נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן חופשה), תשכ"ד-1964

עבודה – עובדים – זכויות – חופשה

תוכן ענינים

סעיף 1

השקעת כספי קרן חופשה

Go

2

סעיף 2

שימוש בעדפים

Go

2

סעיף 3

השם

Go

2


תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן חופשה), תשכ"ד-1964*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו-36 לחוק חופשה שנתית, תשי"א-1951, אני מתקין תקנות אלה:

השקעת כספי קרן חופשה

1.    קרן חופשה תשקיע את כספיה לפי הכללים שנקבעו בתקנות מס הכנסה (כללים לאישור קרנות תגמולים, פנסיה, פיצויים וחופשה), תשי"ז-1957, להשקעת כספים על ידי קופה המנהלת קרן חופשה.

שימוש בעדפים

2.    קרן חופשה רשאית לאחר שיאושר המאזן וחשבון ההכנסות וההוצאות על פי תקנה 13 לתקנות חופשה שנתית (קרנות חופשה), תשי"א-1951, להשתמש בעדפים לשם הבראה, נופש או לשם מתן הקצבות לחברי הקרן להבראה ונופש, על פי החלטת הנהלת הקרן ובאישור רושם קרנות החופשה.

השם

3.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות חופשה שנתית (שימוש בכספי קרן חופשה), תשכ"ד-1964".

ז' בשבט תשכ"ד (21 בינואר 1964)                          יגאל אלון

                                                                                                 שר העבודה* פורסמו ק"ת תשכ"ד מס' 1538 מיום 30.1.1964 עמ' 670.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות