נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק חג המצות (איסורי חמץ), תשמ"ו-1986

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – תרבות, פנאי ומועדים – חגים, מועדים וארועים

תוכן ענינים

2

Go

איסור הצגת חמץ

סעיף 1

2

Go

סייג לאיסור

סעיף 2

2

Go

עונשין

סעיף 3

2

Go

מפקחים

סעיף 4

2

Go

תיקון חוק בתי המשפט

סעיף 5

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 6

 


חוק חג המצות (איסורי חמץ), תשמ"ו-1986*

איסור הצגת חמץ

1.    מצהרי יום י"ד בניסן עד עשרים דקות אחרי שקיעת החמה של יום כ"א בניסן, לא יציג בעל עסק בפומבי מוצר חמץ למכירה או לצריכה; לענין זה, "מוצר חמץ" –

(1)  לחם;

(2)  לחמניה;

(3)  פיתה;

(4)  כל מוצרי קמח חמץ אחרים.

סייג לאיסור

2.    הוראות סעיף 1 לא יחולו –

(1)  בתחומו של ישוב שבו מרבית התושבים או מרבית חברי מועצת הרשות המקומית אינם יהודים;

(2)  בתחומו של ישוב אחר - בחלקיו שבהם מרבית התושבים אינם יהודים או שבהם מרבית בתי-העסק אינם של יהודים;

(3)  בתחומו של ישוב שיתופי שבו בתי-העסק מיועדים לצרכי תושביו של המקום בלבד.

עונשין

3.    העובר על הוראות סעיף 1, דינו - קנס.

מפקחים

4.    (א)  שר הפנים ימנה מפקחים לענין חוק זה מבין עובדי המדינה ומבין מי שמונה כדין לפקח או למפקח מכוח חיקוק, וכן מתוך רשימת פקחים ומפקחים שהגישו לו רשויות מקומיות.

          (ב)  למפקח כאמור תהיה סמכות לערוך חקירות על עבירות לפי חוק זה; בהשתמשו בסמכות כאמור –

(1)   יהיו למפקח סמכויות שוטר לפי סעיף 2 לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], תשכ"ט-1969;

(2)   יהיה מפקח רשאי להשתמש בכל הסמכויות הנתונות לקצין משטרה בדרגת מפקח לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), וסעיף 3 לפקודה האמורה יחול על הודעה שרשם מכוח סמכות זו.

תיקון חוק בתי המשפט ת"ט תשמ"ז-1987

5.    בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, בסופה יבוא:

"23א. חוק חג המצות (איסורי חמץ), תשמ"ו-1986".

מיום 27.5.1987

ת"ט תשמ"ז-1987

ס"ח תשמ"ז מס' 1215 מיום 27.5.1987 עמ' 120

5. בתוספת השלישית לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], תשמ"ד-1984, בסופה יבוא:

"23 23א. חוק חג המצות (איסורי חמץ), תשמ"ו-1986".

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 1) תשפ"ב-2021

6.    (א)  שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

          (ב)  שר הפנים רשאי לקבוע את גבולותיהם של אותם חלקי ישובים שעליהם לא חל סעיף 1, מכח האמור בסעיף 2(2).

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 1

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח 873)

(א) שר הפנים ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה מיזמי תשתית לאומיים מיוחדים ושירותי דת יהודיים של הכנסת, להתקין תקנות לביצועו.

 

                                                          שמעון פרס                       יצחק פרץ

                                                                         ראש הממשלה                              שר הפנים

                    חיים הרצוג

                          נשיא המדינה

 

 * פורסם ס"ח תשמ"ו מס' 1191 מיום 13.8.1986 עמ' 220 (ה"ח תשמ"ה מס' 1724 עמ' 160).

ת"ט ס"ח תשמ"ז מס' 1215 מיום 27.5.1987 עמ' 120.

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 7 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 873 עמ' 92) – תיקון מס' 1 בסעיף 22 לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשפ"ב-2021; תוקפו בתקופת כהונתה של הכנסת ה-24.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות