נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, תשנ"ז-1997

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – יום חינוך ארוך

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

מטרות

סעיף 2

2

Go

יום חינוך ארוך

סעיף 3

2

Go

החלה בהדרגה

סעיף 4

3

Go

ביצוע ותקנות

סעיף 5

3

Go

ביטול חוק יום חינוך ארוך

סעיף 6

 


חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, תשנ"ז-1997*

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "מוסד חינוך" – כל אחד מאלה:

(1)   מוסד חינוך ללימוד שיטתי לתלמידים;

(2)   בית ספר מקצועי כהגדרתו בסעיף 1 לחוק החניכות, תשי"ג-1953;

           "רשות חינוך מקומית" – כהגדרתה בחוק לימוד חובה, תש"ט-1949;

(תיקון מס' 6) תשס"ט-2009

           "התכנית" – תכנית "אופק חדש", כפי שנקבעה בהסכם הקיבוצי בין מדינת ישראל לבין הסתדרות המורים בישראל מיום כ"ח בכסלו התשס"ט (25 בדצמבר 2008), למעט בגני חובה;

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 195 (ה"ח 436)

הוספת הגדרת "התכנית"

           "תלמיד" – מי שלומד במוסד חינוך, בגן חובה או באחת הכיתות א' עד י"ב;

           "השר" – שר החינוך התרבות והספורט.

מטרות

2.    (א)  מטרתו של חוק זה לתת הזדמנות שווה בחינוך לכל ילד בישראל כדי להביאו למיצוי מרבי של כשרונותיו.

           (ב)  חוק זה בא להוסיף שעות לימודים וחינוך על השעות הקיימות במוסדות החינוך, כדי להרחיב ולהעמיק את הידע וההשכלה של התלמיד, להוסיף חינוך לערכים ופעילות חברתית, הכל במסגרת מטרות החינוך הממלכתי כאמור בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953.

יום חינוך ארוך

3.    (א)  במוסדות החינוך יונהג יום חינוך ארוך לתלמידים לפי הוראות חוק זה.

           (ב)  יום חינוך ארוך יהיה כלהלן –

ארבעה ימים בשבוע – שמונה שעות לימוד לפחות;

באחד מימי אמצע השבוע – חמש שעות לימוד לכל היותר;

ביום שישי בשבוע – ארבע שעות לימוד לכל היותר.

(תיקון מס' 6) תשס"ט-2009

           (ב1)        על אף האמור בסעיף קטן (ב), במוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית, יום חינוך ארוך יהיה כלהלן:

(1)   ארבעה ימים בשבוע – שבע שעות לימוד לפחות;

(2)   באחד מימי אמצע השבוע – חמש שעות לימוד לכל היותר;

(3)   ביום שישי בשבוע – ארבע שעות לימוד לכל היותר.

(תיקון מס' 6) תשס"ט-2009

           (ג)   על אף הוראות סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) יקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לגבי סוגים של מוסדות חינוך או כיתות לימוד, מספר אחר של שעות הלימוד ביום חינוך ארוך, בכל יום מימי שבוע הלימודים שיקבע, בהתחשב במספר ימי הלימודים בשבוע ובימי השבוע שבהם לומדים באותם מוסדות חינוך או כיתות לימוד, ובלבד שמספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת מ-41 שעות, ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית – מ-37 שעות.

(תיקון מס' 6) תשס"ט-2009

           (ד)  על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי מנהל מוסד חינוך, במקרים חריגים ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך, לקבוע מספר אחר של שעות לימוד בכל יום מימי שבוע הלימודים, ובלבד שמספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת מ-41 שעות, ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית – מ-37 שעות.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 195 (ה"ח 436)

(ב1) על אף האמור בסעיף קטן (ב), במוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית, יום חינוך ארוך יהיה כלהלן:

(1) ארבעה ימים בשבוע – שבע שעות לימוד לפחות;

(2) באחד מימי אמצע השבוע – חמש שעות לימוד לכל היותר;

(3) ביום שישי בשבוע – ארבע שעות לימוד לכל היותר.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב) סעיפים קטנים (ב) ו-(ב1) יקבע השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, לגבי סוגים של מוסדות חינוך או כיתות לימוד, מספר אחר של שעות הלימוד ביום חינוך ארוך, בכל יום מימי שבוע הלימודים שיקבע, בהתחשב במספר ימי הלימודים בשבוע ובימי השבוע שבהם לומדים באותם מוסדות חינוך או כיתות לימוד, ובלבד שמספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת מ-41 שעות, ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית – מ-37 שעות.

(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ג), רשאי מנהל מוסד חינוך, במקרים חריגים ובאישור המנהל הכללי של משרד החינוך, לקבוע מספר אחר של שעות לימוד בכל יום מימי שבוע הלימודים, ובלבד שמספר שעות הלימוד בשבוע לא יפחת מ-41 שעות, ובמוסדות חינוך שבהם מופעלת התכנית – מ-37 שעות.

החלה בהדרגה (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004 (תיקון מס' 11) תשפ"ב-2021

4.    (א)  חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשפ"ז.

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

           (ב)  (בוטל).

מיום 1.1.1999

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 114 (ה"ח 2785)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים או בשכונות, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים או לשכונות אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס"א תשס"ד.

 

מיום 1.9.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 138 (ה"ח 64)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים או בשכונות, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים או לשכונות אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס"ד תשס"ו.

 

מיום 6.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1959 מיום 6.9.2004 עמ' 556 (ה"ח 129)

4. (א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים או בשכונות, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים או לשכונות, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס"ו.

(ב) בישובים או בשכונות שייקבעו כאמור בסעיף קטן (א) יחול חוק זה על כל מוסדות החינוך שבאותם ישובים או שכונות.

 

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 421 (ה"ח 143)

  (א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס"ו תשס"ט.

 

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 122 (ה"ח 335)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים תשס"ט התשע"ד.

 

מיום 1.1.2011

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 192 (ה"ח 541)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ד התשע"ו.

 

מיום 1.9.2015

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 258 (ה"ח 951)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ו התשע"ח.

 

מיום 1.1.2017

תיקון מס' 9

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 317 (ה"ח 1083)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ח התש"ף.

 

מיום 1.1.2019

תיקון מס' 10

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 535 (ה"ח 1196)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התש"ף התשפ"ג.

 

מיום 1.1.2022

תיקון מס' 11

ס"ח תשפ"ב מס' 2932 מיום 15.11.2021 עמ' 75 (ה"ח 1443)

(א) חוק זה יוחל בהדרגה, החל בשנת הלימודים תשנ"ח, בישובים, בשכונות, במוסדות חינוך או בשכבות גיל, שיקבע השר בצווים, תוך מתן עדיפות לישובים, לשכונות, למוסדות חינוך או לשכבות גיל אשר לדעת השר זקוקים לסיוע נוסף בחינוך, ובלבד שהחלתו תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשפ"ג התשפ"ז.

ביצוע ותקנות

5.    (א)  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא יתקין תקנות, בכל ענין הנוגע לביצועו.

           (ב)  צווים כאמור בסעיף 4 יותקנו בידי השר, באישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, ויוגשו לאישור הועדה –

(1)   לגבי שנת הלימודים תשנ"ח, תוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק זה;

(תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

(1א) לגבי שנת הלימודים התשס"ה, בתוך 60 ימים מיום פרסומו של חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה (תיקון מס' 3), התשס"ד-2004;

(2)   לגבי שנות הלימודים הבאות, ארבעה חודשים לפחות לפני תחילת כל שנת לימודים.

מיום 6.9.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1959 מיום 6.9.2004 עמ' 556 (ה"ח 129)

הוספת פסקה 5(ב)(1א)

ביטול חוק יום חינוך ארוך

6.    חוק יום חינוך ארוך, תש"ן-1990 – בטל.

 

 

                                      בנימין נתניהו                                        זבולון המר

                                                   ראש הממשלה                                         שר החינוך התרבות והספורט

            עזר ויצמן                                            דן תיכון 

               נשיא המדינה                                                   יושב ראש הכנסת 

 

 

 

 * פורסם ס"ח תשנ"ז מס' 1633 מיום 31.7.1997 עמ' 204 (ה"ח תשנ"ז מס' 2624 עמ' 358).

תוקן ס"ח תשנ"ט מס' 1704 מיום 15.2.1999 עמ' 114 (ה"ח תשנ"ט מס' 2785 עמ' 230) – תיקון מס' 1 בסעיף 35 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 1999), תשנ"ט-1999; תחילתו ביום 1.1.1999.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 138 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 2 בסעיף 90 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.9.2003 אך ר' סעיף 91 לענין תחילה ואי תחולה.

ס"ח תשס"ד מס' 1959 מיום 6.9.2004 עמ' 556 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 129 עמ' 746) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 421 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 143 עמ' 354) – תיקון מס' 4 בסעיף 60 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2005 (תיקוני חקיקה), תשס"ה-2005; תחילתו ביום 1.1.2005.

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 122 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16) – תיקון מס' 5 בסעיף 22 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008.

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 195 (ה"ח הממשלה תשס"ט מס' 436 עמ' 348) – תיקון מס' 6 בסעיף 43 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התכנית הכלכלית לשנים 2009 ו-2010), תשס"ט-2009; תחילתו ביום 15.7.2009.

ס"ח תשע"א מס' 2271 מיום 6.1.2011 עמ' 192 (ה"ח הממשלה תשע"א מס' 541 עמ' 6) – תיקון מס' 7 בסעיף 51 לחוק המדיניות הכלכלית לשנים 2011 ו-2012 (תיקוני חקיקה), תשע"א-2010; תחילתו ביום 1.1.2011.

ס"ח תשע"ו מס' 2511 מיום 30.11.2015 עמ' 258 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 951 עמ' 1566) – תיקון מס' 8 בסעיף 52 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2015 ו-2016), תשע"ו-2015; תחילתו ביום 1.9.2015.

ס"ח תשע"ז מס' 2592 מיום 29.12.2016 עמ' 317 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1083 עמ' 433) – תיקון מס' 9 בסעיף 159 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו-2018), תשע"ז-2016; תחילתו ביום 1.1.2017.

ס"ח תשע"ח מס' 2713 מיום 22.3.2018 עמ' 535 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1196 עמ' 598) – תיקון מס' 10 בסעיף 35 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת התקציב 2019), תשע"ח-2018; תחילתו ביום 1.1.2019.

ס"ח תשפ"ב מס' 2932 מיום 15.11.2021 עמ' 75 (ה"ח הממשלה תשפ"א מס' 1443 עמ' 1290) – תיקון מס' 11 בסעיף 29 לחוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקת להשגת יעדי התקציב לשנות התקציב 2021 ו-2022), תשפ"ב-2021; תחילתו ביום 1.1.2022.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות