נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – ספורט – הימורים בספורט

תוכן ענינים

סעיף 1

הקמת המועצה

Go

3

סעיף 1א

הגדרות

Go

3

סעיף 2

המועצה   תאגיד

Go

4

סעיף 3

המועצה   גוף מבוקר

Go

4

סעיף 4

הרכב המועצה

Go

4

סעיף 5

נוהל המועצה

Go

4

סעיף 5א

ועדת הביקורת

Go

5

סעיף 6

עובדים

Go

5

סעיף 7

תקציב

Go

6

סעיף 8

עריכת הימורים

Go

6

סעיף 8א

ביצוע עבודות

Go

6

סעיף 8א1

הגבלת פרסומות

Go

6

סעיף 8ג

הכספים לציבור

Go

7

סעיף 8ד

הוצאות שיווק ופרסום

Go

8

סעיף 9

יתרת ההכנסות

Go

8

סעיף 9א

העברת יתרת מזומנים למדינה

Go

9

סעיף 9ב

תמיכה בגופי ספורט   הוראת שעה

Go

9

סעיף 10

פטור מתשלומי חובה

Go

10

סעיף 10א

איסור מכירת כרטיסי הימורים לקטינים

Go

10

סעיף 10ב

אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון

Go

10

סעיף 10ג

מינוי אחראי איסור הלבנת הון וממונה אבטחת מידע

Go

12

סעיף 11

אי תחולה

Go

12

סעיף 12

תיקון סעיף 1 לחוק העונשין

Go

12

סעיף 13

החלפת סעיף 7 לחוק העונשין

Go

12

סעיף 14

הוספת סעיף 10א בחוק העונשין

Go

13

סעיף 15

ביטול תקפם של היתרים

Go

13

סעיף 17

ביצוע ותקנות

Go

13

 

תוספת ראשונה

Go

13

 

תוספת שנייה

Go

14

 


חוק להסדר ההימורים בספורט, תשכ"ז-1967*

הקמת המועצה

1.       תקום מועצה להסדר ההימורים בספורט (להלן – המועצה) שתהיה מוסמכת לארגן ולערוך הימורים על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט.

הגדרות (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

1א.     בחוק זה –

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 464 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 1א

          "אגודת ספורט" – כהגדרתה בחוק הספורט;

          "גופי ספורט" – התאחדות או איגוד ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט או מינהלת ספורט;

          "דוחות כספיים" – מאזן, דוח רווח והפסד ודוח על תזרימי מזומנים, לרבות הביאורים להם;

          "הוצאות פרסום" – כל הוצאה שמוציאה המועצה על פרסום, יחסי ציבור, תדמית, דוברות ושיווק, בכל אמצעי שהוא, למעט הוצאות שמוציאה המועצה במסגרת הסכמים עם גופי ספורט ולמעט הוצאות על שכר עובדי המועצה;

          "הכנסות אחרות" – כל סכום שהמועצה מדווחת עליו כהכנסה בדוחות הכספיים, שאינו כלול במחזור המועצה או בהכנסות מימון;

          "הכנסות מימון" – הכנסות מריבית או מהפרשי הצמדה וכן רווח מהשקעות;

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          "הסכמים עם גופי ספורט" – הסכמים בין המועצה לבין גוף ספורט, לרבות הסכמים כאמור שגם כלל אגודות הספורט בליגה מסוימת הן צד להם;

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 517 (ה"ח 1196)

"הסכמים עם גופי ספורט" – הסכמים בין המועצה לבין גוף ספורט, לרבות הסכמים כאמור שגם כלל אגודות הספורט בליגה מסוימת הן צד להם, ולמעט הסכמים הנעשים עם גוף ספורט לעניין קבלת סכום מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה לפי סעיף 9;

          "הצעת התקציב" – כמשמעותה בסעיף 7(ב);

          "חוק הספורט" – חוק הספורט, התשמ"ח-1988;

          "יתרת הכנסות" – מחזור המועצה, בניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה ובתוספת הרזרבה להתייקרויות, הכנסות מימון והכנסות אחרות;

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          "המועצה הלאומית לספורט" – (נמחקה);

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 517 (ה"ח 1196)

מחיקת הגדרת "המועצה הלאומית לספורט"

הנוסח הקודם:

"המועצה הלאומית לספורט" – המועצה שהוקמה לפי סעיף 17א לחוק הספורט;

          "מחזור המועצה" – כלל תקבולי המועצה בשנה מעריכת הימורים לפי חוק זה;

          "מינהלת ספורט" – גוף האמון על הסדרת הארגון, הפיתוח והניהול של הליגות הבכירות בענף הספורט, כליגה תחרותית מקצוענית ומסחרית;

          "סך הכספים לציבור" – הסכום המתקבל מצירוף יתרת ההכנסות והתשלומים לזוכים;

          "פרסומת" – פרסומת בעל פה, בכתב, בדפוס או באמצעים אלקטרוניים, המיועדת או הזמינה לציבור;

          "שידור" – העברה קווית או אלחוטית, של תכנים, לציבור, ובכלל זה אספקה על גבי רשת האינטרנט;

          "תשלומים לזוכים" – סך הכספים המיועדים לתשלום לזוכים בתכניות הימורים.

המועצה – תאגיד

2.    המועצה תהיה תאגיד כשר לכל חובה, זכות ופעולה משפטית.

המועצה – גוף מבוקר

3.    המועצה תהיה גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(2) לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב].

הרכב המועצה (תיקון מס' 6) תשע"א-2011 (תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

4.    (א)  במועצה יהיו שבעה חברים שימנו שר האוצר ושר התרבות והספורט (בחוק זה – השרים), והם:

(1)   שני עובדי משרד התרבות והספורט;

(2)   שני עובדי משרד האוצר;

(3)   שלושה נציגי ציבור;

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(4)   (נמחקה);

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(5)   (נמחקה);

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(6)   (נמחקה);

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(7)   (נמחקה).

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011 (תיקון מס' 9)  תשע"ז-2017 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

          (א1) חברי המועצה שמונו לפי פסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) לא יהיו חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט או בהנהלה הפעילה של התאחדות שקיבלה הכרה לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (בחוק זה – חוק הנהיגה הספורטיבית); במינוי חברים לפי אותן פסקאות תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל פסקה כאמור.

          (ב)  השרים ימנו אחד מחברי המועצה ליושב ראש המועצה ואחד לסגן יושב ראש.

          (ג)   דרכי מינוי חברי המועצה ותקופת כהונתם ייקבעו בתקנות; הודעה על מינוי המועצה והרכבה תפורסם ברשומות.

          (ד)  חבר המועצה לא יקבל מהמועצה שכר בעד שירותיו, אולם רשאית המועצה לשלם לו את הוצאותיו הכרוכות בישיבות המועצה.

מיום 15.5.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1505 מיום 15.2.1995 עמ' 130 (ה"ח 2027, ה"ח 2273)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1520 מיום 12.4.1995 עמ' 202

(א) שר האוצר ושר החינוך והתרבות  (להלן – השרים) ימנו את חברי המועצה; מספרם לא יפחת מששה ולא יעלה על שנים עשר, מחציתם יהיו נציגי הועד האולימפי בישראל, ההתאחדות לספורט בישראל וההתאחדות לכדורגל בישראל ומחציתם עובדי המדינה.

(א) במועצה יהיו שמונה עשר חברים שימנו שר האוצר ושר החינוך, התרבות והספורט (להלן - השרים), בהרכב הבא:

(1) שבעה נציגים של גופים העוסקים בספורט כדלקמן:

שני נציגי הועד האולימפי;

נציג ההתאחדות לספורט בישראל;

נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;

שלושה נציגי התאחדות או איגוד לספורט, כמשמעותם בחוק הספורט, תשמ"ח-1988 (להלן - חוק הספורט), המייצגים את ענפי הספורט הגדולים במדינה, שאינם מיוצגים על ידי נציגי הספורט האחרים;

(2) שבעה עובדי מדינה;

(3) ארבעה נציגי ציבור, ששניים מהם ימונו על פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, מקרב העוסקים בתחום החינוך הגופני במוסדות מוכרים, כמשמעותם בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

(א1) עובדי המדינה ונציגי הציבור שימונו לפי סעיף קטן (א)(2) ו-(3), לא יהיו חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט, כמשמעותם בחוק הספורט.

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 679 (ה"ח 436)

החלפת סעיפים קטנים 4(א), 4(א1)

הנוסח הקודם:

(א) במועצה יהיו שמונה עשר חברים שימנו שר האוצר ושר החינוך, התרבות והספורט (להלן - השרים), בהרכב הבא:

(1) שבעה נציגים של גופים העוסקים בספורט כדלקמן:

שני נציגי הועד האולימפי;

נציג ההתאחדות לספורט בישראל;

נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;

שלושה נציגי התאחדות או איגוד לספורט, כמשמעותם בחוק הספורט, תשמ"ח-1988 (להלן - חוק הספורט), המייצגים את ענפי הספורט הגדולים במדינה, שאינם מיוצגים על ידי נציגי הספורט האחרים;

(2) שבעה עובדי מדינה;

(3) ארבעה נציגי ציבור, ששניים מהם ימונו על פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה, מקרב העוסקים בתחום החינוך הגופני במוסדות מוכרים, כמשמעותם בסעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958.

(א1) עובדי המדינה ונציגי הציבור שימונו לפי סעיף קטן (א)(2) ו-(3), לא יהיו חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט, כמשמעותם בחוק הספורט.

 

מיום 21.2.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 418 (ה"ח 1094)

(א1) חברי המועצה שמונו לפי פסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) לא יהיו חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (בחוק זה – חוק הספורט) או בהנהלה הפעילה של התאחדות שקיבלה הכרה לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (בחוק זה – חוק הנהיגה הספורטיבית); במינוי חברים לפי אותן פסקאות תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל פסקה כאמור.

 

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 465 (ה"ח 1083)

(א1) חברי המועצה שמונו לפי פסקאות (1) עד (3) שבסעיף קטן (א) לא יהיו חברים בהנהלה הפעילה של אגודת ספורט, ארגון ספורט, התאחדות או איגוד ספורט, כהגדרתם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988 (בחוק זה – חוק הספורט) בחוק הספורט או בהנהלה הפעילה של התאחדות שקיבלה הכרה לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית, התשס"ו-2005 (בחוק זה – חוק הנהיגה הספורטיבית); במינוי חברים לפי אותן פסקאות תמונה לפחות אישה אחת לפי הוראות כל פסקה כאמור.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 517 (ה"ח 1196)

(א) במועצה יהיו 11 חברים שבעה חברים שימנו שר האוצר ושר התרבות והספורט (בחוק זה – השרים), והם:

(1) שני עובדי משרד התרבות והספורט;

(2) שני עובדי משרד האוצר;

(3) שלושה נציגי ציבור;

(4) נציג הוועדה האולימפי בישראל;

(5) נציג ההתאחדות לכדורגל בישראל;

(6) נציג איגוד הכדורסל בישראל;

(7) נציג איל"ת – התאחדות ישראלית לספורט תחרותי לא אולימפי.

נוהל המועצה

5.       (א)  רוב חברי המועצה, וביניהם היושב ראש או סגנו, יהיו מנין חוקי בישיבותיה.

          (ב)  החלטות המועצה יתקבלו ברוב דעות המצביעים הנוכחים, כשהנמנעים אינם באים במנין המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, תידחה ההצבעה לישיבה נוספת, ואם היו גם בה הדעות שקולות - יכריעו השרים.

          (ג)   המועצה תקבע את סדרי עבודתה בעצמה, במידה שלא נקבעו בתקנות.

ועדת הביקורת (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

5א.     (א)  המועצה תמנה, מבין חבריה, ועדת ביקורת.

 

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ב)  ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים; לפחות אחד מהחברים בה יהיה עובד המדינה ולפחות אחד יהיה נציג ציבור; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

          (ג)   ועדת הביקורת –

(1)   תעמוד על ליקויים בניהול המועצה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של המועצה או עם רואה החשבון המבקר של המועצה, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי של המועצה או רואה החשבון המבקר של המועצה, לפי העניין, ובלא נוכחות של עובדי המועצה שנושא הדיון נמצא בתחום טיפולם או חברי המועצה שאינם חברי ועדת הביקורת; על אף האמור בפסקה זו, עובד המועצה או חבר המועצה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;

(2)   תבחן את מערך הביקורת הפנימית של המועצה ואת תפקודו של המבקר הפנימי של המועצה וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של המועצה ולגודלה;

(3)   תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי של המועצה ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;

(4)   תדון בדוחות של המבקר הפנימי של המועצה ובדוחות מבקר המדינה;

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(5)   (נמחקה);

(6)   תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי המועצה בקשר לליקויים בניהולה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור; הסדרים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.

          (ד)  מי שאינו חבר בוועדת הביקורת לא יהיה נוכח בישיבות הוועדה בעת הדיון ובעת קבלת החלטות הוועדה, אלא אם כן קבעו יושב ראש הוועדה או הוועדה כי הוא נדרש לשם הצגת נושא מסוים או לשם ניהולה התקין של הישיבה; על אף האמור, המבקר הפנימי והיועץ המשפטי של המועצה יקבלו הודעות על קיום ישיבות ועדת הביקורת ויהיו רשאים להשתתף בהן.

          (ה)  הודעה על ישיבת ועדת ביקורת שבה עולה נושא הנוגע לביקורת הדוחות הכספיים תומצא לרואה החשבון המבקר של המועצה, שיהיה רשאי להשתתף בה.

          (ו)   יושב ראש ועדת הביקורת יכנס את ועדת הביקורת לדיון בנושאים שיועמדו על סדר יומה על ידו או על ידי חבר ועדה אחר או על ידי המועצה, המנהל הכללי או המבקר הפנימי של המועצה.

          (ז)   ועדת הביקורת תמסור דין וחשבון למועצה ולשרים לפי דרישתם ולפחות אחת לשנה.

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 465 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 517 (ה"ח 1196)

(ב) ועדת הביקורת תמנה שלושה חברים; לפחות אחד מהחברים בה יהיה עובד המדינה ולפחות אחד יהיה נציג ציבור שימונה בהתייעצות עם חברי המועצה שמונו לפי סעיף 4(א)(4) עד (7); יושב ראש המועצה וחברי המועצה שמונו לפי סעיף 4(א)(4) עד (7) לא יהיו חברים בוועדת הביקורת יהיה נציג ציבור; יושב ראש המועצה לא יהיה חבר בוועדת הביקורת.

(ג) ועדת הביקורת –

(1) תעמוד על ליקויים בניהול המועצה, בין השאר תוך התייעצות עם המבקר הפנימי של המועצה או עם רואה החשבון המבקר של המועצה, ותציע למועצה דרכים לתיקונם; מצאה ועדת הביקורת ליקוי כאמור שהוא ליקוי מהותי, תקיים ישיבה אחת לפחות לעניין הליקוי הנדון, בנוכחות המבקר הפנימי של המועצה או רואה החשבון המבקר של המועצה, לפי העניין, ובלא נוכחות של עובדי המועצה שנושא הדיון נמצא בתחום טיפולם או חברי המועצה שאינם חברי ועדת הביקורת; על אף האמור בפסקה זו, עובד המועצה או חבר המועצה רשאי להיות נוכח לשם הצגת עמדה בנושא שבתחומי אחריותו;

(2) תבחן את מערך הביקורת הפנימית של המועצה ואת תפקודו של המבקר הפנימי של המועצה וכן אם עומדים לרשותו המשאבים והכלים הנחוצים לו לשם מילוי תפקידו, בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של המועצה ולגודלה;

(3) תבחן את תכנית העבודה של המבקר הפנימי של המועצה ותעבירה לאישור המועצה בצירוף הערותיה והמלצותיה;

(4) תדון בדוחות של המבקר הפנימי של המועצה ובדוחות מבקר המדינה;

(5) תדון בדוחות ביקורת על גורמים המקבלים סכומים מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה לפי סעיף 9, בהיבטים הנוגעים לתמיכת המועצה בפעילותם;

(6) תקבע הסדרים לגבי אופן הטיפול בתלונות של עובדי המועצה בקשר לליקויים בניהולה ולגבי ההגנה שתינתן לעובדים שהתלוננו כאמור; הסדרים כאמור יפורסמו באתר האינטרנט של המועצה.

עובדים

6.    (א)  דרכי קבלת עובדים למועצה ותנאי עבודתם, לרבות תחולת השיפוט המשמעתי, יהיו כשל עובדי המדינה, בתיאומים שיקבעו השרים בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת.

          (ב)  לענין חוק לתיקון דיני העונשין (עובדי הציבור), תשי"ז-1957, פקודת העדות, פקודת הנזיקים האזרחיים, וחוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959, דין עובדי המועצה כדין עובדי המדינה.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

          (ג)   המועצה, באישור השרים, תמנה מנהל כללי למועצה.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

          (ד)  תקופת כהונתו של המנהל הכללי תהיה חמש שנים, וניתן לשוב ולמנותו, בדרך האמורה בסעיף קטן (ג), לתקופת כהונה נוספת אחת בלבד.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

          (ה)  המועצה תקבע את הכישורים המקצועיים הנדרשים מסגן מנהל כללי לענייני כספים התואמים את פעילות המועצה, ותאשר את מינויו של סגן המנהל הכללי לענייני כספים שימנה המנהל הכללי, בהתאם לכישורים שנקבעו.

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 466 (ה"ח 1083)

הוספת סעיפים קטנים 6(ג)-6(ה)

תקציב

7.    (א)  המועצה לא תוציא כספים אלא בהתאם לתקציב שיאושר על ידי השרים ועל ידי ועדת הכספים של הכנסת.

(תיקון מס' 1)  תשכ"ח-1968 (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

          (ב)  מועד הגשת הצעת התקציב לאישור כאמור, צורת עריכתו, לרבות הפרטים שייכללו בו ודרך הצגתם, ודרכי הגשתו ייקבעו על ידי השרים בתקנות.

(תיקון מס' 8)  תשע"ז-2016

          (ג)   בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ובסעיפים 8ג ו-9, שר האוצר רשאי לאשר השתתפות מתקציב המדינה בתקציבה של המועצה.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

          (ד)  המועצה תגיש לשרים הודעות, דיווחים ודוחות כמפורט להלן:

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(1)   דוחות כספיים שנתיים שיהיו מלאים ומבוקרים בידי רואה החשבון המבקר של המועצה ולפי עקרונות חשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים לא יאוחר משלושה חודשים מתום כל שנת כספים (להלן – דוחות כספיים שנתיים);

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(2)   דוחות כספיים תקופתיים סקורים ותחזית ליתרת הכנסות מעודכנת עד תום שנת הכספים, לא יאוחר מ-60 ימים מתום כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים של שנת הכספים (להלן – דוחות כספיים רבעוניים); לעניין זה, "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים רצופים, שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, וב-1 ביולי של כל שנה;

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(3)   הודעות, דיווחים ודוחות שנתיים, תקופתיים ומיידיים, כפי שקבעו השרים בתקנות.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ה)  מנהל המועצה, סגן המנהל הכללי לענייני כספים, יושב ראש המועצה וחבר מועצה נוסף שהמועצה תסמיך לכך, יחתמו על הדוחות הכספיים השנתיים ועל הדוחות הכספיים הרבעוניים של המועצה ויצרפו לדוחות כאמור טופס הצהרה חתום על ידם, בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

          (ו)   השרים יקבעו הוראות בדבר אופן הגשת דיווחים שאינם הדוחות הכספיים או ההודעות לפי סעיף זה, לרבות פרסומם לציבור, מתכונתם, תוכנם, מידת פירוטם ובכלל זה הביאורים הנוספים שיש לצרף אליהם, וכן הוראות בדבר מועדי עריכתם והגשתם של דיווחים והודעות כאמור והוראות בדבר פרסום הדוחות הכספיים לציבור.

מיום 16.7.1968

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ח מס' 532 מיום 16.7.1968 עמ' 162 (ה"ח 782)

(ב) מועד הגשת הצעת התקציב לאישור כאמור, צורת עריכתו ודרכי הגשתו ייקבעו על ידי השרים בתקנות.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 304 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף קטן 7(ג)

 

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 466 (ה"ח 1083)

(ב) מועד הגשת הצעת התקציב לאישור כאמור, צורת עריכתו עריכתו, לרבות הפרטים שייכללו בו ודרך הצגתם, ודרכי הגשתו ייקבעו על ידי השרים בתקנות.

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה ובסעיפים 8ג ו-9, שר האוצר רשאי לאשר השתתפות מתקציב המדינה בתקציבה של המועצה.

(ד) המועצה תגיש לשרים הודעות, דיווחים ודוחות כמפורט להלן:

(1) דוחות כספיים שנתיים שיהיו מלאים ומבוקרים בידי רואה החשבון המבקר של המועצה ולפי עקרונות חשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים;

(2) דוחות כספיים תקופתיים סקורים, הודעות, דיווחים ודוחות שנתיים, תקופתיים ומיידיים, כפי שיורו השרים בתקנות.

(ה) מנהל המועצה, סגן המנהל הכללי לענייני כספים, יושב ראש המועצה וחבר מועצה נוסף שהמועצה תסמיך לכך, יחתמו על הדוחות הכספיים השנתיים של המועצה ויצרפו לדוחות כאמור טופס הצהרה חתום על ידם, בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה.

(ו) השרים יקבעו הוראות בדבר אופן הגשת דיווחים שאינם הדוחות הכספיים או ההודעות לפי סעיף זה, לרבות פרסומם לציבור, מתכונתם, תוכנם, מידת פירוטם ובכלל זה הביאורים הנוספים שיש לצרף אליהם, וכן הוראות בדבר מועדי עריכתם והגשתם של דיווחים והודעות כאמור והוראות בדבר פרסום הדוחות הכספיים לציבור.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 517 (ה"ח 1196)

(ד) המועצה תגיש לשרים הודעות, דיווחים ודוחות כמפורט להלן:

(1) דוחות כספיים שנתיים שיהיו מלאים ומבוקרים בידי רואה החשבון המבקר של המועצה ולפי עקרונות חשבונאיים וכללי הדיווח המקובלים לא יאוחר משלושה חודשים מתום כל שנת כספים (להלן – דוחות כספיים שנתיים);

(2) דוחות כספיים תקופתיים סקורים, הודעות, דיווחים ודוחות שנתיים, תקופתיים ומיידיים, כפי שיורו השרים בתקנות.

(2) דוחות כספיים תקופתיים סקורים ותחזית ליתרת הכנסות מעודכנת עד תום שנת הכספים, לא יאוחר מ-60 ימים מתום כל אחד משלושת הרבעונים הראשונים של שנת הכספים (להלן – דוחות כספיים רבעוניים); לעניין זה, "רבעון" – תקופה של שלושה חודשים רצופים, שתחילתה ב-1 בינואר, ב-1 באפריל, וב-1 ביולי של כל שנה;

(3) הודעות, דיווחים ודוחות שנתיים, תקופתיים ומיידיים, כפי שקבעו השרים בתקנות.

(ה) מנהל המועצה, סגן המנהל הכללי לענייני כספים, יושב ראש המועצה וחבר מועצה נוסף שהמועצה תסמיך לכך, יחתמו על הדוחות הכספיים השנתיים ועל הדוחות הכספיים הרבעוניים של המועצה ויצרפו לדוחות כאמור טופס הצהרה חתום על ידם, בנוסח הקבוע בתוספת הראשונה.

עריכת הימורים (תיקון מס' 1) תשכ"ח-1968 (תיקון מס' 6) תשע"א-2011 (תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

8.    ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות באישור השרים ובאישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

מיום 16.7.1968

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ח מס' 532 מיום 16.7.1968 עמ' 162 (ה"ח 782)

8. ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שייקבע בה כי לא פחות מארבעים ושניים אחוזים של התקבולים מעריכת הימור על פי התוכנית ישולמו לזוכים בהימור הימורים על פי התכנית ישולמו לזוכים.

 

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 680 (ה"ח 436)

8. ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, ובלבד שייקבע בה כי לא פחות מארבעים ושניים אחוזים של התקבולים מעריכת הימורים על פי התכנית ישולמו לזוכים.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 518 (ה"ח 1196)

8. ההימורים שתארגן המועצה ייערכו לפי תכנית שקבעה המועצה בתקנות באישור השרים ובאישור ועדת הכספים ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

 

 

ביצוע עבודות (תיקון מס' 2) תש"ל-1970

8א.     (א)  המועצה רשאית לבצע את העבודות הכרוכות בתכנית הימורים באמצעות אחר, על פי הסכם בכתב אתו; הסכם כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על שתי שנים בכל פעם.

          (ב)  בהסכם כאמור תטיל המועצה על מי שבאמצעותו מתבצעת העבודה לדווח לה על הביצוע בהתאם לכללים שנקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017 (הוראת שעה) ת"ט תשע"ח-2018

          (ג)   סך כל התשלומים שתשלם המועצה בשנה למי שרשאי למכור זכות להשתתף בתכנית הימורים כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – בעל תחנה), הכללים עמלת מכירה או כל תשלום אחר לבעל התחנה והמחושבים ביחס למחזור המכירות השנתי של מוצרי המועצה הנמכרים באמצעות בעל התחנה (להלן – מחזור בעל התחנה), יהיו בשיעורים המפורטים להלן, לא כולל תשלום שרשאית המועצה לשלם בגובה סכום השווה למס ערך מוסף:

(1)   על כל שקל חדש מ-1,286,000 השקלים החדשים הראשונים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-7%;

(2)   על כל שקל חדש מסכום העולה על 1,286,000 שקלים חדשים אך לא עולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-6.25%;

(3)   על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-5%.

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2071

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (ג), המועצה רשאית לשלם לבעל תחנה תשלומים קבועים במקום עמלת מכירה או כל תשלום אחר כאמור באותו סעיף קטן, כולם או חלקם.

מיום 3.8.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 601 מיום 3.8.1970 עמ' 132 (ה"ח 886)

הוספת סעיף 8א

 

מיום 16.3.2017

סעיף קטן 8א(ג) מיום 1.1.2018 בכפוף להוראת השעה שלהלן

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 467 (ה"ח 1083)

הוספת סעיפים קטנים 8א(ג), 8א(ד)

 

מיום 1.1.2018 עד יום 31.12.2018 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

תיקון מס' 10 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 475 (ה"ח 1083)

ת"ט תשע"ח-2018

ס"ח תשע"ח מס' 2693 מיום 21.2.2018 עמ' 188

החלפת סעיף קטן 8א(ג)

הנוסח:

(ג) סך כל התשלומים שתשלם המועצה בשנה למי שרשאי למכור זכות להשתתף בתכנית הימורים כאמור בסעיף קטן (א) (להלן – בעל תחנה), הכוללים עמלת מכירה או כל תשלום אחר לבעל התחנה והמחושבים ביחס למחזור המכירות השנתי של מוצרי המועצה הנמכרים באמצעות בעל התחנה (להלן – מחזור בעל התחנה), יהיו בשיעורים המפורטים להלן, לא כולל תשלום שרשאית המועצה לשלם בגובה סכום השווה למס ערך מוסף:

(1) על כל שקל חדש מ-1,286,000 השקלים החדשים הראשונים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-7%;

(2) על כל שקל חדש מסכום העולה על 1,286,000 שקלים חדשים אך לא עולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-6.25%;

(3) על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,040,000 שקלים חדשים של מחזור בעל התחנה – לא יותר מ-6%.

הגבלת פרסומות (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

8א1.   (א)  המועצה לא תעשה בשעות האסורות לפרסום, כאמור בתוספת השנייה, פרסומת להימורים, לרבות בציור, בדמות, בצליל, בתמונה, בתנועה או בכל אמצעי אחר, באחד מאמצעי השידור המפורטים להלן, למעט במהלך שידור של תחרות ספורט, של משחק ספורט או של תכנית אחרת ובלבד שהיא עוסקת ברובה בספורט:

(1)   שידורי רדיו בישראל;

(2)   שידורי טלוויזיה בישראל.

          (ב)  השרים רשאים, בצו, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, לשנות את התוספת השנייה.

          (ג)   (1)   השרים, בהסכמת שר המשפטים, יקבעו בתקנות כללים להגבלת פרסומות, לרבות איסור על הצגת קשר ישיר בין הימורים לשינוי משמעותי בחיים, איסור על פרסום בשבח הימורים כשלעצמם, הגבלת פרסום לקטינים, וכן כללים בדבר הוראות לעניין הסרת פרסום אסור;

(2)   הוראות סעיף קטן זה יעמדו בתוקפן עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 467 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 8א1

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

8ב.     (בוטל).

מיום 30.3.2011

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 680 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 8ב

 

מיום 16.3.2017 עד יום 31.7.2018

תיקון מס' 10 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 476 (ה"ח 1083)

החלפת סעיף קטן 8ב(ה)

הנוסח:

(ה) שר האוצר רשאי לבטל תכנית הימורים של מפעיל זר, מטעמים של טובת הציבור, לאחר שנתן למועצה ולמפעיל הזר הזדמנות להשמיע את טענותיהם; ככל שביטול התכנית כאמור יהיה כרוך בעלויות, יתוקצבו עלויות אלה בתכנית נפרדת בחוק תקציב שנתי; בסעיף קטן זה, "תכנית" – כהגדרתה בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

 

מיום 1.8.2018

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 468 (ה"ח 1083)

ביטול סעיף 8ב

הנוסח הקודם:

קיום הימורים לפי תכנית הימורים של מפעיל זר

8ב. (א) בסעיף זה, "מפעיל זר" – מפעיל הימורים הפועל במדינה זרה החברה בארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי (OECD), בהתאם לדין החל באותה מדינה.

(ב) על אף הוראות סעיף 8, רשאית המועצה לקיים בישראל הימורים לפי תכנית הימורים של מפעיל זר, בהתקיים כל אלה:

(1) ניתן אישור מוקדם של השרים ושל ועדת הכספים של הכנסת להתקשרות המועצה עם המפעיל הזר, לאחר שנוכחו כי מתקיימים כל אלה:

(א) לא ניתן לקיים הימורים מהסוג האמור בישראל, אלא לפי תכנית הימורים של מפעיל זר;

(ב) מתקיימים טעמים מיוחדים שיירשמו, שבשלהם יש מניעה של ממש לקיים את ההימורים לפי תכנית כאמור בסעיף 8;

(2) (א) לאחר התקשרות המועצה עם המפעיל הזר והצגת תכנית ההימורים לשרים, ניתן אישורם לתכנית ההימורים, לאחר התייעצות עם שר המשפטים וכן אישור ועדת הכספים של הכנסת לאחר שהשרים הציגו לפניה את התכנית במלואה;

(ב) אישור השרים ואישור ועדת הכספים של הכנסת לפי פסקה זו יינתנו לאחר שמצאו כי ממשיכים להתקיים התנאים שבפסקה (1), ושקלו בין השאר את טובת הציבור ואת טובת המשתתפים בתכנית ההימורים ומניעת ניצולם לרעה;

(3) המועצה פרסמה את תכנית ההימורים שאושרה לפי סעיף קטן זה ברשומות.

(ג) אישור תכנית הימורים לפי סעיף קטן (ב) יהיה לתקופה של חמש שנים, וניתן לשוב ולתתו בהתקיים התנאים המפורטים באותו סעיף קטן.

(ד) המועצה תדווח לשרים ולוועדת הכספים של הכנסת על כל שינוי בתכנית הימורים של מפעיל זר שאושרה לפי סעיף קטן (ב), ותפרסם הודעה על השינוי ברשומות.

(ה) (1) מצאו השרים כי חל שינוי מהותי מאז אושרה תכנית הימורים לפי סעיף קטן (ב), יביאוה לאישור ועדת הכספים של הכנסת, ויחולו הוראות אותו סעיף קטן, בשינויים המחויבים; לא אישרה ועדת הכספים את תכנית ההימורים, לא תהיה התכנית בתוקף מאותו מועד;

(2) לעניין זה, "שינוי מהותי" – שינוי בתכנית ההימורים כאמור בסעיף קטן (ד) או שינוי בנסיבות שבשלו מתקיים אחד מאלה:

(א) חדל להתקיים תנאי מהתנאים המפורטים בסעיף קטן (ב)(1);

(ב) טובת הציבור או מעמדם של משתתפי תכנית ההימורים נפגעו באופן מהותי;

(ג) פרטי תכנית ההימורים השתנו באופן מהותי לעומת התכנית שאושרה לפי סעיף קטן (ב).

(ו) בלי לגרוע מאחריות המפעיל הזר או מאחריות המועצה לפי כל דין, המועצה אחראית באחריות אזרחית למעשיו של מפעיל זר שעמו התקשרה לצורך קיום תכנית הימורים לפי סעיף זה, ויחולו עליה לעניין זה התחייבויות המפעיל הזר כלפי משתתפי התכנית, כאילו היתה תכנית הימורים שהמועצה עורכת לפי סעיף 8; לעניין זה, "מעשה" – לרבות מחדל.

הכספים לציבור (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

8ג.     (א)  בסעיף זה, "הוצאה חד-פעמית" – הוצאה שאינה כלולה בתקציב שאושר על ידי השרים לפי סעיף 7(א) ואינה צפויה להיכלל בשנות התקציב שלאחר אותה שנה שלגביה מתוכננת ההוצאה, ובלבד שאינה הוצאה במסגרת הסכם עם גוף ספורט.

          (ב)  סך הכספים לציבור, במסגרת הצעת תקציב, יהיה בשיעורים אלה:

(1)   עמד מחזור המועצה על לפחות 1,500 מיליון שקלים חדשים אך לא יותר מ-2,000 מיליון שקלים חדשים, סך הכספים לציבור לא יפחת מ-82% ממחזור המועצה, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-17.5% ממחזור המועצה;

(2)   עמד מחזור המועצה על סכום העולה על 2,000 מיליון שקלים חדשים אך לא יותר מ-2,600 מיליון שקלים חדשים, סך הכספים לציבור לא יפחת מ-85% ממחזור המועצה, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-20.9% ממחזור המועצה;

(3)   עלה מחזור המועצה על 2,600 מיליון שקלים חדשים –

(א)   על כל שקל חדש מ-2,600 מיליון השקלים החדשים הראשונים של מחזור המועצה – לא פחות מ-85%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-20.9% ממחזור המועצה;

(ב)   על כל שקל חדש מסכום העולה על 2,600 מיליון שקלים חדשים אך אינו עולה על 3,500 מיליון שקלים חדשים של מחזור המועצה – לא פחות מ-90%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-23% ממחזור המועצה;

(ג)    על כל שקל חדש מסכום העולה על 3,500 מיליון שקלים חדשים של מחזור המועצה – לא פחות מ-91.25%, ובלבד שיתרת ההכנסות לא תפחת מ-24.25% ממחזור המועצה.

          (ג)   בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), עלה מחזור המועצה על סכום של 1,500 מיליון שקלים חדשים, המועצה תהיה רשאית –

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017 (הוראת שעה)

(1)   לעשות שימוש, במסגרת הצעת התקציב, ב-0.5% ממחזור המועצה מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חד-פעמים או לצורך הוצאות הסדרה שהוציאה המועצה בהתאם להוראות חוק זה או בהתאם לדין אחר שעניינו הסדרת פעילות הימורים חוקיים;

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

(2)   במסגרת הצעת התקציב או במהלך שנת הכספים, לאחר אישור מראש ובכתב מאת השרים, להעביר סכומים בין יתרת ההכנסות לבין התשלומים לזוכים, או להיפך, בשיעור של עד לגובה ההפרש בין השיעור שנעשה בו שימוש לפי פסקה (1) לבין 3% ממחזור המועצה;

(3)   במהלך שנת כספים, לאחר אישור מראש ובכתב מאת השרים, לעשות שימוש בשיעור מסוים מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חריגה שלא היתה צפויה ומתוכננת בעת אישור הצעת התקציב.

          (ד)  בלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, המועצה רשאית לקבוע שיעורי תשלום שונים לתכניות הימורים שונות, ובלבד –

(1)   ששיעור התשלומים לזוכים לא יפחת מ-60% ממחזור המועצה;

(2)   שהתשלומים לזוכים בתכנית הימורים מסוימת לא יפחתו משיעור של 42% מהתקבולים לאותה תכנית הימורים.

          (ה)  השרים יקבעו את השיעורים של סך הכספים לציבור עבור תכנית הימורים חדשה כהגדרתה בסעיף 8ד במסגרת התכנית שקבעה המועצה בתקנות לפי הוראות סעיף 8.

מיום 17.1.2013

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 681 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 8ג

 

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 468 (ה"ח 1083)

החלפת סעיף 8ג

הנוסח הקודם:

תקבולים מתכניות הימורים

8ג. 42% לפחות מתקבולי המועצה מעריכת הימורים לפי סעיף 8 או מקיום הימורים לפי סעיף 8ב, ישולמו לזוכים.

 

מיום 16.3.2017 עד יום 31.12.2018 (עקב פיזור הכנסות ה-20 עד ה-22 עד יום 16.6.2020)

תיקון מס' 10 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 476 (ה"ח 1083)

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), עלה מחזור המועצה על סכום של 1,500 מיליון שקלים חדשים, המועצה תהיה רשאית –

(1) לעשות שימוש, במסגרת הצעת התקציב, ב-0.5% ב-0.7% ממחזור המועצה מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חד-פעמים או לצורך הוצאות הסדרה שהוציאה המועצה בהתאם להוראות חוק זה או בהתאם לדין אחר שעניינו הסדרת פעילות הימורים חוקיים;

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 518 (ה"ח 1196)

(ג) בלי לגרוע מהאמור בסעיף קטן (ב), עלה מחזור המועצה על סכום של 1,500 מיליון שקלים חדשים, המועצה תהיה רשאית –

(1) לעשות שימוש, במסגרת הצעת התקציב, ב-0.5% ממחזור המועצה מתוך סך הכספים לציבור לצורך הוצאה חד-פעמים או לצורך הוצאות הסדרה שהוציאה המועצה בהתאם להוראות חוק זה או בהתאם לדין אחר שעניינו הסדרת פעילות הימורים חוקיים;

(2) במסגרת הצעת התקציב או במהלך שנת הכספים, לאחר אישור מראש ובכתב מאת השרים, להעביר סכומים בין יתרת ההכנסות לבין התשלומים לזוכים, או להיפך, בשיעור של עד לגובה ההפרש בין השיעור שנעשה בו שימוש לפי פסקה (1) לבין 3% ממחזור המועצה; אישור השרים לפי פסקה זו ייעשה לאחר התייעצות עם המועצה הלאומית לספורט;

הוצאות שיווק ופרסום (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

8ד.     (א)  בסעיף זה, "תכנית הימורים חדשה" – תכנית הימורים הנקבעת לראשונה בתקנות לפי הוראות סעיף 8 וכן כל חידוש של תכנית הימורים קיימת או סוג נוסף של תכנית הימורים קיימת שלא היה קיים.

          (ב)  הוצאות הפרסום של המועצה בשנה לא יעלו על 52 מיליון שקלים חדשים או על שיעור של 1.75% ממחזור המועצה באותה שנה בניכוי הסכום הקבוע בסעיף קטן (ג), לפי הגבוה, ובלבד שסך הוצאות הפרסום האמורות לא יעלו על 60 מיליון שקלים חדשים בשנה.

          (ג)   הסכמים עם גופי ספורט יכללו הוצאות שיווק ותפעול בלבד; סך הוצאות המועצה בשל הסכמים כאמור לא יעלה על 46 מיליון שקלים חדשים בשנה.

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), המועצה תהיה רשאית להעביר סכום של עד 2 מיליון שקלים חדשים מהוצאות הפרסום כאמור בסעיף קטן (ב) להסכמים עם גופי ספורט כאמור בסעיף קטן (ג), ולהיפך.

          (ה)  עמד מחזור המועצה על לא יותר מ-1,500 מיליון שקלים חדשים, יראו בסכומים ובשיעורים האמורים בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) כאילו היו נמוכים בשיעור של 50%.

          (ו)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), הוצאות פרסום של המועצה להשקת תכנית הימורים חדשה, לא יבואו בגדר המגבלה האמורה באותו סעיף קטן, ובלבד שיתמלאו תנאים אלה:

(1)   סך הוצאות הפרסום לפי סעיף קטן זה יובא לאישור השרים מראש ובכתב;

(2)   תקופת הפרסום בהתאם לסעיף קטן זה לא תעלה על 18 חודשים;

(3)   סך הוצאות הפרסום לפי סעיף קטן זה לא יעלה על 3 מיליון שקלים חדשים במצטבר לתכנית הימורים חדשה, ובלבד שסך הוצאות הפרסום בשנה לכלל תכניות ההימורים החדשות לא יעלה על 6 מיליון שקלים חדשים.

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 469 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 8ד

יתרת ההכנסות (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

9.       (א)  יתרת ההכנסות לא תפחת מהשיעורים האמורים בסעיף 8ג.

 

 

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (א1) המועצה תעביר למדינה את יתרת ההכנסות החיובית שנצברה, כמפורט להלן:

(1)   לא יאוחר מ-15 ימים מחלוף המועד להגשת כל דוח כספי שנתי לפי סעיף 7(ד)(1) – את יתרת ההכנסות לפי הדוח הכספי השנתי, בניכוי הסכומים ששולמו לפי פסקה (2) באותה שנת כספים;

(2)   לא יאוחר מ-15 ימים מחלוף המועדים הקבועים להגשת כל דוח כספי רבעוני לפי סעיף 7(ד)(2) – את יתרת ההכנסות שנצברו ברבעון לפי אותו דוח;

(3)   על אף האמור בפסקה (2), המועצה רשאית לפנות בכתב לממונה על התקציבים במשרד האוצר, באחד מהמועדים הקבועים בסעיף 7(ד)(2), בבקשה לאשר לה לדחות העברת סכום שלא יעלה על 20 מיליון שקלים חדשים מיתרת ההכנסות באותו רבעון, למועד ההעברה הבא; העברה דחויה כאמור תיעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב של הממונה על התקציבים במשרד האוצר ובהתאם לתנאים שיקבע באישור.

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ב1) (בוטל).

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ב1א) (בוטל).

(תיקון מס' 6) תשע"א-2011

          (ב2) (בוטל).

(תיקון מס' 7) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ג)   המועצה תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המועצה, תוך שלושה חדשים לאחר תום כל שנת כספים, דין וחשבון על ההכנסות וההוצאות באותה שנה.

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ג1) (בוטל).

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ד)  (בוטל).

מיום 16.7.1968

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ח מס' 532 מיום 16.7.1968 עמ' 162 (ה"ח 782)

(ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שנה את חלוקת היתרה האמורה בסעיף קטן (א), למי תשולם והסכומים שישולמו למי תשולם היתרה האמורה בסעיף קטן (א), ובאיזה חלקים.

 

מיום 3.8.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 601 מיום 3.8.1970 עמ' 132 (ה"ח 886)

(ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שנה למי תשולם היתרה האמורה בסעיף קטן (א), ובאיזה חלקים ורשאית המועצה, באישורים כאמור, לקבוע כי חלק מהיתרה בשנה מסויימת לא יחולק אותה שנה וישמש רזרבה לשנים הבאות; הרזרבה תופקד באוצר המדינה בתנאים שיוסכם עליהם בין החשב הכללי והמועצה.

 

מיום 15.5.1995

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ה מס' 1505 מיום 15.2.1995 עמ' 130 (ה"ח 2027, ה"ח 2273)

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1520 מיום 12.4.1995 עמ' 202

(ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שנה למי תשולם היתרה האמורה בסעיף קטן (א), ובאיזה חלקים, הכל בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב1) ו-(ב2), ורשאית המועצה, באישורים כאמור, לקבוע כי חלק מהיתרה בשנה מסויימת לא יחולק אותה שנה וישמש רזרבה לשנים הבאות; הרזרבה תופקד באוצר המדינה בתנאים שיוסכם עליהם בין החשב הכללי והמועצה.

(ב1) מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה, לפי סעיף קטן (א), תקצה המועצה מדי שנה –

(1) סכום שתקבע לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א);

(2) סכום שתקבע לחלוקה להתאחדויות ספורט ולאיגודי ספורט, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה;

(3) סכום שתקבע לחלוקה לאגודות ספורט ולמועדוני ספורט, כמשמעותם בחוק הספורט, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות ולמועדונים, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי ההעברה תיעשה לגביו בדרך אחרת;

(4) 10% מהסכום, שנקבע לפי פסקה (3), ובנוסף לו, כתמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי העברה תיעשה לגביו באמצעות ארגון ספורט;

(5) 15% מהסכום שנקבע לפי פסקה (3) לחלוקה לאגודות ספורט ולמועדוני ספורט המסונפים לארגוני ספורט, יועברו לארגוני הספורט שאליהם מסונפים האגודות והמועדונים, למימון הוצאות הארגונים.

(ב2) שר החינוך, התרבות והספורט (להלן - השר), בהתייעצות עם המועצה, ימנה ועדה ציבורית שתקבע, באישור השר והמועצה, אמות מידה לחלוקת הסכומים לפי פסקאות (2), (3) ו-(4) של סעיף קטן (ב1); אמות המידה לענין פסקאות (2) ו-(3) של סעיף קטן (ב1) ייקבעו, בין השאר, בשים לב לשיקולים חברתיים, לרבות תמיכה בספורט נשים, בספורט עממי ובפעולות ספורט באזורי עדיפות לאומית, וכן בשים לב להישגיות בספורט; הועדה הציבורית, באישור השר והמועצה, רשאית, אחת לשנה, סמוך למועד הגשת התקציב, לשנות את אמות המידה; אמות המידה יפורסמו ברשומות.

 

מיום 1.1.2009

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 204 (ה"ח 197)

(4) 10% מהסכום, שנקבע לפי פסקה (3), ובנוסף לו, כתמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי העברה תיעשה לגביו באמצעות ארגון ספורט בדרך אחרת;

(5) 15% מהסכום שנקבע לפי פסקה (3) לחלוקה לאגודות ספורט ולמועדוני ספורט המסונפים לארגוני ספורט, יועברו לארגוני הספורט שאליהם מסונפים האגודות והמועדונים, למימון הוצאות הארגונים.

(5) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו; התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המסונפים לאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות.

 

מיום 27.5.2014

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 681 (ה"ח 436)

(ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שנה למי תשולם היתרה האמורה בסעיף קטן (א), ובאיזה חלקים הכל בכפוף להוראות סעיפים קטנים (ב1) ו-(ב2) סעיף קטן (ב1) ורשאית המועצה, באישורים כאמור, לקבוע כי חלק מהיתרה בשנה מסויימת לא יחולק אותה שנה וישמש רזרבה לשנים הבאות; הרזרבה תופקד באוצר המדינה בתנאים שיוסכם עליהם בין החשב הכללי והמועצה.

(ב1) מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה, לפי סעיף קטן (א), תקצה המועצה מדי שנה –

(1) סכום שתקבע לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א);

(2) סכום שתקבע לחלוקה להתאחדויות ספורט ולאיגודי ספורט, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה;

(3) סכום שתקבע לחלוקה לאגודות ספורט ולמועדוני ספורט, כמשמעותם בחוק הספורט, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות ולמועדונים, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי ההעברה תיעשה לגביו בדרך אחרת;

(1) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), בהתאם לאמות מידה שתקבע המועצה לעניין זה; בסעיף זה, "המועצה הלאומית לספורט" – המועצה כהגדרתה בחוק הספורט;

(2) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהתאחדויות ובאיגודים, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט;

(3) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה באגודות ספורט ובמועדוני ספורט, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט; הסכומים יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי ההעברה תיעשה לגביו בדרך אחרת;

(4) 10% מהסכום, שנקבע לפי פסקה (3), ובנוסף לו, כתמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי העברה תיעשה לגביו בדרך אחרת;

(5) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו; התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המסונפים לאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות;

(6) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט, בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף 17יד לחוק הספורט.

(ב1א) המועצה תעביר למועצה הלאומית לספורט את הצעת תקציב המועצה עם הגשתה לשרים לאישורם לפי סעיף 7, וכן את תקציב המועצה מיד לאחר אישורו בידי ועדת הכספים של הכנסת לפי אותו סעיף.

(ב2) שר החינוך, התרבות והספורט (להלן - השר), בהתייעצות עם המועצה, ימנה ועדה ציבורית שתקבע, באישור השר והמועצה, אמות מידה לחלוקת הסכומים לפי פסקאות (2), (3) ו-(4) של סעיף קטן (ב1); אמות המידה לענין פסקאות (2) ו-(3) של סעיף קטן (ב1) ייקבעו, בין השאר, בשים לב לשיקולים חברתיים, לרבות תמיכה בספורט נשים, בספורט עממי ובפעולות ספורט באזורי עדיפות לאומית, וכן בשים לב להישגיות בספורט; הועדה הציבורית, באישור השר והמועצה, רשאית, אחת לשנה, סמוך למועד הגשת התקציב, לשנות את אמות המידה; אמות המידה יפורסמו ברשומות.

(ג) המועצה תפרסם ברשומות, תוך שלושה חדשים לאחר תום כל שנת כספים, דין וחשבון על ההכנסות, ההוצאות וחלוקת היתרות באותה שנה.

(ד) בסעיף זה, "אגודת ספורט", "התאחדות", "איגוד", "מועדון ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט.

 

מיום 1.1.2015

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 410 (ה"ח 798)

תיקון מס' 7 (תיקון)

ס"ח תשע"ח מס' 2678 מיום 31.12.2017 עמ' 88 (ה"ח 1166)

(ב1) מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה, לפי סעיף קטן (א), תקצה המועצה מדי שנה –

(1) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), בהתאם לאמות מידה שתקבע המועצה לעניין זה; בסעיף זה, "המועצה הלאומית לספורט" – המועצה כהגדרתה בחוק הספורט;

(2) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהתאחדויות ובאיגודים, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט;

(3) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה באגודות ספורט ובמועדוני ספורט, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט; הסכומים יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי ההעברה תיעשה לגביו בדרך אחרת והזכות אליהם לא ניתנת להמחאה או לשעבוד; ואולם משהועברו הסכומים לרשות גוף כאמור, רשאי הוא לשעבדם, כולם או חלקם, לשם הבטחת תשלום בעד שירותים שיקבל מספק שעמו הוא מתקשר, ובלבד שייחתם הסכם בכתב לגבי אותם שירותים;

(4) 10% מהסכום, שנקבע לפי פסקה (3), ובנוסף לו, כתמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, ואולם רשאי גוף כאמור לבקש כי העברה תיעשה לגביו בדרך אחרת והזכות אליהם לא ניתנת להמחאה או לשעבוד; ואולם משהועברו הסכומים לרשות גוף כאמור, רשאי הוא לשעבדם, כולם או חלקם, לשם הבטחת תשלום בעד שירותים שיקבל מספק שעמו הוא מתקשר, ובלבד שייחתם הסכם בכתב לגבי אותם שירותים;

(5) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו; התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המסונפים לאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות;

(5) (א) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו (בסעיף זה – ארגון ספורט נתמך); התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המקבלים שירותים מאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות;

(ב) שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את תחומי הפעילות שבהם רשאי ארגון ספורט נתמך להשתמש בכספי התמיכה לפי פסקה זו, לרבות לשם אספקת שירותים לאגודות ספורט ומועדוני ספורט והבטחת תשלום התמורה בעדם;

(ג) שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את סוגי השירותים שארגון ספורט נתמך רשאי לספק לאגודות ספורט ומועדוני ספורט מתוך הכספים שהועברו להם לפי פסקאות (3) ו-(4);

(ד) החלו אגודת ספורט או מועדון ספורט לקבל שירותים כאמור בפסקת משנה (ב) מארגון ספורט נתמך אחר מזה שממנו קיבלו שירותים קודם לכן, יודיעו על כך למועצה, והמועצה תחשב את אופן חלוקת ארבעת האחוזים האמורים בפסקת משנה (א) בהתאם לכך החל ממועד קבלת ההודעה;

(6) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט, בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף 17יד לחוק הספורט;

(7) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט.

(ב1א) המועצה תעביר למועצה הלאומית לספורט את הצעת תקציב המועצה עם הגשתה לשרים לאישורם לפי סעיף 7, וכן את תקציב המועצה מיד לאחר אישורו בידי ועדת הכספים של הכנסת לפי אותו סעיף.

(ב2) (בוטל).

(ג) המועצה תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המועצה, תוך שלושה חדשים לאחר תום כל שנת כספים, דין וחשבון על ההכנסות, ההוצאות וחלוקת היתרות באותה שנה.

(ג1) נושאי משרה באגודות ספורט או במועדוני ספורט המקבלים תמיכה לפי סעיף קטן (ב1)(3) או (4) יעברו, כתנאי לקבלת תמיכה כאמור, הכשרה כפי שיקבע שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת; המועצה תישא בעלות ההכשרה לפי סעיף קטן זה.

(ד) בסעיף זה, "אגודת ספורט", "ארגון ספורט", "התאחדות", "איגוד", "מועדון ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט.

 

מיום 21.2.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 418 (ה"ח 1094)

(ב1) מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה, לפי סעיף קטן (א), תקצה המועצה מדי שנה –

(1) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), בהתאם לאמות מידה שתקבע המועצה לעניין זה; בסעיף זה, "המועצה הלאומית לספורט" – המועצה כהגדרתה בחוק הספורט;

(2) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהתאחדויות ובאיגודים וכן בהתאחדויות שקיבלו הכרה לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט;

 

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 470 (ה"ח 1083)

(א) הסכום שיוותר בידי המועצה מעריכת ההימורים, לאחר ניכוי התשלומים לזוכים והוצאות המועצה, ישמש לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל.

(א) יתרת ההכנסות לא תפחת מהשיעורים האמורים בסעיף 8ג, ותשמש לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל, בלבד.

(ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שנה למי תשולם היתרה האמורה בסעיף קטן (א) יתרת ההכנסות, ובאיזה חלקים הכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1) ורשאית המועצה, באישורים כאמור, לקבוע כי חלק מהיתרה בשנה מסויימת לא יחולק אותה שנה וישמש רזרבה לשנים הבאות; הרזרבה תופקד באוצר המדינה בתנאים שיוסכם עליהם בין החשב הכללי והמועצה.

(ב1) מיתרת ההכנסות המיועדות לחלוקה, לפי סעיף קטן (א), תקצה המועצה מדי שנה –

(1) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), בהתאם לאמות מידה שתקבע המועצה לעניין זה; בסעיף זה, "המועצה הלאומית לספורט" – המועצה כהגדרתה בחוק הספורט והכול בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט;

 

מיום 1.1.2018

תיקון מס' 12

ס"ח תשע"ח מס' 2678 מיום 31.12.2017 עמ' 88 (ה"ח 1166)

(5) (א) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו (בסעיף זה – ארגון ספורט נתמך); התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המקבלים שירותים מאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות;

(א1) על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4), אגודת ספורט או מועדון ספורט רשאים להמחות בהסכם את הזכות לסכומים שהם זכאים להם לפי אותן פסקאות לארגון ספורט נתמך, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) האגודה או המועדון חתמו על הסכם להמחאת זכותם לארגון הספורט הנמחה אישר כי הם עומדים באמות המידה למימון מקדים; בפסקת משנה זו –

"אמות מידה למימון מקדים" – אמות מידה לזכאות לקבלת מימון מקדים מארגון ספורט נתמך, הכוללות גם סדרי עדיפות שקופים ושוויוניים למתן מימון מקדים במסגרת תקרת ההמחאה, שקבע הארגון ואישר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;

"תקרת ההמחאה" – 15% מסך כל סכום התמיכה הצפוי לכלל אגודות הספורט ומועדוני הספורט המקבלים שירותים מאותו ארגון ספורט בשנה שבה הומחתה הזכות;

(2) המחאת הזכות תהיה בהיקף שלא יעלה על הסכומים שהאגודה או המועדון זכאים להם כאמור באותה שנה ובשנה שלאחר מכן;

(3) סך כל ההמחאות לארגון ספורט נתמך לא יעלה תקרת ההמחאה; תקרת ההמחאה תחושב במועד שבו המועצה קיבלה את הסכם ההמחאה;

(4) המחאת זכות כאמור לא תשמש ארגון ספורט נתמך לגביית חובות של אגודת ספורט או מועדון ספורט שנוצרו לפני ה-1 בינואר של השנה שבה הומחתה הזכות;

(ב) שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את תחומי הפעילות שבהם רשאי ארגון ספורט נתמך להשתמש בכספי התמיכה לפי פסקה זו, לרבות לשם אספקת שירותים לאגודות ספורט ומועדוני ספורט והבטחת תשלום התמורה בעדם;

(ג) שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את סוגי השירותים שארגון ספורט נתמך רשאי לספק לאגודות ספורט ומועדוני ספורט מתוך הכספים שהועברו להם לפי פסקאות (3) ו-(4) ומתוך הכספים שהומחו לארגון לפי משנה (א1);

(ד) החלו אגודת ספורט או מועדון ספורט לקבל שירותים כאמור בפסקת משנה (ב) מארגון ספורט נתמך אחר מזה שממנו קיבלו שירותים קודם לכן, יודיעו על כך למועצה, והמועצה תחשב את אופן חלוקת ארבעת האחוזים האמורים בפסקת משנה (א) בהתאם לכך החל ממועד קבלת ההודעה;

 

מיום 1.7.2018

תיקון מס' 11

ס"ח תשע"ז מס' 2621 מיום 30.3.2017 עמ' 547 (ה"ח 1066)

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7958 מיום 28.2.2018 עמ' 1050

(6) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט למעט מיתקנים כאמור בפסקה (6א), בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף 17יד לחוק הספורט;

(6א) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט או מיתקני עזר במכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), לפי סעיף 5(ב)(3) לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ז-2017;

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 518 (ה"ח 1196)

השימוש ביתרת ההכנסות יתרת ההכנסות

9. (א) יתרת ההכנסות לא תפחת מהשיעורים האמורים בסעיף 8ג, ותשמש לקידומם ולפיתוחם של תרבות הגוף, החינוך הגופני והספורט בישראל, בלבד.

(א1) המועצה תעביר למדינה את יתרת ההכנסות החיובית שנצברה, כמפורט להלן:

(1) לא יאוחר מ-15 ימים מחלוף המועד להגשת כל דוח כספי שנתי לפי סעיף 7(ד)(1) – את יתרת ההכנסות לפי הדוח הכספי השנתי, בניכוי הסכומים ששולמו לפי פסקה (2) באותה שנת כספים;

(2) לא יאוחר מ-15 ימים מחלוף המועדים הקבועים להגשת כל דוח כספי רבעוני לפי סעיף 7(ד)(2) – את יתרת ההכנסות שנצברו ברבעון לפי אותו דוח;

(3) על אף האמור בפסקה (2), המועצה רשאית לפנות בכתב לממונה על התקציבים במשרד האוצר, באחד מהמועדים הקבועים בסעיף 7(ד)(2), בבקשה לאשר לה לדחות העברת סכום שלא יעלה על 20 מיליון שקלים חדשים מיתרת ההכנסות באותו רבעון, למועד ההעברה הבא; העברה דחויה כאמור תיעשה רק לאחר אישור מראש ובכתב של הממונה על התקציבים במשרד האוצר ובהתאם לתנאים שיקבע באישור.

(ב) המועצה באישור השרים ובאישור ועדת הכספים של הכנסת תקבע כל שנה למי תשולם יתרת ההכנסות, ובאיזה חלקים הכל בכפוף להוראות סעיף קטן (ב1) ורשאית המועצה, באישורים כאמור, לקבוע כי חלק מהיתרה בשנה מסויימת לא יחולק אותה שנה וישמש רזרבה לשנים הבאות; הרזרבה תופקד באוצר המדינה בתנאים שיוסכם עליהם בין החשב הכללי והמועצה.

(ב1) מיתרת ההכנסות, לפי סעיף קטן (א), תקצה המועצה מדי שנה –

(1) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בתשתיות יסוד בספורט ובמטרות נוספות כאמור בסעיף קטן (א), והכול בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט;

(2) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהתאחדויות ובאיגודים וכן בהתאחדויות שקיבלו הכרה לפי סעיף 4 לחוק הנהיגה הספורטיבית, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט;

(3) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה באגודות ספורט ובמועדוני ספורט, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט; הסכומים יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, והזכות אליהם לא ניתנת להמחאה או לשעבוד; ואולם משהועברו הסכומים לרשות גוף כאמור, רשאי הוא לשעבדם, כולם או חלקם, לשם הבטחת תשלום בעד שירותים שיקבל מספק שעמו הוא מתקשר, ובלבד שייחתם הסכם בכתב לגבי אותם שירותים;

(4) 10% מהסכום, שנקבע לפי פסקה (3), ובנוסף לו, כתמיכה בספורט נשים ובספורט באזורי עדיפות לאומית, בהתאם לאמות מידה שייקבעו לענין זה; הסכומים על פי פסקה זו יועברו ישירות לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט, והזכות אליהם לא ניתנת להמחאה או לשעבוד; ואולם משהועברו הסכומים לרשות גוף כאמור, רשאי הוא לשעבדם, כולם או חלקם, לשם הבטחת תשלום בעד שירותים שיקבל מספק שעמו הוא מתקשר, ובלבד שייחתם הסכם בכתב לגבי אותם שירותים;

(5) (א) 4% מסכום יתרת ההכנסות, לחלוקה כתמיכה לארגוני ספורט, שלפחות 50% מהיקף פעילותם מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו (בסעיף זה – ארגון ספורט נתמך); התמיכה כאמור תהיה בהתאם לאמות מידה שנקבעו לאגודות הספורט ולמועדוני הספורט המקבלים שירותים מאותם ארגונים; לעניין זה, "ספורט עממי-חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות;

(א1) על אף האמור בפסקאות (3) ו-(4), אגודת ספורט או מועדון ספורט רשאים להמחות בהסכם את הזכות לסכומים שהם זכאים להם לפי אותן פסקאות לארגון ספורט נתמך, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) האגודה או המועדון חתמו על הסכם להמחאת זכותם לארגון הספורט הנמחה אישר כי הם עומדים באמות המידה למימון מקדים; בפסקת משנה זו –

"אמות מידה למימון מקדים" – אמות מידה לזכאות לקבלת מימון מקדים מארגון ספורט נתמך, הכוללות גם סדרי עדיפות שקופים ושוויוניים למתן מימון מקדים במסגרת תקרת ההמחאה, שקבע הארגון ואישר המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט;

"תקרת ההמחאה" – 15% מסך כל סכום התמיכה הצפוי לכלל אגודות הספורט ומועדוני הספורט המקבלים שירותים מאותו ארגון ספורט בשנה שבה הומחתה הזכות;

(2) המחאת הזכות תהיה בהיקף שלא יעלה על הסכומים שהאגודה או המועדון זכאים להם כאמור באותה שנה ובשנה שלאחר מכן;

(3) סך כל ההמחאות לארגון ספורט נתמך לא יעלה תקרת ההמחאה; תקרת ההמחאה תחושב במועד שבו המועצה קיבלה את הסכם ההמחאה;

(4) המחאת זכות כאמור לא תשמש ארגון ספורט נתמך לגביית חובות של אגודת ספורט או מועדון ספורט שנוצרו לפני ה-1 בינואר של השנה שבה הומחתה הזכות;

(ב) שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את תחומי הפעילות שבהם רשאי ארגון ספורט נתמך להשתמש בכספי התמיכה לפי פסקה זו, לרבות לשם אספקת שירותים לאגודות ספורט ומועדוני ספורט והבטחת תשלום התמורה בעדם;

(ג) שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת, יקבע את סוגי השירותים שארגון ספורט נתמך רשאי לספק לאגודות ספורט ומועדוני ספורט מתוך הכספים שהועברו להם לפי פסקאות (3) ו-(4) ומתוך הכספים שהומחו לארגון לפי משנה (א1);

(ד) החלו אגודת ספורט או מועדון ספורט לקבל שירותים כאמור בפסקת משנה (ב) מארגון ספורט נתמך אחר מזה שממנו קיבלו שירותים קודם לכן, יודיעו על כך למועצה, והמועצה תחשב את אופן חלוקת ארבעת האחוזים האמורים בפסקת משנה (א) בהתאם לכך החל ממועד קבלת ההודעה;

(6) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט למעט מיתקנים כאמור בפסקה (6א), בהתאם לאמות מידה שנקבעו לפי סעיף 17יד לחוק הספורט;

(6א) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט או מיתקני עזר במכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), לפי סעיף 5(ב)(3) לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), התשע"ז-2017;

(7) סכום שתקבע המועצה הלאומית לספורט לחלוקה כתמיכה בפעילויות שמטרתן מניעת אלימות וגזענות בספורט, בהתאם לאמות המידה שנקבעו לפי סעיף 17יג לחוק הספורט.

(ב1א) המועצה תעביר למועצה הלאומית לספורט את הצעת תקציב המועצה עם הגשתה לשרים לאישורם לפי סעיף 7, וכן את תקציב המועצה מיד לאחר אישורו בידי ועדת הכספים של הכנסת לפי אותו סעיף.

(ב2) (בוטל).

(ג) המועצה תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של המועצה, תוך שלושה חדשים לאחר תום כל שנת כספים, דין וחשבון על ההכנסות, ההוצאות וחלוקת היתרות ההכנסות וההוצאות באותה שנה.

(ג1) נושאי משרה באגודות ספורט או במועדוני ספורט המקבלים תמיכה לפי סעיף קטן (ב1)(3) או (4) יעברו, כתנאי לקבלת תמיכה כאמור, הכשרה כפי שיקבע שר התרבות והספורט, באישור ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת; המועצה תישא בעלות ההכשרה לפי סעיף קטן זה.

(ד) בסעיף זה, "אגודת ספורט", "ארגון ספורט", "התאחדות", "איגוד", "מועדון ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט.

 

 

העברת יתרת מזומנים למדינה (תיקון מס' 8)  תשע"ז-2016

9א.     (א)  בכל אחד מהמועדים המפורטים להלן תעביר המועצה למדינה סכום של 300 מיליון שקלים חדשים מתוך כספי יתרות המזומנים שהצטברו עד לשנת 2016:

(1)   ביום ג' בטבת התשע"ז (1 בינואר 2017);

(2)   ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

          (א1) נוסף על הסכומים האמורים בסעיף קטן (א), תעביר המועצה למדינה סכומים בשיעורים ובמועדים כמפורט להלן:

(1)   עד יום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017) – סכומים של 28 מיליון שקלים חדשים;

(2)   עד יום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018) – סכום של 14 מיליון שקלים חדשים.

(תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

          (ב)  (בוטל).

          (ג)   בסעיף זה, "יתרות המזומנים" – סך הסכומים שהמועצה הקצתה לחלוקה כתמיכה בהקמה ובשדרוג של מיתקני ספורט כאמור בסעיף 9(ב1)(1) ו-(6) אך טרם הועברו בפועל למקבלי התמיכה.

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 304 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 9א

 

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 470 (ה"ח 1083)

(א1) נוסף על הסכומים האמורים בסעיף קטן (א), תעביר המועצה למדינה סכומים בשיעורים ובמועדים כמפורט להלן:

(1) עד יום ז' בתמוז התשע"ז (1 ביולי 2017) – סכומים של 28 מיליון שקלים חדשים;

(2) עד יום י"ח בתמוז התשע"ח (1 ביולי 2018) – סכום של 14 מיליון שקלים חדשים.

(ב) ככל שיתרות המזומנים יפחתו מ-250 מיליון שקלים חדשים (בסעיף קטן זה – הסכום המזערי), תעביר המדינה למועצה לא יאוחר מ-60 ימים מהמועד שבו פחתו יתרות המזומנים כאמור, את ההפרש שבין יתרות המזומנים לסכום המזערי, ולא יותר מהסכום שהעבירה המועצה למדינה בפועל לפי סעיף קטן (א) ו-(א1).

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 518 (ה"ח 1196)

ביטול סעיף קטן 9א(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ככל שיתרות המזומנים יפחתו מ-250 מיליון שקלים חדשים (בסעיף קטן זה – הסכום המזערי), תעביר המדינה למועצה לא יאוחר מ-60 ימים מהמועד שבו פחתו יתרות המזומנים כאמור, את ההפרש שבין יתרות המזומנים לסכום המזערי, ולא יותר מהסכום שהעבירה המועצה למדינה בפועל לפי סעיף קטן (א) ו-(א1).

תמיכה בגופי ספורט – הוראת שעה (תיקון מס' 14 והוראת שעה) תשע"ט-2019

9ב.     (א)  בסעיף זה –

          "אגודת ספורט", "ארגון ספורט" ו"מועדון ספורט" – כהגדרתם בחוק הספורט;

          "ארגון ספורט נתמך" – ארגון ספורט, ש-50% מהיקף פעילותו לפחות מיועד לתמיכה בספורט העממי-חובבני ולקידומו; לעניין הגדרה זו, "ספורט עממי-חובבני" – פעילות ספורט שאינה במסגרת ליגות מקצועניות;

          "גוף ספורט" – ארגון ספורט נתמך, אגודת ספורט או מועדון ספורט;

          "חוק יסודות התקציב" – חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985;

          "המועצה הלאומית לספורט" – המועצה שהוקמה לפי סעיף 17א לחוק הספורט;

          "תיקון מס' 14" – חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 14 והוראת שעה), התשע"ט-2019;

          "תקנון כספים ומשק" (תכ"ם) – הוראות מינהל שקבע החשב הכללי במשרד האוצר.

          (ב)  על אף האמור בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב, הוצאות משרד התרבות והספורט לתמיכה בגופי ספורט לעניין פעילות נתמכת ערב יום הפרסום, בסכום שנקבע בחוק התקציב השנתי (בסעיף זה – סכום התמיכה), יחולקו בהתאם להוראות סעיף זה; לעניין זה, "פעילות נתמכת ערב יום הפרסום" – פעילות בתחומים שערב יום פרסומו של תיקון מס' 14 הוקצו בעבורם סכומים לחלוקה כתמיכה לפי סעיף 9(ב1)(3) עד (5) לחוק זה, כנוסחו לפני ביטולו בסעיף 11(7)(ד) לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), התשע"ח-2018.

          (ג)   סכום התמיכה יחולק בין גופי הספורט לפי מבחנים שוויוניים שיקבע שר התרבות והספורט (בסעיף זה – מבחנים), בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ועם המועצה הלאומית לספורט.

          (ד)  על תמיכות לגופי ספורט לפי סעיף זה, ובכלל זה על הגשת בקשות לקבלת תמיכה ועל הדיון בבקשות כאמור, יחולו ההוראות כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)   לעניין גוף ספורט שהוא מוסד ציבור כהגדרתו בסעיף 3א לחוק יסודות התקציב – הוראות הנוהל שקבע שר האוצר לפי סעיף 3א(ו) לחוק יסודות התקציב, בשינויים שקבע, אם קבע (בסעיף זה – הוראות שר האוצר);

(2)   לעניין גוף ספורט שאינו מוסד ציבור כאמור בפסקה (1) – הוראות תקנון כספים ומשק.

          (ה)  על אף האמור בסעיף קטן (ד) –

(1)   בקשות לקבלת תמיכה לפי סעיף זה יידונו לפני ועדה שאלה חבריה (בסעיף זה – ועדת תמיכות משותפת):

(א)   ראש מינהל הספורט במשרד התרבות והספורט או נציגו, והוא יהיה היושב ראש;

(ב)   חשב משרד התרבות והספורט או נציגו;

(ג)    היועץ המשפטי למשרד התרבות והספורט או נציגו;

(ד)   ראש אגף בכיר תקציבים ותכנון במשרד התרבות והספורט או נציגו;

(ה)   עובד משרד התרבות והספורט שימנה שר התרבות והספורט;

(ו)    שני נציגים שמינתה המועצה מקרב עובדיה;

(ז)    שני נציגי ציבור שהם ספורטאי עבר, שימנה שר התרבות והספורט;

(2)   נציגי הציבור המנויים בפסקה (1)(ז) ימונו לא יאוחר מיום כ"ט בתמוז התשע"ט (1 באוגוסט 2019);

(3)   החלטת ועדת התמיכות המשותפת תתקבל ברוב דעות חבריה המשתתפים בישיבה, ובלבד שבקרב המשתתפים יש רוב לעובדי המדינה וכי החברים המנויים בפסקה (1)(ב) ו-(ג) משתתפים בישיבה;

(4)   החליטה ועדת התמיכות המשותפת על מתן תמיכה לגוף ספורט לפי סעיף זה, תעביר המועצה את כספי התמיכה לגוף המבקש בהתאם להוראות שר האוצר או להוראות תקנון כספים ומשק, לפי העניין.

          (ו)   המבחנים והוראות שר האוצר יפורסמו ברשומות.

          (ז)   על קבלת תמיכה לפי סעיף זה יחולו ההוראות לפי סעיף 3א(ח1) לחוק יסודות התקציב; לעניין זה יראו את התמיכה לפי סעיף זה כתמיכה ממשרד התרבות והספורט.

          (ח)  לא יעביר משרד התרבות והספורט את סכום התמיכה למועצה, לשם העברתו לגופי הספורט לפי הוראות סעיף זה, אלא לפי הוראות החשב הכללי במשרד האוצר לעניין בקרה ופיקוח של המדינה על העברת סכום התמיכה כאמור, בידי המועצה, לאותם גופים, ועל הפיקוח שתקיים המועצה על אותם גופים בקשר לסכומים שהעבירה להם.

          (ט)  הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן מיום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019) עד יום ז' בטבת התשפ"ג (31 בדצמבר 2022).

מיום 6.1.2019

תיקון מס' 14 הוראת שעה

ס"ח תשע"ט מס' 2772 מיום 6.1.2019 עמ' 138 (ה"ח 1278)

הוספת סעיף 9ב

פטור מתשלומי חובה

10.  המועצה תהא פטורה מתשלום מסים, ארנונות ותשלומי חובה אחרים במידה שהמדינה פטורה מהם.

איסור מכירת כרטיסי הימורים לקטינים (תיקון מס' 4) תשס"ח-2007

10א.  (א)  המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים או כל דבר אחר, הבאים להעיד על זכות להשתתף בהימור לפי חוק זה (בסעיף זה – כרטיסים), לקטין, דינו – מאסר שישה חודשים.

          (ב)  המציע, מוכר או מפיץ כרטיסים רשאי לדרוש מאדם המבקש לקנות או לקבל כרטיסים שיציג לו תעודה שבה ניתן לוודא את גילו.

מיום 15.4.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 7 (ה"ח 164)

הוספת סעיף 10א

אמצעי זיהוי ומניעת הלבנת הון (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

10ב.  (א)  בסעיף זה –

          "פרטי המשתתף" – ארבע הספרות האחרונות של אחד מאלה:

(1)   ביחיד שהוא תושב – מספר הזהות, כולל ספרת הביקורת;

(2)   ביחיד שאינו תושב – מספר דרכון או מספר תעודת מסע ושם המדינה שבה הם הונפקו;

          "רישום באופן מקודד" – רישום באמצעי דיגיטלי אשר יקדד את הנתונים טרם רישומם על גבי כרטיס ההשתתפות, באמצעות שיטה מקובלת שמונעת באופן סביר את זיהוי פרטי המשתתף ואינה מאפשרת חזרה לפרטי המשתתף;

          "תושב" – כהגדרתו בחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965.

          (ב)  (1)   לא יונפק כרטיס השתתפות בתכנית הימורים אשר סכום הזכייה האפשרית לפיו, אם המשתתף יצדק בניחושיו, עולה על סכום שיקבע שר האוצר בצו (בסעיף זה – משחק דורש זיהוי), אלא אם כן המשתתף ביצע רישום באופן מקודד של פרטיו ותוצאת הקידוד כאמור הודפסה על גבי קבלת ההשתתפות;

(2)   הסכום שיקבע שר האוצר בצו לפי פסקה (1) לא יפחת מ-5,000 שקלים חדשים ולא יעלה על 30,000 שקלים חדשים וייקבע לאחר התייעצות עם שר המשפטים, ואם פחת מ-20,000 שקלים חדשים – גם בהסכמת שר התרבות והספורט;

(3)   הסכום שייקבע לפי פסקה (2) יחול גם על הוראות לעניין זה שניתנו לפי סעיף 231(א) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

          (ג)   פרטי המשתתף כאמור בסעיף קטן (ב)(1) שהגיעו לידי המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, לא יישמרו במאגר מידע, זמני או קבוע.

          (ד)  (1)   המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, לא יגלו את פרטי המשתתף אשר נרשמו או קודדו לפי סעיף זה, לא יעבירו אותם לכל גורם אחר ולא יעשו בהם כל שימוש, אלא לצורך אחת מאלה:

(א)   בדיקת התאמה של זהות המחזיק בקבלת השתתפות המעידה על זכייה בניחוש במשחק דורש זיהוי (בסעיף זה – קבלת השתתפות מזכה) כאמור בסעיף קטן (ה);

(ב)   מסירת מידע למשטרת ישראל לגבי ניסיון לקבלת זכייה בניגוד להוראות סעיף זה או חשד לניסיון כאמור או מסירת מידע לשר האוצר או מי שהוא הסמיך לעניין זה, לצורך תשלום זכייה לפי סעיף קטן (ו);

(2)   בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), לא ייעשה כל שימוש בפרטי המשתתף כאמור באותה פסקה לצורך איסוף מידע, מעקב אחר משתתפים בתכניות הימורים או קידום ושיווק.

          (ה)  טרם תשלום זכייה למחזיק בקבלת ההשתתפות מזכה, אשר סכום הזכייה לפיה עולה על הסכום הקבוע לפי סעיף קטן (ב)(2), תיבדק התאמה בין זהות המחזיק לבין זהות מי שהונפקה לו קבלת ההשתתפות כאמור, באמצעות בדיקה של התאמת תוצאת קידוד פרטי המשתתף המופיעים על גבי קבלת ההשתתפות, לפרטיו של המחזיק המקודדים בקבלת ההשתתפות, בהתאם לתעודת הזהות, הדרכון או תעודת המסע של המחזיק, לפי העניין.

          (ו)   (1)   לא תשולם זכייה אם קיימת אי התאמה בזהות או אם התעורר ספק באשר להתאמת הזהות של המחזיק כאמור בסעיף קטן (ה);

(2)   על אף האמור בפסקה (1), רשאית המועצה, באישור שר המשפטים, לגבש נהלים לגבי הנסיבות שבהן יתאפשר תשלום זכייה במקרה של אי התאמה לעניין זהות המחזיק כאמור בסעיף קטן (ה).

          (ז)   (1)   זכייה במשחק דורש זיהוי תשולם באמצעות אחד מאלה:

(א)   שיק משורטט בתוספת המילים "למוטב בלבד, לא סחיר ולא עביר" לפקודת הזוכה המזוהה לפי סעיף קטן (ה);

(ב)   העברה בנקאית לחשבון בנק בישראל המתנהל על שם הזוכה המזוהה לפי סעיף קטן (ה);

(2)   זכייה במשחק שאינו דורש זיהוי שבו המועצה משלמת לזוכה באמצעות שיק, תשולם באמצעות שיק משורטט בתוספת המילים "למוטב בלבד, לא סחיר ולא עביר" לפקודת המחזיק בקבלת ההשתתפות;

(תיקון מס' 14) תשע"ט-2019

(3)   על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), המועצה רשאית לשלם במזומן זכייה במשחק דורש זיהוי או זכייה במשחק שאינו דורש זיהוי רק אם סכום הזכייה נמוך מהסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018.

          (ח)  הוראות סעיפים קטנים (ה) עד (ז) יחולו גם לעניין פדיון חלק מכרטיס השתתפות שהוא צירוף הימורים נפרד, בהתאם לסכום הזכייה שמבוקש לפדותה, ובלבד ששאר חלקי כרטיס ההשתתפות עדיין אינם עומדים לפדיון והזכייה לגביהם טרם נקבעה.

          (ט)  (1)   המועצה, בעל תחנה או כל גורם אחר מטעמם, ימחקו תוצאות קידוד של פרטי משתתף מכל מאגר מידע שברשותם, לרבות תוצאות קידוד המופיעות על גבי כרטיס השתתפות או קבלת השתתפות, בהתאם להוראות שלהלן:

(א)   לעניין קבלת השתתפות מזכה שנמצאה לגביה התאמה בין זהות המחזיק בה לבין זהות פרטי המשתתף המופיעים על גביה – בתוך יום עבודה אחד מהמועד שבו נפדתה;

(ב)   לעניין קבלת השתתפות מזכה אשר לא נדרשה לתשלום – בתוך שנה מיום קיום המשחק דורש הזיהוי או מיד עם פקיעת האפשרות לפדות את הזכייה, לפי המאוחר; שר האוצר רשאי לקבוע תקופה קצרה יותר לעניין זכיות בסכומים נמוכים, ובלבד שלא תפחת מחצי שנה;

(ג)    לעניין קבלות השתתפות של מי שלא צדקו בניחושם – בתוך 14 ימים מיום קיום המשחק דורש הזיהוי;

(2)   על אף האמור בסעיף קטן (ה), אין בהוראות סעיף זה כדי למנוע תשלום למי שהתקבל ערעורו ביחס לצדקת ניחושו, או שנתקבל פסק דין חלוט המחייב את המועצה בתשלום בגין קבלת השתתפות שבידו, וכן למי שניחושו היה זהה לניחושם של אלה, והכל אף אם נמחקו כבר תוצאות קידוד פרטיו של המחזיק בקבלת ההשתתפות.

          (י)   (1)   שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התרבות והספורט, רשאי לקבוע הוראות לעניין יישום הוראות סעיף זה, ובכלל זה לקבוע הוראות לעניין פעולות בעלי התפקידים כאמור בסעיף 10ג; הוראות לפי סעיף זה, לעניין אבטחת מידע והגנה על הפרטיות, ייקבעו בהסכמת שר המשפטים;

(2)   בלי לגרוע מכלליות האמור בפסקה (1), רשאי שר האוצר, בהתייעצות עם שר המשפטים ושר התרבות והספורט, להורות כי שיטה שנקבעה לצורך קידוד פרטי משתתף אינה שיטה שמונעת באופן סביר את זיהוי פרטי המשתתף ואת החזרה לפרטי המשתתף, וכי על המועצה להנהיג שיטה מקובלת אחרת שתקיים את התנאים האמורים באופן סביר.

          (יא) הוראות סעיף זה לא יחולו על תכניות הימורים שמקיימת המועצה, שבמסגרתן המשתתף מזוהה בזיהוי מלא, והכל בכפוף לכך שיובטח כי התשלום משולם לאותו משתתף ובכפוף להוראות כל דין.

מיום 1.1.2018

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 470 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 10ב

 

מיום 6.1.2019

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ט מס' 2772 מיום 6.1.2019 עמ' 138 (ה"ח 1278)

(ז) (1) זכייה במשחק דורש זיהוי תשולם באמצעות אחד מאלה:

(א) שיק משורטט בתוספת המילים "למוטב בלבד, לא סחיר ולא עביר" לפקודת הזוכה המזוהה לפי סעיף קטן (ה);

(ב) העברה בנקאית לחשבון בנק בישראל המתנהל על שם הזוכה המזוהה לפי סעיף קטן (ה);

(2) זכייה במשחק שאינו דורש זיהוי שבו המועצה משלמת לזוכה באמצעות שיק, תשולם באמצעות שיק משורטט בתוספת המילים "למוטב בלבד, לא סחיר ולא עביר" לפקודת המחזיק בקבלת ההשתתפות;

(3) על אף האמור בפסקאות (1) ו-(2), המועצה רשאית לשלם במזומן זכייה במשחק דורש זיהוי או זכייה במשחק שאינו דורש זיהוי רק אם סכום הזכייה נמוך מ-10,000 שקלים חדשים נמוך מהסכום הנקוב בפרט (1) לתוספת הראשונה לחוק לצמצום השימוש במזומן, התשע"ח-2018.

מינוי אחראי איסור הלבנת הון וממונה אבטחת מידע (תיקון מס' 10) תשע"ז-2017

10ג.   המועצה תמנה את אלה:

(1)  אחראי איסור הלבנת הון, שיהיה אחראי, בין השאר, למניעת סיכוני הלבנת הון ומזעור סיכוני פשיעה, ובכלל זה לגיבוש נהלים בעניין זה שיובאו לאישור המועצה, עדכונם מעת לעת ופיקוח על יישומם, הדרכת עובדים ובעלי תחנות בדבר זיהוי והתמודדות עם סיכוני הלבנת הון וכן גיבוש נהלים לעניין אופן מסירת מידע לגורמים מוסמכים לפי סעיף 10ב(ד)(1)(ב);

(2)  ממונה אבטחת מידע, שיהיה אחראי, בין השאר, לאבטחת המידע ולהצפנת פרטי המשתתף, ובכלל זה גיבוש נהלים לעניין אבטחת המידע וקידודו שיובאו לאישור המועצה, עדכונם מעת לעת ופיקוח על יישומם, והדרכת עובדים ובעלי תחנות בדבר מניעת סיכונים באיסוף מידע או כל שימוש בו שאינו לפי הוראות חוק זה.

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 474 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 10ג

אי-תחולה

11.  על הימורים לפי חוק זה לא יחולו הוראות סעיפים 2, 4 ו-5 לחוק לתיקון דיני העונשין (משחקים אסורים, הגרלות והימורים), תשכ"ד-1964 (להלן - חוק העונשין).

תיקון סעיף 1 לחוק העונשין

12.    בסעיף 1 לחוק העונשין, בהגדרת "הימור", בסופה יבוא "לרבות הגרלה הקשורה בתוצאות משחקים ותחרויות בספורט".

החלפת סעיף 7 לחוק העונשין

13.    במקום סעיף 7 לחוק העונשין יבוא:

"היתר

7.    (א)   הוראות חוק זה לא יחולו –

(1)   על סוגי הגרלות או על הגרלה מסויימת, אשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך;

(2)   על הימורים או הימור מסויים, הנערכים על ידי מפעל הפיס ואשר לעריכתם ניתן מראש היתר מאת שר האוצר או מאת מי שהשר הסמיכו לכך, ובלבד שההימורים שייערכו כאמור לא יהיו על תוצאות של משחקים ותחרויות בספורט.

       (ב)   הודעה על מתן היתר לפי סעיף זה תפורסם ברשומות."

הוספת סעיף 10א בחוק העונשין

14.    אחרי סעיף 10 לחוק העונשין יבוא:

"חילוט מכשירי עבירה

10א. (א)  היה לשוטר יסוד סביר להניח כי כלים או מכשירים, כרטיסים או כל דבר אחר שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, רשאי הוא לתפסם, ורשאי הוא לתפוס כספים, או דבר אחר, שהיה לו יסוד סביר להניח שנתקבלו כתוצאה מארגון המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים או מעריכתם.

       (ב)   שר המשפטים רשאי להתקין תקנות לענין סעיף קטן (א).

       (ג)    נוכח בית המשפט כי דברים שנתפסו כאמור בסעיף קטן (א), למעט כספים, שימשו לארגונם או לעריכתם של משחק, הגרלה או הימור אסורים, או שנתקבלו כתוצאה מארגונם או מעריכתם, רשאי הוא לצוות, על פי בקשת שוטר או תובע, כמשמעותו בחוק סדר הדין הפלילי, תשכ"ה-1965, על חילוטם לאוצר המדינה, אף אם לא הורשע אדם בעבירה בשל המשחק, ההגרלה או ההימור האסורים."

ביטול תקפם של היתרים

15.  על אף האמור בחוק זה, כל היתר לעריכת הימור שניתן על פי סעיף 7 לחוק העונשין, תקפו יהיה עד כ"ט בכסלו תשכ"ח (31 בדצמבר 1967) ולא יחודש עוד.

(תיקון מס' 2) תש"ל-1970

16.  (בוטל).

מיום 3.8.1970

תיקון מס' 2

ס"ח תש"ל מס' 601 מיום 3.8.1970 עמ' 132 (ה"ח 886)

ביטול סעיף 16

הנוסח הקודם:

תקפו של החוק

16. תקפו של חוק זה, למעט סעיף 14, יחדל כעבור שלוש שנים מיום תחילתו.

ביצוע ותקנות

17.  (א)  השרים ממונים על ביצוע חוק זה והם רשאים להתקין תקנות לביצועו.

          (ב)  התקנות לפי חוק זה, למעט תקנות לפי סעיפים 5(ג) ו-6(א), טעונות אישור ועדת הכספים של הכנסת.

 

(תיקון מס' 10) תשע"ז-2017 (תיקון מס' 13) תשע"ח-2018

תוספת ראשונה

(סעיף 7(ה))

הצהרת       (בעל התפקיד)

      (שם החותם) מצהיר כי:

1)       בחנתי את הדוח הכספי השנתי/הדוח הכספי הרבעוני (מחק את המיותר) של המועצה (להלן – הדוח) לתקופה      ;

2)       לפי ידיעתי, הדוח והמידע הכספי האחר הכלול בדוח אינם כוללים כל מצג לא נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם, לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים, לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוח;

3)       לפי ידיעתי, הדוח ומידע כספי אחר הכלול בו משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי, תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של המועצה לתאריכים ולתקופות שאליהם מתייחס הדוח;

4)       גיליתי לרואה החשבון המבקר של המועצה, לחברי המועצה ולוועדת הביקורת של המועצה את כל המידע והמסמכים הרלוונטיים לביצוע תפקידם באופן מלא, ביחס לדוח.

 

תאריך                                                              ______________________

                                                                                                        חתימה, שם ותפקיד

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 474 (ה"ח 1083)

הוספת תוספת ראשונה

 

צו תשפ"א-2021

תוספת שנייה

(סעיף 8א1)

שעות האסורות לפרסום

בין 13:00 ל-19:00.

מיום 16.3.2017

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 474 (ה"ח 1083)

הוספת תוספת שנייה

 

מיום 16.3.2017 עד יום 16.3.2019

תיקון מס' 10 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 476 (ה"ח 1083)

בין 15:00 ל-21:00 13:00 ל-19:00.

 

מיום 18.1.2021

צו תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9101 מיום 18.1.2021 עמ' 1574

בין 15:00 ל-21:00 בין 13:00 ל-19:00.

 

 

       לוי אשכול                  פנחס ספיר                   זלמן ארן

        ראש הממשלה                        שר האוצר                    שר החינוך והתרבות

 

  שניאור זלמן שזר

        נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשכ"ז מס' 509 מיום 16.8.1967 עמ' 142 (ה"ח תשכ"ז מס' 725 עמ' 114).

תוקן ס"ח תשכ"ח מס' 532 מיום 16.7.1968 עמ' 162 (ה"ח תשכ"ח מס' 782 עמ' 332) – תיקון מס' 1.

ס"ח תש"ל מס' 601 מיום 3.8.1970 עמ' 132 (ה"ח תש"ל מס' 886 עמ' 183) – תיקון מס' 2.

ס"ח תשנ"ה מס' 1505 מיום 15.2.1995 עמ' 130 (ה"ח תשנ"א מס' 2027 עמ' 112, ה"ח תשנ"ד מס' 2273 עמ' 462) – תיקון מס' 3; תחילתו שלושה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 3 לענין הוראת שעה. ת"ט ס"ח תשנ"ה מס' 1520 מיום 12.4.1995 עמ' 202.

ס"ח תשס"ח מס' 2113 מיום 15.10.2007 עמ' 7 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 164 עמ' 252) – תיקון מס' 4 בסעיף 2 לחוק איסור מכירה של כרטיסי הגרלה והימורים לקטינים (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2007; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ח מס' 2134 מיום 18.2.2008 עמ' 204 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 197 עמ' 117) – תיקון מס' 5; תחילתו ביום 1.1.2009.

ס"ח תשע"א מס' 2286 מיום 30.3.2011 עמ' 679 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 505) – תיקון מס' 6 בסעיף 9 לחוק הספורט (תיקון מס' 6), תשע"א-2011; ר' סעיף 11 לענין תחילה והוראות מעבר. ת"ט ס"ח תשע"ג מס' 2403 מיום 25.7.2013 עמ' 110 ושוב ס"ח תשע"ג מס' 2405 מיום 5.8.2013 עמ' 196.

ס"ח תשע"ד מס' 2445 מיום 26.3.2014 עמ' 410 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 798 עמ' 2) – תיקון מס' 7; תחילתו ביום 1.1.2015 ור' סעיף 4 לענין הוראת מעבר. תוקן ס"ח תשע"ח מס' 2678 מיום 31.12.2017 עמ' 88 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1166 עמ' 80) – תיקון מס' 7 (תיקון) תשע"ח-2017; תחילתו ביום 1.1.2018.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 304 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 8 בסעיף 114 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ז מס' 2605 מיום 21.2.2017 עמ' 418 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1094 עמ' 666) – תיקון מס' 9.

ס"ח תשע"ז מס' 2612 מיום 16.3.2017 עמ' 464 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1083 עמ' 576) – תיקון מס' 10; ר' סעיפים 16, 17 לענין תחילה, תחולה והוראות שעה. ת"ט ס"ח תשע"ח מס' 2693 מיום 21.2.2018 עמ' 188.

16. (א) תחילתו של סעיף 8א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

 (ב) תחילתו של ביטול סעיף 8ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8 לחוק זה, ביום כ' באב התשע"ח (1 באוגוסט 2018).

 (ג) תחילתו של סעיף 10ב לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 13 לחוק זה, ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

 (ד) הוראות סעיף 6(ג) עד (ה) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 4 לחוק זה, לא יחולו על מנהל כללי וסגן מנהל כללי לענייני כספים המכהנים ערב יום פרסומו של חוק זה.

 (ה) הוראות סעיף 8א(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 6 לחוק זה, יחולו על כל הסכם שייחתם ביום תחילתו של אותו סעיף כאמור בסעיף קטן (א) ואילך וכן על הארכת הסכם ומימוש זכות ברירה בהסכם שיבוצעו במועד האמור ואילך.

 (ו) הוראות סעיף 8ג(ג)(1) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, יחולו על דינים שעניינם הסדרת פעילות הימורים חוקיים שתחילתם ביום פרסומו של חוק זה ואילך.

 (ז) תקנות ראשונות לפי סעיף 7(ב) ו-(ו) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, יותקנו בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

 (ח) תקנות ראשונות לפי סעיף 8א1(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 7 לחוק זה, יותקנו בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

 (ט) על אף האמור בהוראות לפי סעיף 7(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 5 לחוק זה, הצעת התקציב לשנת 2017 בלבד, הכוללת את הפרטים האמורים בסעיף 8ג לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 9 לחוק זה, תוגש לאישור השרים בתוך 30 ימים מיום פרסומו של חוק זה.

ס"ח תשע"ז מס' 2621 מיום 30.3.2017 עמ' 547 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1066 עמ' 1240) – תיקון מס' 11 בסעיף 38 לחוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.7.2018. תוקן ק"ת תשע"ח מס' 7958 מיום 28.2.2018 עמ' 1050 – צו תשע"ח-2018 (דחיית תחולה); תחילתו ביום 1.3.2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2678 מיום 31.12.2017 עמ' 88 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1166 עמ' 80) – תיקון מס' 12; תחילתו ביום 1.1.2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 517 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 598) – תיקון מס' 13 בסעיף 11 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.1.2019 ור' סעיפים 12, 13 לענין תחילה, הוראת מעבר והוראות שעה. תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2772 מיום 6.1.2019 עמ' 140 – תיקון מס' 13 (תיקון) תשע"ט-2019 בסעיף 3 לחוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 14 והוראת שעה), תשע"ט-2019; תחילתו ביום 1.1.2019 ור' סעיף 5 לענין הוראת מעבר.

12. (א) על אף האמור בסעיף 43 לחוק זה, שר התרבות והספורט ושר האוצר רשאים לדחות, בצו, את מועד ביטולן של פסקאות (1) עד (5) ו-(7) של סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו בחוק זה, כולן או חלקן, לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים (להלן – צו דחייה).

 (ב) נקבע צו דחייה, יקראו את סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, בתקופת הדחייה, כך:

  (1) במקום הרישה יבוא "מהכספים שיועברו למועצה לפי סעיף 7(ג), היא תקצה";

  (2) בפסקאות (1), (2), (3) ו-(7), בכל מקום, במקום "שתקבע המועצה הלאומית לספורט" יבוא "שיקבעו השרים".

 (ג) כספים שהוקצו כדין על ידי המועצה להסדר ההימורים בספורט לפי סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, וטרם שולמו עד יום תחילתו של חוק זה, ישולמו על ידי משרד התרבות והספורט, כאילו הוקצו על ידו בהתאם למבחנים לתמיכה; נקבע צו דחייה, יראו לעניין סעיף קטן זה, את המועד הנדחה בצו כיום תחילתו של חוק זה.

 (ד) על אף האמור בכל דין או הסכם, ביום תחילתו של חוק זה, כל הזכויות וטובות ההנאה של המועצה עקב כספים שהוקצו כדין על ידה לפי סעיף 9(ב1)(6) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יועברו למדינה ויראו אותן כזכויות וטובות הנאה של המדינה.

 (ה) מי שמונה כחבר המועצה להסדר ההימורים בספורט לפי סעיף 4(א)(4) עד (7) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב תחילתו של חוק זה, יחדל לכהן בתפקידו ביום תחילתו של חוק זה.

13. (א) ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019), תעביר המועצה למדינה את יתרות המזומנים.

 (ב) המנהל הכללי של משרד התרבות והספורט ימנה רואה חשבון שילווה את פעילות המועצה, בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה, עד המועד שבו תעביר המועצה להסדר ההימורים בספורט למדינה את יתרות המזומנים כאמור בסעיף קטן (א), ואם נקבע צו דחייה – עד תום תוקפו של הצו, ולעניין זה יחולו הוראות אלה:

  (1) רואה החשבון יהיה מוסמך לקבל כל מידע הנוגע לשימוש ביתרות המזומנים או ביתרת ההכנסות או להתחייבויות הכספיות של המועצה; לשם כך, בין השאר, תיתן המועצה לרואה החשבון גישה למערכות המידע של ניהול ההתחייבויות הכספיות והנכסים;

  (2) על התחייבות כספית של המועצה, הקשורה להקצאה לפי פסקה (6) שבסעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה, יחולו הוראות אלה:

   (א) התחייבות כספית כאמור שניתנה לפני יום פרסומו של חוק זה, וטרם שולמה במלואה, לא תשולם אלא אם כן אושרה על ידי ועדה שיהיו חברים בה רואה החשבון, ראש מינהל הספורט במשרד, חשב המשרד או מי מטעמו, ראש אגף תקציבים ותכנון במשרד או מי מטעמו והיועץ המשפטי של המשרד או מי מטעמו;

   (ב) התחייבות כספית כאמור שניתנה מיום פרסומו של חוק זה לא תחייב את המועצה, אלא אם כן חתם עליה גם רואה החשבון, והתחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה;

  (3) על כל התחייבות כספית מטעם המועצה, הקשורה להקצאה לפי פסקה (6) שבסעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב יום פרסומו של חוק זה, יצוין בכתב כי מונה למועצה רואה חשבון לפי סעיף זה וכי היא תחייב את המועצה רק אם החתמנה על ידו כאמור;

  (4) סכומים מיתרת המזומנים שהוקצו לפני שנת 2017 לא ישולמו או יועברו אלא אם כן נחתמו על ידי רואה החשבון.

 (ג) בסעיף זה –

"התחייבות כספית" – התחייבות כספית, הקשורה להקצאה לפי סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה, לרבות בחוזה, בכתב התחייבות, במסמכי תשלום או בהסכם פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין כדי לקבל תוקף של פסק דין;

"יתרת ההכנסות" – כהגדרתה בחוק להסדר ההימורים בספורט;

"יתרות המזומנים" – סך הסכומים שהמועצה הקצתה לחלוקה כתמיכה, לפי סעיף 9(ב1) לחוק להסדר ההימורים בספורט, כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה, אך טרם הועברו בפועל למקבלי התמיכה;

"המועצה" – המועצה להסדר ההימורים בספורט כמשמעותה בחוק להסדר ההימורים בספורט;

"המשרד" – משרד התרבות והספורט.

ס"ח תשע"ט מס' 2772 מיום 6.1.2019 עמ' 138 (ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1278 עמ' 186) – תיקון מס' 14 והוראת שעה.

ק"ת תשפ"א מס' 9101 מיום 18.1.2021 עמ' 1574 – צו תשפ"א-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות