידי העוסק ולא באמצעות אחר;

(4)   נטל ההוכחה כי העוסק שלח את הודעת החוב לצרכן הוא על העוסק;

(5)   הודעת חוב תכלול פרטים אלה באופן ברור:

(א)   שם העוסק, לרבות שמו המסחרי;

(ב)   פרטי העסקה, לרבות מועד עשייתה, תוקפה ומהותה;

(ג)    פירוט החוב ואופן חישובו;

(ד)   דרכי התקשרות עם העוסק לבירור החוב.

          (ה)  ביקש צרכן, בכתב או בעל פה, לקבל תיעוד המאשר את קיומה של העסקה שלגביה נשלחה אליו הודעת חוב, ישלח לו העוסק תיעוד כאמור בתוך 14 ימים ממועד הבקשה.

          (ו)   תבע עוסק מצרכן הוצאות גבייה בתובענה שהגיש נגדו לבית המשפט או ללשכת ההוצאה לפועל או בהליכי גבייה שנקט נגדו, ונוכח בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל כי העוסק לא שלח לצרכן הודעת חוב, רשאי הוא, מיוזמתו או לבקשת הצרכן, להפחית מהחוב את הוצאות הגבייה, כולן או חלקן.

מיום 16.9.2016

תיקון מס' 46

ס"ח תשע"ו מס' 2555 מיום 16.6.2016 עמ' 897 (ה"ח 601)

הוספת סעיף 13ב2

חובות גילוי בעסקה מתמשכת (תיקון מס' 23) תשס"ח-2008

13ג.   (א)  בחוק זה –

          "עסקה מתמשכת" – עסקה לרכישה של טובין או שירותים באופן מתמשך, לרבות כל שינוי בעסקה או תוספת לה שאינם מהווים עסקה חדשה, והכל בין אם העסקה היא עסקה לתקופה קצובה ובין אם היא לתקופה בלתי קצובה, ולמעט עסקה להספקת גז בין צרכן גז לספק גז;

          "גז", "ספק גז" ו"צרכן גז" – כהגדרתם בסעיף 14 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשמ"ט-1989.

          (ב)  עוסק העומד להתקשר עם צרכן בעסקה מתמשכת, חייב לגלות לו, בעל פה, טרם ההתקשרות בעסקה, פרטים אלה:

(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

(1)   זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת, לרבות זכותו כאמור לעניין עסקה לתקופה בלתי קצובה;

(2)   בעסקה לתקופה קצובה – את משך העסקה ומועד סיומה;

(3)   פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול, ככל שישנם, לפי תנאי העסקה המתמשכת, ודרך חישוב התשלומים כאמור, ככל שנקבעה;

(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

(4)   (נמחקה).

          (ג)   נערכה העסקה המתמשכת בחוזה בכתב, יכלול העוסק את הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) גם בחוזה שנחתם עם הצרכן; נערכה העסקה המתמשכת בעל פה, ימסור העוסק לצרכן, לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירותים, מסמך בכתב הכולל את הפרטים האמורים; הפרטים יופיעו בחוזה או במסמך בכתב בסמוך אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

          (ד)  הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) באות להוסיף על הוראות סעיפים 4ב ו-14ג, ולא לגרוע מהן; ואולם היתה העסקה המתמשכת עסקה מכר מרחוק כאמור בסעיף 14ג, רשאי העוסק לכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב) במסמך לפי הוראות סעיף 14ג(ב).

(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

          (ה)  (בוטל).

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ח מס' 2150 מיום 10.4.2008 עמ' 493 (ה"ח 210)

הוספת סעיף 13ג

מיום 26.11.2017

תיקון מס' 52

ס"ח תשע"ז מס' 2650 מיום 26.7.2017 עמ' 1044 (ה"ח 697)

(ב) עוסק העומד להתקשר עם צרכן בעסקה מתמשכת, חייב לגלות לו, בעל פה, טרם ההתקשרות בעסקה, פרטים אלה:

(1) זכות הצרכן לבטל עסקה מתמשכת ודרכי ביטולה, לרבות זכותו כאמור לעניין עסקה לתקופה בלתי קצובה, וכן הצורך במסירת פרט מזהה לשם ביטול בהתאם להוראות סעיף 13ד(ב);

(2) בעסקה לתקופה קצובה – את משך העסקה ומועד סיומה;

(3) פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל הביטול, ככל שישנם, לפי תנאי העסקה המתמשכת, ודרך חישוב התשלומים כאמור, ככל שנקבעה;

(4) הכתובת ומספר הטלפון של העוסק, וכן מספר הפקסימיליה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, אם קיימים, שבאמצעותם ניתן למסור לעוסק הודעת ביטול.

(ג) נערכה העסקה המתמשכת בחוזה בכתב, יכלול העוסק את הפרטים כאמור בסעיף קטן (ב) גם בחוזה שנחתם עם הצרכן; נערכה העסקה המתמשכת בעל פה, ימסור העוסק לצרכן, לא יאוחר ממועד הספקת הטובין או השירותים, מסמך בכתב הכולל את הפרטים האמורים; הפרטים יופיעו בחוזה או במסמך בכתב בסמוך אחד לשני, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות.

(ד) הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) באות להוסיף על הוראות סעיפים 4ב ו-14ג, ולא לגרוע מהן; ואולם היתה העסקה המתמשכת עסקה מכר מרחוק כאמור בסעיף 14ג, רשאי העוסק לכלול את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב) במסמך לפי הוראות סעיף 14ג(ב).

(ה) בלי לגרוע מהוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ג), בעסקה מתמשכת –

(1) יציין עוסק בכל חשבונית, קבלה או הודעת תשלום הנשלחת לצרכן, בהבלטה מיוחדת ובאותיות ברורות וקריאות, את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב)(4), לצורך מסירת הודעת ביטול;

(2) יפרסם עוסק באתר האינטרנט שלו, אם קיים, את הדרכים לביטול עסקה מתמשכת וכן את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב)(4) ובסעיף 4ב.

ביטול עסקה מתמשכת (תיקון מס' 23) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

13ד.  (א)  (בוטל).

(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

          (ג)   חוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול לפי הוראות סעיף 14ט, ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב הצרכן במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול (בפסקה זו – מועד הביטול); במועד הביטול יפסיק העוסק את הספקת הטובין או השירותים, ולא יחייב את הצרכן בתשלומים בעד טובין או שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול.

(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

          (ד)  מסר הצרכן הודעת ביטול לפי הוראות סעיף 14ט, והעוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים בשל העסקה המתמשכת עקב נסיבות שהעוסק לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, וביטול העסקה המתמשכת היה בלתי אפשרי בשל נסיבות אלה, לא יחולו הוראות סעיף קטן (ג) וסעיף 31א(א)(2ב), כל עוד התקיימו אותן נסיבות.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ח מס' 2150 מיום 10.4.2008 עמ' 494 (ה"ח 210)

הוספת סעיף 13ד

מיום 26.11.2017

תיקון מס' 52

ס"ח תשע"ז מס' 2650 מיום 26.7.2017 עמ' 1044 (ה"ח 697)

13ד. (א) צרכן המבטל עסקה מתמשכת רשאי למסור לעוסק הודעת ביטול באמצעות אחד מאלה, לפי בחירת הצרכן (בחוק זה – הודעת ביטול):

(1) בעל פה – בטלפון או בהודעה בעל פה במקום העסק;

(2) בכתב – בדואר רשום, או בדואר אלקטרוני או פקסימיליה, אם יש לעוסק.

(ב) (1) בהודעת ביטול יפרט הצרכן את שמו ומספר הזהות שלו, ואם נמסרה הודעת הביטול בעל פה כאמור בסעיף קטן (א)(1) – פרט מזהה נוסף אם הוסכם עליו עם הצרכן בעת ההתקשרות;

(2) לעניין הודעת ביטול שנמסרה לעוסק בכתב כאמור בסעיף קטן (א)(2), רשאי השר לקבוע סוגי עסקאות מתמשכות שבהן יהיה עוסק רשאי לדרוש מצרכן למסור לו, נוסף על שמו ומספר הזהות שלו, גם את כתובתו או פרט מזהה אחר, שיש בו צורך לשם ביטול העסקה המתמשכת.

(ג) חוזה בעסקה מתמשכת יסתיים בתוך שלושה ימי עסקים מיום שנמסרה הודעת ביטול לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) סעיף 14ט, ואם נמסרה הודעת הביטול באמצעות דואר רשום – בתוך שישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח, והכל אם לא נקב הצרכן במועד מאוחר יותר בהודעת הביטול (בפסקה זו – מועד הביטול); במועד הביטול יפסיק העוסק את הספקת הטובין או השירותים, ולא יחייב את הצרכן בתשלומים בעד טובין או שירותים שניתנו לאחר מועד הביטול.

(ד) מסר הצרכן הודעת ביטול לפי הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) סעיף 14ט, והעוסק המשיך לחייב את הצרכן בתשלומים בשל העסקה המתמשכת עקב נסיבות שהעוסק לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן, או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, וביטול העסקה המתמשכת היה בלתי אפשרי בשל נסיבות אלה, לא יחולו הוראות סעיף קטן (ג) וסעיף 31א(א)(2ב), כל עוד התקיימו אותן נסיבות.

החזר בשל חיוב בסכום עודף בעסקה מתמשכת (תיקון מס' 35) תשע"ב-2012 (תיקון מס' 59) תשע"ט-2019

13ד1. (א)  בעסקה מתמשכת שבה מחייב העוסק את חשבונו של הצרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב) –

(1)   טען צרכן כי העוסק גבה ממנו סכום נוסף על הסכום שהוא רשאי לגבות בהתאם לתנאי ההתקשרות (בסעיף זה – סכום עודף), יברר העוסק את טענותו בתוך עשרה ימי עסקים;

(2)   מצא העוסק כי גבה מהצרכן סכום עודף, ישיבו לצרכן בתוך ארבעה ימי עסקים, בתוספת הצמדה וריבית לפי חוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, מיום הגבייה ובתוספת תשלום בשל הוצאות הצרכן בסכום של 16 שקלים חדשים (בסעיף זה – סכום ההחזר); היה סכום ההחזר נמוך מחמישים שקלים חדשים, רשאי העוסק לזכות את הצרכן בסכום ההחזר במועד החיוב הבא, ובלבד שהודעת התשלום לעניין אותו חיוב נשלחת לצרכן בתוך 30 ימים מתום התקופה האמורה בפסקה (1).

          (ב)  עוסק ישלח לצרכן תשובה מנומקת בכתב על ממצאי הבירור, כאמור בסעיף קטן (א), בתוך 21 ימי עסקים מיום פנייתו.

          (ג)   הסכומים האמורים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה, החל ביום י"ט בטבת התשע"ג (1 בינואר 2013), בהתאם לשיעור השינוי בין המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה למועד העדכון לבין המדד שפורסם בחודש דצמבר בשנה שקדמה לכך; בסעיף זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ד)  השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי טובין ושירותים שלגביהם יהיה עוסק רשאי לברר את טענת הצרכן או להשיב לו את הסכום העודף בתקופה ארוכה מהאמור בסעיף זה, כפי שיקבע.

מיום 1.1.2013

תיקון מס' 35

ס"ח תשע"ב מס' 2375 מיום 2.8.2012 עמ' 615 (ה"ח 473)

הוספת סעיף 13ד1

מיום 9.1.2020

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 222 (ה"ח 1246)

(א) בעסקה מתמשכת שבה מחייב העוסק את חשבונו של הצרכן בתשלומים לפי הרשאה לחיוב חשבון או לפי הרשאה לחיוב כרטיס אשראי כהגדרתו בסעיף 14ב(ב)

עסקת מתמשכת בעניין שירותי רפואה (תיקון מס' 28)  תש"ע-2010 (תיקון מס' 43) תשע"ו-2016

13ה.  (א)  בחוק זה –

          "מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24(א) לפקודת בריאות העם, 1940;

          "מעון" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965;

          "קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

          "שירותי רפואה" – טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, לרבות שירותי תמיכה רפואית ובכלל זה הסעה באמבולנס, ייעוץ רפואי או ביקור רופא, הפעלת מוקדים להיענות באמצעות לחצן מצוקה או אספקה של מכשיר או ציוד רפואי אחר, ולמעט טיפול כאמור הניתן על ידי קופת חולים או על ידי מעון, בין בעצמם ובין באמצעות אחר מטעמם, וטיפול כאמור הניתן במוסד רפואי.

          (ב)  לא יעשה עוסק עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1)   נחתם חוזה בכתב בינו לבין הצרכן בעברית או בשפה שבה מסר לו העוסק מידע על העסקה (בסעיף זה ובסעי, 13ו – החוזה);

(2)   העוסק מסר לצרכן, עד למועד חתימת החוזה, טופס, בשפה כאמור בפסקה (1), החתום בידי העוסק, ובו כלולים כל הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ג) (בסעיף זה – טופס הגילוי); טופס הגילוי יימסר בנפרד מהחוזה, והצרכן יאשר בחתימת ידו את קבלתו; תקנות לפי סעיף 4א יחולו, בשינויים המחויבים, על טופס הגילוי.

          (ג)   עוסק יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את כל המידע שלהלן, ואותו בלבד:

(1)   פרטי העוסק: שמו, מספר הזהות שלו, כתובתו ומספר הטלפון שלו, וכן מספר הפקסימילה וכתובת הדואר האלקטרוני שלו, אם קיימים; היה העוסק תאגיד – יפרט העוסק גם את סוג התאגיד;

(2)   פירוט השירותים, המכשירים והציוד הכלולים בעסקה, לרבות תנאים ומגבלות, ככל שישנם, לגבי פעולת המכשירים והציוד, וכן האזורים שבהם יינתנו השירותים או שאליהם יסופקו המכשירים או הציוד על פי העסקה והימים והשעות שבהם יינתנו או יסופקו;

(3)   פרטים בדבר מחירה הכולל של העסקה, והסכומים שישולמו במהלך תקופת העסקה אם המחיר הכולל אינו משתלם כולו בעת עשייתה, וכן אופן התשלום ותנאיו;

(4)   לגבי עסקה לתקופה קצובה – משך העסקה ומועד סיומה, וכן התנאים והארכתה לאחר מועד סיומה כאמור בסעיף קטן (ו);

(5)   פרטים בדבר זכותו של הצרכן לבטל את העסקה בהתאם להוראות סעיף 13ו(א)(1) וכן פירוט תשלומים שעל הצרכן לשלם בשל ביטול העסקה קודם למועד סיומה, ככל שנקבעו בחוזה תשלומים כאמור בהתאם להוראות סעיף 13ו(א)(2);

(6)   פרטים בדבר האחריות לשירות, למכשירים ולציוד הכלולים בעסקה, ותנאי האחריות.

          (ד)  הוראות סעיף 13ג יחולו לעניין עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1)   סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו; ואולם לעניין חובת הגילוי, הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 4ב ו-14ג(א)(ב) ולא לגרוע מהן;

(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

(2)   (נמחקה).

          (ה)  בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצובה, לא יתקשר עוסק עם צרכן, לתקופה העולה על שנה.

          (ו)   על אף הוראות סעיף 13א(ג)(1), רשאי עוסק להאריך את תוקפה של עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה שהיא עסקה לתקופה קצובה, לאחר מועד סיומה, לתקופה שלא תעלה על חצי שנה בכל פעם, אף אם לא קיבל את הסכמת הצרכן לכך במהלך תקופת ההודעה כהגדרתה בסעיף 13א(א), ובלבד שמתקיימים כל אלה:

(1)   בתקופת ההארכה לא ישונו תנאי העסקה, לרבות מחירה;

(2)   העוסק הודיע לצרכן, בכתב, במהלך תקופת ההודעה, על מועד סיום העסקה, פירט בהודעה את תנאי העסקה וציין במפורש כי ההתקשרות תימשך לאחר מועד סיום העסקה, אלא אם כן הצרכן יודיע שברצונו לסיימה, וכי זכותו של הצרכן לסיים את ההתקשרות בכל עת.

          (ז)   לא יהיה תוקף לתנאי החוזה לעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, הקובע, במפורש או במשתמע, כי לאחר העתקת מקום מגוריו של הצרכן למעון, אשפוזו לתקופה ממושכת במוסד רפואי או פטירתו, ימשיכו החיובים המוטלים על הצרכן לפי החוזה לחול עליו, או יחולו על אדם אחר, ויראו כאילו נקבע בחוזה שתנאי כאמור בטל באותו מועד.

מיום 29.10.2010

תיקון מס' 28

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 636 (ה"ח 476)

הוספת סעיף 13ה

מיום 6.12.2016

תיקון מס' 43

ס"ח תשע"ו מס' 2534 מיום 6.3.2016 עמ' 611 (ה"ח 586)

(א) בחוק זה –

"מוסד רפואי" – כהגדרתו בסעיף 24(א) לפקודת בריאות העם, 1940;

"מעון" – כהגדרתו בחוק הפיקוח על מעונות, התשכ"ה-1965, למעט משפחה אומנת שאושרה בידי מי ששר הרווחה והשירותים החברתיים הסמיכו לכך;

"קופת חולים" – כהגדרתה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד-1994;

"שירותי רפואה" – טיפול רפואי כהגדרתו בחוק זכויות החולה, התשנ"ו-1996, לרבות שירותי תמיכה רפואית ובכלל זה הסעה באמבולנס, ייעוץ רפואי או ביקור רופא, הפעלת מוקדים להיענות באמצעות לחצן מצוקה או אספקה של מכשיר או ציוד רפואי אחר, ולמעט טיפול כאמור הניתן על ידי קופת חולים או על ידי מעון, בין בעצמם ובין באמצעות אחר מטעמם, וטיפול כאמור הניתן במוסד רפואי.

מיום 26.11.2017

תיקון מס' 52

ס"ח תשע"ז מס' 2650 מיום 26.7.2017 עמ' 1044 (ה"ח 697)

(ד) הוראות סעיף 13ג יחולו לעניין עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) סעיפים קטנים (ב) עד (ד) לא יחולו; ואולם לעניין חובת הגילוי, הוראות סעיף זה באות להוסיף על הוראות סעיפים 4ב ו-14ג(א)(ב) ולא לגרוע מהן;

(2) בסעיף קטן (ה) –

(א) בפסקה (1), במקום "בסעיף קטן (ב)(4)" יקראו "בסעיף 13ה(ג)(1)";

(ב) בפסקה (2), במקום "בסעיף קטן (ב)(4) ובסעיף 4ב" יקראו "בסעיף 13ה(ג)(1)".

ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה (תיקון מס' 28) תש"ע-2010

13ו.   (א)  בעסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה, רשאי הצרכן לבטל את העסקה, ובלבד –

(1)   שאם ביטל את העסקה בתוך שלושים ימים מיום חתימת החוזה על ידי שני הצדדים או מהיום שבו אישר הצרכן את קבלת טופס הגילוי בהתאם להוראות סעיף 13ה(ב)(2), לפי המאוחר – לא יגבה העוסק מהצרכן דמי ביטול כלשהם, אף אם הוחל במתן השירות;

(2)   שאם העסקה היא לתקופה קצובה והוא ביטל אותה לפני מועד סיומה ולאחר תום שלושים הימים כאמור בפסקה (1) – לא יגבה העוסק מהצרכן דמי ביטול כלשהם, אלא אם כן נקבעו מראש בחוזה דמי ביטול בשל ביטול העסקה לפני מועד סיומה ובסכום כפי שנקבע בחוזה; השר רשאי לקבוע הוראות לעניין הסכום המרבי של דמי ביטול שניתן לקבוע בחוזה.

(תיקון מס' 52) תשע"ז-2017

          (ב)  אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיפים 13ד ו-14ט.

מיום 29.10.2010

תיקון מס' 28

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 638 (ה"ח 476)

הוספת סעיף 13ו

מיום 26.11.2017

תיקון מס' 52

ס"ח תשע"ז מס' 2650 מיום 26.7.2017 עמ' 1044 (ה"ח 697)

(ב) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 13ד סעיפים 13ד ו-14ט.

תוצאות ביטול עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה (תיקון מס' 28) תש"ע-2010

13ז.   משבוטלה עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה –

(1)  ישיב העוסק לצרכן, במועד הביטול כהגדרתו בסעיף 13ד(ג), את אותו חלק ממחיר העסקה ששילם בעד התקופה שלאחר מתן ההודעה על הביטול או יבטל את חיובו של הצרכן בעד התקופה כאמור, וכן ימסור לצרכן עותק מהודעת ביטול החיוב; בוטלה עסקה שהוחל במתן השירות לפיה, ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, ואם קיבל מכשירים או ציוד במסגרת העסקה, יעמידם לרשות העוסק במקום שבו נמסרו לו ויודיע על כך לעוסק;

(2)  התקין העוסק מכשירים או ציוד בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי העסקה, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים.

מיום 29.10.2010

תיקון מס' 28

ס"ח תש"ע מס' 2255 מיום 29.7.2010 עמ' 638 (ה"ח 476)

הוספת סעיף 13ז

תעריף שנקבע לפי דין – איסור גביית עמלה ודרכי תשלום (תיקון מס' 30) תשע"א-2011

13ח.  (א)  בסעיף זה –

(תיקון מס' 34) תשע"ב-2012

          "בנק הדואר" – החברה כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;

(תיקון מס' 59) תשע"ט-2019

          "כרטיס אשראי" – כהגדרתו בסעיף 14ב(ב);

          "עמלה" – תשלום בשל פעולה הנעשית לשם חישוב או קביעה של חיוב או בשל דרך תשלום החיוב, למעט תשלום לפי דין בשל איחור בתשלום החיוב.

          (ב)  (1)   עוסק המספק טובין או שירותים שנקבע להם תעריף לתשלום בידי צרכן לפי דין (בסעיף זה – שירותים או טובין מפוקחים) לא יהיה רשאי לגבות מצרכן עמלה לגבי אותם טובין או שירותים;

(2)   הוראת פסקה (1) תחול גם לגבי שירותים או טובין שאינם שירותים או טובין מפוקחים, אם התשלום לגביהם מתבצע לפי חשבונית או הודעת תשלום מאת עוסק המספר שירותים או טובין מפוקחים, והחשבונית או הודעת התשלום כוללת גם חיובים בעד שירותים או טובין מפוקחים.

          (ג)   עוסק כאמור בסעיף קטן (ב) יאפשר לצרכן לשלם בעד שירותים או טובין מפוקחים, בעסקה מתמשכת, גם בדרכים אלה:

(תיקון מס' 59) תשע"ט-2019

(1)   הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי;

(תיקון מס' 59) תשע"ט-2019

(2)   הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע;

(3)   תשלום, לרבות במזומן או בשיק, בבנק הדואר או בגופים אחרים שהתחייבו בהסכם עם העוסק שלא לגבות עמלה לגבי שירותים או טובין מפוקחים, ובלבד שאפשרות התשלום באותם גופים במצטבר תהיה בפריסה ארצית, כפי שאישר השר.

          (ד)  אישור השר כאמור בסעיף קטן (ג)(3) יינתן לעוסק בהתחשב בפריסה הארצית של בנק הדואר.

          (ה)  נקבעו לפי דין אחר או ברישיון שניתן לעוסק הוראות לעניין תשלום במזומן, רשאי שר הממונה על הסדרת הענף שבו פועל העוסק, או גוף אחר שנתונות לו על פי דין סמכויות לעניין הסדרת הענף שבו פועל העוסק, להורות כי הוראות סעיף קטן (ג)(3) לא יחולו על סוג מסוים של צרכנים.

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1021 (ה"ח 377)

הוספת סעיף 13ח

מיום 31.7.2019

תיקון מס' 34

ס"ח תשע"ב מס' 2373 מיום 31.7.2012 עמ' 582 (ה"ח 664)

צו תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7273 מיום 30.7.2013 עמ' 1564

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7335 מיום 30.1.2014 עמ' 585

צו (מס' 2) תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7403 מיום 31.7.21014 עמ' 1570

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7488 מיום 1.2.2015 עמ' 832

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7534 מיום 20.7.2015 עמ' 1384

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7611 מיום 31.1.2016 עמ' 683

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7695 מיום 31.7.2016 עמ' 1704

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7771 מיום 31.1.2017 עמ' 643

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7841 מיום 26.7.2017 עמ' 1386

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7937 מיום 23.1.2018 עמ' 898

צו (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8050 מיום 30.7.2018 עמ' 2584

צו תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8157 מיום 27.1.2019 עמ' 1912

(א) בסעיף זה –

"בנק הדואר" – החברה החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986, בנותנה את השירותים הכספיים כהגדרתם באותו חוק מטעם החברה הבת כמשמעותה בסעיף 88יא לחוק האמור;

"כרטיס אשראי" – כהגדרתו בסעיף 14ב(ב);

"עמלה" – תשלום בשל פעולה הנעשית לשם חישוב או קביעה של חיוב או בשל דרך תשלום החיוב, למעט תשלום לפי דין בשל איחור בתשלום החיוב.

מיום 9.1.2020

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"ט מס' 2778 מיום 9.1.2019 עמ' 222 (ה"ח 1246)

(א) בסעיף זה –

"בנק הדואר" – החברה הבת כהגדרתה בחוק הדואר, התשמ"ו-1986;

"כרטיס אשראי" – כהגדרתו בסעיף 14ב(ב);

"עמלה" – תשלום בשל פעולה הנעשית לשם חישוב או קביעה של חיוב או בשל דרך תשלום החיוב, למעט תשלום לפי דין בשל איחור בתשלום החיוב.

(ב) (1) עוסק המספק טובין או שירותים שנקבע להם תעריף לתשלום בידי צרכן לפי דין (בסעיף זה – שירותים או טובין מפוקחים) לא יהיה רשאי לגבות מצרכן עמלה לגבי אותם טובין או שירותים;

(2) הוראת פסקה (1) תחול גם לגבי שירותים או טובין שאינם שירותים או טובין מפוקחים, אם התשלום לגביהם מתבצע לפי חשבונית או הודעת תשלום מאת עוסק המספר שירותים או טובין מפוקחים, והחשבונית או הודעת התשלום כוללת גם חיובים בעד שירותים או טובין מפוקחים.

(ג) עוסק כאמור בסעיף קטן (ב) יאפשר לצרכן לשלם בעד שירותים או טובין מפוקחים, בעסקה מתמשכת, גם בדרכים אלה:

(1) הרשאה לחיוב חשבון בכרטיס אשראי;

(2) הרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע;

(3) תשלום, לרבות במזומן או בשיק, בבנק הדואר או בגופים אחרים שהתחייבו בהסכם עם העוסק שלא לגבות עמלה לגבי שירותים או טובין מפוקחים, ובלבד שאפשרות התשלום באותם גופים במצטבר תהיה בפריסה ארצית, כפי שאישר השר.

עסקה ברוכלות

14.  (א)  בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם –

(תיקון מס' 6) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 26) תש"ע-2010

(1)   במכר - מיום עשיית ההסכם עד ארבעה-עשר ימים מיום מסירת הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד), לפי המאוחר מביניהם;

(תיקון מס' 6) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 26) תש"ע-2010

(2)    בשירות, תוך ארבעה-עשר ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת, אם טרם הוחל במתן השירות.

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010 (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016

          (ב)  משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א) או סעיף 14ג1(ב) –

(1)    ישיב העוסק לצרכן את התמורה ששילם; לעניין ביטול לפי סעיף קטן (א)(1) – הצרכן ישיב לעוסק את הנכס נושא העסקה בהעמדתו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לצרכן, ולעניין ביטול עסקה מתמשכת לפי סעיף קטן (א)(2), אם הוחל במתן השירות – ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, וכן ישיב לעוסק טובין שקיבל לצורך מתן השירות, אם קיבל טובין כאמור;

(2)    התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי ההסכם, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו.

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010

          (ב1) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(תיקון מס' 26) תש"ע-2010 (תיקון מס' 47) תשע"ו-2016

          (ג)   הוראות סעיף קטן (א) או סעיף 14ג1(ב) לא יחולו על עסקה בטובין פסידים.

(תיקון מס' 1) תשמ"ח-1988 (תיקון מס' 26) תש"ע-2010

          (ד)  השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, פרטים שעוסק חייב למסור לצרכן.

          (ה)  השר רשאי בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על עסקאות אחרות הנעשות שלא במקום עסק קבוע.

מיום 20.5.1988

תיקון מס' 1

ס"ח תשמ"ח מס' 1250 מיום 20.5.1988 עמ' 83 (ה"ח 1774)

(ד) השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, פרטים שרוכל חייב למסור לצרכן.

(ה) השר רשאי בצו, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, לקבוע כי הוראות סעיף זה יחולו גם על עסקאות אחרות הנעשות שלא במקום עסק קבוע.

מיום 31.3.1998

תיקון מס' 6

ס"ח תשנ"ח מס' 1663 מיום 31.3.1998 עמ' 182 (ה"ח 2566)

(א) בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם –

(1) במכר - מיום עשיית ההסכם עד שבעה ארבעה - עשר ימים מיום מסירת הממכר;

(2) בשירות, אם טרם הוחל בנתינתו - תוך שבעה ארבעה - עשר ימים מיום עשיית ההסכם.

מיום 15.3.2010

תיקון מס' 26

ס"ח תש"ע מס' 2223 מיום 17.1.2010 עמ' 305 (ה"ח 288)

(א) בעסקה ברוכלות רשאי הצרכן לבטל את ההסכם –

(1) במכר - מיום עשיית ההסכם עד ארבעה-עשר ימים מיום מסירת הממכר הנכס או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד), לפי המאוחר מביניהם;

(2) בשירות, אם טרם הוחל בנתינתו - תוך ארבעה-עשר ימים מיום עשיית ההסכם או מיום קבלת הפרטים שנקבעו בתקנות לפי סעיף קטן (ד), לפי המאוחר, כמפורט להלן: בעסקה מתמשכת – בין אם הוחל במתן השירות ובין אם לאו, ובעסקה שאינה עסקה מתמשכת, אם טרם הוחל במתן השירות.

(ב) משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א)(1), יחזיר הרוכל לצרכן את מה שקיבל לפי ההסכם והצרכן יחזיר לרוכל את הטובין, אולם אם חלה הרעה משמעותית במצב הטובין רשאי הרוכל לנכות ממה שקיבל את הסכום שבו פחת ערכם של הטובין.

(ב) משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א) –

(1) ישיב העוסק לצרכן את התמורה ששילם; לעניין ביטול לפי סעיף קטן (א)(1) – הצרכן ישיב לעוסק את הנכס נושא העסקה בהעמדתו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לצרכן, ולעניין ביטול עסקה מתמשכת לפי סעיף קטן (א)(2), אם הוחל במתן השירות – ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, וכן ישיב לעוסק טובין שקיבל לצורך מתן השירות, אם קיבל טובין כאמור;

(2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי ההסכם, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו.

(ב1) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ג) הוראות סעיף זה סעיף קטן (א) לא יחולו על עסקה בטובין פסידים.

(ד) השר רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, פרטים שרוכל שעוסק חייב למסור לצרכן.

מיום 28.8.2016

תיקון מס' 47

ס"ח תשע"ו מס' 2569 מיום 28.7.2016 עמ' 1094 (ה"ח 635)

(ב) משבוטל הסכם לפי סעיף קטן (א) או סעיף 14ג1(ב)

(1) ישיב העוסק לצרכן את התמורה ששילם; לעניין ביטול לפי סעיף קטן (א)(1) – הצרכן ישיב לעוסק את הנכס נושא העסקה בהעמדתו לרשות העוסק במקום שבו נמסר לצרכן, ולעניין ביטול עסקה מתמשכת לפי סעיף קטן (א)(2), אם הוחל במתן השירות – ישלם הצרכן את התמורה היחסית בעד השירות שניתן לו, וכן ישיב לעוסק טובין שקיבל לצורך מתן השירות, אם קיבל טובין כאמור;

(2) התקין העוסק טובין בבית הצרכן לצורך מתן שירות לפי ההסכם, יהיה רשאי לגבות מהצרכן תשלום בשל הוצאות ההתקנה, בסכום שלא יעלה על 100 שקלים חדשים; השר, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת, רשאי לקבוע סוגי עסקאות שלגביהן יהיה עוסק רשאי לגבות סכומים אחרים בשל הוצאות ההתקנה ואת הסכומים שייגבו.

(ב1) אין בהוראות סעיף קטן (ב) כדי לגרוע מזכותו של עוסק לתבוע את נזקיו, בשל כך שערך הנכס נושא העסקה פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) או סעיף 14ג1(ב) לא יחולו על עסקה בטובין פסידים.

עסקה בענין רכישה של יחידות נופש (תיקון מס' 6)  תשנ"ח-1998

14א.  (א)  לא יעשה עוסק עסקה בענין רכישה של יחידת נופש, אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1)   נחתם חוזה בכתב בינו לבין הצרכן (בסעיף זה - החוזה);

(2)   העוסק מסר לצרכן, עד למועד חתימת החוזה, טופס חתום בידיו, שבו כלולים כל הפרטים המפורטים בסעיף קטן (ב) (להלן - טופס גילוי); טופס הגילוי יימסר בנפרד מהחוזה, והצרכן יאשר בחתימת ידו את קבלתו; תקנות לפי סעיף 4א יחולו, בשינויים המחויבים, על טופס הגילוי.

          (ב)  העוסק יפרט במדויק, בטופס הגילוי, את כל המידע שלהלן, ואותו בלבד:

(תיקון מס' 14) תשס"ד-2004

(1)   פרטי העוסק: שמו המלא, מספר הזהות שלו ומענו המלא בארץ ובחוץ לארץ; היה העוסק תאגיד - גם את סוג התאגיד, מספרו ומקום רישומו;

(2)   אם העוסק אינו הבעלים של הזכויות באתר יחידות הנופש - פרטי בעל הזכויות המנויים בפסקה (1), הגדרת מעמד העוסק ביחס לאתר יחידות הנופש ו