נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2), תשל"ג-1973

 

 

בטחון – חוקרים פרטיים ושמירה – רשיון ומתאמנים

משפט פרטי וכלכלה – הסדרת עיסוק – חוקרים פרטיים ושמירה – רשיון ומתאמנים

רשויות ומשפט מנהלי – הסדרת עיסוק – חוקרים פרטיים ושמירה – רשיון ומתאמנים

תוכן ענינים

3

Go

סוגי אגרות רישוי

סעיף 1

3

Go

אגרת רשיון

סעיף 2

11

Go

אגרה שנתית

סעיף 3

12

Go

ביטול

סעיף 4

12

Go

הוראת מעבר

סעיף 5

12

Go

השם

סעיף 6

 


חוקרים פרטיים ושירותי שמירה

תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2),
תשל"ג-1973
*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 32 לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, אני מתקין תקנות אלה:

סוגי אגרות רישוי

1.    אלה אגרות הרישוי לפי החוק:

(1)   אגרת רשיון

(2)   אגרה שנתית.

אגרת רשיון הודעה תשפ"א-2020

2.       (א)  בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

                                                                                                האגרה בשקלים חדשים

(1)   רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק                                                                         1,048

(2)   רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק                                                                         2,625

(3)   רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור                                                                         2,625

(4)   רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק                                                                         2,625

(5)   רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר                                                                         129

תק' תשע"ח-2017

          (א1) חייל מילואים פעיל ישלם מחצית מסכומי האגרות הקבועות בתקנת משנה (א)(1), (2) ו-(5); סכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מטה; בתקנת משנה זו, "חייל מילואים פעיל" – חייל מילואים כהגדרתו בחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008, המחזיק בתעודת משרת מילואים פעיל תקפה שניתנה לו בידי צבא הגנה לישראל ושפרטיו הועברו למשרד המשפטים באופן ממוחשב על ידי משרד הביטחון.

          (ב)  ניתן רשיון לאחר 30 ביוני בשנה פלונית, תשולם אגרת רשיון בשיעור מחצית הסכום שנקבע בתקנת משנה (א) לאותו סוג של רשיון.

תק' תשע"א-2011

          (ג)   סכומי האגרות לפי תקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.

תק' תשע"א-2011

          (ג1) סכום אגרה שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.

תק' תשע"א-2011

          (ג2) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

תק' (מס' 2)  תשמ"ז-1987

          (ד)  בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

מיום 8.4.1976

תק' תשל"ו-1976

ק"ת תשל"ו מס' 3508 מיום 8.4.1976 עמ' 1346

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

לירות

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 100 150

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 250 350

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 250 350

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 250 350

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 20 30

 

מיום 7.10.1976

תק' תשל"ז-1976

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 44

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

לירות

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 150 160

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 350 380

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 350 380

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 350 380

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 30 32

 

מיום 13.7.1979 (בוטלו)

תק' תשל"ט-1979

ק"ת תשל"ט מס' 4003 מיום 13.7.1979 עמ' 1583

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1241

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

לירות

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 160 320

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 380 760

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 380 760

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 380 760

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 32 60

 

מיום 2.12.1979

הודעה תש"ם-1979

ק"ת תש"ם מס' 4060 מיום 2.12.1979 עמ' 474

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

לירות

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 160 540

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 380 1280

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 380 1280

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 380 1280

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 32 100

 

מיום 29.9.1980

הודעה תשמ"א-1980

ק"ת תשמ"א מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 30

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

לירות שקלים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 540 125

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1280 296

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1280 296

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1280 296

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 100 23

 

מיום 30.8.1981

הודעה (מס' 2) תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4264 מיום 30.8.1981 עמ' 1375

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 125 275

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 296 654

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 296 654

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 296 654

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 23 50

 

מיום 1.10.1982

הודעה תשמ"ג-1982

ק"ת תשמ"ג מס' 4412 מיום 26.9.1982 עמ' 60

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

שקלים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 275 600

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 654 1420

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 654 1420

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 654 1420

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 50 110

 

מיום 30.9.1983

הודעה תשמ"ד-1983

ק"ת תשמ"ד מס' 4537 מיום 30.9.1983 עמ' 175

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 600 1390

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1420 3300

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1420 3300

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1420 3300

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 110 260

 

מיום 13.9.1984

הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2559

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

         האגרה בשקלים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,390 5,965

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 3300 14,165

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 3300 14,165

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 3300 14,165

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 260 1,120

 

מיום 9.9.1985

הודעה תשמ"ה-1985

ק"ת תשמ"ה מס' 4856 מיום 9.9.1985 עמ' 1918

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

          האגרה בשקלים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 5,965 28,660

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 14,165 68,065

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 14,165 68,065

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 14,165 68,065

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 1,120 5,375

 

מיום 27.8.1987

תק' תשמ"ז-1987

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1240

2. (א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 28,660 200

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 68,065 500

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 68,065 500

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 68,065 500

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 5,375 25

(ב) ניתן רשיון לאחר 30 ביוני בשנה פלונית, תשולם אגרת רשיון בשיעור מחצית הסכום שנקבע בתקנת משנה (א) לאותו סוג של רשיון.

(ג) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:

(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1 בינואר שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;

(4) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א) כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

(ד) בתקנה זו, "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

 

מיום 21.7.1988

הודעה תשמ"ח-1988

ק"ת תשמ"ח מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 977

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 200 220

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 500 550

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 500 550

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 500 550

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 25 28

 

מיום 25.12.1988

תק' תשמ"ט-1988

ק"ת תשמ"ט מס' 5154 מיום 25.12.1988 עמ' 285

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 220 232

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 550 579

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 550 579

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 550 579

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 28 29

 

מיום 20.6.1989

הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989

ק"ת תשמ"ט מס' 5193 מיום 20.6.1989 עמ' 977

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 232 260

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 579 648

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 579 648

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 579 648

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 29 32

 

מיום 14.12.1989

הודעה תש"ן-1989

ק"ת תש"ן מס' 5234 מיום 14.12.1989 עמ' 147

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 260 279

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 648 697

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 648 697

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 648 697

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 32 34

 

מיום 14.6.1990

הודעה (מס' 2) תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5273 מיום 14.6.1990 עמ' 721

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 279 301

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 697 753

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 697 753

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 697 753

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 34 37

 

מיום 6.12.1990

הודעה תשנ"א-1990

ק"ת תשנ"א מס' 5313 מיום 6.12.1990 עמ' 271

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 301 330

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 753 826

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 753 826

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 753 826

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 37 41

 

מיום 18.6.1991

הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 955

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 330 349

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 826 874

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 826 874

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 826 874

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 41 43

 

מיום 9.12.1991

הודעה תשנ"ב-1991

ק"ת תשנ"ב מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 495

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 349 394

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 874 987

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 874 987

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 874 987

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 43 49

 

מיום 2.6.1992

הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992

ק"ת תשנ"ב מס' 5447 מיום 2.6.1992 עמ' 1125

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 394 413

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 987 1,035

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 987 1,035

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 987 1,035

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 49 51

 

מיום 10.12.1992

הודעה תשנ"ג-1992

ק"ת תשנ"ג מס' 5485 מיום 10.12.1992 עמ' 158

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 413 426

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,035 1,067

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,035 1,067

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,035 1,067

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 51 53

 

מיום 22.6.1993

הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 905

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 426 456

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,067 1,142

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,067 1,142

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,067 1,142

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 53 57

 

מיום 16.12.1993

הודעה תשנ"ד-1993

ק"ת תשנ"ד מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 259

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 456 475

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,142 1,189

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,142 1,189

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,142 1,189

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 57 59

 

מיום 30.6.1994

הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994

ק"ת תשנ"ד מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1097

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 475 503

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,189 1,259

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,189 1,259

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,189 1,259

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 59 62

 

מיום 22.12.1994

הודעה תשנ"ה-1994

ק"ת תשנ"ה מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 432

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 503 540

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,259 1,352

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,259 1,352

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,259 1,352

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 62 67

 

מיום 15.6.1995

הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1530

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 540 558

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,352 1,397

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,352 1,397

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,352 1,397

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 67 69

 

מיום 25.12.1995

הודעה תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 288

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 558 585

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,397 1,465

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,397 1,465

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,397 1,465

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 69 72

 

מיום 13.6.1996

הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1034

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 585 623

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,465 1,560

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,465 1,560

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,465 1,560

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 72 77

 

מיום 10.12.1996

הודעה תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 204

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 623 650

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,560 1,628

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,560 1,628

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,560 1,628

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 77 80

 

מיום 10.6.1997

הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997

ק"ת תשנ"ז מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 841

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 650 681

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,628 1,706

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,628 1,706

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,628 1,706

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 80 84

 

מיום 1.1.1998

הודעה תשנ"ח-1997

ק"ת תשנ"ח מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 127

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 681 709

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,706 1,776

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,706 1,776

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,706 1,776

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 84 87

 

מיום 1.7.1998

הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 949

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 709 715

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,776 1,791

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,776 1,791

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,776 1,791

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 87 88

 

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5945 מיום 31.12.1998 עמ' 240

ת"ט תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 880

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 715 756

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,791 1,892

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,791 1,892

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,791 1,892

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 88 93

 

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5980 מיום 3.6.1999 עמ' 942

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 756 757

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,892 1,896

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,892 1,896

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,892 1,896

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 93

 

מיום 2.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 142

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 757 777

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,896 1,947

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,896 1,947

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,896 1,947

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 93 96

 

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1054

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 777 779

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,947 1,951

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,947 1,951

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,947 1,951

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 96

 

מיום 1.1.2002

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6142 מיום ל.27.12.2001 עמ' 266

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 779 792

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,951 1,984

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,951 1,984

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,951 1,984

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 96 98

 

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1002

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 792 818

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 1,984 2,048

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 1,984 2,048

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 1,984 2,048

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 98 101

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6214 מיום 19.12.2002 עמ' 315

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 818 847

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,048 2,122

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,048 2,122

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,048 2,122

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 101 105

 

מיום 1.7.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6495 מיום 29.6.2006 עמ' 928

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 847 879

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,122 2,202

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,122 2,202

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,122 2,202

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 105 109

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 225

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 879 886

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,202 2,220

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,202 2,220

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,202 2,220

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 109 110

 

מיום 1.7.2008

הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1094

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 886 909

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,220 2,277

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,220 2,277

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,220 2,277

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 110 113

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 323

(א) בעד מתן רשיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רשיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 909 935

(2) רשיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,277 2,343

(3) רשיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,277 2,343

(4) רשיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,277 2,343

(5) רשיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 113 116

 

מיום 1.7.2009

הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1035

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 935 937

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,343 2,348

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,343 2,348

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,343 2,348

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 116

 

מיום 1.1.2010

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 357

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 937 963

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,348 2,412

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,348 2,412

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,348 2,412

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 116 119

 

מיום 1.7.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2010

ק"ת תש"ע מס' 6905 מיום 5.7.2010 עמ' 1352

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 963 966

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,412 2,419

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,412 2,419

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,412 2,419

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 119

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 480

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 966 987

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,419 2,472

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,419 2,472

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,419 2,472

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 119 122

 

מיום 30.6.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1093

(ג) האגרות לפי תקנת משנה (א) ישולמו כשהן מוגדלות כמפורט להלן:

(1) עלה המדד שפורסם בחודש מאי בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה שקדמה לה, יוגדלו האגרות ביום 1 ביולי אותה שנה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(2) עלה המדד שפורסם בחודש נובמבר בשנה פלונית לעומת המדד שפורסם בחודש מאי אותה שנה, יוגדלו האגרות ביום 1 בינואר שלאחריה לפי שיעור עליית המדד כאמור;

(3) סכום האגרה המוגדלת יעוגל לשקל החדש הקרוב וסכום של חמישים אגורות יעוגל כלפי מעלה;

(4) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א) כפי שהיא מתוקנת עקב האמור בתקנה זו.

(ג) סכומי האגרות לפי תקנת משנה (א) ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר של השנה שקדמה לה.

(ג1) סכום אגרה שהשתנה כאמור יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של 50 אגורות יעוגל כלפי מעלה.

(ג2) המנהל הכללי של משרד המשפטים יפרסם ברשומות הודעה ובה נוסח תקנת משנה (א) כפי שהשתנה עקב האמור בתקנה זו.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2011

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 413

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 987 1,014

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,472 2,540

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,472 2,540

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,472 2,540

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 122 125

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 392

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,014 1,033

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,540 2,586

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,540 2,586

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,540 2,586

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 125 127

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2013

ק"ת תשע"ד מס' 7317 מיום 26.12.2013 עמ' 344

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,033 1,052

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,586 2,633

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,586 2,633

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,586 2,633

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 127 130

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 647

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,052 1,048

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,633 2,626

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,633 2,626

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,633 2,626

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 130 129

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 481

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,048 1,041

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,626 2,607

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,626 2,607

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,626 2,607

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 129 128

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 563

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,041 1,038

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,607 2,600

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,607 2,600

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,607 2,600

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 128

 

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2018 עמ' 656

הוספת תקנת משנה 2(א1)

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 837

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,038 1,040

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,600 2,605

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,600 2,605

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,600 2,605

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 128

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8171 מיום 12.2.2019 עמ' 2235

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,040 1,053

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,605 2,636

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,605 2,636

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,605 2,636

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 128 130

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8312 מיום 1.1.2020 עמ' 302

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,053 1,057

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,636 2,646

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,636 2,646

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,636 2,646

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 130

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2020

ק"ת תשפ"א מס' 9003 מיום 21.12.2020 עמ' 978

(א) בעד מתן רישיון תשולם אגרה חד-פעמית כמפורט להלן:

האגרה בשקלים חדשים

(1) רישיון חוקר פרטי לפי סעיף 3 לחוק 1,057 1,048

(2) רישיון לקיים משרד לחקירות פרטיות לפי סעיף 9 לחוק 2,646 2,625

(3) רישיון לתאגיד לפי סעיף 13 לחוק או לסניף של תאגיד כאמור 2,646 2,625

(4) רישיון למשרד לשירותי שמירה או לארגון שירותי שמירה, לפי סעיף 18(א) לחוק 2,646 2,625

(5) רישיון לעסוק כשומר או בארגון שירותי שמירה כשכיר 130 129

אגרה שנתית

3.      (א)  מקבל רשיון אשר שילם אגרה כאמור בתקנה 2, פטור מתשלום אגרה שנתית בשנה שבה ניתן הרשיון.

          (ב)  אגרה שנתית תשולם בחודש ינואר בשיעור של חמישים אחוז מהסכום שנקבע לאותו סוג של רשיון בתקנה 2(א).

תק' תשע"ח-2017

          (ג)   על אף האמור בתקנת משנה (ב), חייל מילואים פעיל, כהגדרתו בתקנה 2(א1), ישלם אגרה שנתית בשיעור של רבע מסכומי האגרות הקבועות בתקנה 2(א)(1), (2) ו-(5); סכום האגרה יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב.

מיום 1.1.2018

תק' תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2018 עמ' 656

הוספת תקנת משנה (ג)

ביטול

4.    תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרת רשיון) תשל"ג-1972 - בטלות.

הוראת מעבר

5.    שולמה אגרה בעד רשיון שניתן לפני תחילת תקנות אלה, יראו אותה כאילו שולמה בהתאם לתקנות אלה.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות חוקרים פרטיים ושירותי שמירה (אגרות רשיון) (מס' 2), תשל"ג-1973".

 

 

ז' בסיון תשל"ג (7 ביוני 1973)                           יעקב ש. שפירא

                                                                                           שר המשפטים

 

 

 

 * פורסמו ק"ת תשל"ג מס' 3023 מיום 21.6.1973 עמ' 1540.

תוקנו ק"ת תשל"ו מס' 3508 מיום 8.4.1976 עמ' 1346 – תק' תשל"ו-1976; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשל"ז מס' 3598 מיום 7.10.1976 עמ' 43 – תק' תשל"ז-1976; ר' תקנה 2 לענין תחולה.

ק"ת תשל"ט מס' 4003 מיום 13.7.1979 עמ' 1583 – תק' תשל"ט-1979. בוטלו ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1241 בתקנה 2 לתק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תש"ם מס' 4060 מיום 2.12.1979 עמ' 474 – הודעה תש"ם-1979; תחילתה ביום 2.12.1979.

ק"ת תשמ"א מס' 4168 מיום 29.9.1980 עמ' 30 – הודעה תשמ"א-1980; תחילתה ביום 1.10.1980.

ק"ת תשמ"א מס' 4264 מיום 30.8.1981 עמ' 1375 – הודעה (מס' 2) תשמ"א-1981; תחילתה ביום 1.10.1981.

ק"ת תשמ"ג מס' 4412 מיום 26.9.1982 עמ' 60 – הודעה תשמ"ג-1982; תחילתה ביום 1.10.1982.

ק"ת תשמ"ד מס' 4537 מיום 30.9.1984 עמ' 175 – הודעה תשמ"ד-1983; תחילתה ביום 1.10.1983.

ק"ת תשמ"ד מס' 4701 מיום 13.9.1984 עמ' 2559 – הודעה (מס' 2) תשמ"ד-1984; תחילתה ביום 1.10.1984.

ק"ת תשמ"ה מס' 4856 מיום 9.9.1985 עמ' 1918 – הודעה תשמ"ה-1985; תחילתה ביום 1.10.1985.

ק"ת תשמ"ז מס' 5051 מיום 27.8.1987 עמ' 1240 – תק' תשמ"ז-1987.

ק"ת תשמ"ח מס' 5121 מיום 21.7.1988 עמ' 977 – הודעה תשמ"ח-1988; תחילתה ביום 1.7.1988.

ק"ת תשמ"ט מס' 5154 מיום 25.12.1988 עמ' 284 – הודעה תשמ"ט-1988; תחילתה ביום 1.1.1989.

ק"ת תשמ"ט מס' 5193 מיום 20.6.1989 עמ' 977 – הודעה (מס' 2) תשמ"ט-1989; תחילתה ביום 2.7.1989.

ק"ת תש"ן מס' 5234 מיום 14.12.1989 עמ' 147 – הודעה תש"ן-1989; תחילתה ביום 1.1.1990.

ק"ת תש"ן מס' 5273 מיום 14.6.1990 עמ' 721 – הודעה (מס' 2) תש"ן-1990; תחילתה ביום 1.7.1990.

ק"ת תשנ"א מס' 5313 מיום 6.12.1990 עמ' 270 – הודעה תשנ"א-1990; תחילתה ביום 1.1.1991.

ק"ת תשנ"א מס' 5364 מיום 18.6.1991 עמ' 955 – הודעה (מס' 2) תשנ"א-1991; תחילתה ביום 1.7.1991.

ק"ת תשנ"ב מס' 5402 מיום 9.12.1991 עמ' 495 – הודעה תשנ"ב-1991; תחילתה ביום 1.1.1992.

ק"ת תשנ"ב מס' 5447 מיום 2.6.1992 עמ' 1125 – הודעה (מס' 2) תשנ"ב-1992; תחילתה ביום 1.7.1992.

ק"ת תשנ"ג מס' 5485 מיום 10.12.1992 עמ' 158 – הודעה תשנ"ג-1992; תחילתה ביום 1.1.1993.

ק"ת תשנ"ג מס' 5528 מיום 22.6.1993 עמ' 905 – הודעה (מס' 2) תשנ"ג-1993; תחילתה ביום 1.7.1993.

ק"ת תשנ"ד מס' 5566 מיום 16.12.1993 עמ' 259 – הודעה תשנ"ד-1993; תחילתה ביום 1.1.1994.

ק"ת תשנ"ד מס' 5610 מיום 30.6.1994 עמ' 1097 – הודעה (מס' 2) תשנ"ד-1994; תחילתה ביום 1.7.1994.

ק"ת תשנ"ה מס' 5646 מיום 22.12.1994 עמ' 432 – הודעה תשנ"ה-1994; תחילתה ביום 1.1.1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5685 מיום 15.6.1995 עמ' 1530 – הודעה (מס' 2) תשנ"ה-1995; תחילתה ביום 1.7.1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5724 מיום 25.12.1995 עמ' 288 – הודעה תשנ"ו-1995; תחילתה ביום 1.1.1996.

ק"ת תשנ"ו מס' 5761 מיום 13.6.1996 עמ' 1034 – הודעה (מס' 2) תשנ"ו-1996; תחילתה ביום 1.7.1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 204 – הודעה תשנ"ז-1996; תחילתה ביום 1.1.1997.

ק"ת תשנ"ז מס' 5834 מיום 10.6.1997 עמ' 841 – הודעה (מס' 2) תשנ"ז-1997; תחילתה ביום 1.7.1997.

ק"ת תשנ"ח מס' 5865 מיום 10.12.1997 עמ' 127 – הודעה תשנ"ח-1997; תחילתה ביום 1.1.1998.

ק"ת תשנ"ח מס' 5907 מיום 22.6.1998 עמ' 949 – הודעה (מס' 2) תשנ"ח-1998; תחילתה ביום 1.7.1998.

ק"ת תשנ"ט מס' 5945 מיום 31.12.1998 עמ' 240 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999. ת"ט מס' 5977 מיום 28.5.1999 עמ' 880.

ק"ת תשנ"ט מס' 5980 מיום 3.6.1999 עמ' 942 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.7.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6009 מיום 14.12.1999 עמ' 142 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 2.1.2000.

ק"ת תשס"א מס' 6124 מיום 9.9.2001 עמ' 1054 – הודעה תשס"א-2001; תחילתה ביום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6142 מיום 27.12.2001 עמ' 265 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ב מס' 6184 מיום 16.7.2002 עמ' 1002 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה ביום 1.7.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6214 מיום 19.12.2002 עמ' 315 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6495 מיום 29.6.2006 עמ' 928 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.7.2006.

ק"ת תשס"ח מס' 6630 מיום 20.12.2007 עמ' 225 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ח מס' 6686 מיום 6.7.2008 עמ' 1094 – הודעה (מס' 2) תשס"ח-2008; תחילתה ביום 1.7.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6739 מיום 1.1.2009 עמ' 323 – הודעה תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תשס"ט מס' 6786 מיום 24.6.2009 עמ' 1035 – הודעה (מס' 2) תשס"ט-2009; תחילתה ביום 1.7.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 357 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תש"ע מס' 6905 מיום 5.7.2010 עמ' 1352 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2010; תחילתה ביום 1.7.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 480 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1093 – תק' תשע"א-2011; תחילתן ביום 30.6.2011.

ק"ת תשע"ב מס' 7063 מיום 25.12.2011 עמ' 412 – הודעה תשע"ב-2011; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7198 מיום 30.12.2012 עמ' 392 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2013.

ק"ת תשע"ד מס' 7317 מיום 26.12.2013 עמ' 344 – הודעה תשע"ד-2013; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7476 מיום 6.1.2015 עמ' 647 – הודעה תשע"ה-2015; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 481 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7763 מיום 17.1.2017 עמ' 563 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7913 מיום 31.12.2017 עמ' 656 – תק' תשע"ח-2017; תחילתן ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ח מס' 7930 מיום 15.1.2018 עמ' 837 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8171 מיום 12.2.2019 עמ' 2235 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8312 מיום 1.1.2020 עמ' 302 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9003 מיום 21.12.2020 עמ' 978 – הודעה תשפ"א-2020; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות