Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996

בריאות – הריונות – הסכמים לנשיאת עוברים

מעמד אישי ומשפחה – הסכמים לנשיאת עוברים

תוכן ענינים

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק ב': אישור הסכם לנשיאת עוברים

Go

2

סעיף 2

הסכם לנשיאת עוברים

Go

2

סעיף 3

ועדת האישורים

Go

2

סעיף 4

בקשה לאישור הסכם

Go

2

סעיף 5

אישור הסכם

Go

3

סעיף 6

תשלומים

Go

3

סעיף 7

ביצוע הסכם לנשיאת עוברים

Go

3

פרק ג': מעמד הילד

Go

3

סעיף 8

תחולה

Go

3

סעיף 9

הודעה לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

Go

3

סעיף 10

משמורת, אפוטרופסות ומסירה

Go

3

סעיף 11

צו הורות

Go

3

סעיף 12

תוצאות מתן

Go

3

סעיף 13

חזרת אם נושאת מהסכם

Go

3

סעיף 14

צו קביעת מעמד ילד

Go

3

סעיף 15

החזר הוצאות

Go

3

סעיף 16

רישום בפנקס

Go

3

סעיף 17

סודיות הדיון

Go

4

פרק ד': הוראות שונות

Go

4

סעיף 18

שמירת דינים

Go

4

סעיף 19

עונשין

Go

4

סעיף 20

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

Go

4


חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "אם נושאת" – אשה הנושאת הריון עבור הורים מיועדים;

           "הורים מיועדים" – איש ואשה שהם בני זוג, המתקשרים עם אם נושאת לשם הולדת ילד;

           "הסכם לנשיאת עוברים" – הסכם בין הורים מיועדים לבין אם נושאת לפיו מסכימה האם הנושאת להתעבר בדרך של השתלת ביצית מופרית ולשאת את ההריון עבור ההורים המיועדים;

           "מחלקה מוכרת" – מחלקה בבית חולים, או מרפאה, שהכיר בהן המנהל הכללי של משרד הבריאות, בהודעה ברשומות ובתנאים שקבע, לצורך ביצוע פעולות רפואיות הקשורות בהפריה חוץ-גופית;

           "קרובת משפחה" – אם, בת, נכדה, אחות, דודה ובת-דוד או בת-דודה, למעט קרבת משפחה בדרך של אימוץ;

           "ועדת האישורים" – הועדה שמינה שר הבריאות לפי סעיף 3;

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

           "עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים" – עובד סוציאלי שמונה לעניין חוק זה לפי סעיף 20(ג);

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

החלפת הגדרת ""פקיד סעד" ו"פקיד סעד ראשי"" בהגדרת "עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים"

הנוסח הקודם:

"פקיד סעד" ו"פקיד סעד ראשי" - עובד סוציאלי ששר העבודה והרווחה הסמיכו לפי סעיף 20(ג) להיות פקיד סעד לענין חוק זה;

           "ילד" – ילד שנולד לאם נושאת כתוצאה מביצוע הסכם לנשיאת עוברים;

           "יחסי הורות" – מערכת חובות, זכויות וסמכויות הקיימת בין הורה לילדו לפי כל דין;

           "צו הורות" – צו בדבר אפוטרופסות של הורים מיועדים על ילד וקיום יחסי הורות ביניהם;

           "בית משפט" – בית משפט לעניני משפחה, ועד לכינונו – בית משפט מחוזי.

פרק ב': אישור הסכם לנשיאת עוברים

הסכם לנשיאת עוברים

2.    השתלת ביצית מופרית שמטרתה התעברות אם נושאת על-מנת למסור את הילד שיוולד להורים מיועדים לא תבוצע אלא בהתקיים כל אלה:

(1)  נערך הסכם בכתב, בין אם נושאת להורים מיועדים, אשר אושר על-ידי ועדת אישורים בהתאם להוראות חוק זה;

           (2)  הצדדים להסכם הם בגירים תושבי ישראל;

           (3)  האם הנושאת –

(א)   אינה נשואה, ואולם רשאית ועדת האישורים לאשר התקשרות עם אם נושאת שהיא אשה נשואה, אם הוכח להנחת דעתה כי לא עלה בידי ההורים המיועדים, במאמץ סביר, להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים עם אם נושאת שאינה נשואה;

(ב)   אינה קרובת משפחה של אחד מן ההורים המיועדים;

(4)  הזרע המשמש להפריה חוץ-גופית הוא של האב המיועד, והביצית אינה של האם הנושאת;

(5)  האם הנושאת היא בת דתה של האם המיועדת, ואולם אם היו כל הצדדים להסכם לא-יהודים רשאית הועדה לסטות מהוראות פסקה זו בהתאם לחוות דעת של איש הדת חבר הועדה.

ועדת האישורים

3.    (א)  שר הבריאות ימנה ועדת אישורים בת שבעה חברים שהרכבה:

(1)   שני רופאים בעלי תואר מומחה ביילוד ובגינקולוגיה;

(2)   רופא בעל תואר מומחה ברפואה פנימית;

(3)   פסיכולוג קליני;

(4)   עובד סוציאלי;

(5)   נציג ציבור שהוא משפטן;

(6)   איש דת, לפי דתם של הצדדים להסכם לנשיאת עוברים.

שר הבריאות ימנה יושב ראש לועדת האישורים מבין חבריה.

           (ב)  העובד הסוציאלי יתמנה בהתייעצות עם שר העבודה והרווחה; נציג הציבור שהוא משפטן יתמנה בהתייעצות עם שר המשפטים, ואיש הדת יתמנה בהתייעצות עם השר לעניני דתות*; בהרכב ועדת האישורים יהיה ייצוג של שלושה חברים לפחות לבני כל אחד מהמינים.

           (ג)   שר הבריאות ימנה ממלא מקום ליושב ראש ועדת האישורים מבין חבריה וממלאי-מקום לכל חברי ועדת האישורים, בכפוף להוראות סעיף קטן (ב).

           (ד)  המנין החוקי בישיבות ועדת האישורים יהיה חמישה חברים וביניהם היושב-ראש.

           (ה)  החלטות ועדת האישורים יתקבלו ברוב קולות חבריה; ההחלטות ייערכו בכתב וייחתמו בידי היושב-ראש.

           (ו)   ישיבות ועדת האישורים יהיו סגורות, ופרסומם של דברים שנאמרו או שנמסרו בהן אסור, זולת לצורך ביצוע חוק זה או בקשר עם חקירה פלילית על עבירה לפיו.

בקשה לאישור הסכם

4.    (א)  בקשה לאישור הסכם לנשיאת עוברים תוגש לועדת האישורים בצירוף מסמכים אלה:

(1)   הצעה להסכם לנשיאת עוברים;

(2)   חוות דעת רפואית בדבר אי-היכולת של האם המיועדת להתעבר ולשאת הריון, או כי הריון עלול לסכן משמעותית את בריאותה;

(3)   חוות דעת רפואית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים להסכם;

(4)   הערכה פסיכולוגית בדבר התאמה לתהליך של כל אחד מהצדדים להסכם;

(5)   אישור של פסיכולוג או עובד סוציאלי כי ההורים המיועדים קיבלו ייעוץ מקצועי מתאים, לרבות בדבר אפשרויות הורות אחרות;

(6)   התקשרו הצדדים להסכם לנשיאת עוברים בעקבות הסכם תיווך בשכר, יוגש ההסכם לועדה בצירוף פרטי המתווך.

           (ב)  ועדת האישורים תבחן את המסמכים שהוגשו לה לפי סעיף קטן (א) ותשמע את כל הצדדים להסכם; כן רשאית היא לדרוש מהצדדים כל חומר נוסף ולשמוע כל אדם אחר, כפי שתראה לנכון.

אישור הסכם

5.    (א)  נוכחה ועדת האישורים כי התקיימו כל התנאים המנויים בסעיף 2 רשאית היא, לאחר ששקלה את מכלול הנתונים העולים מחוות הדעת, המסמכים והדברים שהושמעו בפניה, לאשר את ההסכם לנשיאת עוברים, או לאשרו בתנאים, אם שוכנעה כי התקיימו כל אלה:

(1)   כל הצדדים עשו את ההסכם לנשיאת עוברים בהסכמה ומרצון חופשי ובהבינם את משמעותו ותוצאותיו;

(2)   לא קיים חשש לפגיעה בבריאות האם הנושאת או בשלום הילד שייוולד;

(3)   לא נכללו בהסכם לנשיאת עוברים תנאים הפוגעים או המקפחים את זכויות הילד שייוולד או את זכויות אחד מהצדדים.

           (ב)  אישרה ועדת האישורים הסכם לנשיאת עוברים, יחתמו עליו הצדדים בפניה; כל שינוי בהסכם טעון אישור הועדה.

           (ג)   ועדת האישורים רשאית לשוב ולדון באישור שנתנה אם חל שינוי מהותי בעובדות, בנסיבות או בתנאים ששימשו יסוד להחלטתה וכל עוד לא הושתלה הביצית המופרית באם הנושאת בהתאם להסכם לנשיאת עוברים.

תשלומים

6.    ועדת האישורים רשאית לאשר תנאים בהסכם בדבר תשלומים חודשיים לאם הנושאת לכיסוי הוצאות ממשיות, הכרוכות בביצוע ההסכם, לרבות הוצאות עבור ייעוץ משפטי ודמי ביטוח, וכן לפיצוי על ביטול זמן, סבל, אובדן הכנסה או הפסד זמני של כושר השתכרות, או כל פיצוי סביר אחר.

ביצוע הסכם לנשיאת עוברים

7.    לא תבוצע הפריה חוץ-גופית והשתלת ביצית מופרית אלא במחלקה מוכרת ועל יסוד הסכם לנשיאת עוברים שאושר כאמור.

פרק ג': מעמד הילד

תחולה

8.    פרק זה יחול על הריון ולידת ילד שנולד על-פי הסכם לנשיאת עוברים שאושר בהתאם להוראות פרק ב'.

הודעה לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

9.    (א)  הורים מיועדים ואם נושאת יודיעו לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על מקום הלידה ועל תאריך הלידה המשוער בתום החודש החמישי להריונה של האם הנושאת; ההודעה תכלול פרטים שייקבעו בתקנות.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

           (ב)  מיד עם הלידה ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות לאחר מכן יודיעו ההורים המיועדים או האם הנושאת לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על לידת הילד.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

הודעה לפקיד הסעד לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

9. (א) הורים מיועדים ואם נושאת יודיעו לפקיד סעד לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על מקום הלידה ועל תאריך הלידה המשוער בתום החודש החמישי להריונה של האם הנושאת; ההודעה תכלול פרטים שייקבעו בתקנות.

(ב) מיד עם הלידה ולא יאוחר מעשרים וארבע שעות לאחר מכן יודיעו ההורים המיועדים או האם הנושאת לפקיד הסעד לעובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים על לידת הילד.

משמורת, אפוטרופסות ומסירה

10.   (א)  עם לידתו יהיה הילד במשמורת ההורים המיועדים ויחולו עליהם כלפיו האחריות והחובות של הורה כלפי ילדו.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

           (ב)  פקיד סעד שייקבע לכך על ידי פקיד סעד ראשי יהיה, בכפוף להוראות סעיף קטן (א), האפוטרופוס הבלעדי על הילד משעת לידתו ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו של הילד.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

           (ג)   מסירת הילד על ידי האם הנושאת למשמורת ההורים המיועדים תהיה בנוכחות פקיד הסעד ובסמוך לאחר הלידה ככל שניתן.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(ב) פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים שייקבע לכך על ידי פקיד סעד ראשי עובד סוציאלי ראשי כאמור בסעיף 20(ג) יהיה, בכפוף להוראות סעיף קטן (א), האפוטרופוס הבלעדי על הילד משעת לידתו ועד למתן צו הורות או עד למתן צו אחר הקובע את מעמדו של הילד.

(ג) מסירת הילד על ידי האם הנושאת למשמורת ההורים המיועדים תהיה בנוכחות פקיד הסעד העובד הסוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים ובסמוך לאחר הלידה ככל שניתן.

צו הורות (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

11.   (א)  תוך שבעה ימים מיום לידת הילד יגישו ההורים המיועדים בקשה למתן צו הורות; לא הגישו ההורים המיועדים בקשה כאמור, תוגש בקשה על ידי עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

           (ב)  בית המשפט יתן צו הורות אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד; נוכח בית המשפט כאמור, יתן צו לפי סעיף 14.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

11. (א) תוך שבעה ימים מיום לידת הילד יגישו ההורים המיועדים בקשה למתן צו הורות; לא הגישו ההורים המיועדים בקשה כאמור, תוגש בקשה על ידי פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים באמצעות נציג היועץ המשפטי לממשלה.

(ב) בית המשפט יתן צו הורות אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד; נוכח בית המשפט כאמור, יתן צו לפי סעיף 14.

תוצאות מתן צו הורות

12.   (א)  עם מתן צו הורות יהיו ההורים המיועדים הורים ואפוטרופסים בלעדיים על הילד והוא יהיה ילדם לכל דבר וענין.

           (ב)  אין בצו הורות כדי לפגוע בדיני איסור והיתר לעניני נישואין וגירושין.

חזרת אם נושאת מהסכם (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

13.   (א)  ביקשה אם נושאת לחזור בה מהסכם לנשיאת עוברים ולהחזיק בילד, לא יאשר זאת בית המשפט אלא אם כן נוכח לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי חל שינוי בנסיבות שיש בו כדי להצדיק חזרתה של האם הנושאת מהסכמתה, וכי אין בכך כדי לפגוע בטובת הילד.

           (ב)  לאחר מתן צו הורות לא יאשר בית המשפט חזרה מהסכם לנשיאת עוברים כאמור.

           (ג)   אישר בית המשפט חזרת אם נושאת מהסכם לנשיאת עוברים, יקבע בצו את מעמד האם הנושאת כאם ואפוטרופא על הילד, והוא יהיה ילדה לכל דבר וענין; כן רשאי בית המשפט לקבוע בצו הוראות בדבר מעמד הילד ויחסיו עם הוריו המיועדים או עם אחד מהם.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(א) ביקשה אם נושאת לחזור בה מהסכם לנשיאת עוברים ולהחזיק בילד, לא יאשר זאת בית המשפט אלא אם כן נוכח לאחר קבלת תסקיר פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי חל שינוי בנסיבות שיש בו כדי להצדיק חזרתה של האם הנושאת מהסכמתה, וכי אין בכך כדי לפגוע בטובת הילד.

צו קביעת מעמד ילד (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

14.   (א)  לא נתן בית המשפט צו הורות לפי סעיף 11(ב) וביקשה אם נושאת את האפוטרופסות על הילד, יתן בית המשפט צו כאמור בסעיף 13(ג), אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד.

           (ב)  לא נתן בית המשפט צו הורות לפי סעיף 11(ב) והאם הנושאת לא ביקשה כי תוענק לה האפוטרופסות על הילד, או נוכח בית המשפט כי צו לפי סעיף קטן (א) נוגד את טובת הילד, רשאי הוא לקבוע בצו כל הוראה אחרת בדבר מעמד הילד כפי שימצא לנכון בנסיבות הענין.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(א) לא נתן בית המשפט צו הורות לפי סעיף 11(ב) וביקשה אם נושאת את האפוטרופסות על הילד, יתן בית המשפט צו כאמור בסעיף 13(ג), אלא אם כן נוכח, לאחר קבלת תסקיר פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים, כי הדבר נוגד את טובת הילד.

החזר הוצאות

15.   נתן בית המשפט צו לפי סעיפים 13 או 14 רשאי הוא לקבוע תשלום החזר הוצאות לכל אחד מהצדדים להסכם לנשיאת עוברים.

רישום בפנקס

16.   (א)  צו לפי סעיפים 11, 13 או 14 יירשם בפנקס שינוהל בידי רשם שימנה שר המשפטים.

           (ב)  פרטי הרישום וצורתו ייקבעו בתקנות שיתקין שר המשפטים באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

           (ג)   הוראות סעיף 30 לחוק אימוץ ילדים, תשמ"א-1981, יחולו לענין זה בשינויים המחוייבים.

סודיות הדיון

17.   דיון לפי חוק זה יהיה בדלתיים סגורות זולת אם ראה בית המשפט לקיימו בפומבי, ואולם רשאי בית המשפט להרשות לאדם או לסוגי בני אדם להיות נוכחים בשעת הדיון, כולו או מקצתו.

פרק ד': הוראות שונות

שמירת דינים

18.   אין בהוראות חוק זה או בהסכם לנשיאת עוברים שאושר על-פיו כדי לפגוע בדרישה לפי כל דין לענין הצורך בהסכמה מדעת לטיפול רפואי, או כדי למנוע מאם נושאת לקבל טיפול רפואי או לבצע בה פעולה רפואית, לפי רצונה, לרבות הפסקת הריון לפי סימן ב' בפרק י' לחוק העונשין, תשל"ז-1977.

עונשין

19.   (א)  המבצע השתלה של ביצית מופרית במטרה להביא להתעברות אם נושאת על-מנת למסור את הילד שלא בהתאם להוראות חוק זה, או בקשר עם ביצוע הסכם לנשיאת עוברים שלא אושר בידי ועדת האישורים או בניגוד לתנאים שקבעה, דינו – מאסר שנה אחת.

           (ב)  צד להסכם לנשיאת עוברים או מי מטעמו המציע, נותן, מבקש או מקבל תמורה בכסף או בשווה כסף בקשר עם ביצוע הסכם לנשיאת עוברים שלא באישור ועדת האישורים, דינו – מאסר שנה אחת.

           (ג)   המפרסם, ללא רשות בית משפט, דברים שנאמרו בישיבות ועדת האישורים או מסמכים שהוגשו לה, או שמם, זהותם או כל דבר אחר העלול להביא לזיהוים של אם נושאת, של הורים מיועדים או של ילד, או את תוכנם של הסכם לנשיאת עוברים או מסמכים שהוגשו לבית משפט בענינים אלה, דינו – מאסר שנה אחת.

(תיקון מס' 1) תשע"א-2010

           (ד)  המוסר או המקבל ילד שלא בנוכחות עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים או שלא על-פי צו של בית משפט לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה אחת.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

(ד) המוסר או המקבל ילד שלא בנוכחות פקיד סעד עובד סוציאלי לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים או שלא על-פי צו של בית משפט לפי חוק זה, דינו – מאסר שנה אחת.

ביצוע, תקנות ומינוי עובדים סוציאליים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (תיקון מס' 1) תשע"א-2010

20.   (א)  שר הבריאות ממונה על ביצוע פרק ב' והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

           (ב)  שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע פרק ג' והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.

           (ג)   שר העבודה והרווחה ימנה לענין חוק זה עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים אשר יפעלו לפי הנחיות העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לענין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

מיום 9.12.2010

תיקון מס' 1

ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח 507)

ביצוע, תקנות ומינוי פקידי סעד עובדים סוציאליים לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים

20. (א) שר הבריאות ממונה על ביצוע פרק ב' והוא רשאי להתקין תקנות לביצועו.

(ב) שר העבודה והרווחה ממונה על ביצוע פרק ג' והוא רשאי, בהתייעצות עם שר המשפטים, להתקין תקנות לביצועו.

(ג) שר העבודה והרווחה יסמיך ימנה לענין חוק זה פקיד סעד ראשי ופקידי סעד עובד סוציאלי ראשי וכן עובדים סוציאליים אשר יפעלו לפי הנחיות פקיד הסעד הראשי העובד הסוציאלי הראשי, בדרך כלל או לענין מסוים; חלק עובד סוציאלי על ההנחיות בעניין מסוים, ישוב העובד הסוציאלי הראשי ויכריע בדבר לאחר שקיים התייעצות בעניין זה עם העובד הסוציאלי ועם גופים אחרים שמצא לנכון.

תיקון חוק מרשם האוכלוסין – מס' 7

21.   בחוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965, אחרי סעיף 20 יבוא:

"רישום ילד על פי הסכם לנשיאת עוברים

20א. (א)  ניתן צו לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996, יירשמו במרשם פרטי הרישום הקבועים בצו.

       (ב)   שר הפנים רשאי לקבוע הוראות בתקנות לגבי הליכי הרישום לרבות רישום זמני עד למתן צו על ידי בית המשפט."

תיקון חוק בית המשפט לענייני משפחה

22.   בחוק בית המשפט לעניני משפחה, תשנ"ה-1995, בסעיף 1, אחרי פסקה (6)(ט) יבוא:

"(י) חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור ההסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996."

תיקון חוק הביטוח הלאומי – מס' 10

23.   בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995 –

(1)  בפרק ג', בכותרת לסימן ד', במקום "למאמצים" יבוא "להורה מאמץ ולהורה מיועד".

           (2)  אחרי סעיף 57 יבוא:

"גימלאות להורה מיועד

57א. (א)   בסעיף זה –

        "חוק הסכמים לנשיאת עוברים" – חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996;

        "אם מיועדת" – מבוטחת לפי פרק י"א, או אשת מבוטח לפי פרק י"א, שקיבלו למשמורתם ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

        (ב)   על אף הוראות סעיף 42, יחולו הוראות סימן ב' לפרק זה על אם מיועדת בשינויים המחוייבים ובתיאומים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; היום שבו ילדה מבוטחת ייחשב, לגבי מבוטחת שהיא אם מיועדת, היום שבו נולד הילד.

        (ג)    הוראות סימן ג' לפרק זה, למעט הוראות סעיפים 48 ו-52, יחולו בשינויים המחוייבים ובתיאומים שקבע השר באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת; ואולם דמי הלידה ישולמו לאם מיועדת החל ביום שבו ניתן לה צו הורות לפי סעיף 11 לחוק הסכמים לנשיאת עוברים, או לאחר תום פרק הזמן שבעדו היא זכאית לדמי לידה, לפי המוקדם, ובלבד שלא ישולמו דמי לידה אלא בעד פרק הזמן שבו הילד נמצא במשמורתה לפי חוק הסכמים לנשיאת עוברים.

לענין סעיף זה יהיה היום הקובע - היום שבו קיבלה האם המיועדת את הילד למשמורתה, ובלבד שביום הקובע אין היא עובדת או עוסקת במשלח ידה."

תיקון חוק עבודת נשים – מס' 13

24.   בחוק עבודת נשים, תשי"ד-1954, אחרי סעיף 6א יבוא:

"חופשה להורה מיועד

6ב.  האמור בסעיף 6 יחול, בשינויים המחוייבים ובתיאומים ששר העבודה באישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת יקבע בתקנות, גם על עובדת שקיבלה למשמורתה ילד כהורה מיועד לפי הוראות חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד), תשנ"ו-1996."

                                        אפרים סנה                       אורה נמיר

                                                     שר הבריאות                     שרת העבודה והרווחה

                      עזר ויצמן                        שמעון פרס                        שבח וייס

                           נשיא המדינה                           ראש הממשלה                        יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ו מס' 1577 מיום 17.3.1996 עמ' 176 (ה"ח תשנ"ו מס' 2456 עמ' 260).

תוקן ס"ח תשע"א מס' 2264 מיום 9.12.2010 עמ' 84 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 507 עמ' 1058) – תיקון מס' 1 בסעיף 22 לחוק להחלפת המונח פקיד סעד (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010.

* סמכויותיו הועברו לראש הממשלה בי"פ תשס"ד מס' 5266 מיום 21.1.2004 עמ' 1642.