נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), תשנ"א-1991

רבדים בחקיקה

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – הגנת הצרכן

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

עקרונות וכללים לפרסומת המכוונת לקטינים

סעיף 2

2

Go

פרסומת אסורה מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר נסיון תט תשנא 1991

סעיף 3

3

Go

פרסומת אסורה מחמת פגיעה גופנית

סעיף 4

3

Go

פרסומת אסורה אחרת

סעיף 5

3

Go

פרסומת אסורה במוסד חינוך

סעיף 6

3

Go

פרסומת אסורה על פי דין

סעיף 7

3

Go

תחילה

סעיף 8

תק' תשס"ו-2006


תקנות הגנת הצרכן (פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), תשנ"א-1991*

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 598

תקנות הגנת הצרכן (פרסומת המכוונת לקטינים פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים), תשנ"א-1991

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 7א לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה:

תק' תשס"ו-2006

           "ילד" – (נמחקה);

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 598

מחיקת ההגדרה "ילד"

הנוסח הקודם:

"ילד" – מי שטרם מלאו לו 12 שנים;

תק' תשס"ו-2006

           "דרכי שיווק" – פניה של עוסק, באופן ישיר, עקיף, גלוי או סמוי, לרבות באמצעות דואר, טלפון, רדיו, טלוויזיה, תקשורת אלקטרונית מכל סוג שהוא, פקסימילה, פרסום קטלוגים או מודעות, שמטרתה להתקשר בעסקה או לקדם מכירות של מוצר או שירות.

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 598

הוספת ההגדרה "דרכי שיווק"

           "קטין" - מי שטרם מלאו לו 18 שנים;

           "מוסד חינוך" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה, תש"ט–1949.

עקרונות וכללים לפרסומת ולדרכי שיווק המכוונים לקטינים תק' תשס"ו-2006

2.    אלה העקרונות והכללים לעשיית פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים:

תק' תשס"ו-2006

(1)   פרסומת ודרכי שיווק יהיו מותאמים לרמת הידע, ההבנה והבגרות של קהל היעד שלהם;

תק' תשס"ו-2006

(2)   פרסומת ודרכי שיווק יהיו תואמים ערכים חברתיים המקובלים כחיוביים, כגון: אחווה, אדיבות, יושר, צדק, סובלנות, שוויון, אי אלימות וכן יימנעו מתיאור מצבים העומדים בסתירה לערכים אלה;

תק' תשס"ו-2006

(3)   כל מידע בפרסומת ובדרכי שיווק יובא בלשון המובנת לקהל היעד שלהם;

תק' תשס"ו-2006

(4)   המידע בפרסומת ובדרכי שיווק יימסר באופן מדוייק ואמיתי;

תק' תשס"ו-2006

(5)   פרסומת ודרכי שיווק ייעשו מתוך הכרה שקטינים עלולים כתוצאה מהם לעשות מעשים שיש בהם כדי להשפיע לרעה על בריאותם או על שלומם;

תק' תשס"ו-2006

(6)   פרסומת ודרכי שיווק לא יקשו על קטינים להעריך את גודלו האמיתי של המצרך (על ידי השוואתו למצרך מקובל) וימנעו בלבול בין המאפיינים של מצרכים אמיתיים וחיקויי צעצוע שלהם;

תק' תשס"ו-2006

(7)   בפרסומת ובדרכי שיווק שבהם מובא המחיר של המוצר או השירות, יצויין המחיר הכולל באופן ברור ומדוייק; למחיר לא תיווסף הערכה ממעטת כגון "בלבד" או "רק", אלא אם כן מדובר בהנחה משמעותית; בפרסומת ובדרכי שיווק יצוין במפורש אם לשימוש במצרך דרושים פריטים נוספים אשר אינם כלולים במחיר.

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 599

עקרונות וכללים לפרסומת המכוונת ולדרכי שיווק המכוונים לקטינים

2. אלה העקרונות והכללים לעשיית פרסומת המכוונת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים:

(1) הפרסומת תהיה מותאמת פרסומת ודרכי שיווק יהיו מותאמים לרמת הידע, ההבנה והבגרות של קהל היעד שלה שלהם;

(2) הפרסומת תהיה תואמת פרסומת ודרכי שיווק יהיו תואמים ערכים חברתיים המקובלים כחיוביים, כגון: אחווה, אדיבות, יושר, צדק, סובלנות, שוויון, אי אלימות וכן תימנע יימנעו מתיאור מצבים העומדים בסתירה לערכים אלה;

(3) כל מידע בפרסומת ובדרכי שיווק יובא בלשון המובנת לקהל היעד שלה שלהם;

(4) המידע בפרסומת ובדרכי שיווק יימסר באופן מדוייק ואמיתי;

(5) הפרסומת תיעשה פרסומת ודרכי שיווק ייעשו מתוך הכרה שקטינים עלולים כתוצאה ממנה מהם לעשות מעשים שיש בהם כדי להשפיע לרעה על בריאותם או על שלומם;

(6) הפרסומת לא תקשה פרסומת ודרכי שיווק לא יקשו על קטינים להעריך את גודלו האמיתי של המצרך (על ידי השוואתו למצרך מקובל) ותמנע וימנעו בלבול בין המאפיינים של מצרכים אמיתיים וחיקויי צעצוע שלהם;

(7) בפרסומת שבה בפרסומת ובדרכי שיווק שבהם מובא המחיר של המוצר או השירות, יצויין המחיר הכולל באופן ברור ומדוייק; למחיר לא תיווסף הערכה ממעטת כגון "בלבד" או "רק", אלא אם כן מדובר בהנחה משמעותית; בפרסומת יצויין בפרסומת ובדרכי שיווק יצוין במפורש אם לשימוש במצרך דרושים פריטים נוספים אשר אינם כלולים במחיר.

פרסומת ודרכי שיווק אסורים מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר נסיון ת"ט תשנ"א-1991 תק' תשס"ו-2006

3.    לא יעשה אדם פרסומת המכוונת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים שיש בהם –

(1)   ניצול לרעה של דמיונם של קטינים ושל נוחותם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר נסיונם;

(2)   תיאורי אלימות או הצגת דברים באופן העלול להפחיד או ליצור מתחים אצל קטינים;

(3)   שימוש בעירום או ברמזים מיניים;

(4)   משום עידוד קטינים לרכוש מצרך אלא אם כן המצרך או השירות הוא מסוג שסביר שקטינים ירכשו אותו, והוא עשוי במאמץ סביר להיות בהישג ידם;

(5)   משום עידוד קטינים לשכנע את הוריהם או להפציר בהם או בכל אדם אחר לרכוש עבורם את המצרך או השירות;

(6)   כדי לגרום לכך שקטינים ירגישו מקופחים, נחותים או בלתי מקובלים לעומת קטינים אחרים, אם אינם רוכשים את המוצר או גורמים לרכישתו עבורם;

(7)   נתונים על התוצאות האפשריות של שימוש במצרך שהוא מעבר ליכולת ההשגה של קטין או רמיזה כי המוצר יעניק לקטין תכונות או יתרונות אשר אינם קשורים במוצר.

מיום 16.4.1991

ת"ט תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 798

החלפת פסקה 3(1)

הנוסח הקודם:

(1) ניצול לרעה של דכסססס ושל נוחותם להתרשם, אמונם, תמימותם או חוסר נסיונם;

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 599

פרסומת אסורה ודרכי שיווק אסורים מחמת הטעיה, גיל, תמימות וחוסר נסיון

3. לא יעשה אדם פרסומת המכוונת ודרכי שיווק המכוונים לקטינים שיש בה בהם

פרסומת ודרכי שיווק אסורים מחמת פגיעה גופנית תק' תשס"ו-2006

4.    לא יעשה אדם פרסומת ודרכי שיווק שיש בהם כדי לעודד או לכוון קטינים לכל אחד מאלה:

(1)   לשחק בכביש, לחצותו שלא במעבר חציה או לחצותו במעבר חציה בחוסר זהירות; להתנהג, בין כנוסע בין כהולך רגל ובין כרוכב אופניים, באופן בלתי זהיר או באופן שאינו תואם את חוקי התנועה;

(2)   לנהוג ללא רשיון ברכב מנועי, לרבות בטרקטור או במכונה חקלאית;

(3)   לסכן את בטיחותם, לרבות להתכופף מבעד לחלון או מעבר למעקה או לטפס ללא השגחה או ללא אמצעי בטיחות מתאימים;

(4)   לנסות ולהגיע למדפים גבוהים או להגיע למצרכים המונחים במקומות גבוהים מהם;

(5)   ליטול בעצמם תרופות או חומרים מסוכנים, לרבות חמרי ניקוי או חומרים כימיים אחרים;

(6)   להשתמש באבזרים מסוכנים לרבות בגפרורים, בגז, בדלק או במכשירים מיכניים או חשמליים העלולים לגרום כוויות, התחשמלות או פציעה;

(7)   לעשות מעשים העלולים להזיק לבריאותם, לרבות דיאטה או צריכת מזון מסוים במטרה לשנות משקל הגוף.

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 599

פרסומת אסורה ודרכי שיווק אסורים מחמת פגיעה גופנית

4. לא יעשה אדם פרסומת שיש בה ודרכי שיווק שיש בהם כדי לעודד או לכוון קטינים לכל אחד מאלה:

פרסומת ודרכי שיווק אסורים אחרים תק' תשס"ו-2006

5.    לא יעשה אדם פרסומת ודרכי שיווק המכוונים לעודד קטינים לכל אחד מאלה:

(1)   צריכת משקאות משכרים;

(2)   עישון סיגריות או שימוש במוצרי טבק אחרים;

(3)   השתתפות בהימורים, במשחקי מזל או בהגרלות, למעט בהגרלות חד-פעמיות שאינן למטרות מסחריות.

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 599

פרסומת אסורה אחרת פרסומת ודרכי שיווק אסורים אחרים

5. לא יעשה אדם פרסומת המכוונת ודרכי שיווק המכוונים לעודד קטינים לכל אחד מאלה:

פרסומת ודרכי שיווק אסורים במוסד חינוך תק' תשס"ו-2006

6.    לא יעשה אדם פרסומת ולא יינקטו דרכי שיווק במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, לא יערוך הגרלות ולא ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מצרך או שירות, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ממי שהוא הסמיכו לכך.

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 599

פרסומת אסורה ודרכי שיווק אסורים במוסד חינוך

6. לא יעשה אדם פרסומת ולא יינקטו דרכי שיווק במוסד חינוך, לרבות משלוח מתנות לקטינים, לא יערוך הגרלות ולא ינצל עזרי לימוד לצורך קידום מכירת מצרך או שירות, אלא אם כן קיבל היתר לכך מהמנהל הכללי של משרד החינוך והתרבות או ממי שהוא הסמיכו לכך.

פרסומת ודרכי שיווק אסורים על פי דין תק' תשס"ו-2006

7.    מבלי לגרוע מהוראות תקנות אלה, לא יעשה אדם פרסומת ולא יינקטו דרכי שיווק שיש בהם כדי לעודד קטינים לעשות מעשה האסור על פי דין.

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 599

פרסומת אסורה ודרכי שיווק אסורים על פי דין

7. מבלי לגרוע מהוראות תקנות אלה, לא יעשה אדם פרסומת ולא יינקטו דרכי שיווק שיש בה בהם כדי לעודד קטינים לעשות מעשה האסור על פי דין.

פרסומת ודרכי שיווק שיש בהם עשיית שימוש בפרטים אישיים תק' תשס"ו-2006

7א.     לא יעשה אדם פרסומת ולא ינקוט דרכי שיווק שיש בהן, במישרין או בעקיפין, עשיית שימוש בפרטים אישיים של קטין או בפרטים אישיים של אדם אחר שהתקבלו באמצעות קטין, אלא בהסכמת הורה או אפוטרופוס או האדם האחר לפי הענין ובלבד שאינו קטין; לענין זה, "פרטים אישיים" – כל אחד מאלה: שם, כתובת, לרבות דואר אלקטרוני, מספר טלפון, פרטי חשבון בנק או כרטיס אשראי; הוראה זו לא תחול על שימוש בפרטים אישיים לצורך מסירה של מוצר או מתן שירות שעל עוסק לתת לקטין.

מיום 21.4.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 600

הוספת תקנה 7א

תחילה

8.    תחילתן של תקנות אלה ארבעה חודשים מיום פרסומן.

ה' באדר תשנ"א (19 בפברואר 1991)                       משה נסים

                                                                                         שר התעשיה והמסחר* פורסמו ק"ת תשנ"א מס' 5339 מיום 8.3.1991 עמ' 707. תחילתן 4 חודשים מיום פרסומן. ת"ט בק"ת תשנ"א מס' 5346 מיום 16.4.1991 עמ' 798.

תוקנו ק"ת תשס"ו מס' 6470 מיום 22.3.2006 עמ' 598 – תק' תשס"ו-2006; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות