חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957

 

 

עבודה – הסכמים קיבוציים

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרת הסכם קיבוצי

Go

3

סעיף 2

סוגי הסכמים קיבוציים

Go

3

סעיף 3

ארגון יציג לגבי הסכם קיבוצי מיוחד

Go

3

סעיף 4

ארגון יציג לענין הסכם קיבוצי כללי

Go

3

סעיף 5

שינוי ביציגות אינו פוגע בהסכם

Go

3

סעיף 6

סתימת טענת כשרות לאחר חתימה

Go

3

סעיף 7

הסכם קיבוצי חייב כתב

Go

3

סעיף 8

הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות

Go

3

סעיף 9

פטור ממס בולים

Go

4

סעיף 10

רישום

Go

4

סעיף 10א

עיון

Go

4

סעיף 10ב

חובת הודעה

Go

4

סעיף 11

תחילתו של הסכם

Go

4

סעיף 12

הסכם לתקופה מסויימת והסכם לתקופה בלתי מסויימת

Go

4

סעיף 13

תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה מסויימת

Go

4

סעיף 14

תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסויימת

Go

4

סעיף 15

היקפו של הסכם קיבוצי מיוחד

Go

5

סעיף 16

היקפו של הסכם קיבוצי כללי

Go

5

סעיף 17

הוכחת חברות בארגון

Go

5

סעיף 18

שינוי מעסיקים

Go

5

סעיף 19

זכויות וחובות של עובד ומעסיק

Go

5

סעיף 20

איסור לוותר על זכויות

Go

5

סעיף 21

שמירת זכויות

Go

5

סעיף 22

חוזה עבודה והסכם קיבוצי

Go

5

סעיף 23

סתירה בין הסכמים

Go

5

סעיף 24

פיצויים

Go

5

סעיף 25

הסמכות להרחיב הסכם קיבוצי

Go

5

סעיף 26

הנוהל במתן צו

Go

5

סעיף 27

תנאים למתן צו הרחבה

Go

5

סעיף 28

צו הרחבה

Go

6

סעיף 29

חזקת תוקף

Go

6

סעיף 30

פעולת צו הרחבה

Go

6

סעיף 31

בטילותו של צו הרחבה

Go

6

סעיף 32

ביטולו של צו הרחבה

Go

6

סעיף 33

המשך תקפן של הוראות אישיות

Go

6

סעיף 33א

ועדת פיקוח

Go

7

סעיף 33ב

רישום ופרסום

Go

7

סעיף 33ג

תחולת צו הרחבה על מפעל ופיקוח על ביצועו

Go

7

סעיף 33ד

סמכות בית הדין

Go

7

סעיף 33ה

הוראות בדבר הליכים ליישוב חילוקי דעות

Go

7

סעיף 33ו

סמכויות ועדת פיקוח

Go

7

סעיף 33ז

דמי טיפול  ארגוני מקצועי לארגון מעבידים

Go

7

סעיף 33ח

הזכות לפעילות או לחברות בועד עובדים  או בארגון עובדים

Go

7

סעיף 33ח1

התארגנות ראשונית   חובת ניהול משא ומתן עם ארגון עובדים יציג

Go

7

סעיף 33ט

איסור מניעת כניסה

Go

7

סעיף 33י

איסור פגיעה בעובד לענין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים

Go

8

סעיף 33יא

סמכויות שיפוט ותרופות

Go

8

סעיף 33יב

זכות תביעה

Go

8

סעיף 33יג

התיישנות

Go

8

סעיף 33יד

עונשין

Go

9

סעיף 33טו

דין המדינה

Go

9

סעיף 33טז

אי תחולה

Go

9

סעיף 34

ביצוע ותקנות

Go

9

סעיף 35

הוראות מעבר

Go

9

סעיף 36

תחילה

Go

9

 


חוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957*

הגדרת הסכם קיבוצי (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

1.    הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעסיק או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה, בעניני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מענינים אלה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

1. הסכם קיבוצי הוא הסכם בין מעביד מעסיק או ארגון מעבידים לבין ארגון עובדים שנעשה והוגש לרישום לפי חוק זה, בעניני קבלת אדם לעבודה או סיום עבודתו, תנאי עבודה, יחסי עבודה, זכויות וחובות של הארגונים בעלי ההסכם, או בחלק מענינים אלה.

סוגי הסכמים קיבוציים (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

2.    שני סוגים בהסכמים קיבוציים:

(1)  הסכם קיבוצי מיוחד – למפעל מסויים או למעסיק מסויים – בין מעסיק או ארגון מעבידים המייצג את המעסיק לבין ארגון העובדים היציג של העובדים שעליהם יחול ההסכם;

(2)  הסכם קיבוצי כללי – לכל שטח המדינה או לחלק ממנה, לענפי עבודה מסויימים או לכל ענפי העבודה כשההסכם הוא בין ארגון העובדים היציג שבענף העבודה או בשטח הנדון לבין ארגון מעבידים שבהם, הכל לפי הענין.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

2. שני סוגים בהסכמים קיבוציים:

(1) הסכם קיבוצי מיוחד – למפעל מסויים או למעביד למעסיק מסויים – בין מעביד מעסיק או ארגון מעבידים המייצג את המעביד המעסיק לבין ארגון העובדים היציג של העובדים שעליהם יחול ההסכם;

(2) הסכם קיבוצי כללי – לכל שטח המדינה או לחלק ממנה, לענפי עבודה מסויימים או לכל ענפי העבודה כשההסכם הוא בין ארגון העובדים היציג שבענף העבודה או בשטח הנדון לבין ארגון מעבידים שבהם, הכל לפי הענין.

ארגון יציג לגבי הסכם קיבוצי מיוחד

3.    ארגון יציג של עובדים לענין הסכם קיבוצי מיוחד הוא ארגון העובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם, או שהוא מייצגם לענין אותו הסכם, ובלבד שמספר זה אינו פחות משליש כלל העובדים שעליהם יחול ההסכם.

ארגון יציג לענין הסכם קיבוצי כללי

4.    ארגון יציג של עובדים לענין הסכם קיבוצי כללי הוא ארגון עובדים שעם חבריו נמנה המספר הגדול ביותר של עובדים מאורגנים שעליהם יחול ההסכם.

שינוי ביציגות אינו פוגע בהסכם

5.    נעשה הסכם קיבוצי, יראוהו כבר-תוקף אף אם תוך תקופת תקפו איבד ארגון עובדים את התכונות העושות אותו ארגון יציג לפי הסעיפים 3 או 4.

סתימת טענת כשרות לאחר חתימה

6.    טענה שארגון עובדים בעל הסכם קיבוצי לא היה בשעת עשייתו של ההסכם ארגון עובדים יציג לענין אותו הסכם לא תישמע אלא מטעם ארגון עובדים אחר.

הסכם קיבוצי חייב כתב

7.    הסכם קיבוצי יהיה בכתב והוא הדין לכל שינוי בו או להארכתו.

הסכם קיבוצי בדרך הצטרפות

8.    מותר לעשות הסכם קיבוצי מיוחד גם בדרכים אלה:

(1)   חתימה על כתב הצטרפות לכללים שהוסכם עליהם בין ארגון עובדים ובין ארגון מעבידים בענינים העשויים להיות נושא להסכם קיבוצי;

(2)   חתימה על כתב הצטרפות להסכם קיבוצי מיוחד קיים.

פטור ממס בולים

9.    הסכם קיבוצי, וכן הסכם המשנה או המאריך הסכם קיבוצי, פטורים ממס בולים.

רישום (תיקון מס' 3) תשל"ו-1976

10.  (א)  תוך חודשיים מתאריך החתימה יוגש, באופן שנקבע בתקנות, לשר העבודה, או למי שנתמנה לכך על-ידיו, העתק של כל הסכם קיבוצי, של כללים מוסכמים וכתב הצטרפות כאמור בסעיף 8, לשם רישום; הוא הדין לגבי כתב שינוי, ביטול או הארכה של המסמכים האמורים.

          (ב)  החובה להגיש מסמך בר-רישום כאמור בסעיף קטן (א) תחול על כל אחד מהצדדים לו; הגישו אחד מהם - פטורים האחרים.

          (ג)   הממונה הראשי על יחסי עבודה לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957, רשאי להאריך את המועד האמור בסעיף קטן (א) או בסעיף 10ב(א) אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין.

          (ד)  שר העבודה יפרסם, בדרך שתיקבע בתקנות, הודעה על דבר הגשת מסמך בר-רישום כאמור לרישום.

מיום 30.7.1976

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ו מס' 823 מיום 30.7.1976 עמ' 264 (ה"ח 1244)

10. (א) תוך שלושה חודשים חודשיים מתאריך החתימה יישלח יוגש, באופן שנקבע בתקנות, לשר העבודה, או למי שנתמנה לכך על-ידיו, העתק של כל הסכם קיבוצי, של כללים מוסכמים וכתב הצטרפות כאמור בסעיף 8, לשם רישום; הוא הדין לגבי כתב שינוי, ביטול או הארכה של המסמכים האמורים.

(ב) החובה להגיש מסמך בר-רישום כאמור בסעיף קטן (א) תחול על כל אחד מהצדדים לו; הגישו אחד מהם – פטורים האחרים.

(ג) הממונה הראשי על יחסי עבודה לפי חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957, רשאי להאריך את המועד האמור בסעיף קטן (א) או בסעיף 10ב(א) אם מצא שהדבר מוצדק בנסיבות הענין.

(ד) שר העבודה יפרסם, בדרך שתיקבע בתקנות, הודעה על דבר הגשת מסמך בר-רישום כאמור לרישום.

עיון (תיקון מס' 1) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 3) תשל"ו-1976

10א.  כל אדם רשאי לעיין בהסכם קיבוצי שנרשם לפי סעיף 10, או בהסדר שנמסרה עליו הודעה כאמור בסעיף 10ב.

מיום 8.8.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 779 מיום 8.8.1975 עמ' 223 (ה"ח 1194)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 30.7.1976

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ו מס' 823 מיום 30.7.1976 עמ' 264 (ה"ח 1244)

10א. כל אדם רשאי לעיין בהסכם קיבוצי שנרשם לפי סעיף 10, או בהסדר שנמסרה עליו הודעה כאמור בסעיף 10ב.

 

חובת הודעה (תיקון מס' 3) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

10ב.  (א)  מעסיק בשירות ציבורי המעסיק מאה עובדים או יותר חייב להודיע לשר העבודה או למי שהוא מינה לכך על כל הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום לפי סעיף 10, שענינו שכר עבודה או תנאים סוציאליים של כל עובדיו או סוג מהם, תוך חדשיים מיום חתימת ההסדר.

          (ב)  שר העבודה רשאי לפטור בצו, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים או בלא תנאים, מעסיק או סוג מעסיקים מתחולת הוראות סעיף קטן (א), בין בדרך כלל ובין לגבי הסדר מסויים או סוג הסדרים.

          (ג)   "שירות ציבורי", לענין סעיף זה –

(1)   גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1) עד (5) לסעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב];

(2)   תאגיד שהוקם או שהוכר בחוק שנתייחד לו;

(3)   תאגיד שניהול עסקיו נתון לפיקוח או לביקורת על פי חוק שנתייחד לעסקים מהסוג שהוא מנהל.

          (ד)  שר העבודה יקבע בתקנות לענין ההודעה האמורה בסעיף קטן (א) את דרכי מסירתה, הפרטים שיש לכלול בה והמסמכים שיש לצרף אליה.

          (ה)  המפר הוראה מהוראות סעיף זה או צו לפיו, דינו - קנס 10,000 לירות.

          (ו)   בעבירה לפי סעיף קטן (ה) יהא אחראי גם מי שבתוקף תפקידו כמנהל או כעובד בכיר היה אחראי למילוי הוראות סעיף זה או צו לפיו, ובאין מנהל או עובד בכיר כאמור - מי שחתם על ההסדר בשם השירות הציבורי, והכל – זולת אם הוכיח שנקט אמצעים סבירים למניעת העבירה או שהעבירה נעברה עקב גורם שאינו בשליטתו.

מיום 30.7.1976

תיקון מס' 3

ס"ח תשל"ו מס' 823 מיום 30.7.1976 עמ' 264 (ה"ח 1244)

הוספת סעיף 10ב

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) מעביד מעסיק בשירות ציבורי המעסיק מאה עובדים או יותר חייב להודיע לשר העבודה או למי שהוא מינה לכך על כל הסדר בכתב שאינו מסמך בר-רישום לפי סעיף 10, שענינו שכר עבודה או תנאים סוציאליים של כל עובדיו או סוג מהם, תוך חדשיים מיום חתימת ההסדר.

(ב) שר העבודה רשאי לפטור בצו, באישור ועדת העבודה של הכנסת, בתנאים או בלא תנאים, מעביד מעסיק או סוג מעבידים מעסיקים מתחולת הוראות סעיף קטן (א), בין בדרך כלל ובין לגבי הסדר מסויים או סוג הסדרים.

תחילתו של הסכם

11.  תחילתו של הסכם קיבוצי היא מהיום שנקבע לכך בהסכם, ובאין תאריך קבוע - מיום חתימתו.

הסכם לתקופה מסויימת והסכם לתקופה בלתי מסויימת

12.  הסכם קיבוצי יכול שיהיה לתקופה מסויימת הקבועה בו או לתקופה בלתי מסויימת או מקצתו כך ומקצתו כך.

תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה מסויימת

13.  הסכם קיבוצי לתקופה מסויימת שתמה תקופת תקפו, ואחד מבעלי ההסכם לא הודיע לצד השני במועד הנכון ובכתב על גמר תקפו, יוסיף להיות בר-תוקף בתורת הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסויימת; המועד להודעת גמר הוא כקבוע בהסכם ובאין קביעה בהסכם - שני חדשים לפחות לפני תום תקפו של ההסכם.

תקופת תקפו של הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסויימת

14.  הסכם קיבוצי לתקופה בלתי מסויימת, רשאי כל צד לבטלו במתן הודעה מוקדמת על כך לצד השני במועד הקבוע לכך בהסכם, ואם אין קביעה בהסכם, שני חדשים לפחות לפני יום הביטול, ואולם תקפו של הסכם קיבוצי שנעשה לכתחילה לתקופה בלתי מסויימת הוא לפחות שנה אחת.

היקפו של הסכם קיבוצי מיוחד (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

15.  הסכם קיבוצי מיוחד חל על –

(1)  בעלי ההסכם;

(2)  המעסיקים המיוצגים, לענין אותו הסכם, על ידי ארגון מעבידים שהוא בעל ההסכם;

(3)  כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם, המועסקים על ידי מעביד שהוא בעל ההסכם או שהוא מיוצג כאמור בפסקה (2), במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(2) המעבידים המעסיקים המיוצגים, לענין אותו הסכם, על ידי ארגון מעבידים שהוא בעל ההסכם;

(3) כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם, המועבדים המועסקים על ידי מעביד שהוא בעל ההסכם או שהוא מיוצג כאמור בפסקה (2), במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם.

היקפו של הסכם קיבוצי כללי (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

16.  הסכם קיבוצי כללי חל על –

(1)  בעלי ההסכם;

(2)  המעסיקים, בענפים או בשטח הכלולים בהסכם, שהיו בעת חתימת ההסכם חברים בארגון המעבידים שהוא בעל ההסכם, או שנעשו לחברים תוך תקופת תקפו של ההסכם, חוץ מחברים שהוצאו מכלל ההסכם במפורש;

(3)  כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם המועסקים, על-ידי מעסיק כאמור בפסקה (2), במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(2) המעבידים המעסיקים, בענפים או בשטח הכלולים בהסכם, שהיו בעת חתימת ההסכם חברים בארגון המעבידים שהוא בעל ההסכם, או שנעשו לחברים תוך תקופת תקפו של ההסכם, חוץ מחברים שהוצאו מכלל ההסכם במפורש;

(3) כל העובדים מהסוגים הכלולים בהסכם המועבדים המועסקים, על-ידי מעביד מעסיק כאמור בפסקה (2), במקצועות או בתפקידים הכלולים בהסכם.

הוכחת חברות בארגון

17.  לענין סעיף 16 יהא אישור של ארגון עובדים או מעבידים בכתב, כי פלוני הוא חבר בו, או שהיה חבר בו בזמן פלוני, הוכחה מספקת לחברותו.

שינוי מעסיקים (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

18.  עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, יראו את המעסיק החדש כמעסיק שעליו חל ההסכם הקיבוצי.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

שינוי מעבידים מעסיקים

18. עבר מפעל מיד ליד או חולק או מוזג, יראו את המעביד המעסיק החדש כמעביד כמעסיק שעליו חל ההסכם הקיבוצי.

זכויות וחובות של עובד ומעסיק (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

19.  הוראות שבהסכם קיבוצי בדבר תנאי עבודה, סיום עבודה, וחובות אישיות המוטלות לפי אותן הוראות על עובד ומעסיק וזכויות המוקנות להם (להלן – הוראות אישיות), יראו אותן כחוזה עבודה בין כל מעסיק וכל עובד שעליהם חל ההסכם, ותקפן אף לאחר פקיעת תקפו של ההסכם הקיבוצי, כל עוד לא שונו או לא בוטלו כדין; השתתפות בשביתה לא יראו כהפרת חובה אישית.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

זכויות וחובות של עובד ומעביד ומעסיק

19. הוראות שבהסכם קיבוצי בדבר תנאי עבודה, סיום עבודה, וחובות אישיות המוטלות לפי אותן הוראות על עובד ומעביד ומעסיק וזכויות המוקנות להם (להלן – הוראות אישיות), יראו אותן כחוזה עבודה בין כל מעביד מעסיק וכל עובד שעליהם חל ההסכם, ותקפן אף לאחר פקיעת תקפו של ההסכם הקיבוצי, כל עוד לא שונו או לא בוטלו כדין; השתתפות בשביתה לא יראו כהפרת חובה אישית.

איסור לוותר על זכויות

20.  זכויות המוקנות לעובד בהוראות אישיות שבהסכם קיבוצי אינן ניתנות לויתור.

שמירת זכויות

21.  זכויות עובד הקבועות בחוק יכול הסכם קיבוצי להוסיף עליהן אך לא לגרוע מהן.

חוזה עבודה והסכם קיבוצי

22.  הוראה בחוזה עבודה שהיא שונה מהוראה אישית שבהסכם קיבוצי החל על בעלי החוזה – ההוראה שבהסכם הקיבוצי עדיפה; היה השינוי לטובת העובד, עדיפה ההוראה בחוזה העבודה אם אין בהסכם הקיבוצי דבר המונע במפורש אותו שינוי.

סתירה בין הסכמים

23.  היו חלים על עובד יותר מהסכם קיבוצי אחד, הולכים אחר הוראה שהיא לטובת העובד.

פיצויים

24.  על אף כל דין לא יהיה ארגון עובדים או ארגון מעבידים חייב בפיצויים על הפרת חובותיו לפי הסכם קיבוצי, אלא במידה שהתחייב בהם במפורש בהסכם קיבוצי כללי.

הסמכות להרחיב הסכם קיבוצי (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

25.  שר העבודה רשאי, ביזמתו הוא או לפי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב, בצו, היקף תחולתה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי (להלן – צו הרחבה), אם לדעתו נכון לעשות כן בשים לב למספר העובדים והמעסיקים, שעליהם חל ההסכם הקיבוצי הנדון, ולמשקלו של ההסכם בהסדר יחסי העבודה ובקביעת התנאים בשוק העבודה; השר רשאי לעשות כך בין שההסכם תקף ובין שהותנה תקפו במתן צו הרחבה.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

25. שר העבודה רשאי, ביזמתו הוא או לפי בקשת בעל הסכם קיבוצי כללי, להרחיב, בצו, היקף תחולתה של כל הוראה שבהסכם קיבוצי כללי (להלן – צו הרחבה), אם לדעתו נכון לעשות כן בשים לב למספר העובדים והמעבידים והמעסיקים, שעליהם חל ההסכם הקיבוצי הנדון, ולמשקלו של ההסכם בהסדר יחסי העבודה ובקביעת התנאים בשוק העבודה; השר רשאי לעשות כך בין שההסכם תקף ובין שהותנה תקפו במתן צו הרחבה.

הנוהל במתן צו (תיקון מס' 1) תשל"ה-1975

26.  לא יתן שר העבודה צו הרחבה אלא אם פרסם חודש קודם לכן ברשומות ובכל דרך נוספת הנראית לו, הודעה בכתב על כוונתו לעשות כן, ומשנתפרסמה - רשאי כל מעונין לערור על מתן הצו לפני השר בדרך שתיקבע בתקנות; לא יפרסם שר העבודה הודעה כאמור אלא לאחר שהתייעץ בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר.

מיום 8.8.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 779 מיום 8.8.1975 עמ' 223 (ה"ח 1194)

26. לא יתן שר העבודה צו הרחבה אלא אם פרסם שלושה חודשים חודש קודם לכן, בדרך הנראית לו ברשומות ובכל דרך נוספת הנראית לו, הודעה בכתב על כוונתו לעשות כן, ומשנתפרסמה – רשאי כל מעונין לערור על מתן הצו לפני השר בדרך שתיקבע בתקנות; לא יפרסם שר העבודה הודעה כאמור אלא לאחר שהתייעץ בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר הם נוגעים בדבר.

תנאים למתן צו הרחבה

27.  לא יתן שר העבודה צו הרחבה אלא אם קויימו תנאים אלה:

(1)  הוראות ההסכם הקיבוצי הנדון שהן נושא לצו ההרחבה אינן פוגעות בזכות אדם לעבודה עקב חברותו או אי-חברותו בארגון עובדים;

(2)  ההוראות בהסכם הקיבוצי שהן נושא לצו ההרחבה אינן בסתירה לאמנת עבודה בינלאומית שישראל אישרה אותה;

(תיקון מס' 1) תשל"ה-1975 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

(3)  המועצה ליחסי עבודה הפועלת מכח חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 (להלן – המועצה), דנה בענין וחוות דעתה הובאה לפני שר העבודה. המועצה רשאית לאצול סמכותה לפי פסקה זו לועדה מבין חבריה ובה נציגי עובדים ונציגי מעסיקים שווה בשווה;

(4)  שר העבודה החליט בערר שהוגש לפי סעיף 26.

מיום 8.8.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 779 מיום 8.8.1975 עמ' 223 (ה"ח 1194)

27. לא יתן שר העבודה צו הרחבה אלא אם קויימו תנאים אלה:

(1) הוראות ההסכם הקיבוצי הנדון שהן נושא לצו ההרחבה אינן פוגעות בזכות אדם לעבודה עקב חברותו או אי-חברותו בארגון עובדים;

(2) ההוראות בהסכם הקיבוצי שהן נושא לצו ההרחבה אינן בסתירה לאמנת עבודה בינלאומית שישראל אישרה אותה;

(3) המועצה הראשית ליחסי עבודה הפועלת מכוח חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 (להלן – המועצה), דנה בענין וחוות דעתה הובאה לפני שר העבודה; המועצה רשאית לאצול סמכותה לפי פסקה זו לועדה מבין חבריה ובה נציגי עובדים ונציגי מעבידים שווה בשווה;

(4) שר העבודה החליט בערר שהוגש לפי סעיף 26.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(3) המועצה ליחסי עבודה הפועלת מכוח חוק יישוב סכסוכי עבודה, תשי"ז-1957 (להלן – המועצה), דנה בענין וחוות דעתה הובאה לפני שר העבודה; המועצה רשאית לאצול סמכותה לפי פסקה זו לועדה מבין חבריה ובה נציגי עובדים ונציגי מעבידים מעסיקים שווה בשווה;

צו הרחבה (תיקון מס' 4) תשמ"ג-1983 (תיקון מס' 5)  תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

28.  (א)  צו הרחבה יפורסם ברשומות ויפורטו בו ההוראות שהורחבו וסוגי העובדים והמעסיקים שעליהם חל הצו.

          (ב)  בצו הרחבה אפשר לקבוע כי תחילתו - לגבי הוראות כמפורט להלן - תקדם לתאריך פרסומו עד ליום תחילתן של הוראות ההסכם שהורחבו בו:

(1)   הוראה של הסכם קיבוצי כללי שענינה אחד מאלה:

(א)   תוספת יוקר;

(ב)   פיצוי בעד התייקרות;

(ג)    שכר מינימום.

(2)   הוראה של הסכם קיבוצי כללי החל על כמה ענפים, שלדעת שר העבודה והרווחה יש הצדקה לקבוע שתחילתה תהיה למפרע, בשים לב למספר בעלי ההסכם ולאופיה של ההוראה.

(תיקון מס' 5)  תשמ"ו-1986

          (ג)   פורסם צו הרחבה עם תחילה למפרע כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המעסיק לשלם את ההפרשים הנובעים מהתחילה למפרע של הצו, בשיעורים חדשיים שווים ורצופים שמספרם כמספר החדשים שחלפו מיום תחילת הצו ועד יום פרסומו. ולענין זה יראו חלק מחודש כחודש שלם. השיעור החדשי הראשון ישולם במועד שבו יש לשלם את שכר העבודה בעד החודש שבו פורסם הצו האמור, או כעבור עשרה ימים מיום פרסומו, לפי המאוחר; כל שיעור חדשי שלאחריו ישולם במועד שבו יש לשלם את שכר העבודה בעד אותו חודש; כל שיעור כאמור וכן הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף קטן (ד), שלא שולמו עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו יש לשלמו כאמור, יראו כשכר מולן כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

(תיקון מס' 5)  תשמ"ו-1986

          (ד)  להפרשים הנובעים מהתחילה למפרע של הוראה כאמור בסעיף קטן (ב) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לגבי התקופה שמיום תחילתו של צו ההרחבה עד היום שבו שולמו ההפרשים או שבו יש לשלמם לפי סעיף קטן (ג), לפי המוקדם; סעיף קטן זה לא יחול לגבי הפרשים שעל פי הוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו, יש לשלמם למפרע ללא הפרשי הצמדה או ריבית, לפי הענין.

מיום 8.8.1975

תיקון מס' 1

ס"ח תשל"ה מס' 779 מיום 8.8.1975 עמ' 223 (ה"ח 1194)

28. (א) צו הרחבה יפורסם ברשומות, יגדיר את ההוראות שהורחבו, את סוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו ואת תחילת תקפו ובלבד שתחילתו לא תקדם לתאריך הפרסום, אולם צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי לענין תוספת יוקר, פיצוי בעד התייקרות או שכר מינימום אפשר לקבוע בו שתחילתו תקדם לתאריך פרסומו עד שלושה חודשים או עד לפני יום תחילתן של  ההוראות שהורחבו בו, הכל לפי המאוחר.

(ב) פורסם צו הרחבה עם תחילה למפרע כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המעביד לשלם את הפרשי השכר שעליו לשלמם על פי הצו בעד התקופה שלפני יום פירסומו, בשיעורים חודשיים שווים ורצופים במשך תקופה שארכה כאורך התקופה שלגביה יש לשלם את הפרשי השכר.

(ב) (ג) ההוראות שהורחבו בצו יפורסמו בדרך שיורה שר העבודה.

 

מיום 30.3.1983

תיקון מס' 4

ס"ח תשמ"ג מס' 1079 מיום 30.3.1983 עמ' 62 (ה"ח 1605)

החלפת סעיף 28

הנוסח הקודם:

28. (א) צו הרחבה יפורסם ברשומות, יגדיר את ההוראות שהורחבו, את סוגי העובדים והמעבידים שעליהם חל הצו ואת תחילת תקפו ובלבד שתחילתו לא תקדם לתאריך הפרסום, אולם צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי לענין תוספת יוקר, פיצוי בעד התייקרות או שכר מינימום אפשר לקבוע בו שתחילתו תקדם לתאריך פרסומו עד שלושה חודשים או עד לפני יום תחילתן של ההוראות שהורחבו בו, הכל לפי המאוחר;

(ב) פורסם צו הרחבה עם תחילה למפרע כאמור בסעיף קטן (א), רשאי המעביד לשלם את הפרשי השכר שעליו לשלמם על פי הצו בעד התקופה שלפני יום פירסומו, בשיעורים חודשיים שווים ורצופים במשך תקופה שארכה כאורך התקופה שלגביה יש לשלם את הפרשי השכר.

(ג) ההוראות שהורחבו בצו יפורסמו בדרך שיורה שר העבודה.

 

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 5

ס"ח תשמ"ו מס' 1193 מיום 13.8.1986 עמ' 242 (ה"ח 1755)

(ב) בצו הרחבה אפשר לקבוע כי תחילתו – לגבי הוראות כמפורט להלן – תקדם לתאריך פרסומו עד שלושה חדשים או עד ליום תחילתן של הוראות ההסכם שהורחבו בו, לפי המאוחר עד ליום תחילתן של הוראות ההסכם שהורחבו בו:

(1) הוראה של הסכם קיבוצי כללי שענינה אחד מאלה:

(א) תוספת יוקר;

(ב) פיצוי בעד התייקרות;

(ג) שכר מינימום.

(2) הוראה של הסכם קיבוצי כללי החל על כמה ענפים, שלדעת שר העבודה והרווחה יש הצדקה לקבוע שתחילתה תהיה למפרע, בשים לב למספר בעלי ההסכם ולאופיה של ההוראה.

(ג) פורסם צו הרחבה עם תחילה למפרע כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המעביד לשלם את ההפרשים הנובעים מהתחילה למפרע של הצו, בשיעורים חדשיים שווים ורצופים שמספרם כמספר החדשים שחלפו מיום תחילת הצו ועד יום פרסומו, ולענין זה יראו חלק מחודש כחודש שלם; השיעור החדשי הראשון ישולם במועד שבו יש לשלם את שכר העבודה בעד החודש שבו פורסם הצו האמור, או כעבור עשרה ימים מיום פרסומו, לפי המאוחר; כל שיעור חדשי שלאחריו ישולם במועד שבו יש לשלם את שכר העבודה בעד אותו חודש; כל שיעור כאמור וכן הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף קטן (ד), שלא שולמו עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו יש לשלמו כאמור, יראו כשכר מולן כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

(ד) להפרשים הנובעים מהתחילה למפרע של הוראה כאמור בסעיף קטן (ב) יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, לגבי התקופה שמיום תחילתו של צו ההרחבה עד היום שבו שולמו ההפרשים או שבו יש לשלמם לפי סעיף קטן (ג), לפי המוקדם; סעיף קטן זה לא יחול לגבי הפרשים שעל פי הוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו, יש לשלמם למפרע ללא הפרשי הצמדה או ריבית, לפי הענין.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) צו הרחבה יפורסם ברשומות ויפורטו בו ההוראות שהורחבו וסוגי העובדים והמעבידים והמעסיקים שעליהם חל הצו.

(ב) בצו הרחבה אפשר לקבוע כי תחילתו – לגבי הוראות כמפורט להלן – תקדם לתאריך פרסומו עד ליום תחילתן של הוראות ההסכם שהורחבו בו:

(1) הוראה של הסכם קיבוצי כללי שענינה אחד מאלה:

(א) תוספת יוקר;

(ב) פיצוי בעד התייקרות;

(ג) שכר מינימום.

(2) הוראה של הסכם קיבוצי כללי החל על כמה ענפים, שלדעת שר העבודה והרווחה יש הצדקה לקבוע שתחילתה תהיה למפרע, בשים לב למספר בעלי ההסכם ולאופיה של ההוראה.

(ג) פורסם צו הרחבה עם תחילה למפרע כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי המעביד המעסיק לשלם את ההפרשים הנובעים מהתחילה למפרע של הצו, בשיעורים חדשיים שווים ורצופים שמספרם כמספר החדשים שחלפו מיום תחילת הצו ועד יום פרסומו, ולענין זה יראו חלק מחודש כחודש שלם; השיעור החדשי הראשון ישולם במועד שבו יש לשלם את שכר העבודה בעד החודש שבו פורסם הצו האמור, או כעבור עשרה ימים מיום פרסומו, לפי המאוחר; כל שיעור חדשי שלאחריו ישולם במועד שבו יש לשלם את שכר העבודה בעד אותו חודש; כל שיעור כאמור וכן הפרשי הצמדה וריבית כאמור בסעיף קטן (ד), שלא שולמו עד היום התשיעי שלאחר המועד שבו יש לשלמו כאמור, יראו כשכר מולן כמשמעותו בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958.

חזקת תוקף

29.  פורסם צו הרחבה כאמור אין עוררים על תקפו.

פעולת צו הרחבה (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

30.  (א)  ניתן צו הרחבה, יהיו הוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו חלות על כל העובדים ועל כל המעסיקים, שעליהם חל הצו, ויראו אותן כחלק מחוזה עבודה שבין אותם עובדים לבין אותם מעסיקים.

          (ב)  אין הוראות סעיף קטן (א) גורעות מזכותו של עובד על פי הוראה בחוזה עבודה או בהסכם קיבוצי המעניקה תנאים טובים יותר.

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) ניתן צו הרחבה, יהיו הוראות ההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו חלות על כל העובדים ועל כל המעבידים המעסיקים, שעליהם חל הצו, ויראו אותן כחלק מחוזה עבודה שבין אותם עובדים לבין אותם מעבידים מעסיקים.

בטילותו של צו הרחבה

31.  תם תקפו של הסכם קיבוצי, שעל הוראותיו ניתן צו הרחבה, בטל צו ההרחבה והודעה על כך תפורסם ברשומות.

ביטולו של צו הרחבה

32.  ראה שר העבודה שהנסיבות האמורות בסעיף 25 אינן קיימות עוד, רשאי הוא לאחר התייעצות במועצה וכן בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר נוגעים בדבר, לבטל את צו ההרחבה והודעה על הביטול ועל תאריכו תפורסם ברשומות, ובלבד שתאריך הביטול לא יקדם לתאריך הפרסום.

המשך תקפן של הוראות אישיות

33.  בטל צו הרחבה מכוח סעיף 31 או בוטל מכוח סעיף 32, מוסיפות ההוראות האישיות של ההסכם הקיבוצי שהורחבו בצו לעמוד בתקפן כחלק מחוזי העבודה שהיו קיימים בהיות הצו בתקפו, כל עוד לא שונו או לא בוטלו בחוזי עבודה חדשים.

ועדת פיקוח (תיקון מס' 2) תשל"ו-1976

33א.  לענין כל הסכם קיבוצי כללי שניתן לגביו צו הרחבה רשאי שר העבודה למנות ועדת פיקוח של שלושה:

(1)   נציג שר העבודה, והוא יהיה יושב ראש;

(2)   חבר שהמליץ עליו ארגון העובדים החתום על ההסכם הקיבוצי שהורחב;

(3)   חבר שהמליץ עליו ארגון המעבידים החתום על ההסכם האמור.

מיום 8.4.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 804 מיום 8.4.1976 עמ' 138 (ה"ח 1194)

הוספת סעיף 33א

רישום ופרסום (תיקון מס' 2) תשל"ו-1976

33ב.  ועדת פיקוח תנהל רישום של המפעלים שעליהם חל צו ההרחבה ותפרסם את רשימת המפעלים בדרך שיורה שר העבודה.

מיום 8.4.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 804 מיום 8.4.1976 עמ' 138 (ה"ח 1194)

הוספת סעיף 33ב

תחולת צו הרחבה על מפעל ופיקוח על ביצועו (תיקון מס' 2) תשל"ו-1976

33ג.   (א)  מי שהסמיכו שר העבודה להיות מפקח רשאי לדרוש מכל מפעל מידע כדי לברר אם חל על המפעל צו הרחבה ואם מתקיימות הוראות הצו במפעל, וכן רשאי הוא, לאותה מטרה, ולאחר מתן הודעה מוקדמת, להיכנס לכל מפעל, לחקור את בעליו, מנהליו ואת העובדים בו ולבדוק את ספרי המפעל ומסמכיו הנוגעים לעובדים במפעל.

          (ב)  לא יגלה מפקח כל דבר שהגיע לידיעתו בתוקף תפקידו לפי סעיף קטן (א) אלא תוך מילוי חובה המוטלת עליו לפי דין.

מיום 8.4.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 804 מיום 8.4.1976 עמ' 138 (ה"ח 1194)

הוספת סעיף 33ג

סמכות בית הדין (תיקון מס' 2) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

33ד.  לבית הדין האזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – בית הדין), הסמכות היחודית לפסוק אם חל צו הרחבה על מפעל וכן בתובענה של עובד, מעסיק או מפקח בכל ענין הנובע מהוראות סעיפים 33ב ו-33ג.

מיום 8.4.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 804 מיום 8.4.1976 עמ' 138 (ה"ח 1194)

הוספת סעיף 33ד

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

33ד. לבית הדין האזורי כמשמעותו בחוק בית הדין לעבודה, תשכ"ט-1969 (להלן – בית הדין), הסמכות היחודית לפסוק אם חל צו הרחבה על מפעל וכן בתובענה של עובד, מעביד מעסיק או מפקח בכל ענין הנובע מהוראות סעיפים 33ב ו-33ג.

הוראות בדבר הליכים ליישוב חילוקי דעות (תיקון מס' 2) תשל"ו-1976

33ה.  נקבעו בהסכם קיבוצי שניתן לגביו צו הרחבה הליכים ליישוב חילוקי דעות, רשאי שר העבודה לקבוע לגבי ההוראות שהורחבו, כולן או מקצתן, כי לענין המפעלים שעליהם חל הצו –

(1)  ועדת הפיקוח תשמש כגוף ליישוב חילוקי דעות כאמור במקום גוף שנקבע בהסכם הקיבוצי, וכי יחולו הליכים שונים מההליכים שנקבעו בהסכם הקיבוצי;

(תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

(2)  זכות או חובה של עובד או מעסיק, אשר לפי הוראה שהורחבה היא מותנית בהסכמת ארגון עובדים או ארגון מעבידים, תהא מותנית בהסכמת המעסיק או ועד העובדים במקום העבודה, לפי הענין, ואם לא היה במקום העבודה ועד עובדים – בהסכמה בין העובד והמעסיק.

מיום 8.4.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 804 מיום 8.4.1976 עמ' 138 (ה"ח 1194)

הוספת סעיף 33ה

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(2) זכות או חובה של עובד או מעביד מעסיק, אשר לפי הוראה שהורחבה היא מותנית בהסכמת ארגון עובדים או ארגון מעבידים, תהא מותנית בהסכמת המעביד המעסיק או ועד העובדים במקום העבודה, לפי הענין, ואם לא היה במקום העבודה ועד עובדים – בהסכמה בין העובד והמעביד והמעסיק.

סמכויות ועדת פיקוח (תיקון מס' 2) תשל"ו-1976

33ו.   סמכויותיה של ועדת פיקוח לענין יישוב חילוקי דעות, סדרי הדין בפניה ודין החלטתה יהיו כשל גוף שהיא באה להחליף כאמור בסעיף 33ה, ואם החליפה מספר גופים כאמור - כשל הגוף הפוסק אחרון ביניהם, והכל בשינויים המחוייבים.

מיום 8.4.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 804 מיום 8.4.1976 עמ' 139 (ה"ח 1194)

הוספת סעיף 33ו

דמי טיפול  ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים (תיקון מס' 2) תשל"ו-1976 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

33ז.   (א)  שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, הוראות בדבר חובת מעסיק שחל עליו צו הרחבה לשלם דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי שהורחב, הכל בשיעור ובתנאים שנקבעו כאמור; התקנות יכול שיחולו לגבי סוגי מעסיקים, ענפי עבודה, ענפי משק, אזורים גיאוגרפיים או מעסיקים מסויימים, למעט מפעל או מעסיק שהוא חבר בארגון של מפעלים או מעסיקים אשר נקבע בתקנות כאמור.

          (ב)  לבית הדין הסמכות היחודית לפסוק בחילוקי דעות הנובעים מהוראות סעיף קטן (א).

מיום 8.4.1976

תיקון מס' 2

ס"ח תשל"ו מס' 804 מיום 8.4.1976 עמ' 139 (ה"ח 1194)

הוספת סעיף 33ז

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) שר העבודה רשאי לקבוע בתקנות, באישור ועדת העבודה של הכנסת, הוראות בדבר חובת מעביד מעסיק שחל עליו צו הרחבה לשלם דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי שהורחב, הכל בשיעור ובתנאים שנקבעו כאמור; התקנות יכול שיחולו לגבי סוגי מעבידים מעסיקים, ענפי עבודה, ענפי משק, אזורים גיאוגרפיים או מעבידים מעסיקים מסויימים, למעט מפעל או מעביד מעסיק שהוא חבר בארגון של מפעלים או מעבידים מעסיקים אשר נקבע בתקנות כאמור.

הזכות לפעילות או לחברות בועד עובדים או בארגון עובדים (תיקון מס' 6)  תשס"א-2001

33ח.  לכל עובד הזכות לפעול למען התארגנות עובדים בועד עובדים ובארגון עובדים, להיות חבר בועד עובדים ובארגון עובדים ולפעול במסגרתם.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 123 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33ח

 

התארגנות ראשונית – חובת ניהול משא ומתן עם ארגון עובדים יציג (תיקון מס' 8)  תשס"ט-2009 (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

33ח1.       (א)   מעסיק חייב לנהל משא ומתן בעניינים המנויים בסעיף 1, עם ארגון עובדים יציג לפי סעיף 3, בהתארגנות ראשונית אצלו; אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לחייב מעסיק לחתום על הסכם קיבוצי עם ארגון עובדים בהתארגנות ראשונית.

          (ב)  בסעיף זה, "התארגנות ראשונית" – התארגנות של ארגון עובדים שהפך ליציג לפי סעיף 3, אצל המעסיק.

מיום 10.8.2009

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ט מס' 2208 מיום 10.8.2009 עמ' 316 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 33ח1

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

33ח1. (א) מעביד מעסיק חייב לנהל משא ומתן בעניינים המנויים בסעיף 1, עם ארגון עובדים יציג לפי סעיף 3, בהתארגנות ראשונית אצלו; אין באמור בהוראות סעיף זה כדי לחייב מעביד מעסיק לחתום על הסכם קיבוצי עם ארגון עובדים בהתארגנות ראשונית.

(ב) בסעיף זה, "התארגנות ראשונית" – התארגנות של ארגון עובדים שהפך ליציג לפי סעיף 3, אצל המעביד המעסיק.

איסור מניעת כניסה (תיקון מס' 6) תשס"א-2001 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

33ט.  מעסיק לא ימנע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד, לשם קידום הזכות כאמור בסעיף 33ח ולשם קידום עניני עובדים, וזאת בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 124 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33ט

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

33ט. מעביד מעסיק לא ימנע מנציג של ארגון עובדים להיכנס למקום עבודה שבו מועסק עובד, לשם קידום הזכות כאמור בסעיף 33ח ולשם קידום עניני עובדים, וזאת בהתחשב בצורכי העבודה ובצנעת הפרט.

איסור פגיעה בעובד לענין חברות או פעילות בועד עובדים או בארגון עובדים (תיקון מס' 6) תשס"א-2001 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

33י.   (א)  מעסיק לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה:

(1)   חברותו או פעילותו בארגון עובדים;

(2)   פעילותו לצורך הקמה של ארגון עובדים;

(3)   הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים או הפסקת חברותו בארגון עובדים;

(4)   חברותו בועד עובדים או פעילותו בועד עובדים הפועל במסגרת ארגון עובדים; לענין זה, יראו ועד עובדים כפועל במסגרת ארגון עובדים אם יושב ראש ארגון העובדים או מי מטעמו נתן הודעה בכתב המאשרת זאת;

(5)   פעילותו לצורך הקמה של ועד עובדים.

          (ב)  בסעיף זה, "תנאי עבודה" – לרבות קידום בעבודה, הכשרה או השתלמות מקצועית, פיצויי פיטורים, הטבות ותשלומים הניתנים לעובד בקשר לפרישה מעבודה.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 124 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33י

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(א) מעביד מעסיק לא יפטר עובד, לא ירע תנאי עבודה של עובד, ולא יימנע מקבלה של אדם לעבודה, בשל אחד מאלה:

סמכויות שיפוט ותרופות (תיקון מס' 6) תשס"א-2001 (תיקון מס' 7)  תשס"ט-2009

33יא. (א)  לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י והוא רשאי –

(1)   ליתן צו מניעה או צו עשה; הוראת פסקה זו כוחה יפה על אף האמור בסעיף
3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970;

(2)   לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין.

(תיקון מס' 7) תשס"ט-2009 (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

          (ב)  (1)   מצא בית דין אזורי לעבודה כי מעסיק הפר את הוראות סעיפים 33ט או 33י, רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לפסוק, בשל הפרה כאמור, פיצויים לדוגמה בסכום העולה על 50,000 שקלים חדשים ובלבד שלא יעלה על 200,000 שקלים חדשים, בהתחשב בחומרת ההפרה או נסיבותיה;

(2)   אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לא יפסוק פיצויים לפי אותה פסקה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006;

(3)   בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה למעסיק, בשל הפרת הוראות סעיף 33י כאמור בפסקה (1), רשאי בית הדין להתחשב בכך שהמעסיק הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו;

(4)   בבואו להטיל קנס על מעסיק שהורשע בעבירה לפי סעיף 33יד, רשאי בית משפט או בית דין אזורי לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד המעסיק, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף זה, בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור;

(5)   הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש יולי 2009.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 124 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33יא

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 243 (ה"ח 436)

33יא. (א) לבית דין אזורי לעבודה תהא סמכות ייחודית לדון בהליך אזרחי בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י והוא רשאי –

(1) ליתן צו מניעה או צו עשה; הוראת פסקה זו כוחה יפה על אף האמור בסעיף 3(2) לחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970;

(2) לפסוק פיצויים, אף אם לא נגרם נזק של ממון, בשיעור שייראה לו בנסיבות הענין.

(ב) (1) מצא בית דין אזורי לעבודה כי מעביד הפר את הוראות סעיפים 33ט או 33י, רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לפסוק, בשל הפרה כאמור, פיצויים לדוגמה בסכום העולה על 50,000 שקלים חדשים ובלבד שלא יעלה על 200,000 שקלים חדשים, בהתחשב בחומרת ההפרה או נסיבותיה;

(2) אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לא יפסוק פיצויים לפי אותה פסקה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006;

(3) בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה למעביד, בשל הפרת הוראות סעיף 33י כאמור בפסקה (1), רשאי בית הדין להתחשב בכך שהמעביד הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו;

(4) בבואו להטיל קנס על מעביד שהורשע בעבירה לפי סעיף 33יד, רשאי בית משפט או בית דין אזורי לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף זה, בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור;

(5) הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש יולי 2009.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) (1) מצא בית דין אזורי לעבודה כי מעביד מעסיק הפר את הוראות סעיפים 33ט או 33י, רשאי הוא לחייב את המפר בתשלום פיצויים שאינם תלויים בנזק (בסעיף זה – פיצויים לדוגמה), בסכום שלא יעלה על 50,000 שקלים חדשים; ואולם רשאי בית הדין לפסוק, בשל הפרה כאמור, פיצויים לדוגמה בסכום העולה על 50,000 שקלים חדשים ובלבד שלא יעלה על 200,000 שקלים חדשים, בהתחשב בחומרת ההפרה או נסיבותיה;

(2) אין בהוראות פסקה (1) כדי לגרוע מזכותו של עובד לפיצויים או לכל סעד אחר לפי כל דין, בשל אותה הפרה; ואולם בית הדין לא יפסוק פיצויים לפי אותה פסקה, בתובענה ייצוגית כמשמעותה בחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו-2006;

(3) בבואו לפסוק פיצויים לדוגמה למעביד למעסיק, בשל הפרת הוראות סעיף 33י כאמור בפסקה (1), רשאי בית הדין להתחשב בכך שהמעביד שהמעסיק הורשע בשל אותו מעשה ובקנס שנגזר עליו;

(4) בבואו להטיל קנס על מעביד מעסיק שהורשע בעבירה לפי סעיף 33יד, רשאי בית משפט או בית דין אזורי לעבודה להתחשב בכך שנפסקו נגד המעביד המעסיק, בפסק דין סופי, פיצויים לדוגמה לפי סעיף זה, בשל המעשה שבשלו הורשע כאמור;

(5) הסכומים הנקובים בסעיף זה יעודכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד החדש לעומת המדד הבסיסי; לעניין זה –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון;

"המדד הבסיסי" – המדד שפורסם בחודש יולי 2009.

זכות תביעה (תיקון מס' 6) תשס"א-2001

33יב. תובענות בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י יכול שיוגשו בידי –

(1)   העובד או דורש העבודה;

(2)   ארגון עובדים.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 124 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33יב

התיישנות (תיקון מס' 6) תשס"א-2001 (תיקון מס' 7)  תשס"ט-2009

33יג.  לא ייזקק בית דין אזורי לעבודה לתביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י לאחר שחלפו שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 124 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33יג

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 244 (ה"ח 436)

33יג. לא ייזקק בית דין אזורי לעבודה לתביעה אזרחית בשל הפרת הוראות סעיפים 33ט ו-33י לאחר שחלפו שנים עשר חודשים שלוש שנים מיום שנוצרה העילה.

 

עונשין (תיקון מס' 6) תשס"א-2001 (תיקון מס' 8)  תשס"ט-2009

33יד. (א)  הנמנע מקבלתו של אדם לעבודה, המרע את תנאי עבודתו של עובד או המפטר עובד בשל אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2), לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1)   חברותו בארגון עובדים או בועד עובדים;

(2)   הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים;

(3)   הפסקת חברותו בארגון עובדים.

(תיקון מס' 8)  תשס"ט-2009 (תיקון מס' 9) תשע"ד-2014

          (ב)  מעסיק העובר על הוראה שבהסכם קיבוצי כללי ענפי תקף, שתחולתה הורחבה בצו הרחבה תקף לפי סעיף 25, והקובעת במפורש הוספה על שכר המינימום שנקבע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 124 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33יד

 

מיום 10.8.2009

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ט מס' 2208 מיום 10.8.2009 עמ' 316 (ה"ח 436)

33יד. (א) הנמנע מקבלתו של אדם לעבודה, המרע את תנאי עבודתו של עובד או המפטר עובד בשל אחד מאלה, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(2), לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין):

(1) חברותו בארגון עובדים או בועד עובדים;

(2) הימנעותו מהיותו חבר בארגון עובדים;

(3) הפסקת חברותו בארגון עובדים.

(ב) מעביד העובר על הוראה שבהסכם קיבוצי כללי ענפי תקף, שתחולתה הורחבה בצו הרחבה תקף לפי סעיף 25, והקובעת במפורש הוספה על שכר המינימום שנקבע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

(ב) מעביד מעסיק העובר על הוראה שבהסכם קיבוצי כללי ענפי תקף, שתחולתה הורחבה בצו הרחבה תקף לפי סעיף 25, והקובעת במפורש הוספה על שכר המינימום שנקבע בחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987, דינו – קנס כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין.

דין המדינה (תיקון מס' 6) תשס"א-2001 (תיקון מס' 9)  תשע"ד-2014

33טו. לענין סעיפים 33ח עד 33יד, דין המדינה כמעסיק כדין כל מעסיק אחר.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 125 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33טו

 

מיום 15.7.2014

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 603 (ה"ח 535)

33טו. לענין סעיפים 33ח עד 33יד, דין המדינה כמעביד כמעסיק כדין כל מעביד מעסיק אחר.

 

אי תחולה (תיקון מס' 6) תשס"א-2001

33טז. סעיפים 33ח עד 33טו לא יחולו על מי שחל עליו איסור להתארגן על פי חוק.

מיום 9.2.2001

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 125 (ה"ח 2925)

הוספת סעיף 33טז

 

ביצוע ותקנות

34.  שר העבודה[1] ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו, אך לא יתקין שר העבודה תקנות לפי סעיף 26 אלא לאחר התייעצות בארגון העובדים המייצג את המספר הגדול ביותר של עובדים במדינה ובארגונים ארציים יציגים של מעבידים שלדעת השר נוגעים בדבר.

הוראות מעבר

35.  חוק זה אינו חל על הסכמים שנעשו לפני תחילתו, אך לא יפגע בתקפם של אלה.

תחילה

36.  תחילתו של חוק זה היא ביום כ"ח באדר א' תשי"ז (1 במרס 1957).

 

 

                                      דוד בן-גוריון                מרדכי נמיר

                                                 ראש הממשלה                       שר העבודה

     יצחק בן-צבי

        נשיא המדינה

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ז מס' 221 מיום 28.2.1957 עמ' 63 (ה"ח תשט"ז מס' 233 עמ' 58).

תוקן ס"ח תשל"ה מס' 779 מיום 8.8.1975 עמ' 223 (ה"ח תשל"ה מס' 1194 עמ' 391) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 5 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשל"ו מס' 804 מיום 8.4.1976 עמ' 138 (ה"ח תשל"ה מס' 1194 עמ' 391) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 3 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תשל"ו מס' 823 מיום 30.7.1976 עמ' 264 (ה"ח תשל"ו מס' 1244 עמ' 261) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשמ"ג מס' 1079 מיום 30.3.1983 עמ' 62 (ה"ח תשמ"ג מס' 1605 עמ' 32) – תיקון מס' 4.

ס"ח תשמ"ו מס' 1193 מיום 13.8.1986 עמ' 242 (ה"ח תשמ"ו מס' 1755 עמ' 15) – תיקון מס' 5; ר' סעיף 2 לענין תחולה.

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 123 (ה"ח תשס"א מס' 2925 עמ' 38) – תיקון מס' 6; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 3(ב) לענין אי-תחולה על עובדים מסוימים וכן הצווים בדבר הארכת תוקף תחולת הפטור: ק"ת תשס"ג מס' 6203 מיום 21.10.2002 עמ' 93; ק"ת תשס"ה מס' 6357 מיום 30.12.2004 עמ' 278; ק"ת תשס"ו מס' 6508 מיום 10.8.2006 עמ' 1077; ק"ת תשס"ז מס' 6550 מיום 2.1.2007 עמ' 456; ק"ת תשס"ט מס' 6748 מיום 3.2.2009 עמ' 424; ק"ת תש"ע מס' 6839 מיום 22.12.2009 עמ' 296; ק"ת תשע"א מס' 6955 מיום 26.12.2010 עמ' 302; ק"ת תשע"ב מס' 7081 מיום 19.1.2012 עמ' 676; ק"ת תשע"ג מס' 7243 מיום 5.5.2013 עמ' 1122; ק"ת תשע"ד מס' 7333 מיום 22.1.2014 עמ' 553; ק"ת תשע"ה מס' 7455 מיום 9.12.2014 עמ' 376; ק"ת תשע"ו מס' 7593 מיום 31.12.2015 עמ' 473; ק"ת תשע"ז מס' 7748 מיום 28.12.2016 עמ' 401; ק"ת תשע"ח מס' 7903 מיום 24.12.2017 עמ' 374; ק"ת תשע"ט מס' 8145 מיום 8.1.2019 עמ' 1780; ק"ת תש"ף מס' 8606 מיום 17.6.2020 עמ' 1588; ק"ת תשפ"א מס' 9488 מיום 6.7.2021 עמ' 3606; ק"ת תשפ"ב מס' 10241 מיום 5.7.2022 עמ' 3378; תחילתו ביום 7.7.2022.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 243 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 7 בסעיף 135 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ס"ח תשס"ט מס' 2208 מיום 10.8.2009 עמ' 316 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 719) – תיקון מס' 8.

ס"ח תשע"ד מס' 2459 מיום 15.7.2014 עמ' 600 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 535 עמ' 44) – תיקון מס' 9 בחוק להחלפת המונח מעביד (תיקוני חקיקה), תשע"ד-2014.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.