נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976

 

 

חקלאות טבע וסביבה – בע"ח – חיות בר

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 1א

קביעת ציד

Go

5

סעיף 2

קביעת מזיקים

Go

5

סעיף 3

עונה אסורה בציד

Go

5

סעיף 4

הגבלת כמות

Go

6

סעיף 5

איסור ציד בלילה

Go

6

סעיף 6

שיטות ואמצעים אסורים

Go

6

סעיף 6א

סייג

Go

6

סעיף 6ב

מכסת רישיונות ציד

Go

6

סעיף 6ג

אישור זכאות מוקדמת

Go

6

סעיף 6ד

עריכת הגרלה

Go

7

סעיף 7

כללים למתן רישיונות ציד

Go

7

סעיף 7א

כללים למתן היתר צידה

Go

7

סעיף 7ב

סירוב, התליה וביטול רישיון ציד או היתר צידה

Go

8

סעיף 8

אגרת רשיון ציד

Go

8

סעיף 10

סימון

Go

9

סעיף 10א

דיווח

Go

9

סעיף 11

גני חיות

Go

9

סעיף 12

מלאכת מילוי עורות

Go

9

סעיף 12א

בקשת היתר לסחר, החזקה או העברה

Go

9

סעיף 12ב

תנאים למתן היתר

Go

9

סעיף 12ג

אגרת היתר סחר

Go

9

סעיף 12ד

סייג לחובת היתר

Go

10

סעיף 13

ביטול

Go

10

סעיף 14

תחילה

Go

10

סעיף 15

השם

Go

10

 

היתר לסחר/העברה/החזקה של חיות בר

Go

10

 


תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק להגנת חיית-הבר, תשט"ו-1955, ובאישור ועדת הכספים של הכנסת לפי סעיף 1(ב) לחוק-יסוד: משק המדינה, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

מיום 2.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 724

הוספת תקנה 1

          "האמנה" – האמנה בדבר סחר בין-לאומי במינים של חיות בר וצמחיית בר הנתונים בסכנה;

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 356

הוספת הגדרת "האמנה"

          "היתר צידה" – היתר לצידת חיית בר מוגנת שניתן לפי סעיף 3 לחוק, למטרות המפורטות בו, ולפי תקנות אלה;

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 356

הוספת הגדרת "היתר צידה"

 

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

החלפת הגדרת "היתר צידה"

הנוסח הקודם:

"היתר צידה" – היתר לפי סעיף 2 לחוק;

          "היתר" – היתר לסחר, להעברה או להחזקה, כמשמעותו בסעיף 8 לחוק;

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 356

הוספת הגדרת "היתר"

          "הרשות" – הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים שהוקמה בסעיף 3 לחוק גנים ושמורות;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

הוספת הגדרת "הרשות"

          "חוק גנים ושמורות" – חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה, התשנ"ח-1998;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

הוספת הגדרת "חוק גנים ושמורות"

          "חוק כלי הירייה" – חוק כלי הירייה, התש"ט-1949;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

הוספת הגדרת "חוק כלי הירייה"

          "מבחן ציד" – מבחן בכתב לקבלת רישיון ציד או היתר צידה שערך המנהל;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

הוספת הגדרת "מבחן ציד"

          "מכסת רישיונות ציד" – מספר רישיונות ציד שייקבע ויפורסם לפי תקנה 6ב;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

הוספת הגדרת "מכסת רישיונות ציד"

          "מנהל השירותים הווטרינריים" – מנהל השירותים הווטרינריים במשרד החקלאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 356

הוספת הגדרת "מנהל השירותים הווטרינריים"

          "רישיון לנשיאת כלי ירייה" – רישיון שנתנה הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

הוספת הגדרת "רישיון לנשיאת כלי ירייה"

          "רישיון ציד" – רישיון לצידת ציד שניתן לפי סעיף 3 לחוק, ולפי תקנות אלה;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

החלפת הגדרת "רשיון ציד"

הנוסח הקודם:

"רשיון ציד" – רשיון או היתר שניתן על פי סעיף 9 לחוק;

          "המנהל" – מנהל הרשות;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

"המנהל" – מנהל רשות שמורות הטבע הרשות;

          "צייד ותיק" – מי שהיה בידו רישיון ציד תקף ביום תחילתן של תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), התשע"ז-2017;

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

החלפת הגדרת "עבירת ציד" בהגדרת "צייד ותיק"

הנוסח הקודם:

"עבירת ציד" – עבירה על סעיפים 2, 4, 5 ו-8(א) לחוק, על תקנות 3, 4, 5, 6 ו-6א לתקנות אלה או על תקנות 1, 2, 2א ו-3 לתקנות להגנת חיית הבר (אזורים אסורים), תשל"א-1971.

          "תקופת רישיון" – תקופה כוללת בת שלוש שנים שראשיתה ביום 1 בספטמבר שלאחר השנה שבה פורסמה מכסת רישיונות ציד.

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

הוספת הגדרת "תקופת רישיון"

קביעת ציד

1א.[1]    חיות-בר אלה הן ציד:

אגמיה                                                        זרזיר

ברווזי-בר ממינים אלה:                                יוני בר

ברכיה Anas P. Platyrhynchos                       

שרשיר Anas C. Crecca                                 תורים, למעט תור מצוי.

קרקיר Anas Querquedula

רחב מקור Spatula Clypeata

צולל חומרי Aythya (Nyroca) F. Ferina

צולל מצויץ Aythya (Nyroca) Fuligula

(להלן - ברווזי-בר).

מיום 24.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4237 מיום 24.5.1981 עמ' 1033

אגמיה דורבן

ארנבת זרזיר

בולבול חוגלה

ברווזי-בר ממינים אלה: יוני בר

ברכיה Anas P. Platyrhynchos נוטריה

שרשיר Anas C. Crecca שלו

קרקיר Anas Querquedula תורים.

רחב מקור Spatula Clypeata

צולל חומרי Aythya (Nyroca) F. Ferina

צולל מצויץ Aythya (Nyroca) Fuligula

(להלן – ברווזי-בר).

 

מיום 28.4.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4488 מיום 28.4.1983 עמ' 1198

אגמיה דורבן

ארנבת זרזיר

ברווזי-בר ממינים אלה: חוגלה

ברכיה Anas P. Platyrhynchos יוני בר

שרשיר Anas C. Crecca שלו

קרקיר Anas Querquedula תורים.

רחב מקור Spatula Clypeata

צולל חומרי Aythya (Nyroca) F. Ferina

צולל מצויץ Aythya (Nyroca) Fuligula

(להלן – ברווזי-בר).

 

מיום 2.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 724

1. 1א. חיות-בר אלה הן ציד:

אגמיה דורבן

ארנבת זרזיר

ברווזי-בר ממינים אלה: חוגלה

ברכיה Anas P. Platyrhynchos יוני בר

שרשיר Anas C. Crecca שלו

קרקיר Anas Querquedula תורים.

רחב מקור Spatula Clypeata

צולל חומרי Aythya (Nyroca) F. Ferina

צולל מצויץ Aythya (Nyroca) Fuligula

(להלן – ברווזי-בר).

 

מיום 1.9.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6514 מיום 31.8.2006 עמ' 1148

אגמיה זרזיר

ארנבת חוגלה

ברווזי-בר ממינים אלה: יוני בר

ברכיה Anas P. Platyrhynchos שלו

שרשיר Anas C. Crecca תורים.

קרקיר Anas Querquedula

רחב מקור Spatula Clypeata

צולל חומרי Aythya (Nyroca) F. Ferina

צולל מצויץ Aythya (Nyroca) Fuligula

(להלן – ברווזי-בר).

 

מיום 16.9.2020 עד יום 31.8.2024

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8762 מיום 16.9.2020 עמ' 2744

הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9594 מיום 29.8.2021 עמ' 4052

אגמיה זרזיר

ברווזי-בר ממינים אלה: יוני בר

ברכיה Anas P. Platyrhynchos שלו

שרשיר Anas C. Crecca תורים, למעט תור מצוי.

קרקיר Anas Querquedula

רחב מקור Spatula Clypeata

צולל חומרי Aythya (Nyroca) F. Ferina

צולל מצויץ Aythya (Nyroca) Fuligula

(להלן – ברווזי-בר).

 

מיום 4.1.2022 עד יום 31.1.2022

הוראת שעה תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9889 מיום 4.1.2022 עמ' 1568

מחיקת תקנה 1א

קביעת מזיקים

2.    חיות-בר אלה הן מזיקים:

דרורים                                                       עטלפים אוכלי פירות

חולדות                                                       עכברים מצויים

חולדים                                                       מריונים (עכברי ריצה מצויים)

עפרוני השדות                                             נברני שדה

עפרוני מצויץ                                              בולבול

נוטריה

מיום 24.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4237 מיום 24.5.1981 עמ' 1033

דרורים עטלפים אוכלי פירות

חולדות עכברים מצויים

חולדים מריונים (עכברי ריצה מצויים)

עפרוני השדות נברני שדה

עפרוני מצויץ בולבול

נוטריה

 

מיום 1.9.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6514 מיום 31.8.2006 עמ' 1148

דרורים עטלפים אוכלי פירות

חולדות עכברים מצויים

חולדים מריונים (עכברי ריצה מצויים)

עפרוני השדות נברני שדה

עפרוני מצויץ בולבול

נוטריה עורב אפור

עורב הודי

 

מיום 6.1.2020 עד יום 6.1.2022

הוראת שעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8319 מיום 6.1.2020 עמ' 375

דרורים עטלפים אוכלי פירות

חולדות עכברים מצויים

חולדים מריונים (עכברי ריצה מצויים)

עפרוני השדות נברני שדה

עפרוני מצויץ בולבול

נוטריה עורב אפור

עורב הודי

 

מיום 10.1.2022 עד יום 10.1.2024

הוראת שעה (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 9911 מיום 10.1.2022 עמ' 1680

דרורים עטלפים אוכלי פירות

חולדות עכברים מצויים

חולדים מריונים (עכברי ריצה מצויים)

עפרוני השדות נברני שדה

עפרוני מצויץ בולבול

נוטריה עורב אפור

עורב הודי

עונה אסורה בציד

3.    לא יצוד אדם סוגי ציד המפורטים להלן, בתקופת השנה המתחילה ב-1 בפברואר והמסתיימת ב-31 באוגוסט:

אגמיה                                                        יוני בר

נוטריה                                                        ברווזי-בר

שלו                                                            תורים

מיום 13.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1723

אגמיה יוני בר

ארנבת נוטריה

ברווזי-בר שלו

חוגלה תורים

דורבן

 

מיום 28.4.1983

תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4488 מיום 28.4.1983 עמ' 1198

אגמיה יוני בר

ארנבת נוטריה

ברווזי-בר שלו

חוגלה תורים

דורבן

 

מיום 1.9.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6514 מיום 31.8.2006 עמ' 1148

אגמיה יוני בר

ארנבת נוטריה

ברווזי-בר שלו

חוגלה תורים

הגבלת כמות

4.    לא יצוד אדם ביום אחד ברווזי-בר, במספר העולה על עשרה.

מיום 13.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1723

4. לא יצוד אדם ביום אחד ברווזי-בר, במספר העולה על עשרה או חוגלות במספר העולה על חמש עשרה.

 

מיום 8.8.1989

תק' תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1245

4. לא יצוד אדם ביום אחד ברווזי-בר, במספר העולה על עשרה או חוגלות במספר העולה על חמש עשרה עשר.

 

מיום 2.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 724

4. לא יצוד אדם ביום אחד ברווזי-בר, במספר העולה על עשרה או חוגלות במספר העולה על עשר חמש או יותר מארנבת אחת.

 

מיום 1.9.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6514 מיום 31.8.2006 עמ' 1148

4. לא יצוד אדם ביום אחד ברווזי-בר, במספר העולה על עשרה או חוגלות, במספר העולה על חמש או יותר מארנבת אחת.

 

 

איסור ציד בלילה

5.    (א)  לא יצוד אדם משקיעת החמה ועד זריחתה אלא אם קיבל לכך את כל אלה:

(1)   היתר בכתב מאת המנהל;

(2)   היתר מאת הממונה על השמירה לפי חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961;

(3)   הסכמה בכתב מאת מחזיק המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד;

(4)   היתר בכתב מאת מפקד תחנת המשטרה הקרובה ביותר למקום הציד או האחראי על התחנה - אם המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד נמצאים בתחום 2 ק"מ מהגבול.

          (ב)  על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר לצוד ברווזי בר עד חצי שעה לאחר שקיעת החמה ומחצי שעה לפני זריחתה ללא היתר בכתב מאת המנהל.

מיום 13.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1723

5. (א) לא יצוד אדם משקיעת החמה ועד זריחתה אלא אם קיבל לכך את כל אלה:

(1) היתר בכתב מאת המנהל;

(2) היתר מאת הממונה על השמירה לפי חוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961;

(3) הסכמה בכתב מאת מחזיק המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד;

(4) היתר בכתב מאת מפקד תחנת המשטרה הקרובה ביותר למקום הציד או האחראי על התחנה - אם המקרקעין שבתחומם בכוונתו לצוד נמצאים בתחום 2 ק"מ מהגבול.

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר לצוד ברווזי בר עד חצי שעה לאחר שקיעת החמה או לפני זריחתה ללא היתר בכתב מאת המנהל.

 

מיום 24.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4237 מיום 24.5.1981 עמ' 1033

(ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) מותר לצוד ברווזי בר עד חצי שעה לאחר שקיעת החמה או לפני זריחתה עד חצי שעה לאחר שקיעת החמה מחצי שעה לפני זריחתה ללא היתר בכתב מאת המנהל.

שיטות ואמצעים אסורים

6.    (א)  לא יצוד אדם בכלי יריה אלא ברובה היורה גלולות עופרת או המופעל בקפיץ בלבד וקנהו אינו סלילי, אלא על פי היתר בכתב מאת המנהל.

          (ב)  לא ישסה אדם כלב בחיית בר כדי לצודה זולת אם הוא בעל רשיון צייד או היתר צידה, המסתייע בכלב לאיתור חיית בר מהמינים: חוגלה, חזיר בר, דרבן, או לאיסוף שלל הצייד לאחר שנצוד כדין.

          (ג)   לא יצוד אדם בעזרת חץ וקשת אלא בהיתר בכתב מאת המנהל.

          (ד)  לא יצוד אדם מתוך כלי רכב ממונע אלא אם כן אושר לו כאמור בהיתר צידה למטרות של שמירת האיזון בטבע, מניעת נזקים לחקלאות או מחלות מידבקות באדם או בחי; היתר צידה כאמור לא יאפשר ירי מכלי רכב שהוא בתנועה.

          (ה)  לא יחזיק אדם ברכב רובה ציד אלא כשהוא ארוז בנרתיק ובלתי טעון אלא אם כן ניתן לו אישור לפי תקנת משנה (ד).

מיום 13.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1723

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

6. לא יצוד אדם בכלי יריה אלא ברובה היורה גלולות עופרת או המופעל בקפיץ בלבד (להלן – רובה ציד).

 

מיום 10.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 411

החלפת תקנה 6

הנוסח הקודם:

רובה ציד

6. לא יצוד אדם בכלי יריה אלא ברובה היורה גלולות עופרת או המופעל בקפיץ בלבד וקנהו אינו סלילי.

 

מיום 30.12.1984

תק' תשמ"ה-1984

ק"ת תשמ"ה מס' 4739 מיום 23.12.1984 עמ' 417

(ב) לא ישסה אדם כלב בחיית בר כדי לצודה זולת אם הוא בעל רשיון צייד או היתר צידה, המסתייע בכלב לאיתור חיית בר מהמינים: חוגלה, חזיר בר, דרבן, או לאיסוף שלל הצייד לאחר שנצוד כדין.

 

מיום 2.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 724

(ד) לא יצוד אדם מתוך כלי רכב ממונע ולא יחזיק בתוכו רובה ציד טעון.

(ה) לא יחזיק אדם ברכב רובה ציד אלא כשהוא ארוז בנרתיק ובלתי טעון.

 

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410

(ד) לא יצוד אדם מתוך כלי רכב ממונע אלא אם כן אושר לו כאמור בהיתר צידה למטרות של שמירת האיזון בטבע, מניעת נזקים לחקלאות או מחלות מידבקות באדם או בחי; היתר צידה כאמור לא יאפשר ירי מכלי רכב שהוא בתנועה.

(ה) לא יחזיק אדם ברכב רובה ציד אלא כשהוא ארוז בנרתיק ובלתי טעון אלא אם כן ניתן לו אישור לפי תקנת משנה (ד).

סייג

6א.     בעל רשיון ציד לא ישתף בפעולת הציד ולא יעשה את דרכו אל מקום הציד וממנו בליווי מי שאינו בעל רשיון ציד אך ברשותו, באותה עת, כלי ציד.

מיום 10.11.1983

תק' תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 411

הוספת תקנה 6א

מכסת רישיונות ציד

6ב.     (א)  המנהל יקבע ויפרסם באתר האינטרנט של הרשות מדי שלוש שנים, ב-1 בחודש ספטמבר, מכסת רישיונות ציד כוללת וכן מכסה לציידים שאינם ותיקים; קבע המנהל מכסת רישיונות ציד כוללת במספר קטן מ-1,200 או שמכסת הציידים שאינם ותיקים קטנה מ-300, תהיה הקביעה טעונה אישור של השר.

          (ב)  מכסת רישיונות ציד תהיה לפי שיקולים של שמירת טבע, בין השאר, לאור מצב אוכלוסיית חיות הבר בישראל, ובשים לב לפעולות הנדרשות לשם קיום הוראות לפי החוק ואכיפתן.

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1411

הוספת תקנה 6ב

אישור זכאות מוקדמת

6ג.     (א)  המבקש לקבל רישיון ציד יגיש למנהל בקשה לאישור זכאות מוקדמת; בקשה כאמור תוגש בין יום פרסום מכסת רישיונות הציד ובין יום 1 באוקטובר של אותה שנה.

          (ב)  אישור זכאות מוקדמת יינתן למבקש שהתקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא בן 21 שנים;

(2)   הוא אזרח או תושב קבע בישראל;

(3)   הוא עבר בהצלחה מבחן ציד; ואולם לא יידרש אדם לעבור מבחן ציד, אם יש בידו רישיון ציד תקף במועד הגשת הבקשה או שהיה בידו רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון שקדמה לכך;

(4)   לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד;

(5)   הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל רישיון ציד.

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1411

הוספת תקנה 6ג

עריכת הגרלה

6ד.     (א)  עלה מספר הזכאים לפי תקנה 6ג על מכסת רישיונות הציד הייעודית לציידים שאינם ותיקים, יחולקו הזכאים לשתי קבוצות אלה:

(1)   זכאים שהיה בידם רישיון ציד תקף לאורך כל תקופת הרישיון הנוכחית;

(2)   זכאים שלא מתקיים בהם התנאי הקבוע בפסקה (1).

          (ב)  המנהל יקיים הגרלה באופן ששישים אחוזים מהמכסה האמורה בתקנת משנה (א) תוקצה לזכאים המפורטים בתקנת משנה (א)(1), וארבעים אחוזים לזכאים המפורטים בתקנת משנה (א)(2).

          (ג)   המנהל יפרסם באתר האינטרנט של הרשות שכתובתו www.parks.org.il נוהל בדבר אופן עריכת ההגרלה, לרבות הוראות הנוגעות לגורמים שיפקחו על ביצועה, וכן יפרסם את מועד עריכת ההגרלה חודש טרם מועד ההגרלה לפחות.

          (ד)  נערכה הגרלה, יודיע המנהל למשתתפים בהגרלה את תוצאותיה בתוך חודש ממועד ההגרלה.

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1411

הוספת תקנה 6ד

כללים למתן רישיונות ציד

7.    (א)  לא יינתן רישיון ציד לאדם אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא נמצא זכאי לפי תקנה 6ג, ואם נערכה הגרלה לפי תקנה 6ד – שמו עלה בגורל;

(2)   הוא מבוטח בחברת ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרישיון;

(3)   הוא הציג אישור של הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה לפי החוק האמור.

          (ב)  לא עמד מבקש רישיון בתנאים המפורטים בתקנת משנה (א) בתוך 4 חודשים ממועד אישור הזכאות המוקדמת לפי תקנה 6ג(ב) או אם נערכה הגרלה לפי תקנה 6ד(ב), מהיום שבו קיבל הודעה מהמנהל בדבר זכייתו בהגרלה כאמור, לפי העניין, לא יהיה זכאי אותו מבקש לקבלת רישיון ציד באותה תקופת רישיון; אם נערכה הגרלה – ייגרע ממכסת רישיונות הציד ויבוא במקומו הבא אחריו ברשימת הזוכים בהגרלה מבין קבוצת הזכאים שממנה נגרע כאמור בתקנה 6ד(א) (בתקנת משנה זו – הזוכה החדש); הזוכה החדש יידרש לעמוד בתנאים הקבועים בתקנת משנה (א) בתוך פרק זמן סביר ולא יאוחר מתחילת תקופת הרישיון; לא עמד הזוכה החדש בתנאים האמורים – לא יבוא במקומו זוכה אחר.

          (ג)   הודעה על אישור זכאות מוקדמת או על זכייה בהגרלה כאמור בתקנת משנה (ב) יראו אותם כאילו הומצאו כדין לנמען, גם בלא חתימה על אישור המסירה, אם חלפו חמישה עשר ימים מיום שנשלחה בדואר רשום, זולת אם הוכיח הנמען שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו.

          (ד)  רישיון ציד יינתן לתקופה של שנה והוא יחודש מדי שנה בשנה בתקופת רישיון ובלבד שבעל הרישיון שילם את אגרת רישיון הציד הקבועה בתקנה 8(א)(3) מדי כל שנה; ואולם אם חדל להתקיים בבעל הרישיון התנאי לפי תקנת משנה (א)(2) או אם בוטל או פקע תוקפו של הרישיון לנשיאת כלי ירייה כאמור בתקנת משנה (א)(3), יפקע תוקפו של רישיון הציד; אם הותלה תוקפו של רישיון לנשיאת כלי ירייה, יראו את רישיון הציד כמותלה לאותו פרק זמן שבו הותלה תוקפו של רישיון כאמור.

מיום 13.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1723

7. (א) לא יינתן רשיון ציד אלא למי שנתקיימו בו כל אלה לא יינתן רשיון ציד ולא יצוד אדם אלא אם נתקיימו כל אלה:

(1) הוא הגיע לגיל 18;

(2) הוא מבוטח בחברת-ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרשיון;

(3) יש לו רשיון על פי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, לנשיאת רובה ציד;

(4) עבר בהצלחה מבחן בכתב לקבלת רשיון ציד, כפי שייקבע מדי פעם בידי מי ששר החקלאות הסמיכו להיות מנהל לענין תקנות אלה (להלן – המנהל); אולם אדם שהחזיק רשיון ציד בר-תוקף לפני פרסום תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), תשל"ח-1978, ולא הורשע בעבירה על הוראות החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955, או תקנות שהותקנו על פיו יהיה פטור ממבחן כאמור;

(5) הורשע אדם בעבירה כאמור בפסקה (4) או לא חידש שנה אחת לפחות את רשיון הציד, יהיה חייב לעבור בהצלחה מבחן.

(ב) רשיון ציד יינתן לתקופה של שנה אחת, אולם לאדם הנמצא בישראל לפי רשיון מעבר או לישיבת ביקור כאמור בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, מותר לתת רשיון ציד לתקופה של פחות משנה (להלן - רשיון ציד מיוחד).

(ג) תקפו של רשיון ציד יפקע ביום 31 באוגוסט של השנה שבה ניתן ושל רשיון ציד מיוחד – ביום שצויין בו.

(ג) תקפו של רשיון ציד יהיה עד שנה אחת ויפקע ביום 31 באוגוסט של כל שנה ושל רשיון ציד מיוחד - ביום שצוין בו.

(ד) בקשה לרשיון ציד תוגש בחדשים יוני, יולי או אוגוסט.

 

מיום 24.5.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4237 מיום 24.5.1981 עמ' 1033

(ד) בקשה לרשיון ציד תוגש בחדשים יוני, יולי אפריל, מאי.

 

מיום 2.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 724

(4) עבר בהצלחה מבחן בכתב לקבלת רשיון ציד, כפי שייקבע מדי פעם בידי מי ששר החקלאות הסמיכו להיות מנהל לענין תקנות אלה (להלן – המנהל) כפי שקבע המנהל מזמן לזמן; אולם אדם שהחזיק רשיון ציד בר-תוקף לפני פרסום תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), תשל"ח-1978, ולא הורשע בעבירה על הוראות החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955, או תקנות שהותקנו על פיו יהיה פטור ממבחן כאמור;

 

מיום 2.4.1995

תק' (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5676 מיום 12.4.1995 עמ' 1372

החלפת פסקה 7(א)(4)

הנוסח הקודם:

(4) עבר בהצלחה מבחן בכתב לקבלת רשיון ציד, כפי שקבע המנהל מזמן לזמן; אולם אדם שהחזיק רשיון ציד בר-תוקף לפני פרסום תקנות להגנת חיית הבר (תיקון), תשל"ח-1978, ולא הורשע בעבירה על הוראות החוק להגנת חיית הבר, תשט"ו-1955, או תקנות שהותקנו על פיו יהיה פטור ממבחן כאמור;

 

מיום 1.9.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6514 מיום 31.8.2006 עמ' 1148

(5) הורשע אדם בעבירה כאמור בפסקה (4) לפי החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955 או לא חידש שנה אחת שנתיים לפחות את רשיון הציד, יהיה חייב לעבור בהצלחה מבחן.

 

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1412

החלפת תקנה 7

הנוסח הקודם:

כללים למתן רשיונות ציד

7. (א) לא יינתן רשיון ציד ולא יצוד אדם אלא אם נתקיימו כל אלה[2]:

(1) הוא הגיע לגיל 18;

(2) הוא מבוטח בחברת-ביטוח נגד נזקי גוף של צד שלישי כתוצאה מציד לתקופת הרשיון;

(3) יש לו רשיון על פי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, לנשיאת רובה ציד;

(4) עבר בהצלחה מבחן בכתב לקבלת רשיון ציד, כפי שקבע המנהל מזמן לזמן; הודיע המבקש כי אינו יודע קרוא וכתוב יאפשר לו המנהל להיבחן בעל-פה;

(5) הורשע אדם בעבירה לפי החוק להגנת חיית הבר, התשט"ו-1955 או לא חידש שנתיים לפחות את רשיון הציד, יהיה חייב לעבור בהצלחה מבחן.

(ב) רשיון ציד יינתן לתקופה של שנה אחת, אולם לאדם הנמצא בישראל לפי רשיון מעבר או לישיבת ביקור כאמור בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, מותר לתת רשיון ציד לתקופה של פחות משנה (להלן – רשיון ציד מיוחד).

(ג) תקפו של רשיון ציד יהיה עד שנה אחת ויפקע ביום 31 באוגוסט של כל שנה ושל רשיון ציד מיוחד – ביום שצוין בו.

(ד) בקשה לרשיון ציד תוגש בחדשים אפריל, מאי.

כללים למתן היתר צידה

7א.     לא יינתן היתר צידה לאדם אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1)  הוא הגיע לגיל 21;

(2)  הוא אזרח או תושב קבע בישראל;

(3)  לא נפתחה בעניינו חקירה פלילית, לא הוגש נגדו כתב אישום, והוא לא הורשע בעבירה שמפאת מאותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה;

(4)  הוא לא קיבל הודעת תשלום קנס בשל עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, לדעת המנהל, הוא אינו ראוי לקבל היתר צידה;

(5)  לעניין היתר המתיר שימוש בכלי ירייה –

(א)   הוא הציג את אישור הרשות המוסמכת לפי חוק כלי הירייה, ולפיו הוא כשיר ועבר הכשרה לקבלת רישיון לנשיאת כלי ירייה או הרשאה לנשיאת כלי ירייה לפי אותו חוק, וכן אישור על כך שעבר הכשרה לפי חוק כלי הירייה מאת הרשות המוסמכת או באמצעות תעודה לפי סעיף 10(ג) לחוק האמור מאת בעל רישיון מיוחד המחזיק ברישיון האמור למטרות הקבועות בסעיף 3 לחוק; ואולם אם בוטל או פקע תוקפם של רישיון לנשיאת כלי הירייה או ההרשאה כאמור, יפקע תוקפו של היתר הצידה; אם הותלה תוקפם של רישיון לנשיאת כלי ירייה או ההרשאה כאמור, יראו את היתר הצידה כמותלה לאותו פרק הזמן שבו הותלה תוקפם של הרישיון או ההרשאה כאמור;

(ב)   עבר בהצלחה מבחן ציד המתאים להיתר המבוקש ושילם את האגרה הקבועה בתקנה 8(א)(2), או שהוא מחזיק ברישיון ציד תקף; מבקש שעבר את המבחן האמור בהצלחה במהלך ארבע השנים שקדמו למתן ההיתר, יהיה פטור מהמבחן ומתשלום האגרה כאמור.

מיום 1.9.1985

תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4854 מיום 1.9.1985 עמ' 1891

הוספת תקנה 7א

 

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1413

החלפת תקנה 7א

הנוסח הקודם:

כללים למתן היתר צידה

7א. לא ינתן היתר צידת ציד וחיית בר מוגנת אלא אם כן התקיימו כל אלה:

(1) המבקש הגיע לגיל 18;

(2) יש למבקש רשיון על פי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, לנשיאת כלי יריה;

(3) המבקש התאמן בשימוש בכלי יריה במטווח בתקופת שנים עשר החדשים שקדמו למתן ההיתר;

(4) המבקש לא הורשע בעבירה על הוראות חוק העונשין תשל"ז-1977.

סירוב, התליה וביטול רישיון ציד או היתר צידה

7ב.     (א)  המנהל רשאי לסרב לתת, להתלות או לבטל רישיון ציד או היתר צידה, לאחר שנתן לבעל הרישיון או ההיתר, לפי העניין, הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם התקיים אחד מאלה:

(1)   הרישיון או ההיתר ניתן לו על יסוד מידע כוזב או מטעה;

(2)   הוא הפר תנאי מהותי מתנאי הרישיון או ההיתר;

(3)   הוא הפר הוראה מהותית מהוראות לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות או לפי תקנות אלה;

(4)   הוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד או בהיתר צידה.

          (ב)  בלי לגרוע מהוראות תקנת משנה (א), המנהל רשאי להתלות רישיון ציד או היתר צידה לאחר שנתן לבעל הרישיון או ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו, אם נפתחה חקירה פלילית או הוגש כתב אישום נגדו בשל עבירה כאמור בתקנת משנה (א)(4), או שקיבל הודעת תשלום קנס בשל ביצוע עבירה לפי החוק או לפי חוק גנים ושמורות, שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד או בהיתר צידה, עד לסיום ההליכים נגדו או עד לתשלום הודעת הקנס, לפי העניין.

          (ג)   בהחלטה על התליה לפי תקנת משנה (א) או (ב), רשאי המנהל להורות כי תנאי לסיום ההתליה יהיה כי אותו אדם יעבור בהצלחה מבחן ציד, ולקבוע תנאים נוספים ככל הדרוש להבטחת קיום הוראות לפי החוק או חוק גנים ושמורות.

מיום 2.4.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 724

הוספת תקנה 7ב

 

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1413

החלפת תקנה 7ב

הנוסח הקודם:

התלייה וסירוב רשיון

7ב. (א) היה המנהל סבור כי קיים יסוד מספיק להגשת כתב אישום נגד אדם בשל עבירת ציד, רשאי הוא להחליט להתלות את רשיון הציד של אותו אדם עד לסיום ההליכים המשפטיים נגדו; לא הוגש כתב אישום לבית המשפט תוך שנה מיום ביצוע העבירה - תבוטל ההתליה.

(ב) הרשיע בית משפט אדם בשל עבירת ציד, רשאי המנהל, לפי הענין, להחליט אחת מאלה:

(1) שלא לתת או שלא לחדש רשיון;

(2) לתת או לחדש רשיון רק לאחר מילוי תנאים שנקבעו בהחלטה.

(ג) החלטות המנהל לפי סעיפים קטנים (ב) ו-(ג) תהיינה בכתב ומנומקות, ותישלחנה בדואר רשום לאדם שבענין רשיונו החליט המנהל.

אגרת רשיון ציד

8.    (א)  בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1)   במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 184 שקלים חדשים;

(2)   במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 315 שקלים חדשים;

(3)   במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,402 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

          (ב)  סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) יהיה צמוד למדד וישתנה ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ג)   סכום האגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (ב) יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.

          (ד)  בתקנה זאת –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילת תקנות אלה – המדד שפורסם בחודש מאי 1997.

מיום 28.7.1977

תק' תשל"ז-1977

ק"ת תשל"ז מס' 3743 מיום 28.7.1977 עמ' 2288

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 150 לירות 200 לירות.

 

מיום 13.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1723

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 200 לירות ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 13.7.1978

תק' (מס' 2) תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1724

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 200 לירות 300 לירות ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 22.2.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 734

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 300 לירות 450 לירות ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1980

הודעה תש"ם-1980

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1758

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 450 לירות 970 לירות ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1981

הודעה תשמ"א-1981

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1287

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 970 לירות 225 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1981

הודעה תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 227

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 225 310 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1982

הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1103

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 310 460 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 187

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 460 700 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1983

הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1116

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 700 1,100 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 154

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 1,100 1,600 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1105

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 1,600 3,350 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1984

הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2663

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 3,350 7,300 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 5.2.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 689

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 7,300 13,000 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1985

הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1198

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 13,000 17,000 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.6.1985

תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4811 מיום 31.5.1985 עמ' 1379

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 17,000 80,000 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.7.1985

הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1757

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 80,000 120,000 שקלים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1985

הודעה תשמ"ו-1985

ק"ת תשמ"ו מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 77

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 120,000 שקלים 120 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1986

הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1529

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 120 190 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.1.1987

הודעה תשמ"ז-1986

ק"ת תשמ"ז מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 281

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 190 200 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1987

הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 709

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 200 210 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.7.1987

הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1141

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 210 220 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.1.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 461

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 220 230 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.7.1988

הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1053

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 230 250 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.1.1989

הודעה תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 412

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 250 270 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 875

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 270 290 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1989

הודעה תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 316

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 290 310 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 523

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 310 335 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 46

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 335 365 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.1.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 429

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 365 385 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.7.1991

הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 951

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 385 415 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 306

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 415 445 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.7.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1396

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 445 485 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1993

הודעה תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 757

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 485 515 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 2.1.1994

הודעה תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 343

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 515 557 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.7.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1127

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 557 590 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.1.1995

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 484

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 590 634 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.1.1996

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 298

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 634 687 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.7.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1398

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 687 731 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.7.1997

תק' תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 894

החלפת תקנה 8

הנוסח הקודם:

אגרות

8. בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 731 שקלים חדשים ורשיון הציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.1997

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5875 מיום 22.1.1998 עמ' 334

(א) בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 900 927 שקלים חדשים; רשיון ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5899 מיום 14.5.1998 עמ' 721

(א) בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 927 934 שקלים חדשים; רשיון ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.1999

הודעה תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5975 מיום 25.5.1999 עמ' 856

(א) בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 934 1,000 שקלים חדשים; רשיון ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.2012

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7209 מיום 8.1.2013 עמ' 586

(א) בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 1,000 1,344 שקלים חדשים; רשיון ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.10.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7304 מיום 11.11.2013 עמ' 228

(א) בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 1,344 1,362 שקלים חדשים; רשיון ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.4.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7816 מיום 24.5.2017 עמ' 1112

(א) בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 1,362 1,340 שקלים חדשים; רשיון ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

 

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1414

(א) בעד רשיון ציד תשולם אגרה בסך 1,340 שקלים חדשים; רשיון ציד יהיה בר תוקף לאחר תשלום האגרה.

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 175 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 300 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,340 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

(ב) סכום האגרה הנקוב בתקנת משנה (א) יהיה צמוד למדד וישתנה ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור עליית שינוי המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

מיום 1.4.2018

הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8068 מיום 5.9.2018 עמ' 2770

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 175 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 300 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,340 1,343 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

 

מיום 1.10.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1319

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 175 178 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 300 305 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,343 1,356 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

 

מיום 1.4.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8198 מיום 31.3.2019 עמ' 3086

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 178 177 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 305 304 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,356 1,353 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

 

מיום 1.10.2019

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8285 מיום 3.11.2019 עמ' 46

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 177 179 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 304 307 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,353 1,364 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

 

מיום 1.4.2020

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8591 מיום 10.6.2020 עמ' 1510

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 179 178 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 307 305 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,364 1,355 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

 

מיום 1.10.020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 8848 מיום 26.10.2020 עמ' 256

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 178 177 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 305 304 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,355 1,353 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

 

מיום 1.4.2021

הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9484 מיום 4.7.2021 עמ' 3595

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 177 178 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 304 305 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,353 1,355 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

 

מיום 1.10.2021

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9680 מיום 17.10.2021 עמ' 204

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 178 181 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 305 311 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,355 1,383 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

 

מיום 1.4.2022

הודעה (מס' 2) תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10096 מיום 6.4.2022 עמ' 2579

(א) בעד רישיון ציד תשולם אגרה בסכומים ובמועדים המפורטים להלן:

(1) במועד הגשת בקשה לאישור זכאות מוקדמת תשולם אגרה בסכום של 181 184 שקלים חדשים;

(2) במועד מבחן ציד תשולם אגרה בסכום של 311 315 שקלים חדשים;

(3) במועד קבלת רישיון ציד תשולם אגרה בסכום של 1,383 1,402 שקלים חדשים, והרישיון יהיה בר-תוקף לאחר תשלום אגרה.

9.    (בוטלה).

מיום 1.8.2017

תק' תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1414

ביטול תקנה 9

הנוסח הקודם:

פטור מאגרה

9. (א) רשיון ציד הניתן לחבר נציגות דיפלומטית או קונסולרית של מדינת-חוץ פטור מאגרה, אם המדינה האמורה מעניקה פטור כאמור לחברי הנציגות הדיפלומטית או הקונסולרית של ישראל.

(ב) אישור מאת שר החוץ או מי שהסמיך לכך כי הוראות תקנת משנה (א) נתמלאו לגבי פלוני ישמש ראיה לכך.

סימון

10.  (א)  המנהל או מי שהוא הסמיכו לכך, רשאי לסמן חיות בר שברשות מחזיק וכל תולדה שלהן.

          (ב)  המחזיק בחיות בר ימציא למנהל, לפי דרישתו, את חיות הבר במקום ובמועד שקבע המנהל לשם ביצוע הסימון, ויגיש לו כל סיוע הדרוש לענין.

          (ג)   על אף האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב) רשאי המנהל לדרוש מהמחזיק בחיות בר לסמן אותן וכל תולדה שלהן בעצמו, בדרך שיורה לו המנהל.

          (ד)  בתקנה זו, "חיית בר" - למעט מזיק וחיית בר מטופחת.

מיום 13.7.1978

תק' תשל"ח-1978

ק"ת תשל"ח מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1724

החלפת תקנת משנה 10(א)

הנוסח הקודם:

(א) לא יחזיק אדם חיית בר, למעט ציפורי שיר מסוג התוכים, אורגים, ספרמטידים וכנרים, ולא יחזיק חלק ממנה, אלא לפי היתר מאת שר החקלאות או מי שהסמיך להיות מנהל לענין תקנות אלה (להלן – המנהל), ובהתאם לתנאי ההיתר.

 

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 357

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

החזקת חיית בר

10. (א) לא יחזיק אדם חיית בר, למעט ציפורי שיר מסוג התוכים, אורגים, ספרמטידים וכנרים, ולא יחזיק חלק ממנה, אלא על פי היתר מאת שר החקלאות או מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

(ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על רשות מקומית המחזיקה חיות בר בגן חיות, ועל צייד בעל רשיון ציד המחזיק חלקי חיות בר שהן ציד.

דיווח

10א.  מחזיק בחיות בר ידווח עליהן למנהל ב-1 בינואר של כל שנה, לפי טופס 1 בתוספת.

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 357

הוספת תקנה 10א

גני חיות

11.  רשות מקומית המחזיקה חיות בגן חיות תמסור למנהל כל שנה בין 1 בספטמבר ו-15 בו תסקיר, בטופס שהורה המנהל, על מספר חיות-הבר וסוגיהן שבהחזקתה כאמור, במשך השנה שקדמה להגשת התסקיר.

מלאכת מילוי עורות

12.  לא יעסוק אדם במלאכת מילוי עורות של חיות-בר, אלא לפי היתר מאת המנהל ובהתאם לתנאי ההיתר.

בקשת היתר לסחר, החזקה או העברה

12א.  (א)  בקשה להיתר תוגש למנהל לפי טופס 2 בתוספת; עותק הבקשה יישלח למנהל השירותים הווטרינריים.

          (ב)  המנהל רשאי לדרוש מן המבקש פרטים נוספים הנחוצים, לדעתו, לטיפול בבקשה.

          (ג)   המנהל רשאי לתת היתר, בתנאים או בלעדיהם, לסרב לתתו, לשנותו או לבטלו בכל עת.

          (ד)  היתר יינתן לפי טופס 3 בתוספת.

מיום 9.1.1983

תק' תשמ"ג-1983

ק"ת תשמ"ג מס' 4447 מיום 9.1.1983 עמ' 574

הוספת תקנה 12א

 

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 357

החלפת תקנה 12א

הנוסח הקודם:

הגבלות על הוצאת חיית בר מוגנת מישראל

12א. לא יוציא אדם מישראל חיית בר מוגנת אלא על פי היתר מאת המנהל.

תנאים למתן היתר

12ב.  לא יתן המנהל היתר אלא בהתקיים כל אלה:

(1)  ההיתר המבוקש תואם את הוראות האמנה;

(2)  מנהל השירותים הווטרינריים נתן הסכמתו למתן היתר כמבוקש;

(3)  אם ההיתר הוא למבקש שעיסוקו בגידול או ברבייה של חיות בר מסדרת הקופאיים (הפרימאטים) שיובאו לישראל, יינתן היתר ליצוא חיות הבר או יצוא תולדותיהן למדינה אחרת, או היתר אחר שנועד לשרת יצוא כאמור, רק אם ההיתר הוא למטרות של שמירת טבע, שיקום והצלה, או חינוך ותצוגה;

(4)  אם ההיתר הוא לסחר בפרוות חיית בר או במוצר הכולל פרווה כאמור, יינתן היתר כאמור רק לסחר בפרווה או במוצר כאמור שמשמשים או שמיועדים לשמש לצורכי דת או מסורת דתית, למחקר מדעי, לחינוך או להוראה, למטרות פיקוח ואכיפה או לצורך יבוא או יצוא של פריט אישי שהועבר בירושה למבקש ההיתר; לעניין זה, "פרווה" – עור בעל חיים הכולל כסות שיער.

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 357

הוספת תקנה 12ב

 

מיום 20.1.2013

תק' תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7214 מיום 20.1.2013 עמ' 644

12ב. לא יתן המנהל היתר אלא בהתקיים שני אלה כל אלה:

(1) ההיתר המבוקש תואם את הוראות האמנה;

(2) מנהל השירותים הווטרינריים נתן הסכמתו למתן היתר כמבוקש;

(3) אם ההיתר הוא למבקש שעיסוקו בגידול או ברבייה של חיות בר מסדרת הקופאיים (הפרימאטים) שיובאו לישראל, יינתן היתר ליצוא חיות הבר או יצוא תולדותיהן למדינה אחרת, או היתר אחר שנועד לשרת יצוא כאמור, רק אם ההיתר הוא למטרות של שמירת טבע, שיקום והצלה, או חינוך ותצוגה.

 

מיום 6.12.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9428 מיום 9.6.2021 עמ' 3322

הוספת פסקה 12ב(4)

אגרת היתר סחר

12ג.   (א)  בעד מתן היתר –

(1)   לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 367 שקלים חדשים;

(2)   לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 183 שקלים חדשים;

(3)   לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 92 שקלים חדשים;

(4)   לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 919 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,295 שקלים חדשים לשנה;

(5)   להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 278 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

          (ב)  הסכום הנקוב בתקנת משנה (א) יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, והוא ישתנה כל אימת שהמדד עלה ב-5% לפחות או שחלפו ששה חודשים ממועד השינוי האחרון, לפי המוקדם.

          (ג)   המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנתה עקב האמור בתקנת משנה (ב).

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 357

הוספת תקנה 12ג

 

מיום 9.1.1996

הודעה תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 422

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 200 214 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 100 107 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 50 54 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 500 535 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 5,000 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 150 161 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 1.7.1997

הודעה תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 707

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 214 242 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 107 121 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 54 61 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 535 605 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 5,000 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 161 182 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 1.5.1998

הודעה תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5894 מיום 27.4.1998 עמ' 665

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 242 252 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 121 126 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 61 64 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 605 629 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 5,000 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 182 189 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 10.6.2008

הודעה תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6679 מיום 11.6.2008 עמ' 988

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 252 307 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 126 154 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 64 78 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 629 767 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 5,000 6,098 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 189 231 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 1.4.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7107 מיום 4.4.2012 עמ' 1008

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 307 347 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 154 174 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 78 88 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 767 868 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 6,098 6,899 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 231 261 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 1.4.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7393 מיום 6.7.2014 עמ' 1478

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 347 357 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 174 179 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 88 91 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 868 894 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 6,899 7,104 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 261 269 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 16.5.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8008 מיום 28.5.2018 עמ' 2012

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 357 356 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 179 178 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 91 90 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 894 892 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,104 7,082 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 269 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 16.11.2018

הודעה תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8119 מיום 10.12.2018 עמ' 1480

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 356 360 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 178 180 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 90 91 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 892 902 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,082 7,160 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 269 272 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 16.5.2019

הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8225 מיום 27.5.2019 עמ' 3264

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 360 361 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 180 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 91 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 902 904 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,160 7,175 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 272 273 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 16.11.2019

הודעה תש"ף-2019

ק"ת תש"ף מס' 8293 מיום 28.11.2019 עמ' 130

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 361 362 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 180 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 91 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 904 906 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,175 7,189 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 273 274 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 16.5.2020

הודעה (מס' 2) תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8586 מים 3.6.2020 עמ' 1494

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 362 359 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 180 179 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 91 90 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 906 899 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,189 7,132 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 274 272 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 16.5.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9444 מיום 17.6.2021 עמ' 3408

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 359 361 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 179 180 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 90 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 899 906 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,132 7,189 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 272 274 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

 

מיום 16.11.2021

הודעה (מס' 2) תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9796 מיום 14.12.2021 עמ' 1134

(א) בעד מתן היתר –

(1) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 1 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 361 367 שקלים חדשים;

(2) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר הנכללת בנספח מס' 2 לאמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 180 183 שקלים חדשים;

(3) לסחר שענינו יבוא או יצוא של חיית בר שאינה נכללת בנספחי האמנה, ישלם המבקש אגרה בשיעור של 90 92 שקלים חדשים;

(4) לסחר שאיננו יבוא או יצוא ישלם המבקש אגרה בשיעור של 906 919 שקלים חדשים לשנה; על אף האמור בפסקה זו יהא פטור מתשלום אגרה מי שהמחזור השנתי שלו בסחר כאמור, אינו עולה על סך 7,189 7,295 שקלים חדשים לשנה;

(5) להחזקת חיית בר ישלם המבקש אגרה בסך 274 278 שקלים חדשים לשנה, אולם מי שמחזיק בפחות מ-5 חיות בר או מי שמחזיק בחיות בר לצורכי מחקר, יהא פטור מתשלום אגרה כאמור.

סייג לחובת היתר

12ד.  בעל רשיון ציד והיתר צידה מיוחד פטור מחובת היתר להחזקה או העברה לגבי גווית חיית בר שנצודה בידו כדין, ובלבד שלהחזקה או להעברה ניתנו כל אישור או הסכמה של מנהל השירותים הווטרינריים הנדרשים לפי כל דין אחר.

מיום 22.12.1994

תק' תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 357

הוספת תקנה 12ד

ביטול

13.  תקנות להגנת חיית-הבר, תשל"א-1971 – בטלות.

תחילה

14.  תחילתן של תקנות אלה ביום העשירי לאחר פרסומן.

השם

15.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976".

 

תוספת

טופס 1

(תקנה 10א)

[דיווח שנתי על החזקת חיות בר]

 

טופס 2

(תקנה 12א(א))

[בקשה להיתר לסחר החזקה העברה של חיות בר]

 

 

טופס 3

(תקנה 12א(ד))

היתר לסחר/העברה/החזקה של חיות בר

בתוקף סמכותי לפי תקנה 12א לתקנות להגנת חיית הבר, תשל"ו-1976, אני מתיר בזה ל-  שכתובתו

 

1.        לסחור/להחזיק בחיות בר כמפורט להלן:

     שם עממי      שם מדעי      כמות

1.   

2.   

3.   

2.        להעביר ממקום  למקום חיות בר כמפורט לעיל.

3.        תנאים להיתר:

 

4.        בעד היתר זה תשולם אגרה בסך  שקלים חדשים.

5.        ההיתר בתוקף מיום תשלום האגרה עד יום

      

      תאריך                המנהל

 

 

 

 

 

ט' באב תשל"ו (5 באוגוסט 1976)                           אהרן אוזן

                                                                                           שר החקלאות

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ו מס' 3586 מיום 9.9.1976 עמ' 2631.

תוקנו ק"ת תשל"ז מס' 3743 מיום 28.7.1977 עמ' 2288 – תק' תשל"ז-1977.

ק"ת תשל"ח: מס' 3869 מיום 13.7.1978 עמ' 1723 – תק' תשל"ח-1978. עמ' 1724 – תק' (מס' 2) תשל"ח-1978.

ק"ת תשל"ט מס' 3947 מיום 22.2.1979 עמ' 734 – תק' תשל"ט-1979.

י"פ תש"ם מס' 2631 מיום 2.6.1980 עמ' 1758 – הודעה תש"ם-1980 בפרט 40 להודעת אגרות חקלאיות, תש"ם-1980; תחילתה ביום 1.4.1980.

י"פ תשמ"א מס' 2700 מיום 31.3.1981 עמ' 1287 – הודעה תשמ"א-1981 בפרט 40 להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.4.1981.

ק"ת תשמ"א מס' 4237 מיום 24.5.1981 עמ' 1033 – תק' תשמ"א-1981.

ק"ת תשמ"ב מס' 4281 מיום 2.11.1981 עמ' 227 – הודעה תשמ"ב-1981 בפרט 38 להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ב-1981; תחילתה ביום 1.10.1981. מס' 4356 מיום 26.5.1982 עמ' 1103 – הודעה (מס' 2) תשמ"ב-1982 בפרט 38 להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ב-1982; תחילתה ביום 1.4.1982.

ק"ת תשמ"ג: מס' 4423 מיום 31.10.1982 עמ' 187 – הודעה תשמ"ג-1982 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982. מס' 4447 מיום 9.1.1983 עמ' 574 – תק' תשמ"ג-1983. מס' 4483 מיום 12.4.1983 עמ' 1116 – הודעה (מס' 2) תשמ"ג-1983 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ג-1983; תחילתה ביום 1.4.1983. מס' 4488 מיום 28.4.1983 עמ' 1198 – תק' (מס' 2) תשמ"ג-1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4536 מיום 30.9.1983 עמ' 154 – הודעה תשמ"ד-1983 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983. מס' 4555 מיום 10.11.1983 עמ' 411 – תק' תשמ"ד-1983. מס' 4606 מיום 22.3.1984 עמ' 1105 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.4.1984. מס' 4707 מיום 25.9.1984 עמ' 2663 – הודעה (מס' 3) תשמ"ד-1984 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה: מס' 4739 מיום 23.12.1984 עמ' 417 – תק' תשמ"ה-1984; תחילתן ביום 30.12.1984. מס' 4761 מיום 12.2.1985 עמ' 689 – הודעה תשמ"ה-1985 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 5.2.1985. מס' 4798 מיום 29.4.1985 עמ' 1198 – הודעה (מס' 2) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.4.1985. מס' 4811 מיום 31.5.1985 עמ' 1379 – תק' (מס' 2) תשמ"ה-1985; תחילתן ביום 1.6.1985. מס' 4841 מיום 16.7.1985 עמ' 1757 – הודעה (מס' 3) תשמ"ה-1985 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.7.1985. מס' 4854 מיום 1.9.1985 עמ' 1891 – תק' (מס' 3) תשמ"ה-1985.

ק"ת תשמ"ו: מס' 4864 מיום 16.10.1985 עמ' 77 – הודעה תשמ"ו-1985 בסעיף 1(לח) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ו-1985; תחילתה ביום 1.10.1985. מס' 4974 מיום 1.10.1986 עמ' 1529 – הודעה (מס' 2) תשמ"ו-1986 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ו-1986; תחילתה ביום 1.10.1986.

ק"ת תשמ"ז: מס' 4994 מיום 31.12.1986 עמ' 281 – הודעה תשמ"ז-1986 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.1.1987. מס' 5019 מיום 31.3.1987 עמ' 709 – הודעה (מס' 2) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ז-1987; תחילתה ביום 1.4.1987. מס' 5043 מיום 23.7.1987 עמ' 1141 – הודעה (מס' 3) תשמ"ז-1987 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשמ"ז-1986; תחילתה ביום 1.7.1987.

ק"ת תשמ"ח: מס' 5083 מיום 4.2.1988 עמ' 461 – הודעה תשמ"ח-1988 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.1.1988. מס' 5127 מיום 15.8.1988 עמ' 1053 – הודעה (מס' 2) תשמ"ח-1988 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט: מס' 5161 מיום 25.1.1989 עמ' 412 – הודעה תשמ"ט-1989 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.1.1989. מס' 5188 מיום 8.6.1989 עמ' 875 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 1.4.1989. מס' 5209 מיום 8.8.1989 עמ' 1245 – תק' תשמ"ט-1989.

ק"ת תש"ן: מס' 5244 מיום 25.1.1990 עמ' 316 – הודעה תש"ן-1990 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.10.1989. מס' 5259 מיום 29.3.1990 עמ' 523 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.4.1990.

ק"ת תשנ"א: מס' 5299 מיום 18.10.1990 עמ' 46 – הודעה תשנ"א-1990 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.10.1990. מס' 5322 מיום 17.1.1991 עמ' 429 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.1.1991. מס' 5340 מיום 12.3.1991 עמ' 724 – תק' תשנ"א-1991; תחילתן ביום 2.4.1991. מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 951 – הודעה (מס' 3) תשנ"א-1991 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 3), תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב: מס' 5391 מיום 17.10.1991 עמ' 306 – הודעה תשנ"ב-1991 בסעיף 1(לז) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.10.1991. מס' 5460 מיום 21.7.1992 עמ' 1396 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5516 מיום 22.4.1993 עמ' 757 – הודעה תשנ"ג-1993 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.4.1993.

ק"ת תשנ"ד: מס' 5571 מיום 6.1.1994 עמ' 343 – הודעה תשנ"ד-1994 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 2.1.1994. מס' 5611 מיום 1.7.1994 עמ' 1127 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה: מס' 5640 מיום 22.11.1994 עמ' 356 – תק' תשנ"ה-1994; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 6 לענין הוראות מעבר. מס' 5648 מיום 29.12.1994 עמ' 484 – הודעה תשנ"ה-1994 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995. מס' 5676 מיום 12.4.1995 עמ' 1372 – תק' תשנ"ה-1995; תחילתן ביום 2.4.1995.

ק"ת תשנ"ו: מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 298 – הודעה תשנ"ו-1995 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות, תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996. מס' 5729 מיום 9.1.1996 עמ' 422 – הודעה תשנ"ו-1996 (אגרת היתר סחר). מס' 5769 מיום 1.7.1996 עמ' 1398 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996 בסעיף 1(לו) להודעת אגרות חקלאיות (מס' 2), תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז: מס' 5831 מיום 29.5.1997 עמ' 707 – הודעה תשנ"ז-1997 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 1.7.1997. מס' 5838 מיום 1.7.1997 עמ' 894 – תק' תשנ"ז-1997.

ק"ת תשנ"ח: מס' 5875 מיום 22.1.1998 עמ' 334 – הודעה תשנ"ח-1998 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.10.1997. מס' 5894 מיום 27.4.1998 עמ' 665 – הודעה תשנ"ח-1998 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 1.5.1998. מס' 5899 מיום 14.5.1998 עמ' 722 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.4.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5975 מיום 25.5.1999 עמ' 856 – הודעה תשנ"ט-1999 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.4.1999.

ק"ת תשס"ו מס' 6514 מיום 31.8.2006 עמ' 1148 – תק' תשס"ו-2006; תחילתן ביום 1.9.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6679 מיום 11.6.2008 עמ' 988 – הודעה תשס"ח-2008 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 10.6.2008.

ק"ת תשע"ב מס' 7107 מיום 4.4.2012 עמ' 1008 – הודעה תשע"ב-2012 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 1.4.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7209 מיום 8.1.2013 עמ' 586 – הודעה תשע"ג-2013 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.10.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7214 מיום 20.1.2013 עמ' 644 – תק' תשע"ג-2013; ר' תקנה 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשע"ד מס' 7304 מיום 11.11.2013 עמ' 228 – הודעה תשע"ד-2013 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.10.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7393 מיום 6.7.2014 עמ' 1478 – הודעה תשע"ד-2014 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 1.4.2014.

ק"ת תשע"ז מס' 7816 מיום 24.5.2017 עמ' 1112 – הודעה תשע"ז-2017 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.4.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7845 מיום 1.8.2017 עמ' 1410 – תק' תשע"ז-2017; ר' תקנה 9 לענין הוראת מעבר.

9. (א) על אף האמור בתקנות 6ג ו-6ד לתקנות העיקריות כנוסחן בתקנה 3 לתקנות אלה –

  (1) המנהל ייתן רישיון ציד למבקש שהוא צייד ותיק, אם התקיימו כל אלה:

   (א) הוא עמד בתנאים הקבועים בתקנות 6ג(ב)(2), (4) ו-(5), 7(א)(2) ו-(3);

   (ב) הוא שילם אגרת רישיון ציד לפי תקנה 8;

   (ג) אם לא חידש שנתיים או יותר את רישיון הציד – עבר בהצלחה מבחן ציד;

  לעניין זה, יראו מי שהיה בידו רישיון ציד מותלה ביום תחילתן של תקנות אלה כצייד ותיק, אם בוטלה ההתליה מן הטעם שהוחלט שלא להגיש נגדו כתב אישום, או שהוא זוכה מביצוע העבירה שהיתה עילת ההתליה, או שהעבירה שבה הורשע אינה כאמור בפסקה (2) ועבר מבחן ציד;

  (2) סמכויות המנהל לעניין רישיונות ציד כאמור יופעלו לפי החוק ולפי תקנות אלה, ואולם נוסף על האמור בתקנה 7ב, צייד ותיק שהמנהל מצא שהוא הורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה הוא אינו ראוי עוד להחזיק ברישיון ציד, לא ייחשב כצייד ותיק לעניין מכסת רישיונות הציד האמורה בתקנה 6ב.

 (ב) על אף האמור בתקנה 6ד, לעניין תקופת הרישיון הראשונה שלאחר יום תחילתן של תקנות אלה, לא יחולו תקנות משנה (א) ו-(ב) שבתקנה האמורה.

ק"ת תשע"ח מס' 8008 מיום 28.5.2018 עמ' 2012 – הודעה תשע"ח-2018 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 16.5.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 8068 מיום 5.9.2018 עמ' 2770 – הודעה (מס' 2) תשע"ח-2018 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.4.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8106 מיום 13.11.2018 עמ' 1319 – הודעה תשע"ט-2018 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.10.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8119 מיום 10.12.2018 עמ' 1480 – הודעה תשע"ט-2018 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 16.11.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8198 מיום 31.3.2019 עמ' 3086 – הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.4.2019.

ק"ת תשע"ט מס' 8225 מיום 27.5.2019 עמ' 3263 – הודעה (מס' 2) תשע"ט-2019 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 16.5.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8285 מיום 3.11.2019 עמ' 46 – הודעה תש"ף-2019 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.10.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8293 מיום 28.11.2019 עמ' 130 – הודעה תש"ף-2019 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 16.11.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8319 מיום 6.1.2020 עמ' 375 – הוראת שעה תש"ף-2020; תוקפה שנתיים מיום פרסומה.

ק"ת תש"ף מס' 8586 מיום 3.6.2020 עמ' 1494 – הודעה (מס' 2) תש"ף-2020 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 16.5.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8591 מיום 10.6.2020 עמ' 1510 – הודעה (מס' 2) תש"ף-2020 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.4.2020.

ק"ת תש"ף מס' 8762 מיום 16.9.2020 עמ' 2744 – הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020; תוקפה עד יום 31.8.2024. תוקנה ק"ת תשפ"א מס' 9594 מיום 29.8.2021 עמ' 4052 – הוראת שעה (מס' 2) תש"ף-2020 (תיקון) תשפ"א-2021.

ק"ת תשפ"א מס' 8848 מיום 26.10.2020 עמ' 256 – הודעה תשפ"א-2020 (אגרת רשיון ציד); תחילתה ביום 1.10.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9428 מיום 9.6.2021 עמ' 3322 – תק' תשפ"א-2021; תחילתן 180 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

3. על אף האמור בתקנות אלה, מי שניתן לו היתר כאמור בסעיף 8 לחוק לסחר בפרוות חיית בר או במוצר הכולל פרווה כאמור, ערב יום התחילה, רשאי להמשיך ולהחזיק בפרווה שניתן לו היתר כאמור לגביה וכן לסחור בה, בהיתר מאת המנהל, ובלבד שהודיע למנהל עד יום התחילה על כמות הפרוות שהוא מחזיק בהן בהיתר כאמור; בתקנה זו –

 "המנהל" – כהגדרתו בתקנות העיקריות;

 "פרווה" – כהגדרתה בתקנה 12ב(4) לתקנות העיקריות כנוסחה בתקנה 1 לתקנות אלה.

ק"ת תשפ"א מס' 9444 מיום 17.6.2021 עמ' 3408 – הודעה תשפ"א-2021 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 16.5.2021.

ק"ת תשפ"א מס' 9484 מיום 4.7.2021 עמ' 3595 – הודעה (מס' 2) תשפ"א-2021 (אגרת רישיון ציד); תחילתה ביום 1.4.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9680 מיום 17.10.2021 עמ' 204 – הודעה תשפ"ב-2021 (אגרת רישיון ציד); תחילתה ביום 1.10.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9796 מיום 14.12.2021 עמ' 1134 – הודעה (מס' 2) תשפ"ב-2021 (אגרת היתר סחר); תחילתה ביום 16.11.2021.

ק"ת תשפ"ב מס' 9889 מיום 4.1.2022 עמ' 1568 – הוראת שעה תשפ"ב-2022; תוקפה עד יום 31.1.2022.

ק"ת תשפ"ב מס' 9911 מיום 10.1.2022 עמ' 1680 – הוראת שעה (מס' 2) תשפ"ב-2022; תוקפה לשנתיים.

ק"ת תשפ"ב מס' 10096 מיום 6.4.2022 עמ' 2579 – הודעה (מס' 2) תשפ"ב-2022 (אגרת רישיון ציד); תחילתה ביום 1.4.2022.

[1] עד יום 31.1.2022 יראו כאילו התקנה נמחקה: ק"ת תשפ"ב מס' 9889 מיום 4.1.2022 עמ' 1568.

[2] ר' תקנות להגנת חיית הבר (הוראת שעה), תשע"א-2010.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות