Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק השאלת ספרי לימוד, תשס"א-2000

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – ספרי לימוד

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

השאלת ספרי לימוד

Go

2

סעיף 3

רכישת ספרי לימוד

Go

2

סעיף 4

ספרי לימוד מאושרים

Go

2

סעיף 5

דמי שאילה

Go

2

סעיף 5א

המכסה השנתית להכללת בתי ספר בתכנית השאלת ספרי לימוד

Go

2

סעיף 6

ביצוע ותקנות

Go

2

סעיף 7

תחילה

Go

2

סעיף 8

הוראת מעבר

Go

2


חוק השאלת ספרי לימוד, תשס"א-2000*

הגדרות

1.    בחוק זה –

          "בית ספר" - מוסד חינוך מוכר כהגדרתו בסעיף 1 לחוק לימוד חובה, תש"ט-1949 (להלן - חוק לימוד חובה);

          "הועדה" - ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;

          "הורה" - כהגדרתו בחוק לימוד חובה;

          "ספרי לימוד" - ספרי לימוד וחוברות עבודה שאושרו על פי דין;

          "תכנית השאלת ספרי לימוד" - השאלת ספרי לימוד לתלמידים בבית ספר במסגרת ארגונית, הכל כפי שקבע השר באישור הועדה;

          "תלמיד" - מי שלומד בבית ספר;

          "השר" - שר החינוך.

חובת השאלת ספרי לימוד (תיקון מס' 7)  תשע"ד-2014

2. [1]     (א)  בכל בית ספר תפעל תכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם להוראות חוק זה; ואולם המנהל הכללי של משרד החינוך או מי מטעמו רשאי להחליט כי בבית ספר מסוים לא תפעל תכנית כאמור אם מצא כי אין כדאיות כלכלית בהפעלת התכנית בבית הספר, בין השאר בשל השתתפות מועצה של תלמידים בה.

          (ב)  מנהל בית ספר שלא פועלת בו תכנית השאלת ספרי לימוד יודיע להורי התלמידים על הפעלתה בשנת הלימודים שלאחר מכן זמן סביר לפני תחילת אותה שנת הלימודים.

          (ג)   הורי תלמיד רשאים להודיע למנהל בית הספר כי אינם מעוניינים שהתלמיד ישתתף בתכנית השאלת ספרי לימוד.

          (ד)  בתכנית השאלת ספרי לימוד הפועלת בבית ספר ישתתפו תלמידים שהוריהם לא מסרו הודעה לפי סעיף קטן (ג).

          (ה)  השר יקבע הוראות לעניין סעיף זה, לרבות בדבר האופן והמועדים למסירת הודעות לפיו.

מיום 29.7.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 650 (ה"ח 527)

2. (א) כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם להוראות חוק זה, ובתנאי שלמעלה מ-90% מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להעביר את ספרי הלימוד לידי בית הספר להשתתף בתכנית באופן שקבע השר, ובית הספר עמד בתנאים שקבע השר, באישור הועדה.

(ב) ביקש בית ספר, שפרש מתכנית השאלת ספרי לימוד, לחזור ולהיכלל בה בשנית, רשאי השר לקבוע באישור הועדה תנאים להכללתו.

(ג) בתכנית השאלת ספרי לימוד ישתתפו תלמידים שהוריהם הסכימו להשתתף בתכנית בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (א).

מיום 14.5.2012

תיקון מס' 6

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 389 (ה"ח 681)

(א) כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם להוראות חוק זה, ובתנאי שלמעלה מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתכנית, ובבית ספר שטרם נכלל בתכנית או שפרש ממנה, יהיה מנהל בית הספר חייב, לשם קיום הוראות סעיף זה, לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים בדבר הסכמתם להשתתף בתכנית, לפני תחילת כל שנת לימודים, והכל באופן שקבע השר, ובית הספר עמד בתנאים שקבע השר, באישור הועדה.

מיום 27.8.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 254 (ה"ח 527)

החלפת סעיף 2

הנוסח הקודם:

השאלת ספרי לימוד

2. (א) כל בית ספר רשאי להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, בהתאם להוראות חוק זה, ובתנאי שלמעלה מ-60% מהורי התלמידים הסכימו להשתתף בתכנית, ובבית ספר שטרם נכלל בתכנית או שפרש ממנה, יהיה מנהל בית הספר חייב, לשם קיום הוראות סעיף זה, לקיים הצבעה בקרב הורי התלמידים בדבר הסכמתם להשתתף בתכנית, לפני תחילת כל שנת לימודים, והכל באופן שקבע השר, ובית הספר עמד בתנאים שקבע השר, באישור הועדה.

(ב) ביקש בית ספר, שפרש מתכנית השאלת ספרי לימוד, לחזור ולהיכלל בה בשנית, רשאי השר לקבוע באישור הועדה תנאים להכללתו.

(ג) בתכנית השאלת ספרי לימוד ישתתפו תלמידים שהוריהם הסכימו להשתתף בתכנית בהתאם להוראות לפי סעיף קטן (א).

רכישת ספרי לימוד (תיקון מס' 7)  תשע"ד-2014

3.    (א)  השר יעמיד לרשותו של כל בית ספר העומד להיכלל לראשונה בתכנית השאלת ספרי לימוד סכום חד-פעמי מתקציב משרדו לסיוע ברכישה הראשונית של ספרי הלימוד לפי אמות מידה כלכליות-חברתיות שעליהן יורה.

(תיקון מס' 5) תש"ע-2010

          (א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יעמיד השר, מתקציב משרדו, לרשות בית ספר שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, המבקש זאת, סכומים לסיוע נוסף, לפי אמות מידה ובמועדים שיקבע השר, לצורך החלפת מהדורות של ספרי לימוד ולצורך חידוש מלאי ספרי הלימוד בשל בלאי הנובע מהשימוש בהם.

(תיקון מס' 5) תש"ע-2010

          (ב)  השר באישור הועדה וכפוף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1) יקבע אמות מידה לקביעת סכומי הסיוע לבתי הספר לרכישה הראשונית של ספרי הלימוד כאמור בסעיף קטן (א) ולסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן (א1).

מיום 29.7.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 651 (ה"ח 527)

(א1) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), יעמיד השר, מתקציב משרדו, לרשות בית ספר שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, המבקש זאת, סכומים לסיוע נוסף, לפי אמות מידה ובמועדים שיקבע השר, לצורך החלפת מהדורות של ספרי לימוד ולצורך חידוש מלאי ספרי הלימוד בשל בלאי הנובע מהשימוש בהם.

(ב) השר באישור הועדה וכפוף להוראות סעיף קטן (א) סעיפים קטנים (א) ו-(א1) יקבע אמות מידה לקביעת סכומי הסיוע לבתי הספר לרכישה הראשונית של ספרי הלימוד כאמור בסעיף קטן (א) ולסיוע נוסף כאמור בסעיף קטן (א1).

מיום 27.8.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 254 (ה"ח 527)

החלפת סעיף קטן 3(א)

הנוסח הקודם:

(א) ביקש בית ספר, שלא נכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד, להיכלל בתכנית כאמור ועמד בתנאים שקבע השר לפי סעיף 2, יעמיד השר לרשותו מתקציב משרדו סכום חד פעמי שיסייע ברכישה הראשונית של ספרי הלימוד.

ספרי לימוד מאושרים

4.    תכנית ההשאלה לפי חוק זה תכלול ספרי לימוד בלבד; אין בהוראות חוק זה כדי למנוע מבית ספר שאין עליו חובה על פי דין ללמד בספרי לימוד מאושרים, להיכלל לתכנית השאלת ספרי לימוד.

דמי שאילה

5.    (א)  השאלת ספרי לימוד כרוכה בתשלום שנתי שלא יעלה על דמי שאילה מרביים שקבע השר לפי סעיף קטן (ב); הורי תלמיד, השואל ספרי לימוד בבית ספר שבו קיימת תכנית השאלת ספרי לימוד יישאו בדמי שאילה כאמור.

(תיקון מס' 5) תש"ע-2010

          (ב)  השר באישור הועדה יקבע דמי שאילה מרביים לתלמיד לפי דרגת הכיתה שבה הוא לומד; קביעה לפי סעיף זה תפורסם בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, ברשת תקשורת המחשבים, ובהודעה שתומצא על ידי מנהל בית ספר לכל תלמיד.

(תיקון מס' 5) תש"ע-2010

          (ג)   דמי השאילה המרביים לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו בידי השר במסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה.

מיום 29.7.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 651 (ה"ח 527)

(ב) השר באישור הועדה יקבע דמי שאילה מרביים לתלמיד לפי דרגת הכיתה שבה הוא לומד ובלבד שדמי השאילה יממנו את כל העלויות הכרוכות ברכישת ספרי לימוד חסרים, בהחלפת מהדורות של ספרי לימוד ובבלאי הנובע מהשימוש בהם; קביעה לפי סעיף זה תפורסם בשני עיתונים יומיים שלפחות אחד מהם הוא עיתון נפוץ כמשמעותו בסעיף 1א לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, בעיתון המתפרסם מדי שבוע לפחות בעל תפוצה רחבה היוצא לאור בישראל בשפה הערבית, ברשת תקשורת המחשבים, ובהודעה שתומצא על ידי מנהל בית ספר לכל תלמיד.

(ג) דמי השאילה המרביים לפי סעיף קטן (ב) ייקבעו בידי השר במסגרת התשלומים הנקבעים לפי סעיף 6(ד) לחוק לימוד חובה.

(תיקון מס' 7)  תשע"ד-2014

5א.     (בוטל).

מיום 29.7.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 651 (ה"ח 527)

הוספת סעיף 5א

מיום 27.8.2014

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 254 (ה"ח 527)

ביטול סעיף 5א

הנוסח הקודם:

המכסה השנתית להכללת בתי ספר בתכנית השאלת ספרי לימוד

5א. המנהל הכללי של משרד החינוך יפרסם, לקראת כל שנת לימודים, את מספר בתי הספר הנוספים שאפשר להכלילם בתכנית השאלת ספרי לימוד בהתאם להוראות לפי חוק זה (בסעיף זה – המכסה השנתית); עלה, בשנת לימודים מסוימת, מספר בתי הספר המבקשים להיכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד כאמור, על המכסה השנתית, יחליט המנהל הכללי של משרד החינוך, לפי אמות מידה שיפרסם, לאחר שאושרו בידי השר, על בתי הספר שייכללו בתכנית.

ביצוע ותקנות

6.    השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי, באישור הועדה, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו.

תחילה (תיקון מס' 5) תש"ע-2010

7.    תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשע"א.

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 238 (ה"ח 2990)

7. תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשס"ב התשס"ג והוא יוחל בהדרגה, לפי צווים שיקבע השר לכל שנה משנות הלימודים התשס"ג התשס"ד, התשס"ד התשס"ה והתשס"ה והתשס"ו בבתי ספר שיקבע השר בצווים, ובלבד שצו כאמור לשנת הלימודים התשס"ד התשס"ה יכלול לפחות מחצית מבתי הספר שלא נכללו בצו לשנת הלימודים התשס"ג התשס"ד ושלא חלה עליהם הוראת סעיף 8.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 1831 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

7. תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשס"ג התשס"ו והוא יוחל בהדרגה, לפי צווים שיקבע השר לכל שנה משנות הלימודים התשס"ד התשס"ז, התשס"ה התשס"ח והתשס"ו והתשס"ט בבתי ספר שיקבע השר בצווים, ובלבד שצו כאמור לשנת הלימודים התשס"ה התשס"ח יכלול לפחות מחצית מבתי הספר שלא נכללו בצו לשנת הלימודים התשס"ד התשס"ז ושלא חלה עליהם הוראת סעיף 8.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 393 (ה"ח 25)

7. תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשס"ו התשס"ח והוא יוחל בהדרגה, לפי צווים שיקבע השר לכל שנה משנות הלימודים התשס"ז התשס"ט, התשס"ח התש"ע והתשס"ט והתשע"א בבתי ספר שיקבע השר בצווים, ובלבד שצו כאמור לשנת הלימודים התשס"ח התש"ע יכלול לפחות מחצית מבתי הספר שלא נכללו בצו לשנת הלימודים התשס"ז התשס"ט ושלא חלה עליהם הוראת סעיף 8.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 122 (ה"ח 335)

7. תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים תשס"ח התשע"א והוא יוחל בהדרגה, לפי צווים שיקבע השר לכל שנה משנות הלימודים תשס"ט התשע"ב, תש"ע התשע"ג ותשע"א והתשע"ד בבתי ספר שיקבע השר בצווים, ובלבד שצו כאמור לשנת הלימודים תש"ע התשע"ג יכלול לפחות מחצית מבתי הספר שלא נכללו בצו לשנת הלימודים תשס"ט התשע"ב ושלא חלה עליהם הוראת סעיף 8.

מיום 29.7.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 651 (ה"ח 527)

תחילה ותחולה הדרגתית

7. תחילתו של חוק זה החל בשנת הלימודים התשע"א והוא יוחל בהדרגה, לפי צווים שיקבע השר לכל שנה משנות הלימודים התשע"ב, התשע"ג והתשע"ד בבתי ספר שיקבע השר בצווים, ובלבד שצו כאמור לשנת הלימודים התשע"ג יכלול לפחות מחצית מבתי הספר שלא נכללו בצו לשנת הלימודים התשע"ב ושלא חלה עליהם הוראת סעיף 8.

הוראת מעבר (תיקון מס' 1) תשס"א-2001 (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002 (תיקון מס' 3) תשס"ג-2003 (תיקון מס' 4) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 5) תש"ע-2010

8.    בית ספר שבאחת משנות הלימודים תשס"ג עד התש"ע היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3(א).

מיום 1.4.2001

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 238 (ה"ח 2990)

8. בית ספר שבשנת הלימודים התשס"א או התשס"ב היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3.

מיום 1.1.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 1831 (ה"ח 3043, ה"ח 3065, ה"ח 3072)

8. בית ספר שבשנת הלימודים התשס"א או התשס"ב שבאחת משנות הלימודים התשס"א עד התשס"ה היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 393 (ה"ח 25)

8. בית ספר שבאחת משנות הלימודים התשס"א התשס"ג עד התשס"ה התשס"ז היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3.

מיום 1.1.2008

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 122 (ה"ח 335)

8. בית ספר שבאחת משנות הלימודים תשס"ג עד תשס"ז התש"ע היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3.

מיום 29.7.2010

תיקון מס' 5

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 651 (ה"ח 527)

8. בית ספר שבאחת משנות הלימודים תשס"ג עד התש"ע היתה נהוגה בו תכנית להשאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית להשאלת ספרי לימוד לפי הוראות חוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3 סעיף 3(א).

                                 אהוד ברק                             אהוד ברק

                               ראש הממשלה                                   שר החינוך

            משה קצב                           אברהם בורג

              נשיא המדינה                               יושב ראש הכנסת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשס"א מס' 1757 מיום 26.11.2000 עמ' 12 (ה"ח תש"ס מס' 2910 עמ' 526).

תוקן ס"ח תשס"א מס' 1786 מיום 4.4.2001 עמ' 238 (ה"ח תשס"א מס' 2990 עמ' 582) – תיקון מס' 1 בסעיף 17 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת 2001) (תיקון, ביטול והתליה של חקיקה שמקורה בהצעות חוק פרטיות), תשס"א-2001; תחילתו ביום 1.4.2001.

ס"ח תשס"ב מס' 1831 מיום 17.2.2002 עמ' 167 (ה"ח תשס"ב מס' 3043 עמ' 16, ה"ח תשס"ב מס' 3065 עמ' 205, ה"ח תשס"ב מס' 3072 עמ' 224) – תיקון מס' 2 בסעיף 29 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2002), תשס"ב-2002; תחילתו ביום 1.1.2002.

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 393 (ה"ח הממשלה תשס"ג מס' 25 עמ' 262) – תיקון מס' 3 [במקור מס' 2] בסעיף 14 לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003; תחילתו ביום 1.6.2003.

ס"ח תשס"ח מס' 2125 מיום 1.1.2008 עמ' 122 (ה"ח הממשלה תשס"ח מס' 335 עמ' 16) – תיקון מס' 4 בסעיף 21 לחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2008), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 1.1.2008.

ס"ח תש"ע מס' 2256 מיום 29.7.2010 עמ' 650 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 527 עמ' 1248) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשע"ב מס' 2356 מיום 14.5.2012 עמ' 389 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 681 עמ' 790) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשע"ד מס' 2427 מיום 5.1.2014 עמ' 254 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 527 עמ' 18) – תיקון מס' 7; ר' סעיפים 4, 5, 6 לענין תחילה, תחולה והוראת מעבר.

4. תחילתו של חוק זה בתחילת שנת הלימודים התשע"ה; ואולם הודעה לפי סעיף 2(ב) לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה, לעניין שנת הלימודים האמורה תימסר עד ליום ב' בסיוון התשע"ד (31 במאי 2014).

5. הוראות חוק זה יוחלו בהדרגה משנת הלימודים התשע"ה על בתי ספר לפי קביעת שר החינוך, ובלבד שהחלתן תושלם לא יאוחר מתחילת שנת הלימודים התשע"ז.

6. בית ספר שביום תחילתו של חוק זה פעלה בו תכנית השאלת ספרי לימוד, יראוהו כמי שנכלל בתכנית השאלת ספרי לימוד לפי הוראות סעיף 2 לחוק העיקרי, כנוסחו בסעיף 1 לחוק זה; בית ספר כאמור לא יהיה זכאי לתקציב לפי סעיף 3(א) לחוק העיקרי.

[1] החלפת הסעיף תיכנס לתוקף ביום 27.8.2014 אולם הודעה על הפעלת תכנית השאלת ספרי לימוד לשנה"ל תשע"ה תימסר עד ליום 31.5.2014.