נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים), תשנ"ה-1995

בטחון – התגוננות אזרחית

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

אכרזה על חומר מסוכן

סעיף 2

2

Go

ביטול

סעיף 3


צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים), תשנ"ה-1995*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 22א לחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור:

הגדרות

1.    בצו זה, "רשימת החומרים" - רשימת החומרים המסוכנים שפרסם מרכז המידע הארצי לחומרים מסוכנים במפקדת ראש הג"א, המפיעה בתוספת.

אכרזה על חומר מסוכן

2.    כל חומר מן החומרים המפורטים ברשימת החומרים, בכמות הנקובה בה לצד שמו או בכמות העולה עליה, מוכרז בזה חומר מסוכן לענין החוק.

ביטול

3.    צו ההתגוננות האזרחית (אכרזה על חומרים מסוכנים), תשנ"ב-1991 - בטל.

צו תשנ"ז-1996 צו תשס"א-2000 צו תשס"ה-2004 צו תשע"א-2010

תוספת

(סעיף 1)

(הושמטה)

י"ב בשבט תשנ"ה (13 בינואר 1995)                       יצחק רבין

                                                                                                 שר הביטחון* פורסם ק"ת תשנ"ה מס' 5665 מיום 21.2.1995 עמ' 889.

תוקן ק"ת תשנ"ז מס' 5787 מיום 10.10.1996 עמ' 26 – צו תשנ"ז-1996; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"א מס' 6072 מיום 24.12.2000 עמ' 198 – צו תשס"א-2000; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשס"ה מס' 6353 מיום 20.12.2004 עמ' 222 – צו תשס"ה-2004; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ק"ת תשע"א מס' 6944 מיום 30.11.2010 עמ' 214 – צו תשע"א-2010; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות