תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), תשס"ב-2002

עבודה – הודעה לעובד

עבודה – עובדים – תנאי עבודה

תוכן ענינים

סעיף 1

צורת ההודעה

Go

2

סעיף 2

פרטים נוספים

Go

2

סעיף 3

פטור לסוגי מעבידים

Go

2

תוספת

Go

2


תקנות הודעה לעובד (תנאי עבודה) (צורת הודעה ופרטיה), תשס"ב-2002*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(ג) ו-11 לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה), תשס"ב-2002 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ועם ארגונים ארציים יציגים של מעבידים, שלדעתי הם נוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

צורת ההודעה

1.       (א)  הודעה בדבר פירוט תנאי העבודה לפי סעיף 2 לחוק, תיערך לפי טופס 1 שבתוספת.

           (ב)  הודעה נפרדת על תנאים סוציאליים, כאמור בסיפה של פסקה (8), בסעיף 2(א) לחוק, תיערך לפי טופס 2 שבתוספת.

           (ג)   הודעה על שינוי בתנאי העבודה לפי סעיף 3 לחוק, תיערך לפי טופס 3 שבתוספת.

פרטים נוספים

2.       בהודעה לעובד לפי סעיפים 1 ו- 3 לחוק, ייכללו גם פרטים אלה:

(1)  הבסיס שלפיו משולם השכר: משכורת חודשית, שכר שעה, שכר יום, שכר שבוע, שכר תוצרת או שכר קיבולת;

(2)  תשלום בשווה כסף לפי סעיף 3 לחוק הגנת השכר, תשי"ח-1958, אם הוסכם על דרך תשלום זו; ולענין תשלום בשווה כסף בשיעור קבוע - גם שיעור התשלום.

פטור לסוגי מעבידים

3.       מעביד של עובד זר, אשר נתן לעובד הזר חוזה עבודה בהתאם לחוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), תשנ"א-1991, יהיה פטור ממתן ההודעה האמורה בסעיף 2 לחוק, וזאת בלי לגרוע משאר חובותיו על פי החוק.

תוספת

טופס 1

(תקנה 1(א))

[הודעה בדבר פירוט תנאי עבודה]

טופס 2

(תקנה 1(ב))

[הודעה על הפרשת תשלומים בעבור תנאים סוציאליים]

טופס 3

(תקנה 1(ג))

[הודעה על שינוי בתנאי העבודה]

ט"ו בתמוז תשס"ב (25 ביוני 2002)                       שלמה בניזרי

                                                                                           שר העבודה והרווחה* פורסמו ק"ת תשס"ב מס' 6180 מיום 7.7.2002 עמ' 927.