חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – גופים ציבוריים – הסדר בטחון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

4

סעיף 2

חובת מינוי ממונה בטחון

Go

5

סעיף 2א

אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות

Go

6

סעיף 3

סמכויות ממונה ביטחון

Go

6

סעיף 4

תנאים לקבלת אישור למינוי ממונה בטחון

Go

7

סעיף 5

מסלול הכשרה לממונה בטחון

Go

8

סעיף 6

הודעה בדבר פסילת מועמד שלא מחמת אי התאמה ביטחונית

Go

8

סעיף 7

מינוי ועדת ערר

Go

8

סעיף 8

ערר על פסילת מועמד שלא מחמת אי התאמה ביטחונית

Go

8

סעיף 8א

פסילת מועמד מחמת אי התאמה ביטחונית

Go

9

סעיף 9

מינוי ממונה בטחון זמני

Go

9

סעיף 10

סמכות קצין מוסמך לתת הנחיות מקצועיות

Go

9

סעיף 10א

עיון חוזר בהנחיות מקצועיות

Go

10

סעיף 11

ועדת ערר לענין הנחיות מקצועיות

Go

10

סעיף 12

גוף ציבורי שהוא עסק טעון רישוי

Go

10

סעיף 13

מינוי מאבטח בגוף ציבורי

Go

10

סעיף 13א

סמכויות מאבטח

Go

11

סעיף 14

תעודת מינוי

Go

11

סעיף 15

סמכויות פיקוח

Go

11

סעיף 15א

תקיפת ממונה ביטחון או מאבטח

Go

11

סעיף 16

הוראות מעבר

Go

11

סעיף 17

ביצוע ותקנות

Go

11

סעיף 18

שינוי התוספות וסייג לתחולה

Go

12

סעיף 19

עדכון התוספת השלישית

Go

12

סעיף 20

מפעלי מערכת הבטחון

Go

12

סעיף 21

שינוי הגדרת קצין מוסמך

Go

12

סעיף 21א

תחולת החוק על המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים

Go

12

סעיף 21ב

תחולת החוק על מערך הסייבר הלאומי

Go

12

סעיף 22

תיקון לחוק מבקר המדינה   מס' 32

Go

13

סעיף 22א

גופים בתוספת הרביעית או בתוספת החמישית   הוראות מיוחדות

Go

13

סעיף 22ב

הוראות לעניין גופים המנויים בתוספת השנייה ובתוספת החמישית

Go

13

סעיף 23

תחולה באזור

Go

13

סעיף 24

תחילה

Go

13

 

תוספת ראשונה

Go

13

 

תוספת שניה

Go

14

 

תוספת שלישית

Go

15

 

תוספת רביעית

Go

15

 

תוספת חמישית

Go

16

 

תוספת שישית

Go

17


חוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "האזור הימי" – רצועת מימי החופין של ישראל, וכן המדף היבשתי כהגדרתו בחוק הספנות (עבירות נגד ביטחון השיט הבין-לאומי ומיתקנים ימיים), התשס"ח-2008, ורצועת הים שמעליו;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "האזור הימי"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "בריכת נמל" – השטח הימי התחום והסגור על ידי קצוות שוברי הגלים שבתחומי הנמל;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "בריכת נמל"

          "גוף ציבורי" – כל גוף המנוי בתוספות, ולגבי משרד ממשלתי המנוי בתוספות – לרבות יחידות הסמך שלו;

          "הועדה" – ועדת הערר לפי סעיף 7;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "התאמה ביטחונית" ו"סיווג ביטחוני" – כמשמעותם בחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

הוספת הגדרת "התאמה ביטחונית ו"סיווג ביטחוני"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "חוק משק הגז הטבעי" – חוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "חוק משק הגז הטבעי"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "חוק הנפט" – חוק הנפט, התשי"ב-1952;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "חוק הנפט"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "חוק רשות הספנות והנמלים" – חוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "חוק רשות הספנות והנמלים"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "מאבטח" – אדם שהתמנה לפי סעיף 13, לשם ביצוע פעולות אבטחה בגוף ציבורי;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

הוספת הגדרת "מאבטח"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "מיתקן ימי" – מיתקן הנמצא באזור הימי, לרבות כלי שיט כהגדרתו בחוק הספנות (כלי שיט), התש"ך-1960, המשמש לביצוע סקר לגילוי נפט או לקידוח להפקה, להולכה, להנזלה או לגיזוז של נפט, או לטיפול בנפט, לאגירתו או להובלתו;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "מיתקן ימי"

          "ממונה בטחון" – מי שמונה על פי חוק זה להיות אחראי על ארגון פעולות אבטחה ועל הפיקוח עליהן, בגופים המפורטים בתוספות;

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר" – (בוטלה);

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018 (בוטלה)

הוראת שעה תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1219 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

הוספת הגדרת "נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר"

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

          "מערך הסייבר הלאומי" – מערך הסייבר הלאומי שהוקם על פי החלטת הממשלה ופועל בהתאם להחלטותיה;

מיום 16.8.2016

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

הוספת הגדרת "מערך הסייבר הלאומי"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "נפט" – כהגדרתו בחוק הנפט;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "נפט"

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

          "נציג מערך הסייבר הלאומי" – ראש מערך הסייבר הלאומי או עובד המערך שהוא מינה;

מיום 16.8.2016

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

הוספת הגדרת "נציג מערך הסייבר הלאומי"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "נציג צה"ל" – מי שמונה על ידי ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "נציג צה"ל"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "נציג השב"כ" – מי שמונה על ידי ראש שירות הביטחון הכללי;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

הוספת הגדרת "נציג השב"כ"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "מערכות ממוחשבות חיוניות" – מערכות ממוחשבות שנקבעו כחיוניות על ידי הגוף שהסמיכה לכך הממשלה;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

הוספת הגדרת "מערכות ממוחשבות חיוניות"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "פעולות אבטחה" –

(1)   לענין הגופים המנויים בתוספות הראשונה, השניה והשלישית – פעולות אבטחה פיזית, ולענין הגופים המנויים בתוספות הראשונה והשניה גם פעולות לאבטחת מידע;

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

(2)   לענין הגופים המנויים בתוספות הרביעית והחמישית – פעולת לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(3)   לעניין גופים המנויים בתוספת השישית – פעולות אבטחה ימית;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

החלפת הגדרת "פעולות אבטחה"

הנוסח הקודם:

"פעולות אבטחה" – פעולות לשמירה על בטחונו של אדם, בטחון הציבור או בטחון המדינה, לרבות שמירה על רכוש, ולענין גופים המנויים בתוספות הראשונה והשניה – גם פעילות לאבטחת מידע שחשיפתו עלולה לפגוע בבטחון המדינה וכן פעולות למניעת פגיעה בכל אחד מאלה;

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1219 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(2) לענין הגופים המנויים בתוספת הרביעית בתוספות הרביעית והחמישית – פעולת לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות;

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת פסקה (3) להגדרת "פעולות אבטחה"

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "פעולות אבטחה ימית" – פעולות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם או שמירה על רכוש, במבנה או במקום של גוף ציבורי הנמצא באזור הימי, וכן פעולות למניעת פגיעה בכל אחד מאלה;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

הוספת הגדרת "פעולות אבטחה ימית"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          "פעולות אבטחה פיזית" – פעולות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם או שמירה על רכוש, במבנה או במקום של גוף ציבורי שאינו נמצא באזור הימי, וכן פעולות למניעת פגיעה בכל אחד מאלה;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

הוספת הגדרת "פעולות אבטחה פיזית"

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח 1134)

"פעולות אבטחה פיזית" – פעולות הדרושות לשם שמירה על ביטחונו של אדם או שמירה על רכוש, במבנה או במקום של גוף ציבורי שאינו נמצא באזור הימי, וכן פעולות למניעת פגיעה בכל אחד מאלה;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות" – פעולות הדרושות לשם שמירה על מערכות ממוחשבות, שגוף שהסמיכה הממשלה קבע שהן מערכות ממוחשבות חיוניות, על מידע האגור במערכות אלה ועל מידע מסווג הקשור למערכות אלה, וכן פעולות למניעת פגיעה במערכות או במידע כאמור;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

הוספת הגדרת "פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "פעולות לאבטחת מידע" – פעולות הדרושות לשם שמירה על מידע מסווג של גוף ציבורי או מידע כאמור המצוי אצלו, וכן פעולות למניעת פגיעה בכל אחד מאלה;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

הוספת הגדרת "פעולות לאבטחת מידע"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "קצין מוסמך" –

(1)   לענין הגופים המנויים בתוספת הראשונה – נציג השב"כ;

(2)   לענין הגופים המנויים בתוספת השניה –

(א)   לגבי פעולות אבטחת פיזית – קצין משטרה;

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

(ב)   לגבי התאמה ביטחונית – נציג השב"כ;

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

(ב1) לגבי פעולות לאבטחת מידע –

(1)   לגבי גופים המנויים בתוספת השנייה אך אינם מנויים בתוספת החמישית – נציג השב"כ;

(2)   לגבי גופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית – נציג מערך הסייבר הלאומי, בכפוף להוראות סעיף 22ב;

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

(ג)    (נמחקה);

(3)   לענין הגופים המנויים בתוספת השלישית – קצין משטרה;

(4)   לענין הגופים המנויים בתוספת הרביעית שאינם מנויים בתוספת השניה – נציג השב"כ;

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

(5)   לעניין הגופים המנויים בתוספת החמישית – נציג מערך הסייבר הלאומי;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(6)   לעניין הגופים המנויים בתוספת השישית, לגבי פעולות אבטחה ימים – נציג צה"ל;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח 3126)

החלפת הגדרת "קצין מוסמך"

הנוסח הקודם:

"קצין מוסמך" – לענין הגופים שבתוספת הראשונה – מי שמונה על ידי ראש שירות הבטחון הכללי (להלן – נציג השב"כ); לענין הגופים שבתוספות השניה והשלישית – קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה שמינה המפקח הכללי של המשטרה;

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

הוראת שעה תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1219 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(2) לענין הגופים המנויים בתוספת השניה –

(א) לגבי פעולות אבטחת פיזית – קצין משטרה;

(ב) לגבי התאמה ביטחונית ופעולות לאבטחת מידע – נציג השב"כ;

(ב) לגבי התאמה ביטחונית – נציג השב"כ;

(ב1) לגבי פעולות לאבטחת מידע –

(1) לגבי גופים המנויים בתוספת השנייה אך אינם מנויים בתוספת החמישית – נציג השב"כ;

(2) לגבי גופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית – נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר, בכפוף להוראות סעיף 22ב;

(ג) לענין הגופים המנויים גם בתוספת הרביעית לגבי פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות – נציג השב"כ;

(3) לענין הגופים המנויים בתוספת השלישית – קצין משטרה;

(4) לענין הגופים המנויים בתוספת הרביעית שאינם מנויים בתוספת השניה – נציג השב"כ;

(5) לעניין הגופים המנויים בתוספת החמישית – נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר;

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(2) לענין הגופים המנויים בתוספת השניה –

(א) לגבי פעולות אבטחת פיזית – קצין משטרה;

(ב) לגבי התאמה ביטחונית – נציג השב"כ;

(ב1) לגבי פעולות לאבטחת מידע –

(1) לגבי גופים המנויים בתוספת השנייה אך אינם מנויים בתוספת החמישית – נציג השב"כ;

(2) לגבי גופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית – נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי, בכפוף להוראות סעיף 22ב;

(ג) (נמחקה);

(3) לענין הגופים המנויים בתוספת השלישית – קצין משטרה;

(4) לענין הגופים המנויים בתוספת הרביעית – נציג השב"כ;

(5) לעניין הגופים המנויים בתוספת החמישית – נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי;

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 183 (ה"ח 1134)

הוספת פסקה (6) להגדרת "קצין מוסמך"

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          "קצין משטרה" – קצין משטרה בדרגת סגן ניצב ומעלה, שמינה המפקח הכללי של המשטרה[1];

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 205 (ה"ח 3126)

הוספת הגדרת "קצין משטרה"

(הוראת שעה) תשע"ו-2016

          "הרשות הלאומית להגנת הסייבר" – (בוטלה);

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018 (בוטלה)

הוראת שעה תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1219 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

הוספת הגדרת "הרשות הלאומית להגנת הסייבר"

          "השר" – השר לבטחון הפנים.

חובת מינוי ממונה בטחון

2.    (א)  גוף ציבורי ימנה ממונה בטחון, שיהיה כפוף במישרין למנהל הגוף הציבורי או לסגנו.

          (ב)  השר רשאי לפטור גוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית מן החובה למנות ממונה בטחון, ומשעשה כן – לא יחולו על הגוף הציבורי הוראות חוק זה.

          (ג)   (1)   מי שמונה כממונה בטחון רשאי למלא תפקיד נוסף בגוף הציבורי ובלבד שאין בכך, לדעת הקצין המוסמך, כדי לפגוע בתפקידו כממונה בטחון;

(2)   על החלטת הקצין המוסמך לפי פסקה (1), רשאי הגוף הציבורי לערור בפני הועדה.

          (ד)  פועל גוף ציבורי בכמה אתרים, רשאי קצין מוסמך לקבוע כי ימונה בו נוסף על ממונה הבטחון גם ממונה בטחון שיהיה אחראי באתרים שבהם פועל הגוף הציבורי (להלן – ממונה בטחון מקומי); ממונה בטחון מקומי יהיה כפוף לממונה הבטחון.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

          (ה)  היה הגוף הציבורי מנוי בתוספת השניה, רשאי הקצין המוסמך לקבוע כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בהסכמת נציב השב"כ, ואם היה מנוי גם בתוספת החמישית – גם בהסכמת נציג מערך הסייבר הלאומי.

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (ו)   היה הגוף הציבורי מנוי הן בתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה, תיעשה הקביעה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, יחד.

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1219 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(ה) היה הגוף הציבורי מנוי בתוספת השניה, רשאי הקצין המוסמך לקבוע כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בהסכמת נציב השב"כ, ואם היה מנוי גם בתוספת החמישית – גם בהסכמת נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר.

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(ה) היה הגוף הציבורי מנוי בתוספת השניה, רשאי הקצין המוסמך לקבוע כאמור בסעיפים קטנים (ג) ו-(ד) בהסכמת נציב השב"כ, ואם היה מנוי גם בתוספת החמישית – גם בהסכמת נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 183 (ה"ח 1134)

הוספת סעיף קטן 2(ו)

אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016

2א.     גוף ציבורי המנוי בתוספת הרביעית או בתוספת החמישית ימנה, באישור הקצין המוסמך ובהתאם לתנאי הכשירות וההכשרה שקבע, אחראי על ארגון וביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות והפיקוח עליהן (בחוק זה – אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות); היה ממונה הביטחון של אותו גוף ציבורי בעל תנאי כשירות והכשרה כאמור בסעיף זה, רשאי הגוף הציבורי למנותו כאמור להיות אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, ואולם לעניין גוף ציבורי המנוי בתוספת החמישית, מינוי כאמור טעון אישור של נציג מערך הסייבר הלאומי.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 205 (ה"ח 3126)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1219 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

2א. גוף ציבורי המנוי בתוספת הרביעית או בתוספת החמישית ימנה, באישור הקצין המוסמך ובהתאם לתנאי הכשירות וההכשרה שקבע, אחראי על ארגון וביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות והפיקוח עליהן (בחוק זה – אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות); היה ממונה הביטחון של אותו גוף ציבורי בעל תנאי כשירות והכשרה כאמור בסעיף זה, רשאי הגוף הציבורי למנותו כאמור להיות אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, ואולם לעניין גוף ציבורי המנוי בתוספת החמישית, מינוי כאמור טעון אישור של נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר.

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

2א. גוף ציבורי המנוי בתוספת הרביעית או בתוספת החמישית ימנה, באישור הקצין המוסמך ובהתאם לתנאי הכשירות וההכשרה שקבע, אחראי על ארגון וביצוע פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות והפיקוח עליהן (בחוק זה – אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות); היה ממונה הביטחון של אותו גוף ציבורי בעל תנאי כשירות והכשרה כאמור בסעיף זה, רשאי הגוף הציבורי למנותו כאמור להיות אחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, ואולם לעניין גוף ציבורי המנוי בתוספת החמישית, מינוי כאמור טעון אישור של נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי.

סמכויות ממונה ביטחון (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

3.    (א)  לשם ביצוע פעולות אבטחה יהיו לממונה ביטחון בגוף ציבורי הסמכויות המפורטות בפסקאות (1) עד (5) –

(1)   לערוך חיפוש ולתפוס חפץ לפי הוראות סעיפים 3 ו-4(2) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, התשס"ה-2005 (בחוק זה – חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור);

(2)   לדרוש מאדם הנכנס למקום שבו פועל הגוף הציבורי, או מאדם הנמצא בו או בסביבתו הקרובה, למסור לו את שמו ומענו ולהציג לפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתה על פי כל דין;

(3)   סירב אדם לדרישת הזדהות, לחיפוש או לתפיסה, יהיו לממונה ביטחון הסמכויות המפורטות בסעיף 5 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור;

(4)   היה לממונה על ביטחון חשד סביר שאדם נושא שלא כדין נשק או עומד לעשות שימוש שלא כדין בנשק, או שהוא עומד לבצע עבירה העלולה לסכן את ביטחונו של אדם, את ביטחון הציבור או את ביטחון המדינה, יהיו לו סמכויות עיכוב כנגד אותו אדם לפי הוראות סעיף 6 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור;

(5)   (א)   נאסרה לפי כל דין הכנסת נשק או נשיאתו במקום שבו פועל גוף ציבורי, רשאי ממונה ביטחון לדרוש מאדם הנכנס לאותו מקום כי יפקיד בעת שהייתו במקום את הנשק שהוא נושא, או למנוע ממנו את הכניסה עם נשק כאמור, אף תוך שימוש בכוח סביר – אם סירב להישמע להוראותיו;

(ב)   הפקדת נשק לפי סעיף זה תהיה בדרך שנקבעה לפי סעיף 10(ג) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור;

(6)   בסעיף קטן זה, "נשק" – כהגדרתו בסעיף 2 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

          (ב)  בגופים ציבוריים שיקבע השר בצו[2], יהיו לממונה ביטחון הסמכויות האמורות בסעיף זה בשינויים המחויבים גם כשהוא מבצע פעולות אבטחה בעת ליווי כלי רכב או אנשים מחוץ למקום שבו פועל הגוף הציבורי.

מיום 22.9.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2022 מיום 8.8.2005 עמ' 763 (ה"ח 3118)

החלפת סעיף 3

הנוסח הקודם:

3. לשם ביצוע פעולות אבטחה יהיו לממונה בטחון, סמכויות המפורטות בסעיף 2(א) ו-(ג), ובסעיף 3 לחוק סמכויות חיפוש בשעת חירום (הוראת שעה), התשכ"ט-1969; וכן יהיה מוסמך ממונה בטחון לדרוש מכל אדם המבקש להיכנס למקום או הנמצא במקום למסור לו את שמו ומענו ולהציג בפניו תעודת זהות או תעודה רשמית אחרת המעידה על זהותו, שהוא חייב בהחזקתם על פי חוק החזקת תעודת זהות והצגתה, התשמ"ג-1982.

תנאים לקבלת אישור למינוי ממונה בטחון (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

4.    (א)  (1)   לא ימונה אדם לממונה ביטחון, אלא אם כן נמצא כשיר לכך על ידי הקצין המוסמך;

(2)   לעניין מינוי בגופים המנויים בתוספת השנייה ואינם מנויים בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור של קצין משטרה ונציג השב"כ;

(3)   לעניין מינוי בגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור של קצין משטרה, נציג השב"כ ונציג מערך הסייבר הלאומי.

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (א1) (1)   היה הגוף הציבורי מנוי הן בחלק א' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה, יינתן האישור לכשירותו של מועמד לשמש כממונה ביטחון, לפי סעיף קטן (א), בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, יחד;

(2)   היה הגוף הציבורי מנוי הן בחלק ב' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק, זה יינתן האישור לכשירותו של מועמד לשמש כממונה ביטחון, לפי סעיף קטן (א), בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, יחד, למעט נציג צה"ל.

          (ב)  בקשה לאישור כשירותו של מועמד לשמש כממונה בטחון (להלן – מועמד), תוגש בכתב על ידי הגוף הציבורי לקצין המוסמך.

          (ג)   הקצין המוסמך יאשר את כשירותו של מועמד, אם התקיימו בו כל אלה:

(1)   הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(2)   מלאו לו 25 שנים;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(3)   הוא בוגר קורס פיקודי בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות הבטחון הכללי, בשירות בתי הסוהר או ביחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, או שהוא בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בעיסוק בתחום הבטחון או האבטחה, המכשיר אותו, לדעת הקצין המוסמך, לשמש כממונה בטחון;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(4)   הוא בעל תואר אקדמי;

(5)   הוא בעל רשיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי יריה, תש"ט-1949 (להלן – חוק כלי יריה), או שמנהל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו אישר שאין בידו מידע בנוגע למועמד כאמור בסעיפים 11א או 11ב לחוק כלי יריה, אשר בשלו היה ממליץ שלא לתת רשיון לנשיאת כלי יריה לאותו מועמד;

(6)   הוא המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית כפי שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(7)   אין מניעה, לדעת הקצין המוסמך, לאשר את כשירותו של המועמד מטעמים של שלום הציבור או בטחון המדינה, לרבות לענין עברו הפלילי;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(8)   נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני.

          (ד)  הקצין המוסמך רשאי –

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(1)   בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה, השנייה, הרביעית, החמישית והשישית – לקבוע תנאים נוספים להשכלתו, לניסיונו ולהתאמתו לשמש כממונה ביטחון של המועמד; היה הגוף הציבורי מנוי ביותר מתוספת אחת, ייקבע התנאים האמורים בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, יחד, ואולם לעניין גוף המנוי בחלק ב' לתוספת שישית – למעט נציג צה"ל;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(2)   בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה, השנייה, השלישית והשישית – לפטור מועמד מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(4) וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך, כי לאור ניסיונו, הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד אף שלא התקיים לגביו התנאי האמור;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(3)   בגוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית – לפטור מועמד לממונה ביטחון מקומי, נוסף על האמור בפסקה (2), מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(3).

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 205 (ה"ח 3126)

4. (א) לא ימונה אדם לממונה בטחון, אלא אם כן נמצא כשיר לכך על ידי הקצין המוסמך, ולענין מינוי בגופים המנויים בתוספת השניה לא ימונה כאמור אלא באישור קצין משטרה ונציג השב"כ.

(ב) בקשה לאישור כשירותו של מועמד לשמש כממונה בטחון (להלן – מועמד), תוגש בכתב על ידי הגוף הציבורי לקצין המוסמך.

(ג) הקצין המוסמך יאשר את כשירותו של מועמד, אם התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;

(2) מלאו לו 21 25 שנים;

(3) הוא בוגר קורס פיקודי בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות הבטחון הכללי, או בשירות בתי הסוהר בשירות בתי הסוהר או ביחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, או שהוא בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בעיסוק בתחום הבטחון או האבטחה, המכשיר אותו, לדעת הקצין המוסמך, לשמש כממונה בטחון;

(4) הוא סיים 12 שנות לימוד במוסד חינוך מוכר כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949, או המציא אישור ממשרד החינוך והתרבות על השכלה כללית שוות ערך לכך;

(4) הוא בעל תואר אקדמי;

(5) הוא בעל רשיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי יריה, תש"ט-1949 (להלן – חוק כלי יריה), או שמנהל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו אישר שאין בידו מידע בנוגע למועמד כאמור בסעיפים 11א או 11ב לחוק כלי יריה, אשר בשלו היה ממליץ שלא לתת רשיון לנשיאת כלי יריה לאותו מועמד;

(6) הוא המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית כפי שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות;

(7) אין מניעה, לדעת הקצין המוסמך, לאשר את כשירותו של המועמד מטעמים של שלום הציבור או בטחון המדינה, לרבות לענין עברו הפלילי ובלבד שבהתייחס לגופים המנויים בתוספת השנייה הודיע גם נציג השב"כ כי אין מניעה לאשר את כשירותו של המועמד מטעמים כאמור;

(8) נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני.

(ד) הקצין המוסמך רשאי –

(1) בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה והשנייה הראשונה, השניה והרביעית – לקבוע תנאים נוספים להשכלתו ולניסיונו להשכלתו, לניסיונו ולהתאמתו לשמש כממונה ביטחון של המועמד;

(2) בגוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית – לפטור מועמד מהתנאי שבסעיף קטן (ג)(4) ולגבי מועמד לממונה בטחון מקומי, לפטרו גם מהתנאי שבסעיף קטן (ג)(3).

(2) בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה, השניה והשלישית – לפטור מועמד מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(4) וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך, כי לאור ניסיונו, הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד אף שלא התקיים לגביו התנאי האמור;

(3) בגוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית – לפטור מועמד לממונה ביטחון מקומי, נוסף על האמור בפסקה (2), מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(3).

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1220 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

4. (א) לא ימונה אדם לממונה בטחון, אלא אם כן נמצא כשיר לכך על ידי הקצין המוסמך, ולענין מינוי בגופים המנויים בתוספת השניה לא ימונה כאמור אלא באישור קצין משטרה ונציג השב"כ.

(א) (1) לא ימונה אדם לממונה ביטחון, אלא אם כן נמצא כשיר לכך על ידי הקצין המוסמך;

(2) לעניין מינוי בגופים המנויים בתוספת השנייה ואינם מנויים בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור של קצין משטרה ונציג השב"כ;

(3) לעניין מינוי בגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור של קצין משטרה, נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר.

(ב) בקשה לאישור כשירותו של מועמד לשמש כממונה בטחון (להלן – מועמד), תוגש בכתב על ידי הגוף הציבורי לקצין המוסמך.

(ג) הקצין המוסמך יאשר את כשירותו של מועמד, אם התקיימו בו כל אלה:

(1) הוא אזרח ישראלי או תושב קבע בישראל;

(2) מלאו לו 25 שנים;

(3) הוא בוגר קורס פיקודי בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות הבטחון הכללי, או בשירות בתי הסוהר או ביחידת הממונה על הביטחון במערכת הביטחון, או שהוא בעל ניסיון של שלוש שנים רצופות לפחות, במהלך חמש השנים שקדמו להגשת הבקשה, בעיסוק בתחום הבטחון או האבטחה, המכשיר אותו, לדעת הקצין המוסמך, לשמש כממונה בטחון;

(4) הוא בעל תואר אקדמי;

(5) הוא בעל רשיון לנשיאת כלי יריה לפי חוק כלי יריה, תש"ט-1949 (להלן – חוק כלי יריה), או שמנהל משרד הבריאות או מי שהוסמך על ידו אישר שאין בידו מידע בנוגע למועמד כאמור בסעיפים 11א או 11ב לחוק כלי יריה, אשר בשלו היה ממליץ שלא לתת רשיון לנשיאת כלי יריה לאותו מועמד;

(6) הוא המציא אישור מאת רופא מורשה בדבר כשירותו הרפואית כפי שיקבע השר בתקנות, בהתייעצות עם שר הבריאות;

(7) אין מניעה, לדעת הקצין המוסמך, לאשר את כשירותו של המועמד מטעמים של שלום הציבור או בטחון המדינה, לרבות לענין עברו הפלילי;

(8) נקבעה התאמתו הביטחונית מקום שלמשרתו נקבע סיווג ביטחוני.

(ד) הקצין המוסמך רשאי –

(1) בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה, השניה והרביעית השנייה, הרביעית והחמישית – לקבוע תנאים נוספים להשכלתו, לניסיונו ולהתאמתו לשמש כממונה ביטחון של המועמד;

(2) בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה, השניה והשלישית – לפטור מועמד מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(4) וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך, כי לאור ניסיונו, הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד אף שלא התקיים לגביו התנאי האמור;

(3) בגוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית – לפטור מועמד לממונה ביטחון מקומי, נוסף על האמור בפסקה (2), מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(3).

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(א) (1) לא ימונה אדם לממונה ביטחון, אלא אם כן נמצא כשיר לכך על ידי הקצין המוסמך;

(2) לעניין מינוי בגופים המנויים בתוספת השנייה ואינם מנויים בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור של קצין משטרה ונציג השב"כ;

(3) לעניין מינוי בגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, מינוי ממונה ביטחון טעון אישור של קצין משטרה, נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 183 (ה"ח 1134)

(א1) (1) היה הגוף הציבורי מנוי הן בחלק א' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה, יינתן האישור לכשירותו של מועמד לשמש כממונה ביטחון, לפי סעיף קטן (א), בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, יחד;

(2) היה הגוף הציבורי מנוי הן בחלק ב' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק, זה יינתן האישור לכשירותו של מועמד לשמש כממונה ביטחון, לפי סעיף קטן (א), בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, יחד, למעט נציג צה"ל.

(ד) הקצין המוסמך רשאי –

(1) בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית החמישית והשישית – לקבוע תנאים נוספים להשכלתו, לניסיונו ולהתאמתו לשמש כממונה ביטחון של המועמד; היה הגוף הציבורי מנוי ביותר מתוספת אחת, ייקבע התנאים האמורים בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, יחד, ואולם לעניין גוף המנוי בחלק ב' לתוספת שישית – למעט נציג צה"ל;

(2) בגוף ציבורי המנוי בתוספות הראשונה, השניה והשלישית השנייה, השלישית והשישית – לפטור מועמד מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(4) וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו, ובלבד שהוכח להנחת דעתו של הקצין המוסמך, כי לאור ניסיונו, הכשרתו או השכלתו, הוא מתאים למלא את התפקיד אף שלא התקיים לגביו התנאי האמור;

(3) בגוף ציבורי המנוי בתוספת השלישית – לפטור מועמד לממונה ביטחון מקומי, נוסף על האמור בפסקה (2), מהתנאי האמור בסעיף קטן (ג)(3).

מסלול הכשרה לממונה בטחון

5.    (א)  אישר הקצין המוסמך את כשירותו של מועמד לשמש כממונה בטחון בגוף ציבורי, ימסור הודעה על כך לגוף הציבורי.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

          (ב)  (1)   לא ימונה מועמד שאושר כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שעמד בהצלחה במסלול הכשרה מקצועית שאושר לפי סעיף קטן (ג) בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו על פי חוק זה;

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

(2)   על אישור הכשרה מקצועית כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 8(7)(ב) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

          (ג)   מסלול ההכשרה המקצועית יאושר –

(1)   לענין הגופים שבתוספת הראשונה – על ידי נציג השב"כ;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016

(2)   (א)   לעניין הגופים שבתוספת השנייה ואינם בתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ;

(ב)   לעניין הגופים שבתוספת השנייה ובתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ ונציג מערך הסייבר הלאומי;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(3)   לענין הגופים שבתוספת השלישית – על ידי קצין המשטרה;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(4)   לעניין הגופים שבתוספת השישית – על ידי נציג צה"ל, לעניין גוף המנוי הן בחלק א' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה – על ידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, יחד, ולעניין גוף המנוי הן בחלק ב' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה – על ידי כל הקצינים המוסמכים כאמור, יחד, למעט נציג צה"ל.

          (ד)  הקצין המוסמך רשאי לפטור את המועמד ממילוי התנאי לפי סעיף זה, כולו או חלקו, בהתחשב בהכשרותיו הקודמות של המועמד.

          (ה)  מונה ממונה בטחון, ימסור הגוף הציבורי הודעה על כך לקצין המוסמך, ותחילת מילוי תפקידו כממונה בטחון תהיה עם קבלת תעודה מאת הקצין המוסמך, כמפורט בסעיף 14.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 206 (ה"ח 3126)

(ב) (1) לא ימונה מועמד שאושר כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שעמד בהצלחה במסלול הכשרה מקצועית שאישר הקצין המוסמך בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו על פי חוק זה;

(2) לענין סעיף קטן זה, אישור הקצין המוסמך, לרבות לגבי :

(א) כשירות הגוף נותן ההחלטה ובעלי השליטה ונותני ההכשרה בו, אם נמצא כי אין מניעה לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחון המדינה, לרבות לענין עברם הפלילי;

(ב) כשירות מקצועית מתאימה של נותני ההכשרה;

(ג) אופן מתן ההכשרה, תוכנה, היקפה ומקום נתינתה.

(ג) מסלול ההכשרה המקצועית יאושר –

(1) לענין הגופים שבתוספת הראשונה – על ידי נציג השב"כ;

(2) לענין הגופים שבתוספת השניה – על ידי המשטרה על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ;

(3) לענין הגופים שבתוספת השלישית – על ידי המשטרה על ידי קצין המשטרה.

 

מיום 22.9.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2022 מיום 8.8.2005 עמ' 764 (ה"ח 3118)

החלפת פסקה 5(ב)(2)

הנוסח הקודם:

(2) לענין סעיף קטן זה, אישור הקצין המוסמך, לרבות לגבי :

(א) כשירות הגוף נותן ההחלטה ובעלי השליטה ונותני ההכשרה בו, אם נמצא כי אין מניעה לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחון המדינה, לרבות לענין עברם הפלילי;

(ב) כשירות מקצועית מתאימה של נותני ההכשרה;

(ג) אופן מתן ההכשרה, תוכנה, היקפה ומקום נתינתה.

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1220 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(ב) (1) לא ימונה מועמד שאושר כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שעמד בהצלחה במסלול הכשרה מקצועית שאישר הקצין המוסמך שאושר לפי סעיף קטן (ג) בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו על פי חוק זה;

(2) על אישור הכשרה מקצועית כאמור בסעיף קטן זה יחולו הוראות סעיף 8(7)(ב) לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור.

(ג) מסלול ההכשרה המקצועית יאושר –

(1) לענין הגופים שבתוספת הראשונה – על ידי נציג השב"כ;

(2) לענין הגופים שבתוספת השניה – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ;

(2) (א) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ואינם בתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ;

(ב) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ובתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר;

(3) לענין הגופים שבתוספת השלישית – על ידי קצין המשטרה.

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(ג) מסלול ההכשרה המקצועית יאושר –

(1) לענין הגופים שבתוספת הראשונה – על ידי נציג השב"כ;

(2) (א) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ואינם בתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ;

(ב) לעניין הגופים שבתוספת השנייה ובתוספת החמישית – על ידי קצין המשטרה, באישור נציג השב"כ ונציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי;

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 183 (ה"ח 1134)

הוספת פסקה 5(ג)(4)

הודעה בדבר פסילת מועמד שלא מחמת אי-התאמה ביטחונית (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016

6.    (א)  הוחלט שלא לאשר כשירותו של מועמד, למעט מחמת אי-התאמה ביטחונית, יודיע על כך הקצין המוסמך בכתב לגוף הציבורי.

          (ב)  הקצין המוסמך יפרט בכתב את נימוקי החלטתו בפני המועמד, אם נתבקש על ידו לעשות כן, למעט נימוקים שיש חשש סביר כי גילוים עלול לפגוע בשלומו של אדם, או בבטחון המדינה, או לחשוף דרכי פעולה של רשויות חקירה ומודיעין.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 206 (ה"ח 3126)

הודעה בדבר פסילת מועמד שלא מחמת אי-התאמה ביטחונית

(א) החליט הקצין המוסמך שלא לאשר כשירותו של מועמד מועמד, למעט מחמת אי-התאמה ביטחונית, יודיע על כך בכתב לגוף הציבורי.

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1220 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(א) החליט הקצין המוסמך הוחלט שלא לאשר כשירותו של מועמד, למעט מחמת אי-התאמה ביטחונית, יודיע על כך הקצין המוסמך בכתב לגוף הציבורי.

מינוי ועדת ערר

7.    השר ימנה ועדת ערר שתורכב מאלה:

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(1)  יושב ראש הועדה – עובד המדינה או עובד המדינה לשעבר בכשיר לשמש שופט בית משפט מחוזי, בהסכמת שר המשפטים;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(2)  נציג של משטרת ישראל שהוא – קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה ושעיסוקו בתחום המבצעים או השיטור, שיקבע המפקח הכללי;

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

(3)  (א)   נציג שירות הביטחון הכללי, שיקבע ראש שירות הביטחון הכללי – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת הראשונה, לגופים המפורטים בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בתוספת החמישית ולגופים המפורטים בתוספת הרביעית;

(ב)   נציג ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או הביטחון – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המנויים בתוספת השלישית;

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

(ג)    עובד מערך הסייבר הלאומי שמינה לעניין זה ראש המערך – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת החמישית;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(4)  נציג צה"ל, שיקבע ראש המטה הכללי בצה"ל – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בחלק א' לתוספת השישית, בנושא אבטחה ימית.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 206 (ה"ח 3126)

7. השר ימנה ועדת ערר שתורכב מאלה:

(1) יושב ראש הועדה – עובד המדינה הכשיר לשמש שופט בית משפט שלום, על פי המלצת שר המשפטים עובד המדינה או עובד המדינה לשעבר הכשיר לשמש שופט בית משפט מחוזי, בהסכמת שר המשפטים;

(2) נציג של משטרת ישראל שהוא – קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה ושעיסוקו בתחום המבצעים, על פי המלצת שיקבע המפקח הכללי;

(3) נציג של שירות הבטחון הכללי, שימונה על ידי שיקבע ראש שירות הבטחון הכללי – לענין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספות הראשונה או השניה הראשונה, השניה או הרביעית; נציג ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או הבטחון – לענין החלטות הנוגעות לגופים המנויים בתוספת השלישית.

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1220 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

החלפת פסקה 7(3)

הנוסח הקודם:

(3) נציג של שירות הבטחון הכללי, שיקבע ראש שירות הבטחון הכללי – לענין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספות הראשונה, השניה או הרביעית; נציג ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או הבטחון – לענין החלטות הנוגעות לגופים המנויים בתוספת השלישית.

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(ג) עובד הרשות הלאומית להגנה הסייבר מערך הסייבר הלאומי שמינה לעניין זה ראש הרשות ראש המערך – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת החמישית.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 183 (ה"ח 1134)

(2) נציג של משטרת ישראל שהוא – קצין בדרגת ניצב משנה ומעלה ושעיסוקו בתחום המבצעים או השיטור, שיקבע המפקח הכללי;

(3) (א) נציג שירות הביטחון הכללי, שיקבע ראש שירות הביטחון הכללי – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת הראשונה, לגופים המפורטים בתוספת השנייה ושאינם מפורטים בתוספת החמישית ולגופים המפורטים בתוספת הרביעית;

(ב) נציג ציבור בעל ניסיון בתחום האבטחה או הביטחון – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המנויים בתוספת השלישית;

(ג) עובד מערך הסייבר הלאומי שמינה לעניין זה ראש המערך – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בתוספת החמישית;

(4) נציג צה"ל, שיקבע ראש המטה הכללי בצה"ל – לעניין החלטות הנוגעות לגופים המפורטים בחלק א' לתוספת השישית, בנושא אבטחה ימית.

ערר על פסילת מועמד שלא מחמת אי-התאמה ביטחונית (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016

8.    (א)  על החלטה לפי סעיף 6(א), שלא לאשר כשירות של מועמד, לרבות החלטה שלא לגלות נימוקים כאמור בסעיף 6(ב), רשאי הגוף הציבורי או המועמד להגיש ערר בפני הועדה; הערר יהיה מנומק ויוגש בכתב, בתוך שלושים ימים ממועד קבלת ההודעה על ההחלטה.

 

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (ב)  הועדה רשאית, לאחר שנתנה הזדמנות לגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4, לגוף הציבורי ולמועמד, להשמיע את טענותיהם לפניה, לקבל את הערר או לדחותו, לשנות את החלטת הקצין המוסמך או להחזיר לו את הענין עם הוראות; קיבלה ועדת הערר את הערר, יינתן האישור המבוקש.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (ג)   נוסף על האמור בסעיף קטן (א), מוסמכת הועדה, לבקשת גורם מהגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4, ולאחר שנתנה הזדמנות לממונה הבטחון ולגוף הציבורי להשמיע את טענותיהם בפניה, לבטל או להתלות אישור שניתן, אם מצאה שלא התקיים עוד בממונה הבטחון תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 4, או אם ממונה הבטחון לא מילא אחר ההנחיות המקצועיות שניתנו לו לפי סעיף 10; ואולם לא תדון הועדה בבקשה לבטל או להתלות אישור שניתן עקב אי מילוי הנחיות מקצועיות שניתנו לפי סעיף 10, כל עוד תלויה ועומדת בענין זה בקשה לעיון חוזר.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          (ד)  היה הערר על החלטה לפסילת מועמד או לביטול או להתליית אישור שניתן לממונה ביטחון, שהתבססה בין השאר על טעמים רפואיים, לא תחליט הועדה בערר אלא לאחר קבלת חוות דעת של רופא מורשה בעל תואר מומחה כפי שתקבע; סירוב מועמד להיבדק לצורך עריכת חוות הדעת, יהווה עילה לדחיית הערר.

          (ה)  הועדה תודיע את החלטתה בכתב לקצין המוסמך, לגוף הציבורי, למועמד או לממונה הבטחון, לפי הענין, בתוך שלושים ימים ממועד סיום שמיעת הערר; הועדה תפרט את נימוקיה, ואולם רשאית היא שלא לפרט נימוקים שיש חשש סביר כי גילוים עלול לפגוע בשלומו של אדם או בבטחון המדינה, או לחשוף דרכי פעולה של רשויות חקירה ומודיעין.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          (ו)   על החלטת הוועדה ניתן לערער בתוך 30 ימים לפני בית משפט לענינים מינהליים.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 206 (ה"ח 3126)

סמכויות ועדת ערר ערר על פסילת מועמד שלא מחמת אי-התאמה ביטחונית

8. (א) על החלטת הקצין המוסמך לפי סעיף 6(א), שלא לאשר כשירות של מועמד, לרבות החלטה שלא לגלות נימוקים כאמור בסעיף 6(ב), רשאי הגוף הציבורי או המועמד להגיש ערר בפני הועדה; הערר יהיה מנומק ויוגש בכתב, בתוך שלושים ימים ממועד קבלת ההודעה על ההחלטה.

(ב) הועדה רשאית, לאחר שנתנה הזדמנות לקצין המוסמך, לגוף הציבורי ולמועמד, להשמיע את טענותיהם לפניה, לקבל את הערר או לדחותו, לשנות את החלטת הקצין המוסמך או להחזיר לו את הענין עם הוראות; קיבלה ועדת הערר את הערר, יינתן האישור המבוקש.

(ג) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), מוסמכת הועדה, לבקשת הקצין המוסמך, ולאחר שנתנה הזדמנות לממונה הבטחון ולגוף הציבורי להשמיע את טענותיהם בפניה, לבטל או להתלות אישור שניתן, אם מצאה שלא התקיים עוד בממונה הבטחון תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 4, או אם ממונה הבטחון לא מילא אחר ההנחיות המקצועיות שניתנו לו לפי סעיף 10; ואולם לא תדון הועדה בבקשה לבטל או להתלות אישור שניתן עקב אי מילוי הנחיות מקצועיות שניתנו לפי סעיף 10, כל עוד תלויה ועומדת בענין זה בקשה לעיון חוזר.

(ד) היה הערר על החלטה לפסילת מועמד או לביטול או להתליית אישור שניתן לממונה ביטחון, שהתבססה בין השאר על טעמים רפואיים, לא תחליט הועדה בערר אלא לאחר קבלת חוות דעת של רופא מורשה בעל תואר מומחה כפי שתקבע; סירוב מועמד להיבדק לצורך עריכת חוות הדעת, יהווה עילה לדחיית הערר.

(ה) הועדה תודיע את החלטתה בכתב לקצין המוסמך, לגוף הציבורי, למועמד או לממונה הבטחון, לפי הענין, בתוך שלושים ימים ממועד סיום שמיעת הערר; הועדה תפרט את נימוקיה, ואולם רשאית היא שלא לפרט נימוקים שיש חשש סביר כי גילוים עלול לפגוע בשלומו של אדם או בבטחון המדינה, או לחשוף דרכי פעולה של רשויות חקירה ומודיעין.

(ו) על החלטת הוועדה ניתן לערער בתוך 30 ימים לפני בית משפט לענינים מינהליים.

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1220 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(א) על החלטת הקצין המוסמך החלטה לפי סעיף 6(א), שלא לאשר כשירות של מועמד, לרבות החלטה שלא לגלות נימוקים כאמור בסעיף 6(ב), רשאי הגוף הציבורי או המועמד להגיש ערר בפני הועדה; הערר יהיה מנומק ויוגש בכתב, בתוך שלושים ימים ממועד קבלת ההודעה על ההחלטה.

(ב) הועדה רשאית, לאחר שנתנה הזדמנות לקצין המוסמך לגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א), לגוף הציבורי ולמועמד, להשמיע את טענותיהם לפניה, לקבל את הערר או לדחותו, לשנות את החלטת הקצין המוסמך או להחזיר לו את הענין עם הוראות; קיבלה ועדת הערר את הערר, יינתן האישור המבוקש.

(ג) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), מוסמכת הועדה, לבקשת הקצין המוסמך גורם מהגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א), ולאחר שנתנה הזדמנות לממונה הבטחון ולגוף הציבורי להשמיע את טענותיהם בפניה, לבטל או להתלות אישור שניתן, אם מצאה שלא התקיים עוד בממונה הבטחון תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 4, או אם ממונה הבטחון לא מילא אחר ההנחיות המקצועיות שניתנו לו לפי סעיף 10; ואולם לא תדון הועדה בבקשה לבטל או להתלות אישור שניתן עקב אי מילוי הנחיות מקצועיות שניתנו לפי סעיף 10, כל עוד תלויה ועומדת בענין זה בקשה לעיון חוזר.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 183 (ה"ח 1134)

(ב) הועדה רשאית, לאחר שנתנה הזדמנות לגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) סעיף 4, לגוף הציבורי ולמועמד, להשמיע את טענותיהם לפניה, לקבל את הערר או לדחותו, לשנות את החלטת הקצין המוסמך או להחזיר לו את הענין עם הוראות; קיבלה ועדת הערר את הערר, יינתן האישור המבוקש.

(ג) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), מוסמכת הועדה, לבקשת גורם מהגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) סעיף 4, ולאחר שנתנה הזדמנות לממונה הבטחון ולגוף הציבורי להשמיע את טענותיהם בפניה, לבטל או להתלות אישור שניתן, אם מצאה שלא התקיים עוד בממונה הבטחון תנאי מהתנאים האמורים בסעיף 4, או אם ממונה הבטחון לא מילא אחר ההנחיות המקצועיות שניתנו לו לפי סעיף 10; ואולם לא תדון הועדה בבקשה לבטל או להתלות אישור שניתן עקב אי מילוי הנחיות מקצועיות שניתנו לפי סעיף 10, כל עוד תלויה ועומדת בענין זה בקשה לעיון חוזר.

פסילת מועמד מחמת אי-התאמה ביטחונית (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

8א.     (א)  על פסילה של מועמד מחמת אי-התאמה ביטחונית יחולו ההוראות לפי סעיף 15 לחוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002.

          (ב)  בסעיף זה, "מועמד" – לרבות מועמד לשמש כמאבטח.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 207 (ה"ח 3126)

הוספת סעיף 8א

מינוי ממונה בטחון זמני (תיקון מס' 9) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

9.       (א)  בוטל או הותלה אישור של ממונה בטחון על פי סעיף זה, ימנה הגוף הציבורי ממונה בטחון זמני שאושר לענין זה על ידי הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4.

          (ב)  הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4 רשאים לאשר מינוי ממונה בטחון זמני גם אם לא עמד בכל דרישות חוק זה, ובלבד שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 4(ג)(1), (2) ו-(7).

          (ג)   מינוי ממונה בטחון זמני יהיה לפרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים, ואולם רשאים הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4 לאשר את העסקתו לתקופה נוספת, אם מצאו כי העיכוב במינוי ממונה בטחון נבע מסיבות שאינן תלויות בגוף הציבורי.

          (ד)  נוסף על האמור בסעיף זה, יפעל הגוף הציבורי באופן מידי למינוי ממונה בטחון, בהתאם להוראות חוק זה.

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(א) בוטל או הותלה אישור של ממונה בטחון על פי סעיף זה, ימנה הגוף הציבורי ממונה בטחון זמני שאושר לענין זה על ידי הקצין המוסמך הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א).

(ב) הקצין המוסמך רשאי הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) רשאים לאשר מינוי ממונה בטחון זמני גם אם לא עמד בכל דרישות חוק זה, ובלבד שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 4(ג)(1), (2) ו-(7).

(ג) מינוי ממונה בטחון זמני יהיה לפרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים, ואולם רשאי הקצין המוסמך רשאים הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) לאשר את העסקתו לתקופה נוספת, אם מצא מצאו כי העיכוב במינוי ממונה בטחון נבע מסיבות שאינן תלויות בגוף הציבורי.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 183 (ה"ח 1134)

(א) בוטל או הותלה אישור של ממונה בטחון על פי סעיף זה, ימנה הגוף הציבורי ממונה בטחון זמני שאושר לענין זה על ידי הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) סעיף 4.

(ב) הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) סעיף 4 רשאים לאשר מינוי ממונה בטחון זמני גם אם לא עמד בכל דרישות חוק זה, ובלבד שנתקיימו לגביו התנאים המפורטים בסעיף 4(ג)(1), (2) ו-(7).

(ג) מינוי ממונה בטחון זמני יהיה לפרק זמן שלא יעלה על שישה חודשים, ואולם רשאים הגורמים המוסמכים לאשר כשירות לפי סעיף 4(א) סעיף 4 לאשר את העסקתו לתקופה נוספת, אם מצאו כי העיכוב במינוי ממונה בטחון נבע מסיבות שאינן תלויות בגוף הציבורי.

סמכות קצין מוסמך לתת הנחיות מקצועיות (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

10.  (א)  קצין מוסמך או מי שהוא הסמיך לכך רשאי לתת הנחיות מקצועיות לגוף ציבורי, לממונה ביטחון או לאחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, בכל הנוגע לפעולות אבטחה, לרבות הנחיות בענין בקרה ודיווח (בחוק זה – הנחיות מקצועיות); השר, בהתייעצות עם השר הממונה, רשאי לקבוע כי הנחיות מקצועיות לגוף ציבורי יימסרו באמצעות ממונה ביטחון של גוף ציבורי אחר; לענין זה, "השר הממונה" – השר הממונה על גוף ציבורי או שר הממונה על ביצוע חוק המסדיר את פעולותיו של גוף ציבורי, לפי הענין.

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (א1) הנחיות מקצועיות לפי סעיף קטן (א) לעניין פעולות אבטחה ימית של גוף המנוי בפרט 1 בחלק א' לתוספת השישית יינתנו לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי שמונה לפי חוק משק הגז הטבעי, לעניין הנחיות כאמור של גוף המנוי בפרט 2 בחלק א' לתוספת השישית – לאחר התייעצות עם הממונה על ענייני נפט שמונה לפי חוק הנפט, ולעניין הנחיות כאמור של גוף המנוי בחלק ב' לתוספת השישית – לאחר התייעצות עם הממונה על ענייני נפט שמונה לפי חוק הנפט, ולעניין הנחיות כאמור של גוף המנוי בחלק ב' לתוספת השישית – לאחר התייעצות עם מנהל רשות הספנות והנמלים שמונה לפי חוק רשות הספנות והנמלים.

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (ב)  גוף ציבורי, ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות סעיף זה.

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (ג)   הקצינים המוסמכים יקבעו בנוהל כללים לתיאום הנחיות מקצועיות וליישוב מחלוקות ביניהם.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 207 (ה"ח 3126)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

סמכות קצין מוסמך לתת הנחיות

10. (א) גוף ציבורי וממונה הבטחון ימלאו אחר ההנחיות המקצועיות לביצוע פעולות אבטחה הנדרשות ממנו, שיינתנו על ידי קצין מוסמך או מי שהוסמך על ידו לכך, לרבות הנחיות בענין בקרה ודיווח.

(ב) גוף ציבורי המנוי בתוספות השניה או השלישית, וכן ממונה בטחון בגוף כאמור, רשאים לבקש עיון חוזר בהנחיות מקצועיות שניתנו כאמור בסעיף קטן (א), בפני ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל או סגנו בתוך שלושים ימים ממועד קבלת ההנחיה; ההחלטה בעיון חוזר תינתן בתוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה.

(ג) גוף ציבורי המנוי בתוספת הראשונה רשאי לבקש עיון חוזר בהנחיות מקצועיות כאמור בפני ראש אגף שקבע לענין זה רשא השב"כ או סגנו; ההחלטה בעיון החוזר תינתן בתוך שלושים ימים מיום הגשת הבקשה.

(ד) אין בבקשה לעיון חוזר כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) כדי לגרוע מן החובה למלא אחר ההנחיות המקצועיות שניתנו.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 184 (ה"ח 1134)

(א1) הנחיות מקצועיות לפי סעיף קטן (א) לעניין פעולות אבטחה ימית של גוף המנוי בפרט 1 בחלק א' לתוספת השישית יינתנו לאחר התייעצות עם מנהל רשות הגז הטבעי שמונה לפי חוק משק הגז הטבעי, לעניין הנחיות כאמור של גוף המנוי בפרט 2 בחלק א' לתוספת השישית – לאחר התייעצות עם הממונה על ענייני נפט שמונה לפי חוק הנפט, ולעניין הנחיות כאמור של גוף המנוי בחלק ב' לתוספת השישית – לאחר התייעצות עם הממונה על ענייני נפט שמונה לפי חוק הנפט, ולעניין הנחיות כאמור של גוף המנוי בחלק ב' לתוספת השישית – לאחר התייעצות עם מנהל רשות הספנות והנמלים שמונה לפי חוק רשות הספנות והנמלים.

(ב) גוף ציבורי, ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, ימלאו אחר הנחיות מקצועיות שניתנו לפי הוראות סעיף קטן (א) לפי הוראות סעיף זה.

(ג) הקצינים המוסמכים יקבעו בנוהל כללים לתיאום הנחיות מקצועיות וליישוב מחלוקות ביניהם.

עיון חוזר בהנחיות מקצועיות (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

10א.  (א)  גוף ציבורי, ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות רשאים לפנות בבקשה לעיון חוזר בהנחיות מקצועיות לאחד מאלה:

(1)   לענין הנחיות מקצועיות שנתן נציג השב"כ – לפני ראש אגף בשב"כ שקבע לענין זה ראש השב"כ;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(2)   לענין הנחיות מקצועיות שנתן קצין משטרה – לפני ראש אגף במשטרת ישראל הממונה על חטיבת האבטחה או סגנו;

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

(3)   לעניין הנחיות מקצועיות שנתן נציג מערך הסייבר הלאומי – לפני ראש מערך הסייבר הלאומי או עובד בכיר מבין עובדי המערך שהוא מינה לכך;

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(4)   לעניין הנחיות מקצועיות שנתן נציג צה"ל – לפני מפקד חיל הים או קצין אחר בדרגת תת-אלוף שמפקד חיל הים מינה לכך.

          (ב)  בקשה לעיון חוזר כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההנחיות המקצועיות; ההחלטה בעיון החוזר תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

          (ג)   הגורם שדן בבקשה לעיון החוזר רשאי בהחלטתו לאשר את ההנחיות המקצועיות שנתן הקצין המוסמך, לשנותן או לקבוע הנחיות חדשות.

          (ד)  אין בבקשה לעיון חוזר כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב) כדי לגרוע מן החובה למלא אחר הנחיות מקצועיות שניתנו.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 207 (ה"ח 3126)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(א) גוף ציבורי, ממונה ביטחון ואחראי על אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות רשאים לפנות בבקשה לעיון חוזר בהנחיות מקצועיות לאחד מאלה:

(1) לענין הנחיות מקצועיות שנתן נציג השב"כ – לפני ראש אגף בשב"כ שקבע לענין זה ראש השב"כ;

(2) לענין הנחיות מקצועיות שנתן קצין משטרה – לפני ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל או סגנו;

(3) לעניין הנחיות מקצועיות שנתן נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר – לפני ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר או עובד בכיר מבין עובדי הרשות שהוא מינה לכך.

(ב) בקשה לעיון חוזר כאמור בסעיף קטן (א) תוגש בתוך 30 ימים ממועד קבלת ההנחיות המקצועיות; ההחלטה בעיון החוזר תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה.

(ג) ראש האגף כאמור בסעיף קטן (א), לפי הענין, הגורם שדן בבקשה לעיון החוזר רשאי בהחלטתו לאשר את ההנחיות המקצועיות שנתן הקצין המוסמך, לשנותן או לקבוע הנחיות חדשות.

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86, 87 (ה"ח 1276)

(3) לעניין הנחיות מקצועיות שנתן נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי – לפני ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי או עובד בכיר מבין עובדי הרשות עובדי המערך שהוא מינה לכך.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 184 (ה"ח 1134)

(2) לענין הנחיות מקצועיות שנתן קצין משטרה – לפני ראש אגף מבצעים במשטרת ישראל במשטרת ישראל הממונה על חטיבת האבטחה או סגנו;

(3) לעניין הנחיות מקצועיות שנתן נציג מערך הסייבר הלאומי – לפני ראש מערך הסייבר הלאומי או עובד בכיר מבין עובדי המערך שהוא מינה לכך;

(4) לעניין הנחיות מקצועיות שנתן נציג צה"ל – לפני מפקד חיל הים או קצין אחר בדרגת תת-אלוף שמפקד חיל הים מינה לכך.

ועדת ערר לענין הנחיות מקצועיות (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

11.    (א)  ראש הממשלה, השר או שר הביטחון, לפי הענין, ימנה ועדת ערר בת שלושה חברים והם:

(1)   נציג הגוף הנותן את ההנחיה שעליה עוררים והוא יהיה היושב ראש;

(2)   שני נציגי ציבור שהם בעלי כישורים, ניסיון והכשרה, האחד בתחום הביטחון והאבטחה, והאחר בתחום הניהול והכלכלה.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

          (א1) בוועדת ערר לעניין הנחיות מקצועיות לגבי אבטחת מידע בסיווג גבוה מרמת "שמור", בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תמנה ועדת הערר גם נציג של שירות הביטחון הכללי נוסף על הנציגים כאמור בסעיף קטן (א).

          (ב)  גוף ציבורי רשאי לערור על החלטה שניתנה בבקשה לעיון חוזר לפי סעיף 10א לפני ועדת ערר לפי סעיף זה.

          (ג)   ערר יוגש בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה בבקשה לעיון חוזר.

          (ד)  ועדת ערר לפי סעיף זה רשאית, לאחר שנתנה הזדמנות, לעורר ולכל מי שמצאה לנכון, להשמיע את טענותיהם לפניה, לקבל את הערר או לדחותו, לשנות את ההחלטה בבקשה לעיון חוזר או להחזיר את הענין לגוף שנתן את ההנחיה המקצועית, ולתת, לענין החלטתה, הוראות ככל שתמצא לנכון.

          (ה)  ההחלטה בערר תינתן בתוך 30 ימים מיום הגשת הערר, אלא אם כן קבע יושב ראש הוועדה, מטעמים מיוחדים שיירשמו, כי ההחלטה תינתן במועד מאוחר יותר; החלטת ועדת הערר תהיה מנומקת.

          (ו)   אין בהגשת ערר על פי סעיף זה כדי לגרוע מהחובה למלא אחר ההנחיות המקצועיות שעליהן הוגש הערר, אלא אם כן הורתה ועדת הערר אחרת.

מיום 11.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 194 (ה"ח 2821)

(א) על החלטת הועדה ועל החלטה שניתנה בבקשה לעיון חוזר לפי סעיף 10 ניתן לערער בפני בית המשפט המחוזי בית משפט לענינים מינהליים בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף זה כדי לגרוע מהחובה למלא אחר ההחלטה שעליה הוגש ערעור, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

(ג) שר המשפטים יקבע את סדרי הגיון בערעור.

 

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 207 (ה"ח 3126)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

ערעור

11. (א) על החלטת הועדה ועל החלטה שניתנה בבקשה לעיון חוזר לפי סעיף 10 ניתן לערער בפני בית משפט לענינים מינהליים בתוך שלושים ימים מיום קבלת ההודעה על ההחלטה.

(ב) אין בהגשת ערעור לפי סעיף זה כדי לגרוע מהחובה למלא אחר ההחלטה שעליה הוגש ערעור, אלא אם כן הורה בית המשפט אחרת.

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

הוספת סעיף קטן 11(א1)

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 184 (ה"ח 1134)

(א) ראש הממשלה או השר ראש הממשלה, השר או שר הביטחון, לפי הענין, ימנה ועדת ערר בת שלושה חברים והם:

גוף ציבורי שהוא עסק טעון רישוי

12.  היה הגוף הציבורי עסק טעון רישוי על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, יראו את רשיון העסק כאילו הותנה גם בקיום הוראות חוק זה.

מינוי מאבטח בגוף ציבורי (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

13.  (א)  גוף ציבורי ימנה מאבטח אחד או יותר, לפי דרישת קצין מוסמך ובאישורו; דרישה כאמור תינתן לאחר שהקצין המוסמך מצא כי לשם מילוי פעולות האבטחה בגוף הציבורי, נדרש מינוי מאבטח.

          (ב)  בקשה לאישור מינויו של מועמד לשמש מאבטח בגוף ציבורי תוגש בכתב לקצין המוסמך על ידי ממונה הביטחון של אותו גוף ציבורי.

          (ג)   הקצין המוסמך יאשר את כשירותו של מועמד לשמש כמאבטח אם התקיימו בו התנאים האמורים בסעיף 4(ג)(1), (6) ו-(8) ואחד מאלה:

(1)   הוא בעל רישיון לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב-1972 או בעל אישור לפי סעיף 19(ב) לחוק האמור;

(2)   הוא בעל רישיון או תעודת הרשאה לנשיאת כלי יריה כאמור בסעיף 4 בחוק כלי היריה, התש"ט-1949.

          (ד)  הקצין המוסמך ימסור הודעה על החלטתו לגבי כשירות מועמד כמאבטח בגוף ציבורי לממונה הביטחון באותו גוף ציבורי.

          (ה)  לא ימונה מועמד, שהקצין המוסמך אישר את כשירותו כאמור בסעיף קטן (ג), אלא לאחר שעבר הכשרה מקצועית בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו כאמור בסעיף
13א ובלבד שלא חל שינוי בתנאי כשירותו כאמור בסעיף קטן (ג).

          (ו)   על אישור הכשרה מקצועית כאמור בסעיף קטן (ה) יחולו הוראות סעיף 5(ב)(2).

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 208 (ה"ח 3126)

החלפת סעיף 13

הנוסח הקודם:

הענקת סמכויות לשומר בגוף ציבורי

13. לשומר בגוף ציבורי שהוא בעל רשיון לפי סעיף 18(ב) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, התשל"ב – 1972, או אישור לפי סעיף 19(ב) לחוק האמור או לעובד מדינה המשמש בתפקיד שומר בגוף ציבורי (להלן – שומר) יהיו סמכויות כאמור בסעיף 3, אם אישר הקצין המוסמך כי הסמכות כאמור נחוצה לשם ביצוע פעולות אבטחה ושמירה על הבטחון באותו  גוף ציבורי, וכי השומר קיבל הכשרה מקצועית מתאימה בתחום האבטחה ובתחום הסמכויות המסורות לו לפי סעיף זה; השומר יהיה  כפוף לממונה הבטחון ויפעל לפי הוראותיו.

סמכויות מאבטח (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

13א.  למאבטח יהיו סמכויות כמפורט בסעיף 3 לצורך ביצוע פעולות אבטחה והוא יפעל על פי הנחיות ממונה הביטחון.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 209 (ה"ח 3126)

הוספת סעיף 13א

תעודת מינוי (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

14.    (א)  ממונה בטחון או מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא אם כן בידו תעודה חתומה על ידי קצין מוסמך המאשר את מינויו כממונה בטחון או כמאבטח (בסעיף זה – תעודת מינוי); לענין הגופים המנויים בתוספת השניה, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון בידי קצין משטרה ונציג השב"כ ותעודת מינוי של מאבטח – בידי קצין משטרה; לעניין הגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון גם בידי נציג מערך הסייבר הלאומי; לעניין גוף המנוי הן בחלק א' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה, תיחתם תעודת המינוי של ממונה ביטחון בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, ולעניין גוף המנוי הן בחלק ב' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה – על ידי כל הקצינים המוסמכים כאמור, יחד, למעט נציג צה"ל.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          (א1) תוקפה של תעודת מינוי של ממונה ביטחון יהיה לשלוש שנים מיום הינתנה, ותוקפה של תעודת מינוי של מאבטח יהיה לשנה אחת מיום הינתנה, וזאת כל עוד מקבל התעודה משמש בתפקיד ממונה ביטחון או מאבטח באותו גוף ציבורי; ממונה הביטחון רשאי להאריך את תוקפה של תעודת מינוי של מאבטח באישור הקצין המוסמך, לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה, וזאת כל עוד משמש המאבטח בתפקידו באותו גוף ציבורי.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          (ב)  בעת הפעלת סמכויות לפי חוק זה יענוד ממונה בטחון או מאבטח את תעודת המינוי שלו באופן גלוי לעין, ויציג אותה על פי דרישה.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 209 (ה"ח 3126)

14. (א) ממונה בטחון או שומר מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא אם כן בידו תעודה חתומה על ידי קצין מוסמך המאשר את מינויו כממונה בטחון או כשומר כמאבטח (בסעיף זה – תעודת מינוי); לענין הגופים המנויים בתוספת השניה, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון בידי קצין משטרה ונציג השב"כ ותעודת מינוי של מאבטח – בידי קצין משטרה תוקפה של תעודת המינוי יהיה לשנה מיום הינתנה וכל עוד מקבל התעודה משמש בתפקידו.

(א1) תוקפה של תעודת מינוי של ממונה ביטחון יהיה לשלוש שנים מיום הינתנה, ותוקפה של תעודת מינוי של מאבטח יהיה לשנה אחת מיום הינתנה, וזאת כל עוד מקבל התעודה משמש בתפקיד ממונה ביטחון או מאבטח באותו גוף ציבורי; ממונה הביטחון רשאי להאריך את תוקפה של תעודת מינוי של מאבטח באישור הקצין המוסמך, לתקופה נוספת שלא תעלה על שנה, וזאת כל עוד משמש המאבטח בתפקידו באותו גוף ציבורי.

(ב) בעת הפעלת סמכויות לפי חוק זה יענוד ממונה בטחון או שומר מאבטח את תעודת המינוי שלו באופן גלוי לעין, ויציג אותה על פי דרישה.

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(א) ממונה בטחון או מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא אם כן בידו תעודה חתומה על ידי קצין מוסמך המאשר את מינויו כממונה בטחון או כמאבטח (בסעיף זה – תעודת מינוי); לענין הגופים המנויים בתוספת השניה, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון בידי קצין משטרה ונציג השב"כ ותעודת מינוי של מאבטח – בידי קצין משטרה; לעניין הגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון גם בידי נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר.

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(א) ממונה בטחון או מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא אם כן בידו תעודה חתומה על ידי קצין מוסמך המאשר את מינויו כממונה בטחון או כמאבטח (בסעיף זה – תעודת מינוי); לענין הגופים המנויים בתוספת השניה, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון בידי קצין משטרה ונציג השב"כ ותעודת מינוי של מאבטח – בידי קצין משטרה; לעניין הגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון גם בידי נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 184 (ה"ח 1134)

(א) ממונה בטחון או מאבטח לא יעשה שימוש בסמכויות הנתונות לו לפי חוק זה, אלא אם כן בידו תעודה חתומה על ידי קצין מוסמך המאשר את מינויו כממונה בטחון או כמאבטח (בסעיף זה – תעודת מינוי); לענין הגופים המנויים בתוספת השניה, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון בידי קצין משטרה ונציג השב"כ ותעודת מינוי של מאבטח – בידי קצין משטרה; לעניין הגופים המנויים גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, תיחתם תעודת מינוי של ממונה ביטחון גם בידי נציג מערך הסייבר הלאומי; לעניין גוף המנוי הן בחלק א' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה, תיחתם תעודת המינוי של ממונה ביטחון בידי כל הקצינים המוסמכים הנוגעים לאותו גוף, ולעניין גוף המנוי הן בחלק ב' לתוספת השישית והן בתוספת אחרת לחוק זה – על ידי כל הקצינים המוסמכים כאמור, יחד, למעט נציג צה"ל.

סמכויות פיקוח (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

15.  הקצין המוסמך, וכן שוטר או עובד המדינה שהסמיך אחד מהם, לפי הענין, רשאי להיכנס בכל עת לגוף ציבורי כדי לבדוק אם מולאו ביחס אליו ההוראות לפי חוק זה, וההנחיות שניתנו על פיו.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 209 (ה"ח 3126)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

סמכויות שוטר

15. שוטר רשאי להיכנס בכל עת לגוף ציבורי כדי לבדוק אם מולאו ביחס אליו הוראות חוק זה, התקנות וההנחיות על פיו; לענין סעיף זה, "שוטר" – כפי שייקבע בתקנות.

תקיפת ממונה ביטחון או מאבטח (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

15א.  התוקף ממונה ביטחון או מאבטח – דינו כדין התוקף עובד הציבור לפי סעיף 381(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 209 (ה"ח 3126)

הוספת סעיף 15א

הוראות מעבר (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

16.  (א)  מי שערב תחילתו של חוק זה הועסק בתפקיד של ממונה בטחון שלוש שנים רצופות לפחות במהלך חמש השנים לפני תחילת חוק זה, יראו אותו כאילו מתקיימות בו ההוראות הקבועות בסעיף 4(ג)(3) ו-(4).

          (ב)  על אף האמור בסעיף 2, רשאי גוף ציבורי שהעסיק ערב תחילתו של חוק זה ממונה בטחון, להמשיך ולהעסיקו כממונה בטחון במשך 12 חודשים ממועד תחילתו של חוק זה, אף אם לא מולאו לגביו התנאים האמורים בסעיפים 4 ו-5.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 209 (ה"ח 3126)

(א) מי שערב תחילתו של חוק זה הועסק בתפקיד של ממונה בטחון שלוש שנים רצופות לפחות במהלך חמש השנים לפני תחילת חוק זה, יראו אותו כאילו מתקיימות בו ההוראות הקבועות בסעיף 4(ב)(3)  4(ג)(3) ו-(4).

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 11) תשפ"ב-2021

17.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם ראש הממשלה ושר הבטחון ובאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), תקנות שענינן אבטחת מידע ואבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות יתקין ראש הממשלה, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת; הורה ראש הממשלה כאמור בסעיף 21, יותקנו תקנות לענין הגופים המנויים בפרטים 2 ו-3 בתוספת הראשונה, גם בהסכמת שר הביטחון.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 209 (ה"ח 3126)

17. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם ראש הממשלה ושר הבטחון ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תקנות שענינן אבטחת מידע ואבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות יתקין ראש הממשלה, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת; הורה ראש הממשלה כאמור בסעיף 21, יותקנו תקנות לענין הגופים המנויים בפרטים 2 ו-3 בתוספת הראשונה, גם בהסכמת שר הביטחון.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 11

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

17. (א) השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, בהתייעצות עם ראש הממשלה ושר הבטחון ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), תקנות שענינן אבטחת מידע ואבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות יתקין ראש הממשלה, בהתייעצות עם השר ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת; הורה ראש הממשלה כאמור בסעיף 21, יותקנו תקנות לענין הגופים המנויים בפרטים 2 ו-3 בתוספת הראשונה, גם בהסכמת שר הביטחון.

שינוי התוספות וסייג לתחולה (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019 (תיקון מס' 11) תשפ"ב-2021

18.    (א)  השר, בהתייעצות עם השר הממונה, כהגדרתו בסעיף 10, ובאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי לשנות את התוספות, מטעמים של בטחון המדינה, שלום הציבור ובטחונו; שינוי כאמור בתוספות הראשונה, השנייה, הרביעית, החמישית והשישית טעון גם אישור ראש הממשלה, ובתוספת השישית – גם של שר הביטחון.

 

 

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

          (א1) שינוי כאמור בסעיף קטן (א), לשם הנחיות גוף תקשורת לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, יהיה באמצעות שינוי התוספת הרביעית בלבד; לעניין זה, "גוף תקשורת" – גוף המנוי בתוספת הרביעית או גוף אחר שהוא בעל רישיון כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ושניתנו לגביו הוראות כאמור בסעיף 13(ב) לחוק האמור.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

          (ב)  ראש הממשלה, בהתייעצות עם השר, רשאי לקבוע, לגבי גופים ציבוריים המנויים בתוספות הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית, תחומים מסוימים של פעולות אבטחה, שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה, ולעניין גופים ציבוריים המנויים בתוספת השישית, רשאי ראש הממשלה לקבוע כאמור לאחר התייעצות עם שר הביטחון.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

          (ג)   לענין הגופים המנויים בפרטים 2 ו-3 בתוספת הראשונה – הורה ראש הממשלה כאמור בסעיף 21, תהיה סמכות ראש הממשלה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), נתונה לשר הביטחון.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 209 (ה"ח 3126)

שינוי התוספות וסייג לתחולה

18. (א) השר, באישור השר, בהתייעצות עם השר הממונה, כהגדרתו בסעיף 10, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספות, מטעמים של בטחון המדינה, שלום הציבור ובטחונו; שינוי כאמור בתוספות הראשונה והשניה הראשונה, השניה והרביעית טעון גם אישור ראש הממשלה.

(ב) ראש הממשלה, בהתייעצות עם השר, רשאי לקבוע, לגבי גופים ציבוריים המנויים בתוספות הראשונה, השניה והרביעית, תחומים מסוימים של פעולות אבטחה, שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה.

(ג) לענין הגופים המנויים בפרטים 2 ו-3 בתוספת הראשונה – הורה ראש הממשלה כאמור בסעיף 21, תהיה סמכות ראש הממשלה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב), נתונה לשר הביטחון.

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

(א) השר, בהתייעצות עם השר הממונה, כהגדרתו בסעיף 10, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספות, מטעמים של בטחון המדינה, שלום הציבור ובטחונו; שינוי כאמור בתוספות הראשונה, השניה והרביעית השנייה, הרביעית והחמישית טעון גם אישור ראש הממשלה.

(א1) שינוי כאמור בסעיף קטן (א), לשם הנחיות גוף תקשורת לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, יהיה באמצעות שינוי התוספת הרביעית בלבד; לעניין זה, "גוף תקשורת" – גוף המנוי בתוספת הרביעית או גוף אחר שהוא בעל רישיון כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ושניתנו לגביו הוראות כאמור בסעיף 13(ב) לחוק האמור.

(ב) ראש הממשלה, בהתייעצות עם השר, רשאי לקבוע, לגבי גופים ציבוריים המנויים בתוספות הראשונה, השניה והרביעית השנייה, הרביעית והחמישית, תחומים מסוימים של פעולות אבטחה, שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה.

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 184 (ה"ח 1134)

(א) השר, בהתייעצות עם השר הממונה, כהגדרתו בסעיף 10, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, רשאי לשנות את התוספות, מטעמים של בטחון המדינה, שלום הציבור ובטחונו; שינוי כאמור בתוספות הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית החמישית והשישית טעון גם אישור ראש הממשלה, ובתוספת השישית – גם של שר הביטחון.

(א1) שינוי כאמור בסעיף קטן (א), לשם הנחיות גוף תקשורת לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, יהיה באמצעות שינוי התוספת הרביעית בלבד; לעניין זה, "גוף תקשורת" – גוף המנוי בתוספת הרביעית או גוף אחר שהוא בעל רישיון כאמור בסעיף 13(א) לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, ושניתנו לגביו הוראות כאמור בסעיף 13(ב) לחוק האמור.

(ב) ראש הממשלה, בהתייעצות עם השר, רשאי לקבוע, לגבי גופים ציבוריים המנויים בתוספות הראשונה, השנייה, הרביעית והחמישית, תחומים מסוימים של פעולות אבטחה, שעליהם לא יחולו הוראות חוק זה, ולעניין גופים ציבוריים המנויים בתוספת השישית, רשאי ראש הממשלה לקבוע כאמור לאחר התייעצות עם שר הביטחון.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 11

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

(א) השר, בהתייעצות עם השר הממונה, כהגדרתו בסעיף 10, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי לשנות את התוספות, מטעמים של בטחון המדינה, שלום הציבור ובטחונו; שינוי כאמור בתוספות הראשונה, השנייה, הרביעית החמישית והשישית טעון גם אישור ראש הממשלה, ובתוספת השישית – גם של שר הביטחון.

עדכון התוספת השלישית (תיקון מס' 11) תשפ"ב-2021

19.  עד יום תחילתו של חוק זה, יביא השר לאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, רשימת גופים אשר ייכללו בתוספת השלישית לחוק זה.

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 11

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

19. עד יום תחילתו של חוק זה, יביא השר לאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, רשימת גופים אשר ייכללו בתוספת השלישית לחוק זה.

 

מפעלי מערכת הבטחון

20.  צו של שר הבטחון, המגדיר את רשימת "מפעלי מערכת הבטחון" כאמור בפרט (3) לתוספת הראשונה, אינו טעון פרסום, אולם למפעל תינתן הודעה על הכללתו בצו.

שינוי הגדרת קצין מוסמך (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

21.  על אף האמור בסעיף 1 רשאי ראש הממשלה, בהסכמת שר הבטחון, להורות כי קצין מוסמך לענין הגופים המנויים בסעיפים 2 ו-3 לתוספת הראשונה, יהיה מי שמונה על ידי הממונה על הבטחון במערכת הבטחון (להלן – נציג מלמ"ב); הורה ראש הממשלה כאמור – בכל מקום שבו נאמר בחוק זה שירות הבטחון הכללי ייקרא "נציג מלמ"ב" לענין הגופים האמורים; הוראת ראש הממשלה לפי סעיף זה, יכול שתינתן לגבי חלק מסמכויות הקצין המוסמך.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 210 (ה"ח 3126)

21. על אף האמור בסעיף 1 רשאי ראש הממשלה, בהסכמת שר הבטחון, להורות כי קצין מוסמך לענין הגופים המנויים בסעיפים 2 ו-3 לתוספת הראשונה, יהיה מי שמונה על ידי הממונה על הבטחון במערכת הבטחון (להלן – נציג מלמ"ב); הורה ראש הממשלה כאמור – בכל מקום שבו נאמר בחוק זה שירות הבטחון הכללי ייקרא "נציג מלמ"ב" לענין הגופים האמורים; הוראת ראש הממשלה לפי סעיף זה, יכול שתינתן לגבי חלק מסמכויות הקצין המוסמך.

תחולת החוק על המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

21א.  (א)  חוק זה יחול על המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, בשינויים אלה:

(1)   ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים או מי שהוא הסמיך לכך ישמש קצין מוסמך וימנה ממונה ביטחון ומאבטח במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

(2)   ממונה ביטחון במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים יהיה אחראי על ארגון וביצוע פעולות אבטחה פיזית, על פעולות לאבטחת מידע ועל פעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, וכן על הפיקוח על פעולות אלה;

(3)   לענין סעיף 4(ג)(3), יוכר גם קורס פיקודי של המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים;

(4)   לענין סעיף 4(ד), יחולו הוראות פסקה (1) בלבד;

ת"ט תשס"ה-2005

(5)   הוראות סעיפים 8, 10א, ו-15 לא יחולו על המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

          (ב)  ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים יקבע נוהלי בקרה ופיקוח על הפעלת סמכויות בידי ממונה ביטחון ומאבטח שמונו לפי סעיף זה.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 210 (ה"ח 3126)

הוספת סעיף 21א

 

מיום 21.2.2005

ת"ט תשס"ה-2005

ס"ח תשס"ה מס' 1998 מיום 11.4.2005 עמ' 428

(5) הוראות סעיפים 8, 10(ב) ו-(ג)  10א, ו-15 לא יחולו על המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

תחולת החוק על מערך הסייבר הלאומי (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016

21ב.  (א)  חוק זה יחול על מערך הסייבר הלאומי, בשינויים אלה:

(1)   ראש מערך הסייבר הלאומי או מי שהוא הסמיך לכך ישמש קצין מוסמך וימנה ממונה ביטחון ומאבטח במערך הסייבר הלאומי;

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

(2)   ממונה ביטחון במערך הסייבר הלאומי יהיה אחראי על ארגון וביצוע פעולות אבטחת פיזית, פעולות לאבטחת מידע ופעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, וכן על הפיקוח על פעולות אלה;

(3)   הוראות סעיפים 10א ו-15 לא יחולו על מערך הסייבר הלאומי לעניין סעיף זה.

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

          (ב)  (בוטל).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

הוספת סעיף 21ב

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86, 87 (ה"ח 1276)

21ב. (א) חוק זה יחול על מערך הסייבר הלאומי, בשינויים אלה:

(1) ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי או מי שהוא הסמיך לכך ישמש קצין מוסמך וימנה ממונה ביטחון ומאבטח במערך הסייבר הלאומי;

(2) ממונה ביטחון במערך הסייבר הלאומי יהיה אחראי על ארגון וביצוע פעולות אבטחה פיזית, פעולות לאבטחת מידע ופעולות לאבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, וכן על הפיקוח על פעולות אלה;

(3) הוראות סעיפים 10א ו-15 לא יחולו על מערך הסייבר הלאומי לעניין סעיף זה.

(ב) בסעיף זה, "מערך הסייבר הלאומי" – מערך הסייבר הלאומי שהוקם על פי החלטת הממשלה ופועל בהתאם להחלטותיה, והכולל את הרשות הלאומית להגנת הסייבר ואת מטה הסייבר הלאומי.

תיקון לחוק מבקר המדינה – מס' 32

22.  בחוק מבקר המדינה [נוסח משולב], תשי"ח-1958, אחרי סעיף 22 יבוא:

"ממונה בטחון

22א. (א)  המבקר ימנה ממונה בטחון, שיהיה אחראי על ארגון פעולות אבטחה, כמשמעותן בחוק להסדרת הבטחון בגופים ציבוריים, תשנ"ח-1998 (בסעיף זה – החוק), במשרד המבקר, ועל הפיקוח על פעולות אלה.

       (ב)   לא יתמנה אדם כממונה בטחון לפי סעיף קטן (א), אלא אם כן התמלאו בו התנאים הקבועים בסעיף 4(ב) לחוק, והוא עמד בתנאי ההכשרה הקבועים בסעיף 5 לחוק.

       (ג)    לממונה בטחון יהיו הסמכויות האמורות בסעיף 3 לחוק, והוראות סעיף 13 לחוק יחולו על מי שממונה בטחון הטיל עליו לשמש כשומר במשרד המבקר.

       (ד)   הוראות סעיף 14 לחוק יחולו על ממונה בטחון ושומר במשרד המבקר, ואולם תעודת המינוי תוצא בידי המבקר או מי שהוא הסמיך לכך.

       (ה)   המבקר יקבע נוהלי בקרה ופיקוח על הפעלת סמכויות בידי ממונה בטחון ושומר שמונו על פי סעיף זה."

גופים בתוספת הרביעית או בתוספת החמישית – הוראות מיוחדות (תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

22א.  חובת מינוי ממונה ביטחון כאמור בסעיף 2 וחובת מינוי מאבטחים כאמור בסעיף 13 לא יחולו על גוף ציבורי המנוי בתוספת הרביעית בלבד או בתוספת החמישית בלבד; מונו בגופים כאמור ממוני ביטחון או מאבטחים שלא מכוח הוראות חוק זה, לא יהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה ולא יחולו לגביהם ההוראות הנוגעות לממוני ביטחון ומאבטחים לפי חוק זה.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 210 (ה"ח 3126)

הוספת סעיף 22א

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1222 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

גופים בתוספת הרביעית או בתוספת החמישית – הוראות מיוחדות

22א. חובת מינוי ממונה ביטחון כאמור בסעיף 2 וחובת מינוי מאבטחים כאמור בסעיף 13 לא יחולו על גוף ציבורי המנוי בתוספת הרביעית בלבד או בתוספת החמישית בלבד; מונו בגופים כאמור ממוני ביטחון או מאבטחים שלא מכוח הוראות חוק זה, לא יהיו נתונות להם הסמכויות לפי חוק זה ולא יחולו לגביהם ההוראות הנוגעות לממוני ביטחון ומאבטחים לפי חוק זה.

 

הוראות לעניין גופים המנויים בתוספת השנייה ובתוספת החמישית (תיקון מס' 9)  תשע"ו-2016

22ב.  (א)  לעניין פעולות לאבטחת מידע בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, יחולו הוראות אלה:

(1)   לעניין פעולות לאבטחת מידע ברמת סיווג עד "שמור", יהיה הקצין המוסמך נציג מערך הסייבר הלאומי, ואולם הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם לעקרונות לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 בעניין שמירה על מידע מסווג;

(2)   לעניין פעולות לאבטחת מידע מסווג ברמת סיווג גבוהה מ"שמור", יהיה הקצין המוסמך נציג מערך הסייבר הלאומי, ואולם הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם להוראות שירות הביטחון הכללי בעניין שמירה על מידע מסווג.

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1222 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

הוספת סעיף 22ב

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

22ב. (א) לעניין פעולות לאבטחת מידע בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, יחולו הוראות אלה:

(1) לעניין פעולות לאבטחת מידע ברמת סיווג עד "שמור", יהיה הקצין המוסמך נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי, ואולם הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם לעקרונות לפי חוק שירות הביטחון הכללי, התשס"ב-2002 בעניין שמירה על מידע מסווג;

(2) לעניין פעולות לאבטחת מידע מסווג ברמת סיווג גבוהה מ"שמור", יהיה הקצין המוסמך נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר מערך הסייבר הלאומי, ואולם הוא יהיה אחראי להנחות גוף כאמור בהתאם להוראות שירות הביטחון הכללי בעניין שמירה על מידע מסווג.

תחולה באזור

23.  הוראות חוק זה יחולו גם על גופים ציבוריים הפועלים באזור, כהגדרתו בחוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון וחבל עזה – שיפוט בעבירות ועזרה משפטית), תשכ"ח-1967.

תחילה

24.  תחילתו של חוק זה בתום שנה מיום פרסומו.

 

תוספת ראשונה

1.    משרד ראש הממשלה.

2.    משרד הבטחון.

3.    "מפעלי מערכת הבטחון" ומפעלים המייצרים מוצרים עבור מערכת הבטחון, כפי שיוגדרו בצו על ידי שר הבטחון.

4.    לשכת נשיא המדינה.

5.    משרד החוץ.

6.    הגופים כדלקמן, למעט במקומות ובנושאים כפי שייקבע על ידי הממשלה:

(א)  רשות שדות התעופה;

צו תשס"ז-2006 (תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(ב)  חברת נמל כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים;

מיום 4.10.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6523 מיום 4.10.2006 עמ' 98

החלפת פסקה 6(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) רשות הנמלים;

 

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 184 (ה"ח 1134)

(ב) חברת נמל כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים, התשס"ד-2004 (להלן – חוק רשות הספנות והנמלים);

(ג)   חברות תעופה;

(ד)  חברות ספנות;

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

(ה)  (נמחקה);

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 210 (ה"ח 3126)

הוספת פסקה 6(ה)

 

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 950

מחיקת פסקה 6(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) חברת רכבת ישראל בע"מ;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(ו)   גוף המפעיל מסוף מטענים מוטסים מישראל;

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 210 (ה"ח 3126)

הוספת פסקה 6(ו)

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

(ז)   מינהלת המעברים שבמשרד הביטחון, ככל שנוגע לאבטחת המעברים, למעט אבטחת מידע, לפי החלטת ממשלה מיום י"ג בכסלו התשס"ו (14 בדצמבר 2005);

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 950

הוספת פסקה 6(ז)

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(ח)  חברת אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ – בתחום השטח בנמל חיפה שבתפעולה בהתאם לכתב ההסמכה שניתן לה לפי חוק רשות הספנות והנמלים;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 184 (ה"ח 1134)

הוספת פסקה 6(ח)

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(ט)  חברת הדרום קונטיינר בע"מ – בתחום השטח בנמל אשדוד שבתפעולה בהתאם לכתב ההסמכה שניתן לה לפי חוק רשות הספנות והנמלים.

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 184 (ה"ח 1134)

הוספת פסקה 6(ט)

 

תוספת שניה

1.    משרדי ממשלה שאינם מנויים בתוספת הראשונה.

2.    הסוכנות היהודית לארץ ישראל.

(תיקון מס' 6) תשע"ד-2014

3.    תאגיד השידור הישראלי.

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

3. רשות השידור תאגיד השידור הציבורי.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 6 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

3. תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי.

מיום 14.5.2017 בוטל

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 949 (ה"ח 1132)

תיקון מס' 6 (תיקון מס' 4) (תיקון)

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח 1237)

3. תאגיד השידור הישראלי תאגיד השידור הישראלי ותאגיד החדשות.

4.    הרשות השניה לטלוויזיה ולרדיו.

5.    בנק ישראל.

6.    מקורות, חברת המים בע"מ.

(תיקון מס' 8) תשע"ח-2018

7.    חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת ניהול המערכת בע"מ.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 935 (ה"ח 1244)

7. חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת ניהול המערכת בע"מ.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

8.    בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, חברת פלאפון תקשורת בע"מ, חברת סלקום ישראל בע"מ, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי, ברק אי.טי.סי (1955), החברה לשירותי בזק בינלאומיים, קווי זהב שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ, חברת מירס תקשורת בע"מ, וכן בעל רישיון כאמור בסעיף 13 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אשר ניתנו לגביו הוראות כאמור בסעיף 13(ב) לחוק האמור.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 211 (ה"ח 3126)

8. בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ, חברת פלאפון תקשורת בע"מ, חברת סלקום ישראל בע"מ, חברת פרטנר תקשורת בע"מ, בזק בינלאומי, ברק אי.טי.סי (1955), החברה לשירותי בזק בינלאומיים, קווי בזק שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ קווי זהב שירותי תקשורת בינלאומיים בע"מ, חברת מירס תקשורת בע"מ, וכן בעל רישיון כאמור בסעיף 13 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אשר ניתנו לגביו הוראות כאמור בסעיף 13(ב) לחוק האמור.

צו (מס' 2)  תשס"ז-2006

9.    חברת דואר ישראל בע"מ.

מיום 21.2.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 211 (ה"ח 3126)

החלפת פרט 9

הנוסח הקודם:

רשות הנמלים והרכבות.

 

מיום 12.12.2006

צו (מס' 2) תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6544 מיום 12.12.2006 עמ' 376

החלפת פרט 9

הנוסח הקודם:

9. רשות הדואר.

צו תשפ"ב-2022

10.  דלק פי גלילות – שותפות מוגבלת.

מיום 11.4.2022

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2658

10. פי גלילות מסופי נפט וצינורות בע"מ דלק פי גלילות – שותפות מוגבלת.

(תיקון מס' 7) תשע"ז-2017

11.  חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ וכן גורם מפעיל כהגדרתו בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017.

מיום 26.3.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2613 מיום 20.3.2017 עמ' 494 (ה"ח 1083)

11. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ וכן גורם מפעיל כהגדרתו בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017.

צו תשפ"ב-2022

12.  תשתיות אנרגיה בע"מ.

מיום 11.4.2022

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2658

12. חברת תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ תשתיות אנרגיה בע"מ.

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

13.  א.    חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ;

ב.    חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ.

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 950

החלפת פרט 13

הנוסח הקודם:

13. חברה לבתי זיקוק נפט בע"מ.

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

14.  (נמחק).

מיום 21.5.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 211 (ה"ח 3126)

מחיקת פרט 14

הנוסח הקודם:

14. אגרסקו חברה לייצור חקלאי בע"מ.

15.  הגופים כדלקמן, למעט במקומות ובנושאים כפי שייקבע על ידי הממשלה:

(א)  רשות שדות התעופה;

צו תשס"ז-2006

(ב)  חברת נמל כהגדרתה בחוק רשות הספנות והנמלים;

מיום 4.10.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6523 מיום 4.10.2006 עמ' 98

החלפת פסקה 15(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) רשות הנמלים;

(ג)   חברות תעופה;

(ד)  חברות ספנות;

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

(ה)  (נמחקה);

מיום 21.5.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 211 (ה"ח 3126)

הוספת פסקה 15(ה)

 

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 950

מחיקת פסקה 15(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) חברת רכבת ישראל בע"מ;

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005

(ו)   גוף המפעיל מסוף מטענים מוטסים מישראל ונמצא בשטח נמל התעופה בן-גוריון;

מיום 21.5.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 211 (ה"ח 3126)

הוספת פרט משנה 15(ו)

צו תשס"ז-2006

(ז)   חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ;

מיום 4.10.2006

צו תשס"ז-2006

ק"ת תשס"ז מס' 6523 מיום 4.10.2006 עמ' 98

הוספת פרט משנה 15(ז)

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

(ח)  מינהלת המעברים שבמשרד הביטחון, ככל שנוגע לאבטחת המעברים, למעט אבטחת מידע, לפי החלטת ממשלה מיום י"ג בכסלו התשס"ו (14 בדצמבר 2005);

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 950

הוספת פסקה 15(ח)

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(ט)  חברת אס.איי.פי.ג'י. טרמינל בייפורט חברה בע"מ – בתחום השטח בנמל חיפה שבתפעולה בהתאם לכתב ההסמכה שניתן לה לפי חוק רשות הספנות והנמלים;

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 185 (ה"ח 1134)

הוספת פסקה 15(ט)

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

(י)   חברת הדרום קונטיינר בע"מ – בתחום השטח בנמל אשדוד שבתפעולה בהתאם לכתב ההסמכה שניתן לה לפי חוק רשות הספנות והנמלים.

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 185 (ה"ח 1134)

הוספת פסקה 15(י)

צו תשס"ג-2003

16.  המוסד לביטוח לאומי.

מיום 7.4.2003

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 681

הוספת פרט 16

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 5) תשס"ט-2009

17.  רשות מקרקעי ישראל.

מיום 21.5.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 211 (ה"ח 3126)

הוספת פרט 17

 

מיום 1.1.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 328 (ה"ח 436)

17. מינהל רשות מקרקעי ישראל.

 

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

18.  המרכז למיפוי ישראל.

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 951

הוספת פרט 18

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

19.  חברת רכבת ישראל בע"מ.

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 951

הוספת פרט 19

צו תש"ע-2010

20.  חברת נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

מיום 11.1.2010

צו תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 618

הוספת פרט 20

צו תשע"ד-2014

21.  מפעיל מיתקן יבשתי לעיבוד גז טבעי המתקבל מצנרת מהים או ממדינה זרה, מכוח רישיון או על פי דין.

מיום 21.9.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7412 מיום 21.8.2014 עמ' 1670

הוספת פרט 21

צו תשע"ז-2017

22.  רשות המסים בישראל.

מיום 1.8.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1170

הוספת פרט 22

צו תשע"ז-2017

23.  חברת תרכובות ברום בע"מ.

מיום 1.8.2017

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1170

הוספת פרט 23

צו תשפ"ב-2022

24.  רשות ניירות ערך.

מיום 11.4.2022

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2658

הוספת פרט 24

 

תוספת שלישית

1.    הקרן הקיימת לישראל.

2.    רשות העתיקות.

3.    רשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים.

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

4.    א.    האוניברסיטה העברית;

ב.    אוניברסיטת תל-אביב;

ג.    אוניברסיטת חיפה;

ד.    הטכניון;

ה.    מכון וייצמן;

ו.    אוניברסיטת בר-אילן;

ז.    אוניברסיטת בן-גוריון.

צו תשע"ו-2016

5.    המרכז הארצי לפיתוח המקומות הקדושים.

צו תשע"ה-2015

6.    רשויות מקומיות לעניין "אבטחת אישיות מאוימת" לפי סעיף 341א לפקודת העיריות.

צו (מס' 2)  תשע"ו-2016

7.    חברת נת"ע, נתיבי תחבורה עירוניים.

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 951

הוספת פרט 4

 

מיום 23.7.2012

צו (מס' 2) תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7144 מיום 23.7.2012 עמ' 1501

הוספת פרט 5

 

מיום 8.3.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7489 מיום 5.2.2015 עמ' 838

הוספת פרט 6

 

מיום 19.6.2016

צו תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7673 מיום 19.6.2016 עמ' 1425

החלפת פרט 5

הנוסח הקודם:

5. חברת קרן הרשב"י ומורשתו בע"מ (חברה לתועלת הציבור), מספר חברה 514763606.

 

מיום 11.9.2016

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7711 מיום 11.9.2016 עמ' 2227

הוספת פרט 7

צו תשפ"ב-2022

8.    שירות התעסוקה.

מיום 11.4.2022

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2658

הוספת פרט 8

צו תשפ"ב-2022

9.    עיריית ירושלים – לעניין יחידת הביטחון של הרכבת הקלה.

מיום 11.4.2022

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2658

הוספת פרט 9

 

(תיקון מס' 2) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

תוספת רביעית

מיום 21.5.2005

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 211 (ה"ח 3126)

הוספת תוספת רביעית

הגופים כדלקמן במקומות ובנושאים כפי שתקבע הממשלה:

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

1.    (בוטל).

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 951

ביטול פרט 1

הנוסח הקודם:

1. משרד ראש הממשלה.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

2.    (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 2

הנוסח הקודם:

2. משרד הפנים.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

3.    (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 3

הנוסח הקודם:

3. משרד האוצר.

4.    בזק, החברה הישראלית לתקשורת בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

5.    (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 5

הנוסח הקודם:

5. בנק ישראל.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

6.    (נמחקה).

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 951

החלפת פרט 6

הנוסח הקודם:

6. חברה ישראלית לזיקוק נפט בע"מ.

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 6

הנוסח הקודם:

6. א. חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ.

ב. חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

7.    (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 7

הנוסח הקודם:

7. חברת החשמל לישראל בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

8.    (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 8

הנוסח הקודם:

8. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

9.    (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 9

הנוסח הקודם:

9. מגן דוד אדום.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

10.  (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 10

הנוסח הקודם:

10. מקורות חברת מים בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

11.  (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 11

הנוסח הקודם:

11. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

12.  (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 12

הנוסח הקודם:

12. רכבת ישראל בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

13.  (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 13

הנוסח הקודם:

13. רשות שדות התעופה.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

14.  (נמחקה).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 14

הנוסח הקודם:

14. תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.

צו (מס' 3)  תשס"ז-2007

15.  חברת מדיטרניאן נאוטילוס (ישראל) בע"מ.

מיום 21.6.2007

צו (מס' 3) תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 951

הוספת פרט 15

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

16.  (נמחקה).

מיום 29.5.2008

צו תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6676 מיום 29.5.2008 עמ' 932

הוספת פרט 16

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 16

הנוסח הקודם:

16. הבורסה לניירות ערך.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

17.  (נמחקה).

מיום 15.10.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6928 מיום 15.9.2010 עמ' 22

הוספת פרט 17

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 17

הנוסח הקודם:

17. כרמל אוליפנים בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

18.  (נמחקה).

מיום 15.10.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6928 מיום 15.9.2010 עמ' 22

הוספת פרט 18

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 18

הנוסח הקודם:

18. חיפה כימיקלים בע"מ.

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

19.  (נמחקה).

מיום 15.10.2010

צו תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6928 מיום 15.9.2010 עמ' 22

הוספת פרט 19

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 19

הנוסח הקודם:

19. דשנים וחומרים כימיים בע"מ.

צו תשע"ב-2011

20.  פלאפון תקשורת בע"מ.

מיום 30.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199

הוספת פרט 20

צו תשע"ב-2011

21.  סלקום ישראל בע"מ.

מיום 30.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199

הוספת פרט 21

צו תשע"ב-2011

22.  פרטנר תקשורת בע"מ.

מיום 30.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199

הוספת פרט 22

צו תשע"ב-2011

23.  012 סמייל טלקום בע"מ.

מיום 30.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199

הוספת פרט 23

צו תשע"ב-2011

24.  013 נטוויז'ן בע"מ.

מיום 30.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199

הוספת פרט 24

צו תשע"ב-2011

25.  בזק בינלאומי בע"מ.

מיום 30.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199

הוספת פרט 25

צו תשע"ב-2011

26.  הוט טלקום שותפות מוגבלת.

מיום 30.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199

הוספת פרט 26

צו תשע"ב-2011

27.  מירס תקשורת בע"מ.

מיום 30.12.2011

צו תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199

הוספת פרט 27

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

28.  (נמחקה).

מיום 21.9.2014

צו תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7412 מיום 21.8.2014 עמ' 1670

הוספת פרט 28

 

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1221 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

מחיקת פרט 28

הנוסח הקודם:

28. בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט, התשי"ב-1952: I/10 "אשקלון", I/12 "תמר", I/13 "דלית" ו-I/7 "נועה" לעניין המערכות הממוחשבות החיוניות המופעלות בקשר לחזקות אלה.

צו (מס' 3)  תשע"ז-2017

29.  חברת נט 4 פי.אייץ'.איי. תאגיד מס' 515132728.

מיום 1.6.2017

צו (מס' 3) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1171

הוספת פרט 29

 

(תיקון מס' 9) תשע"ו-2016

תוספת חמישית

הגופים כדלקמן במקומות ובנושאים כפי שתקבע הממשלה:

1.        משרד האוצר;

2.        רשות האוכלוסין וההגירה;

3.        הרשות לניהול המאגר הביומטרי;

4.        רשות התקשוב הממשלתי – מערך ממשל זמין;

5.        בנק ישראל;

6.        חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ;

7.        חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ;

8.        חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת ניהול המערכת בע"מ;

9.        חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ וכן גורם מפעיל כהגדרתו בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017;

10.      מגן דוד אדום;

11.      מקורות חברת מים בע"מ;

12.      נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ;

13.      רכבת ישראל בע"מ;

14.      רשות שדות התעופה;

צו תשפ"ב-2022

15.      תשתיות אנרגיה בע"מ;

16.      הבורסה לניירות ערך;

צו תשפ"ב-2022

17.      (נמחק);

18.      דשנים וחומרים כימיים בע"מ;

צו תשפ"ב-2022

19.      בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט, התשי"ב-1952: I/10 "אשקלון", I/12 "תמר", I/13 "דלית", I/7 "נועה", I/14 "לוויתן צפון" ו-I/15 "לוויתן דרום", I/16 תנין ו-I/17 כריש, לעניין המערכות הממוחשבות החיוניות המופעלות בקשר לחזקות אלה;

20.      חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה;

21.      הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

22.      חברת נת"ע, נתיבי תחבורה עירוניים;

צו תשפ"ב-2022

23.      (נמחק);

24.      רשות המסים בישראל;

25.      חברת תרכובות ברום בע"מ;

26.      איגוד האינטרנט הישראלי;

צו תשפ"ב-2022

27.      חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י);

צו תשפ"ב-2022

28.      חברת קו מוצרי דלק בע"מ;

צו תשפ"ב-2022

29.      חברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א);

צו תשפ"ב-2022

30.      חברת מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב);

צו תשפ"ב-2022

31.      המרכז למיפוי ישראל (מפ"י).

מיום 16.8.2016 עד יום 31.12.2018 (הוחלפה)

הוראת שעה תשע"ו-2016

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1222 (ה"ח 1049)

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח 1276)

הוספת תוספת חמישית

הנוסח:

תוספת חמישית

הגופים כדלקמן במקומות ובנושאים כפי שתקבע הממשלה:

1. משרד האוצר.

2. רשות האוכלוסין וההגירה.

3. הרשות לניהול המאגר הביומטרי.

4. רשות התקשוב הממשלתי – מערך ממשל זמין.

5. בנק ישראל.

6. חברת בתי זיקוק לנפט בע"מ.

7. חברת פז בית זיקוק אשדוד בע"מ.

8. חברת החשמל לישראל בע"מ.

9. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ.

10. מגן דוד אדום.

11. מקורות חברת מים בע"מ.

12. נתיבי הגז הטבעי לישראל בע"מ.

13. רכבת ישראל בע"מ.

14. רשות שדות התעופה.

15. תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ.

16. הבורסה לניירות ערך.

17. חיפה כימיקלים בע"מ.

18. דשנים וחומרים כימיים בע"מ.

19. בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט, התשי"ב-1952: I/10 "אשקלון", I/12 "תמר", I/13 "דלית" ו-I/7 "נועה", לעניין המערכות הממוחשבות החיוניות המופעלות בקשר לחזקות אלה.

 

מיום 11.9.2016

צו (מס' 2) תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7711 מיום 11.9.2016 עמ' 2227

19. בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט, התשי"ב-1952: I/10 "אשקלון", I/12 "תמר", I/13 "דלית" ו-I/7 "נועה" I/7 "נועה", I/14 "לוויתן צפון" ו-I/15 "לוויתן דרום", לעניין המערכות הממוחשבות החיוניות המופעלות בקשר לחזקות אלה.

20. חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה.

21. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

22. חברת נת"ע, נתיבי תחבורה עירוניים.

 

מיום 26.3.2017

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ז מס' 2613 מיום 20.3.2017 עמ' 494 (ה"ח 1083)

9. חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ וכן גורם מפעיל כהגדרתו בחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, התשע"ז-2017.

 

מיום 1.8.2017

צו תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1170

23. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים.

24. רשות המסים בישראל.

 

מיום 1.8.2017

צו (מס' 2) תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1170

25. חברת תרכובות ברום בע"מ.

 

מיום 8.7.2018

צו תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8035 מיום 8.7.2018 עמ' 2360

26. איגוד האינטרנט הישראלי.

 

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 935 (ה"ח 1244)

8. חברת החשמל לישראל בע"מ וחברת ניהול המערכת בע"מ.

 

מיום 27.12.2018

הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018

ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 87 (ה"ח 1276)

הוספת תוספת חמישית (במקום זו שנוספה בהוראת השעה)

 

מיום 11.4.2022

צו תשפ"ב-2022

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2658

15. תשתיות נפט ואנרגיה בע"מ תשתיות אנרגיה בע"מ;

17. חיפה כימיקלים בע"מ;

19. בעלי החזקות כמשמעותם בחוק הנפט, התשי"ב-1952: I/10 "אשקלון", I/12 "תמר", I/13 "דלית", I/7 "נועה", I/14 "לוויתן צפון" ו-I/15 "לוויתן דרום", I/16 תנין ו-I/17 כריש, לעניין המערכות הממוחשבות החיוניות המופעלות בקשר לחזקות אלה;

23. משרד התחבורה והבטיחות בדרכים;

27. חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ (חנ"י);

28. חברת קו מוצרי דלק בע"מ;

29. חברת שירותי בנק אוטומטיים בע"מ (שב"א);

30. חברת מרכז סליקה בנקאי בע"מ (מס"ב);

31. המרכז למיפוי ישראל (מפ"י).

 

(תיקון מס' 10) תשע"ט-2019

תוספת שישית

חלק א'

1.        בעל רישיון כהגדרתו בחוק משק הגז הטבעי שבבעלותו מיתקן ימי או שהוא מפעיל מיתקן כאמור – לעניין אותו מיתקן ימי.

2.        בעל היתר מוקדם, רישיון או חזקה כהגדרתם בחוק הנפט, שבבעלותו מיתקן ימי או שהוא מפעיל מיתקן כאמור – לעניין אותו מיתקן ימי.

3.        חברת החשמל לישראל בע"מ.

חלק ב'

1.        חברת נמל אשדוד וחברת נמל חיפה – בתחום בריכת הנמל שמפעילה כל אחת מהן, לעניין פעולות אבטחה ימית של בריכת הנמל.

2.        חברת נמלי ישראל – פיתוח ונכסים בע"מ – בתחום בריכות הנמל של נמל חיפה ונמל אשדוד שבאחריותה בהתאם לכתב ההסמכה שניתן לה לפי חוק רשות הספנות והנמלים.

מיום 10.2.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 185 (ה"ח 1134)

הוספת תוספת שישית

 

 

                                      בנימין נתניהו                                     אביגדור קהלני

                                                 ראש הממשלה                                              השר לבטחון הפנים

            עזר ויצמן                                            דן תיכון

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ח מס' 1685 מיום 7.8.1998 עמ' 348 (ה"ח תשנ"ח מס' 2672 עמ' 167).

תוקן ס"ח תש"ס מס' 1739 מיום 11.6.2000 עמ' 194 (ה"ח תש"ס מס' 2821 עמ' 2) – תיקון מס' 1 בסעיף 29 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים, תש"ס-2000; תחילתו ביום 11.12.2000 ור' סעיף 31 לענין הוראות מעבר.

ק"ת תשס"ג מס' 6235 מיום 7.4.2003 עמ' 681 – צו תשס"ג-2003.

ס"ח תשס"ה מס' 1983 מיום 21.2.2005 עמ' 204 (ה"ח תשס"ב מס' 3126 עמ' 612) – תיקון מס' 2; ר' סעיפים 28, 30 לענין תחילה והוראת מעבר. ת"ט ס"ח תשס"ה מס' 1998 מיום 11.4.2005 עמ' 428; תחילתו ביום 21.2.2005.

ס"ח תשס"ה מס' 2020 מיום 8.8.2005 עמ' 750 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 77 עמ' 298) – תיקון מס' 3 בסעיף 35 לחוק בתי משפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 15), תשס"ה-2005 [התיקון לא בוצע – מתקן סעיף שהוחלף].

ס"ח תשס"ה מס' 2022 מיום 8.8.2005 עמ' 763 (ה"ח תשס"ב מס' 3118 עמ' 568) – תיקון מס' 4 בסעיף 14 לחוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור, תשס"ה-2005; תחילתו 45 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ז מס' 6523 מיום 4.10.2006 עמ' 98 – צו תשס"ז-2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6544 מיום 12.12.2006 עמ' 376 – צו (מס' 2) תשס"ז-2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6592 מיום 7.6.2007 עמ' 950 – צו (מס' 3) תשס"ז-2007; תחילתו 14 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ח מס' 6676 מיום 29.5.2008 עמ' 932 – צו תשס"ח-2008.

ס"ח תשס"ט מס' 2209 מיום 10.8.2009 עמ' 328 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348, 514) – תיקון מס' 5 בסעיף 23 לחוק מינהל מקרקעי ישראל (תיקון מס' 7), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6855 מיום 11.1.2010 עמ' 618 – צו תש"ע-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6928 מיום 15.9.2010 עמ' 22 – צו תשע"א-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ב מס' 7053 מיום 30.11.2011 עמ' 199 – צו תשע"ב-2011; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ב מס' 7144 מיום 23.7.2012 עמ' 1501 – צו (מס' 2) תשע"ב-2012.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 815 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 6 בסעיף 139 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 6 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 2) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 3) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017. ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 949 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1132 עמ' 1082) – תיקון מס' 6 (תיקון מס' 4) בסעיף 30 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), תשע"ז-2017 (בוטל ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1237 עמ' 1002) בתיקון מס' 8 (תיקון) תשע"ח-2018).

ק"ת תשע"ד מס' 7412 מיום 21.8.2014 עמ' 1670 – צו תשע"ד-2014; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ה מס' 7489 מיום 5.2.2015 עמ' 838 – צו תשע"ה-2015; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"ו מס' 7673 מיום 19.6.2016 עמ' 1424 – צו תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2579 מיום 16.8.2016 עמ' 1219 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1049 עמ' 1070) – תיקון מס' 9 [במקור הוראת שעה]; ר' סעיפים 6, 7 לענין תחולה והוראות מעבר. תוקן ס"ח תשע"ט מס' 2766 מיום 27.12.2018 עמ' 86 (ה"ח הממשלה תשע"ט מס' 1276 עמ' 180) – הוראת שעה (תיקון) תשע"ט-2018.

6. (א) בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום ח' באב התשע"ז (31 ביולי 2017) (להלן – תקופת המעבר) יקבע ראש הממשלה, בצו, לבקשת ראש הרשות הלאומית להגנת הסייבר, כי החל ממועד שקבע בצו, שיחול בתקופת המעבר, יהיה הקצין המוסמך, לעניין גוף המנוי בתוספת החמישית לחוק העיקרי, כנוסחה בחוק זה, נציג הרשות הלאומית להגנת הסייבר.

 (ב) קבע ראש הממשלה בצו כאמור בסעיף קטן (א), יחולו לגבי גוף המפורט בצו הוראות חוק זה, החל מהמועד שנקבע בצו.

 (ג) עד המועד שקבע ראש הממשלה בצו, כאמור בסעיף קטן (א), ימשיך נציג השב"כ להיות הקצין המוסמך לגבי אותו גוף לעניין אבטחת מערכות ממוחשבות חיוניות, ואם מדובר בגוף המנוי גם בתוספת השנייה וגם בתוספת החמישית, ימשיך נציג השב"כ להיות הקצין המוסמך לגבי אותו גוף גם לעניין אבטחת מידע.

 (ד) נציג השב"כ ימסור לגוף המפורט בצו לפי סעיף קטן (א) הודעה על הכללתו בצו כאמור לא יאוחר משישים ימים לפני המועד הקבוע בצו.

 (ה) ממונה ביטחון ואחראי מערכות ממוחשבות חיוניות שמונו לפי הוראות החוק העיקרי ערב המועד הקבוע בצו לפי סעיף קטן (א) לגבי הגוף שבו מונו, יראו אותם כאילו מונו לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

7. נמסרה לגוף ציבורי הודעה לפי סעיף 6(ד), יודיע על כך ראש שירות הביטחון הכללי לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, בסמוך לאחר מסירת ההודעה.

ק"ת תשע"ו מס' 7711 מיום 11.9.2016 עמ' 2227 – צו (מס' 2) תשע"ו-2016.

ס"ח תשע"ז מס' 2613 מיום 20.3.2017 עמ' 494 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 551) – תיקון מס' 7 בסעיף 25 לחוק תשתיות להולכה ולאחסון של נפט על ידי גורם מפעיל, תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.3.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1170 – צו תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.8.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1170 – צו (מס' 2) תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.8.2017.

ק"ת תשע"ז מס' 7821 מיום 1.6.2017 עמ' 1171 – צו (מס' 3) תשע"ז-2017.

ק"ת תשע"ח מס' 8035 מיום 8.7.2018 עמ' 2360 – צו תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 935 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1244 עמ' 1102) – תיקון מס' 8 בסעיף 26 לחוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה), תשע"ח-2018.

ס"ח תשע"ט מס' 2777 מיום 9.1.2019 עמ' 182 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1134 עמ' 1114) – תיקון מס' 10; תחילתו חודש מיום פרסומו ור' סעיף 17 לענין הוראת מעבר.

17. מינה גוף ציבורי המנוי באחת התוספות לחוק העיקרי ממונה ביטחון או מאבטח, לפני יום התחילה, והגוף הציבורי מנוי גם בתוספת השישית לחוק העיקרי, כנוסחה בחוק זה, יראו את ממונה הביטחון או המאבטח כאילו מונה לפי הוראות החוק העיקרי כנוסחו בחוק זה.

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 873 עמ' 92) – תיקון מס' 11 בסעיף 12 לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשפ"ב-2021; תוקפו בתקופת כהונתה של הכנסת ה-24.

ק"ת תשפ"ב מס' 10112 מיום 11.4.2022 עמ' 2658 – צו תשפ"ב-2022.

[1] ר' י"פ תשס"ז מס' 5603 מיום 6.12.2006 עמ' 812.

[2] ר' ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 588. מס' 6475 מיום 10.4.2006 עמ' 711. מס' 6481 מיום 4.5.2006 עמ' 770. מס' 6489 מיום 6.6.2006 עמ' 830.