נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

סעיף 1

רישום חברה וטפסים

Go

2

סעיף 2

העברת מניות והקצאת מניות

Go

2

סעיף 3

הפסקת כהונה של רואה חשבון מבקר

Go

2

סעיף 4

דוח שנתי

Go

2

סעיף 5

הודעה בדבר שינויים בדירקטוריון

Go

3

סעיף 6

הגדלת הון רשום או ביטולו

Go

3

סעיף 7

שינויים בתקנון חברה

Go

3

סעיף 8

דיווח לרשם כדיווח על שינוי תקנון

Go

3

סעיף 9

שינוי מען משרד רשום

Go

3

סעיף 10

שינוי סוגי חברות

Go

3

סעיף 11

סמכות החותם ואימות החתימה

Go

3

סעיף 12

רישום שעבוד

Go

3

סעיף 13

דיווחים של חברה ציבורית

Go

4

סעיף 14

סכומים שמותר לחברה לגבות

Go

4

סעיף 15

מועד הדיווח

Go

4

סעיף 16

אימות

Go

4

סעיף 16א

הוראות כלליות לעניין בקשה מקוונת דוח מקוון ומסמך מקוון

Go

4

סעיף 16ב

בקשה מקוונת לרישום חברה

Go

5

סעיף 16ג

דוח מקוון

Go

5

סעיף 17

מילוי טופס בחסר   הפרת חובת דיווח

Go

5

סעיף 17א

רישום בידי הרשם

Go

5

סעיף 18

תחילה

Go

5

סעיף 19

תוקף

Go

6

סעיף 20

תיקון תקנות תשמ"ט

Go

6

 

תוספת

Go

6

 


תקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), תש"ס-1999*

תק' תשע"ה-2015

           בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 38(ב), 39(ד), 44, 126(ב), 141, 292(1) ו-366 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – החוק), ולפי סעיף 189 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 1.11.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7539 מיום 4.8.2015 עמ' 1426

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 8, 38(ב), 39(ד), 44, 126(ב), 141, 292(1) ו-366 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – החוק), ולפי סעיף 189 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983 (להלן – הפקודה), ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

רישום חברה וטפסים תק' תשע"ו-2016

1.       (א)  המבקש לרשום חברה יגיש לרשם בקשה, לפי טופס 1 שבתוספת, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים; הבקשה תכלול הצהרה של כל אחד מבעלי המניות הראשונים ויצורפו לה העתק מתקנון החברה, כאמור בסעיפים 8 ו-23 לחוק והצהרת כל אחד מן הדירקטורים הראשונים כמפורט בטופס 2 שבתוספת.

           (ב)  חברה שמענה הרשום הוא במענו של אדם אחר, תציין גם את שמו של אותו אדם.

           (ג)   שמו של החותם על טפסים 1 ו-2, מספר הזהות שלו וחתימתו על גבי הטפסים יאומתו בידי עורך דין, אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

תק' תשע"ו-2016

           (ד)  העתק של תקנון החברה המצורף לבקשה לפי תקנת משנה (א), יכול שיהיה בשפה האנגלית, למעט אם החברה היא חברה לתועלת הציבור.

תק' תשפ"א-2021

(ה) בעל מניות יציין אם הוא מחזיק את המניות בנאמנות כאמור בסעיף 131 לחוק, במקום המיועד לכך בטופס 1 שבתוספת; החזיק בעל המניות מניות בנאמנות כאמור – יצהיר כי תנאי הכשירות שבהצהרת בעלי המניות הראשונים לפי אותו טופס מתקיימים גם לגבי הנהנה.

מיום 17.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7647 מיום 17.4.2016 עמ' 1038

1. (א) המבקש לרשום חברה יגיש לרשם בקשה, לפי טופס 1 שבתוספת, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים; לבקשה יצורפו העתק מתקנון החברה, כאמור בסעיפים 8 ו-23 לחוק והצהרת כל אחד מבעלי המניות וכל אחד מן הדירקטורים הראשונים, כמפורט בטפסים 1 ו-2 שבתוספת, בהתאמה.

(א) המבקש לרשום חברה יגיש לרשם בקשה, לפי טופס 1 שבתוספת, שמולאו בה כל הפרטים הנדרשים; הבקשה תכלול הצהרה של כל אחד מבעלי המניות הראשונים ויצורפו לה העתק מתקנון החברה, כאמור בסעיפים 8 ו-23 לחוק והצהרת כל אחד מן הדירקטורים הראשונים כמפורט בטופס 2 שבתוספת.

(ב) חברה שמענה הרשום הוא במענו של אדם אחר, תציין גם את שמו של אותו אדם.

(ג) שמו של החותם על טפסים 1 ו-2, מספר הזהות שלו וחתימתו על גבי הטפסים יאומתו בידי עורך דין, אשר יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

(ד) העתק של תקנון החברה המצורף לבקשה לפי תקנת משנה (א), יכול שיהיה בשפה האנגלית, למעט אם החברה היא חברה לתועלת הציבור.

 

מיום 26.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9118 מיום 26.1.2021 עמ' 1686

הוספת תקנת משנה 1(ה)

העברת מניות והקצאת מניות תק' תשס"ו-2006 תק' תשע"ה-2015 תק' תשפ"א-2021

2.       (א)  הודעות לרשם על העברת מניות והקצאת מניות, בחברה פרטית, ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, לפי הענין; החותם על ההודעה או מגיש הדוח המקוון לפי תקנה 16ג יציין על גבי הטופס כי הפעולה המדווחת נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק.

תק' תשס"ו-2006

           (ב)  שמו של החותם על טפסים 3 ו-4, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

מיום 20.5.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 585

2. (א) הודעות לרשם על העברת מניות והקצאת מניות, בחברה פרטית, ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, לפי הענין; החותם על ההודעה יציין על גבי הטופס כי הפעולה המדווחת נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק.

(ב) שמו של החותם על טפסים 3 ו-4, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

 

מיום 1.11.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7539 מיום 4.8.2015 עמ' 1426

(א) הודעות לרשם על העברת מניות והקצאת מניות, בחברה פרטית, ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, לפי הענין; החותם על ההודעה או מגיש הדוח המקוון לפי תקנה 16ג יציין על גבי הטופס כי הפעולה המדווחת נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק.

 

מיום 26.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9118 מיום 26.1.2021 עמ' 1686

(א) הודעות לרשם על העברת מניות והקצאת מניות, בחברה פרטית שאינה תאגיד מדווח, ייערכו לפי טפסים 3 ו-4 שבתוספת, לפי הענין; החותם על ההודעה או מגיש הדוח המקוון לפי תקנה 16ג יציין על גבי הטופס כי הפעולה המדווחת נרשמה במרשם בעלי המניות המתנהל בחברה לפי סעיף 130 לחוק.

(א1) החותם על ההודעה או המגיש את הדוח המקוון כאמור בתקנת משנה (א), יציין במקום המיועד לכך בטפסים 3 או 4 שבתוספת, לפי העניין, אם המניות שהועברו או שהוקצו מוחזקות בנאמנות כאמור בסעיף 131 לחוק.

הפסקת כהונה של רואה חשבון מבקר תק' תשס"ו-2006

3.    חברה פרטית תדווח לרשם על הפסקת כהונתו של רואה חשבון מבקר ועל מינוי של רואה חשבון מבקר, כאמור בסעיף 159 לחוק.

מיום 20.5.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 585

3. חברה פרטית תדווח לרשם על הפסקת כהונתו של רואה חשבון מבקר ועל מינוי של רואה חשבון מבקר, כאמור בסעיף 159 לחוק.

דוח שנתי תק' תשע"ה-2015

4.    (א)  חברה פרטית תשלח לרשם, אחת לשנה, דין וחשבון שנתי לפי טופס 5 שבתוספת, חתום בידי יושב ראש הדירקטוריון או דירקטור שהדירקטוריון הסמיכו לכך או בלא חתימה כאמור, אם הדוח מוגש כדוח מקוון לפי תקנות 16א ו-16ג; בדוח השנתי יצוין, בין השאר, כי החברה ערכה דוחות כספיים שבוקרו בידי רואה חשבון מבקר ושאושרו ונחתמו בידי הדירקטוריון כאמור בסעיפים 171 ו-172 לחוק, והתאריך אשר לגביו נערך המאזן כאמור בסעיף 172 לחוק; כמו כן יצוין בדוח השנתי כי נתקיים האמור בסעיף 174 לחוק, תוך ציון המועד שבו נתקיימה האסיפה השנתית האחרונה שבה הוצגו הדוחות, אלא אם כן נתקיים בחברה האמור בתקנת משנה (ב).

תק' תשס"ח-2008

           (א1)        שמו של החותם על טופס 5, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי אחד מאלה:

(1)   עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו;

(2)   רואה החשבון שביקר את הדוחות הכספיים של שנת הדוח וסייע בהכנת הדוח.

           (ב)  נקבע בתקנונה של חברה פרטית כי אינה חייבת לקיים אסיפה שנתית כקבוע בסעיף 61(א) לחוק, ולא קיימה החברה אסיפה שנתית, יצוין הדבר בדוח וכן יצוין בו אם הדוחות הכספיים נשלחו לבעלי המניות כאמור בסעיף 61(ב) לחוק והמועד שבו הם נשלחו.

           (ג)   חברה פרטית לא פעילה שמתקיימות בה ההוראות והתנאים שנקבעו לפי סעיף 158(א) לחוק, אשר החליטה, כאמור בסעיף 172(ז) לחוק, כי אין היא חייבת בהגשת דוחות כספיים, תציין זאת בדוח השנתי.

           (ד)  חברה פרטית שבמועד משלוח הדוח השנתי יש לה מנהל כללי, או מנהל עסקים ראשי או אדם אחר האחראי לניהולה השוטף, תציין את פרטיו המלאים בדוח השנתי במקום שנקבע לכך בטופס.

           (ה)  היה לחברה דירקטור שאינו תושב ישראל או אינו תאגיד ישראלי, תציין בדוח השנתי כי הפרטים והמסמכים שנדרש צירופם לפי תקנה 16 לדוח הראשון לגבי אותו דירקטור, לא השתנו; חל שינוי בפרט מהפרטים האמורים, תצרף החברה לדוח השנתי את המסמכים כנדרש לגבי הדוח הראשון לפי תקנה 16.

           (ו)   חברה פרטית תציין בדוח השנתי את שמו של רואה חשבון מבקר של החברה; לא היה לחברה רואה חשבון מבקר, תציין את פרק הזמן שחלף, מהמועד שבו אין לה רואה חשבון מבקר עד למועד הדוח השנתי.

           (ז)   חברה פרטית אשר מינתה נושא משרה לענין סעיף 39 לחוק או שמינתה אחראי לענין סעיף 360(ה) לחוק, רשאית לציין בדוח השנתי את שמו של נושא המשרה בחברה המוסמך לדווח לרשם בשם החברה ואת שם האחראי לקיום ההוראות והחובות כאמור בסעיף 354 לחוק.

תק' תשפ"א-2021

(ח) מגיש הדוח השנתי יציין במקום המיועד לכך בטופס 5 שבתוספת, אם בעל מניות בחברה מחזיק מניות בנאמנות כאמור בסעיף 131 לחוק.

מיום 20.5.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 585

הוספת תקנת משנה 4(א1)

 

מיום 9.9.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6708 מיום 9.9.2008 עמ' 1358

החלפת תקנת משנה 4(א1)

הנוסח הקודם:

(א1) שמו של החותם על טופס 5, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

 

מיום 1.11.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7539 מיום 4.8.2015 עמ' 1426

(א) חברה פרטית תשלח לרשם, אחת לשנה, דין וחשבון שנתי לפי טופס 5 שבתוספת, חתום בידי יושב ראש הדירקטוריון או דירקטור שהדירקטוריון הסמיכו לכך או בלא חתימה כאמור, אם הדוח מוגש כדוח מקוון לפי תקנות 16א ו-16ג; בדוח השנתי יצוין, בין השאר, כי החברה ערכה דוחות כספיים שבוקרו בידי רואה חשבון מבקר ושאושרו ונחתמו בידי הדירקטוריון כאמור בסעיפים 171 ו-172 לחוק, והתאריך אשר לגביו נערך המאזן כאמור בסעיף 172 לחוק; כמו כן יצוין בדוח השנתי כי נתקיים האמור בסעיף 174 לחוק, תוך ציון המועד שבו נתקיימה האסיפה השנתית האחרונה שבה הוצגו הדוחות, אלא אם כן נתקיים בחברה האמור בתקנת משנה (ב).

 

מיום 26.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9118 מיום 26.1.2021 עמ' 1686

הוספת תקנת משנה 4(ח)

הודעה בדבר שינויים בדירקטוריון

5.    (א)  חברה פרטית תודיע לרשם על שינויים שחלו בהרכב הדירקטוריון שלה לפי טופס 6 שבתוספת; בטופס יצוינו פרטיו של הדירקטור שחדל לכהן והמועד שבו חדל לכהן, וכן פרטיו של האדם שמונה לדירקטור ותאריך מינויו; נקבע כאמור בסעיף 221 לחוק, כי מועד תחילת כהונתו של דירקטור יחול לאחר מועד המינוי, יצוין בהודעה מועד תחילת הכהונה.

תק' תשס"ו-2006

           (ב)  (נמחקה).

תק' תשע"ה-2015

           (ג)   החותם על ההודעה או מגיש הדוח המקוון לפי תקנה 16ג יציין אם השינויים המפורטים בה בוצעו במרשם הדירקטורים המתנהל בחברה לפי סעיף 224 לחוק, אם לאו.

תק' תשס"ו-2006

           (ד)  שמו של החותם על טופס 6, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

מיום 20.5.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 585

(ב) חברה ציבורית תודיע לרשם כאמור בתקנת משנה (א).

(ג) החותם על ההודעה יציין אם השינויים המפורטים בה בוצעו במרשם הדירקטורים המתנהל בחברה לפי סעיף 224 לחוק, אם לאו.

(ד) שמו של החותם על טופס 6, מספר הזהות שלו וחתימתו יאומתו בידי עורך דין והוא יציין כי הזהיר את החותם על הצהרתו.

 

מיום 1.11.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7539 מיום 4.8.2015 עמ' 1426

(ג) החותם על ההודעה או מגיש הדוח המקוון לפי תקנה 16ג יציין אם השינויים המפורטים בה בוצעו במרשם הדירקטורים המתנהל בחברה לפי סעיף 224 לחוק, אם לאו.

הגדלת הון רשום או ביטולו תק' תשס"ו-2006

6.    חברה פרטית תדווח לרשם על הגדלת הון המניות הרשום שלה בטופס 7 שבתוספת, וכן תדווח לפי טופס 8 שבתוספת על ביטול הון המניות הרשום אם נתקבלה החלטה לפי סעיף 287.

מיום 20.5.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 586

6. (א) חברה פרטית תדווח לרשם על הגדלת הון המניות הרשום שלה בטופס 7 שבתוספת, וכן תדווח לפי טופס 8 שבתוספת על ביטול הון המניות הרשום אם נתקבלה החלטה לפי סעיף 287.

(ב) חברה ציבורית תדווח על שינוי התקנון לענין הגדלת הון רשום או ביטול הון מניות רשום לפי טפסים 7 ו-8, לפי הענין.

שינויים בתקנון חברה תק' תשס"ו-2006 תק' תשע"ו-2016

7.       (א)  חברה תודיע לרשם על שינויים בתקנונה כאמור בסעיף 20 לחוק לפי טופס 8א שבתוספת, זולת אם התקיים בהחלטה האמור בתקנה 8.

תק' תשע"ו-2016

           (א1)        מסמך שצורף לטופס 8א שבתוספת לפי סעיף ז' בטופס האמור, המפרט את התקנון החדש או את השינויים בתקנון הקיים, יכול שיהיה בשפה האנגלית, למעט אם החברה היא חברה לתועלת הציבור.

תק' תשס"ו-2006

           (ב)  חברה ציבורית תדווח כאמור בתקנת משנה (א) לגבי שינוי שם בלבד.

מיום 20.5.2006

תק' תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 586

7. (א) חברה תודיע לרשם על שינויים בתקנונה לפי סעיף 20 לחוק, ותציין בהודעה את התאריך שבו התקבלה החלטת האסיפה הכללית בדבר השינוי וכן שהאמור בהודעה משקף את האמור בפרוטוקול; שונה הנוסח של הוראה בתקנון, בלא שבוטלה ההוראה כולה, תציין החברה בהודעתה את השינוי וכן את הנוסח המלא של ההוראה בתקנון, כתיקונה, והכל זולת אם התקיים בהחלטה האמור בתקנה 8.

(ב) חברה ציבורית תדווח כאמור בתקנת משנה (א) לגבי שינוי שם בלבד.

 

מיום 17.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7647 מיום 17.4.2016 עמ' 1038

7. (א) חברה תודיע לרשם על שינויים בתקנונה לפי סעיף 20 לחוק, ותציין בהודעה את התאריך שבו התקבלה החלטת האסיפה הכללית בדבר השינוי וכן שהאמור בהודעה משקף את האמור בפרוטוקול; שונה הנוסח של הוראה בתקנון, בלא שבוטלה ההוראה כולה, תציין החברה בהודעתה את השינוי וכן את הנוסח המלא של ההוראה בתקנון, כתיקונה, והכל זולת אם התקיים בהחלטה האמור בתקנה 8.

(א) חברה תודיע לרשם על שינויים בתקנונה כאמור בסעיף 20 לחוק לפי טופס 8א שבתוספת, זולת אם התקיים בהחלטה האמור בתקנה 8.

(א1) מסמך שצורף לטופס 8א שבתוספת לפי סעיף ז' בטופס האמור, המפרט את התקנון החדש או את השינויים בתקנון הקיים, יכול שיהיה בשפה האנגלית, למעט אם החברה היא חברה לתועלת הציבור.

דיווח לרשם כדיווח על שינוי תקנון

8.    דיווח כדין, בטופס המתאים, על פעולה לפי החלטה של האסיפה הכללית המהווה גם שינוי בתקנון החברה, יראו בו גם הודעה על שינוי התקנון, אם נשלח במועד הקבוע בסעיף 21(ב) לחוק.

שינוי מען משרד רשום

9.    חברה תדווח לרשם על שינוי במען המשרד הרשום, לפי טופס 9 שבתוספת.

שינוי סוגי חברות

10.   חברה פרטית שהפכה לחברה ציבורית וחברה ציבורית שהפכה לחברה פרטית, תדווח על השינוי לרשם, כאמור בסעיף 343(א) לחוק; הפכה חברה ציבורית לחברה פרטית, תציין בהודעתה מיהם בעלי המניות בחברה הרשומים במרשם בעלי המניות, כמות המניות שבבעלות כל אחד מהם, וסוג המניות, אם קיים יותר מסוג אחד של מניות.

סמכות החותם ואימות החתימה

11.   מי שהוסמך לכך בחברה יחתום על כל הודעה, דוח וכל טופס המוגש לרשם לפי תקנות אלה, בציון שמו, מספר הזהות שלו ותפקידו בחברה ויצהיר כי הוא נושא משרה בחברה, המוסמך לדווח לרשם בשם החברה לפי סעיף 39 לחוק.

רישום שעבוד

12.     (א)  חברה תדווח לרשם על פרטי משכנתאות ושעבודים שיצרה, לפי טופס 10 שבתוספת, במועדים הקבועים לכך בפקודה.

           (ב)  ברישום שעבוד לפי הסכם מכר או שכירות, ניתן להוסיף הערה בטופס האמור, כי אין הרישום כשלעצמו מעיד על כוונת הצדדים להסכם, שהנכס נושא ההסכם ישמש כערובה לחיוב כאמור בסעיף 2(ב) לחוק המשכון, תשכ"ז-1967.

תק' תשע"ו-2016

           (ג)   מסמך שנמסר או התקבל אצל הרשם לפי סעיף 178 לפקודה, יכול שיהיה בשפה האנגלית.

מיום 17.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7647 מיום 17.4.2016 עמ' 1038

הוספת תקנת משנה 12(ג)

דיווחים של חברה ציבורית

13.   דיווח של חברה ציבורית שנשלח לרשם לפי סעיף 36 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, הכולל דיווח על שינויים שיש לדווח עליהם גם לפי תקנות אלה, יראו בו דיווח שניתן כדין לפי תקנות אלה; ואולם הרשם רשאי לדרוש נוסף על כך, גם דיווח לפי תקנות אלה, בנושאים שיפרט בדרישתו.

סכומים שמותר לחברה לגבות

14.   הסכום המרבי שרשאית חברה לגבות בעד מתן העתק ממסמכים כאמור בסעיף 126(א) לחוק הוא – 1 שקל חדש לכל עמוד, ורשאית היא להצמיד את הסכום האמור למדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אם חל שינוי מהמדד שפורסם לאחרונה לפני תחילתן של תקנות אלה עד המדד שפורסם לאחרונה לפני מועד התשלום.

מועד הדיווח

15.   דיווח לרשם לפי תקנות אלה, שלא נקבע לו מועד אחר, בין בחוק ובין בפקודה, ייעשה בתוך 14 ימים ממועד הפעולה או ההחלטה הטעונה דיווח.

אימות

16.   (א)  חברה תצרף לדוח הראשון שלה, לגבי יחיד שאינו תושב ישראל שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של דרכונו, מאומת באחת מאלה:

(1)   לפי סעיף 33 לפקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971 (להלן – פקודת הראיות);

(2)   בידי נוטריון מוסמך במדינה שבה הוצא הדרכון;

(3)   בידי עורך דין בעל רשיון לעריכת דין בישראל;

תק' תש"ס-2000

(4)   בידי נוטריון מוסמך במדינת מושבו של היחיד שאינו תושב ישראל.

           (ב)  חברה תצרף לדוח הראשון שלה לגבי תאגיד שהואגד מחוץ לישראל, שנדרש ציון מספר זהותו, העתק מתאים למקור של תעודת ההתאגדות או הרישום של התאגיד במדינה שבה הואגד, בצירוף אישור על קיומו של התאגיד באותו מועד, מאומת לפי תקנת משנה (א), בצירוף תרגום לעברית או לאנגלית, מאושר בידי נוטריון ומאומת כאמור.

           (ג)   בדוח השנתי יצוין כי לא חל שינוי בפרטים שדווחו לגבי דירקטור לפי תקנה זו; חל שינוי בפרטים כאמור, תדווח עליו החברה כאילו היה הדוח הראשון, ויצורפו המסמכים הנדרשים לפי תקנת משנה (א) או (ב).

           (ד)  עורך דין או נוטריון שאישר מסמך לפי תקנה זו, יציין על גבי הטופס או המסמך את שמו, מענו, מספרי טלפון ופקסימיליה שלו ומספר רשיונו.

מיום 18.5.2000

תק' תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 588

הוספת פסקה 16(א)(4)

הוראות כלליות לעניין בקשה מקוונת דוח מקוון ומסמך מקוון תק' תשע"ה-2015 תק' תשפ"א-2021

16א.   (א)  הגשת בקשה לרישום חברה לפי תקנה 1, דוח שנתי לפי תקנה 4, דיווח על שינוי פרטים בחברה או צירוף מסמך לפי תקנות אלה יכול שייעשו באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים (להלן – בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון, לפי העניין); הרשם יפרסם באתר האמור את סוגי הבקשות, הדוחות והמסמכים כאמור שיהיה ניתן להגיש באופן מקוון.

תק' תשפ"א-2021

           (ב)  המגיש בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון (להלן – המגיש) יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית, ויאשר באתר האמור בתקנת משנה (א) את הפרטים שצוינו בבקשה המקוונת או בדוח המקוון; על אף האמור בסעיף 39(א) לחוק ובתקנות אלה, המגיש בקשה מקוונת או דוח מקוון יהיה פטור מחתימה עליהם ומאימותה של החתימה; לעניין זה –

           "תעודה אלקטרונית" – אחת מאלה:

(1)   תעודה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית);

(2)   תעודה אלקטרונית לאימות כהגדרתה בסעיף 23א לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(3)   אמצעי זיהוי חד-ערכי אישי אחר בעל מאפיינים דומים לאלה של התעודות שבפסקאות (1) ו-(2), שאישר השר לפי הצעת הרשם ורשם הגורמים המאשרים כמשמעותו בחוק חתימה אלקטרונית; הודעה על אישור תעודה כאמור תפורסם בידי השר ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

           (ג)   נדרש צירוף מסמך לבקשה מקוונת או לדוח מקוון, יצרף מגישם עותק סרוק של המסמך ויאשר כי סרק את המסמך כצרופה וכי המסמך שסרק הוא מסמך הנאמן למקור.

           (ד)  נדרש צירוף מסמך לפי תקנה 16 לבקשה מקוונת או לדוח מקוון, יהיה מגישם עורך דין בלבד; עורך הדין יאשר כי סרק את המסמך כצרופה וכי המסמך שסרק הוא מסמך הנאמן למקור או למסמך שאומת לפי הוראות תקנה 16.

           (ה)  בבקשה מקוונת תצוין במקום המיועד לכך כתובת דואר אלקטרוני ליצירת קשר עם המגיש, ובדוח מקוון – גם עם החברה שמטעמה פועל המגיש; המגיש או החברה, לפי העניין, יודיעו לרשם על כל שינוי בכתובת הדואר האלקטרוני שלהם בתוך 14 ימים מיום השינוי.

מיום 1.11.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7539 מיום 4.8.2015 עמ' 1426

הוספת תקנה 16א

 

מיום 26.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9118 מיום 26.1.2021 עמ' 1686

(א) הגשת בקשה לרישום חברה לפי תקנה 1, דוח שנתי לפי תקנה 4, דיווח על שינוי פרטים בחברה או צירוף מסמך צירוף מסמך או הגשת טופס לפי תקנות אלה יכול שייעשו באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט של משרד המשפטים (להלן – בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון, לפי העניין); הרשם יפרסם באתר האמור את סוגי הבקשות, הדוחות והמסמכים כאמור שיהיה ניתן להגיש באופן מקוון.

(ב) המגיש בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון (להלן – המגיש) יזדהה באמצעות תעודה אלקטרונית, ויאשר באתר האמור בתקנת משנה (א) את הפרטים שצוינו בבקשה המקוונת או בדוח המקוון; על אף האמור בסעיף 39(א) לחוק ובתקנות אלה, המגיש בקשה מקוונת או דוח מקוון יהיה פטור מחתימה עליהם ומאימותה של החתימה; לעניין זה –

"תעודה אלקטרונית" – אחת מאלה:

(1) תעודה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית);

(2) תעודה אלקטרונית לאימות כהגדרתה בסעיף 23א לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(3) אמצעי זיהוי חד-ערכי אישי אחר בעל מאפיינים דומים לאלה של התעודות שבפסקאות (1) ו-(2), שאישר השר לפי הצעת הרשם ורשם הגורמים המאשרים כמשמעותו בחוק חתימה אלקטרונית; הודעה על אישור תעודה כאמור תפורסם בידי השר ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

(ב) המגיש בקשה מקוונת, דוח מקוון או מסמך מקוון (להלן – המגיש) יזדהה באמצעות אחד מאלה:

(1) תעודה אלקטרונית;

(2) הזדהות אלקטרונית בטוחה;

לעניין זה –

"הזדהות אלקטרונית בטוחה" – הזדהות אלקטרונית באמצעות אימות רב-גורמים, הכולל שני פרטי אימות לפחות;

"פרט אימות" – פרט ייחודי שנועד לאמת זהות;

"תעודה אלקטרונית" – אחת מאלה:

(1) תעודה אלקטרונית כהגדרתה בחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א-2001 (להלן – חוק חתימה אלקטרונית);

(2) תעודה אלקטרונית לאימות כהגדרתה בסעיף 23א לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ"ה-1965;

(3) תעודה אחרת שאישר השר לפי הצעת הרשם ורשם הגורמים המאשרים כמשמעותו בחוק חתימה אלקטרונית; הודעה על אישור תעודה כאמור תפורסם בידי השר ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים.

(ב1) המגיש יאשר באתר האמור בתקנת משנה (א) את הפרטים שצוינו בבקשה המקוונת או בדוח המקוון; על אף האמור בסעיף 39(א) לחוק ובתקנות אלה, המגיש בקשה מקוונת או דוח מקוון פטור מחתימה עליהם ומאימותה של החתימה.

(ג) נדרש צירוף מסמך לבקשה מקוונת או לדוח מקוון או הגשת טופס לפי תקנות אלה, יצרף מגישם עותק סרוק של המסמך ויאשר כי סרק את המסמך כצרופה וכי המסמך שסרק הוא מסמך הנאמן למקור.

בקשה מקוונת לרישום חברה תק' תשע"ה-2015 תק' תשפ"א-2021

16ב.   (א)  מקשה מקוונת לרישום חברה תוגש בידי אחד מאלה בלבד:

(1)   בעל מניות יחיד שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה;

(2)   עורך דין – אם הבקשה מוגשת לרישום חברה בעבור בעל מניות אחד או יותר.

           (ב)  לבקשה המקוונת כאמור בתקנת משנה (א), יצרף המגיש העתק סרוק של התקנון הראשון, חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23 לחוק.

           (ג)   הוגשה הבקשה בידי בעל מניות כאמור בתקנת משנה (א)(1), תכלול הבקשה המקוונת גם את הצהרותיו כבעל המניות הראשון והדירקטור הראשון, כמשמעותן בתקנה 1(א), והוא יהיה פטור מחתימה על הצהרותיו כאמור ומאימות החתימה.

           (ד)  הוגשה הבקשה המקוונת בידי עורך דין כאמור בתקנת משנה (א)(2), יצורף לבקשה עותק סרוק של הצהרת בעלי המניות והדירקטורים הראשונים כמשמעותה בתקנה 1(א), חתומה בידי כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים, לפי העניין, ומאומתת בידי עורך הדין המגיש את הבקשה או עורך דין אחר ממשרדו.

מיום 1.11.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7539 מיום 4.8.2015 עמ' 1427

הוספת תקנה 16ב

 

מיום 26.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9118 מיום 26.1.2021 עמ' 1687

החלפת תקנה 16ב

הנוסח החדש:

בקשה מקוונת לרישום חברה

16ב. (א) בקשה מקוונת לרישום חברה רשאי להגיש אחד מאלה בלבד:

(1) בעל מניות;

(2) עורך דין.

(ב) אם מגיש הבקשה הוא בעל מניות תכלול הבקשה המקוונת –

(1) את התקנון הראשון, שפרטיו מולאו באופן מקוון, או שיצורף באופן אחר אם אפשר זאת הרשם, ובלבד שכל אחד מבעלי המניות הראשונים, לאחר שהזדהה באחד מאמצעי הזיהוי המפורטים בתקנה 16א(ב), אישר את הסכמתו לנוסח התקנון כאמור;

(2) הצהרת כל אחד מבעלי המניות הראשונים והדירקטורים הראשונים, כמשמעותה בתקנה 1(א), לאחר שהזדהה באחד מאמצעי הזיהוי המפורטים בתקנה 16א(ב) ואישר את הצהרתו באופן מקוון.

(ג) אם מגיש הבקשה הוא בעל מניות יחיד שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה תכלול הבקשה המקוונת –

(1) את התקנון הראשון שפרטיו מולאו באופן מקוון או באופן אחר, אם אפשר זאת הרשם, ובלבד שאישר את הסכמתו לנוסח התקנון כאמור;

(2) הצהרות בעל המניות הראשון והדירקטור הראשון, כמשמעותן בתקנה 1(א).

(ד) אם מגיש הבקשה הוא עורך דין, תכלול הבקשה המקוונת העתק סרוק של התקנון הראשון והצהרת בעלי המניות והדירקטורים הראשונים כמשמעותה בתקנה 1(א), חתומה ביד כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים, לפי העניין; הבקשה תאומת לפי סעיף 23(ב) על ידי עורך הדין המגיש את הבקשה או עורך דין אחר ממשרדו.

הנוסח הקודם:

בקשה מקוונת לרישום חברה

16ב. (א) מקשה מקוונת לרישום חברה תוגש בידי אחד מאלה בלבד:

(1) בעל מניות יחיד שהוא גם הדירקטור היחיד בחברה;

(2) עורך דין – אם הבקשה מוגשת לרישום חברה בעבור בעל מניות אחד או יותר.

(ב) לבקשה המקוונת כאמור בתקנת משנה (א), יצרף המגיש העתק סרוק של התקנון הראשון, חתום בידי בעלי המניות הראשונים ומאומת כאמור בסעיף 23 לחוק.

(ג) הוגשה הבקשה בידי בעל מניות כאמור בתקנת משנה (א)(1), תכלול הבקשה המקוונת גם את הצהרותיו כבעל המניות הראשון והדירקטור הראשון, כמשמעותן בתקנה 1(א), והוא יהיה פטור מחתימה על הצהרותיו כאמור ומאימות החתימה.

(ד) הוגשה הבקשה המקוונת בידי עורך דין כאמור בתקנת משנה (א)(2), יצורף לבקשה עותק סרוק של הצהרת בעלי המניות והדירקטורים הראשונים כמשמעותה בתקנה 1(א), חתומה בידי כל אחד מבעלי המניות והדירקטורים, לפי העניין, ומאומתת בידי עורך הדין המגיש את הבקשה או עורך דין אחר ממשרדו.

דוח מקוון תק' תשע"ה-2015

16ג.   (א)  כל אחד מהמנויים להלן רשאי להגיש דוח מקוון בשם החברה, ובלבד שהחברה הודיעה לרשם על זהות המגיש כמפורט בתקנה זו, לרבות אם הודיעה כאמור במסגרת דיווח קודם לפי תקנות אלה:

תק' תשפ"א-2021

(1)   נושא משרה בחברה – אם החברה דיווחה עליו לרשם כבעל תפקיד כאמור לפני הגשת הדוח המקוון;

(2)   אדם שהוסמך לדווח בשם החברה לפי סעיף 39(א) לחוק – אם החברה הודיעה לרשם על הסמכתו כאמור לפני הגשת הדוח המקוון.

           (ב)  הדוח המקוון יכלול גם את הצהרתו של מגיש הדוח כי הוא נושא משרה בחברה כאמור בסעיף 39 לחוק, וכי הפרטים שדווחו הם נכונים ושלמים למיטב ידיעתו.

מיום 1.11.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7539 מיום 4.8.2015 עמ' 1427

הוספת תקנה 16ג

 

מיום 26.4.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9118 מיום 26.1.2021 עמ' 1688

(1) נושא משרה בחברה דירקטור בחברה או המנהל הכללי שלה – אם החברה דיווחה עליו לרשם כבעל תפקיד כאמור לפני הגשת הדוח המקוון;

מילוי טופס בחסר – הפרת חובת דיווח

17.     חברה שלא מילאה בטופס מהטפסים שבתוספת, פרט מהותי, יראו אותה כמי שהפרה את החובה להגיש דיווחים כאמור בסעיף 354, והרשם רשאי להטיל עליה עיצום כספי לפי סימן ב' שבפרק הרביעי לחוק.

רישום בידי הרשם תק' תשע"ו-2016

17א.   צורף לטופס לפי תקנות אלה מסמך שפרטים ממנו נדרשים לציון בטופס, ירשום הרשם לפי הוראות חוק החברות או הפקודה את הפרטים שצוינו בטופס, וכל אדם רשאי להסתמך על הפרטים שנרשמו כאמור בלי לבחון את המסמכים שהוגשו.

מיום 17.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7647 מיום 17.4.2016 עמ' 1038

הוספת תקנה 17א

תק' תשפ"א-2021

17ב.   (בוטלה).

מיום 17.5.2016

תק' תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7647 מיום 17.4.2016 עמ' 1038

הוספת תקנה 17ב

 

מיום 26.1.2021

תק' תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9118 מיום 26.1.2021 עמ' 1688

ביטול תקנה 17ב

הנוסח הקודם:

חובת צירוף תרגום לעברית

17ב. (א) למסמך שהוגש באנגלית לפי תקנות אלה, יצורף תרגום לשפה העברית ואישור החברה לנאותות התרגום.

(ב) תרגום לעברית כאמור בתקנת משנה (א) הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית, ועל המשתמש בו להסתמך על הנוסח שהוגש באנגלית, למעט לעניין פרטים שנרשמו לפי תקנה 17א.

(ג) על גבי תרגום שהוגש לפי תקנה זו יצוין באופן בולט לעין כי התרגום הוא כלי עזר לשם הקלה בהבנת המסמך באנגלית בלבד.

תחילה

18.   תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ה בשבט תש"ס (1 בפברואר 2000).

תוקף

19.   תקנות 5(ב) ו-6(ב) לתקנות אלה יעמדו בתוקפן עד יום כניסתו לתוקף, לפי הוראות סעיף 377(2) לחוק, של סעיף 145 לחוק.

תיקון תקנות תשמ"ט

20.   (א)  תקנות 4, 5 ו-6 וכן התוספת השניה בתקנות החברות (אגרות, פרטי רישום וטפסים), תשמ"ט-1989 (להלן – התקנות הקודמות) – יימחקו.

           (ב)  האגרות הקבועות בתקנות הקודמות ימשיכו לחול עד לקביעת אגרות לפי חוק זה.

 

תק' תשע"ה-2015

תוספת

תק' תשע"ו-2016 תק' תשפ"א-2021

טופס 1

(תקנה 1)

[בקשה לרישום חברה]

 

טופס 2

(תקנה 1)

[הצהרת דירקטורים ראשונים]

 

תק' תשפ"א-2021

טופס 3

תק' תשס"ו-2006

(תקנה 2)

[הודעה על העברת מניות בחברה פרטית]

 

תק' תשס"ו-2006 תק' תשפ"א-2021

טופס 4

(תקנה 2)

[דוח הקצאת מניות]

 

תק' תשס"ו-2006 תק' תשס"ח-2008 תק' תשע"ו-2016

טופס 5

(תקנה 4)

[דוח שנתי של חברה פרטית]

 

תק' תשס"ו-2006

טופס 6

(תקנה 5)

[הודעה בדבר שינויים בהרכב הדירקטוריון]

 

טופס 7

(תקנה 6)

[הודעה בדבר הגדלת הון]

 

טופס 8

(תקנה 6)

[הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום]

 

תק' תשע"ו-2016

טופס 8א

(תקנות 7 ו-17ב)

[דיווח על שינוי תקנון]

 

טופס 9

(תקנה 9)

[הודעה על מען משרד רשום או כל שינוי בו]

 

תק' תש"ס-2000 תק' תשע"ו-2016

טופס 10

(תקנה 12)

[פרטי משכנתאות ושעבודים]

 

 

ל' בכסלו תש"ס (9 בדצמבר 1999)                                        יוסף ביילין

                                                                                                                   שר המשפטים

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תש"ס מס' 6011 מיום 23.12.1999 עמ' 166.

תוקנו ק"ת תש"ס מס' 6035 מיום 18.5.2000 עמ' 588 – תק' תש"ס-2000; ר' תקנה 3 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשס"ו מס' 6469 מיום 21.3.2006 עמ' 585 – תק' תשס"ו-2006; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשס"ח מס' 6708 מיום 9.9.2008 עמ' 1358 – תק' תשס"ח-2008.

ק"ת תשע"ה מס' 7539 מיום 4.8.2015 עמ' 1426 – תק' תשע"ה-2015; תחילתן ביום 1.11.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7647 מיום 17.4.2016 עמ' 1038 – תק' תשע"ו-2016; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשפ"א מס' 9118 מיום 26.1.2021 עמ' 1686 – תק' תשפ"א-2021; ר' תקנה 9 לענין תחילה.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות