תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש),
תשכ"ג-1963

עבודה – שכר ושעות עבודה – הגנת השכר

תוכן ענינים

2

Go

פרסום הודעה

סעיף 1

2

Go

השם

סעיף 2


תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש),
תשכ"ג-1963*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 30(א) ו-31 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, אני מתקין תקנות אלה:

פרסום הודעה

1.    הודעה לענין סעיף 30(א) לחוק תפורסם –

(1)   על לוח המודעות שבו נהוג במפעל לפרסם הודעות לעובדים, ובהעדר לוח מודעות - במקום בולט לעין במפעל;

(2)   בשני עתונים יומיים המופיעים בישראל.

2.    לתקנות אלה ייקרא "להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הגנת השכר (פרסום הודעה לדרישות תשלום ממעביד חדש), תשכ"ג-1963".

                                                                          יגאל אלון

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשכ"ג מס' 1435 מיום 4.4.1963 עמ' 1306.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות