להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), תשמ"ח-1987

עבודה – שכר ושעות עבודה – הגנת השכר

תוכן ענינים

סעיף 1

שכר עבודה על פי רישום המעביד

Go

2

סעיף 2

שכר עבודה על פי דיווח העובד

Go

2

סעיף 3

מועד אחר

Go

2

סעיף 4

ביטול

Go

2


תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), תשמ"ח-1987*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 13 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958 (להלן - החוק), ובאישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

שכר עבודה על-פי רישום המעביד

1.    שכר עבודה שלא נקבע מועד לתשלומו בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על-פי רישום שנעשה בידי המעביד או מטעמו, ישולם לא יאוחר מתום החודש שבו בוצעה העבודה (להלן - חודש העבודה).

שכר עבודה על-פי דיווח העובד

2.    (א)  שכר עבודה שלא נקבע מועד לתשלומו בסעיפים 9 עד 12 לחוק, המשתלם על-פי דיווח שהעובד מגיש למעבידו, והדיווח הוגש לא יאוחר מחמישה ימים מתום חודש העבודה - ישולם לא יאוחר מהיום הששי מתום חודש העבודה.

           (ב)  הוגש הדיווח האמור בתקנת משנה (א) לאחר היום החמישי מתום חודש העבודה - ישולם שכר העבודה האמור בתקנת משנה (א) בתום החודש שלאחר החודש שבו הוגש הדיווח.

מועד אחר

3.    על אף האמור בתקנות 1 ו-2(א) ישולם שכר העבודה האמור בהן בתום החודש שלאחר חודש העבודה, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   המעביד שילם לעובד, לא יאוחר מה-27 בחודש העבודה, מקדמה על חשבון שכר עבודתו באותו חודש, בשיעור שלא יפחת משליש הסכום המוערך של שכר העבודה הכולל המגיע לעובד בעד אותו חודש לאחר הניכויים על-פי דין או על-פי הסכם קיבוצי או צו הרחבה;

(2)   המעביד נוהג לשלם לעובדיו את שכר העבודה האמור בתקנות 1 או 2(א) כשהוא מחושב על בסיס השכר המשתלם בחודש שלאחר חודש העבודה.

ביטול

4.    תקנות הגנת השכר (מועד מיוחד לתשלום שכר עבודה), תשל"ז-1977 - בטלות.

ט"ו באב תשמ"ז (10 באוגוסט 1987)                       משה קצב

                                                                                          שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשמ"ח מס' 5057 מיום 1.10.1987 עמ' 10.