Nevo.co.il

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, תשמ"ד-1984

משפט פרטי וכלכלה – כספים – השקעות

תוכן ענינים

2

Go

הגדרה

סעיף 1

2

Go

הגנה על השקעות ציבור

סעיף 2

2

Go

נוקשות החוק

סעיף 3

2

Go

הוספה על התוספת

סעיף 4

2

Go

תוספת


חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, תשמ"ד-1984*

הגדרה

1.    בחוק זה, "השקעות ציבור" – הנכסים הפיננסיים המנויים בתוספת.

הגנה על השקעות ציבור

2.    (א)  הממשלה לא תפקיע השקעות ציבור שנוצרו לפני תחילתו של חוק זה ולא תשנה לרעה את התנאים שנקבעו להן לפני תחילתו.

           (ב)  הממשלה לא תפקיע השקעות ציבור שייווצרו לאחר תחילתו של חוק זה ולא תשנה לרעה את התנאים שיהיו קבועים להן בעת שייווצרו, בין שיהיו זהים לתנאים הקבועים להשקעות ציבור מאותו סוג ערב תחילתו של חוק זה ובין שיהיו שונים.

           (ג)   בסעיף זה, "תנאים" –

(1)   סכום הפרעון או הפדיון;

(2)   מועד הפרעון או הפדיון;

(3)   שיעור הריבית ומועד תשלומה;

(4)   בסיס ההצמדה ושיעורה;

(5)   שיעור המס החל;

הכל לפי הענין.

נוקשות החוק

3.    אין לשנות חוק זה ואין לגרוע מהתוספת אלא ברוב של חברי הכנסת.

הוספה על התוספת

4.    שר האוצר, באישור ועדת הכספים של הכנסת, רשאי להוסיף על התוספת.

תוספת

(סעיף 1)

1.        פקדון שחל עליו צו לפי סעיף 5(א)(2) לחוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956 (להלן – חוק עידוד החסכון);

2.        איגרות חוב סחירות שאינן ניתנות להמרה במניות, שחל עליהן צו לפי סעיף 5(א)(3) לחוק עידוד החסכון;

3.        איגרות חוב או תעודות מילווה של המדינה, שהוצאו על פי חוק;

4.        ניירות ערך שחלה עליהם הודעה בדבר הסדרים לרכישת ניירות ערך בנקאיים;

5.        פקדון תושב או פקדון תושב (פיצויים) כמשמעותם בהיתר הפיקוח על המטבע, תשל"ח-1978;

(תיקון מס' 1) תשס"ה-2005

6.        זכויות עמית בקופת גמל כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

מיום 8.11.2005

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 914 (ה"ח 175)

6. זכויות עמית בקופת גמל כמשמעותה בסעיף 47 לפקודת מס הכנסה כהגדרתה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005;

7.        פוליסת ביטוח חיים שהוצאה בישראל.

                                                           יצחק שמיר                   יגאל כהן-אורגד

                                                                            ראש הממשלה                              שר האוצר

                     חיים הרצוג

                           נשיא המדינה* פורסם ס"ח תשמ"ד מס' 1121 מיום 11.7.1984 עמ' 178 (ה"ח תשמ"ד מס' 1691 עמ' 287).

תוקן ס"ח תשס"ה מס' 2024 מיום 10.8.2005 עמ' 914 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 175 עמ' 767) – תיקון מס' 1 בסעיף 76 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005; תחילתו 90 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות