נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), תשי"ז-1957

עבודה – עובדים – זכויות – חופשה

תוכן ענינים

סעיף 1

פרטים שחייבים לרשמם בפנקס החופשה

Go

2

סעיף 2

תחולה

Go

2

סעיף 3

מקום החזקת הפנקס

Go

2

סעיף 4

תחילה

Go

2

סעיף 5

השם

Go

2


תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), תשי"ז-1957*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 26 ו-36 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

פרטים שחייבים לרשמם בפנקס החופשה

1.    בפנקס החופשה יירשמו, לגבי כל עובד הזכאי לחופשה שנתית או לפדיון חופשה פרטים אלה:

(1)   השם, שם האב ושם המשפחה;

(2)   מספר הזהות;

(3)   תאריך התחלת העבודה;

(4)   מועד החופשה שניתנה;

(5)   דמי החופשה ששולמו ותאריך התשלום;

(6)   תאריך בו חדל העובד לעבוד;

(7)   פדיון החופשה ששולם ותאריך התשלום.

תחולה

2.    הוראות תקנה 1 לא יחולו על מעביד שחייב לנהל פנקס חופשה והמנהל כרטיסיה או רישום סדיר אחר, שאושר על ידי מפקח עבודה אזורי ושבהם רשומים הפרטים האמורים בתקנה 1.

מקום החזקת הפנקס

3.    פנקס חופשה יוחזק במקום בו מועבדים העובדים שלגביהם יש לרשום את הפרטים הנקובים בתקנה 1.

תחילה

4.    תחילתן של תקנות אלה היא ביום ד' באב תשי"ז (1 באוגוסט 1957).

השם

5.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (פנקס חופשה), תשי"ז-1957".

י"ח באייר תשי"ז (19 במאי 1957)                           מרדכי נמיר

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשי"ז מס' 705 מיום 7.6.1957 עמ' 1437.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות