נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק רישום פטירות חיילים, תשכ"ז-1967

בטחון – צה"ל – חיילים

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

קצינים מוסמכים

סעיף 2

2

Go

אישור פטירת חייל

סעיף 3

2

Go

רישום הפטירה

סעיף 4

2

Go

תוקף הרישום

סעיף 5

2

Go

הכרזה על פעילות איבה או פעילות צבאית

סעיף 6

2

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 7

(תיקון מס' 1) תשנ"ח-1997


חוק רישום פטירות חיילים, תשכ"ז-1967*

מיום 28.12.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 34 (ה"ח 2568)

חוק רישום פטירות חיילים שנספו במערכה, תשכ"ז-1967

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "חייל" - כמשמעותו בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

          "חוק המרשם" - חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

          "פקיד רישום" - כמשמעותו בחוק המרשם;

(תיקון מס' 1) תשנ"ח-1997

          "פעילות איבה" - פעילות שראש המטה הכללי של צבא הגנה לישראל (להלן - הרמטכ"ל), הכריז עליה כעל פעילות איבה לעניין חוק זה, לאחר שנועץ בפרקליט הצבאי הראשי או בנציגו;

מיום 28.12.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 34 (ה"ח 2568)

החלפת הגדרת "שירות חירום" בהגדרת "פעולות איבה"

הנוסח הקודם:

"שירות חירום" – שירות ששר הבטחון, באישור ועדת החוץ והבטחון של הכנסת, הכריז עליו כעל שירות - חירום לענין חוק זה.

(תיקון מס' 1) תשנ"ח-1997

          "פעילות צבאית" - פעילות שהרמטכ"ל הכריז עליה כעל פעילות צבאית לעניין חוק זה, לאחר שנועץ בפרקליט הצבאי הראשי או בנציגו.

מיום 28.12.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 34 (ה"ח 2568)

הוספת הגדרת "פעילות צבאית"

קצינים מוסמכים

2.    (א)  שר הבטחון רשאי למנות קצינים מוסמכים לצורך חוק זה.

          (ב)  כל מינוי של קצין מוסמך יפורסם ברשומות.

אישור פטירת חייל (תיקון מס' 1)  תשנ"ח-1997

3.    (א)  היו בידי קצין מוסמך ראיות מספיקות לכך שחייל נפטר עקב מילוי תפקידו, במדינה או מחוצה לה, במהלך או עקב פעילות איבה או פעילות צבאית, יתן בחתימת ידו לגבי אותו חייל אישור פטירת חייל.

          (ב)  אישור פטירת חייל יפרט את סוג הראיות ששימשו יסוד לנתינתו ויכיל את הפרטים על הנפטר הידועים לקצין המוסמך; ואלה הם הפרטים:

(1)   שם המשפחה והשם הפרטי;

(2)   מספר הזהות במרשם האוכלוסין;

(3)   מספר האישי הצבאי;

(4)   שמות ההורים;

(5)   הגיל;

(6)   המין;

(7)   הדת;

(8)   האזרחות;

(9)   המען האזרחי האחרון;

(10)  תאריך הפטירה או תאריך הפטירה המשוער;

(11)  מקום הפטירה או מקום הפטירה המשוער או המקום שבו נמצאה הגופה;

(12)  מקום הקבורה;

(13)  המבצע או התפקיד שבו נפטר.

          (ג)   לא כלל אישור פטירת חייל פרט מהפרטים המנויים בפסקאות (2), (3), (4), (5), (7), (8), (9) או (12), לא יהיה בכך כדי לגרוע מתקפו של האישור.

מיום 28.12.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 34 (ה"ח 2568)

(א) היו בידי קצין מוסמך ראיות מספיקות לכך שחייל בשירות – חירום נפטר במדינה או מחוצה לה עקב מילוי תפקידו שחייל נפטר עקב מילוי תפקידו, במדינה או מחוצה לה, במהלך או עקב פעילות איבה או פעילות צבאית, יתן בחתימת ידו לגבי אותו חייל אישור פטירת חייל.

רישום הפטירה

4.    (א)  מי שנתן אישור פטירת חייל ימסרנו לידי פקיד רישום, והוא ירשום את הפטירה בפנקס הפטירות המתנהל על פי חוק המרשם.

          (ב)  סעיפים 7 ו-12 לחוק המרשם לא יחולו על פטירה שנמסר עליה אישור לידי פקיד רישום לפי חוק זה.

תוקף הרישום

5.    רישום בפנקס הפטירות על יסוד אישור פטירת חייל, דינו לכל דבר כדין רישום פטירה על פי חוק המרשם, ומי שיש לו לכאורה ענין בדבר רשאי לקבל תעודת פטירה על פי רישום כאמור, אף אם הפטירה לא אירעה בישראל.

הכרזה על פעילות איבה או פעילות צבאית (תיקון מס' 1) תשנ"ח-1997

6.    הכרזה על פעילות איבה או פעילות צבאית יכול שתהא למפרע, ובלבד שלא תחול על תקופה הקודמת ליום ח' באייר תשכ"ז (18 במאי 1967); הכרזה כאמור אינה טעונה פרסום ברשומות.

מיום 28.12.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 34 (ה"ח 2568)

הכרזת שירות – חירום הכרזה על פעילות איבה או פעילות צבאית

6. הכרזת שירות חירום הכרזה על פעילות איבה או פעילות צבאית יכול שתהא למפרע, ובלבד שלא תחול על תקופה הקודמת ליום ח' באייר תשכ"ז (18 במאי 1967); הכרזה כאמור אינה טעונה פרסום ברשומות.

ביצוע ותקנות

7.    שר הבטחון ממונה על ביצוע חוק זה, ורשאי הוא, בהתייעצות עם שר הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

                                        לוי אשכול

                                                 ראש הממשלה

  שניאור זלמן שזר                                                משה דיין

        נשיא המדינה                                                                 שר הבטחון* פורסם ס"ח תשכ"ז מס' 506 מיום 10.8.1967 עמ' 112 (ה"ח תשכ"ז מס' 739 עמ' 192).

תוקן ס"ח תשנ"ח מס' 1643 מיום 28.12.1997 עמ' 34 (ה"ח תשנ"ז מס' 2568 עמ' 96) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 5 לענין הוראות מעבר.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות