חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב-1992

משפט פרטי וכלכלה – כספים – הלוואות לדיור

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

גובה הלוואה לדיור

Go

2

סעיף 3

תקופת החזר ההלוואה

Go

2

סעיף 4

ריבית

Go

2

סעיף 4א

קביעת עלות ההפרש

Go

2

סעיף 5

הצמדה

Go

2

סעיף 5א

ועדה מיוחדת

Go

2

סעיף 5ב

ועדת ערר

Go

2

סעיף 6

הלוואות בתנאים שונים

Go

3

סעיף 6ב1

שכר טרחת עורך דין בשל אי תשלום הלוואה

Go

3

סעיף 6ד

מענק מיוחד לזכאים בנגב

Go

3

סעיף 7

בניה בטחונית

Go

3

סעיף 7א

שינוי התוספת

Go

3

סעיף 7ב

פרשנות התוספת

Go

3

סעיף 8

ביצוע ותקנות

Go

3

סעיף 9

הוראות מעבר

Go

3

סעיף 10

תחילה ותחולה

Go

3

תוספת

Go

4


חוק הלוואות לדיור, תשנ"ב-1992*

הגדרות

1.    בחוק זה -

           "דירה" - חדר או מערכת חדרים המשמשים או שנועדו לשמש יחידה שלמה ונפרדת למגורים;

           "הכללים" - כללי משרד הבינוי והשיכון לענין הזכאות לסיוע בדיור, שייקבעו בתיאום עם משרד האוצר;

           "זכאי" - מי שהוא מחוסר דיור והוא זכאי לסיוע בדיור לפי הכללים;

מיום 3.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1681 מיום 3.8.1998 עמ' 308 (ה"ח 2732)

החלפת הגדרת "זכאי"

הנוסח הקודם:

"זכאי" – מי שהוא מחוסר דיור והוא זכאי לסיוע בדיור לפי הכללים, למעט הזכאים המפורטים בתוספת; השר יהיה רשאי לשנות את התוספת בצו באישור הועדה;

           "הלוואה לדיור" - הלוואה הניתנת לזכאים מתקציב המדינה או בסיוע של המדינה למטרה של רכישת דירה או בנייתה או למטרה של רכישת זכויות בדירה, למעט הלוואה הניתנת לזכאים בלבד ללא סיוע ישיר של המדינה;

           "השר" - שר הבינוי והשיכון בהסכמת שר האוצר;

           "הועדה" - ועדת הכספים של הכנסת;

           "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

           "ועדה מיוחדת" - הועדה המיוחדת שהוקמה לפי סעיף 5א;

מיום מינוי החברים לועדה המיוחדת ולועדת הערר

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ב מס' 1837 מיום 21.3.2002 עמ' 214 (ה"ח 3092)

הוספת הגדרת "ועדה מיוחדת"

"ועדת ערר" - ועדת הערר שהוקמה לפי סעיף 5ב.

מיום מינוי החברים לועדה המיוחדת ולועדת הערר

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ב מס' 1837 מיום 21.3.2002 עמ' 214 (ה"ח 3092)

הוספת הגדרת "ועדת ערר"

גובה הלוואה לדיור

2.    (א)  גובה הלוואה לדיור יהיה בין 46,080 שקלים חדשים לבין 227,520 שקלים חדשים, בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה.

           (ב)  זכאי רשאי לבקש ולקבל הלוואה לדיור, גם בסכום נמוך מזה שנקבע בסעיף קטן (א).

           (ג)   השר רשאי, מפעם לפעם, לעדכן את סכומי ההלוואות לדיור, בשיעורים שיקבע.

מיום 3.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1681 מיום 3.8.1998 עמ' 308 (ה"ח 2732)

(א) גובה הלוואה לדיור יהיה בין 70,000 48,000 שקלים חדשים ל-160,000 237,000 שקלים חדשים, בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 443 (ה"ח 3115)

(א) גובה הלוואה לדיור יהיה בין 48,000 שקלים חדשים ל-237,000 שקלים חדשים בין 46,080 שקלים חדשים לבין 227,520 שקלים חדשים, בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה.

תקופת החזר ההלוואה

3.    (א)  התקופה להחזר הלוואה לדיור תהיה בין עשר לשלושים שנים, לפי בחירת הזכאי, בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה.

           (ב)  זכאי רשאי לקבל, לפי בקשתו, הלוואה לדיור לתקופה שהיא קצרה מן האמורה בסעיף קטן (א).

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 237 (ה"ח 951)

(א) התקופה להחזר הלוואה לדיור תהיה בין עשרים וחמש לשלושים שנים עשר לשלושים שנים, לפי בחירת הזכאי, בהתאם לתקנות שיקבע השר באישור הועדה.

ריבית

4.       הלוואה לדיור תישא ריבית צמודה בשיעור הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, פחות 0.5%, אך לא יותר מ-3% או מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה, הנמוך מביניהם, בהתאם לתקופה להחזר ההלוואה – לזכאי שסך הנקודות שלו הוא לפחות 599 נקודות.

מיום 3.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1681 מיום 3.8.1998 עמ' 308 (ה"ח 2732)

4. הלוואה לדיור תישא ריבית צמודה במלואה בשיעור של עד 4% לשנה בשיעורים כמפורט בתוספת.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 237 (ה"ח 951)

4. הלוואה לדיור תישא ריבית צמודה במלואה בשיעורים כמפורט בתוספת בשיעור הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, פחות 0.5%, אך לא יותר מ-3% או מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה, הנמוך מביניהם, בהתאם לתקופה להחזר ההלוואה – לזכאי שסך הנקודות שלו הוא לפחות 599 נקודות.

קביעת עלות ההפרש

4א.     (א)  שר האוצר ידווח לוועדה, אחת לשנה, על מימוש ההלוואות ועל סכום ההלוואות הכולל שניתן לזכאים בסיועה של המדינה.

           (ב)  מצא שר האוצר שעלות ההפרש שבין הריבית הקבועה בסעיף 4 לבין הריבית, בלא ההפחתה בשיעור של 0.5%, כשהוא מופכל בסכום ההלוואות שניתנו לזכאים בסיוע של המדינה בכל שנה (בסעיף זה – מימוש מלוא הסכום) שווה לסך של 170 מיליון שקלים חדשים, יודיע על כך לוועדה.

           (ג)   הודיע שר האוצר לוועדה כאמור בסעיף קטן (א), תקבע הוועדה את מימוש מלוא הסכום על פי הערכת שר האוצר או מי שהוא הסמיך לכך, אלא אם כן הוכח להנחת דעתה של הוועדה, על פי הערכה אחרת שהוגשה לה, כי מימוש הסכום הנקוב בסעיף קטן (א) שונה מהערכת שר האוצר; הערכות לפי סעיף קטן זה יוגשו בצירוף נתונים ואומדנים.

           (ד)  קבעה הוועדה שמימוש מלוא הסכום שווה ל-170 מיליון שקלים חדשים, יפרסם שר האוצר הודעה ברשומות וההלוואה לדיור לפי חוק זה, מאותו מועד ועד תום אותה שנת כספים, תהיה בשיעור הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מ-3% או מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה, הנמוך מביניהם, בהתאם לתקופה להחזר ההלוואה – לזכאי שסך הנקודות שלו הוא לפחות 599 נקודות.

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 237 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 4א

הצמדה

5.    קרן הלוואה לדיור תהיה צמודה למדד, בשיעור עליית המדד מן המדד הידוע במועד מתן ההלוואה.

מיום 3.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1681 מיום 3.8.1998 עמ' 308 (ה"ח 2732)

5. קרן הלוואה לדיור תהיה צמודה למדד בשיעור של 80% מעליית המדד לעומת המדד הידוע במועד העמדת ההלוואה בשיעור עליית המדד מן המדד הידוע במועד מתן ההלוואה.

ועדה מיוחדת

5א.     (א)  בסעיף זה ובסעיף 5ב, "לווה" - מי שקיבל הלוואה לפי חוק זה אשר להבטחת פירעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרשום משכנתה או מי שקיבל הלוואה המיועדת, לפי הכללים, לבעלי דירה, אם ההלוואה ניתנה מתקציב המדינה או בסיוע המדינה בלבד ולהבטחת פירעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרשום משכנתה.

           (ב)  מוקמת בזה ועדה מיוחדת שמטרתה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה שניתנה ללווה בשל מצבו הכלכלי.

           (ג)   הרכב הועדה המיוחדת יהיה:

(1)   עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר והוא יהיה היושב ראש;

(2)   עובד משרד הבינוי והשיכון שימנה שר הבינוי והשיכון;

(3)   נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה.

           (ד)  לווה רשאי לפנות לועדה המיוחדת בבקשה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה שנטל, וזאת בהתבסס על מצבו הכלכלי (להלן - בקשה לסיוע).

           (ה)  בנק יודיע ללווה על האפשרות להגיש בקשה לסיוע לפי הוראות סעיף קטן (ד).

           (ו)   הועדה המיוחדת תכריע בבקשה לסיוע בתוך 60 ימים ממועד הגשת הבקשה לבנק שדרכו ניתנה ההלוואה; בהחלטתה תציין את האפשרות להגיש ערר על החלטתה לפי הוראות סעיף 5ב.

מיום מינוי החברים לועדה המיוחדת ולועדת הערר

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ב מס' 1837 מיום 21.3.2002 עמ' 214 (ה"ח 3092)

הוספת סעיף 5א

מיום 10.8.2004

תיקון מס' 11

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 501 (ה"ח 47)

(א) בסעיף זה ובסעיף 5ב, "לווה" - מי שקיבל הלוואה לפי חוק זה אשר להבטחת פירעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרשום משכנתה או מי שקיבל הלוואה המיועדת, לפי הכללים, לבעלי דירה, אם ההלוואה ניתנה מתקציב המדינה או בסיוע המדינה בלבד ולהבטחת פירעונה נרשמו משכנתה, משכון או התחייבות לרשום משכנתה.

(ב) מוקמת בזה ועדה מיוחדת שמטרתה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה לפי חוק זה, בשל מצבו הכלכלי של הלווה שניתנה ללווה בשל מצבו הכלכלי.

(ג) הרכב הועדה המיוחדת יהיה:

(1) עובד משרד האוצר שימנה שר האוצר והוא יהיה היושב ראש;

(2) עובד משרד הבינוי והשיכון שימנה שר הבינוי והשיכון;

(3) נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה.

(ד) לווה שקיבל הלוואה לדיור רשאי לפנות לועדה המיוחדת בבקשה להקל בפירעון תשלומי החזרי ההלוואה שנטל, וזאת בהתבסס על מצבו הכלכלי (להלן - בקשה לסיוע).

ועדת ערר

5ב.     (א)  מוקמת בזה ועדת ערר, וזה הרכבה:

(1)   עובד של משרד האוצר שימנה שר האוצר והוא יהיה היושב ראש;

(2)   עובד של משרד הבינוי והשיכון שימנה שר הבינוי והשיכון;

(3)   נציג הבנק שדרכו ניתנה ההלוואה.

           (ב)  לווה שבקשתו, כולה או חלקה, נדחתה על ידי הועדה המיוחדת רשאי להגיש ערר על החלטת הועדה בתוך 15 ימים ממועד החלטתה לבנק שדרכו ניתנה ההלוואה.

           (ג)   ועדת הערר תדון ותחליט בערר בתוך 30 ימים ממועד קבלת הערר.

מיום מינוי החברים לועדה המיוחדת ולועדת הערר

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ב מס' 1837 מיום 21.3.2002 עמ' 214 (ה"ח 3092)

הוספת סעיף 5ב

הלוואות בתנאים שונים

6.    אין בהוראות חוק זה כדי למנוע -

(1)  מתן חלק מהלוואה לדיור כהלוואה עומדת; לענין זה, "הלוואה עומדת" - חלק מההלוואה לדיור, אשר יהפוך למענק או יועמד לפרעון, לפי הענין, בהתקיים התנאים הקבועים בכללים;

(2)  מתן הלוואה לדיור נוספת בתנאי החזר שונים, אם היא מעבר לסכום שנקבע בתקנות לפי סעיף 2(א).

6א.     (פקע).

מיום 1.7.1997 עד יום 1.4.1999

תיקון מס' 2 (הוראת שעה)

ס"ח תשנ"ז מס' 1635 מיום 5.8.1997 עמ' 218 (ה"ח 2621)

הוספת סעיף 6א

הנוסח:

הלוואה נוספת – הוראת שעה

6א. בתקופה שמיום כ"ו בסיון תשנ"ז (1 ביולי 1997) ועד יום ט"ו בניסן תשנ"ט (1 באפריל 1999), יחולו הוראות אלה:

(1) בסעיף זה -

"חוק המכר (דירות)" - חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), תשל"ה- 1974;

"מוכר" - כמשמעותו בחוק המכר (דירות);

(2) מי שקיבל הלוואה לדיור לפי הכללים כהגדרתם בסעיף 1 או לפי הכללים שנהגו במשרד הבינוי והשיכון לפני תחילתו של חוק זה (להלן - הלוואה ראשונה), זכאי להלוואה נוספת לפי סעיף זה (להלן - הלוואה נוספת), ויראו אותו, לענין ההגדרה "זכאי", כמחוסר דיור, אף שהשתמש בכספי ההלוואה הראשונה לשם רכישת זכויות בדירה או לשם בנייתה, ובלבד שנתקיימו לגביו כל אלה:

(א) כספי ההלוואה הראשונה שולמו על ידו למוכר שהוכרז כפושט רגל, ואם המוכר תאגיד - שניתן לגביו צו כינוס נכסים קבוע או צו פירוק קבוע;

(ב) השקעתו לא הובטחה כנדרש לפי חוק המכר (דירות), ואם הובטחה - לא היה בכך כדי למנוע ממנו הפסד בסכום שקבע השר, ובלבד שהסכום כאמור מהווה 50% לפחות מן הסכום ששולם למוכר;

(ג) הוא הפסיד בפועל את הסכום ששולם למוכר האמור בפסקת משנה (ב);

(ד) במועד הגשת הבקשה להלוואה הנוספת מתקיימים בו כל התנאים המזכים אותו לקבלת הלוואת דיור לפי חוק זה והכללים לפיו;

(3) (א) הוראות פסקה (2) יחולו גם על מי שהיה חבר בעמותה שעיקר מטרותיה בניית דירות עבור חבריה (להלן - העמותה), ובלבד שנתקיימו כל אלה:

(1) העמותה התקשרה עם קבלן שהתחייב לבנות דירה עבורו (להלן - קבלן) או שהמליצה בפניו על קבלן;

(2) הקבלן הוכרז כפושט רגל ואם הוא תאגיד - ניתן לגביו צו כינוס נכסים קבוע או צו פירוק קבוע או שניתן צו כאמור לגבי העמותה;

(3) ההכרזה או הצווים לפי פסקת משנה (2) ניתנו לפני יום י' בתמוז תשנ"ז (15 ביולי
1997);

(ב) הוראות פסקת משנה (א) לא יחולו על מי שהיה חבר בועד העמותה או שמילא תפקיד ניהולי בעמותה במשך כל התקופה שקדמה להכרזת הקבלן כפושט רגל או למתן הצווים כאמור בפסקת משנה (א)(2), או בחלק מהתקופה האמורה;

(4) אין בהוראות סעיף זה כדי לשחרר את מי שקיבל הלוואה ראשונה מחובתו להחזירה;

(5) השר רשאי לקבוע כללים למתן הלוואה נוספת.

שכר טרחת עורך דין בשל אי תשלום הלוואה

6ב1.   (א)  שכר טרחה של עורך דין הנתבע ממי שקיבל הלוואה לדיור (בסעיף זה - לווה) בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה, לא יעלה על השיעורים כמפורט להלן -

(1)   כשסכום הפיגור הוא עד 20,000 שקלים חדשים - 10% מסכום הפיגור;

(2)   כשסכום הפיגור עולה על 20,000 שקלים חדשים -  8% מסכום הפיגור;

לענין זה, "סכום הפיגור" - הסכום שהצטבר כתוצאה מאי החזר במועד של התשלומים החודשיים שנקבעו בהסכם ההלוואה, למעט יתרת ההלוואה.

           (ב)  הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב-1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ליום 15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

           (ג)   לווה, אשר הועדה המיוחדת קבעה כי הוא זכאי לסיוע בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה, גם בהחזר תשלום שכר טרחת עורך דין, לרבות מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת תשלום שכר הטרחה לפי כללים שקבע השר.

מיום 21.7.2000

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 229 (ה"ח 2882)

הוספת סעיף 6ב

מיום 21.3.2002

סעיף 6ב1(ג) מיום מינוי החברים לועדה המיוחדת ולועדת הערר

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ב מס' 1837 מיום 21.3.2002 עמ' 215 (ה"ח 3092)

6ב.6ב1. (א) שכר טרחה של עורך דין הנתבע ממי שקיבל הלוואה לדיור (בסעיף זה - לווה) בשל אי עמידה בתנאי ההלוואה, לא יעלה על השיעורים כמפורט להלן -

(1) כשסכום הפיגור הוא עד 20,000 שקלים חדשים - 10% מסכום הפיגור;

(2) כשסכום הפיגור עולה על 20,000 שקלים חדשים -  8% מסכום הפיגור;

לענין זה, "סכום הפיגור" - הסכום שהצטבר כתוצאה מאי החזר במועד של התשלומים החודשיים שנקבעו בהסכם ההלוואה, למעט יתרת ההלוואה.

(ב) הסכומים המפורטים בסעיף קטן (א) יעודכנו ב- 1 בינואר של כל שנה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, ליום 15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המעודכנים כאמור יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

(ג) לווה, אשר הועדה הבין-משרדית המיוחדת קבעה כי הוא זכאי לסיוע בהחזר תשלום הלוואה לדיור, זכאי לסיוע מהמדינה, גם בהחזר תשלום שכר טרחת עורך דין, לרבות מתן הלוואה לתשלום שכר הטרחה ופריסת תשלום שכר הטרחה לפי כללים שקבע השר; לענין זה, "הועדה הבין-משרדית" – הועדה הבין-משרדית המורכבת מנציגי משרד הבינוי והשיכון ומשרד האוצר ומטרתה קביעת הקלות שונות למקבלי הלוואות בדיור המפגרים בתשלומי החזר ההלוואה.

6ג[1].    (בוטל).

מיום 15.2.2001

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"א מס' 1775 מיום 15.2.2001 עמ' 140 (ה"ח 2958)

הוספת סעיף 6ב

מיום 15.2.2001

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 239 (ה"ח 2929)

6ב. 6ג.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 443 (ה"ח 3115)

(א) זכאי, לרבות מי שהוכרה זכאותו בתכנית בעלי דירה בשל מצוקת דיור, שרכש דירה בירושלים או שהרחיב את דירתו בירושלים, יקבל מענק כמפורט להלן:

(1) לגבי דירה על מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק- יסוד: מקרקעי ישראל (להלן - מקרקעי ישראל) - סכום של 80,000 שקלים חדשים 76,800 שקלים חדשים;

(2) לגבי דירה על מקרקעין שאינם מקרקעי ישראל - סכום של 60,000 שקלים חדשים 57,600 שקלים חדשים.

מיום 15.7.2013

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ג מס' 2403 מיום 25.7.2013 עמ' 109 (ה"ח 764)

ביטול סעיף 6ג

הנוסח הקודם:

מענק מיוחד בשל רכישה או הרחבה של דירה בירושלים

6ג. (א) זכאי, לרבות מי שהוכרה זכאותו בתכנית בעלי דירה בשל מצוקת דיור, שרכש דירה בירושלים או שהרחיב את דירתו בירושלים, יקבל מענק כמפורט להלן:

(1) לגבי דירה על מקרקעי ישראל כהגדרתם בחוק- יסוד: מקרקעי ישראל (להלן - מקרקעי ישראל) - סכום של 76,800 שקלים חדשים;

(2) לגבי דירה על מקרקעין שאינם מקרקעי ישראל - סכום של 57,600 שקלים חדשים.

(ב) האמור בסעיף קטן (א) יחול הן לגבי רכישה או הרחבה של דירה, שלא החלו בבנייתה והן לגבי דירה בנויה.

(ג) סכומי המענקים לפי סעיף קטן (א), יותאמו ב- 1 בינואר של כל שנה לעליית שיעור המדד ליום ה- 15 בדצמבר שקדם לו; הסכומים המותאמים כאמור, יעוגלו לשקל החדש הקרוב.

(ד) שר הבינוי והשיכון יפרסם הודעה על סכומי המענקים, כפי שעודכנו לפי סעיף זה.

(ה) אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מכל הטבה הניתנת על פי כל דין.

מענק מיוחד לזכאים בנגב

6ד[2].    (א)  בסעיף זה -

                         "אזור באר שבע והנגב" - כמשמעותו בסעיף 11ב לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה - ההגדרה);

                         "דירה" - דירת מגורים ששטחה נטו אינו עולה על 110 מ"ר על פי כללי משרד הבינוי והשיכון.

           (ב)  זכאי יקבל הלוואה כמפורט להלן, למטרה של רכישת דירה או בניית דירה באזור באר שבע והנגב -

(1)   ביישובים המפורטים בפסקה (1) להגדרה - הלוואה בסכום של 48,000 שקלים חדשים;

(2)   ביישובים המפורטים בפסקה (2) להגדרה - הלוואה בסכום של 54,000 שקלים חדשים;

(3)   ביישובים המפורטים בפסקה (3) להגדרה - הלוואה בסכום של 60,000 שקלים חדשים;

(4)   ביישובים המפורטים בפסקה (4) להגדרה - הלוואה בסכום של 66,000 שקלים חדשים;

(5)   ביישובים המפורטים בפסקה (5) להגדרה - הלוואה בסכום של 72,000 שקלים חדשים;

(6)   ביישובים המפורטים בפסקה (6) להגדרה - הלוואה בסכום של 84,000 שקלים חדשים.

           (ג)   הלוואה שניתנה לזכאי לפי הוראות סעיף קטן (ב), תועמד לפירעון בהתקיים התנאים הקבועים בכללים.

           (ד)  הוראות סעיף קטן (ב), יחולו גם לגבי רכישה של דירה שלא החלו בבנייתה.

           (ה)  הוראות סעיף 6ב(ג) יחולו לענין הלוואות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

מיום 1.3.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1777 מיום 1.3.2001 עמ' 146 (ה"ח 2971)

הוספת סעיף 6ג

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 239 (ה"ח 2929)

6ג.6ד. (א) בסעיף זה, "הנגב" – שטח המדינה שמדרום לקו רוחב 120 ברשת ישראל, שיטת קסיני-סולנדר.

(א) בסעיף זה -

"אזור באר שבע והנגב" - כמשמעותו בסעיף 11ב לפקודת מס הכנסה (בסעיף זה - ההגדרה);

"דירה" - דירת מגורים ששטחה נטו אינו עולה על 110 מ"ר על פי כללי משרד הבינוי והשיכון.

(ב) זכאי יקבל מענק והלוואה כמפורט להלן, למטרה של רכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה, בנגב -

(1) לגבי דירה על קרקע ממקרקעי ישראל, כמשמעותם בחוק יסוד: מקרקעי ישראל (להלן – מקרקעי ישראל), מענק בסכום של 35,000 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 35,000 שקלים חדשים;

(2) לגבי דירה על קרקע שאינה ממקרקעי ישראל, מענק בסכום של 30,000 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 30,000 שקלים חדשים.

(ב) זכאי יקבל מענק והלוואה כמפורט להלן, למטרה של רכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה באזור באר שבע והנגב –

(1) ביישובים המפורטים בפסקה (1) להגדרה – מענק בסכום של 20,000 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של 20,000 שקלים חדשים;

(2) ביישובים המפורטים בפסקה (2) להגדרה – מענק בסכום של 22,500 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 22,500 שקלים חדשים;

(3) ביישובים המפורטים בפסקה (3) להגדרה – מענק בסכום של 25,000 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 25,000 שקלים חדשים;

(4) ביישובים המפורטים בפסקה (4) להגדרה – מענק בסכום של 27,500 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 27,500 שקלים חדשים;

(5) ביישובים המפורטים בפסקה (5) להגדרה – מענק בסכום של 30,000 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 30,000 שקלים חדשים;

(6) ביישובים המפורטים בפסקה (6) להגדרה – מענק בסכום של 35,000 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 35,000 שקלים חדשים.

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 443 (ה"ח 3115)

(ב) זכאי יקבל מענק והלוואה כמפורט להלן, למטרה של רכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה באזור באר שבע והנגב –

(1) ביישובים המפורטים בפסקה (1) להגדרה – מענק בסכום של 20,000 שקלים חדשים 19,200 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של 20,000 שקלים חדשים 19,200 שקלים חדשים;

(2) ביישובים המפורטים בפסקה (2) להגדרה – מענק בסכום של 22,500 שקלים חדשים 21,600 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 22,500 שקלים חדשים 21,600 שקלים חדשים;

(3) ביישובים המפורטים בפסקה (3) להגדרה – מענק בסכום של 25,000 שקלים חדשים 24,000 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 25,000 שקלים חדשים 24,000 שקלים חדשים;

(4) ביישובים המפורטים בפסקה (4) להגדרה – מענק בסכום של 27,500 שקלים חדשים 26,400 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 27,500 שקלים חדשים 26,400 שקלים חדשים;

(5) ביישובים המפורטים בפסקה (5) להגדרה – מענק בסכום של 30,000 שקלים חדשים 28,800 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 30,000 שקלים חדשים 28,800 שקלים חדשים;

(6) ביישובים המפורטים בפסקה (6) להגדרה – מענק בסכום של 35,000 שקלים חדשים 33,600 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 35,000 שקלים חדשים 33,600 שקלים חדשים.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 443 (ה"ח 25)

(ב) זכאי יקבל מענק והלוואה כמפורט להלן, למטרה של רכישת דירה, בניית דירה או הרחבת דירה באזור באר שבע והנגב –

(1) ביישובים המפורטים בפסקה (1) להגדרה – מענק בסכום של 19,200 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של 19,200 שקלים חדשים;

(2) ביישובים המפורטים בפסקה (2) להגדרה – מענק בסכום של 21,600 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 21,600 שקלים חדשים;

(3) ביישובים המפורטים בפסקה (3) להגדרה – מענק בסכום של 24,000 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 24,000 שקלים חדשים;

(4) ביישובים המפורטים בפסקה (4) להגדרה – מענק בסכום של 26,400 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 26,400 שקלים חדשים;

(5) ביישובים המפורטים בפסקה (5) להגדרה – מענק בסכום של 28,800 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 28,800 שקלים חדשים;

(6) ביישובים המפורטים בפסקה (6) להגדרה – מענק בסכום של 33,600 שקלים חדשים וכן הלוואה בסכום של עד 33,600 שקלים חדשים.

(ב) זכאי יקבל הלוואה כמפורט להלן, למטרה של רכישת דירה או בניית דירה באזור באר שבע והנגב -

(1) ביישובים המפורטים בפסקה (1) להגדרה - הלוואה בסכום של 48,000 שקלים חדשים;

(2) ביישובים המפורטים בפסקה (2) להגדרה - הלוואה בסכום של 54,000 שקלים חדשים;

(3) ביישובים המפורטים בפסקה (3) להגדרה - הלוואה בסכום של 60,000 שקלים חדשים;

(4) ביישובים המפורטים בפסקה (4) להגדרה - הלוואה בסכום של 66,000 שקלים חדשים;

(5) ביישובים המפורטים בפסקה (5) להגדרה - הלוואה בסכום של 72,000 שקלים חדשים;

(6) ביישובים המפורטים בפסקה (6) להגדרה - הלוואה בסכום של 84,000 שקלים חדשים.

(ג) הלוואה שניתנה לזכאי לפי הוראות סעיף קטן (ב), תהפוך למענק או תועמד לפירעון, לפי הענין, תועמד לפירעון בהתקיים התנאים הקבועים בכללים.

(ד) הוראות סעיף קטן (ב), יחולו גם לגבי רכישה של דירה שלא החלו בבנייתה.

(ה) הוראות סעיף 6ב(ג) עד (ה) יחולו לענין מענקים והלוואות הלוואות לפי סעיף זה, בשינויים המחויבים.

בניה בטחונית

7.    בישובי קו העימות, שבהם נדרשת בניה בטחונית מיוחדת לדיור, לסוגיה, הכל לפי קביעת ראש הג"א, תינתן לזכאי, הרוכש דירה חדשה מקבלן או מחברת בניה, או הבונה בניה עצמית, הלוואה נוספת בסכום שייקבע בכללים לכל סוג של בניה בטחונית כאמור, אשר תהפוך למענק כפי שייקבע בכללים.

מיום 1.1.1992

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ג מס' 1404 מיום 23.12.1992 עמ' 4 (ה"ח 2146)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

מענק בטחוני

7. בישובי קו העימות יינתנו הלוואות לדיור מוגדלות כדי לכלול מענק בטחוני, לפי הפרש העלות בין בניה רגילה לבין בניה בטחונית הנדרשת לפי קביעתם של ראש הג"ש ושר הבינוי והשיכון.

שינוי התוספת

7א.     השר, באישור הועדה, רשאי לשנות את התוספת.

מיום 3.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1681 מיום 3.8.1998 עמ' 309 (ה"ח 2732)

הוספת סעיף 7א

פרשנות התוספת

7ב.     למונחים שבתוספת תהיה המשמעות הקבועה להם בכללים.

מיום 3.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1681 מיום 3.8.1998 עמ' 309 (ה"ח 2732)

הוספת סעיף 7ב

ביצוע ותקנות

8.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

הוראות מעבר

9.    הוראות חוק זה יחולו על מי שקיבל, לפני תחילתו של חוק זה, הלוואה לדיור לבניה, אך טרם מימש את מלוא ההלוואה לדיור, ובלבד שהוראות חוק זה יחולו רק על אותו חלק מההלוואה לדיור כאמור אשר טרם מומש.

תחילה ותחולה

10.   (א)  תחילתו של חוק זה ביום כ"ה בטבת תשנ"ב (1 בינואר 1992).

           (ב)  חוק זה יחול על הלוואות לדיור שניתנו לזכאים לפי חוזה לקבלת הלוואה לדיור שנחתם לאחר תחילתו כאמור בסעיף קטן (א).

תוספת

(נמחקה)

מיום 3.8.1998

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ח מס' 1681 מיום 3.8.1998 עמ' 309 (ה"ח 2732)

החלפת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(סעיף 1)

למונחים שבתוספת זו תהיה המשמעות שנקבעה להם בכללים.

(1) זוגות צעירים שלא שירתו בצה"ל (עד 1799 נקודות);

(2) נכים שלא שירתו בצה"ל (עד 1599 נקודות);

(3) זוגות ותיקים שלא שירתו בצה"ל (עד 3 ילדים);

(4) זוגות ותיקים נכים שלא שירתו בצה"ל (ללא ילדים);

(5) יחידים ששירתו בצה"ל (עד גיל 34);

(6) יחידים שלא שירתו בצה"ל;

(7) יחידים נכים שלא שירתו בצה"ל (קבוצה א');

(8) עולים חדשים יחידים;

(9) עולים קשישים מארץ מצוקה;

(10) זוגות קשישים עולים מארץ רווחה;

(11) עולים קשישים מארץ רווחה;

(12) זוגות שרק אחד מבני הזוג הוא עולה חדש;

(13) יחידים בעלי דירה חלקית;

(14) יחידים בישוב פיתוח, בישוב דרוזי או צ'רקסי או בכפר מעורב.

מיום 1.1.2012 עד יום 31.12.2013

הוראת שעה תשע"ב-2011

ס"ח תשע"ב מס' 2324 מיום 6.12.2011 עמ' 48 (ה"ח 573)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2370 מיום 23.7.2012 עמ' 521 (ה"ח 603, ה"ח 686)

סך הנקודות שיעור הריבית לשנה

(1) עד 599 הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מ-3% או מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה, הנמוך מביניהם

(2) מ-600 עד 999 עד 5.5% עד 3%

(3) מ-1000 עד 4% עד 3%

מיום 1.12.2015

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 237 (ה"ח 951)

מחיקת התוספת

הנוסח הקודם:

תוספת

(סעיף 4)

סך הנקודות שיעור הריבית לשנה

(1) עד 599 הריבית הממוצעת של הבנקים למשכנתאות, כפי שמפרסם בנק ישראל, אך לא יותר מ-3% או מהריבית הנהוגה בבנק שנתן את ההלוואה, הנמוך מביניהם

(2) מ- 600 עד 999 עד 3%

(3) מ- 1000 עד 3%

                                                                          דן מרידור

                                                                                                שר המשפטים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ב מס' 1398 מיום 9.7.1992 עמ' 246.

החוק המקורי פורסם ס"ח תשנ"א מס' 1354 מיום 16.5.1991 עמ' 146 (ה"ח תשנ"א מס' 2033 עמ' 133) ותוקן בחוק תקציב תשנ"ב מס' 116 עמ' 6 ובס"ח תשנ"ב מס' 1392 מיום 26.3.1992 עמ' 165 (ה"ח תשנ"ב מס' 2105 עמ' 176). הנוסח המעודכן מתפרסם על ידי שר המשפטים לפי סעיף 7 לחוק הלוואות לדיור (תיקון מס' 2), תשנ"ב-1992.

תוקן ס"ח תשנ"ג מס' 1404 מיום 23.12.1992 עמ' 4 (ה"ח תשנ"ג מס' 2146 עמ' 28) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 1.1.1992 ור' סעיף 2 לענין תחולה.

ק"ת תשנ"ג מס' 5513 מיום 1.4.1993 עמ' 719 – צו תשנ"ג-1993.

ס"ח תשנ"ז מס' 1635 מיום 5.8.1997 עמ' 218 (ה"ח תשנ"ז מס' 2621 עמ' 348) – תיקון  מס' 2 (הוראת שעה); תוקפה מיום 1.7.1997 עד יום 1.4.1999.

ס"ח תשנ"ח מס' 1681 מיום 3.8.1998 עמ' 308 (ה"ח תשנ"ח מס' 2732 עמ' 442) – תיקון מס' 3; תחילתו ביום 3.8.1998 ור' סעיפים 7, 8 לענין תחולה והוראות מעבר. צו כאמור בסעיף 8 הוצא ק"ת תשנ"ח מס' 5915 מיום 3.8.1998 עמ' 1080.

ס"ח תש"ס מס' 1746 מיום 21.7.2000 עמ' 229 (ה"ח תש"ס מס' 2882 עמ' 413) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשס"א מס' 1775 מיום 15.2.2001 עמ' 140 (ה"ח תשס"א מס' 2958 עמ' 369) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשס"א מס' 1777 מיום 1.3.2001 עמ' 146 (ה"ח תשס"א מס' 2971 עמ' 419) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 239 (ה"ח תשס"א מס' 2929 עמ' 56) – תיקון מס' 7 בעיף 20 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות) תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.4.2001. תוקן ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 167 – תיקון מס' 7 (תיקון) תשס"ב-2002 סעיף 32 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), תשס"ב-2002. ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 141 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 7 (תיקון מס' 2) בסעיף 97 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004. ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 121 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16) – תיקון מס' 7 (תיקון מס' 3) בסעיף 18 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008.

ס"ח תשס"ב מס' 1837 מיום 21.3.2002 עמ' 214 (ה"ח תשס"ב מס 3092 עמ' 364) – תיקון מס' 8 בסעיף 1 לחוק הגנה על נוטלי הלוואות לדיור (תיקוני חקיקה), תשס"ב-2002; ר' סעיף 4 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 443 (ה"ח תשס"ב מס' 3115 עמ' 534) – תיקון מס' 9 [במקור מס' 8] בסעיף 32 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), תשס"ב-2002; ר' סעיפים 33, 34, 39 לענין תחילה, תחולה והוראות מעבר.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 394 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 10 בסעיף 17 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003 ור' סעיף 18 לענין תחולה והוראת מעבר.

ס"ח תשס"ד מס' 1955 מיום 10.8.2004 עמ' 501 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 47 עמ' 134) – תיקון מס' 11.

ס"ח תשע"ב מס' 2324 מיום 6.12.2011 עמ' 48 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 573 עמ' 566) – הוראת שעה בסעיף 8 לחוק שינוי נטל המס (תיקוני חקיקה), תשע"ב-2011; תוקפה מיום 1.1.2012 עד יום 31.12.2013 (תוקנה ס"ח תשע"ב מס' 2370 מיום 23.7.2012 עמ' 521 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 603 עמ' 1292, ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 686 עמ' 826) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ב-2012 בסעיף 6 לחוק מס הכנסה (פטור ממס לקופת גמל על הכנסה מדמי שכירות בשל השכרת דירות מגורים לטווח ארוך), תשע"ב-2012).

ס"ח תשע"ג מס' 2403 מיום 25.7.2013 עמ' 109 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 764 עמ' 370) – תיקון מס' 12; תחילתו ביום 15.7.2013 ור' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

3. על אף האמור בסעיף 1, זכאי כהגדרתו בחוק העיקרי, שרכש בתקופה שמיום התחילה ועד ליום כ"ז בחשוון התשע"ד (31 באוקטובר 2013) דירה חדשה בבנייה רוויה בירושלים ממוכר כהגדרתו בחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973, במחיר שאינו עולה על 1,800,000 שקלים חדשים, יקבל מענק בגובה הסכומים הקבועים בסעיף 6ג(א)(1) או (2) לחוק העיקרי, כשהם מעודכנים בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מיום כ"ב בשבט התשס"א (15 בפברואר 2001) ועד ליום התחילה; לעניין סעיף זה, "בנייה רוויה" – בנייה שאינה צמודת קרקע, בצפיפות של ארבע יחידות דיור לדונם לפחות.

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 237 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1566) – תיקון מס' 13 בסעיף 11 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.12.2015.

[1] על פי תיקון מס' 7, כפי שתוקן בחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004, על תיקוניו, הסעיף לא יחול מיום 15.2.2001 עד יום 31.12.2012 (5.5.2013 לאור התפזרות הכנסת ה-18). כן אדם לא יהיה זכאי להטבות על פי הסעיף מיום 15.2.2001 עד יום 1.4.2001. אך ר' בג"ץ 9098/01 גניס נ' משרד הבינוי והשיכון, פ"ד נט(4) 241. בוטל מיום 15.7.2013.

[2] הוראות הסעיף טרם תיקון מס' 10 יחולו על זכאי שחתם על חוזה לרכישת דירה לפני תחילתו של התיקון, ובלבד שהגיש בקשה לקבלת הלוואה תוך 30 ימים מיום תחילת התיקון וכן על זכאי שהגיש בקשה להלוואה למטרה של בניית דירה לפני תחילת התיקון.