נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977

עבודה – הסכמים קיבוציים

תוכן ענינים

סעיף 1

חובת תשלום דמי טיפול

Go

2

סעיף 2

חישוב דמי טיפול

Go

2

סעיף 2א

מעביד שחלים עליו שני צווי הרחבה

Go

2

סעיף 2ב

תשלום בעד חלק משנה

Go

2

סעיף 2ג

ריבית פיגורים

Go

2

סעיף 3

אי תחולה על מעבידים

Go

2

סעיף 4

בקשת פרטים

Go

3

סעיף 5

תחילה והוראת שעה

Go

3

סעיף 6

השם

Go

3


תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 33ז לחוק הסכמים קיבוציים, תשי"ז-1957, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

חובת תשלום דמי טיפול

1.    (א)  מעביד שחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי המסדיר את שכר העבודה למעט תוספת יוקר או שכר מינימום, ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי דמי טיפול ארגוני-מקצועי (להלן – דמי טיפול) כאמור בתקנה 2.

          (ב)  מעביד שתקנת משנה (א) לא חלה עליו וחל עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי בדבר תוספת יוקר או שכר מינימום, ומפעלו עוסק בענף שקיים בו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי ענפי - ישלם דמי טיפול לאירגון המעבידים שהוא צד לאותו הסכם קיבוצי כללי ענפי, ובלבד שאותו ארגון מעבידים הוא גם צד להסכם הקיבוצי הכללי בדבר תוספת יוקר או שכר מינימום שהורחב כאמור.

          (ג)   דמי הטיפול יהיו בשיעור של מחצית האחוז מסך כל שכר העבודה – שממנו מגיעים דמי ביטוח לרבות הסכום העולה על המקסימום הקבוע לתשלום דמי הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 – ששילם המעביד לעובדיו בשנת הכספים שקדמה לשנה שבעדה משתלמים דמי הטיפול; הסכום שחושב כאמור יוגדל לפי שלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ד)  על אף האמור בתקנת משנה (ג), לא יפחתו דמי הטיפול מ-100 שקלים חדשים (להלן – הסכום המזערי), ובלבד שלא יעלו על מחצית מדמי החבר שהיה משלם המעביד לאותו ארגון מעבידים אילו היה חבר בו, כשיעורם ביום תשלום דמי הטיפול; הסכום המזערי ישתנה בשלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ולענין זה, "המדד היסודי" – ממוצע המדדים של שנת 1989.

          (ה)  בתקנות אלה –

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום דמי הטיפול;

          "המדד היסודי" – ממוצע המדדים של כל השנה שקדמה לשנה שבה משתלמים דמי הטיפול;

          "שנה" – תקופה של 12 חדשים שתחילתם ב-1 בינואר.

מיום 1.4.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3973 מיום 26.4.1979 עמ' 1020

החלפת תקנה 1

הנוסח הקודם:

חובת תשלום דמי טיפול

1. מעביד שחל על עובדיו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי המסדיר את שכר העבודה, למעט תוספת יוקר או שכר מינימום, ישלם לארגון המעבידים שהוא צד להסכם הקיבוצי, דמי טיפול ארגוני-מקצועי (להלן – דמי טיפול) כאמור בתקנה 2 בשיעור של מחצית האחוז מסך כל שכר העבודה שממנו מגיעים דמי ביטוח – לרבות הסכום העולה על המקסימום הקבוע לתשלום דמי הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח, 1968 – שהוא שילם לעובדים שחל עליהם צו ההרחבה, אך לא יותר ממחצית דמי החבר שהיה משלם לאותו ארגון מעבידים אילו היה חבר בו.

מיום 6.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1913

(ג) דמי הטיפול יהיו בשיעור של מחצית האחוז מסך כל שכר העבודה – שממנו מגיעים דמי ביטוח לרבות הסכום העולה על המקסימום הקבוע לתשלום דמי הביטוח על פי חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 – ששילם המעביד לעובדיו אך לא יותר ממחצית דמי החבר שהיה משלם המעביד לאותו ארגון מעבידים אילו היה חבר בו בשנת הכספים שקדמה לשנה שבעדה משתלמים דמי הטיפול; הסכום שחושב כאמור יוגדל לפי שלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), לא יעלו דמי הטיפול על מחצית דמי החבר שהיה משלם המעביד לאותו ארגון מעבידים אילו היה חבר בו, כשיעורם ביום תשלום דמי הטיפול.

(ה) בתקנה זו –

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום דמי הטיפול;

"המדד היסודי" – ממוצע המדדים של כל שנת הכספים שקדמה לשנה שבה משתלמים דמי הטיפול.

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 442

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), לא יעלו דמי הטיפול על מחצית דמי החבר שהיה משלם המעביד לאותו ארגון מעבידים אילו היה חבר בו, כשיעורם ביום תשלום דמי הטיפול.

(ד) על אף האמור בתקנת משנה (ג), לא יפחתו דמי הטיפול מ-100 שקלים חדשים (להלן הסכום המזערי), ובלבד שלא יעלו על מחצית מדמי החבר שהיה משלם המעביד לאותו ארגון מעבידים אילו היה חבר בו, כשיעורם ביום תשלום דמי הטיפול; הסכום המזערי ישתנה בשלושה רבעים משיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, ולענין זה, "המדד היסודי" – ממוצע המדדים של שנת 1989.

(ה) בתקנה זו בתקנות אלה

"מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תשלום דמי הטיפול;

"המדד היסודי" – ממוצע המדדים של כל שנת הכספים השנה שקדמה לשנה שבה משתלמים דמי הטיפול;

"שנה" – תקופה של 12 חודשים שתחילתם ב-1 בינואר.

חישוב דמי טיפול

2.    (א)  דמי הטיפול ישולמו אחת לשנה אך לא יאוחר מחודש מאי של אותה שנה.

          (ב)  מעביד שתקנות אלה חלות עליו בחלק משנה ישלם חלק יחסי מדמי הטיפול החלים עליו באותה שנה.

          (ג)   מעביד שמפעלו הופעל לראשונה בשנה פלונית שבה חלו עליו תקנות אלה, ישלם את דמי הטיפול לגבי אותה שנה על בסיס מחצית דמי החבר שהיה משלם לארגון המעבידים, כאמור בתקנה 1, אילו היה חבר בו.

מיום 6.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1913

(א) דמי הטיפול ישולמו אחת לשנת כספים (להלן – שנה) אך לא יאוחר מחודש אוגוסט של אותו שנה ויחושבו על בסיס כל שכר העבודה כאמור בתקנה 1 ששולם מאת החייב בתשלום לעובדיו בשנה שקדמה למועד התשלום, אלא אם יש לחשבם על בסיס דמי החבר באותו ארגון מעבידים.

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 442

(א) דמי הטיפול ישולמו אחת לשנת כספים (להלן – שנה) לשנה אך לא יאוחר מחודש אוגוסט מאי של אותו שנה.

מעביד שחלים עליו שני צווי הרחבה

2א.     מעביד שחלים עליו צו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי שצד לו ארגון מעבידים בתעשיה וצו הרחבה של הסכם קיבוצי כללי שצד לו ארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה ישלם דמי טיפול כלהלן:

(1)  מעביד כאמור שביום 1 בינואר של שנה פלונית היה מעבידם של לא יותר מ-20 עובדים, ישלם את דמי הטיפול בעד שנת הכספים המתחילה באותו יום לארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה אלא אם נקבע על פי הוראות פסקאות (2) ו-(3) שעליו לשלם את דמי הטיפול לארגון מעבידים בתעשיה;

(2)  לענין תקנה זו ותקנה 3(11) יקים וימנה שר העבודה והרווחה ועדה של שלושה (להלן – הועדה), בהם יושב ראש, חבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים בתעשיה וחבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה; לא הומלצו חברים לועדה תוך 14 יום מיום שהומצאה לארגון הנוגע בדבר דרישה לכך מאת שר העבודה והרווחה, ימנה השר חבר ללא המלצה כאמור;

(3)  החליטה הועדה שמפעלו של מעביד שחלים עליו שני צווי הרחבה כאמור, הוא מפעל עתיר מדע או עתיר הון, ישלם המעביד את דמי הטיפול לארגון המעבידים בתעשיה; ואולם הועדה תהא רשאית להחליט לגבי מפעל פלוני שהוא מפעל עתיר הון, רק אם מועבדים בו יותר מ-15 עובדים;

(4)  הועדה תחליט כאמור בשאלה אם מפעל פלוני הוא עתיר הון או עתיר מדע תוך 60 יום מהיום שהוגשה לה בקשה לעשות זאת;

הועדה רשאית להאריך מועד זה מטעמים שייראו לה.

(5)  מעביד כאמור שביום 1 בינואר של שנה פלונית היה מעבידם של יותר מ-20 עובדים ישלם את דמי הטיפול בעד שנת הכספים המתחילה באותו יום לארגון המעבידים בתעשיה.

מיום 1.7.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2107

הוספת תקנה 2א

מיום 14.8.1980

ת"ט תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4155 מיום 14.8.1980 עמ' 2220

(2) לענין תקנה זו ותקנה 3(11) יקים וימנה שר העבודה והרווחה ועדה של שלושה (להלן הועדה), בהם יושב ראש חבר יושב ראש, חבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים בתעשיה וחבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה; לא הומלצו חברים לועדה תוך 14 יום מיום שהומצאה לארגון הנוגע בדבר דרישה לכך מאת שר העבודה והרווחה, ימנה השר חבר ללא המלצה כאמור;

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 442

(1) מעביד כאמור שביום 1 באפריל 1 בינואר של שנה פלונית היה מעבידם של לא יותר מ-20 עובדים, ישלם את דמי הטיפול בעד שנת הכספים המתחילה באותו יום לארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה אלא אם נקבע על פי הוראות פסקאות (2) ו-(3) שעליו לשלם את דמי הטיפול לארגון מעבידים בתעשיה;

(2) לענין תקנה זו ותקנה 3(11) יקים וימנה שר העבודה והרווחה ועדה של שלושה (להלן – הועדה), בהם יושב ראש, חבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים בתעשיה וחבר מבין אנשים שהמליץ עליהם ארגון המעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה; לא הומלצו חברים לועדה תוך 14 יום מיום שהומצאה לארגון הנוגע בדבר דרישה לכך מאת שר העבודה והרווחה, ימנה השר חבר ללא המלצה כאמור;

 (3) החליטה הועדה שמפעלו של מעביד שחלים עליו שני צווי הרחבה כאמור, הוא מפעל עתיר מדע או עתיר הון, ישלם המעביד את דמי הטיפול לארגון המעבידים בתעשיה; ואולם הועדה תהא רשאית להחליט לגבי מפעל פלוני שהוא מפעל עתיר הון, רק אם מועבדים בו יותר מ-15 עובדים;

(4) הועדה תחליט כאמור בשאלה אם מפעל פלוני הוא עתיר הון או עתיר מדע תוך 60 יום מהיום שהוגשה לה בקשה לעשות זאת;

הועדה רשאית להאריך מועד זה מטעמים שייראו לה.

(5) מעביד כאמור שביום 1 באפריל 1 בינואר של שנה פלונית היה מעבידם של יותר מ-20 עובדים ישלם את דמי הטיפול בעד שנת הכספים המתחילה באותו יום לארגון המעבידים בתעשיה.

תשלום בעד חלק משנה

2ב.     חלו לראשונה שני צווי הרחבה על מעביד כאמור בתקנה 2א במועד שאינו ה-1 בינואר של שנה פלונית, יבוא אותו מועד במקום ה-1 בינואר האמור באותה תקנה ודמי טיפול מכוח תקנה 2א ישולמו באופן יחסי בעד יתרת שנת הכספים שלאחר אותו מועד.

מיום 1.7.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2107

הוספת תקנה 2ב

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 442

2ב. חלו לראשונה שני צווי הרחבה על מעביד כאמור בתקנה 2א במועד שאינו ה-1 באפריל ה-1 בינואר של שנה פלונית, יבוא אותו מועד במקום ה-1 באפריל ה-1 בינואר האמור באותה תקנה ודמי טיפול מכוח תקנה 2א ישולמו באופן יחסי בעד יתרת שנת הכספים שלאחר אותו מועד.

ריבית פיגורים

2ג.     שולמו דמי טיפול לאחר חודש מאי האמור בתקנה 2(א) תיווסף על דמי הטיפול כפי שהוגדלו כאמור בתקנה 1(ג) ריבית בשיעור של 3 אחוזים לשנה מיום 1 ביוני שלאחר המועד האמור עד מועד התשלום בפועל.

מיום 6.7.1984

תק' תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1913

הוספת תקנה 2ג

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 442

2ג. שולמו דמי טיפול לאחר חודש אוגוסט מאי האמור בתקנה 2(א) תיווסף על דמי הטיפול כפי שהוגדלו כאמור בתקנה 1(ג) ריבית בשיעור של 3 אחוזים לשנה מיום 1 בספטמבר 1 ביוני שלאחר המועד האמור עד מועד התשלום בפועל.

אי תחולה על מעבידים

3.    תקנות אלה לא יחולו על מעביד שהוא אחד מאלה:

(1)  תאגיד שהוקם בחוק;

(2)  תאגיד שחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, חל עליו, למעט חברה מעורבת;

(3)  רשות מקומית או איגוד ערים;

(4)  קיבוץ או מושב שיתופי;

(5)  תנועה קיבוצית;

(6)  תנועה מושבית, מושב עובדים או חבר בו;

(7)  ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל או חברת העובדים שלה;

(8)  תאגיד או ארגון שאין עיסוקם לשם קבלת רווחים;

(9)  הסוכנות היהודית לארץ ישראל, ההסתדרות הציונית העולמית, קרן היסוד – המגבית המאוחדת לישראל והקרן הקיימת לישראל;

(10) מפעל שיש למעביד מהסוגים המנויים בפסקאות (1) עד (9) או למעבידים מכמה מהסוגים האמורים, בין לחוד ובין יחד עם המדינה, שליטה בו כמשמעותה בסעיף 25 לפקודת מס הכנסה;

(11) חבר בארגון מעבידים שבין מטרותיו טיפול ביחסי עבודה לגבי חבריו, זולת אם הוכיח ארגון המעבידים הזכאי לדמי הטיפול שארגון המעבידים שהמעביד חבר בו אינו עוסק למעשה בטיפול ביחסי עבודה כאמור;

ואולם –

(א)   מעביד החייב לשלם דמי טיפול מכוח תקנה 2א לארגון מעבידים בתעשיה או לארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה, לפי הענין, ישלם את דמי הטיפול כאמור אף אם הצטרף לארגון מעבידים שאינו הארגון הזכאי להם;

(ב)   מעביד החייב בתשלום דמי טיפול לארגון מעבידים בתעשיה או לארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה, לפי הענין, שלא מכוח תקנה 2א, ישלם את דמי הטיפול כאמור אף אם הצטרף לארגון מעבידים שאינו הארגון הזכאי להם, אם נתקיימו בו התנאים לתשלום דמי הטיפול לארגון הזכאי להם כאילו חלה עליו תקנה 2א;

(12) (בוטלה).

מיום 1.4.1979

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 3973 מיום 26.4.1979 עמ' 1020

מחיקת פסקה 3(12)

הנוסח הקודם:

(12) מעביד שחל עליו הסכם קיבוצי כללי או מיוחד המסדיר את שכר העבודה, למעט תוספת יוקר או שכר מינימום, לגבי העובדים האמורים בתקנה 1.

מיום 1.7.1980

תק' תש"ם-1980

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2107

(11) חבר בארגון מעבידים שבין מטרותיו טיפול ביחסי עבודה לגבי חבריו; ואולם –

(א) מעביד החייב לשלם דמי טיפול לארגון מעבידים בתעשיה והמחזור הכספי השנתי שלו עולה על 5 מיליון לירות או שהוא מעסיק למעלה מ-20 עובדים – ישלם את דמי הטיפול לארגון כאמור אף אם הצטרף לארגון מעבידים אחר;

(ב) מעביד החייב לשלם דמי טיפול לארגון מעבידים של בעלי מלאכה או תעשיה זעירה והמחזור הכספי השנתי שלו אינו עולה על 5 מיליון לירות או הוא אינו מעסיק יותר מ-20 עובדים – ישלם את דמי הטיפול לארגון כאמור אף אם הצטרף לארגון מעבידים אחר;

(א) מעביד החייב לשלם דמי טיפול מכוח תקנה 2א לארגון מעבידים בתעשיה או לארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה, לפי הענין, ישלם את דמי הטיפול כאמור אף אם הצטרף לארגון מעבידים שאינו הארגון הזכאי להם.

(ב) מעביד החייב בתשלום דמי טיפול לארגון מעבידים בתעשיה או לארגון מעבידים של בעלי מלאכה ותעשיה זעירה לפי הענן, שלא מכוח תקנה 2א, ישלם את דמי הטיפול כאמור אף אם הצטרף לארגון מעבידים שאינו הארגון הזכאי להם, אם נתקיימו בו התנאים לתשלום דמי הטיפול לארגון הזכאי להם כאילו חלה עליו תקנה 2א.

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 442

(11) חבר בארגון מעבידים שבין מטרותיו טיפול ביחסי עבודה לגבי חבריו, זולת אם הוכיח ארגון המעבידים הזכאי לדמי הטיפול שארגון המעבידים שהמעביד חבר בו אינו עוסק למעשה בטיפול ביחסי עבודה כאמור; ואולם -

בקשת פרטים

4.    (א)  מעביד החייב בתשלום דמי טיפול חייב למסור פרטים האמורים בתקנות 1, 2 ו-3(11) בנוגע למפעלו, על פי דרישת ארגון מעבידים הזכאי לקבל ממנו דמי טיפול.

(ב)  לא מסר מעביד פרטים שנדרשו ממנו כאמור בתקנת משנה (א) לגבי שנה פלונית, רשאי ארגון המעבידים הזכאי לדמי טיפול לקבל מאותו מעביד בעד אותה שנה דמי טיפול בסכום השווה לדמי הטיפול שהגיעו ממנו בעד השנה שלגביה מסר לאחרונה פרטים כאמור, כשהוא מוגדל לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, אלא אם כן הוכיח המעביד כי דמי הטיפול המגיעים ממנו לפי תקנות אלה סכומם נמוך יותר; לענין זה, "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני תום השנה שלענין שכר העבודה ששילם בה לעובדיו מסר המעביד פרטים לאחרונה.

מיום 1.1.1990

תק' תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 442

4. (א) מעביד החייב בתשלום דמי טיפול חייב למסור פרטים האמורים בתקנות 1, 2 ו-3(11) בנוגע למפעלו, על פי דרישת ארגון מעבידים הזכאי לקבל ממנו דמי טיפול.

(ב) לא מסר מעביד פרטים שנדרשו ממנו כאמור בתקנת משנה (א) לגבי שנה פלונית, רשאי ארגון המעבידים הזכאי לדמי טיפול לקבל מאותו מעביד בעד אותה שנה דמי טיפול בסכום השווה לדמי הטיפול שהגיעו ממנו בעד השנה שלגביה מסר לאחרונה פרטים כאמור, כשהוא מוגדל לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי, אלא אם כן הוכיח המעביד כי דמי הטיפול המגיעים ממנו לפי תקנות אלה סכומם נמוך יותר; לענין זה, "המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני תום השנה שלענין שכר העבודה ששילם בה לעובדיו מסר המעביד פרטים לאחרונה.

תחילה והוראת שעה

5.    תחילתן של תקנות אלה ביום ט"ו בתמוז תשל"ז (1 ביולי 1977); מעביד שתקנות אלה חלות עליו בשנת 1977 ישלם חלק יחסי מדמי הטיפול החלים עליו בשנה זו.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות הסכמים קיבוציים (תשלום דמי טיפול ארגוני-מקצועי לארגון מעבידים), תשל"ז-1977".

י"ב בסיון תשל"ז (29 במאי 1977)                                       משה ברעם

                                                                                                              שר העבודה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ז מס' 3729 מיום 26.6.1977 עמ' 2025.

תוקנו ק"ת תשל"ט מס' 3973 מיום 26.4.1979 עמ' 1020 – תק' תשל"ט-1979; תחילתן ביום 1.4.1979.

ק"ת תש"ם מס' 4147 מיום 21.7.1980 עמ' 2107 – תק' תש"ם-1980; תחילתן ביום 1.7.1980. ת"ט ק"ת תש"ם מס' 4155 מיום 14.8.1980 עמ' 2220.

ק"ת תשמ"ד מס' 4661 מיום 6.7.1984 עמ' 1913 – תק' תשמ"ד-1984.

ק"ת תש"ן מס' 5254 מיום 8.3.1990 עמ' 442 – תק' תש"ן-1990; תחילתן ביום 1.1.1990 ור' תקנה 9 לענין הוראת שעה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות