נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001

 

 

משפט פרטי וכלכלה – תאגידים וניירות ערך – חברות

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

אגרות רישום

Go

2

סעיף 3

אגרת שירותים

Go

2

סעיף 4

אגרת מיזוג

Go

2

סעיף 4א

אגרת מיזוג לחברה לתועלת הציבור

Go

2

סעיף 5

אגרה שנתית

Go

3

סעיף 5א

אגרה שנתית לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון   הוראת שעה

Go

3

סעיף 5ב

אגרה שנתית לחברות בית משותף הוראת שעה

Go

3

סעיף 5ג

תחולה   הוראת שעה

Go

4

סעיף 6

הצמדה

Go

4

סעיף 7

ביטול

Go

4

סעיף 8

תחילה

Go

4

סעיף 8א

תוקף

Go

4

סעיף 9

הוראת מעבר

Go

4

 

תוספת

Go

4

 


תקנות החברות (אגרות), תשס"א-2001*

תק' תשע"ח-2017

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43, 44(6), 345כז, 346 ו-366 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – החוק), באישור ועדת האגרות הבין-משרדית, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 43, 44(6), 345כז, 346 ו-366 לחוק החברות, תשנ"ט-1999 (להלן – החוק), באישור ועדת האגרות הבין-משרדית, באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות תק' תשע"ח-2017

1.    בתקנות אלה, "חברה" – לרבות חברת חוץ, ולעניין חברה לתועלת הציבור – לרבות חברת חוץ לתועלת הציבור כמשמעותה בסעיף 345לג לחוק.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

1. בתקנות אלה, "חברה" – לרבות חברת חוץ, ולעניין חברה לתועלת הציבור – לרבות חברת חוץ לתועלת הציבור כמשמעותה בסעיף 345לג לחוק.

אגרות רישום תק' תשע"ח-2017

2.    (א)  אגרת רישום כאמור בסעיף 9(א) לחוק, בעד רישום חברה, תהיה כקבוע בתוספת.

תק' תשע"ח-2017

          (ב)  בעד הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345ב לחוק, תשולם אגרה כקבוע בתוספת.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

2. (א) אגרת רישום כאמור בסעיף 9(א) לחוק, בעד רישום חברה, תהיה כקבוע בתוספת.

(ב) בעד הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345ב לחוק, תשולם אגרה כקבוע בתוספת.

אגרת שירותים תק' תשע"ח-2017

3.    (א)  בעד פעולות ושירותים של הרשם תשולם אגרה כמפורט, לפי הענין, בתוספת.

תק' תשע"ח-2017

          (ב)  בעד פעולות ושירותים של רשם ההקדשות או של רשם החברות, לגבי חברה לתועלת הציבור, תשולם אגרה כמפורט, לפי העניין, בתוספת.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

3. (א) בעד פעולות ושירותים של הרשם תשולם אגרה כמפורט, לפי הענין, בתוספת.

(ב) בעד פעולות ושירותים של רשם ההקדשות או של רשם החברות, לגבי חברה לתועלת הציבור, תשולם אגרה כמפורט, לפי העניין, בתוספת.

אגרת מיזוג

4.    על הגשת הצעת מיזוג כאמור בסעיף 317(א) לחוק, תשולם האגרה הקבועה לענין זה, בתוספת, בידי כל אחת מן החברות המתמזגות.

אגרת מיזוג לחברה לתועלת הציבור תק' תש"ע-2010

4א.     על אף האמור בתקנה 4, על הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור כאמור בסעיף 345טז לחוק, תשולם האגרה הקבועה לעניין זה, בפרט 8א בתוספת, על ידי כל אחת מן החברות המתמזגות.

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1002

הוספת תקנה 4א

אגרה שנתית

5.    (א)  אגרה שנתית כאמור בסעיף 9(ב) לחוק –

(1)   אם שולמה עד 31 בדצמבר של השנה, תהיה כקבוע בתוספת;

תק' תשע"ח-2017

(2)   אם שולמה עד סוף חודש מרס של אותה שנה, תהיה בסכום מופחת כמפורט בתוספת;

(3)   אם שולמה לאחר תום השנה, תהיה כשיעורה במועד התשלום.

          (ב)  חברה אינה חייבת באגרה שנתית בעד השנה שבה נרשמה לראשונה.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

(2) אם שולמה עד סוף חודש פברואר מרס של אותה שנה, תהיה בסכום מופחת כמפורט בתוספת;

אגרה שנתית לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון – הוראת שעה תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ח-2017

5א.     (א)  על אף האמור בתקנה 5, חברה שהפסיקה את פעילותה והגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה, ובלבד שהמציאה לרשם את המסמכים שלהלן:

(1)   אישור מנציבות מס הכנסה כי החברה לא פתחה תיק או סגרה את התיק במס הכנסה בציון המועד שבו נסגר התיק; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;

(2)   אישור מרשויות מס ערך מוסף כי החברה לא נרשמה כחייב במס על פי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975, או שרישומה כאמור בוטל, בציון המועד שבו בוטל הרישום; אישור כאמור יינתן לגבי תקופה של שבע שנים לפני מועד הנפקת האישור;

(3)   תצהיר מאת הדירקטורים של החברה שבו הם מצהירים כי החל בתאריך שצוין בתצהיר, החברה הפסיקה את פעילותה וכי אינה מנהלת חשבונות בנק.

תק' תשס"ח-2008

          (א1) חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חלף האישורים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) ו-(2), רשאית להמציא לרשם את המסמכים המפורטים להלן:

(1)   אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי-תשלומה (בתקנה זו – דוחות למס הכנסה);

(2)   העתק מן הדוחות למס הכנסה.

          (ב)  בתקנה זו, "המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה" – המועד האחרון מבין המועדים המצוינים במסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), ובחברת חוץ – המועד האחרון כאמור, ביחס להפסקת פעילותה בישראל.

תק' תשס"ח-2008

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (א), חברת חוץ, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, אף אם לא הגישה דוח והודעה לרשם לפי סעיף 338 לפקודת החברות ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בתקנת משנה (א) בפסקאות (1) עד (3) ובתקנת משנה (א1).

תק' תשס"ח-2008

          (ד)  חברה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 369 לפקודת החברות, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה, ובלבד שהגישה לרשם, לאחר שקיימה את חובותיה כאמור, דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות והמציאה לרשם את המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א) ובתקנת משנה (א1).

מיום 30.3.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 335

הוספת תקנה 5א

 

מיום 9.9.2008

תק' תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6708 מיום 9.9.2008 עמ' 1358

(א1) חברה שהפסיקה את פעילותה ותיקה טרם נסגר, חלף האישורים המפורטים בתקנת משנה (א)(1) ו-(2), רשאית להמציא לרשם את המסמכים המפורטים להלן:

(1) אישור מאת רואה חשבון המבקר כי החברה הפסיקה את פעילותה, בציון המועד שהפסיקה בו את פעילותה, והעובדה שהגישה לרשות המסים, דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, מאושרים בידי רואה החשבון המבקר, שצוין בהם כי החברה הפסיקה את פעילותה; האישור יינתן לכל שנות המס שלגביהן מבקשת החברה פטור מאגרה שנתית או מעיצום כספי שהוטל בשל אי-תשלומה (בתקנה זו – דוחות למס הכנסה);

(2) העתק מן הדוחות למס הכנסה.

(ב) בתקנה זו, "המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה" – המועד האחרון מבין המועדים המצוינים במסמכים המפורטים בתקנת משנה (א), ובחברת חוץ – המועד האחרון כאמור, ביחס להפסקת פעילותה בישראל.

(ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), חברת חוץ, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, אף אם לא הגישה דוח והודעה לרשם לפי סעיף 338 לפקודת החברות ובלבד שהתקיימו התנאים האמורים בתקנת משנה (א) בפסקאות (1) עד (3) ובתקנת משנה (א1).

(ד) חברה שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה לפי סעיף 369 לפקודת החברות, לשם ביצוע פעולות שהיא חייבת לבצען לפי דין ולא לשם המשך פעילות, פטורה מתשלום אגרה שנתית או עיצום כספי שהוטל בשל אי תשלומה, לגבי השנים שלאחר המועד שבו הפסיקה החברה את פעילותה ועד למועד ביטול המחיקה, ובלבד שהגישה לרשם, לאחר שקיימה את חובותיה כאמור, דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות והמציאה לרשם את המסמכים המפורטים בתקנת משנה (א) ובתקנת משנה (א1).

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

אגרה שנתית לחברה שהפסיקה פעילותה ונמצאת בהליכי פירוק מרצון – הוראת שעה

אגרה שנתית לחברות בית משותף – הוראת שעה תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ח-2017

5ב.     (א)  בתקנה זו, "חברת בית משותף" – חברה שבבעלותה בית שחלות עליו הוראות פרק ו'1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – חוק המקרקעין), ואין לה פעילות למעט פעילות הנובעת מבעלותה על בית כאמור.

          (ב)  חברת בית משותף שהגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה, לרבות אגרות שנתיות ועיצומים כספיים לגבי שנים שקדמו להגשת הדוח וההודעה כאמור.

          (ג)   חברת בית משותף שהוגשה לגביה בקשה לביטול מחיקתה בהתאם לסעיף 369 לפקודת החברות לשם רישום בית משותף כהגדרתו בסעיף 52 לחוק המקרקעין, פטורה מתשלום אגרה שנתית ועיצום כספי שהוטל בגין אי תשלומה לגבי השנים עד לביטול המחיקה, אם הגישה לרשם דוח והודעה לפי סעיף 338 לפקודת החברות לאחר שסיימה את רישום הבית המשותף.

מיום 30.3.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 336

הוספת תקנה 5ב

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

אגרה שנתית לחברות בית משותף – הוראת שעה

תחולה – הוראת שעה תק' תשס"ד-2004 תק' תשע"ח-2017

5ג.     הפטור לפי תקנות אלה יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו.

מיום 30.3.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 337

הוספת תקנה 5ג

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

תחולה – הוראת שעה

הצמדה תק' תש"ע-2010

6.    (א)  הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

          (ב)  סכום שהשתנה כאמור, יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

          (ג)   המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנה עקב האמור בתקנות משנה (א) ו-(ב).

תק' תשע"ח-2017

          (ד)  בתקנה זו –

          "המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;

          "המדד היסודי" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1002

(א) הסכומים הקבועים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי), לפי שיעור העליה שיעור השינוי של המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325

(ד) בתקנה זו –

"המדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

"המדד החדש" – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי;

"המדד החדש" – המדד שפורסם בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי;

"המדד היסודי" – המדד שפורסם לאחרונה לפני בחודש אוקטובר שלפני יום השינוי הקודם, ולענין יום השינוי הראשון שלאחר תחילתן של תקנות אלה – המדד שפורסם לאחרונה לפני יום תחילתן.

ביטול

7.    תקנות החברות (אגרות פרטי רישום וטפסים), תשמ"ט-1989 – בטלות.

תחילה

8.       תחילתן של תקנות אלה ביום ו' בשבט תשס"א (1 בינואר 2001).

תוקף תק' תשע"ח-2017

8א.     תקנות 5א עד 5ג יעמדו בתוקפן לתקופה של 5 שנים מיום תחילתן של תקנות החברות (אגרות) (תיקון), התשע"ח-2017.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 326

הוספת תקנה 8א

הוראת מעבר

9.    על אף האמור בתקנה 5(א)(2), חברה רשאית לשלם אגרה שנתית מופחתת כמפורט בתוספת, במשך חודשיים מהיום שבו פורסמו תקנות אלה לראשונה.

 

הודעה תשפ"א-2020

תוספת

                                                                                                                                      בשקלים חדשים

בעד –

תק' תשע"א-2010 תק' תשע"ח-2017

1.        רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור                                           2,645

רישום חברה כאמור בדרך של הגשת בקשה מקוונת לפי תקנה 16ב לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999       2,167

הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור       756

תק' תשע"ח-2017

2.        עיון –

בתיק חברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה                                               33

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה                                                      10

         בשקלים חדשים

                 בלשכת רשם

       בדואר    החברות

תק' תשע"ח-2017

3.        קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק, למעט חברה לתועלת הציבור       64       69

קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור סרוק       42       47

קבלת העתק של תעודת התאגדות או שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת       10

תק' תשע"ח-2017

3א.      קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, לכל מסמך –                  25

תק' תשע"ח-2017

4.        (נמחק)

תק' תשע"ח-2017

5.        (נמחק)

תק' תשע"ח-2017

6.        (נמחק)

תק' תשע"א-2010

7.        (נמחקה)

תק' תשע"ח-2017

8.        הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה לתועלת הציבור       2,645

תק' תש"ע-2010 תק' תשע"ח-2017

8א.      הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת          756

9.        אגרה שנתית                                                                                      1,505

10.      אגרה שנתית מופחתת                                                                         1,133

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 288

בשקלים חדשים

בעד -

1. רישום חברה 2,000 2,040

2. עיון -

בתיק החברה 36 37

במרשם החברות, לכל חברה 36 37

בפנקס השעבודים, לכל חברה 36 37

3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה -

עד 5 עמודי מחשב 36 37

לכל עמוד נוסף 2

4. אימות, לכל עמוד 2

5. צילום, לכל עמוד 2

6. אישור צילום, לכל עמוד 2

7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום,

מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה

אחר של חברה, לכל חברה 6

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,000 2,040

9. אגרה שנתית 1,138 1,161

10. אגרה שנתית מופחתת 857 874

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6216 מיום 25.12.2002 עמ' 349

בשקלים חדשים

בעד -

1. רישום חברה 2,040 2,182

2. עיון -

בתיק החברה 37 40

במרשם החברות, לכל חברה 37 40

בפנקס השעבודים, לכל חברה 37 40

3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה -

עד 5 עמודי מחשב 37 40

לכל עמוד נוסף 2

4. אימות, לכל עמוד 2

5. צילום, לכל עמוד 2

6. אישור צילום, לכל עמוד 2

7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום,

מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה

אחר של חברה, לכל חברה 6

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,040 2,182

9. אגרה שנתית 1,161 1,242

10. אגרה שנתית מופחתת 874 935

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 239

בשקלים חדשים

בעד -

1. רישום חברה 2,182 2,200

2. עיון -

בתיק החברה 40

במרשם החברות, לכל חברה 40

בפנקס השעבודים, לכל חברה 40

3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה -

עד 5 עמודי מחשב 40

לכל עמוד נוסף 2

4. אימות, לכל עמוד 2

5. צילום, לכל עמוד 2

6. אישור צילום, לכל עמוד 2

7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום,

מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה

אחר של חברה, לכל חברה 6

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,182 2,200

9. אגרה שנתית 1,242 1,252

10. אגרה שנתית מופחתת 935 943

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 225

בשקלים חדשים

בעד -

1. רישום חברה 2,200 2,244

2. עיון -

בתיק החברה 40 41

במרשם החברות, לכל חברה 40 41

בפנקס השעבודים, לכל חברה 40 41

3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה -

עד 5 עמודי מחשב 40 41

לכל עמוד נוסף 2

4. אימות, לכל עמוד 2

5. צילום, לכל עמוד 2

6. אישור צילום, לכל עמוד 2

7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום,

מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה

אחר של חברה, לכל חברה 6

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,200 2,244

9. אגרה שנתית 1,252 1,277

10. אגרה שנתית מופחתת 943 962

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 323

בשקלים חדשים

בעד -

1. רישום חברה 2,244 2,345

2. עיון -

בתיק החברה 41 43

במרשם החברות, לכל חברה 41 43

בפנקס השעבודים, לכל חברה 41 43

3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה -

עד 5 עמודי מחשב 41 43

לכל עמוד נוסף 2

4. אימות, לכל עמוד 2

5. צילום, לכל עמוד 2

6. אישור צילום, לכל עמוד 2

7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום,

מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה

אחר של חברה, לכל חברה 6

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,244 2,345

9. אגרה שנתית 1,277 1,335

10. אגרה שנתית מופחתת 962 1,005

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 312

בשקלים חדשים

בעד -

1. רישום חברה 2,345 2,435

2. עיון -

בתיק החברה 43 45

במרשם החברות, לכל חברה 43 45

בפנקס השעבודים, לכל חברה 43 45

3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה -

עד 5 עמודי מחשב 43 45

לכל עמוד נוסף 2

4. אימות, לכל עמוד 2

5. צילום, לכל עמוד 2

6. אישור צילום, לכל עמוד 2

7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום,

מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה

אחר של חברה, לכל חברה 6

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,345 2,435

9. אגרה שנתית 1,335 1,386

10. אגרה שנתית מופחתת 1,005 1,043

 

מיום 12.4.2010

תק' תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1002

הוספת פרט 8א

 

מיום 1.12.2010

תק' תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 122

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה 2,435

רישום חברה לתועלת הציבור 809

2. עיון –

בתיק החברה 45

במרשם החברות, לכל חברה 45

בפנקס השעבודים, לכל חברה 45

2. עיון –

בתיק החברה 45

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 45

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

3. קבלת מידע באמצעות המחשב לכל חברה –

עד 5 עמודי מחשב 45

לכל עמוד נוסף 2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 60 65

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 20 25

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 10

4. אימות אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 2 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור צילום, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

7. תמצית מידע על חברות, ערוך לפי מספרי רישום, מען, תאריך רישום, מילת מפתח בשם או פרט מזהה אחר של חברה, לכל חברה 6

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,435

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 809

9. אגרה שנתית 1,386

10. אגרה שנתית מופחתת 1,043

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 472

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה 2,435 2,491

רישום חברה לתועלת הציבור 809 827

2. עיון –

בתיק החברה 45 46

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 45 46

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 60 61 65 66

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 20 21 25 26

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 10

4. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,435 2,491

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 809 827

9. אגרה שנתית 1,386 1,418

10. אגרה שנתית מופחתת 1,043 1,067

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7067 מיום 29.12.2011 עמ' 492

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה 2,491 2,554

רישום חברה לתועלת הציבור 827 849

2. עיון –

בתיק החברה 46 47

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 46 47

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 61 63 66 68

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 21 26 27

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 10 11

4. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,491 2,554

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 827 849

9. אגרה שנתית 1,418 1,454

10. אגרה שנתית מופחתת 1,067 1,094

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 604

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה 2,554 2,591

רישום חברה לתועלת הציבור 849 861

2. עיון –

בתיק החברה 47 48

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10 11

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 47 48

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 63 64 68 69

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 21 27

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 11

4. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,554 2,591

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 849 861

9. אגרה שנתית 1,454 1,475

10. אגרה שנתית מופחתת 1,094 1,110

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 473

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה 2,591 2,640

רישום חברה לתועלת הציבור 861 877

2. עיון –

בתיק החברה 48 49

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 11

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 48 49

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 64 65 69 70

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 21 22 27 28

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 11

4. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,591 2,640

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 861 877

9. אגרה שנתית 1,475 1,503

10. אגרה שנתית מופחתת 1,110 1,131

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 648

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה 2,640 2,638

רישום חברה לתועלת הציבור 877 876

2. עיון –

בתיק החברה 49 48

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 11

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 49 48

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 65 64 70 69

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 22 21 28

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 11

4. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,640 2,638

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 877 876

9. אגרה שנתית 1,503 1,502

10. אגרה שנתית מופחתת 1,131 1,130

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 563

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה 2,638 2,614

רישום חברה לתועלת הציבור 876 869

2. עיון –

בתיק החברה 48 47

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 11

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 48 47

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 64 63 69 68

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 21 28 26

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 11

4. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,638 2,614

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 876 869

9. אגרה שנתית 1,502 1,488

10. אגרה שנתית מופחתת 1,130 1,120

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7773 מיום 9.2.2017 עמ' 658

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה 2,614 2,606

רישום חברה לתועלת הציבור 869 866

2. עיון –

בתיק החברה 47

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 11 10

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 47

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 63 68

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 21 26

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 11 10

4. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת 2,614 2,606

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 869 866

9. אגרה שנתית 1,488 1,484

10. אגרה שנתית מופחתת 1,120 1,116

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 326

1. רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור 2,606

רישום חברה לתועלת הציבור 866

רישום חברה כאמור בדרך של הגשת בקשה מקוונת לפי תקנה 16ב לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 2,150

הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור 750

2. עיון –

בתיק החברה 47

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בנסח חברה, בלשכת רשם החברות, והדפסה של עד 5 עמודי מחשב 47

הדפסת עמודים נוספים מנסח החברה, בלשכת רשם החברות, לכל עמוד 2

2. עיון –

בתיק חברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה 33

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק 63 68

לכל תקליטור (CD) נוסף (אם נדרש יותר מאחד כדי להכיל את כל תיק החברה) 21 26

קבלת העתק של תעודת התאגדות מקורית או תעודת התאגדות משוחזרת 10

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק, למעט חברה לתועלת הציבור 63 68

קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור סרוק 42 47

קבלת העתק של תעודת התאגדות או שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת 10

3א. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, לכל מסמך – 25

4. אישור שמסמך המקור מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

5. צילום או הדפסה, לכל עמוד 2

6. אישור לגבי העתק מסמך, שהמסמך או העתק ממנו מצוי בתיק החברה, לכל עמוד 4

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה לתועלת הציבור 2,606

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 866 750

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 829

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור 2,606 2,614

רישום חברה כאמור בדרך של הגשת בקשה מקוונת לפי תקנה 16ב לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 2,150

הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור 750

2. עיון –

בתיק חברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה 33

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק, למעט חברה לתועלת הציבור 63 68

קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור סרוק 42 47

קבלת העתק של תעודת התאגדות או שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת 10

3א. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, לכל מסמך – 25

4. (נמחק)

5. (נמחק)

6. (נמחק)

7. (נמחקה)

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה לתועלת הציבור 2,606 2,614

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 750

9. אגרה שנתית 1,484 1,488

10. אגרה שנתית מופחתת 1,116 1,120

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8159 מיום 29.1.2019 עמ' 1947

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור 2,614 2,645

רישום חברה כאמור בדרך של הגשת בקשה מקוונת לפי תקנה 16ב לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 2,150 2,176

הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור 750 759

2. עיון –

בתיק חברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה 33

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק, למעט חברה לתועלת הציבור 63 64 68 69

קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור סרוק 42 43 47 48

קבלת העתק של תעודת התאגדות או שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת 10

3א. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, לכל מסמך – 25

4. (נמחק)

5. (נמחק)

6. (נמחק)

7. (נמחקה)

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה לתועלת הציבור 2,614 2,645

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 750 759

9. אגרה שנתית 1,488 1,506

10. אגרה שנתית מופחתת 1,120 1,133

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 329

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור 2,645 2,653

רישום חברה כאמור בדרך של הגשת בקשה מקוונת לפי תקנה 16ב לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 2,176 2,182

הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור 759 761

2. עיון –

בתיק חברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה 33

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק, למעט חברה לתועלת הציבור 64 69

קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור סרוק 43 48

קבלת העתק של תעודת התאגדות או שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת 10

3א. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, לכל מסמך – 25

4. (נמחק)

5. (נמחק)

6. (נמחק)

7. (נמחקה)

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה לתועלת הציבור 2,645 2,653

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 759 761

9. אגרה שנתית 1,506 1,511

10. אגרה שנתית מופחתת 1,133 1,137

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9003 מיום 21.12.2020 עמ' 979

בשקלים חדשים

בעד –

1. רישום חברה, למעט חברה לתועלת הציבור 2,653 2,645

רישום חברה כאמור בדרך של הגשת בקשה מקוונת לפי תקנה 16ב לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים), התש"ס-1999 2,182 2,167

הגשת בקשה לרישום חברה לתועלת הציבור 761 756

2. עיון –

בתיק חברה סרוק, באינטרנט, לכל חברה 33

בנסח חברה, באינטרנט, לכל חברה 10

בשקלים חדשים

בלשכת רשם

בדואר החברות

3. קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה סרוק, למעט חברה לתועלת הציבור 64 69

קבלת תקליטור (CD) צרוב של תיק חברה לתועלת הציבור סרוק 43 42 48 47

קבלת העתק של תעודת התאגדות או שינוי שם או תעודה כאמור משוחזרת 10

3א. קבלת העתק מסמך מסוים מתיק החברה הסרוק, לכל מסמך – 25

4. (נמחק)

5. (נמחק)

6. (נמחק)

7. (נמחקה)

8. הגשת הצעת מיזוג, לכל חברה מתמזגת, למעט חברה לתועלת הציבור 2,653 2,645

8א. הגשת הצעת מיזוג בידי חברה לתועלת הציבור, לכל חברה מתמזגת 761 756

9. אגרה שנתית 1,511 1,505

10. אגרה שנתית מופחתת 1,137 1,133

 

 

כ"ג בכסלו תשס"א (20 בדצמבר 2000)                  יוסף ביילין

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשס"א מס' 6074 מיום 4.1.2001 עמ' 230.

תוקנו ק"ת תשס"ב מס' 6144 מיום 7.1.2002 עמ' 288 – הודעה תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6216 מיום 25.12.2002 עמ' 349 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6300 מיום 30.3.2004 עמ' 335 – תק' תשס"ד-2004.

ק"ת תשס"ו מס' 6447 מיום 28.12.2005 עמ' 239 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 225 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6708 מיום 9.9.2008 עמ' 1358 – תק' תשס"ח-2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 323 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6840 מיום 24.12.2009 עמ' 312 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6884 מיום 12.4.2010 עמ' 1002 – תק' תש"ע-2010.

ק"ת תשע"א מס' 6938 מיום 1.11.2010 עמ' 122 – תק' תשע"א-2010; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן ור' תקנה 3 לענין תחולה.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 472 – הודעה תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7067 מיום 29.12.2011 עמ' 492 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7210 מיום 15.1.2013 עמ' 604 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7326 מיום 8.1.2014 עמ' 472 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 648 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7601 מיום 7.1.2016 עמ' 563 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7773 מיום 9.2.2017 עמ' 658 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7897 מיום 13.12.2017 עמ' 325 – תק' תשע"ח-2017; ר' תק' 10 לענין תחילה.

10. (א) תחילתן של תקנות אלה ביום י"ד בטבת התשע"ח (1 בינואר 2018).

 (ב) תחילתו של פרט 2 לתוספת לתקנות העיקריות, כנוסחו בתקנה 9(2) לתקנות אלה, לעניין עיון בתיק חברה סרוק באינטרנט, של חברה לתועלת הציבור, ביום ג' בטבת התש"ף (31 בדצמבר 2019) או במועד מוקדם יותר שבו השירות האמור יהיה זמין מבחינה טכנולוגית, ובלבד שרשם ההקדשות יפרסם מראש הודעה ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד המשפטים על מועד תחילת זמינות השירות כאמור.

ק"ת תשע"ח מס' 7929 מיום 14.1.2018 עמ' 829 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8159 מיום 29.1.2019 עמ' 1947 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8315 מיום 1.1.2020 עמ' 329 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9003 מיום 21.12.2020 עמ' 979 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות