נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – חינוך ממלכתי

תוכן ענינים

פרק ראשון – פרשנות

Go

2

סעיף 1

הגדרות

Go

2

פרק שני – תכנית השלמה

Go

2

סעיף 2

הצעת תכנית השלמה

Go

2

סעיף 3

הודעה

Go

2

סעיף 4

אישור הצעת השלמה

Go

2

פרק שלישי – תכנית נוספת

Go

2

סעיף 5

הצעת תכנית נוספת

Go

2

סעיף 6

הודעה

Go

2

סעיף 7

אישור הצעת תכנית נוספת

Go

2

פרק רביעי: הוראות שונות

Go

2

סעיף 8

העברת ההצעות לרשות החינוך ולמפקח המחוזי

Go

2

סעיף 9

חוות דעתה של רשות חינוך מקומית

Go

2

סעיף 10

העברת חוות דעת וסיכומי דיון במועצה

Go

3

סעיף 11

אישור השר

Go

3

סעיף 12

השם

Go

3


תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 34 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953, אני מתקין תקנות אלה:

פרק ראשון – פרשנות

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

          "חוק החינוך" פירושו – חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953;

          "חוק הלימוד" פירושו – חוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

          "מוסד" פירושו – מוסד חינוך ממלכתי או מוסד חינוך ממלכתי דתי;

תק' תשכ"ג-1963

          "הפיקוח המרכזי", "מפקח המחוז" – (נמחקה);

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1967

מחיקת הגדרת "הפיקוח המרכזי", "מפקח המחוז"

הנוסח הקודם:

"הפיקוח המרכזי", "מפקח המחוז" פירושם כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ד-1953;

תק' תשכ"ג-1963

          "המזכירות הפדגוגית", "מפקח המחוז" – כמשמעותם בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי"ז-1957;

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1967

הוספת הגדרת "המזכירות הפדגוגית", "מפקח המחוז"

          "מנהל מוסד", לרבות ממלא מקומו ובאין מנהל – מרכז המוסד;

          שאר המונחים במידה שאינם מצויים בחוק החינוך, פירושם כמשמעותם בחוק הלימוד.

פרק שני – תכנית השלמה

הצעת תכנית השלמה

2.    רצו הורים של תלמידים במוסד מסויים לדרוש לאותו מוסד, או לחלק ממנו, תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על ידי השר, ינהגו כך:

תק' תשמ"א-1981

          75% של הורים בדרגת כתה אחת, יוכלו לפנות אל מנהל מוסד ולפרט בפניו בכתב את הצעת תכנית ההשלמה שבה הם רוצים, או לכנותה אם היא תכנית השלמה שהשר אישר אותה למוסד אחר; בהצעה יירשם במקום אילו מקצועות וכמה שעות תילמד התכנית המוצעת.

מיום 17.2.1955

תק' תשט"ו-1955

ק"ת תשט"ו מס' 501 מיום 17.2.1955 עמ' 624

2. רצו הורים של תלמידים במוסד מסויים לדרוש לאותו מוסד, או לחלק ממנו, תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על ידי השר, ינהגו כך:

(1) היתה במוסד כיתה של 25 תלמידים לפחות, רשאים הורים של 75% מהתלמידים באותה הכיתה לא היו במוסד כיתות מקבילות, רשאים הורים של 75% תלמידים בכיתה לפרט בכתב את הצעת תכנית ההשלמה שבה הם רוצים (להלן – הצעת השלמה), או לכנותה – אם היא תכנית השלמה שהשר אישר אותה למוסד אחר;

(2) היו במוסד כיתות מקבילות, רשאים ההורים לדרוש הצעת השלמה כאמור אם היה מספר מספיק של תלמידים כדי לחלק מחדש את הכיתות המקבילות וליצור כיתה שלמה שבה יהא אפשר ללמד לפי הצעת ההשלמה בלי שיהא צורך בתוספת כיתה או בתוספת שעות.

מיום 27.8.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1354

2. רצו הורים של תלמידים במוסד מסויים לדרוש לאותו מוסד, או לחלק ממנו, תכנית השלמה אחרת מזו שנקבעה על ידי השר, ינהגו כך:

(1) לא היו במוסד כיתות מקבילות, רשאים הורים של 75% תלמידים בכיתה לפרט בכתב את הצעת תכנית ההשלמה שבה הם רוצים (להלן – הצעת השלמה), או לכנותה – אם היא תכנית השלמה שהשר אישר אותה למוסד אחר;

(2) היו במוסד כיתות מקבילות, רשאים ההורים לדרוש הצעת השלמה כאמור אם היה מספר מספיק של תלמידים כדי לחלק מחדש את הכיתות המקבילות וליצור כיתה שלמה שבה יהא אפשר ללמד לפי הצעת ההשלמה בלי שיהא צורך בתוספת כיתה או בתוספת שעות.

75% של הורים בדרגת כתה אחת, יוכלו לפנות אל מנהל מוסד ולפרט בפניו בכתב את הצעת תכנית ההשלמה שבה הם רוצים, או לכנותה אם היא תכנית השלמה שהשר אישר אותה למוסד אחר; בהצעה יירשם במקום אילו מקצועות וכמה שעות תילמד התכנית המוצעת.

הודעה

3.    (א)  חתמו הורים על הצעת השלמה, יצרפו אליה הודעה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד. ההודעה תהא חתומה על ידי ההורים הדורשים את תכנית ההשלמה ותישא את התאריך בו חתם ההורה האחרון.

          (ב)  ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת ההשלמה ואת רצונם כי הצעת ההשלמה תבוא במקום תכנית ההשלמה שנקבעה לאותו מוסד.

אישור הצעת השלמה

4.    השר לא יאשר הצעת השלמה אם אין לה – במסגרת מספר השעות שיש להקדיש לה – אותו ערך השכלתי או חינוכי שיש לשאר תכניות ההשלמה המאושרות, במסגרת אותו מספר שעות.

פרק שלישי – תכנית נוספת

הצעת תכנית נוספת תק' תשט"ו-1955

5.    הורים של תלמידים בכל כיתה של מוסד, שרצו בתכנית נוספת כאמור בסעיף 8 לחוק החינוך והסכימו על תכנית נוספת מסויימת (להלן – הצעת תכנית נוספת), יעלו את פרטיה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד בצירוף הודעה בכתב.

מיום 17.2.1955

תק' תשט"ו-1955

ק"ת תשט"ו מס' 501 מיום 17.2.1955 עמ' 624

5. הורים של 25 תלמידים לפחות בכיתה אחת של מוסד הורים של תלמידים בכל כיתה של מוסד, שרצו בתכנית נוספת כאמור בסעיף 8 לחוק החינוך והסכימו על תכנית נוספת מסויימת (להלן – הצעת תכנית נוספת), יעלו את פרטיה בכתב וימסרוה למנהל אותו מוסד בצירוף הודעה בכתב.

הודעה

6.    (א)  ההודעה האמורה בתקנה 5 תהא חתומה על ידי כל ההורים הרוצים בתכנית הנוספת ותישא את התאריך בו חתם ההורה האחרון.

          (ב)  ההודעה תכלול את הסכמת כל ההורים החתומים כאמור להצעת התכנית הנוספת.

אישור הצעת תכנית נוספת

7.    (א)  השר לא יאשר הצעת תכנית נוספת, אם –

(1)   כל ההורים כאמור בתקנה 6 לא הסכימו לכל פרטי הצעת התכנית הנוספת;

(2)   מספר שעות הלימודים הדרושות להפעלת הצעת התכנית הנוספת לא נראה לשר;

(3)   לא התחייבו ההורים לתת ערובה מספקת להנחת דעתם של מנהל אותו מוסד ושל אדם שנתמנה למטרה זו על ידי השר, לכיסוי כל ההוצאות הכרוכות והעלולות להיות כרוכות בהפעלת התכנית הנוספת;

(4)   לא נתקבל אישור השר למינוי כל המורים, המדריכים והעובדים האחרים הדרושים לשם הפעלת הצעת התכנית הנוספת.

          (ב)  השר רשאי לא לאשר הצעת תכנית נוספת מטעמים אחרים שלא פורטו בתקנה זו.

פרק רביעי: הוראות שונות

העברת ההצעות לרשות החינוך ולמפקח המחוזי

8.    (א)  קיבל מנהל מוסד הצעת השלמה או הצעת תכנית נוספת לפי תקנה 3 או 5, ימציא העתקים ממנה בצירוף חוות דעתו לרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד ולחבר המורים של המוסד.

תק' תשמ"א-1981

          (ב)  מנהל מוסד יעביר את ההצעות האמורות בצירוף חוות דעתו וסיכום הדיון בחבר המורים למפקח על המוסד תוך 14 יום מיום קבלתן.

מיום 27.8.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1354

(ב) מנהל מוסד יעביר את ההצעות האמורות בצירוף חוות דעתו וסיכום הדיון בחבר המורים למפקח המחוז למפקח על המוסד תוך 14 יום מיום קבלתן.

חוות דעתה של רשות חינוך מקומית תק' תשמ"א-1981

9.    רשות החינוך המקומית שהומצאו לה הצעות לפי תקנה 8, רשאית למסור עליהן את חוות דעתה למפקח על המוסד תוך 7 ימים מיום קבלתן.

מיום 27.8.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1354

9. רשות החינוך המקומית שהומצאו לה הצעות לפי תקנה 8, רשאית למסור עליהן את חוות דעתה למפקח המחוז למפקח על המוסד תוך 7 ימים מיום קבלתן.

העברת חוות דעת וסיכומי דיון במועצה תק' תשמ"א-1981

10.  (א)  המפקח על מוסד חינוך ממלכתי יעביר את ההצעות ואת המלצתו, חוות דעת רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של המוסד למנהל המחוז אשר יעביר אותן למזכירות הפדגוגית; המזכירות הפדגוגית תעבירן לשר לשם אישור.

          (ב)  המפקח על מוסד חינוך ממלכתי-דתי יעביר את ההצעות ואת המלצתו, חוות הדעת של רשות החינוך המקומית וסיכום הדיון במועצה הפדגוגית של המוסד למפקח על החינוך הממלכתי-דתי במחוז והוא יעביר אותן למנהל אגף החינוך הדתי אשר יפעל על פי האמור בתקנה 5 לתקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי"ג-1953.

מיום 8.8.1963

תק' תשכ"ג-1963

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1967

10. מפקח מחוז יעביר את ההצעות ואת חוות הדעת שהומצאה לו לפי תקנות 8 ו-9 בצירוף חוות דעתו לפיקוח המרכזי למזכירות הפדגוגית תוך 7 ימים מיום קבלתן והפיקוח המרכזי יעבירן והמזכירות הפדגוגית תעבירן לשר לשם אישור.

מיום 27.8.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1354

החלפת תקנה 10

הנוסח הקודם:

חוות דעת של מפקח מחוז

10. מפקח מחוז יעביר את ההצעות ואת חוות הדעת שהומצאה לו לפי תקנות 8 ו-9 בצירוף חוות דעתו למזכירות הפדגוגית תוך 7 ימים מיום קבלתן, והמזכירות הפדגוגית תעבירן לשר לשם אישור.

אישור השר תק' תשמ"א-1981

11.  (א)  אישר השר הצעת השלמה, יודיע המפקח על המוסד בכתב למנהל המוסד ולרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד, על קביעתה כתכנית השלמה.

          (ב)  (1)   אישר השר הצעת תכנית נוספת, יודיע, באמצעות מפקח המחוז, למנהל אותו מוסד ולרשות החינוך המקומית שבתחום שיפוטה נמצא המוסד, על הסכמתו לאשר אותה תכנית;

(2)   תוך 7 ימים מיום שנתקבלה הודעת השר, יודיע מנהל המוסד להורים על הסכמת השר לאשר את הצעת התכנית הנוספת וידרוש מהם לתת את הערובות שהתחייבו בהן לכיסוי ההוצאות הקשורות בהפעלת התכנית הנוספת; ניתנו הערובות, יודיע מנהל המוסד על כך לשר ויפעיל את הצעת התכנית הנוספת.

מיום 27.8.1981

תק' תשמ"א-1981

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1354

החלפת תקנת משנה 11(א)

הנוסח הקודם:

(א) אישר השר הצעת השלמה, יפרסם אותה, בדרך שתיראה לו, כתכנית השלמה ויקבע אותה תכנית השלמה לאותו מוסד או לחלק ממנו.

השם

12.  לתקנות אלה ייקרא "תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי"ד-1953".

י' בחשון תשי"ד (19 באוקטובר 1953)                                בן-ציון דינור

                                                                                                        שר החינוך והתרבות

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשי"ד מס' 399 מיום 29.10.1953 עמ' 102.

תוקנו ק"ת תשט"ו מס' 501 מיום 17.2.1955 עמ' 624 – תק' תשט"ו-1955.

ק"ת תשכ"ג מס' 1479 מיום 8.8.1963 עמ' 1967 – תק' תשכ"ג-1963.

ק"ת תשמ"א מס' 4263 מיום 27.8.1981 עמ' 1354 – תק' תשמ"א-1981.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות