תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999

 

 

דיני חוקה  – חופש מידע

תוכן ענינים

סעיף 1

אגרת בקשה

Go

2

סעיף 2

אגרת טיפול

Go

2

סעיף 3

אגרת הפקה

Go

2

סעיף 3א

הוזלת עלויות הפקה

Go

2

סעיף 4

התחייבות לשאת בתשלום האגרות

Go

2

סעיף 5

מסירת מידע

Go

3

סעיף 6

פטור

Go

3

סעיף 6א

חריגה מהמועדים הקבועים בחוק

Go

3

סעיף 7

הצמדה

Go

3

סעיף 7א

דרך תשלום האגרות

Go

3

סעיף 8

ערעור

Go

3

סעיף 9

דחיית מועדים

Go

4

סעיף 10

סייג לתחולה

Go

4

סעיף 11

תחילה

Go

4

 


תקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999*

          בתוקף סמכותי לפי סעיפים 18 ו-19 לחוק חופש המידע, תשנ"ח-1998 (להלן - החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה:

אגרת בקשה תק' תשע"ד-2014 הודעה תשפ"ב-2021

1.    אגרת בקשה לקבל מידע, תהיה בסכום של 20 שקלים חדשים.

מיום 1.10.1999

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6002 מיום 11.10.1999 עמ' 40

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 75 76.00 שקלים חדשים.

 

מיום 2.10.1999

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6059 מיום 27.9.2000 עמ' 952

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 76.00 77.00 שקלים חדשים.

 

מיום 25.10.2001

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 56

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 77.00 78.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2003

הודעה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 89

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 78.00 82.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2005

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6428 מיום 10.10.2005 עמ' 10

ת"ט תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6434 מיום 8.11.2005 עמ' 86

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 82.00 83.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2006

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 83.00 85.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6617 מיום 16.1.2007 עמ' 60

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 85.00 86.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1616

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 86.00 90.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2009

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6816 מיום 24.9.2009 עמ' 40

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 90.00 93.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6932 מיום 7.10.2010 עמ' 60

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 93.00 95.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2011

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7043 מיום 25.10.2011 עמ' 64

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 95.00 98.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 22.11.2012 עמ' 212

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 98.00 100.00 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 58

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 100.00 101.00 שקלים חדשים.

 

מיום 30.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 573

1. אגרת בקשה לקבל מידע תהיה בסכום של 101.00 20 שקלים חדשים.

 

מיום 1.10.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 489

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2016

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 572

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2018

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8164 מיום 5.2.2019 עמ' 2092

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 363

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9015 מיום 24.12.2020 עמ' 1038

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2021

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1036

[הסכום נותר ללא שינוי]

אגרת טיפול תק' תשע"ד-2014 הודעה תשפ"ב-2021

2.    אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 31 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.

מיום 25.10.2001

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 56

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 40 41 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2003

הודעה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 89

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 41 44 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2005

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6428 מיום 10.10.2005 עמ' 10

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 44 45 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2006

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 45 46 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6617 מיום 16.1.2007 עמ' 60

(אין שינוי בסכום)

 

מיום 1.10.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1616

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 46 48 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2009

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6816 מיום 24.9.2009 עמ' 40

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 48 50 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6932 מיום 7.10.2010 עמ' 60

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 50 51 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2011

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7043 מיום 25.10.2011 עמ' 64

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 51 53 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 22.11.2012 עמ' 212

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 53 54.00 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית.

 

מיום 1.10.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 58

(אין שינוי בסכום)

 

מיום 30.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 573

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 54.00 30 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה השלישית הרביעית.

 

מיום 1.10.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 489

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2016

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 572

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2018

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8164 מיום 5.2.2019 עמ' 2092

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 363

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9015 מיום 24.12.2020 עמ' 1038

[הסכום נותר ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2021

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1036

2. אגרה בעד איתור המידע המבוקש, מיונו, בחינת אפשרות מסירתו והכנתו לקראת מסירה והטיפול בו (להלן – אגרת טיפול), תהיה בסכום של 30 31 שקלים חדשים לכל שעת עבודה באיתור המידע, במיונו או בטיפול אחר בבקשה, החל בשעה הרביעית.

אגרת הפקה תק' תשע"ד-2014 הודעה תשפ"ב-2021

3.    (א)  אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.55 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

תק' תשע"ד-2014

          (ב)  היה המידע מוקלט, מוסרט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.

מיום 1.10.1999

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6002 מיום 11.10.1999 עמ' 40

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1 1.01 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4 4.04 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 2.10.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6059 מיום 27.9.2000 עמ' 952

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.01 1.02 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.04 4.08 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 25.10.2001

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 56

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.02 1.04 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.08 4.15 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2003

הודעה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 89

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.04 1.09 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.15 4.36 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.1.2005

הודעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 326

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.09 1.10 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.36 4.38 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2005

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6428 מיום 10.10.2005 עמ' 10

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.10 1.12 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.38 4.45 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2006

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.12 1.15 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.45 4.55 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6617 מיום 16.1.2007 עמ' 60

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.15 1.16 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.55 4.60 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1616

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.16 1.22 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.60 4.83 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2009

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6816 מיום 24.9.2009 עמ' 40

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.22 1.26 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.83 4.98 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6932 מיום 7.10.2010 עמ' 60

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.26 1.28 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 4.98 5.07 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2011

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7043 מיום 25.10.2011 עמ' 64

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.28 1.33 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 5.07 5.24 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 22.11.2012 עמ' 212

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.33 1.35 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 5.24 5.34 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 58

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.35 1.37 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 5.34 5.42 שקלים חדשים לדיסקט מחשב שנמסר.

 

מיום 30.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 573

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 1.37 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 5.42 2.5 שקלים חדשים לדיסקט לתקליטור מחשב שנמסר.

(ב) היה המידע מוקלט, מוסרט או מצולם מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטלית נתיקה – יישא המבקש, בעלות ההפקה או ההעתקה הממשיות של המידע.

 

מיום 1.10.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 489

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.5 2.49 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2016

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 572

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.49 2.47 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2018

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8164 מיום 5.2.2019 עמ' 2092

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.47 2.50 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 364

[הסכומים נותרו ללא שינוי]

 

מיום 1.10.2020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9015 מיום 24.12.2020 עמ' 1038

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.50 2.49 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

 

מיום 1.10.2021

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1036

(א) אגרת הפקה של מידע בכתב, תהיה בסכום של 0.20 שקל חדש לכל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק, או 2.49 2.55 שקלים חדשים לתקליטור מחשב שנמסר.

הוזלת עלויות הפקה תק' תשע"ד-2014

3א.     רשות ציבורית תמסור למבקש את המידע באמצעי המוזיל במידה המרבית את עלויות ההפקה, זולת אם יש בכך הכבדה בלתי סבירה על עבודת הרשות או שהמבקש הביע התנגדותו למסירת המידע בדרך זו.

מיום 30.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 573

הוספת תקנה 3א

התחייבות לשאת בתשלום האגרות תק' תשע"ד-2014 הודעה תשפ"ב-2021

4.    (א)  המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 153 שקלים חדשים.

תק' תשע"ד-2014 הודעה תשפ"ב-2021

          (ב)  היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 153 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

          (ג)   הודיע הממונה למבקש כאמור בתקנת משנה (ב), לא ימשיך הממונה בטיפול בבקשה עד שיודיע המבקש על הסכמתו לשאת בעלות המשוערת, והפקיד את הסכומים או המציא את הערובות, לפי הנדרש.

מיום 1.10.1999

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6002 מיום 11.10.1999 עמ' 40

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 200 202.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 200 202.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 2.10.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6059 מיום 27.9.2000 עמ' 952

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 202.00 204.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 202.00 204.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 25.10.2001

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 56

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 204.00 207.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 204.00 207.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2003

הודעה תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 90

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 207.00 218.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 207.00 218.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.1.2005

הודעה תשס"ה-2005

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 326

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 218.00 219.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 218.00 219.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2005

הודעה תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6428 מיום 10.10.2005 עמ' 10

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 219.00 222.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 219.00 222.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2006

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 222.00 227.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 222.00 227.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2007

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6617 מיום 16.1.2007 עמ' 60

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 227.00 229.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 227.00 229.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1616

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 229.00 240.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 229.00 240.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2009

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6816 מיום 24.9.2009 עמ' 40

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 240.00 248.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 240.00 248.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2010

הודעה תשע"א-2010

ק"ת תשע"א מס' 6932 מיום 7.10.2010 עמ' 60

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 248.00 252.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 248.00 252.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2011

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7043 מיום 25.10.2011 עמ' 64

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 252.00 261.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 252.00 261.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2012

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 22.11.2012 עמ' 212

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 261.00 266.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 261.00 266.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2013

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 58

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן - המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 266.00 270.00 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 266.00 270.00 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 30.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 573

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 270.00 150 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 270.00 150 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2015

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 489

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 149 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 149 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2016

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 572

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 149 148 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 149 148 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2018

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8164 מיום 5.2.2019 עמ' 2092

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 148 150 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 148 150 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2019

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 364

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 151 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 151 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2020

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9015 מיום 24.12.2020 עמ' 1039

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 151 150 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 151 150 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

 

מיום 1.10.2021

הודעה תשפ"ב-2021

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1036

(א) המגיש בקשה לקבלת מידע (להלן – המבקש), ישלם אגרת בקשה, ויתחייב לשאת באגרת טיפול ובאגרת הפקה, עד לסכום שלא יעלה על 150 153 שקלים חדשים.

(ב) היה לממונה יסוד סביר להניח, עם הגשת בקשה למידע, או בכל שלב משלבי הטיפול בה, כי הטיפול יהיה בהיקף שיחייב תשלום אגרת טיפול ואגרת הפקה בסכום כולל העולה על 150 153 שקלים חדשים, יודיע הממונה למבקש על הסכומים המשוערים של אגרת הטיפול ואגרת ההפקה, ורשאי הוא לדרוש מן המבקש להפקיד את הסכום המשוער או חלק ממנו, או להמציא ערובות להבטחת תשלום הסכום במלואו.

מסירת מידע

5.    (א)  החליטה הרשות הציבורית להעמיד מידע לרשות המבקש, כאמור בסעיף 7(ד) לחוק, יודיע לו הממונה על סכומי אגרת הטיפול ואגרת ההפקה שחושבו כאמור בתקנות 2 ו-3, והמבקש ישלם את הסכום כתנאי לקבלת המידע.

          (ב)  משלוח מידע למבקש, ייעשה על חשבונו של המבקש.

פטור תק' תשס"א-2001 תק' תשע"ד-2014

6.    (א)  מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה הרביעית.

תק' תשע"ד-2014

          (ב)  מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; לעניין תקנת משנה זו, "מטרה ציבורית" – כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.

תק' תשע"ד-2014

          (ג)   הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; בתקנה משנה זו, "גמלה" – אחת מאלה:

(1)   גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(2)   תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

(3)   תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(4)   תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(5)   קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.

תק' תשע"ד-2014

          (ד)  רשות ציבורית לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 שקלים חדשים.

מיום 1.3.2001

תק' תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 500

6. מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה השלישית.

 

מיום 30.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 573

6. (א) מידע שאדם מבקש על אודות עצמו וזכויותיו, פטור מאגרת בקשה, וכן מאגרת טיפול בעד 4 שעות עבודה החל בשעה השלישית הרביעית.

(ב) מידע שמבקש נציג של עמותה רשומה כמשמעותה בחוק העמותות, התש"ם-1980, או חברה לתועלת הציבור כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999, שהציג אישור ניהול תקין מאת הרשם המוסמך על פי דין, ופועלת לקידום מטרה ציבורית, וכן מידע שמבקש אדם הדרוש לו לצורך מחקר אקדמי, פטורים מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; לעניין תקנת משנה זו, "מטרה ציבורית" – כהגדרתה בסעיף 9(2)(ב) לפקודת מס הכנסה.

(ג) הודיע המבקש כי אין ביכולתו לשלם את האגרה והציג אישור על קבלת גמלה, פטור מאגרת בקשה ומאגרת טיפול בעד 4 שעות העבודה הראשונות החל בשעה הרביעית; בתקנה משנה זו, "גמלה" – אחת מאלה:

(1) גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(2) תשלום לפי חוק המזונות (הבטחת תשלום), התשל"ב-1972;

(3) תגמול לפי הכנסה לפי סעיף 4ג1 לחוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או לפי סעיף 4ד לחוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954;

(4) תשלום לפי סעיף 11 לחוק תגמולים לאסירי ציון ולבני משפחותיהם, התשנ"ב-1992;

(5) קצבה חודשית מלאה לפי פרק ט' לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, שניתנת לנכה הזכאי אשר דרגת אי-כושר השתכרותו היא בשיעור 75 אחוזים ומעלה.

(ד) רשות ציבורית לא תגבה אגרת הפקה אם סכומה אינו עולה על 10 שקלים חדשים.

חריגה מהמועדים הקבועים בחוק תק' תשע"ד-2014

6א.     רשות ציבורית שלא טיפלה בבקשה לקבלת מידע לפי מועדים הקבועים בחוק, לרבות אם לא האריכה את המועדים לפי סעיף 7 לחוק, לא תגבה אגרות טיפול והפקה.

מיום 30.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 574

הוספת תקנה 6א

הצמדה

7.    (א)  בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ב)  הסכומים הנקובים בתקנות 1 עד 4, יעודכנו ב-1 באוקטובר של כל שנה, בשיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש ספטמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש ספטמבר של השנה שקדמה לה.

          (ג)   סכום מעודכן כאמור בתקנת משנה (ב), יעוגל כלהלן:

(1)   אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;

(2)   אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב, וסכום של מחצית השקל החדש תעוגל כלפי מעלה.

          (ד)  המנהל הכללי של משרד המשפטים, יפרסם בהודעה ברשומות את שיעורי האגרות, כפי שעודכנו לפי תקנת משנה (ב).

דרך תשלום האגרות תק' תשע"ד-2014

7א.     (א)  רשות ציבורית תפרסם במשרדי הרשות ובאתר האינטרנט שלה, אם יש כזה, את דרכי תשלום האגרות.

          (ב)  הרשות תאפשר לשלם אגרת בקשה במועד הגשת הבקשה או לפניו.

מיום 30.3.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 574

הוספת תקנה 7א

ערעור

8.    על החלטת הממונה לפי תקנות אלה רשאי המבקש לערער, בתוך 30 ימים מיום מסירת החלטת הממונה, לבית משפט השלום שבתחום שיפוטו נמצא משרדו של הממונה.

דחיית מועדים

9.    (א)  המועדים הקבועים בסעיף 7 לחוק, יימנו מיום קבלת הבקשה על ידי הממונה או מיום תשלום אגרת הבקשה, לפי המאוחר.

          (ב)  במנין המועדים האמורים בסעיף 7 לחוק לא יבוא –

(1)   פרק הזמן שבין הודעת הממונה לפי תקנה 5, לבין תשלום הסכום הנדרש;

(2)   אם הפעיל הממונה את סמכותו לפי תקנה 4(ב) - פרק הזמן שבין הודעת הממונה, לבין הפקדת הסכום או הערובה לתשלומה, לפי הענין.

סייג לתחולה

10.  תקנות אלה, למעט תקנה 3, לא יחולו על בקשה למידע, אשר יש להעמידו לרשות הציבור לפי סעיף 6 לחוק.

תחילה

11.  תחילתן של תקנות אלה ביום תחילתו של החוק.

 

 

א' בסיון תשנ"ט (16 במאי 1999)                                          צחי הנגבי

                                                                                                            שר המשפטים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשנ"ט מס' 5976 מיום 28.5.1999 עמ' 860.

תוקנו ק"ת תש"ס מס' 6002 מיום 20.10.1999 עמ' 40 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 1.10.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6059 מיום 27.9.2000 עמ' 952 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה ביום 2.10.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6090 מיום 1.3.2001 עמ' 500 – תק' תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6129 מיום 25.10.2001 עמ' 56 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.10.2001.

ק"ת תשס"ד מס' 6278 מיום 22.12.2003 עמ' 89 – הודעה תשס"ד-2003; תחילתה ביום 1.10.2003.

ק"ת תשס"ה מס' 6361 מיום 17.1.2005 עמ' 325 – הודעה תשס"ה-2005; תחילתה ביום 1.1.2005.

ק"ת תשס"ו מס' 6428 מיום 10.10.2005 עמ' 10 – הודעה תשס"ו-2005; תחילתה ביום 1.10.2005. ת"ט מס' 6434 מיום 8.11.2005 עמ' 86.

ק"ת תשס"ז מס' 6553 מיום 16.1.2007 עמ' 472 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.10.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6617 מיום 16.10.2007 עמ' 60 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.10.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6714 מיום 25.9.2008 עמ' 1615 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.10.2008.

ק"ת תש"ע מס' 6816 מיום 24.9.2009 עמ' 40 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.10.2009.

ק"ת תשע"א מס' 6932 מיום 7.10.2010 עמ' 60 – הודעה תשע"א-2010; תחילתה ביום 1.10.2010.

ק"ת תשע"ב מס' 7043 מיום 25.10.2011 עמ' 63 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.10.2011.

ק"ת תשע"ג מס' 7184 מיום 22.11.2012 עמ' 212 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.10.2012.

ק"ת תשע"ד מס' 7294 מיום 7.10.2013 עמ' 57 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.10.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7334 מיום 28.1.2014 עמ' 573 – תק' תשע"ד-2014; ר' תקנה 9 לענין תחילה ותחולה.

9. תחילתן של תקנות אלה שישים ימים מיום פרסומן (להלן – יום התחילה) והן יחולו על בקשות לקבלת מדיע שהוגשו ביום התחילה או לאחריו.

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 489 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.10.2015.

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 572 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.10.2016.

ק"ת תשע"ט מס' 8164 מיום 5.2.2019 עמ' 2092 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.10.2018.

ק"ת תש"ף מס' 8317 מיום 2.1.2020 עמ' 363 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.10.2019.

ק"ת תשפ"א מס' 9015 מיום 24.12.2020 עמ' 1038 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.10.2020.

ק"ת תשפ"ב מס' 9771 מיום 2.12.2021 עמ' 1036 – הודעה תשפ"ב-2021; תחילתה ביום 1.10.2021.