חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994

 

 

בטחוןצה"לחייליםחיילים משוחררים

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

4

סעיף 1

הגדרות

Go

4

 

פרק ב': קרן לקליטת החייל המשוחרר

Go

6

סעיף 2

הקמת הקרן

Go

6

סעיף 3

תפקידי הקרן

Go

6

סעיף 4

הנהלת הקרן

Go

6

סעיף 5

פקיעת כהונה של חבר הנהלה

Go

7

סעיף 6

התקנון

Go

7

סעיף 7

קרן לסיוע נוסף

Go

7

סעיף 7א

קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה לחיילים משוחררים באזורי סיוע

Go

8

סעיף 7א1

קרן להשתתפות במימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה   "ממדים ללימודים"

Go

9

סעיף 7א2

כפל זכאות

Go

10

סעיף 7ב

חייל לקראת תום שירותו הסדיר חייל משוחרר

Go

10

 

פרק ג': פקדון ומענק

Go

10

סעיף 8

פתיחת חשבון הפקדון

Go

10

סעיף 9

סכום הפקדון

Go

10

סעיף 10

מענק

Go

11

סעיף 10א

מענק ופיקדון בעקבות פטירה או פציעה

Go

11

סעיף 11

תקרה ועדכון

Go

11

 

פרק ד': זכאויות

Go

12

סעיף 12

השלמת השכלה תיכונית ולימודים קדם  אקדמיים

Go

12

סעיף 13

לימודים אקדמיים

Go

12

סעיף 14

הכשרה מקצועית

Go

12

סעיף 15

דרכי תשלום

Go

12

סעיף 16

הלוואה לשיכון

Go

12

סעיף 17

השתתפות ברכישת דירת מגורים ת"ט תשנ"ה 1995

Go

12

סעיף 18

מימון לצורך הקמת עסק חדש

Go

12

סעיף 18א

מטרות נוספות

Go

12

סעיף 18ב

מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה הוראת שעה

Go

12

סעיף 18ג

מענקים להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

Go

13

סעיף 19

תקופת הזכאות

Go

13

סעיף 19א

שלילת הטבות

Go

14

סעיף 19ב

מתן הטבות במוסדות לימוד

Go

14

סעיף 19ג

הטבות נוספות

Go

14

 

פרק ה': הוראות שונות

Go

14

סעיף 20

ערר

Go

14

סעיף 21

תחילה והוראות נלוות

Go

15

סעיף 22

תחולה והוראות מעבר

Go

15

סעיף 23

סייג להקפאה

Go

15

סעיף 24

תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס' 86

Go

15

סעיף 25

תיקון פקודת מס הכנסה   מס' 98

Go

15

סעיף 26

ביטול חוקים

Go

15

סעיף 27

ביצוע ותקנות

Go

16

 

תוספת

Go

16

 


חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "שירות לאומי-אזרחי" – כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, או שירות אזרחי כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002;

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח 410)

הוספת הגדרת "שירות אזרחי"

 

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 392 (ה"ח 787)

"שירות אזרחי" – כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 או שירות לאומי-אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014;

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח 1122)

החלפת הגדרת "שירות אזרחי"

הנוסח הקודם:

"שירות אזרחי" – כהגדרתו בסעיף 6(א) לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002 או שירות לאומי-אזרחי כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014;

          "שירות אזרחי במסלול אזרחי-ביטחוני" – (נמחקה);

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 392 (ה"ח 787)

הוספת הגדרת "שירות אזרחי במסלול אזרחי-ביטחוני"

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח 1122)

מחיקת הגדרת "שירות אזרחי במסלול אזרחי-ביטחוני"

הנוסח הקודם:

"שירות אזרחי במסלול אזרחי-ביטחוני" – שירות אזרחי-ביטחוני כהגדרתו בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014;

          "שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים" – שירות לאומי-אזרחי בהיקף של 30 שעות שבועיות בממוצע;

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 392 (ה"ח 787)

הוספת הגדרת "שירות אזרחי במסלול ביניים"

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח 1122)

"שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים" – שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי בהיקף של 30 שעות שבועיות בממוצע;

 

          "שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל" – שירות לאומי-אזרחי במשך 20 שעות שבועיות בממוצע;

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח 410)

הוספת הגדרת "שירות אזרחי במסלול מפוצל"

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח 1122)

"שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל" – שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במשך 20 שעות שבועיות בממוצע;

 

          "שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 262 (ה"ח 2885)

"שירות סדיר" - שירות סדיר בצבא- הגנה לישראל או במשמר הגבול במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו- 1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח 410)

"שירות סדיר" - שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

 

מיום 25.5.2010

תיקון מס' 13

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 653 (ה"ח 526)

"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח 1122)

"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

 

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח 1455)

"שירות סדיר" – שירות סדיר בצבא-הגנה לישראל, במשמר הגבול, ביחידות אחרות במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בשירות מוכר לפי פרק ג' לחוק שירות בטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986, ולפי סעיף 34 לחוק האמור, וכן שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי, אך למעט שירות צבאי לפי התחייבות לשירות קבע, ולמעט תקופות שאינן באות במנין זמן השירות לפי הוראות סעיף 18 לחוק האמור;

 

 

          "שירות לאומי" – שירות לאומי או התנדבות קהילתית, כהגדרתם בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017 (להלן – חוק שירות אזרחי);

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח 410)

"שירות לאומי" - שירות לאומי כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרת "ילד" שבסעיף 5 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

 

מיום 1.4.2018

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 666 (ה"ח 947)

החלפת הגדרת "שירות לאומי"

הנוסח הקודם:

"שירות לאומי" – שירות לאומי כאמור בפסקה (3)(ב) להגדרת "ילד" שבסעיף 238 לחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995;

          "חוק שירות ביטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח 1455)

הוספת הגדרת "חוק שירות ביטחון"

          "חייל משוחרר" – מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]; לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות וכל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים כשלושת רבעי חודש שירות;

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח 410)

"חייל משוחרר" - מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]; לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות;

 

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 392 (ה"ח 787)

"חייל משוחרר" – מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]; לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות וכל חודש של שירות אזרחי במסלול ביניים כשלושת רבעי חודש שירות;

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח 1122)

"חייל משוחרר" – מי שסיים את שירותו הסדיר, אף אם שוחרר כדין לפני תום התקופה שהוא חייב בה, ובלבד ששירת 12 חודשים לפחות, וכן מי ששוחרר לפני תום התקופה כאמור מטעמי בריאות או מחמת נכות כמשמעותה בחוק הנכים (תגמולים ושיקום), תשי"ט-1959 [נוסח משולב]; לעניין הגדרה זו ייחשב כל חודש של שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל כמחצית חודש שירות וכל חודש של שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים כשלושת רבעי חודש שירות;

          "חייל משוחרר בודד" – חייל משוחרר שבמועד שחרורו משירות סדיר היה במעמד של חייל בודד, כהגדרתו בפקודות הצבא או בכללים שקבע מנהל הרשות לשירות אזרחי, בהסכמת השר;

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח 1122)

הוספת הגדרת "חייל משוחרר בודד"

          "חייל מילואים פעיל" – מי שהוגדר כחייל מילואים פעיל בהתאם להחלטות הממשלה שניתנו לפי סעיף 21 לחוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1020 (ה"ח 1122)

הוספת הגדרת "חייל מילואים פעיל"

          "הרשות לשירות אזרחי" – הרשות כהגדרתה בחוק שירות אזרחי, התשע"ז-2017;

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1020 (ה"ח 1122)

הוספת הגדרת "הרשות לשירות אזרחי"

          "ההנהלה" – הנהלת הקרן שמונתה לפי סעיף 4;

          "היום הקובע" – י"ח בטבת תשנ"ד (1 בינואר 1994);

          "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה;

          "מוסד להכשרה מקצועית" – מוסד להכשרה מקצועית של משרד הכלכלה והתעשייה, מוסד על-תיכוני ששר החינוך הכיר בו לעניין חוק זה, וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר משרי הממשלה הכיר בו, על פי סמכותו בחיקוק שבתחום אחריותו[1];

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 262 (ה"ח 2885)

"מוסד להכשרה מקצועית" – מוסד להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה, וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר העבודה והרווחה הכיר בו לענין חוק זה , השר לביטחון הפנים, שר הבריאות, שר החינוך או שר התיירות הכיר בו, כל אחד מהם בתחום אחריותו, לענין חוק זה;

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1020 (ה"ח 1122)

החלפת הגדרת "מוסד להכשרה מקצועית"

הנוסח הקודם:

"מוסד להכשרה מקצועית" – מוסד להכשרה מקצועית של משרד העבודה והרווחה, וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר העבודה והרווחה, השר לביטחון הפנים, שר הבריאות, שר החינוך או שר התיירות הכיר בו, כל אחד מהם בתחום אחריותו, לענין חוק זה;

 

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח 1455)

"מוסד להכשרה מקצועית" – מוסד להכשרה מקצועית של משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים משרד הכלכלה והתעשייה, מוסד על-תיכוני ששר החינוך הכיר בו לעניין חוק זה, וכן מוסד אחר להכשרה מקצועית ששר משרי הממשלה הכיר בו, על פי סמכותו בחיקוק שבתחום אחריותו;

          "מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1)   מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2)   מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3)   מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4)   מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

מיום 26.6.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2159 מיום 26.6.2008 עמ' 578 (ה"ח 211)

"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד להשכלה גבוהה כמשמעותו בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

וכן מכללה או מוסד על-תיכוני אחר ששר החינוך והתרבות הכיר בהם לענין חוק זה;

 

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח 1455)

"מוסד להשכלה גבוהה" – מוסד שהוא אחד מאלה:

(1) מוסד שהוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958 (להלן – חוק המועצה להשכלה גבוהה);

(2) מוסד שקיבל תעודת היתר או אישור לפי סעיף 21א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(3) מוסד שהתואר שהוא מעניק הוכר לפי סעיף 28א לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

(4) מוסד שקיבל רישיון לפי סעיפים 25ג ו-25ד לחוק המועצה להשכלה גבוהה או רישיון זמני לפי סעיף 25ט לחוק המועצה להשכלה גבוהה;

וכן מכללה או מוסד על-תיכוני אחר ששר החינוך והתרבות הכיר בהם לענין חוק זה;

          "מוסד לאמנות" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז-2007;

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח 1455)

הוספת הגדרת "מוסד לאמנות"

          "מכינה קדם-אקדמית" – מוסד להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות, או להכנה ללימודים אקדמיים, או ללימודים במכינה קדם-הנדסאית או ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים ששר החינוך והתרבות הכיר בו לענין חוק זה;

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 262 (ה"ח 2885)

"מכינה קדם- אקדמית" – מוסד להשלמת השכלה תיכונית עד לקבלת תעודת בגרות, או להכנה ללימודים אקדמיים, או ללימודים במכינה קדם-הנדסאית או ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים ששר החינוך והתרבות הכיר בו לענין חוק זה;

          "פקדון" – פקדון על שם חייל משוחרר שמנהלת הקרן לפי חוק זה;

          "קיבוץ" – (נמחקה);

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 262 (ה"ח 2885)

מחיקת הגדרת "קיבוץ"

הנוסח הקודם:

"קיבוץ" – אגודה שיתופית שהיא קיבוץ או מושב שיתופי;

          "בית ספר חיצוני" – בית ספר ללימודים להשלמת השכלה תיכונית לשם קבלת תעודת בגרות, ששר החינוך הכיר בו לעניין חוק זה, וכן מכון פסיכומטרי מאושר, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008;

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 262 (ה"ח 2885)

הוספת הגדרת "בית ספר חיצוני"

 

מיום 12.11.2008

תיקון מס' 8

ס"ח תשס"ט מס' 2187 מיום 12.11.2008 עמ' 38 (ה"ח 241, ה"ח 246)

"בית ספר חיצוני" – בית ספר ללימודים להשלמת השכלה תיכונית לשם קבלת תעודת בגרות, לרבות ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים, ששר החינוך הכיר בו לענין חוק זה ששר החינוך הכיר בו לעניין חוק זה, וכן מכון פסיכומטרי מאושר, כהגדרתו בחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, התשס"ט-2008;

          "לוחם" – כהגדרתו בפקודות הצבא, כפי שהן מיושמות גם לענין תשלום דמי קיום למשרתים בשירות סדיר;

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 263 (ה"ח 2885)

הוספת הגדרת "לוחם"

          "תומך לחימה" – כהגדרתו בפקודות הצבא, כפי שהן מיושמות גם לענין תשלום דמי קיום למשרתים בשירות סדיר;

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 263 (ה"ח 2885)

הוספת הגדרת "תומך לחימה"

          "שירות אחר" – שירות סדיר למעט שירות כלוחם או כתומך לחימה או שירות אזרחי במסלול מפוצל או שירות אזרחי במסלול ביניים;

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 263 (ה"ח 2885)

הוספת הגדרת "שירות אחר"

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח 410)

"שירות אחר" - שירות סדיר למעט שירות כלוחם או כתומך לחימה או שירות אזרחי במסלול מפוצל;

 

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 392 (ה"ח 787)

"שירות אחר" – שירות סדיר למעט שירות כלוחם או כתומך לחימה או שירות אזרחי במסלול מפוצל או שירות אזרחי במסלול ביניים;

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1020 (ה"ח 1122)

"שירות אחר" – שירות סדיר למעט שירות כלוחם או כתומך לחימה או שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל או שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים;

 

 

 

          "פקודות הצבא" – כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 263 (ה"ח 2885)

הוספת הגדרת "פקודות הצבא"

          "השר" – שר הבטחון.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1477 מיום 4.8.1994 עמ' 272 (ה"ח 2300)

החלפת הגדרת "השר"

הנוסח הקודם:

"השר – חבר הממשלה שהממשלה הסמיכה אותו לבצע חוק זה.

פרק ב': קרן לקליטת החייל המשוחרר

הקמת הקרן

2.    (א)  מוקמת בזה קרן לקליטת החייל המשוחרר (להלן - הקרן).

          (ב)  פעולות הקרן יבוצעו במסגרת משרדו של השר.

          (ג)   תקציב הקרן ימומן מאוצר המדינה ועל אף האמור בסעיף קטן (ב), ייקבע בחוק התקציב, בסעיף נפרד, מחוץ לתקציב הבטחון, כמשמעותו בפרק ג' לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1477 מיום 4.8.1994 עמ' 272 (ה"ח 2300)

(ג) תקציב הקרן ימומן מאוצר המדינה וייקבע בחוק התקציב בתחום פעולה נפרד כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985 ועל אף האמור בסעיף קטן (ב), ייקבע בחוק התקציב, בסעיף נפרד, מחוץ לתקציב הבטחון, כמשמעותו בפרק ג' לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה- 1985.

תפקידי הקרן

3.    אלה תפקידי הקרן:

(1)  לנהל את חשבונות הפקדונות;

(2)  לבדוק את הבקשות שיגישו חיילים משוחררים למימוש זכאויותיהם לפי חוק זה, להחליט בהן, ולממן את הזכאויות האמורות מתוך הפקדונות;

(3)  לבדוק את הבקשות לסיוע מהקרן לסיוע נוסף כמשמעותה בסעיף 7 שיגישו חיילים משוחררים, להחליט בהן ולממן את הסיוע שיאושר מתוך הקרן האמורה;

(4)  לנהל ולבקר את פעילות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע כמשמעותה בסעיף 7א, בהתאם להוראות לפי הסעיף האמור, ובכלל זה –

(א)   לנהל ולבקר את מערך ההשתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, באמצעות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע, ובין השאר לבדוק את הבקשות להשתתפות בשכר לימוד כאמור, להחליט בהן ולממן את ההשתתפות שתאושר, מתוך הקרן האמורה;

(ב)   לקיים ולנהל תכניות ופעילויות שמטרתן עידוד חיילים משוחררים המתגוררים באזורי סיוע ללמוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע, באמצעות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, ובכלל זה לפרסמן בציבור ולבדוק את הבקשות שיגישו חיילים משוחררים למימוש זכאותם להשתתפות בתכניות ופעילויות כאמור;

(5)  לנהל ולבקר את פעילות הקרן להשתתפות במימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה – "ממדים ללימודים", כמשמעותה בסעיף 7א1, בהתאם להוראות לפי אותו סעיף, ובכלל זה לבדוק את הבקשות להשתתפות בשכר לימוד כאמור, להחליט בהן ולממן את ההשתתפות שתאושר, מתוך הקרן האמורה.

מיום 28.2.2011 (תחולה משנת הלימודים תשע"א)

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2252 מיום 26.7.2010 עמ' 604 (ה"ח 510)

הוספת פסקה 3(4)

 

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח 1455)

(4) לנהל ולבקר את פעילות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע כמשמעותה בסעיף 7א, בהתאם להוראות לפי הסעיף האמור, ובכלל זה –

(א) לנהל ולבקר את מערך ההשתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, באמצעות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע, ובין השאר לבדוק את הבקשות להשתתפות בשכר לימוד כאמור, להחליט בהן ולממן את ההשתתפות שתאושר, מתוך הקרן האמורה;

(ב) לקיים ולנהל תכניות ופעילויות שמטרתן עידוד חיילים משוחררים המתגוררים באזורי סיוע ללמוד לימודי השכלה גבוהה, באמצעות הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע, ובכלל זה לפרסמן בציבור ולבדוק את הבקשות שיגישו חיילים משוחררים למימוש זכאותם להשתתפות בתכניות ופעילויות כאמור;

(5) לנהל ולבקר את פעילות הקרן להשתתפות במימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה – "ממדים ללימודים", כמשמעותה בסעיף 7א1, בהתאם להוראות לפי אותו סעיף, ובכלל זה לבדוק את הבקשות להשתתפות בשכר לימוד כאמור, להחליט בהן ולממן את ההשתתפות שתאושר, מתוך הקרן האמורה.

הנהלת הקרן

4.    (א)  הנהלת הקרן תהיה בת שנים עשר חברים שימנה השר לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, והם:

(1)   חמישה נציגי ציבור, בהם לפחות אחד שהוא נציג שעוסק בתחום הנוגע לחיילי המילואים;

(2)   נציג משרד האוצר;

(3)   נציג משרד הבטחון;

(4)   נציג משרד הבינוי והשיכון;

(5)   נציג משרד החינוך והתרבות;

(6)   נציג משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

(7)   נציג משרד הכלכלה והתעשייה;

(8)   נציג הרשות לשירות אזרחי.

          (ב)  השר ימנה אחד מחברי ההנהלה שמונו לפי סעיף קטן (א)(1) ליושב ראש ההנהלה.

          (ג)   לא ימונה אדם לחבר ההנהלה אם הועדה לבדיקת מינויים שמונתה לפי סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975 (להלן - חוק החברות הממשלתיות), קבעה כי מתקיים בו אחד הסייגים האמורים בסעיפים 17(א)(1) ו-(3) עד (6) או 17א לחוק האמור והוראות סעיף 18ג לחוק האמור יחולו, והכל בשינויים המחויבים; בין חברי ההנהלה יהיו לפחות רבע בני כל אחד משני המינים.

          (ד)  קיום ההנהלה, סמכויותיה ותוקף החלטותיה לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי במינויו או בהמשך כהונתו.

          (ה)  ההנהלה רשאית למנות ועדות מבין חבריה או שלא מבין חבריה, ובלבד שיושב ראש ועדה יהיה חבר ההנהלה, ולאצול להן מסמכויותיה.

          (ו)   החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים – יהיה ליושב ראש ההנהלה קול נוסף.

מיום 1.4.2018 (בוטל)

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 666 (ה"ח 947)

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1023 (ה"ח 1122)

הוספת פסקה 4(א)(8)

הנוסח:

(8) נציג הרשות כהגדרתה בחוק שירות אזרחי;

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1020 (ה"ח 1122)

(א) הנהלת הקרן תהיה בת אחד עשר שנים עשר חברים שימנה השר לתקופה של שלוש שנים בכל פעם, והם:

(1) חמישה נציגי ציבור, בהם לפחות אחד נציג העמותה "התנועה לקליטת החייל המשוחרר" שהוא נציג שעוסק בתחום הנוגע לחיילי המילואים;

(2) נציג משרד האוצר;

(3) נציג משרד הבטחון;

(4) נציג משרד הבינוי והשיכון;

(5) נציג משרד החינוך והתרבות;

(6) נציג משרד העבודה והרווחה משרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים;

(7) נציג משרד התעשיה והמסחר. משרד הכלכלה והתעשייה;

(8) נציג הרשות לשירות אזרחי.

(ו) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות; היו הקולות שקולים – יהיה ליושב ראש ההנהלה קול נוסף.

פקיעת כהונה של חבר הנהלה

5.    (א)  חבר הנהלה יחדל לכהן לפני תום תקופת כהונה באחד מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לשר;

(2)   נתקיים בו סייג מן הסייגים המפורטים בסעיף 17(א) או 17א לחוק החברות הממשלתיות;

(3)   נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, והשר, לאחר התייעצות עם יושב ראש הנהלת הקרן, העבירו מכהונתו בהודעה בכתב.

          (ב)  נעדר חבר הנהלה ללא סיבה סבירה מארבע ישיבות רצופות של הנהלת הקרן או מיותר ממחצית הישיבות שקיימה בשנה אחת, רשאי השר, לאחר התייעצות עם יושב ראש ההנהלה, להעבירו מכהונתו בהודעה בכתב.

          (ג)   הוגש כתב אישום נגד חבר ההנהלה בעבירה שלכאורה יש עמה קלון, רשאי השר, לפי הצעת היועץ המשפטי לממשלה, להשעותו מכהונתו עד למתן פסק דין סופי בעניינו.

          (ד)  ראה השר שיושב ראש ההנהלה אינו ממלא את תפקידו כראוי רשאי הוא, בהחלטה מנומקת, להעבירו מתפקידו לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע את טענותיו.

התקנון

6.    (א)  ההנהלה תתקין את תקנון הקרן ובו יהיו, בין השאר, הוראות בדבר פעולות הקרן, נוהלי הגשת בקשות לקרן והטיפול בהן, סדרי עבודת הנהלת הקרן וועדותיה, ודרכים לשינוי התקנון.

          (ב)  התקנון וכל שינוי בו טעונים אישור השר, שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, ואולם ניתן לקבוע בתקנון סוגי שינויים שאינם טעונים אישור ועדת העבודה והרווחה של הכנסת.

          (ג)   התקנון וכל שינוי בו יפורסמו ברשומות.

קרן לסיוע נוסף

7.    (א)  במסגרת הקרן תהיה, בנוסף לפקדונות, קרן לסיוע נוסף, שתשמש למתן סיוע לחיילים משוחררים המבקשים סיוע מעבר לפקדון למטרות של לימודים במכינה קדם-אקדמית, או במוסד להכשרה מקצועית ודמי קיום ללומדים כאמור.

          (א1) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), הקרן לסיוע נוסף תעניק סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים; הנהלת הקרן, בהסכמת נציגי משרד האוצר והביטחון שבהנהלה, תקבע את תנאי הזכאות לקבלת הסיוע לפי סעיף קטן זה וכללים לעניין גובה הסכום שישולם והתקופה לתשלומו; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו באתר האינטרנט של הקרן.

          (ב)  בתקציב המדינה יתוקצב, מדי שנה, לקרן לסיוע נוסף

(1)   סכום של 80 מיליון שקלים חדשים, כשהוא מעודכן בחודש ינואר 2004 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש ינואר 2000 ועד למדד שפורסם בחודש דצמבר 2002;

(2)   תקציב נוסף על הסכום האמור בפסקה (1) למימון סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1).

          (ג)   הסכום האמור בסעיף קטן (ב)(1) יוגדל מדי שנה, החל בשנת הכספים 2004, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש דצמבר 2003 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת שנת הכספים; נוצל בשנת כספים פלונית סכום בשיעור העולה על 85% מתקציבה של הקרן לסיוע נוסף כפי שתוקצב באותה שנה לפי סעיף קטן (ב)(1) וכפי שהוא מוגדל בהתאם להוראות סעיף קטן זה, תועבר היתרה שלא נוצלה לשנה שאחריה ותיווסף לסכום שיתוקצב באותה שנה כאמור או תשמש למטרת סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1), לפי החלטת הנהלת הקרן.

          (ג1) יתרת התקציב לפי סעיף קטן (ב)(2) שלא נוצלה תועבר לשנה שאחריה ותשמש למטרת סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1) בלבד.

          (ד)  הנהלת הקרן תקבע, באישור השר, שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים ומבחנים למתן סיוע לחיילים משוחררים מהקרן לסיוע נוסף למטרות המפורטות בסעיף קטן (א) ובהתאם לסכומים שבקרן לסיוע נוסף, וכן הוראות בדבר נוהלי הגשת הבקשות לסיוע והטיפול בהן; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

          (ה)  (בוטל).

          (ו)   עד לקביעת כללים ומבחנים לפי סעיף קטן (ד), תפעל הקרן לסיוע נוסף לפי הכללים והמבחנים שהיו נהוגים ערב תחילתו של חוק זה.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 263 (ה"ח 2885)

(ב) בתקציב המדינה יתוקצב, מדי שנה, לקרן לסיוע נוסף סכום של 60 מיליון שקלים חדשים 80 מיליון שקלים חדשים.

(ג) הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יוגדל מדי שנה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1994 2000 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת שנת הכספים; סכום שלא נוצל בשנת כספים פלונית יועבר לשנה שאחריה וייתוסף לסכום שיתוקצב באותה שנה כאמור.

(ד) הנהלת הקרן תקבע, באישור השר, שר האוצר וועדת העבודה והרווחה של הכנסת, כללים ומבחנים למתן סיוע לחיילים משוחררים מהקרן לסיוע נוסף למטרות המפורטות בסעיף קטן (א) ובהתאם לסכומים שבקרן לסיוע נוסף, וכן הוראות בדבר נוהלי הגשת הבקשות לסיוע והטיפול בהן; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

(ה) מתוך הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יוקצבו מדי שנה –

(1) סכום שלא יפחת מ-29 מיליון שקלים חדשים – לסיוע ללימודים במכינה קדם-אקדמית;

(2) סכום שלא יפחת מ-7 מיליון שקלים חדשים – למתן דמי קיום ללומדים במכינה קדם-אקדמית;

(3) סכום שלא יפחת מ-10 מיליון שקלים חדשים – לסיוע ללימודים במוסד להכשרה מקצועית.

הסכומים האמורים בסעיף קטן זה יהיו צמודים למדד כאמור בסעיף קטן (ג).

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 444 (ה"ח 3115)

(ב) בתקציב המדינה יתוקצב, מדי שנה, לקרן לסיוע נוסף סכום של 80 מיליון שקלים חדשים כשהוא מעודכן בחודש ינואר 2004 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש ינואר 2000 ועד למדד שפורסם בחודש דצמבר 2002.

(ג) הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יוגדל מדי שנה החל בשנת הכספים 2004 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2000 מן המדד שפורסם בחודש דצמבר 2003 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת שנת הכספים; סכום שלא נוצל בשנת כספים פלונית יועבר לשנה שאחריה וייתוסף לסכום שיתוקצב באותה שנה כאמור.

 

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 10

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 242 (ה"ח 436)

(ג) הסכום האמור בסעיף קטן (ב) יוגדל מדי שנה החל בשנת הכספים 2004 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש דצמבר 2003 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת שנת הכספים; סכום שלא נוצל בשנת כספים פלונית יועבר לשנה שאחריה וייתוסף לסכום שיתוקצב באותה שנה כאמור נוצל בשנת כספים פלונית סכום בשיעור העולה על 85% מתקציבה של הקרן לסיוע נוסף כפי שתוקצב באותה שנה לפי סעיף קטן (ב) וכפי שהוא מוגדל בהתאם להוראות סעיף קטן זה, תועבר היתרה שלא נוצלה לשנה שאחריה ותיווסף לסכום שיתוקצב באותה שנה כאמור.

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1020 (ה"ח 1122)

(א) במסגרת הקרן תהיה, בנוסף לפקדונות, קרן לסיוע נוסף, שתשמש למתן סיוע לחיילים משוחררים המבקשים סיוע מעבר לפקדון למטרות של לימודים במכינה קדם- אקדמית, דמי קיום ללומדים כאמור, ולימודים במוסד להכשרה מקצועית או במוסד להכשרה מקצועית ודמי קיום ללומדים כאמור.

(א1) נוסף על האמור בסעיף קטן (א), הקרן לסיוע נוסף תעניק סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים; הנהלת הקרן, בהסכמת נציגי משרד האוצר והביטחון שבהנהלה, תקבע את תנאי הזכאות לקבלת הסיוע לפי סעיף קטן זה וכללים לעניין גובה הסכום שישולם והתקופה לתשלומו; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו באתר האינטרנט של הקרן.

(ב) בתקציב המדינה יתוקצב, מדי שנה, לקרן לסיוע נוסף

(1) סכום של 80 מיליון שקלים חדשים, כשהוא מעודכן בחודש ינואר 2004 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש ינואר 2000 ועד למדד שפורסם בחודש דצמבר 2002;

(2) תקציב נוסף על הסכום האמור בפסקה (1) למימון סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1).

(ג) הסכום האמור בסעיף קטן (ב) בסעיף קטן (ב)(1) יוגדל מדי שנה, החל בשנת הכספים 2004, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם בחודש דצמבר 2003 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני תחילת שנת הכספים; נוצל בשנת כספים פלונית סכום בשיעור העולה על 85% מתקציבה של הקרן לסיוע נוסף כפי שתוקצב באותה שנה לפי סעיף קטן (ב) לפי סעיף קטן (ב)(1) וכפי שהוא מוגדל בהתאם להוראות סעיף קטן זה, תועבר היתרה שלא נוצלה לשנה שאחריה ותיווסף לסכום שיתוקצב באותה שנה כאמור או תשמש למטרת סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1), לפי החלטת הנהלת הקרן.

(ג1) יתרת התקציב לפי סעיף קטן (ב)(2) שלא נוצלה תועבר לשנה שאחריה ותשמש למטרת סיוע בשכר דירה לחיילים משוחררים בודדים כאמור בסעיף קטן (א1) בלבד.

קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה לחיילים משוחררים באזורי סיוע

7א.     (א)  בסעיף זה –

          "אזור סיוע" – אזור עדיפות לאומית שעליו החליטה הממשלה לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית, לפי הצעה כאמור בסעיף קטן (ה), לצורך ההוראות לפי סעיף זה, כולן או חלקן;

          "חוק ההתייעלות הכלכלית" – חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009;

          "השר הממונה על ענייני שירות אזרחי" – השר כהגדרתו בחוק שירות אזרחי.

          (ב)  במסגרת הקרן תהיה, נוסף על האמור בסעיף 7, קרן שמטרותיה כמפורט להלן (בסעיף זה – הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע) –

(1)   עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן (ג), ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, באמצעות מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות;

(2)   עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן (ג), המתגוררים באזורי סיוע, ללמוד לימודי השכלה גבוהה, באמצעות קיום תכניות ופעילויות שמטרתן עידוד חיילים כאמור (בסעיף זה – תכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה), ובין השאר באמצעות השתתפות בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובאמצעות המימון לפעילויות להכנה ולהכשרה לקראת לימודי השכלה גבוהה, לרבות הכנה והכשרה במסגרת מכינות קדם-אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה.

          (ג)   השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל זה בעניינים כמפורט להלן:

(1)   תנאי הזכאות הנדרשים לצורך קבלת תשלום השתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן (ב); תנאים כאמור יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

(2)   סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

(3)   התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע, לפי הוראות סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות להשכלה גבוהה או תחומי לימוד שלגביהם יחולו התכניות האמורות תוך שימת דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו גם בהתייעצות עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל;

(4)   שיעור ההשתתפות בשכר לימוד שיוענק לחיילים משוחררים לפי הוראות סעיף זה והדרכים לתשלומו;

(5)   מניעת כפל הטבות לפי סעיף זה;

(6)   (נמחקה).

          (ד)  הנהלת הקרן רשאית לקבוע, בהסכמת השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, לאחר קבלת אישור ראש הממשלה, כללים ומבחנים הדרושים לצורך יישום הוראות סעיף זה והתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ג), וכן הוראות בדבר דרך הגשת הבקשות למימוש הזכאות לפי סעיף זה והטיפול בהן; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

          (ה)  השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יציעו לממשלה אזורים שייקבעו כאזורי עדיפות לאומית לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית ויהוו אזורי סיוע לצורך הוראות סעיף זה; לא הסכימו השרים על הצעה כאמור, יכריע ראש הממשלה בעניין.

מיום 28.2.2011 (תחולה משנת הלימודים תשע"א)

תיקון מס' 12

ס"ח תש"ע מס' 2252 מיום 26.7.2010 עמ' 604 (ה"ח 510)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 13.2.2014

תיקון מס' 15

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 293 (ה"ח 528)

(ג) השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל זה בעניינים כמפורט להלן:

(1) תנאי הזכאות הנדרשים לצורך קבלת תשלום השתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן (ב); תנאים כאמור יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

(2) סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

(3) התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, לפי הוראות סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות להשכלה גבוהה או תחומי לימוד שלגביהם יחולו התכניות האמורות תוך שימת דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו גם בהתייעצות עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל;

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1021 (ה"ח 1122)

7א. (א) בסעיף זה –

"אזור סיוע" – אזור עדיפות לאומית שעליו החליטה הממשלה לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית, לפי הצעה כאמור בסעיף קטן (ה), לצורך ההוראות לפי סעיף זה, כולן או חלקן;

"חוק ההתייעלות הכלכלית" – חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009;

"השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי" – השר שמוקנות לו הסמכויות לפי חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998, ולפי סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.

"השר הממונה על ענייני שירות אזרחי" – השר כהגדרתו בחוק שירות אזרחי.

(ב) במסגרת הקרן תהיה, נוסף על האמור בסעיף 7, קרן שמטרותיה כמפורט להלן (בסעיף זה – הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה) –

(1) עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן (ג), ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, באמצעות מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות;

(2) עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן (ג), המתגוררים באזורי סיוע, ללמוד לימודי השכלה גבוהה, באמצעות קיום תכניות ופעילויות שמטרתן עידוד חיילים כאמור (בסעיף זה – תכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה), ובין השאר באמצעות השתתפות בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובאמצעות המימון לפעילויות להכנה ולהכשרה לקראת לימודי השכלה גבוהה, לרבות הכנה והכשרה במסגרת מכינות קדם-אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה.

(ג) השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל זה בעניינים כמפורט להלן:

(1) תנאי הזכאות הנדרשים לצורך קבלת תשלום השתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן (ב); תנאים כאמור יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

(2) סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

(3) התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, לפי הוראות סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות להשכלה גבוהה או תחומי לימוד שלגביהם יחולו התכניות האמורות תוך שימת דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו גם בהתייעצות עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל;

(4) שיעור ההשתתפות בשכר לימוד שיוענק לחיילים משוחררים לפי הוראות סעיף זה והדרכים לתשלומו;

(5) מניעת כפל הטבות לפי סעיף זה והגבלת התקופה למימוש הזכאות להטבות כאמור;

(6) נסיבות ותנאים שבהם מי שקיבל מענק לפי סעיף זה, אשר לא השלים את לימודיו לקראת תואר אקדמי בתוך תקופה שתיקבע, יידרש להחזיר את המענק לקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה, וכן חריגים לדרישת ההחזר כאמור.

(ד) הנהלת הקרן רשאית לקבוע, בהסכמת השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, לאחר קבלת אישור ראש הממשלה, כללים ומבחנים הדרושים לצורך יישום הוראות סעיף זה והתקנות שנקבעו לפי סעיף קטן (ג), וכן הוראות בדבר דרך הגשת הבקשות למימוש הזכאות לפי סעיף זה והטיפול בהן; קביעות לפי סעיף קטן זה יפורסמו ברשומות.

(ה) השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יציעו לממשלה אזורים שייקבעו כאזורי עדיפות לאומית לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית ויהוו אזורי סיוע לצורך הוראות סעיף זה; לא הסכימו השרים על הצעה כאמור, יכריע ראש הממשלה בעניין.

 

מיום 1.4.2018 (בוטל)

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 666 (ה"ח 947)

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1023 (ה"ח 1122)

(א) בסעיף זה –

"אזור סיוע" – אזור עדיפות לאומית שעליו החליטה הממשלה לפי הוראות פרק כ"ו לחוק ההתייעלות הכלכלית, לפי הצעה כאמור בסעיף קטן (ה), לצורך ההוראות לפי סעיף זה, כולן או חלקן;

"חוק ההתייעלות הכלכלית" – חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), התשס"ט-2009;

"השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי" – השר שמוקנות לו הסמכויות לפי חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי), התשנ"ח-1998, ולפי סעיף 6 לחוק דחיית שירות לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם, התשס"ב-2002.

"השר הממונה על ענייני שירות אזרחי-לאומי" – השר כהגדרתו בחוק שירות אזרחי.

 

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח 1455)

קרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה לחיילים משוחררים באזורי סיוע

(ב) במסגרת הקרן תהיה, נוסף על האמור בסעיף 7, קרן שמטרותיה כמפורט להלן (בסעיף זה – הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע) –

(1) עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן (ג), ללמוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, באמצעות מימון השתתפות בשכר הלימוד באותם מוסדות;

(2) עידוד חיילים משוחררים שמתקיימים בהם תנאי הזכאות שנקבעו לעניין זה לפי סעיף קטן (ג), המתגוררים באזורי סיוע, ללמוד לימודי השכלה גבוהה, באמצעות קיום תכניות ופעילויות שמטרתן עידוד חיילים כאמור (בסעיף זה – תכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה), ובין השאר באמצעות השתתפות בשכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובאמצעות המימון לפעילויות להכנה ולהכשרה לקראת לימודי השכלה גבוהה, לרבות הכנה והכשרה במסגרת מכינות קדם-אקדמיות במוסדות להשכלה גבוהה.

(ג) השר, שר האוצר, שר החינוך והשר לפיתוח הנגב והגליל, בהתייעצות עם השר הממונה על ענייני שירות אזרחי, באישור ראש הממשלה ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, יקבעו הוראות לביצוע סעיף זה, ובכלל זה בעניינים כמפורט להלן:

(1) תנאי הזכאות הנדרשים לצורך קבלת תשלום השתתפות בשכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע ולצורך השתתפות בתכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, כאמור בסעיף קטן (ב); תנאים כאמור יכול שייקבעו בהתחשב, בין השאר, במשך השירות הסדיר, בסוגו ובנסיבות השחרור ממנו, וכן בהתחשב במצבו הכלכלי-חברתי של החייל המשוחרר;

(2) סוגי המוסדות להשכלה גבוהה באזורי סיוע, אשר הלומדים בהם יהיו זכאים להשתתפות בשכר הלימוד, בהתאם להוראות לפי סעיף זה;

(3) התכניות לעידוד לימודי השכלה גבוהה, שתקיים הקרן לעידוד לימודי השכלה גבוהה באזורי סיוע, לפי הוראות סעיף זה, ובכלל זה תנאי תכניות כאמור וסוגי מוסדות להשכלה גבוהה או תחומי לימוד שלגביהם יחולו התכניות האמורות תוך שימת דגש על תחומי ההנדסה, המדעים והטכנולוגיה; הוראות לפי פסקה זו ייקבעו גם בהתייעצות עם שר המדע הטכנולוגיה והחלל;

(4) שיעור ההשתתפות בשכר לימוד שיוענק לחיילים משוחררים לפי הוראות סעיף זה והדרכים לתשלומו;

(5) מניעת כפל הטבות לפי סעיף זה;

(6) (נמחקה).

קרן להשתתפות במימון לימודים במוסדות להשכלה גבוהה   "ממדים ללימודים"

7א1.   (א)  בסעיף זה –

          "חייל משוחרר זכאי" – חייל משוחרר שהתגייס לשירות ביטחון כהגדרתו בחוק שירות ביטחון החל מיום כ"ג בתמוז התשע"ג (1 ביולי 2013), ומתקיים לגביו אחד מאלה:

(1)   הוא שירת 85% לפחות מתקופת השירות שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון, ובעת שחרורו משירות סדיר התקיים בו אחד מאלה:

(א)   הוא שירת 75% לפחות מתקופת שירותו כלוחם או שירת 70% לפחות מתקופת שירותו כלוחם והוכר כזכאי לעניין סעיף זה על ידי ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל או מי שהוא הסמיך לכך, מנימוקים מיוחדים שיירשמו; לעניין פסקה זו –

(1)   בתקופת השירות לא יובאו בחשבון תקופות שירות ללא תשלום ופרק משימה לאומית כמשמעותם בפקודות הצבא;

(2)   עלתה תקופת ההכשרה לתפקיד לוחם על ארבעה חודשים, יראו את יתרת תקופת ההכשרה שמעבר לארבעת החודשים הראשונים כתקופת שירות כלוחם;

(ב)   אושרה בקשתו לתשלומי משפחה להורי חייל, כמשמעותם בפקודות הצבא;

(ג)    הוא חייל משוחרר בודד;

(ד)   הוא בן האוכלוסייה הערבית, לרבות הדרוזית או הצ'רקסית;

(ה)   הוא הוגדר במהלך שירותו הצבאי כעולה חדש, על פי פקודות הצבא;

(2)   מתקיים לגביו האמור באחת מפסקאות משנה (א) עד (ה) שבפסקה (1), אף אם לא השלים 85% לפחות מתקופת השירות שהוא חייב בה, ובלבד שראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל קבע כי יראו אותו כאילו השלים את שירותו לפי סעיף 10א(ב), או לעניין פסקה (1)(א) – כאילו השלים את שירותו כלוחם לפי סעיף 10א(ג);

          "קרן "ממדים ללימודים"" – קרן שמטרתה השתתפות במימון שכר לימוד במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות לאמנות לחיילים משוחררים זכאים;

          "שכר לימוד שנתי" – שכר הלימוד השנתי במוסד להשכלה גבוהה שהמדינה משתתפת בתקציבו, כפי שקבעה המועצה להשכלה גבוהה כמשמעותה בחוק המועצה להשכלה גבוהה.

          (ב)  נוסף על האמור בסעיף 7 ובסעיף 7א, במסגרת הקרן תהיה קרן "ממדים ללימודים".

          (ג)   (1)   חייל משוחרר זכאי יהיה זכאי להשתתפות במימון שכר הלימוד מטעם קרן "ממדים ללימודים" בסכום השווה לשלושה רבעים משכר לימוד שנתי, ואם היה שכר הלימוד של חייל משוחרר זכאי בשנה מסוימת קטן משלושה רבעים משכר הלימוד השנתי – למימון בסכום השווה לשכר הלימוד בפועל;

(2)   ההשתתפות במימון כאמור בפסקה (1) תהיה בעד כל אחת משנות לימודים של חייל משוחרר זכאי במוסד להשכלה גבוהה או במוסד לאמנות, למשך שלוש שנים לכל היותר, או ארבע שנים לכל היותר במקצועות ההנדסה, הרפואה והאדריכלות וכן במקצועות שקבע השר בצו באישור ועדת החוץ והביטחון של הכנסת.

          (ד)  הזכאות להשתתפות במימון שכר הלימוד לפי סעיף זה תעמוד לחייל משוחרר זכאי אם החל את לימודיו במוסד להשכלה גבוהה, במוסד לאמנות או במכינה קדם-אקדמית, במהלך שלוש השנים שלאחר תום השנה שבה השתחרר משירות סדיר; שירת חייל משוחרר זכאי שירות סדרי נוסף, שירות לפי התחייבות לשירות קבע או שירות מילואים בתנאי קבע כמשמעותם בפקודות הצבא, במשך למעלה משנה, בהמשך רציף לשירות הסדיר, לא תובא תקופה זו במניין שלוש השנים האמורות, ובלבד שהחל את לימודיו בתוך חמש שנים מתום השנה שבה השתחרר משירות סדיר.

          (ה)  הנהלת הקרן רשאית לקבוע בתקנון הקרן הוראות לעניין אופן הגשת בקשות להשתתפות במימון שכר לימוד לפי סעיף זה והטיפול בהן.

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח 1455)

הוספת סעיף 7א1

כפל זכאות

7א2.   על חייל משוחרר הזכאי להשתתפות במימון שכר לימוד, בשנת לימודים מסוימת, הן לפי הוראות סעיף 7א והן לפי הוראות סעיף 7א1, יחולו הוראות אלה:

(1)  הייתה הזכאות לפי הוראות סעיף 7א(ב)(1) – לא יהיה החייל המשוחרר זכאי להשתתפות במימון שכר הלימוד לפי סעיף 7א1 באותה שנת לימודים;

(2)  הייתה הזכאות לפי הוראות סעיף 7א(ב)(2) – יהיה החייל המשוחרר זכאי למלוא ההשתתפות במימון שכר הלימוד לפי סעיף 7א1, באותה שנת לימודים, וכן להשתתפות לפי סעיף 7א, ובלבד שסך ההשתתפות במימון לא תעלה על גובה שכר הלימוד השנתי.

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 850 (ה"ח 1455)

הוספת סעיף 7א2

חייל לקראת תום שירותו הסדיר   חייל משוחרר

7ב.     לעניין סעיפים 7(א) ו-7א, יראו כחייל משוחרר גם מי שנותרו לו עד שלושה חודשים לסיום שירותו הסדיר.

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1021 (ה"ח 1122)

הוספת סעיף 7ב

 

פרק ג': פקדון ומענק

פתיחת חשבון הפקדון

8.    (א)  סיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תפתח הקרן על שמו חשבון פקדון בקרן.

          (ב)  הפקדון הוא אישי ואינו ניתן להעברה, לשעבוד או לעיקול בכל דרך שהיא.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (ב), יורשיו של חייל, של משרת בשירות לאומי או של משרת בשירות לאומי-אזרחי (בסעיף זה – משרת) אשר נפטר במהלך שירותו הסדיר, או יורשיו של חייל משוחרר שנפטר, זכאים לקבלת הפיקדון שהנפטר היה זכאי לקבלו וכן למענק לפי הוראות סעיף 10, בהתאם להוראות חוק זה, בשל תקופת שירותו, אף אם נפטר החייל או המשרת במהלך תקופת שירותו הסדיר בטרם סיים 12 חודשי שירות סדיר.

          (ד)  כספי הפיקדון אינם ניתנים למימוש מחוץ לישראל.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 263 (ה"ח 2885)

הוספת סעיפים קטנים 8(ג), 8(ד)

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1021 (ה"ח 1122)

החלפת סעיף קטן 8(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב), יורשיו של חייל אשר נפטר במהלך שירותו או יורשיו של חייל משוחרר שנפטר, זכאים לקבלת יתרת הפיקדון שלה היה זכאי הנפטר, בהתאם להוראות חוק זה, בשל תקופת שירותו, אף אם נפטר החייל במהלך תקופת שירותו הסדיר בטרם סיים 12 חודשי שירות סדיר.

סכום הפקדון

9.    (א)  בתוך חודש ימים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תזקוף הקרן לזכות הפיקדון סכומים כלהלן:

(1)   בעד כל חודש של שירות כלוחם – 612 שקלים חדשים;

(2)   בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה – 510 שקלים חדשים;

(3)   בעד כל חודש של שירות בשירות אחר – 408 שקלים חדשים;

(4)   בעד כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל – 204 שקלים חדשים;

 

(5)   בעד כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים – 306 שקלים חדשים.

          (ב)  בתחילת כל חודש תעודכן יתרת הפקדון לפי שיעור עליית המדד.

          (ג)   הקרן תודיע בדרך שתמצא לנכון לכל חייל משוחרר על פתיחת הפקדון על שמו בקרן ועל הסכום שנזקף לזכותו.

          (ד)  הקרן תודיע לכל חייל משוחרר על מצב הפיקדון בתום כל אחת מחמש השנים שלאחר שחרורו, בדרך שתמצא לנכון.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח 2423)

(א) תוך חודש מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תזקוף הקרן לזכות הפקדון סכום השווה ל-290 שקלים חדשים 270 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת החייל בשירות סדיר בתקופה שבין היום הקובע לבין יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996) וסכום השווה ל-340 שקלים חדשים 320 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת בתקופה שמיום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) עד סיום שירותו.

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 42 (ה"ח 2556)

(א) תוך חודש מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תזקוף הקרן לזכות הפקדון סכום השווה ל- 270 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת החייל בשירות סדיר בתקופה שבין היום הקובע לבין יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996) וסכום השווה ל-320 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת בתקופה שמיום כ"ב בטבת התשנ"ז (1 בינואר 1997) עד סיום שירותו.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 263 (ה"ח 2885)

9. (א) תוך חודש מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תזקוף הקרן לזכות הפקדון סכום השווה ל- 270 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת החייל בשירות סדיר.

(א) בתוך חודש ימים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תזקוף הקרן לזכות הפיקדון סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם - 612 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה - 510 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש של שירות בשירות אחר - 408 שקלים חדשים.

(ב) בתחילת כל חודש תעודכן יתרת הפקדון לפי שיעור עליית המדד.

(ג) הקרן תודיע בכתב לכל חייל משוחרר על פתיחת הפקדון על שמו בקרן ועל הסכום שנזקף לזכותו.

(ד) הקרן תשלח לכל חייל משוחרר דין וחשבון על מצב הפקדון בתום כל אחת מתשע מחמש השנים שלאחר שחרורו, וכן בכל מועד אחר לפי בקשת החייל.

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח 410)

הוספת פסקה 9(א)(4)

 

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 392 (ה"ח 787)

הוספת פסקה 9(א)(5)

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1021 (ה"ח 1122)

9. (א) בתוך חודש ימים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר, תזקוף הקרן לזכות הפיקדון סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם – 612 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה – 510 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש של שירות בשירות אחר – 408 שקלים חדשים;

(4) בעד כל חודש של שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל – 204 שקלים חדשים;

(5) בעד כל חודש של שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים – 306 שקלים חדשים.

(ב) בתחילת כל חודש תעודכן יתרת הפקדון לפי שיעור עליית המדד.

(ג) הקרן תודיע בכתב תודיע בדרך שתמצא לנכון לכל חייל משוחרר על פתיחת הפקדון על שמו בקרן ועל הסכום שנזקף לזכותו.

(ד) הקרן תשלח לכל חייל משוחרר דין וחשבון על מצב הפקדון בתום כל אחת מחמש השנים שלאחר שחרורו.

(ד) הקרן תודיע לכל חייל משוחרר על מצב הפיקדון בתום כל אחת מחמש השנים שלאחר שחרורו, בדרך שתמצא לנכון.

מענק

10.  (א)  בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

(1)   בעד כל חודש של שירות כלוחם - 556 שקלים חדשים;

(2)   בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה - 463 שקלים חדשים;

(3)   בעד כל חודש שירות בשירות אחר - 370 שקלים חדשים;

(4)   בעד כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל – 185 שקלים חדשים;

 

(5)   בעד כל חודש של שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים – 277.5 שקלים חדשים.

 

          (ב)  (בוטל).

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח 2423)

10. תוך חודש מיום סיום השירות הסדיר תשלם הקרן לחייל משוחרר סכום השווה ל-50 שקלים חדשים 70 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת החייל בשירות סדיר.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 263 (ה"ח 2885)

החלפת סעיף 10

הנוסח הקודם:

10. תוך חודש מיום סיום השירות הסדיר תשלם הקרן לחייל משוחרר סכום השווה ל- 70 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת החייל בשירות סדיר.

 

מיום 16.11.2008

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח 410)

הוספת פסקה 10(4)

 

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 11

ס"ח תש"ע מס' 2239 מיום 13.5.2010 עמ' 508 (ה"ח 319)

10. (א) בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם - 204 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה - 170 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש שירות בשירות אחר - 136 שקלים חדשים;

(4) בעד כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל – 68 שקלים חדשים.

(ב) לעניין תקופת השירות כאמור בסעיף קטן (א), יראו חייל ששירת כלוחם או כתומך לחימה וראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה – ראש אגף כוח אדם) קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986; על החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור ניתן לערער לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל.

 

מיום 1.1.2012 עד יום 31.12.2012

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 146 (ה"ח 430)

(א) בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם – 204 333 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה – 170 278 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש שירות בשירות אחר – 136 222 שקלים חדשים;

(4) בעד כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל – 68 111 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013 עד יום 31.12.2013

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 146 (ה"ח 430)

(א) בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם – 204 389 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה – 170 324 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש שירות בשירות אחר – 136 259 שקלים חדשים;

(4) בעד כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל – 68 130 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014 עד יום 31.12.2014

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 146 (ה"ח 430)

(א) בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם – 204 444 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה – 170 370 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש שירות בשירות אחר – 136 296 שקלים חדשים;

(4) בעד כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל – 68 148 שקלים חדשים.

 

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 392 (ה"ח 787)

הוספת פסקה 10(א)(5)

 

מיום 1.1.2015 עד יום 31.12.2015

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 147 (ה"ח 430)

(א) בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם – 204 500 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה – 170 417 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש שירות בשירות אחר – 136 333 שקלים חדשים;

(4) בעד כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל – 68 167 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 146 (ה"ח 430)

(א) בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם – 204 556 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה – 170 463 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש שירות בשירות אחר – 136 370 שקלים חדשים;

(4) בעד כל חודש של שירות אזרחי במסלול מפוצל – 68 185 שקלים חדשים.

 

מיום 12.7.2017

פסקה 10(א)(5) מיום 19.3.2014

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1022 (ה"ח 1122)

10. (א) בתוך חודשיים מיום שסיים חייל משוחרר את שירותו הסדיר תשלם הקרן לחייל המשוחרר סכומים כלהלן:

(1) בעד כל חודש של שירות כלוחם – 556 שקלים חדשים;

(2) בעד כל חודש של שירות כתומך לחימה – 463 שקלים חדשים;

(3) בעד כל חודש שירות בשירות אחר – 370 שקלים חדשים;

(4) בעד כל חודש של שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול מפוצל – 185 שקלים חדשים;

(5) בעד כל חודש של שירות אזרחי שירות לאומי-אזרחי במסלול ביניים – 194 277.5 שקלים חדשים.

(ב) לעניין תקופת השירות כאמור בסעיף קטן (א), יראו חייל ששירת כלוחם או כתומך לחימה וראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה – ראש אגף כוח אדם) קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה במהלך אימון או פעילות מבצעית, כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986; על החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור ניתן לערער לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל.

מענק ופיקדון בעקבות פטירה או פציעה

10א.  (א)  חייל או משרת כמשמעותו בסעיף 8(ג) שנפטר בתקופת שירותו הסדיר, יראו אותו לעניין תקופת השירות כאמור בסעיפים 9(א) ו-10(א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהיה חייב בה או שהתחייב לשרת בה.

          (ב)  חייל שראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה – ראש אגף כוח אדם) קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית, יראו אותו לעניין תקופת השירות כאמור בסעיפים 9(א) ו-10(א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון.

          (ג)   חייל ששירת כלוחם או כתומך לחימה ושראש אגף כוח אדם קבע כי הוא נפצע תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית וחזר לשרת בשירות אחר, יראו אותו לעניין תקופת השירות כאמור בסעיפים 9(א) ו-10(א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון, כלוחם או כתומך לחימה, לפי העניין.

          (ד)  על החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור בסעיף זה ניתן להשיג לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל.

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1022 (ה"ח 1122)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 850 (ה"ח 1455)

(ב) חייל שראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה – ראש אגף כוח אדם) קבע כי הוא שוחרר מחמת פציעה שאירעה תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית, יראו אותו לעניין תקופת השירות כאמור בסעיפים 9(א) ו-10(א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986.

(ג) חייל ששירת כלוחם או כתומך לחימה ושראש אגף כוח אדם קבע כי הוא נפצע תוך כדי אימון או פעילות מבצעית ועקב אימון או פעילות מבצעית וחזר לשרת בשירות אחר, יראו אותו לעניין תקופת השירות כאמור בסעיפים 9(א) ו-10(א), כמי שהשלים את מלוא תקופת השירות הסדיר שהוא חייב בה לפי חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, כלוחם או כתומך לחימה, לפי העניין.

תקרה ועדכון

11.  (א)  סכום הפיקדון ייזקף והמענק ישולם בעד כל חודשי השירות הסדיר, ואולם אם שירתו חייל או חיילת בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא כך שתקופת שירותם הסדיר עלתה על 32 חודשים לחייל ו-28 חודשים לחיילת, לא ייזקף פיקדון ולא ישולם מענק בעד תקופת השירות ללא תשלום, ובלבד שייזקף לזכותם פיקדון וישולם להם מענק בעד תקופה של 32 חודשים לחייל ו-28 חודשים לחיילת.

          (ב)  הסכומים הנקובים בסעיפים 9(א) ו-19(ד) –

(1)   יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש ינואר 2001 ועד לחודש דצמבר 2002, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2000 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

(2)   יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש ינואר 2004, לפי שיעור עליית המדד בתקופה הנזכרת בפסקה (1) בתוספת שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש דצמבר 2003 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפי יום העדכון.

          (ב1) הסכומים הנקובים בסעיף 10 יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש פברואר 2012, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2012 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

          (ב2) הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הביטחון.

          (ג)   שירת החייל המשוחרר במהלך חודש מסוים ביותר מסוג שירות אחד, תחושב זכאותו בעד אותו חודש, לפי סוג השירות במרבית ימי שירותו באותו החודש; לענין זה, "סוג שירות" - שירות כלוחם, כתומך לחימה או שירות בשירות אחר.

          (ד)  לענין חוק זה, תוכר תקופת שירות העולה על מחצית חודש שלם כחודש שירות.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 264 (ה"ח 2885)

11. (א) לא ייזקף סכום פקדון ולא ישולם מענק בעד יותר מ-32 חודשים לחייל ו-21 חודשים לחיילת.

(א) סכום הפיקדון ייזקף והמענק ישולם בעד כל חודשי השירות הסדיר, ואולם אם שירתו חייל או חיילת בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא כך שתקופת שירותם הסדיר עלתה על 36 חודשים לחייל ו- 24 חודשים לחיילת, לא ייזקף פיקדון ולא ישולם מענק בעד תקופת השירות ללא תשלום, ובלבד שייזקף לזכותם פיקדון וישולם להם מענק בעד תקופה של 36 חודשים לחייל ו- 24 חודשים לחיילת.

(ב) הסכומים האמורים בסעיפים 9(א) ו-10 יעודכנו בתחילת כל חודש החל בחודש מרס 1994 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1994 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

(ג) שירת החייל המשוחרר במהלך חודש מסוים ביותר מסוג שירות אחד, תחושב זכאותו בעד אותו חודש, לפי סוג השירות במרבית ימי שירותו באותו החודש; לענין זה, "סוג שירות" - שירות כלוחם, כתומך לחימה או שירות בשירות אחר.

(ד) לענין חוק זה, תוכר תקופת שירות העולה על מחצית חודש שלם כחודש שירות.

 

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 235 (ה"ח 2929)

החלפת סעיף קטן 11(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הסכומים האמורים בסעיפים 9(א) ו-10 יעודכנו בתחילת כל חודש החל בחודש מרס 1994 לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1994 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

 

מיום 1.7.2002

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 444 (ה"ח 3115)

החלפת סעיף קטן 11(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) הסכומים הנקובים בסעיפים 9(א), 10 ו- 19(ד) יעודכנו בתחילת כל חודש החל בחודש ינואר 2001,  לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2000 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

 

מיום 1.1.2012

תיקון מס' 14

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 146 (ה"ח 430)

(ב) הסכומים הנקובים בסעיפים 9(א), 10 ו-19(ד) 9(א) ו-19(ד)

(1) יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש ינואר 2001 ועד לחודש דצמבר 2002, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2000 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

(2) יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש ינואר 2004, לפי שיעור עליית המדד בתקופה הנזכרת בפסקה (1) בתוספת שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש דצמבר 2003 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפי יום העדכון.

(ב1) הסכומים הנקובים בסעיף 10 יעודכנו בתחילת כל חודש בתקופה שמחודש פברואר 2012, לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 2012 ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום העדכון.

(ב2) הודעה על הסכומים המעודכנים לפי סעיף זה תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של משרד הביטחון.

 

לעניין פיקדון לחייל מיום 1.7.2015

לעניין פיקדון לחיילת מיום כניסתן לתוקף של תקנות לפי סעיף 16א(ד)

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ד מס' 2441 מיום 19.3.2014 עמ' 367 (ה"ח 787)

(א) סכום הפיקדון ייזקף והמענק ישולם בעד כל חודשי השירות הסדיר, ואולם אם שירתו חייל או חיילת בשירות ללא תשלום כמשמעותו בפקודות הצבא כך שתקופת שירותם הסדיר עלתה על 36 חודשים לחייל 32 חודשים לחייל ו-24 חודשים לחיילת ו-28 חודשים לחיילת, לא ייזקף פיקדון ולא ישולם מענק בעד תקופת השירות ללא תשלום, ובלבד שייזקף לזכותם פיקדון וישולם להם מענק בעד תקופה של 36 חודשים לחייל 32 חודשים לחייל ו-24 חודשים לחיילת ו-28 חודשים לחיילת.

פרק ד': זכאויות

השלמת השכלה תיכונית ולימודים קדם אקדמיים

12.  חייל משוחרר המשלים את השכלתו התיכונית עד לקבלת תעודת בגרות, או המתכונן ללימודים אקדמיים, לרבות ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים במכינה קדם-אקדמית, או בבית ספר חיצוני, זכאי להשתתפות בתשלום שכר הלימוד במכינה כאמור מכספי הפקדון.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 264 (ה"ח 2885)

12. חייל משוחרר המשלים את השכלתו התיכונית עד לקבלת תעודת בגרות, או המתכונן ללימודים אקדמיים, לרבות ללימודי הכנה למבחנים פסיכומטריים במכינה קדם- אקדמית, או בבית ספר חיצוני, זכאי להשתתפות בתשלום שכר הלימוד במכינה כאמור מכספי הפקדון.

לימודים אקדמיים

13.  חייל משוחרר הלומד במוסד להשכלה גבוהה, במוסד לאמנות או בישיבה על תיכונית זכאי להשתתפות בתשלום שכר הלימוד במוסד כאמור מכספי הפקדון.

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 850 (ה"ח 1455)

13. חייל משוחרר הלומד במוסד להשכלה גבוהה גבוהה, במוסד לאמנות או בישיבה על תיכונית זכאי להשתתפות בתשלום שכר הלימוד במוסד כאמור מכספי הפקדון.

הכשרה מקצועית

14.  חייל משוחרר הלומד במוסד להכשרה מקצועית זכאי להשתתפות בתשלום שכר הלימוד במוסד מכספי הפקדון.

דרכי תשלום

15.  (א)  הקרן תשלם את סכומי ההשתתפות בשכר הלימוד במישרין למוסדות כאמור בסעיפים 12 עד 14, בהתאם להסדרים שתקבע הקרן.

          (ב)  נוצרה זכות להחזר סכום ששולם כאמור, כולו או מקצתו, יחזירו המוסד לקרן וזו תזכה את חשבון הפקדון של החייל המשוחרר בסכום ההחזר.

הלוואה לשיכון

16.  חייל משוחרר הזכאי, על פי הכללים והנהלים הנהוגים לענין זה, להלוואה מאת המדינה או מטעמה לצורכי דיור, יוגדל סכום ההלוואה בשיעורים ובתנאים שקבע שר הבינוי והשיכון בהסכמת שר האוצר; הוראות סעיף זה יחולו, בשינויים המחויבים, גם לגבי הלוואות לצורכי דיור שמקבל קיבוץ בשל חייל משוחרר החבר בו.

השתתפות ברכישת דירת מגורים ת"ט תשנ"ה 1995

17.  (א)  חייל משוחרר שהתקשר בחוזה לרכישת דירת מגורים, זכאי להשתתפות בהוצאות רכישת הדירה מכספי הפקדון.

          (ב)  הקרן תעביר את סכום ההשתתפות ישירות למוכר דירת המגורים בהתאם להסדרים שתקבע הקרן.

          (ג)   נוצרה זכות להחזר סכום ששולם כאמור, יחזירו המוכר לקרן, וזו תזכה את חשבון הפקדון של החייל המשוחרר בסכום ההחזר.

          (ד)  בסעיף זה, "רכישה" לרבות חכירה לדורות, ו"מוכר" לרבות מחכיר לדורות.

          (ה)  (בוטל).

מיום 19.1.1995

ת"ט תשנ"ה-1995

ס"ח תשנ"ה מס' 1500 מיום 19.1.1995 עמ' 95

(א) חייל משוחרר שהתקשר בחוזה לרכישת דירת מגורים או לשכירת דירת מגורים, זכאי להשתתפות בהוצאות רכישת הדירה או שכירת הדירה מכספי הפקדון.

(ב) הקרן תעביר את סכום ההשתתפות ישירות למוכר דירתהמגורים או למשכיר דירת המגורים בהתאם להסדרים שתקבע הקרן.

(ג) נוצרה זכות להחזר סכום ששולם כאמור, יחזירו המוכר לקרן יחזירו המוכר או המשכיר לקרן, וזו תזכה את חשבון הפקדון של החייל המשוחרר בסכום ההחזר.

 

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 42 (ה"ח 2556)

השתתפות ברכישת דירת מגורים או בשכירת דירת מגורים

(א) חייל משוחרר שהתקשר בחוזה לרכישת דירת מגורים או לשכירת דירת מגורים, זכאי להשתתפות בהוצאות רכישת הדירה או שכירת הדירה מכספי הפקדון.

(ב) הקרן תעביר את סכום ההשתתפות ישירות למוכר דירתהמגורים או למשכיר דירת המגורים בהתאם להסדרים שתקבע הקרן.

(ג) נוצרה זכות להחזר סכום ששולם כאמור, יחזירו המוכר או המשכיר לקרן, וזו תזכה את חשבון הפקדון של החייל המשוחרר בסכום ההחזר.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 264 (ה"ח 2885)

ביטול סעיף קטן 17(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) למרות האמור בהוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד), חייל משוחרר חבר קיבוץ, אשר הקיבוץ העמיד לרשותו דירה למגורים, רשאי להורות לקרן, בכתב, לאחר תום 5 שנים מיום סיום שירותו הסדיר להעביר את יתרת כספי הפקדון לקיבוץ.

מימון לצורך הקמת עסק חדש

18.  חייל משוחרר המקים עסק חדש לפרנסתו, או נכנס לעסק קיים לצורך פרנסתו, זכאי לפנות לקרן בבקשה לסייע לו מכספי הפקדון; ההנהלה תקבע תנאים, כללים ומבחנים לענין זה; הוראת סעיף זה באה להוסיף על קבלת סיוע ממקורות אחרים ולא לגרוע מהם.

מטרות נוספות

18א.  שר הביטחון, בהתייעצות עם שר האוצר, רשאי לקבוע, בתוספת, מטרות נוספות למימוש הפיקדון.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 264 (ה"ח 2885)

הוספת סעיף 18א

מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה   הוראת שעה

18ב.  (א)  נוסף על המטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על הסכומים שלהלן, למימוש לכל מטרה:

(1)   חייל משוחרר שביום כ"ח בתמוז התש"ף (20 ביולי 2020) (להלן – יום התחילה), טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 5,300 שקלים חדשים;

(2)   חייל משוחרר שביום התחילה חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 3,500 שקלים חדשים.

          (ב)  נוסף על המטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על הסכומים שלהלן, למימוש לכל מטרה:

(1)   חייל משוחרר שביום התחילה טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 11,000 שקלים חדשים, ואם קיבל סכומים מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו לפי סעיף קטן (א)(1) – 5,700 שקלים חדשים;

(2)   חייל משוחרר שביום התחילה חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 7,500 שקלים חדשים, ואם קיבל סכומים מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו לפי סעיף קטן (א)(2) – 4,000 שקלים חדשים.

          (ג)   הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן כמפורט להלן:

(1)   הוראות סעיף קטן (א) – מיום התחילה ועד יום י"ט באב התש"ף (9 באוגוסט 2020);

(2)   הוראות סעיף קטן (ב) – מיום כ' באב התש"ף (10 באוגוסט 2020) ועד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).

מיום 20.7.2020 עד יום 29.7.2020

הוראת שעה – תיקון מס' 20

ס"ח תש"ף מס' 2824 מיום 7.7.2020 עמ' 220 (ה"ח 1326)

הוראת שעה – תיקון מס' 20 (ביטול)

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 303 (ה"ח 1341)

הוספת סעיף 18ב

הנוסח:

מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה

18ב. נוסף על המטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על הסכומים שלהלן, למימוש לכל מטרה:

(1) חייל משוחרר שביום כ"ח בתמוז התש"ף (20 ביולי 2020) (להלן – יום התחילה), טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 5,300 שקלים חדשים;

(2) חייל משוחרר שביום התחילה חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 3,500 שקלים חדשים.

 

מיום 29.7.2020 עד יום 30.6.2021

תיקון מס' 21 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 302 (ה"ח 1341)

הוספת סעיף 18ב

הנוסח:

מימוש חלק מהפיקדון לכל מטרה – הוראת שעה

18ב. (א) נוסף על המטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על הסכומים שלהלן, למימוש לכל מטרה:

(1) חייל משוחרר שביום כ"ח בתמוז התש"ף (20 ביולי 2020) (להלן – יום התחילה), טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 5,300 שקלים חדשים;

(2) חייל משוחרר שביום התחילה חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 3,500 שקלים חדשים.

(ב) נוסף על המטרות הקבועות בפרק זה, חייל משוחרר זכאי לפנות לקרן בבקשה לקבל מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו סכום שלא יעלה על הסכומים שלהלן, למימוש לכל מטרה:

(1) חייל משוחרר שביום התחילה טרם חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 11,000 שקלים חדשים, ואם קיבל סכומים מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו לפי סעיף קטן (א)(1) – 5,700 שקלים חדשים;

(2) חייל משוחרר שביום התחילה חלפו 18 חודשים ממועד שחרורו משירות סדיר – 7,500 שקלים חדשים, ואם קיבל סכומים מיתרת הפיקדון שנזקפה לזכותו לפי סעיף קטן (א)(2) – 4,000 שקלים חדשים.

(ג) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן כמפורט להלן:

(1) הוראות סעיף קטן (א) – מיום התחילה ועד יום י"ט באב התש"ף (9 באוגוסט 2020);

(2) הוראות סעיף קטן (ב) – מיום כ' באב התש"ף (10 באוגוסט 2020) ועד יום כ' בתמוז התשפ"א (30 ביוני 2021).

מענקים להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

18ג.   (א)  חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר בשנת 2020 זכאי לקבל מאוצר המדינה, פעם אחת בלבד, מענקים כמפורט להלן:

(1)   מענק בסכום של 500 שקלים חדשים;

(2)   אחד מהמענקים המפורטים להלן, לפי העניין:

(א)   4,500 שקלים חדשים – לאחד מאלה:

(1)   חייל משוחרר בודד;

(2)   חייל משוחרר שבתקופת שירותו הצבאי אושרה בקשתו לתשלום משפחתי, בהתאם להוראות חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה כנוסחה בפקודות הצבא;

(3)   חייל משוחרר שבתקופת שירותו בשירות לאומי-אזרחי קיבל דמי כלכלה כנשוי או כנשוי עם ילד אחד לפחות, בהתאם להוראות לעניין דמי כלכלה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, או שהיה נשוי בתקופת שירותו בשירות לאומי;

(4)   חייל משוחרר שבעת סיום שירותו בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי התקיים בו אחד מאלה:

(א)   הוריו גרים דרך קבע בחוץ לארץ;

(ב)   הוא יתום משני הוריו;

(ג)    הוא זכאי לגמלה לפי פרט (2) לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(ב)   1,800 שקלים חדשים – לחייל משוחרר ששירת 22 חודשי שירות לפחות;

(ג)    1,000 שקלים חדשים – לחייל משוחרר אחר.

          (ב)  מענק כאמור בסעיף קטן (א)(1) ישולם לחייל משוחרר בתוך 30 ימים מיום סיום שירותו הסדיר, ולעניין חייל שסיים את שירותו הסדיר עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020) – ביום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020).

          (ג)   מענק כאמור בסעיף קטן (א)(2) ישולם לחייל משוחרר בתוך חודש מיום סיום שירותו הסדיר, ולחייל שסיים את שירותו הסדיר לפני יום כ"ט בכסלו התשפ"א (15 בדצמבר 2020) – עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

מיום 29.7.2020

תיקון מס' 22

ס"ח תש"ף מס' 2836 מיום 29.7.2020 עמ' 330 (ה"ח 1350)

הוספת סעיף 18ג

 

מיום 23.12.2020

תיקון מס' 23

ס"ח תשפ"א מס' 2882 מיום 23.12.2020 עמ' 210 (ה"ח 1374)

מענק חד-פעמי מענקים להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש

18ג. (א) חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר בשנת 2020 זכאי מאוצר המדינה למענק חד-פעמי בסכום של 500 שקלים חדשים.

(א) חייל משוחרר שסיים את שירותו הסדיר בשנת 2020 זכאי לקבל מאוצר המדינה, פעם אחת בלבד, מענקים כמפורט להלן:

(1) מענק בסכום של 500 שקלים חדשים;

(2) אחד מהמענקים המפורטים להלן, לפי העניין:

(א) 4,500 שקלים חדשים – לאחד מאלה:

(1) חייל משוחרר בודד;

(2) חייל משוחרר שבתקופת שירותו הצבאי אושרה בקשתו לתשלום משפחתי, בהתאם להוראות חוקת התשלומים למשפחות חיילים בשירות חובה כנוסחה בפקודות הצבא;

(3) חייל משוחרר שבתקופת שירותו בשירות לאומי-אזרחי קיבל דמי כלכלה כנשוי או כנשוי עם ילד אחד לפחות, בהתאם להוראות לעניין דמי כלכלה לפי חוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014, או שהיה נשוי בתקופת שירותו בשירות לאומי;

(4) חייל משוחרר שבעת סיום שירותו בשירות לאומי-אזרחי או בשירות לאומי התקיים בו אחד מאלה:

(א) הוריו גרים דרך קבע בחוץ לארץ;

(ב) הוא יתום משני הוריו;

(ג) הוא זכאי לגמלה לפי פרט (2) לתוספת הראשונה לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980;

(ב) 1,800 שקלים חדשים – לחייל משוחרר ששירת 22 חודשי שירות לפחות;

(ג) 1,000 שקלים חדשים – לחייל משוחרר אחר.

(ב) מענק כאמור בסעיף קטן (א) בסעיף קטן (א)(1) ישולם לחייל משוחרר בתוך 30 ימים מיום סיום שירותו הסדיר, ולעניין חייל שסיים את שירותו הסדיר עד יום י' באב התש"ף (31 ביולי 2020) – ביום י"א באלול התש"ף (31 באוגוסט 2020).

(ג) מענק כאמור בסעיף קטן (א)(2) ישולם לחייל משוחרר בתוך חודש מיום סיום שירותו הסדיר, ולחייל שסיים את שירותו הסדיר לפני יום כ"ט בכסלו התשפ"א (15 בדצמבר 2020) – עד יום ט"ז בטבת התשפ"א (31 בדצמבר 2020).

תקופת הזכאות

19.  (א)  הזכאויות לפי חוק זה ניתנות למימוש רק למטרות הקבועות לפי פרק זה ובתקופת חמש השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר.

          (א1) על אף האמור בסעיף קטן (א) –

(1)   חייל מילואים פעיל וחייל משוחרר בודד יהיו רשאים לממש את הזכאויות לפי סעיפים 7(א) ו-7א בתקופת עשר השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר;

(2)   הזכאות לפי סעיף 7א1 ניתנת למימוש בתקופות הקבועות באותו סעיף, לפי העניין.

          (ב)  (1)   נותרה יתרת פיקדון בתום חמש השנים האמורות בסעיף קטן (א), זכאי החייל המשוחרר לקבלה לידיו, והקרן תעביר את יתרת הפיקדון לחשבון הבנק של החייל המשוחרר שמסר במועד שחרורו בתוך 60 ימים; לא איתרה הקרן את חשבון הבנק האמור בתוך 60 ימים – תפנה לחייל המשוחרר ותודיע לו בדרך שתמצא לנכון על סכום היתרה העומדת לזכותו ועל זכותו לפדותה בתוך 120 ימים ממועד פניית הקרן;

(2)   על אף הוראת סעיף קטן (ב)(1), לוחם, אשר שירת לאחר שירותו הסדיר, בשירות קבע, תקופה נוספת של שלוש שנים כלוחם או כתומך לחימה, והתחייב להמשיך ולשרת בשירות קבע כלוחם או כתומך לחימה תקופה נוספת של שנה או יותר, זכאי לקבל את יתרת הפיקדון לידיו, בתום שלוש שנים ממועד סיום שירותו הסדיר, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך שנתיים וחצי מתום שלוש השנים האמורות.

          (ג)   לא איתרה הקרן את חשבון הבנק של חייל משוחרר או לא הגיש חייל משוחרר בקשה לקבלת יתרת הפיקדון בתקופות האמורות בסעיף קטן (ב)(1) או (2), לפי הענין, תועבר היתרה, בתום חמש שנים וחצי ממועד סיום שירותו הסדיר, לקרן לסיוע נוסף.

          (ג1) ביקש חייל משוחרר לקבל את יתרת פיקדונו בתוך ארבע שנים וחצי מיום העברת יתרת פיקדונו לקרן לסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן (ג), תעביר הקרן את יתרת הפיקדון לחשבון הבנק של החייל המשוחרר.

          (ד)  על אף האמור בסעיף זה, יתרת פיקדון אשר תישאר לאחר תום חמש שנים מסיום השירות הסדיר, שסכומה אינו עולה על חמישים שקלים חדשים, תועבר לאוצר המדינה.

מיום 1.1.1997

תיקון מס' 3

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 42 (ה"ח 2556)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

19. (א) הזכאויות על פי חוק זה ניתנות למימוש בתקופת 5 השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר, ואולם לענין מימוש הזכאות לרכישת דירה לפי סעיף 17 ניתנת הזכאות למימוש בתקופת 9 השנים הראשונות כאמור.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), מי שלאחר סיום תקופת שירותו הסדיר המשיך בשירות לפי התחייבות לשירות קבע, יוארכו לגביו התקופות האמורות בסעיף קטן (א) בהתאם למספר השנים ששירת השירות הקבע כאמור.

(ג) היתרה שתיוותר בפקדון בתום התקופות האמורות בסעיף זה תועבר לקרן לסיוע נוסף.

 

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 264 (ה"ח 2885)

החלפת סעיף 19

הנוסח הקודם:

19. הזכאויות על פי חוק זה ניתנות למימוש בתקופת 5 השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר; היתרה שתיוותר בפקדון בתום התקופה האמורה בסעיף זה תועבר לחייל המשוחרר.

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1022 (ה"ח 1122)

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל מילואים פעיל וחייל משוחרר בודד יהיו רשאים לממש את הזכאויות לפי סעיפים 7(א) ו-7א בתקופת עשר השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר.

(ב) (1) נותרה יתרת פיקדון בתום חמש השנים האמורות בסעיף קטן (א), זכאי החייל המשוחרר לקבלה לידיו, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך שנתיים מתום חמש השנים האמורות;

(2) על אף הוראת סעיף קטן (ב)(1), לוחם, אשר שירת לאחר שירותו הסדיר, בשירות קבע, תקופה נוספת של שלוש שנים כלוחם או כתומך לחימה, והתחייב להמשיך ולשרת בשירות קבע כלוחם או כתומך לחימה תקופה נוספת של שנה או יותר, זכאי לקבל את יתרת הפיקדון לידיו, בתום שלוש שנים ממועד סיום שירותו הסדיר, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך ארבע שנים מתום שלוש השנים האמורות.

(ג) לא איתרה הקרן את חשבון הבנק של חייל משוחרר או לא הגיש חייל משוחרר בקשה לקבלת יתרת הפיקדון בתקופות האמורות בסעיף קטן (ב)(1) או (2), לפי הענין, תועבר היתרה, בתום שבע שנים ממועד סיום שירותו הסדיר, לקרן לסיוע נוסף.

(ג1) ביקש חייל משוחרר לקבל את יתרת פיקדונו בתוך ארבע שנים וחצי מיום העברת יתרת פיקדונו לקרן לסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן (ג), תעביר הקרן את יתרת הפיקדון לחשבון הבנק של החייל המשוחרר.

 

מיום 12.7.2017 עד יום 1.1.2019

תיקון מס' 19 הוראת שעה

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1023 (ה"ח 1122)

(ב) (1) נותרה יתרת פיקדון בתום חמש השנים האמורות בסעיף קטן (א), זכאי החייל המשוחרר לקבלה לידיו, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך שנתיים 18 חודשים מתום חמש השנים האמורות; לא הגיש החייל המשוחרר בקשה כאמור ונותרה יתרת פיקדון בתום שש וחצי שנים מיום שחרורו מהשירות הסדיר – תעביר הקרן את יתרת הפיקדון לחשבון הבנק של החייל המשוחרר שמסר במועד שחרורו, בתוך 60 ימים; לא איתרה הקרן את חשבון הבנק האמור בתוך 60 ימים – תפנה לחייל המשוחרר ותודיע לו בדרך שתמצא לנכון על סכום היתרה העומדת לזכותו ועל זכותו לפדותה בתוך 120 ימים ממועד פניית הקרן;

(2) על אף הוראת סעיף קטן (ב)(1), לוחם, אשר שירת לאחר שירותו הסדיר, בשירות קבע, תקופה נוספת של שלוש שנים כלוחם או כתומך לחימה, והתחייב להמשיך ולשרת בשירות קבע כלוחם או כתומך לחימה תקופה נוספת של שנה או יותר, זכאי לקבל את יתרת הפיקדון לידיו, בתום שלוש שנים ממועד סיום שירותו הסדיר, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך ארבע שנים מתום שלוש השנים האמורות.

(ג) לא איתרה הקרן את חשבון הבנק של חייל משוחרר או לא הגיש חייל משוחרר בקשה לקבלת יתרת הפיקדון בתקופות האמורות בסעיף קטן (ב)(1) או (2), לפי הענין, תועבר היתרה, בתום שבע שנים ממועד סיום שירותו הסדיר, לקרן לסיוע נוסף.

(ג1) ביקש חייל משוחרר לקבל את יתרת פיקדונו בתוך ארבע שנים וחצי שלוש שנים מיום העברת יתרת פיקדונו לקרן לסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן (ג), תעביר הקרן את יתרת הפיקדון לחשבון הבנק של החייל המשוחרר.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1023 (ה"ח 1122)

(ב) (1) נותרה יתרת פיקדון בתום חמש השנים האמורות בסעיף קטן (א), זכאי החייל המשוחרר לקבלה לידיו, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך שנתיים מתום חמש השנים האמורות;

(1) נותרה יתרת פיקדון בתום חמש השנים האמורות בסעיף קטן (א), זכאי החייל המשוחרר לקבלה לידיו, והקרן תעביר את יתרת הפיקדון לחשבון הבנק של החייל המשוחרר שמסר במועד שחרורו בתוך 60 ימים; לא איתרה הקרן את חשבון הבנק האמור בתוך 60 ימים – תפנה לחייל המשוחרר ותודיע לו בדרך שתמצא לנכון על סכום היתרה העומדת לזכותו ועל זכותו לפדותה בתוך 120 ימים ממועד פניית הקרן;

(2) על אף הוראת סעיף קטן (ב)(1), לוחם, אשר שירת לאחר שירותו הסדיר, בשירות קבע, תקופה נוספת של שלוש שנים כלוחם או כתומך לחימה, והתחייב להמשיך ולשרת בשירות קבע כלוחם או כתומך לחימה תקופה נוספת של שנה או יותר, זכאי לקבל את יתרת הפיקדון לידיו, בתום שלוש שנים ממועד סיום שירותו הסדיר, ובלבד שהגיש בקשה לכך בתוך ארבע שנים בתוך שנתיים וחצי מתום שלוש השנים האמורות.

(ג) לא איתרה הקרן את חשבון הבנק של חייל משוחרר או לא הגיש חייל משוחרר בקשה לקבלת יתרת הפיקדון בתקופות האמורות בסעיף קטן (ב)(1) או (2), לפי הענין, תועבר היתרה, בתום שבע שנים חמש שנים וחצי ממועד סיום שירותו הסדיר, לקרן לסיוע נוסף.

 

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 850 (ה"ח 1455)

החלפת סעיף קטן 19(א1)

הנוסח הקודם:

(א1) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל מילואים פעיל וחייל משוחרר בודד יהיו רשאים לממש את הזכאויות לפי סעיפים 7(א) ו-7א בתקופת עשר השנים הראשונות שלאחר סיום השירות הסדיר.

שלילת הטבות

19א.  (א)  ראש אגף כוח אדם בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה - ראש אגף כוח אדם), רשאי להחליט מטעמים שיירשמו, כי חייל שהורשע בעבירה שעבר במהלך שירותו הסדיר ואשר מפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי להטבות הניתנות לפי חוק זה או ששוחרר משירות סדיר עקב אי-התאמה, לא יהיה זכאי להטבות כאמור, כולן או מקצתן.

          (ב)  ראש אגף כוח אדם רשאי להורות על עיכוב במתן הטבות לפי חוק זה, במקרים שבהם מתנהלים נגד החייל המשוחרר חקירה או משפט, או שפסק דין שניתן במשפט שהתנהל נגדו טרם נעשה חלוט, והכל אם מדובר בעבירה אשר מפאת חומרתה ונסיבותיה אין הוא ראוי לכאורה להטבות הניתנות לפי חוק זה.

          (ג)   הסתיימה החקירה ולא הועמד החייל המשוחרר לדין בעבירה שיש עמה קלון או שהועמד לדין וזוכה, יהא החייל המשוחרר זכאי למלוא ההטבות המגיעות לו לפי חוק זה.

          (ד)  חייל אשר נשללה או עוכבה זכאותו לפי החלטת ראש אגף כוח אדם כאמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), רשאי לערער על ההחלטה לפני ראש המטה הכללי בצבא הגנה לישראל (בסעיף זה – ראש המטה הכללי), אשר החלטתו תהא סופית.

          (ה)  ראש אגף כוח אדם מוסמך לאצול סמכותו לפי סעיף זה לסגנו בלבד.

          (ו)   החלטת ראש אגף כוח אדם וראש המטה הכללי, לפי הענין, לעכב או לשלול הטבות לפי סעיף זה, תינתן לאחר שיעיינו בחוות דעת של ועדה מייעצת, שימנו לענין זה; הרכב הועדה המייעצת וסדרי עבודתה ייקבעו בפקודות הצבא.

          (ז)   בסעיף זה, "משפט" ו"הרשעה" – למעט משפט והרשעה בדין משמעתי.

          (ח)  הוראות סעיף זה, למעט סעיף קטן (ד) שבו, יחולו לעניין מי שמשרת שירות לאומי או שירות לאומי-אזרחי, בשינויים המחויבים ובשינויים אלה: הסמכויות הנתונות לראש אגף כוח אדם יהיו נתונות למנהל הרשות לשירות אזרחי והחלטתו תהיה סופית.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 265 (ה"ח 2885)

הוספת סעיף 19א

 

מיום 12.7.2017

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1023 (ה"ח 1122)

הוספת סעיף קטן 19א(ח)

מתן הטבות במוסדות לימוד

19ב.  למען הסר ספק, מוסד להשכלה גבוהה, מוסד לאמנות, מוסד להכשרה מקצועית ומכינה קדם אקדמית רשאים לקבוע כי בקביעת הזכאות לדיור במעונות או להטבות כלכליות אחרות, יינתן משקל, בין השאר, להיותו של המבקש חייל משוחרר.

מיום 26.6.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2159 מיום 26.6.2008 עמ' 578 (ה"ח 211)

הוספת סעיף 19ב

 

מיום 25.5.2022

תיקון מס' 24

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 850 (ה"ח 1455)

19ב. למען הסר ספק, מוסד להשכלה גבוהה, מוסד לאמנות, מוסד להכשרה מקצועית ומכינה קדם אקדמית רשאים לקבוע כי בקביעת הזכאות לדיור במעונות או להטבות כלכליות אחרות, יינתן משקל, בין השאר, להיותו של המבקש חייל משוחרר.

 

הטבות נוספות

19ג.   אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מתן כל הטבה או זכות לחיילים משוחררים לפי כל הסדר או דין אחר.

מיום 26.6.2008

תיקון מס' 7

ס"ח תשס"ח מס' 2159 מיום 26.6.2008 עמ' 578 (ה"ח 211)

הוספת סעיף 19ג

פרק ה': הוראות שונות

ערר

20.  (א)  הרואה עצמו נפגע מהחלטה שנתנה הקרן על פי חוק זה, רשאי לערור עליה בפני בית משפט השלום שבאזור מגוריו.

          (ב)  שר המשפטים רשאי לקבוע תקנות סדרי דין לענין סעיף זה.

תחילה והוראות נלוות

21.  (א)  (בוטל).

          (ב)  השר ימנה את ההנהלה הראשונה תוך ארבעה חודשים מיום קבלתו של חוק זה בכנסת.

          (ג)   ההנהלה תקבע את תקנון הקרן תוך שלושה חודשים מיום מינויה.

מיום 4.8.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ד מס' 1477 מיום 4.8.1994 עמ' 272 (ה"ח 2300)

ביטול סעיף קטן 21(א)

הנוסח הקודם:

(א) הממשלה תקבע את השר תוך שלושה חודשים מיום קבלתו של חוק זה בכנסת.

תחולה והוראות מעבר

22.  (א)  הזכאויות וההטבות לפי חוק זה יחולו לגבי חייל משוחרר שהתחיל את שירותו הסדיר ביום הקובע או אחריו.

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), תתן הקרן לסיוע נוסף סיוע למטרות המפורטות בסעיף 7(א), גם לחייל משוחרר שהתחיל את שירותו הסדיר לפני היום הקובע.

          (ג)   על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל משוחרר שהתחיל את שירותו הסדיר לפני היום הקובע וסיימו ביום ב' בניסן תשנ"ד (1 באפריל 1994) או אחריו, יהיה זכאי להטבות כלהלן:

(1)   אם תקופת שירותו הסדיר, החל ביום הקובע, היתה 12 חודשים או פחות, יהיה זכאי למענק שחרור בסכום של 4,000 שקלים חדשים לחייל ו-2,800 שקלים חדשים לחיילת;

(2)   אם תקופת שירותו הסדיר, החל ביום הקובע, היתה יותר מ-12 חודשים, יהיה זכאי להטבות לפי חוק זה ואולם, במקום סעיף 9(א) יחולו הוראות אלה:

תוך חודש מיום שסיים את שירותו הסדיר תזקוף הקרן לזכות הפיקדון סכום השווה ל-340 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת החייל בשירות סדיר, החל ביום הקובע, פחות סכום המענק שלו הוא זכאי על פי פסקה (3);

(3)   על אף הוראות סעיף 10, תוך חודשיים מיום סיום השירות הסדיר תשלם הקרן לחייל משוחרר סכום השווה ל-70 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת בשירות סדיר, לרבות לפני היום הקובע.

          (ד)  הסכומים האמורים בסעיף קטן (ג) יהיו צמודים למדד ויעודכנו לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם לחודש ינואר 1994 עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום סיום השירות.

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 2

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח 2423)

(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א), חייל משוחרר שהתחיל את שירותו הסדיר לפני היום הקובע וסיימו ביום ב' בניסן תשנ"ד (1 באפריל 1994) או אחריו, יהיה זכאי להטבות כלהלן:

(1) אם תקופת שירותו הסדיר, החל ביום הקובע, היתה 12 חודשים או פחות, יהיה זכאי למענק שחרור בסכום של 4,000 שקלים חדשים לחייל ו-2,800 שקלים חדשים לחיילת;

(2) אם תקופת שירותו הסדיר, החל ביום הקובע, היתה יותר מ-12 חודשים, יהיה זכאי להטבות לפי חוק זה, החל מן היום הקובע, בשינויים הבאים: סעיף 9(א) ייקרא לגביו כאילו במקום "340 שקלים חדשים" נאמר "290 שקלים חדשים", וסעיף 10 ייקרא לגביו כאילו אחרי "ששירת החייל בשירות סדיר" נאמר "החל מן היום הקובע".

(2) אם תקופת שירותו הסדיר, החל ביום הקובע, היתה יותר מ-12 חודשים, יהיה זכאי להטבות לפי חוק זה ואולם, במקום סעיף 9(א) יחולו הוראות אלה:

תוך חודש מיום שסיים את שירותו הסדיר תזקוף הקרן לזכות הפיקדון סכום השווה ל-340 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת החייל בשירות סדיר, החל ביום הקובע, פחות סכום המענק שלו הוא זכאי על פי פסקה (3);

(3) על אף הוראות סעיף 10, תוך חודשיים מיום סיום השירות הסדיר תשלם הקרן לחייל משוחרר סכום השווה ל-70 שקלים חדשים כפול מספר החודשים השלמים ששירת בשירות סדיר, לרבות לפני היום הקובע.

סייג להקפאה

23.  הוראות סעיף 41 לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, בענין הקפאת ביצועו של חיקוק או חלק ממנו, לא יחולו לגבי חוק זה.

תיקון חוק הביטוח הלאומי   מס' 86

24.  (א)  בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשכ"ח-1968 –

(1)   בסעיף 127יד(א), במקום פסקה (2) יבוא:

"(2)  70 - למבוטח כאמור בסעיף 127א(2) ו-(3);

(3)   138 - בכל מקרה אחר."

(2)   בסעיף 127טז, בסעיף קטן (א), פסקה (2) תסומן (3) ולפניה יבוא:

"(2)  על אף האמור בפסקה (1), מבוטח כאמור בסעיף 127א(2) ו-(3), שנשלח להכשרה מקצועית, ישולמו לו בעד כל תקופת ההכשרה 80% מדמי האבטלה שהיה זכאי להם אילו היה מובטל."

          (ב)  הוראות סעיף זה יחולו לגבי חייל ומתנדבת בשירות לאומי שסיימו את שירותם ביום כ' בניסן תשנ"ד (1 באפריל 1994) או אחריו.

תיקון פקודת מס הכנסה   מס' 98

25.  בסעיף 9 לפקודת מס הכנסה, בסופו יבוא:

"(27)כספים שקיבלה הקרן או שקיבל חייל משוחרר לפי חוק קליטת חיילים משוחררים, תשנ"ד-1994."

ביטול חוקים

26.  בטלים –

(1)  חוק חיילים משוחררים, תשמ"ד-1984;

(2)  חוק מס הכנסה (הטבות לחיילים משוחררים) (הוראת שעה), תשמ"א-1981;

(3)  חוק חיילים משוחררים (מענק הסתגלות), תשמ"ח-1988.

ביצוע ותקנות

27.  השר ממונה על ביצועו של חוק זה, והוא רשאי להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

 

תוספת

סעיף 18א – מטרות נוספות

1.    נישואין

2.    לימודים אצל מורה לנהיגה שהסמיכו משרד התחבורה והבטיחות בדרכים, לצורך קבלת רישיון נהיגה.

מיום 1.1.2001

תיקון מס' 4

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 265 (ה"ח 2885)

הוספת תוספת

 

מיום 1.1.2002

צו תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 151

הוספת סעיף 1

 

מיום 16.8.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7544 מיום 16.8.2015 עמ' 1826

הוספת סעיף 2

 

 

       עזר וייצמן                  יצחק רבין                   שבח וייס

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                   יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1461 מיום 28.4.1994 עמ' 132 (ה"ח תשנ"ג מס' 2191 עמ' 262).

תוקן ס"ח תשנ"ד מס' 1477 מיום 4.8.1994 עמ' 272 (ה"ח תשנ"ד מס' 2300 עמ' 624) – תיקון מס' 1.

ת"ט ס"ח תשנ"ה מס' 1500 מיום 19.1.1995 עמ' 95.

ס"ח תשנ"ה מס' 1536 מיום 3.8.1995 עמ' 382 (ה"ח תשנ"ה מס' 2423 עמ' 568) – תיקון מס' 2; ר' סעיף 4 לענין תחולה.

ס"ח תשנ"ז מס' 1607 מיום 7.1.1997 עמ' 42 (ה"ח תשנ"ז מס' 2556 עמ' 12) – תיקון מס' 3 בסעיף 25 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 1997), תשנ"ז-1996 תחילתו ביום 1.1.1997 ור' סעיף 26 לענין הוראת מעבר.

ס"ח תש"ס מס' 1750 מיום 8.8.2000 עמ' 262 (ה"ח תש"ס מס' 2885 עמ' 430) – תיקון מס' 4; תחילתו ביום 1.1.2001 ור' סעיף 12(ב) לענין תחולה.

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 235 (ה"ח תשס"א מס' 2929 עמ' 56) – תיקון מס' 5 בסעיף 30 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2001), תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.4.2001 ותחולתו לגבי חייל משוחרר שהחל את שירותו הסדיר אחרי 1.1.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6136 מיום 2.12.2001 עמ' 151 – צו תשס"ב-2001; תחילתו ביום 1.1.2002.

ס"ח תשס"ב מס' 1850 מיום 16.6.2002 עמ' 444 (ה"ח תשס"ב מס' 3115 עמ' 534) – תיקון מס' 6 בסעיף 35 והוראת שעה בסעיף 37 לחוק תכנית החירום הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2002 ו-2003), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.7.2002.

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 121 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16) – הוראת שעה בסעיף 19 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), תשס"ח-2008; תוקפה בשנת הכספים 2008.

ס"ח תשס"ח מס' 2159 מיום 26.6.2008 עמ' 578 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 211 עמ' 216) – תיקון מס' 7.

ס"ח תשס"ט מס' 2187 מיום 12.11.2008 עמ' 38 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 241 עמ' 364, ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 246 עמ' 397) – תיקון מס' 8 בסעיף 11 לחוק הפיקוח על מכונים פסיכומטריים, תשס"ט-2008.

ס"ח תשס"ט מס' 2190 מיום 16.11.2008 עמ' 88 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 410 עמ' 36) – תיקון מס' 9 בסעיף 2 לחוק שירות אזרחי (תיקוני חקיקה), תשס"ט-2008; ר' סעיף 3 לענין תחולה.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 242 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 10 בסעיף 129 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009 ור' סעיף 130 לענין הוראת שעה.

ס"ח תש"ע מס' 2239 מיום 13.5.2010 עמ' 508 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 319 עמ' 156) – תיקון מס' 11; תחילתו ביום 1.9.2010 ותחולתו על חייל משוחרר שסיים את שירותו מאותו יום.

ס"ח תש"ע מס' 2252 מיום 26.7.2010 עמ' 604 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 510 עמ' 1092) – תיקון מס' 12; ר' סעיף 3 לענין תחילה ותחולה.

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 653 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 506 עמ' 1056) – תיקון מס' 13 בסעיף 2 לחוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס' 4), תש"ע-2010; תחילתו ביום 25.5.2010.

ס"ח תשע"ב מס' 2334 מיום 23.1.2012 עמ' 146 (ה"ח הכנסת תשע"ב מס' 430 עמ' 69) – תיקון מס' 14; ר' סעיפים 7-3 לענין תחילה, תחולה והוראות שעה.

ס"ח תשע"ד מס' 2433 מיום 13.2.2014 עמ' 293 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 528 עמ' 22) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשע"ד מס' 2441 מיום 19.3.2014 עמ' 367 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 787 עמ' 1124) – תיקון מס' 16 בסעיף 12 לחוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19), תשע"ד-2014; ר' סעיף 12(ב) לענין תחילה.

12. (ב) תחילתו של סעיף 11(א) לחוק קליטת חיילים משוחררים כנוסחו בסעיף קטן (א)(1) לעניין פיקדון לחייל, ביום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015), וכנוסחו בסעיף קטן (א)(2) לעניין פיקדון לחיילת – ביום תחילתו של סעיף 16 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לחוק זה, כאמור בסעיף 15 לחוק זה.

ס"ח תשע"ד מס' 2442 מיום 19.3.2014 עמ' 392 (ה"ח הממשלה תשע"ג מס' 787 עמ' 1138) – תיקון מס' 17 בסעיף 27 לחוק שירות לאומי-אזרחי, תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7544 מיום 16.8.2015 עמ' 1826 – צו תשע"ה-2015.

ס"ח תשע"ז מס' 2632 מיום 5.4.2017 עמ' 666 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 947 עמ' 994) – תיקון מס' 18 בסעיף 94 לחוק שירות אזרחי, תשע"ז-2017; תחילתו ביום 1.4.2018. תוקן ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1023 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1122 עמ' 960) בסעיף 12 לתיקון מס' 19.

ס"ח תשע"ז מס' 2648 מיום 12.7.2017 עמ' 1019 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1122 עמ' 960) – תיקון מס' 19; ר' סעיף 13 לענין תחילה, תחולה, הוראות מעבר והוראת שעה.

13. (א) תחילתו של סעיף 10(א)(5) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 8(1)(ב) לחוק זה, ביום י"ז באדר ב' התשע"ד (19 במרס 2014), והוא יחול לגבי מי שסיים שירות אזרחי במסלול ביניים במועד האמור ואילך; שולם למשרת שירות אזרחי במסלול ביניים כאמור מענק לפי הוראות סעיף 10(א)(5) לחוק העיקרי, כנוסחו ערב פרסומו של חוק זה, בתקופה שממועד התחילה האמור עד יום פרסומו של חוק זה, יהיה זכאי המשרת לקבל את ההפרש שבין הסכום ששולם לו ובין הסכום שלו הוא זכאי לפי הוראות סעיף 10(א)(5) לחוק העיקרי כנוסחו בסעיף 8(1)(ב) לחוק זה; לעניין זה, "שירות אזרחי במסלול ביניים" – כהגדרתו בחוק העיקרי כנוסחו ערב יום פרסומו של חוק זה.

 (ב) תחילתו של סעיף 19(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 10(2) לחוק זה, ושל סעיף 19(ג) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף (3)(ב) לחוק זה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

 (ד) (1) נוסף על האמור בסעיף קטן (ג), בתקופה שמיום פרסומו של חוק זה ועד יום ט"ז בניסן התשע"ח (1 באפריל 2018) יחולו הוראות אלה:

   (א) הסמכויות הנתונות למנהל הרשות לשירות אזרחי בהגדרה "חייל משוחרר בודד" ובסעיף 19א(ח) לחוק העיקרי, כנוסחם בסעיפים 1(5) ו-11 לחוק זה, יהיו נתונות למנהל הרשות לשירות לאומי-אזרחי;

   (ב) חבר ההנהלה שימונה לפי סעיף 4(א)(8) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 2(1)(ה) לחוק זה, יהיה נציג הרשות לשירות לאומי-אזרחי.

  (2) בסעיף קטן זה –

"ההנהלה" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק העיקרי;

"הרשות לשירות אזרחי" – כהגדרתה בסעיף 1 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1(6) לחוק זה;

"הרשות לשירות לאומי-אזרחי" – כמשמעותה בחוק שירות לאומי-אזרחי, התשע"ד-2014.

ס"ח תש"ף מס' 2824 מיום 7.7.2020 עמ' 220 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1326 עמ' 314) – הוראת שעה – תיקון מס' 20; תוקפה מיום 20.7.2020 עד יום 20.10.2020. בוטל ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 303 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1341 עמ' 432) בסעיף 5 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020.

ס"ח תש"ף מס' 2835 מיום 29.7.2020 עמ' 302 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1341 עמ' 432) – תיקון מס' 21 – הוראת שעה בסעיף 4 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש) (הוראת שעה), תש"ף-2020.

ס"ח תש"ף מס' 2836 מיום 29.7.2020 עמ' 330 (ה"ח הממשלה תש"ף מס' 1350 עמ' 624) – תיקון מס' 22 בסעיף 16 לחוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש – מענק חד-פעמי) (הוראת שעה ותיקוני חקיקה), תש"ף-2020.

ס"ח תשפ"א מס' 2882 מיום 23.12.2020 עמ' 210 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1374 עמ' 82) – תיקון מס' 23.

ס"ח תשפ"ב מס' 2973 מיום 25.5.2022 עמ' 848 (ה"ח הממשלה תשפ"ב מס' 1455 עמ' 92) – תיקון מס' 24.

[1] סמכות שר הבריאות הואצלה לראש מינהל הרפואה במשרד הבריאות: י"פ תשע"ג מס' 6476 מיום 24.9.2012 עמ' 70. סמכות שר הכלכלה והתעשייה הואצלה למנהל הכללי של הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית: י"פ תש"ף מס' 8525 מיום 17.11.2019 עמ' 1378. סמכות שרת התחבורה הואצלה למנהל רשות התעופה האזרחית: י"פ תשפ"א מס' 9802 מיום 10.8.2021 עמ' 10157.