נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), תשנ"ב-1991

 

 

בטחון – התגוננות אזרחית

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

 

פרק ב': מסירת פרטים על חמרים מסוכנים

Go

2

סעיף 2

חובה למסור פרטים

Go

2

סעיף 3

פרטים על שינויים

Go

2

 

פרק ג': פיקוח על חמרים מסוכנים

Go

2

סעיף 4

הגדרה

Go

2

סעיף 5

צו בדבר נקיטת אמצעים

Go

2

סעיף 6

נקיטת אמצעים בידי הרשות

Go

2

סעיף 7

מכירת חומ"ס

Go

3

סעיף 8

השמדת החומ"ס

Go

3

 

פרק ד': העברת חומרים מסוכנים

Go

3

סעיף 8א

הגדרות

Go

3

סעיף 8ב

איסור שינוע חומר מסוכן

Go

3

סעיף 8ג

חובת הודעה על העברת חומר מסוכן

Go

4

סעיף 8ד

פרסום אישור כללי

Go

4

סעיף 8ה

נוהל למסירת מידע לגופים ציבוריים

Go

4

סעיף 8ו

שמירת דינים

Go

4

סעיף 9

ביטול

Go

4

סעיף 10

תחילה

Go

4

 

תוספת

Go

5

 


תקנות ההתגוננות האזרחית (חמרים מסוכנים), תשנ"ב-1991*

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 22ב(א)(1), (2) ו-(3) ו-27(ג) לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 (להלן - החוק), אני מתקין תקנות אלה:

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

תק' תשס"ב-2002 תק' תשע"ח-2018

           "חומר מסוכן" ו"חומ"ס" – חומר שהוכרז חומר מסוכן בצו האכרזה;

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

"חומר מסוכן" וחמ"ס ו"חומ"ס" – חומר שהוכרז חומר מסוכן בצו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חמרים מסוכנים), תשנ"ב-1991;

 

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2680

"חומר מסוכן" ו"חומ"ס" – חומר שהוכרז חומר מסוכן בצו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חמרים מסוכנים), תשנ"ב-1991 בצו האכרזה;

תק' תשס"ב-2002

           "הרשות" – ראש הג"א, מפקד הג"א מחוזי או ראש מרכז חומ"ס במפקדת ראש הג"א או מי שכל אחד מהם הסמיכו לענין תקנות אלה;

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

החלפת הגדרת "הרשות"

הנוסח הקודם:

"הרשות" – ראש מרכז חמ"ס במפקדת ראש הג"א או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה;

           "מחזיק" – מי שברשותו מצוי חומר מסוכן לרבות בעל המקרקעין שהחומר המסוכן מצוי בהם;

           "מפעל" – לרבות מיתקן וחצרים אחרים שבהם מוחזק חומר מסוכן;

תק' תשע"ח-2018

           "צו האכרזה" – צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים), התשנ"ה-1995;

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2680

הוספת הגדרת "צו האכרזה"

תק' תשע"ח-2018

           "תקופת קרבות" "שעת התקפה" ו"הכרזה על מצב הכן" – (נמחקה).

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2680

מחיקת הגדרת "תקופת קרבות" "שעת התקפה" ו"הכרזה על מצב הכן"

הנוסח הקודם:

"תקופת קרבות" "שעת התקפה" ו"הכרזה על מצב הכן" – כמשמעותם בחוק.

פרק ב': מסירת פרטים על חמרים מסוכנים

חובה למסור פרטים תק' תשס"ב-2002

2.    (א)  מחזיק חומ"ס ימסור לרשות, לא יאוחר מ-14 ימים מיום שדרשה זאת או מיום שהגיע לרשותו חומר מסוכן, לפי המוקדם, פרטים על –

(1)   המפעל שבו מוחזק החומ"ס שברשותו, לפי טופס 1 שבתוספת;

(2)   האחסון והצריכה של חומ"ס שברשותו, לפי טופס 2 שבתוספת;

תק' תשס"ב-2002

(3)   (נמחקה);

תק' תשפ"א-2021

(4)   (נמחקה).

תק' תשפ"א-2021

           (ב)  מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א), במועד הגשת בקשתו לחידוש היתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, ולא יאוחר ממועד פקיעת תוקף ההיתר האמור.

תק' תשפ"א-2021

           (ג)   מחזיק שאין ברשותו היתר רעלים כאמור בתקנת משנה (ב), ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) מדי שנתיים, בין 15 ל-31 בחודש דצמבר.

תק' תשפ"א-2021

           (ד)  מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), אף אם מסר במהלך אותה השנה פרטים לפי תקנת משנה (א) או לפי תקנה 3.

תק' תשפ"א-2021

           (ה)  בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הרשות רשאית לצוות כי מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) במועדים אחרים, מטעמים שיירשמו.

תק' תשפ"א-2021

           (ו)   הרשות רשאית לדרוש מהמחזיק למסור פרטים על אמצעי הבטיחות במפעל הנכללים בתיק מפעל כאמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993; על המחזיק למסור את המידע המבוקש לא יאוחר מ-14 ימים מיום שקיבל את הדרישה.

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

(א) מחזיק חמ"ס חומ"ס ימסור לרשות, לא יאוחר מ- 14 ימים מיום שדרשה זאת או מיום שהגיע לרשותו חומר מסוכן, לפי המוקדם, פרטים על -

(1) המפעל שבו מוחזק החמ"ס החומ"ס שברשותו, לפי טופס 1 שבתוספת;

(2) האחסון והצריכה של חמ"ס חומ"ס שברשותו, לפי טופס 2 שבתוספת;

(3) שינוע חמ"ס אליו וממנו, לפי טופס 3 שבתוספת;

(4) ארגון הבטיחות במפעל, בדו"ח לפי טופס 4 לפי טופס 3 שבתוספת.

 

מיום 16.2.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9184 מיום 16.2.2021 עמ' 2066

2. (א) מחזיק חומ"ס ימסור לרשות, לא יאוחר מ-14 ימים מיום שדרשה זאת או מיום שהגיע לרשותו חומר מסוכן, לפי המוקדם, פרטים על –

(1) המפעל שבו מוחזק החומ"ס שברשותו, לפי טופס 1 שבתוספת;

(2) האחסון והצריכה של חומ"ס שברשותו, לפי טופס 2 שבתוספת;

(3) (נמחקה);

(4) ארגון הבטיחות במפעל, בדו"ח לפי טופס 3 שבתוספת.

(ב) מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) בסוף כל שנה, בין ה-15 וה-31 בחודש דצמבר, אף אם מסר במהלך אותה שנה פרטים לפי תקנת משנה (א) או לפי תקנה 3.

(ב) מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א), במועד הגשת בקשתו לחידוש היתר רעלים לפי חוק החומרים המסוכנים, התשנ"ג-1993, ולא יאוחר ממועד פקיעת תוקף ההיתר האמור.

(ג) מחזיק שאין ברשותו היתר רעלים כאמור בתקנת משנה (ב), ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) מדי שנתיים, בין 15 ל-31 בחודש דצמבר.

(ד) מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (ב) או (ג), אף אם מסר במהלך אותה השנה פרטים לפי תקנת משנה (א) או לפי תקנה 3.

(ה) בלי לגרוע מהאמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הרשות רשאית לצוות כי מחזיק ימסור לרשות פרטים כאמור בתקנת משנה (א) במועדים אחרים, מטעמים שיירשמו.

(ו) הרשות רשאית לדרוש מהמחזיק למסור פרטים על אמצעי הבטיחות במפעל הנכללים בתיק מפעל כאמור בתקנה 4 לתקנות רישוי עסקים (מפעלים מסוכנים), התשנ"ג-1993; על המחזיק למסור את המידע המבוקש לא יאוחר מ-14 ימים מיום שקיבל את הדרישה.

פרטים על שינויים תק' תשס"ב-2002

3.    (א)  חל שינוי לגבי חומ"ס שנמסרו עליו פרטים, לענין פריט 4 בטופס 1 או לענין טופס 2, יודיע עליו המחזיק לרשות לפי הטפסים האמורים, תוך 14 ימים מיום שחל השינוי.

           (ב)  נמסרו פרטים על שינויים כאמור בתקנת משנה (א) והרשות דרשה מן המחזיק, עקב המידע החדש שהגיע אליה, מסירת פרטים נוספים מתוך אלה המפורטים בטפסים שבתוספת, חייב המחזיק למסור את הפרטים לא יאוחר מ-14 ימים מיום שקיבל את הדרישה.

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

(א) חל שינוי לגבי חמ"ס חומ"ס שנמסרו עליו פרטים, לענין פריט 4 בטופס 1 או לענין טופס 2, יודיע עליו המחזיק לרשות לפי הטפסים האמורים, תוך 14 ימים מיום שחל השינוי.

פרק ג': פיקוח על חמרים מסוכנים

הגדרה תק' תשס"ב-2002

4.    בפרק זה, "מחזיק" - מחזיק שמסר פרטים לפי פרק ב' לגבי חומ"ס שהוא עדין מחזיק בו או שחייב במסירת פרטים כאמור או ששמו נקוב בפרטים שנמסרו כאמור, כמחזיק החומ"ס.

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

4. בפרק זה, "מחזיק" - מחזיק שמסר פרטים לפי פרק ב' לגבי חמ"ס חומ"ס שהוא עדין מחזיק בו או שחייב במסירת פרטים כאמור או ששמו נקוב בפרטים שנמסרו כאמור, כמחזיק החמ"ס החומ"ס.

צו בדבר נקיטת אמצעים תק' תשס"ב-2002 תק' תשע"ח-2018

5.    הרשות רשאית בצו להורות למחזיק לנקוט, תוך המועד הנקוב בצו, אמצעים שיפורטו בו, כדי למנוע בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו של החומ"ס; נקיטת אמצעים כאמור יכול שתחייב את המחזיק להעביר את החומ"ס למבנה מסוג אחר או למקום אחר, או להקטין את כמויות החומ"ס שהוא מחזיק.

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

5. הרשות רשאית בצו להורות למחזיק לנקוט, תוך המועד הנקוב בצו, אמצעים שיפורטו בו, כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו של החמ"ס החומ"ס; נקיטת אמצעים כאמור יכול שתחייב את המחזיק להעביר את החומ"ס למבנה מסוג אחר או למקום אחר, או להקטין את כמויות החמ"ס החומ"ס שהוא מחזיק.

 

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2680

5. הרשות רשאית בצו להורות למחזיק לנקוט, תוך המועד הנקוב בצו, אמצעים שיפורטו בו, כדי למנוע בתקופת קרבות בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש אגב החזקתו של החומ"ס; נקיטת אמצעים כאמור יכול שתחייב את המחזיק להעביר את החומ"ס למבנה מסוג אחר או למקום אחר, או להקטין את כמויות החומ"ס שהוא מחזיק.

נקיטת אמצעים בידי הרשות תק' תשס"ב-2002 תק' תשע"ח-2018

6.    (א)  נמצא חומ"ס במקום פלוני בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתוקפה, לגבי אותו מקום, הכרזה על מצב מיוחד בעורף כמשמעו בסעיף 9ג לחוק, רשאית הרשות שנתנה את הצו כאמור בתקנה 5, בין שנתנה אותו לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין לאחריהן –

(1)   לבצע את הצו במקומו של המחזיק שניתן לו הצו ולגבות ממנו את הוצאות ביצועו;

תק' תשס"ב-2002

(2)   לסגור את המפעל שבו מוחזק החומ"ס, כולו או חלקו.

           (ב)  הרשות רשאית להשתמש בסמכויותיה לפי תקנת משנה (א) אף אם טרם חלף המועד הנקוב בצו לביצועו.

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

(א) נמצא חמ"ס חומ"ס במקום פלוני בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתוקפה, לגבי אותו מקום, הכרזה על מצב הכן, או על מצב מיוחד בעורף כמשמעו בסעיף 9ג לחוק, רשאית הרשות שנתנה את הצו כאמור בתקנה 5, בין שנתנה אותו לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין לאחריהן –

(1) לבצע את הצו במקומו של המחזיק שניתן לו הצו ולגבות ממנו את הוצאות ביצועו;

(2) לסגור את המפעל שבו מוחזק החמ"ס החומ"ס, כולו או חלקו.

 

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2680

(א) נמצא חומ"ס במקום פלוני בשעת התקפה או בשעה שעומדת בתוקפה, לגבי אותו מקום, הכרזה על מצב הכן, או על מצב מיוחד בעורף כמשמעו בסעיף 9ג לחוק, רשאית הרשות שנתנה את הצו כאמור בתקנה 5, בין שנתנה אותו לפני ההכרזה או תחילת ההתקפה ובין לאחריהן –

מכירת חומ"ס תק' תשס"ב-2002

7.    (א)  חומ"ס שהוראות תקנה 6 חלות עליו, רשאית הרשות למכור אם לדעתה –

(1)   הוצאת ביצוע הצו גבוהות ביחס לערך החומ"ס;

(2)   ביצוע הצו כרוך בקשיים שאינה יכולה, בנסיבות הענין, לעמוד בהם.

תק' תשע"ח-2018

           (ב)  לא יימכר חומ"ס כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן שוכנעה הרשות כי הקונה המיועד יחזיק את החומ"ס בתנאים שיש בהם כדי למנוע בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש.

           (ג)   המחזיק יוזמן להיות נוכח במעמד מכירת החומ"ס ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.

           (ד)  נמכר החומ"ס, ייערך במעמד מכירתו פרוטוקול של המכירה שבו יפורטו שם החומ"ס, משקלו או כמותו והמחיר שהושג תמורתו; הפרוטוקול ייחתם ביד הקונה וביד הרשות ואם נכח המחזיק במקום – גם ביד המחזיק; סירב המחזיק לחתום – יצויין הדבר בפרוטוקול.

           (ה)  תמורת החומ"ס, בניכוי הוצאות מכירתו, תימסר למחזיק.

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

7. (א) חמ"ס חומ"ס שהוראות תקנה 6 חלות עליו, רשאית הרשות למכור אם לדעתה -

(1) הוצאת ביצוע הצו גבוהות ביחס לערך החמ"ס החומ"ס;

(2) ביצוע הצו כרוך בקשיים שאינה יכולה, בנסיבות הענין, לעמוד בהם.

(ב) לא יימכר חמ"ס חומ"ס כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן שוכנעה הרשות כי הקונה המיועד יחזיק את החומ"ס בתנאים שיש בהם כדי למנוע בתקופת קרבות סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש.

(ג) המחזיק יוזמן להיות נוכח במעמד מכירת החמ"ס החומ"ס ככל שהדבר ניתן בנסיבות הענין.

(ד) נמכר החמ"ס החומ"ס, ייערך במעמד מכירתו פרוטוקול של המכירה שבו יפורטו שם החמ"ס החומ"ס, משקלו או כמותו והמחיר שהושג תמורתו; הפרוטוקול ייחתם ביד הקונה וביד הרשות ואם נכח המחזיק במקום - גם ביד המחזיק; סירב המחזיק לחתום - יצויין הדבר בפרוטוקול.

(ה) תמורת החמ"ס החומ"ס, בניכוי הוצאות מכירתו, תימסר למחזיק.

 

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2681

(ב) לא יימכר חומ"ס כאמור בתקנת משנה (א) אלא אם כן שוכנעה הרשות כי הקונה המיועד יחזיק את החומ"ס בתנאים שיש בהם כדי למנוע בתקופת קרבות בעת מצב מיוחד בעורף או בשעת התקפה סכנה לחיי אדם או לבריאותו או פגיעה ברכוש.

השמדת החומ"ס תק' תשס"ב-2002

8.    (א)  נתקיימו לגבי חומ"ס התנאים שבתקנה 7(א) ולא מצאה הרשות קונה לחומ"ס, רשאית היא להשמידו או להורות למחזיק להשמידו.

           (ב)  הרשות רשאית להשמיד חומ"ס מיד, בעצמה או להורות למחזיק על השמדתו המידית גם ללא נסיון למכרו, אם שוכנעה כי יש בהשמדתו כדי למנוע סכנה של ממש לחיי אדם או לבריאותו.

           (ג)   הוצאות השמדתו של החומ"ס יחולו על המחזיק.

מיום 14.6.2002

תק' תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676

השמדת החמ"ס החומ"ס

8. (א) נתקיימו לגבי חמ"ס חומ"ס התנאים שבתקנה 7(א) ולא מצאה הרשות קונה ל חמ"ס חומ"ס, רשאית היא להשמידו או להורות למחזיק להשמידו.

(ב) הרשות רשאית להשמיד חמ"ס חומ"ס מיד, בעצמה או להורות למחזיק על השמדתו המידית גם ללא נסיון למכרו, אם שוכנעה כי יש בהשמדתו כדי למנוע סכנה של ממש לחיי אדם או לבריאותו.

(ג) הוצאות השמדתו של החמ"ס החומ"ס יחולו על המחזיק.

תק' תשע"ח-2018

פרק ד': העברת חומרים מסוכנים

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2681

הוספת פרק ד'

הגדרות תק' תשע"ח-2018

8א.     בפרק זה –

           "אישור כללי" – אישור כללי להעברת חומר מסוכן;

           "היתר" – היתר כאמור בתקנה 8ב(א)(1);

           "העברה" – כל העברה של חומר מסוכן באמצעי תחבורה יבשתי, ימי או אווירי, למעט העברה תפעולית בתוך אתר;

           "חומר מסוכן פטור" – כל אחד מאלה:

(1)   חומר מסוכן מוצק, למעט חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו מספרה של קבוצה 1 או 5.2 או מספר או"ם 1942 או 2067;

(2)   חומר מסוכן שברשימת החומרים צוין לצד שמו מספרה של קבוצה 0 או 2.2, ולא צוין מספרה של קבוצה אחרת;

(3)   חומר מסוכן שהוא תערובת שיותר מ-90% ממנה הוא חומר שאינו חומר מסוכן;

           "קבוצה" – קבוצה ראשית או קבוצה משנית שלה, אשר מספרה צוין ברשימת החומרים לצד שמו של חומר מסוכן;

           "רשימת החומרים" – כהגדרתה בצו האכרזה;

           "שינוע" – העברה היוצאת ממקום המצוי במצב מיוחד בעורף, העוברת דרך מקום כאמור או המסתיימת בו.

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2681

הוספת תקנה 8א

איסור שינוע חומר מסוכן תק' תשע"ח-2018

8ב.     (א)  בעת מצב מיוחד בעורף, לא ישנע אדם חומר מסוכן, לא ימסור לאחר חומר מסוכן לשם שינוע ולא יזמין אדם לשנע בעבורו חומר מסוכן, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

(1)   הרשות נתנה למחזיק היתר בכתב לשינוע, והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו בהיתר;

(2)   הרשות נתנה אישור כללי, והשינוע מבוצע בהתאם לתנאים שנקבעו באישור הכללי;

(3)   החומר המסוכן הוא חומר מסוכן פטור.

           (ב)  בהיתר ובאישור כללי רשאית הרשות לקבוע תנאים וסייגים לגבי כמות החומר המסוכן, האזורים שבהם יעבור החומר המסוכן במהלך השינוע, כלי התעבורה שבו יועבר, לרבות האמצעים שבהם יצויד למניעת פיזור החומר המסוכן, לגילוי פיזור כאמור ולדיווח עליו, הימים או השעות שבהם בלבד יהיה מותר לשנע את החומר המסוכן והצוות שילווה את החומר המסוכן או שיעמוד בכוננות לשם טיפול במצב שבו החומר דלף או התפזר, אם יקרה, וכן כל תנאי אחר שייראה לרשות נחוץ כדי למנוע סיכון לחיי אדם או לרכוש כתוצאה מהשינוע.

           (ג)   אם חומר מסוכן אמור להיפרק במקום שמצוי במצב מיוחד בעורף, יראו היתר או אישור כללי כמותנים בכך שהאדם המקבל את החומר המסוכן יאחסנו בהתאם להוראות כל צו שניתן לו לפי תקנות ההתגוננות האזרחית (דרכי החסנה של חומרים מסוכנים), התשע"ד-2014, וכי הוא מקיים כל צו שניתן לו לפי תקנות אלה לגבי חומר מסוכן באותו מקום, זאת נוסף על כל תנאי אחר שבהיתר או באישור הכללי, אלא אם כן נקבע אחרת בהיתר או באישור הכללי.

           (ד)  ניתן לאחד המחזיקים היתר לשינוע, פטורים המחזיקים האחרים מבקשת היתר כאמור.

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2681

הוספת תקנה 8ב

חובת הודעה על העברת חומר מסוכן תק' תשע"ח-2018

8ג.      (א)  בעת מצב מיוחד בעורף לא יעביר אדם חומר מסוכן ממקום למקום, לא ימסור לאחר חומר מסוכן לשם העברתו ולא יזמין אדם להעביר בעבורו חומר מסוכן, אלא אם כן מתקיים אחד מאלה:

(1)   נמסרה לרשות הודעה על ההעברה עשרים וארבע שעות לפחות לפני המועד שבו צפוי החומר המסוכן לצאת מהמקום שבו הוא נמצא;

(2)   הרשות נתנה אישור כללי, וההעברה מבוצעת בהתאם לתנאים שנקבעו באישור הכללי;

(3)   החומר המסוכן הוא חומר מסוכן פטור.

           (ב)  הודעה כאמור בתקנת משנה (א)(1) תכלול את הפרטים האלה:

(1)   סוג החומר המסוכן וכמותו;

(2)   האופן שבו ארוז החומר המסוכן;

(3)   כלי התחבורה שבו יועבר החומר המסוכן ופרטי הזהות של בעליו, והאמצעים המותקנים בו לשם מניעת סכנה מהחומר המסוכן ולשם גילוי מצב שבו החומר דלף או התפזר, אם יקרה, ומסירת דיווח על גילוי כאמור;

(4)   מועד היציאה המתוכנן ומועד ההגעה הצפוי;

(5)   נתיב ההעברה המתוכנן.

           (ג)   מסר אחד המחזיקים הודעה לפי תקנת משנה (א)(1), פטורים המחזיקים האחרים ממסירת הודעה כאמור.

           (ד)  אין באמור בתקנה זאת כדי לפטור אדם מקיום תנאי בהיתר או באישור כללי המחייב מסירת הודעה, ובכלל זה הודעה על תחילת ההעברה או על סיומה.

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2682

הוספת תקנה 8ג

פרסום אישור כללי תק' תשע"ח-2018

8ד.     הרשות תפרסם אישור כללי שנתנה באתר האינטרנט של פיקוד העורף, אלא אם כן סברה כי מטעמי ביטחון המדינה אין לפרסמו; סברה כך, תביאו לידיעת כל המחזיקים הנוגעים בדבר.

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2683

הוספת תקנה 8ד

נוהל למסירת מידע לגופים ציבוריים תק' תשע"ח-2018

8ה.     הרשות תקבע נוהל למסירת מידע בדבר מתן היתרים ובדבר מתן הודעות לפי תקנה 8ג(א)(1) לגוף ציבורי שמידע כאמור דרוש לו לשם מילוי תפקידו לפי דין.

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2683

הוספת תקנה 8ה

שמירת דינים תק' תשע"ח-2018

8ו.      הוראות פרק זה באות להוסיף על האמור בכל דין ולא לגרוע ממנו.

מיום 20.9.2018

תק' תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2683

הוספת תקנה 8ו

ביטול

9.    בטלות –

(1)   תקנות ההתגוננות האזרחית (פרטים על חמרים רעילים), תש"ל-1969;

(2)   תקנות ההתגוננות האזרחית (פיקוח על החזקת חמרים רעילים), תש"ל-1970.

תחילה

10.   תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן.

 

תק' תשס"ב-2002 תק' תשפ"א-2021

תוספת

(תקנות 2(א) ו-3)

(הושמטה)

 

 

י"ח באב תשנ"א (29 ביולי 1991)                            משה ארנס

                                                                                                  שר הבטחון

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ב מס' 5388 מיום 6.10.1991 עמ' 213.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6167 מיום 15.5.2002 עמ' 676 – תק' תשס"ב-2002; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ח מס' 8062 מיום 21.8.2018 עמ' 2680 – תק' תשע"ח-2018; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"א מס' 9184 מיום 16.2.2021 עמ' 2066 – תק' תשפ"א-2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות