נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993

 

 

חקלאות טבע וסביבה – חומרים מסוכנים

בריאות – חומרים מסוכנים

עונשין ומשפט פלילי – ענישה, מאסר ומעצר – עיצום כספי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

3

סעיף 2

חובת רישוי

Go

4

סעיף 3

היתר רעלים

Go

4

סעיף 4

רעלים מיובאים

Go

4

סעיף 5

פנקסי רעלים

Go

4

סעיף 6

החסנת רעלים

Go

4

סעיף 8

מכירת רעלים בידי סיטונאים

Go

5

סעיף 10

סיווג רעלים

Go

5

סעיף 11

שינוי תוספות והחלפתן

Go

5

סעיף 12

התקנת תקנות

Go

5

סעיף 13

סייג לסמכויות

Go

5

סעיף 14

אגרות

Go

5

סעיף 14א

היטל על סילוק פסולת חומרים מסוכנים

Go

5

סעיף 14ב

הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי

Go

6

סעיף 14ג

זכות טיעון

Go

6

סעיף 14ד

דרישת תשלום

Go

6

סעיף 14ה

סכום העיצום הכספי

Go

6

סעיף 14ו

סכומים מופחתים

Go

7

סעיף 14ז

הפרה נמשכת והפרה חוזרת

Go

7

סעיף 14ח

המועד לתשלום העיצום הכספי

Go

7

סעיף 14ט

סכום מעודכן של העיצום הכספי

Go

7

סעיף 14י

הפרשי הצמדה וריבית

Go

7

סעיף 14יא

גביה

Go

7

סעיף 14יב

עתירה

Go

7

סעיף 14יג

פרסום

Go

7

סעיף 14יד

שמירת אחריות פלילית

Go

8

סעיף 15

עונשין

Go

8

סעיף 15א

סמכויות בית משפט

Go

8

סעיף 15ב

קובלנה

Go

9

סעיף 16

סמכות ביקורת

Go

9

סעיף 16א

צו פינוי רעלים

Go

9

סעיף 16א1

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט

Go

9

סעיף 16ב

אחריות נושא משרה בתאגיד

Go

10

סעיף 16ג

שיעורי קנסות

Go

10

סעיף 16ג2

תפקידי ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים וסמכויותיו

Go

10

סעיף 16ג3

בדיקת אירוע חומרים מסוכנים

Go

10

סעיף 16ג4

ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים   הגבלת סמכות

Go

11

סעיף 16ד

תחולה על המדינה

Go

11

סעיף 16ה

שמירת דינים

Go

11

סעיף 17

ביצוע ותקנות

Go

11

 


חוק החמרים המסוכנים, תשנ"ג-1993*

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

          "אירוע חומרים מסוכנים" – התרחשות בלתי מבוקרת או תאונה, שמעורב בה חומר מסוכן, הגורמת או העלולה לגרום סיכון לאדם ולסביבה, לרבות שפך, דליפה, פיזור, פיצוץ, התאיידות, דליקה;

מיום 16.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 975 (ה"ח 194)

הוספת הגדרת "אירוע חומרים מסוכנים"

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

          "גוף הצלה" – (נמחקה);

מיום 16.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 975 (ה"ח 194)

הוספת הגדרת "גוף הצלה"

 

מיום 8.2.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 744 (ה"ח 672)

מחיקת הגדרת "גוף הצלה"

הנוסח הקודם:

"גוף הצלה" – כהגדרתו בסעיף 90א לפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 (בחוק זה – פקודת המשטרה);

          "חומר מסוכן" - רעל או כימיקל מזיק;

          "כימיקל מזיק" - כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;

          "ממונה" - מי שהשר הסמיכו להיות ממונה לענין חוק זה;

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

          "ממונה על אירוע חומרים מסוכנים" – (נמחקה);

מיום 16.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 975 (ה"ח 194)

הוספת הגדרת "ממונה על אירוע חומרים מסוכנים"

 

מיום 8.2.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 744 (ה"ח 672)

מחיקת הגדרת "ממונה על אירוע חומרים מסוכנים"

הנוסח הקודם:

"ממונה על אירוע חומרים מסוכנים" – מי שהשר הסמיכו להיות ממונה על אירוע חומרים מסוכנים לפי הוראות סעיף 16ג1;

(תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

          "המנהל" – הממונה הבכיר על האכיפה במשרד להגנת הסביבה, הכפוף ישירות למנהל הכללי של המשרד;

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 869 (ה"ח 159)

הוספת הגדרת "המנהל"

(תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

          "מעשה" – לרבות מחדל;

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 869 (ה"ח 159)

הוספת הגדרת "מעשה"

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          "מצרך" - לרבות חומר גלם;

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 143 (ה"ח 2537)

הוספת הגדרת "מצרך"

          "סמי מרפא" ו"רעל רפואי" - כהגדרתם בפקודת הרוקחים [נוסח חדש], תשמ"א-1981;

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          "עיסוק" - לרבות יצור, יבוא, אריזה, מסחר, ניפוק, העברה, אחסנה, החזקה ושימוש;

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 143 (ה"ח 2537)

הוספת הגדרת "עיסוק"

          "רעל" - כל חומר מן החמרים המפורטים בתוספת השניה, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחמרים אחרים;

          "השר" - השר לאיכות הסביבה.

חובת רישוי

2.    כל מקום למכירת חמרים מסוכנים טעון רישוי לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968.

היתר רעלים (תיקון מס' 2) תשס"ב-2002

3.    (א)  לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה; הוראה זו לא תחול על רוקח מורשה העוסק ברעלים רפואיים לצרכי רפואה בבית מרקחת או בעסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים, או על עסק המוכר תכשירים בלא מרשם, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, אף אם המכירה נעשית שלא בבית מרקחת.

          (ב)  בהיתר רעלים יפורטו מסחרו של בעל ההיתר, הרעלים שהוא רשאי לסחור בהם ומטרת השימוש בהם; אין בהיתר כדי להתיר סחר או יבוא של סם מסוכן כמשמעותו בפקודת הסמים המסוכנים [נוסח חדש], תשל"ג-1973.

          (ג)   היתר רעלים יינתן רק למבקש שידוע כאדם הגון ולאחר שהוכיח להנחת דעתו של נותן ההיתר שהוא יודע קרוא וכתוב ושהוא מודע היטב לתכונות המסוכנות של אותם רעלים.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ד)  תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או לתקופה הפחותה משנה או העולה על שלוש שנים, בהתאם לאמות מידה, ובכללן סוג המפעל, סוג הרעל וכמות הרעל, הכל כפי שקבע השר.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ה)  הממונה רשאי להתנות את מתן היתר הרעלים בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר; כן רשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים מיוחדים, ורשאי הוא, בכל עת, להוסיף או לגרוע מהם, הכל על מנת להגן על הסביבה או על בריאות הציבור.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ו)   הממונה רשאי לבטל, בכל עת, היתר רעלים, מהטעמים המנויים בסעיף קטן (ה); לא יבטל הממונה היתר רעלים אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 143 (ה"ח 2537)

(ד) תקפו של היתר רעלים יהיה לשנה וניתן, בכל עת, לבטלו.

(ד) תוקפו של היתר רעלים יהיה לשנה אחת, לשנתיים, לשלוש או לתקופה הפחותה משנה או העולה על שלוש שנים, בהתאם לאמות מידה, ובכללן סוג המפעל, סוג הרעל וכמות הרעל, הכל כפי שקבע השר.

(ה) הממונה רשאי להתנות את מתן היתר הרעלים בתנאים מיוחדים שיש לקיימם לפני מתן ההיתר; כן רשאי הוא לקבוע בהיתר תנאים מיוחדים, ורשאי הוא, בכל עת, להוסיף או לגרוע מהם, הכל על מנת להגן על הסביבה או על בריאות הציבור.

(ו) הממונה רשאי לבטל, בכל עת, היתר רעלים, מהטעמים המנויים בסעיף קטן (ה); לא יבטל הממונה היתר רעלים אלא לאחר שנתן לבעל ההיתר הזדמנות להשמיע את טענותיו.

 

מיום 14.2.2002

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ב מס' 1830 מיום 14.2.2002 עמ' 139 (ה"ח 3043)

(א) לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה; הוראה זו לא תחול על רוקח מורשה העוסק ברעלים רפואיים לצרכי רפואה בבית מרקחת או בעסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים, או על עסק המוכר תכשירים בלא מרשם, כהגדרתם בפקודת הרוקחים, אף אם המכירה נעשית שלא בבית מרקחת.

רעלים מיובאים

4.    לא ימסור המכס רעלים המוכנסים לישראל אלא לאחד מאלה בלבד -

(1)   לבעל היתר רעלים;

(2)   למי שיש לו הרשאה בכתב מאת הממונה.

פנקסי רעלים

5.    (א)  בעל היתר רעלים ינהל פנקסי רעלים לפי הטופס שבתוספת השלישית ובהם יירשמו כל קניה ומכירה של רעלים.

          (ב)  בפנקס הקניות יפורטו תאריכה של כל קניה, החמרים שנקנו, כמותם וכן שמו של האדם שממנו נתקבלו.

          (ג)   בפנקס המכירות יפורטו תאריכה של כל מכירה, תיאורו של הרעל שנמסר וכמותו, השימוש לו הוא מיועד ושמו ומענו של הקונה.

          (ד)  כל רישום בפנקס המכירות ייעשה בזמן מסירת הרעל והקונה יחתום בצדו של הרישום; היתה המכירה לפי הזמנה בכתב תישמר ההזמנה במקום החתימה.

          (ה)  אין למחוק או לשנות ברישום בפנקס ואין להוסיף עליו; העסקאות יירשמו בזו אחר זו ויצויינו במספרים סידוריים.

          (ו)   נפלה טעות סופר, אפשר להביא תיקון בשולי הפנקס אך אין לתקן את הרישום המקורי.

          (ז)   העברת רעלים מבית עסקו הסיטוני של בעלם אל בית עסקו הקמעוני, תירשם בפנקסים של שני בתי העסק כאילו נעשה מכר.

          (ח)  הפנקסים יישמרו ויהיו פתוחים לביקורתו של הממונה או של עובד ציבור שהוא הרשה לכך בכתב, שלוש שנים מיום הרישום האחרון בהם.

החסנת רעלים

6.    (א)  רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריח ויישמרו בנפרד מחמרים לא רעילים.

          (ב)  על מכלים וצרורות המכילים רעלים יותוו ברורות שמו של החומר והמלה "רעל" בעברית, בערבית ובאנגלית.

          (ג)   לא יאוחסנו, לא יוצגו למכירה ולא יימכרו צרכי מזון או משקה בבית עסק רשוי לסחר ברעלים; הוראה זו לא תחול על רוקחים מורשים לגבי מכירה בצרורות חתומים של צרכי מזון פטנטיים או צרכי מזון שהם מייצרים ומוכרים.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

7.    (בוטל).

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 143 (ה"ח 2537)

ביטול סעיף 7

הנוסח הקודם:

מכירת ארסן

7. (א) ארסן ותרכבותיו יימכרו כשהם מהולים באינדיגו או בפיח בשיעור של שלושה אחוזים ממשקלם, זולת אם מהילה זו עושה אותם בלתי ראויים למטרה שנועדו לה.

(ב) ארסן ותרכבותיו לא יימכרו שלא לשימוש רפואי אלא לבעל היתר רעלים או למי שיש לו תעודה מאת ממונה או מפקד משטרת מחוז המציינת את כמות הרעל הנדרשת, את המטרה שלשמה היא נדרשת ואת שמו, עסקו ומענו של הקונה ותאריך נתינתה של התעודה; המוכר יחזיק תעודה זו עם פנקס מכירות הרעלים אשר לו.

מכירת רעלים בידי סיטונאים

8.    בעל היתר רעלים שהוא סיטונאי או יצרן של רעלים -

(1)   לא ימכור רעלים אלא למי שהוא בעל היתר רעלים;

(2)   לא יעסוק במכירה קמעונית אלא אם כן בית עסקו הקמעוני מופרד ושונה מבית עסקו הסיטוני ורשוי בנפרד;

(3)   לא יעסוק בעירוב, בהרכבה או בהכנה של רעלים, אלא בהדרכתו ובפיקוחו האישיים של איש מקצוע שהרשהו הממונה.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

9.    (בוטל).

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 143 (ה"ח 2537)

ביטול סעיף 9

הנוסח הקודם:

מכירת רעלים בידי קמעונאים

9. סוחרי רעלים בקמעונות לא ימכרו רעלים במשקלים רפואיים או לצרכים רפואיים, וכן לא ימכרו אלא למי שידוע להם כאדם הגון ולשם מטרה חוקית, אם לשימוש בתעשיה, בחקלאות או באמנויות יפות ואם לבעלי תעודה חתומה בידי עובד המדינה שהממונה הרשה לכך במיוחד בכתב, המפרטת את הרעל, הכמות הנדררשת והמטרה שלשמה נדרש הרעל, וכן שמו, עסקו ומענו של הקונה ותאריך מתן התעודה; המוכר יחזיק תעודה זו עם פנקס מכירות הרעלים אשר לו.

סיווג רעלים

10.  השר רשאי בתקנות –

(1)   לסווג רעלים, לפי מטרת שימושם, דרגות רעילותם או מידת הסכנה הכרוכה בשימושם, או לפי שיקולים אחרים;

(2)   לפטור רעלים או סוגים מהם מתחולתן של הוראות מסוימות של חוק זה;

(3)   לקבוע לגבי רעלים או סוגים שלהם הוראות בדבר ייצורם, ייבואם, ייצואם, אריזתם, המסחר בהם, ניפוקם, העברתם, החסנתם, החזקתם והשימוש בהם.

שינוי תוספות והחלפתן

11.  השר רשאי, בצו –

(1)   לשנות את רשימת החמרים המפורטים בתוספת הראשונה או בתוספת השניה, וכן להחליף את התוספות האמורות כולן או חלקן;

(2)   לשנות או להחליף את הטפסים בתוספת השלישית.

התקנת תקנות

12.  השר רשאי להתקין תקנות בדבר –

(1)   הטיפול בחמרים מסוכנים והשימוש בהם, ייצורם, ייבואם, ייצואם, אריזתם, המסחר בהם, ניפוקם, העברתם, החסנתם והחזקתם;

(2)   כל דבר אחר לפי חוק זה הטעון הסדר.

סייג לסמכויות

13.  לא ישתמש השר בסמכויותיו לפי סעיפים 10, 11 ו-12 אלא לאחר התייעצות עם שר הבריאות וכן –

(1)   לגבי חמרים המשמשים לחקלאות – עם שר החקלאות ושר העבודה והרווחה[1];

(2)   לגבי חמרים המשמשים לתעשיה – עם שר התעשיה והמסחר ושר העבודה והרווחה.

אגרות

14.  השר רשאי לקבוע בצו, באישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת –

(1)   אגרה בעד היתר רעלים או חידושו;

(2)   אגרה בעד בדיקות ומתן תעודות וחידושן לפי חוק זה והתקנות על פיו.

היטל על סילוק פסולת חומרים מסוכנים (תיקון מס' 3) תשס"ד-2004

14א.  (א)  בסעיף זה –

          "מחזיק", לענין פסולת חומרים מסוכנים – מי שבבעלותו, בחזקתו, בהשגחתו או בפיקוחו מצויה פסולת חומרים מסוכנים;

          "סילוק", לענין פסולת חומרים מסוכנים – כל אחד מאלה, הנעשה במקום המיועד לכך על פי דין:

(1)   הטמנת פסולת חומרים מסוכנים;

(2)   החדרת פסולת חומרים מסוכנים לתת הקרקע;

(3)   שריפת פסולת חומרים מסוכנים בדרך שאין בה הפקת משאבים;

          "פסולת חומרים מסוכנים" – חומר מכל סוג או צורה המכיל חומר מסוכן, המסולק או מיועד לסילוק או שיש לסלקו על פי הוראות כל דין.

          (ב)  השר, בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הכספים של הכנסת, יקבע היטל על סילוק פסולת חומרים מסוכנים, שיוטל על מי שמחזיק בפסולת חומרים מסוכנים או שמסלק פסולת כאמור, והכל לשם מניעת היווצרות פסולת חומרים מסוכנים או צמצומה, וכדי לעודד הליכי מיחזור או השבה של פסולת כאמור או הפקת משאבים ממנה.

          (ג)   בתקנות לפי סעיף קטן (ב) יקבע השר, בין השאר, את שיעור ההיטל, אופן תשלומו, הצמדתו ודרכי גבייתו, ורשאי הוא לקבוע, כאמור באותו סעיף קטן –

(1)   שיעורי היטל שונים, בהתחשב, בין השאר באלה:

(א)   סוג או כמות פסולת החומרים המסוכנים;

(ב)   מקום הסילוק המיועד ואופן הסילוק;

(ג)    מידת הסיכון לאדם ולסביבה;

(ד)   קיום חלופות ישימות לטיפול בפסולת חומרים מסוכנים, לפי עדיפותן מבחינה סביבתית;

(2)   פטור לסוגי מסלקי פסולת שונים.

          (ד)  על גביית היטל לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

מיום 1.1.2004

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 139 (ה"ח 64)

הוספת סעיף 14א

הודעה על כוונת חיוב בעיצום כספי (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14ב.  היה למנהל יסוד סביר להניח כי אדם הפר הוראה המנויה בסעיף 14ה (בחוק זה – מפר) רשאי הוא למסור לו הודעה על כוונה להטיל עליו עיצום כספי (בחוק זה – הודעה על כוונת חיוב); בהודעה כאמור יציין המנהל, בין השאר את אלה:

(1)  המעשה המהווה את ההפרה;

(2)  שיעור העיצום הכספי והמועד לתשלומו;

ת"ט תש"ע-2010

(3)  זכותו של מפר לטעון את טענותיו לפני המנהל לפי הוראות סעיף 14ג;

(4)  שיעור התוספת על העיצום הכספי בהפרה נמשכת או חוזרת לפי הוראות סעיף 14ז.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 869 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14ב

 

מיום 10.10.2008

ת"ט תש"ע-2010

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 390

(3) זכותו של מפר לטעון את טענותיו לפני הממונה המנהל לפי הוראות סעיף 14ג;

זכות טיעון (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14ג.   מפר שנמסרה לו הודעה על כוונת חיוב רשאי להגיש את טענותיו, בכתב, למנהל, לעניין הכוונה להטיל את העיצום הכספי ולעניין שיעורו, בתוך 30 ימים ממועד מסירת ההודעה.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 870 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14ג

דרישת תשלום (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14ד.  (א)  המנהל יחליט, לאחר ששקל את הטענות שהוגשו לו לפי סעיף 14ג, אם להטיל על המפר עיצום כספי, ורשאי הוא להפחית את סכום העיצום הכספי לפי הוראות סעיף 14ו.

          (ב)  (1)   החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) להטיל עיצום כספי, ימסור למפר דרישה לשלם את העיצום הכספי (בחוק זה – דרישת תשלום); בדרישת תשלום יציין המנהל, בין השאר, את סכום העיצום הכספי המעודכן כאמור בסעיף 14ט והמועד לתשלומו;

(2)   היה המפר תאגיד, ייקבע סכום העיצום הכספי בהתאם למחזור המכירות שלו כאמור בסעיף 14ה; לא היה בידי המנהל מידע בדבר מחזור המכירות של המפר, רשאי הוא לדרוש מהמפר מידע ופרטים נוספים הדרושים לדעתו לשם קביעת מחזור המכירות; לא הוכח מחזור המכירות של המפר כאמור, רשאי המנהל לקבוע אותו לפי מיטב שפיטתו;

(3)   החליט המנהל לפי הוראות סעיף קטן (א) שלא להטיל עיצום כספי, ימסור הודעה על כך למפר.

ת"ט תש"ע-2010

          (ג)   לא הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14ג, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 870 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14ד

 

מיום 10.10.2008

ת"ט תש"ע-2010

ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 390

(ג) לא ביקש המפר לטעון הגיש המפר את טענותיו לפי הוראות סעיף 14ג, בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לו ההודעה על כוונת חיוב, יראו הודעה זו, בתום 30 הימים האמורים, כדרישת תשלום שנמסרה למפר במועד האמור.

סכום העיצום הכספי (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008 הודעה תש"ף-2020

14ה.  סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1)  בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 56,300 שקלים חדשים;

(2)  בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א)   ליחיד – 56,300 שקלים חדשים;

(ב)   לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 225,190 שקלים חדשים;

(ג)    לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 450,390 שקלים חדשים;

(ד)   לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 900,780 שקלים חדשים.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 870 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14ה

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

י"פ תשע"א מס' 6269 מיום 20.7.2011 עמ' 5584

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 50,000 52,850 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 50,000 52,850 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 200,000 211,350 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 400,000 422,760 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 800,000 845,510 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

י"פ תשע"ב מס' 6372 מיום 7.2.2012 עמ' 2408

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 52,850 54,200 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 52,850 54,200 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 211,350 216,740 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 422,760 433,540 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 845,510 867,070 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2013

י"פ תשע"ג מס' 6573 מיום 8.4.2013 עמ' 3947

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 54,200 54,970 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 54,200 54,970 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 216,740 219,900 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 433,540 439,790 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 867,070 879,580 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

י"פ תשע"ד מס' 6751 מיום 5.2.2014 עמ' 3613

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 54,970 56,020 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 54,970 56,020 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 219,900 224,090 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 439,790 448,190 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 879,580 896,380 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2016

י"פ תשע"ו מס' 7202 מיום 10.2.2016 עמ' 3381

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 56,020 55,470 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 56,020 55,470 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 224,090 221,870 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 448,190 443,730 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 896,380 887,470 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2017

י"פ תשע"ז מס' 7440 מיום 2.2.2017 עמ' 3204

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 55,470 55,300 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 55,470 55,300 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 221,870 221,190 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 443,730 442,370 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 887,470 884,750 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2018

י"פ תשע"ח מס' 7683 מיום 24.1.2018 עמ' 4550

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 55,300 55,460 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 55,300 55,460 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 221,190 221,860 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 442,370 443,720 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 884,750 887,440 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2018

י"פ תשע"ט מס' 8059 מיום 31.12.2018 עמ' 4837

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 55,460 56,130 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 55,460 56,130 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 221,860 224,510 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 443,720 449,030 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 887,440 898,050 שקלים חדשים.

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

י"פ תש"ף מס' 8679 מיום 6.2.2020 עמ' 3652

14ה. סכום העיצום הכספי יהיה כמפורט להלן, לפי העניין:

(1) בשל אי-ניהול פנקס רעלים, בניגוד להוראות סעיף 5 – 56,130 56,300 שקלים חדשים;

(2) בשל עיסוק ברעלים בניגוד להוראות היתר כאמור בסעיף 3, אחסון רעלים ושמירתם בניגוד להוראות סעיף 6, או מכירת רעלים, בניגוד להוראות סעיף 8 –

(א) ליחיד – 56,130 56,300 שקלים חדשים;

(ב) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים – 224,510 225,190 שקלים חדשים;

(ג) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 250 מיליון שקלים חדשים ואינו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 449,030 450,390 שקלים חדשים;

(ד) לתאגיד שמחזור המכירות השנתי שלו עולה על 500 מיליון שקלים חדשים – 898,050 900,780 שקלים חדשים.

סכומים מופחתים (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14ו.   (א)  המנהל אינו רשאי להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהסכומים הקבועים בחוק זה, אלא לפי הוראות סעיף קטן (ב).

          (ב)  השר, בהסכמת שר המשפטים, רשאי לקבוע מקרים, נסיבות ושיקולים שבשלהם יהיה ניתן להטיל עיצום כספי בסכום הנמוך מהקבוע בחוק זה, בשיעורים שיקבע.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 871 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14ו

הפרה נמשכת והפרה חוזרת (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14ז.   (א)  בהפרה נמשכת ייווסף על העיצום הכספי החלק העשרים שלו לכל יום שבו נמשכת ההפרה.

          (ב)  בהפרה חוזרת ייווסף על העיצום הכספי שהיה ניתן להטיל בשלה אילו היתה הפרה ראשונה, סכום השווה לעיצום הכספי כאמור; לעניין זה, "הפרה חוזרת" – הפרת הוראה המנויה בסעיף 14ה, בתוך שנתיים מהפרה קודמת של אותה הוראה, שבשלה הוטל על המפר עיצום כספי או שבשלה הורשע המפר.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 871 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14ז

המועד לתשלום העיצום הכספי (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14ח.  העיצום הכספי ישולם בתוך 60 ימים מיום מסירת דרישת התשלום כאמור בסעיף 14ד.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 871 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14ח

 

סכום מעודכן של העיצום הכספי (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14ט.  (א)  העיצום הכספי יהיה לפי סכומו המעודכן ביום מסירת דרישת התשלום, ולגבי מפר שלא הגיש את טענותיו כאמור בסעיף 14ג – ביום מסירת ההודעה על כוונת החיוב; הוגשה עתירה לבית משפט לעניינים מינהליים, ובית המשפט הורה על עיכוב תשלומו של העיצום הכספי – יהיה העיצום הכספי לפי סכומו המעודכן ביום ההחלטה בעתירה.

          (ב)  סכומי העיצום הכספי כאמור בסעיף 14ה יתעדכנו ב-1 בינואר בכל שנה (בסעיף קטן זה – יום העדכון), בהתאם לשיעור עליית המדד הידוע ביום העדכון לעומת המדד שהיה ידוע ביום העדכון בשנה שקדמה לו, ולעניין יום העדכון הראשון – לעומת המדד שהיה ידוע ביום תחילתו של חוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), התשס"ח-2008; הסכום האמור יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 10 שקלים חדשים; לעניין זה, "מדד" – מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

          (ג)   הודעה על סכום העיצום הכספי המעודכן לפי סעיף קטן (ב), תפורסם ברשומות.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 871 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14ט

הפרשי הצמדה וריבית (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14י.   לא שולם עיצום כספי במועד, ייווספו עליו לתקופת הפיגור הפרשי הצמדה וריבית, עד לתשלומו; בחוק זה, "הפרשי הצמדה וריבית" – כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 872 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14י

גביה (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14יא. עיצום כספי ייגבה לקרן לשמירת הניקיון, ועל גבייתו תחול פקודת המסים (גביה).

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 872 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14יא

 

עתירה (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14יב. (א)  אין בהגשת עתירה לבית המשפט לעניינים מינהליים על דרישה לתשלום עיצום כספי לפי חוק זה, כדי לעכב את תשלום העיצום הכספי, אלא בהסכמת המנהל או אם בית המשפט הורה על כך.

          (ב)  התקבלה עתירה כאמור בסעיף קטן (א) לאחר ששולם עיצום כספי, יוחזר העיצום הכספי בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו ועד יום החזרתו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 872 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14יב

פרסום (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14יג.  (א)  הוטל עיצום כספי לפי חוק זה, רשאי המנהל להורות למפר לפרסם בעיתון או בכל דרך אחרת שיורה את דבר הטלת העיצום, את שמו של המפר, את מהות ההפרה שבשלה הוטל ונסיבותיה ואת סכום העיצום.

          (ב)  לא קיים המפר הוראה לפי סעיף קטן (א), רשאי המנהל או מי שהוא הסמיך לעניין זה לפרסם הודעה כאמור באותו סעיף קטן; משעשה כן, יהיה המפר חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו לשם הפרסום.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 872 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14יג

שמירת אחריות פלילית (תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

14יד. (א)  תשלום עיצום כספי לא יגרע מאחריותו הפלילית של אדם בשל הפרת הוראה המנויה בסעיף 14ה, ואולם אם נמסרה למפר דרישת תשלום כאמור בסעיף 14ד לא תוגש קובלנה כאמור בסעיף 15ב.

          (ב)  הוגש נגד אדם כתב אישום בשל מעשה שבשלו ניתן להטיל עיצום כספי, לא יחויב בשלו בתשלום עיצום כספי, ואם שילם – יוחזר לו הסכום ששולם בתוספת הפרשי הצמדה וריבית מיום תשלומו עד יום החזרתו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 872 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 14יד

עונשין (תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

15.  (א)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן – חוק העונשין), ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – כפל הקנס האמור:

(1)   אינו מנהל פנקס רעלים בהתאם להוראות סעיף 5;

(2)   מסרב להציג את היתר הרעלים בפני מי שנכנס לחצרים מכוח סעיף 16.

(תיקון מס' 5) תשס"ו-2005

          (ב)  העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או שלוש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – שש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

(1)   עוסק ברעלים ללא היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 3;

(2)   אינו מקיים או מפר תנאים שניתנו בהיתר רעלים בהתאם להוראות סעיף 3;

(3)   מוסר פרטים כוזבים בקשר להיתר רעלים או כותב פרטים כוזבים בפנקס הרעלים בניגוד להוראות סעיף 5;

(4)   מוכר רעלים למי שאינו בעל היתר רעלים בניגוד להוראות סעיף 8;

(5)   אינו מבצע צו פינוי רעלים לפי הוראות סעיף 16א;

(6)   מאחסן רעלים שלא על פי הוראות שניתנו לו לפי חוק זה.

(תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

          (ג)   העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של הסביבה, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – שמונה פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

          (ד)  היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו פינוי הרעלים לפי סעיף 16א או מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה; לענין זה, "התראה" – התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.

          (ה)  הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו – מאסר כאמור בסעיף קטן (א) או בסעיף קטן (ב), לפי הענין, או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע.

          (ו)   עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

          (ז)   קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון כמשמעותה בחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984 (בחוק זה – הקרן לשמירת הנקיון).

(תיקון מס' 6) תשס"ח-2008

          (ח)  (1)   בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר;

(2)   לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3)   אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 143 (ה"ח 2537)

החלפת סעיף 15

הנוסח הקודם:

עבירות

15. המפר הוראה מהוראות חוק זה או תקנה שהותקנה על פיו, או מהוראות צו שניתן על פיו, יועמד לדין בבית משפט שלום ודינו אחד או יותר מעונשים אלה:

(1) קנס;

(2) מאסר ששה חדשים;

(3) חילוט החפצים שבהם או לגביהם נעברה העבירה.

(4) שלילת היתר הרעלים לצמיתות או לתקופה.

 

מיום 28.11.2005

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ו מס' 2036 מיום 28.11.2005 עמ' 24 (ה"ח 85, ה"ח 2989)

(ב) העושה אחד מאלה, דינו – מאסר שלוש שנים או כפל שלוש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – ארבע שש פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין:

 

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 872 (ה"ח 159)

(ג) העובר עבירה כאמור בסעיפים קטנים (א) או (ב), באופן או בנסיבות מחמירות שכתוצאה מהם נגרם או עלול להיגרם נזק או זיהום ממשי של הסביבה, דינו – מאסר כאמור בסעיף קטן (א) או בסעיף קטן (ב), לפי הענין, מאסר שלוש שנים או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע, ואם נעברה העבירה על ידי תאגיד, דינו – שמונה פעמים הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין.

(ד) היתה העבירה עבירה נמשכת, רשאי בית המשפט להטיל קנס נוסף, בשיעור של חמישה אחוזים מסכום הקנס הקבוע לאותה עבירה, לכל יום שבו נמשכת העבירה מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בצו פינוי הרעלים לפי סעיף 16א או מעבר לתקופת הזמן שנקבעה בהתראה ושתחילתה עם מסירתה; לענין זה, "התראה" – התראה בכתב ממי שהשר הסמיכו לענין זה.

(ה) הורשע אדם, בתוך שנתיים, פעם נוספת בעבירה לפי סעיף זה, דינו – מאסר כאמור בסעיף קטן (א) או בסעיף קטן (ב), לפי הענין, או כפל הקנס שבית המשפט היה רשאי להטיל עליו, לפי הוראות סעיף זה, בשל העבירה שבה הורשע.

(ו) עבירה לפי סעיף זה היא מסוג העבירות של אחריות קפידה.

(ז) קנס שהוטל בשל עבירה לפי חוק זה ישולם לקרן לשמירת הנקיון כמשמעותה בחוק שמירת הנקיון, תשמ"ד-1984 (להלן בחוק זה – הקרן לשמירת הנקיון).

(ח) (1) בשל עבירה שעבר אדם לפי סעיפים קטנים (ב) או (ג), שכתוצאה ממנה השיג טובת הנאה או רווח, לעצמו או לאחר, רשאי בית המשפט להטיל עליו קנס בשיעור טובת ההנאה או הרווח שהשיג כאמור, נוסף על כל עונש אחר;

(2) לעניין סעיף קטן זה, "טובת הנאה" – לרבות הוצאה שנחסכה;

(3) אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 63 לחוק העונשין.

סמכויות בית משפט (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997

15א.  (א)  הוגשו כתב אישום או קובלנה בשל עבירה לפי חוק זה, רשאי בית משפט ליתן צו עשה, צו אל תעשה, וכל סעד אחר, ככל שיראה לנכון בנסיבות שלפניו, לרבות לביצוע צו פינוי רעלים לפי סעיף 16א, והכל כדי למנוע, להפסיק או לצמצם את העבירה.

          (ב)  על צווים שהוציא בית המשפט לפי סעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 20כג(ב) עד (ח) לחוק המים, תשי"ט-1959, בשינויים המחויבים.

          (ג)   בית משפט שהרשיע אדם בעבירה לפי סעיף זה רשאי בגזר הדין, בנוסף לכל עונש שיטיל, לחייבו בתשלום ההוצאות שהוצאו להסרת המפגע, אם הגיש התובע או מי שהוציאן בקשה לבית המשפט.

          (ד)  הורשעו בעבירה יותר מאדם אחד, רשאי בית המשפט בהחלטה כאמור, להטיל את תשלום ההוצאות על כולם או על חלקם, יחד או לחוד, או לחלק את התשלום ביניהם, הכל כפי שייראה לו בנסיבות הענין.

          (ה)  בנוסף לעונשים הקבועים בסעיף 15, רשאי בית המשפט, לאחר שהרשיע אדם שעבר על הוראה לפי חוק זה או שהפר תנאי בהיתר רעלים שניתן לו, להורות על שלילת היתר רעלים לצמיתות או לתקופה שיקבע.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 144 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 15א

קובלנה (תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

15ב.  (א)  על עבירה לפי חוק זה רשאים המנויים להלן להגיש קובלנה כאמור בסעיף 68 לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], תשמ"ב-1982 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי):

(1)   כל אדם – לגבי עבירה שנעברה ברשות היחיד שלו או שגרמה לו נזק;

(2)   רשות מקומית – לגבי עבירה שנעברה בתחומה;

(3)   כל אחד מהגופים הציבוריים והמקצועיים הקבועים בתוספת לחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות), תשנ"ב-1992.

          (ב)  לא תוגש קובלנה לפי סעיף קטן (א) אלא אם כן מסר הקובל הודעה לשר לאיכות הסביבה על כוונתו לעשות כן ולא הוגש, תוך 60 ימים לאחר מכן, כתב אישום מטעם היועץ המשפטי לממשלה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 145 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 15ב

סמכות ביקורת (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997

16.  (א)  הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, רשאי לבקר בכל עת בכל עסק, חנות או מקום, שבהם עוסקים, או הנחשדים שעוסקים בהם בחמרים מסוכנים, למעט בית מרקחת או עסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים, ורשאי הוא ליטול דגימות של חמרים מסוכנים כאמור, ורשאי הוא לאסור מכירתו של מצרך הנחשב מזיק לבריאות או מסוכן מבחינה אחרת, או לתפסו, עד לסיום חקירה או עד לנקיטת הליכים לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

(תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

          (ב)  הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לא ייכנס למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון, אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך לענין זה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 145 (ה"ח 2537)

16. (א) הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב, רשאי לבקר בכל עת בכל עסק, חנות או מקום, שבהם עוסקים, או הנחשדים שעוסקים בהם בחמרים מסוכנים, למעט בית מרקחת או עסק שעיקר עיסוקו סמי מרפא או רעלים רפואיים, ורשאי הוא ליטול דגימות של חמרים מסוכנים כאמור, ורשאי הוא לאסור מכירתו של מצרך הנחשב מזיק לבריאות או מסוכן מבחינה אחרת, או לתפסו, עד לסיום חקירה או עד לנקיטת הליכים לפי חוק זה או לפי חיקוק אחר.

(ב) הממונה או מי שהוא הסמיך לכך בכתב לא ייכנס למקום המוחזק על ידי מערכת הבטחון, אלא ברשות שר הבטחון או מי שהוא הסמיך לענין זה.

צו פינוי רעלים  (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997

16א.  (א)  נוכח הממונה כי רעלים מצויים ברשות אדם המחזיק בהם ללא היתר רעלים או בניגוד לתנאיו, או כי רעלים או פסולת רעלים הושלכו לרשות הרבים, וטרם הוגש כתב אישום, רשאי הוא לעשות את אלה:

(1)   לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס, או על מי שהשליך את הרעלים להוציא את הרעלים מחזקתו או לסלקם למקום, באופן ותוך תקופת הזמן שתיקבע בצו ושתחילתה במועד מסירתו, הכל כפי שיורה בצו;

(2)   לצוות על בעל הרעלים, על בעל הנכס או על מי שהשליך את הרעלים, בצו כאמור בפסקה (1), להחזיר, במידת האפשר ובהתאם לנסיבות, את המצב לקדמותו.

          (ב)  מי שלא קיים הוראות צו שניתן לפי סעיף זה, רשאי הממונה או מי שהוא הסמיך לענין זה לבצע את הנדרש לפי הצו; משעשה כן, יהיה מי שנצטווה אך לא מילא אחר הוראות הצו, חייב בתשלום כפל ההוצאות שהוצאו, לקרן לשמירת הנקיון; על גבייתן של הוצאות שהוצאו לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

          (ג)   מי שהשר הסמיך לענין ביצוע צו כאמור בסעיף קטן (ב), רשאי להיכנס לכל מקום לשם ביצוע הצו, ובלבד שלא ייכנס למקום המשמש למגורים אלא על פי צו של בית משפט.

          (ד)  על מסירת צו לפי חוק זה יחולו הוראות סעיף 237 לחוק סדר הדין הפלילי בדבר המצאת מסמכים, בשינויים המחויבים.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 145 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 16א

בקשה לביטול צו על ידי בית המשפט (תיקון מס' 6)  תשס"ח-2008

16א1. (א)  הרואה את עצמו נפגע על ידי צו שהוצא לפי הוראות סעיף 16א, רשאי להגיש לבית המשפט המוסמך לדון בעבירה נושא הצו, בקשה לביטולו.

          (ב)  הגשת בקשה לביטול צו, לפי הוראות סעיף קטן (א), אינה מתלה את תוקפו של הצו, כל עוד לא החליט בית המשפט אחרת; החליט בית המשפט להתלות את תוקפו של הצו במעמד צד אחד, תידון הבקשה במעמד הצדדים בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מתום שבעה ימים מיום ההחלטה.

          (ג)   בית המשפט רשאי לבטל את הצו, לאשרו או לשנותו.

מיום 10.10.2008

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 873 (ה"ח 159)

הוספת סעיף 16א1

אחריות נושא משרה בתאגיד  (תיקון מס' 1)  תשנ"ז-1997

16ב.  (א)  נושא משרה בתאגיד חייב לפקח ולעשות כל שניתן למניעת עבירות לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו; המפר הוראה זו, דינו – כפל הקנס האמור בסעיף 61(א)(4) לחוק העונשין; לענין סעיף זה, "נושא משרה" – מנהל פעיל בתאגיד, שותף, למעט שותף מוגבל, או פקיד האחראי מטעם התאגיד על התחום שבו בוצעה העבירה.

          (ב)  נעברה עבירה לפי סעיף 15 על ידי תאגיד או על ידי עובד מעובדיו, חזקה היא כי נושא משרה בתאגיד הפר חובתו לפי הסעיף האמור, אלא אם כן הוכיח כי עשה כל שניתן כדי למלא את חובתו.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 146 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 16ב

שיעורי קנסות (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997

16ג.   על אף הוראות סעיף 221(ב) לחוק סדר הדין הפלילי, רשאי שר המשפטים, בהסכמת השר, לקבוע שיעור קנס העולה על סכום הקנס הקבוע בסעיף האמור לעבירה לפי חוק זה שנקבעה כעבירת קנס, וכן לעבירת קנס חוזרת, נמשכת או נוספת שעבר אותו אדם, בהתחשב בסוג העבירה ובנסיבות ביצועה, ובלבד שסכום הקנס לא יעלה על עשרה אחוזים מסכום הקנס המרבי הקבוע לאותה עבירה.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 146 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 16ג

(תיקון מס' 8) תשע"ו-2016

16ג1. (בוטל).

מיום 16.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 975 (ה"ח 194)

הוספת סעיף 16ג1

 

מיום 11.8.2016

תיקון מס' 8

ס"ח תשע"ו מס' 2573 מיום 11.8.2016 עמ' 1159 (ה"ח 1002)

ביטול סעיף 16ג1

הנוסח הקודם:

מינוי ממונה על אירוע חומרים מסוכנים

16ג1. השר יסמיך ממונה על אירוע חומרים מסוכנים מבין עובדי משרדו, או מבין עובדי רשות מקומית בהסכמת ראש אותה רשות.

תפקידי ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים וסמכויותיו (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

16ג2. (א)  לממונה יהיו התפקידים המנויים בסעיף זה בעת אירוע חומרים מסוכנים:

 

 

 

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(1)   (נמחקה);

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(2)   (נמחקה);

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(3)   מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה"ל, לפי בקשתם, לגבי אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, כדי למנוע, לצמצם או להפסיק סכנה לאדם ולסביבה; לענין פסקה זו, "קצין משטרה", "קצין צה"ל" – כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה;

(4)   מתן ייעוץ מקצועי להחזרת המצב באזור האירוע לקדמותו והנחיות לשיקום אזור האירוע.

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

          (ב)  לצורך ביצוע תפקידיו לפי סעיף קטן (א), יהיו לממונה הסמכויות המפורטות להלן:

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(1)   לדרוש מאדם המצוי באזור האירוע או מאדם שיש לממונה יסוד להניח כי יש לו קשר לאירוע או מידע בקשר אליו, להזדהות;

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(2)   להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לטיפול באירוע החומרים המסוכנים;

(3)   לדרוש מסמכים, לעיין בהם וליטול אותם או העתקים מהם;

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(4)   (נמחקה);

(5)   ליטול דוגמה מכל חומר שיש לו יסוד סביר להניח שהוא חומר מסוכן;

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

(6)   (נמחקה).

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

          (ג)   (בוטל).

מיום 16.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 975 (ה"ח 194)

הוספת סעיף 16ג2

 

מיום 8.2.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 744 (ה"ח 672)

תפקידי ממונה על בעת אירוע חומרים מסוכנים וסמכויותיו

16ג2. (א) לממונה על אירוע חומרים מסוכנים יהיו התפקידים המנויים בסעיף זה בעת אירוע חומרים מסוכנים או בעת שהוא פועל כגוף הצלה לפי סעיף 4א(א)(2) או פרק שישי 1 לפקודת המשטרה, ובעת תרגיל להיערכות לקראת אירוע חומרים מסוכנים:

(1) גילוי, זיהוי וניטור של חומרים מסוכנים בעת אירוע חומרים מסוכנים ולאחריו;

(2) הערכת סיכונים בעת אירוע חומרים מסוכנים;

(3) מתן ייעוץ מקצועי לקצין משטרה או לקצין צה"ל, לפי בקשתם, לגבי אופן הטיפול בחומרים מסוכנים, כדי למנוע, לצמצם או להפסיק סכנה לאדם ולסביבה וכן מתן ייעוץ מקצועי כאמור לגבי הנחיות התנהגות לציבור ולגופי ההצלה; לענין פסקה זו, "קצין משטרה", "קצין צה"ל" – כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה;

(4) מתן ייעוץ מקצועי להחזרת המצב באזור האירוע לקדמותו והנחיות לשיקום אזור האירוע.

(ב) לצורך ביצוע תפקידיו לפי סעיף קטן (א), יהיו לממונה על אירוע חומרים מסוכנים הסמכויות המפורטות להלן:

(1) לדרוש מאדם המצוי באזור האירוע או מאדם שיש לממונה על אירוע חומרים מסוכנים יסוד להניח כי יש לו קשר לאירוע או מידע בקשר אליו, להזדהות;

(2) להיכנס לכל מקום ככל הדרוש לטיפול באירוע החומרים המסוכנים לשם מניעה וצמצום סכנה לחיי אדם;

(3) לדרוש מסמכים, לעיין בהם וליטול אותם או העתקים מהם;

(4) לערוך חיפוש במקום בלא צו שופט, אם יש לו יסוד סביר להניח שבאותו מקום מצויים חומרים מסוכנים העלולים לגרום סכנה ממשית ותכופה לחיי אדם;

(5) ליטול דוגמה מכל חומר שיש לו יסוד סביר להניח שהוא חומר מסוכן;

(6) לתפוס חומר שיש לו יסוד סביר להניח שהוא חומר מסוכן, ככל הדרוש להצלת חיי אדם או רכוש או לצמצום היקף אירוע חומרים מסוכנים או תוצאותיו; חומר שנתפס כאמור יוחזר במידת האפשר ובהקדם האפשרי לאחר תום אירוע חומרים מסוכנים ולמי שממנו נתפס.

(ג) בעת שממונה על אירוע חומרים מסוכנים פועל כגוף הצלה לפי סעיף 4א(א)(2) או פרק שישי 1 לפקודת המשטרה, השימוש בסמכויות לפי סעיף זה יהיה לפי הוראות שקיבל בהתאם להוראות הסעיף או הפרק האמורים, לפי הענין.

בדיקת אירוע חומרים מסוכנים (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

16ג3. (א)  השר רשאי למנות ועדת בדיקה לשם בירור סיבותיו ונסיבותיו של אירוע חומרים מסוכנים, ובמטרה להפיק לקחים (בחוק זה – ועדת בדיקה); ועדת הבדיקה תגיש לשר מסקנות והמלצות.

          (ב)  בטרם תגיש ועדת בדיקה מסקנות והמלצות לפי סעיף קטן (א), תינתן הזדמנות לגוף הצלה שביקש זאת להשמיע את עמדתו.

          (ג)   לצורך ביצוע תפקידיו יהיו לחבר ועדת הבדיקה סמכויות אלה:

(1)   סמכויות חקירה המסורות לקצין משטרה לפי סעיף 2 לפקודת הפרוצדורה הפלילית (עדות), והוראות סעיף 3 לפקודה האמורה יחולו על הבדיקה;

(2)   הסמכויות האמורות בסעיף 16ג2(ב)(3) ו-(5);

(3)   הסמכות לבקש משופט צו חיפוש כדי להבטיח הצגתו של מסמך או חפץ הדרוש לבדיקה, והסמכות לבצע חיפוש על פיו; על צו כאמור יחולו הוראות הפרק השלישי לפקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) [נוסח חדש], התשכ"ט-1969.

מיום 16.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 976 (ה"ח 194)

הוספת סעיף 16ג3

ממונה בעת אירוע חומרים מסוכנים – הגבלת סמכות (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005 (תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

16ג4. (א)  באירוע חומרים מסוכנים שמקורו בשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית, או שמקורו בשטח של מיתקן ביטחוני או בשטח המוחזק על ידי צה"ל, כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה, לא יחולו הוראות סעיף 16ג2, אלא אם כן אישר ראש הממשלה או שר הביטחון, לפי הענין, את הפעלת סמכויותיו של ממונה הקבועות באותו סעיף.

(תיקון מס' 7) תשע"ב-2012

          (ב)  (בוטל).

מיום 16.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 977 (ה"ח 194)

הוספת סעיף 16ג4

 

מיום 8.2.2013

תיקון מס' 7

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 745 (ה"ח 672)

ממונה על בעת אירוע חומרים מסוכנים – הגבלת סמכות

16ג4. (א) באירוע חומרים מסוכנים שמקורו בשטח מרכזי המחקר הגרעיני שבאחריות הוועדה לאנרגיה אטומית, או שמקורו בשטח של מיתקן ביטחוני או בשטח המוחזק על ידי צה"ל, כהגדרתם בסעיף 90א לפקודת המשטרה, לא יחולו הוראות סעיף 16ג2, אלא אם כן אישר ראש הממשלה או שר הביטחון, לפי הענין, את הפעלת סמכויותיו של ממונה על אירוע חומרים מסוכנים הקבועות באותו סעיף.

(ב) ועדת בדיקה לענין אירוע כאמור בסעיף קטן (א) תמונה בידי ראש הממשלה או שר הביטחון, לפי הענין, ואחד מחבריה ימונה לפי המלצת השר.

תחולה על המדינה (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997 (תיקון מס' 4) תשס"ה-2005

16ד.  (א)  בלי לגרוע מהוראות סעיפים 16ג2, 16ג3 ו-16ג4, חוק זה יחול על המדינה, ואולם –

(1)   הוא לא יחול על מיתקני הועדה לאנרגיה אטומית ועל מי שהוחל עליו צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (בניה והפעלה של כור גרעיני), תשל"ה–1974;

(2)   הוראות חוק זה לא יחולו על פעילות בטחונית או מבצעית או על תוצאות פעילות כאמור, של –

(א)   יחידות ויחידות סמך של משרד ראש הממשלה, שעיקר פעילותן בתחום בטחון המדינה או יחסי החוץ שלה;

(ב)   יחידות סמך של משרד הבטחון, שעיקר פעילותן בתחום בטחון המדינה;

(ג)    צבא הגנה לישראל,

ואולם פעילות כאמור תבוצע, ככל האפשר, בהתאם להוראות חוק זה.

          (ב)  הוראות חוק זה לא יחולו על חברה ממשלתית שהועברו אליה תחומי פעולה של מי מהמנויים בפסקה (א)(2) אחרי יום כ"ג באדר ב' תשנ"ז (1 באפריל 1997), בכל הנוגע לתחומי הפעולה שהועברו אליה.

מיום 10.10.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 146 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 16ד

 

מיום 16.8.2005

תיקון מס' 4

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 977 (ה"ח 194)

(א) בלי לגרוע מהוראות סעיפים 16ג2, 16ג3 ו-16ג4, חוק זה יחול על המדינה, ואולם –

שמירת דינים (תיקון מס' 1) תשנ"ז-1997

16ה.  הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

מיום 9.6.1997

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 147 (ה"ח 2537)

הוספת סעיף 16ה

 

ביצוע ותקנות

17.  השר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

צו תשנ"ו-1996

תוספת ראשונה

אלומיניום                                                                           Aluminum         1

צריום ותרכובותיו                                         Cerium and its compounds         2

כרום                                                                                  Chromium         3

קובאלט                                                                                   Cobalt         4

נחושת                                                                                    Copper         5

גרמאניום                                                                          Germanium         6

זהב                                                                                            Gold         7

האפניום                                                                                Hafnium         8

אינדיום                                                                                   Indium         9

אירידיום                                                                                 Iridium         10

מאנגאן                                                                              Manganese         11

מוליבדן                                                                          Molybdenum         12

ניקל                                                                                        Nickel         13

ניוביום                                                                                  Niobium         14

פאלאדיום ותרכובותיו                                Palladium and its compounds         15

חומר הדברה, שאינו כלול בתוספת השניה Pesticide, not included in 2nd annex        16

פלאטינה ותרכובותיה                                  Platinum and its compounds         17

רודיום ותרכובותיו                                      Rhodium and its compounds         18

רותניום                                                                              Ruthenium         19

כסף                                                                                          Silver         20

טאנטאל                                                                               Tantalum         21

תאליום                                                                                 Thallium         22

תוריום                                                                                  Thorium         23

בדיל                                                                                            Tin         24

טיטאניום                                                                              Titanium         25

וולפראם                                                                               Tungsten         26

ואנאדיום                                                                             Vanadium         27

אבץ                                                                                            Zinc         28

צירקוניום                                                                           Zirconium         29

 

צו תשנ"ו-1996

תוספת שניה

אצטאלים                                                                                Acetals         1

אקרידינים                                                                            Acridines         2

חומצה אקרילית ותולדותיה                          Acrylic acid and derivatives         3

אציל האלידים                                                                  Acyl halides         4

דבקים המכילים ממסים אורגאניים    Adhesives containing organic liquids         5

אפלאטוקסינים                                                                    Aflatoxins         6

אלכוהולאטים                                                                    Alcoholates         7

כהלים נוזלים                                                               Alcohols, liquid         8

אלדהידים נוזלים                                                       Aldehydes, liquid         9

תרכובות האלוגניות אליפאטיות               Aliphatic compounds, halogenic         10

הידרוקסידים ותחמוצות של מתכות     Alkali metal hydroxides and oxides         11

מתכות אלקאליות                                                             Alkali metals         12

מתכות אלקאליות–עפרוריות                                  Alkaline earth metals         13

אלקינים                                                                                 Alkynes         14

אלקנים                                                                                  Alkenes         15

אלומינאטים של מתכות אלקאליות                      Aluminates, alkali metal         16

האלידים אלמימיים של אלומיניום              Aluminum halides, anhydrous         17

אמידים של מתכות                                                          Amides, metal         18

אמינים                                                                                   Amines         19

אמינוכהלים ותולדותיהם                          Aminoalcohols and derivatives         20

אמינוטריאזול                                                                Aminotriazole         21

אמוניה                                                                                Ammonia         22

אנטימון ותרכובותיו                                   Antimony and its compounds         23

תרכובות ארומאטיות האלוגניות              Aromatic compounds, halogenic         24

ארסן ותרכובותיו                                          Arsenic and its compounds         25

אזבסט                                                                                  Asbestos         26

אזאתיופרין                                                                      Azathioprine         27

אזידים                                                                                     Azides         28

תרכובות אזו                                                                Azo compounds         29

תרכובות באריום                                                     Barium compounds         30

בריליום ותרכובותיו                                   Beryllium and its compounds         31

ביסמות ותרכובותיו                                      Bismuth and its compounds         32

ביסולפאטים                                                                      Bisulphates         33

בוראנים                                                                                 Boranes         34

בורידים                                                                                  Borides         35

בורוהידרידים של מתכות                                        Borohydrides, metal         36

בור ותרכובותיו האורגאניות                  Boron and its organic compounds         37

חומצה ברומית ומלחיה (ברומאטים)   Bromic acid and its salts (bromates)         38

ברום                                                                                     Bromine         39

קאדמיום ותרכובותיו                                  Cadmium and its compounds         40

קאמפור                                                                                Camphor         41

קארבאמאטים                                                                    Carbamates         42

קארבידים של מתכות                                                    Carbides, metal         43

פחמן דו–גופרי                                                        Carbon disulphide         44

פחמן משופעל                                                           Carbon, activated         45

תולדות אורגאניות של חומצה פחמנית   Carbonic acid organic derivatives         46

קארבוניל האלידים                                                      Carbonyl halides         47

חומצות קארבוקסיליות (C7-C1)                     Carboxylic acids (C7-C1),          48

חד-בסיסיות ותולדותיהן                        monobasic, and their derivatives

חומצות קארבוקסיליות דו-בסיסיות    Carboxylic acids, dibasic, aromatic          49

ארומאטיות או אליציקליות ותולדותיהן      or alicylic and their derivatives

כלוראמבוציל                                                                  Chlorambucil         50

חומצה כלורית ומלחיה (כלוראטים)    Chloric acid and its salts (chlorates)         51

כלור                                                                                     Chlorine         52

כלוריטים                                                                              Chlorites         53

כלורופיקרין                                                                     Chloropicrin         54

חומצה כלורופלאטינית                                             Chloroplatinic acid         55

תרכובות כרום                                                    Chromium compounds         56

תזקיקי עטרן                                                            Coal tar distillates         57

תרכובות קובאלט                                                     Cobalt compounds         58

תרכובות נחושת                                                      Copper compounds         59

ציאנאמיד ותולדותיו                                     Cyanamide and derivatives         60

סידן ציאנאמידי                                                     Cyanamide, calcium            61

ציאנאטים ואיזוציאנאטים                                Cyanates and isocyanates         62

ציאנידים אי–אורגניים                                             Cyanides, inorganic         63

חומצה ציאנורית, תולדותיה           Cynuric acids, derivatives and analogs         64

ואנאלוגים שלה

די.די.טי.                                                                                  D.D.T.         65

דיבנזופוראנים                                                               Dibenzofurans         66

סולר                                                                                    Diesel oil         67

דיקטן                                                                                   Diketene         68

דימתילקארבאמיל כלוריד                             Dimethylcarbamyl chloride         69

דימתילפורמאמיד,-N,N                                   Dimethylformamide, N,N-         70

דימתילסולפוקסיד                                                    Dimethylsulfoxide         71

דיאוקסינים                                                                             Dioxins         72

אפיהאלוהידרינים                                                          Epihalohydrins         73

אפוקסידים (אלקילן אוקסידים)                      Epoxides (alkylene oxides)         74

אסטרים נוזלים (למעט טריגליצרידים)    Esters, liquid (excl. triglycerides)         75

אתרים נוזלים                                                                  Ethers, liquid         76

אתילן גליקול                                                               Ethylene glycol         77

אתילן אוקסיד                                                               Ethylene oxide         78

תרכובות אסטרוגניות, מצומדות           Astrogenic substances, conjugated         79

ברזל (III) כלורי אלמימי                                 Ferric chloride, anhydrous         80

פלואורידים                                                                          Fluorides         81

חומצה פלואורוצורית ומלחיה                    Fluorosilicic acid and its salts         82

מזוט                                                                                      Fuel oil         83

גאליום ותרכובותיו                                       Gallium and its compounds         84

גזים דחוסים או מונזלים                           Gases, compressed or liquified         85

בנזין                                                                                     Gasoline         86

האלידים של אלמתכות                                         Halides of non-metals         87

חומצות האלוקארבוקסיליות ותולדותיהן Halocarboxylic acid and derivatives      88

כהלים, קטונים ואלדהידים          Halogenated alcohols, ketons, aldehydes         89

האלוגניים

תרכובות האלואורגאנומתכתיות                Haloorganometallic compounds         90

חומצה האלוזרחתית ותולדותיה       Halophosphoric acids and derivatives         91

חומצה האלוסולפונית ותולדותיה       Halosulphonic acids and derivatives         92

הקסאמתילפוספוראמיד                                Hexamethylphosphoramide         93

הידראזין ותולדותיו                                   Hydrazine and its derivatives         94

הידרידים של מתכות                                                     Hydrides, metal         95

פחמימנים אליפאטיים או       Hydrocarbons, aliphtic and alicyclic, liquid         96

אליציקליים נוזלים

פחמימנים ארומאטיים                                       Hydrocarbons, aromatic         97

פחמימנים ארומאטיים רב-טבעתיים   Hydrocarbons, aromatic, polycyclic         98

חומצות מימן-האלוגניות                                       Hydrohalogenic acids         99

הידרוקסילאמין ותולדותיו                   Hydroxylamine and its derivatives         100

היפוכלוריטים                                                                Hypochlorites         101

אלקילן אימינים                                                           Imines, alkylene         102

אינדיום ותרכובותיו                                       Indium and its compounds         103

חומרים מידבקים                                                  Infectious substances         104

יודאטים                                                                                  Iodates         105

יוד                                                                                           Iodine         106

נפט                                                                                     Kerosene         107

קטונים נוזלים                                                               Ketones, liquid         108

חומרים מדמיעים                                            Lachrymating substances         109

עופרת ותרכובותיה                                           Lead and its compounds         110

מאגנטה                                                                                 Magenta         111

חומצה מאלאית ותולדותיה                       Maleic acid and its derivatives         112

חומצה מאלונית ותולדותיה                     Malonic acid and its derivatives         113

תרכובות מאנגאן                                                Manganese compounds         114

מלפאלאן                                                                            Melphalan         115

מרקאפטאנים                                                                     Mercaptans         116

כספית ותרכובותיה                                      Mercury and its compounds         117

אלקילים וארילים של מתכות                                 Metal alkyls and aryls         118

קארבונילים של מתכות                                                 Metal carbonyls         119

קאטאליזטור מתכתי                                                        Metal catalyst         120

אבקת מתכת                                                                   Metal powder         121

אבקת מתכת-צורן                                                Metal silicon powders         122

תרכובות מוליבדן                                           Molybdenum compounds         123

מורפולין ותרכובותיו                               Morpholine and its derivatives         124

גזי חרדל                                                                       Mustard gases         125

תרכובות ניקל                                                          Nickel compounds         126

חומצה חנקתית ומלחיה                                       Nitric acid and its salts         127

ניטרידים (למעט ניטריד הצורן)                  Nitrides (excl. silicon nitride)         128

ניטרילים                                                                                 Nitriles         129

ניטריטים                                                                                Nitrites         130

תרכובות ניטרואליפאטיות Nitroaliphatic compounds and their derivatives         131

ותולדותיהן

תרכובות ניטרוארומאטיות Nitroaromatic compounds and their derivatives         132

ותולדותיהן

ניטרוזאמינים                                                                   Nitrosamines         133

תרכובות ניטרוזו                                                     Nitroso compounds         134

חומצה אורתופורמית ותולדותיה    Orthoformic acids and their derivatives         135

אוסמיום ארבע-חמצני                                                Osmium tetroxide         136

חומצה אוקסאלית, תולדותיה        Oxalic acid and its derivatives and salts         137

ומלחיה

אוקסימים                                                                               Oximes         138

צבעים                                                                                      Paints         139

פרקארבונאטים                                                               Percarbonates         140

חומצות על-האלוגניות ומלחיהן                    Perhalogenic acids and salts         141

על-מאנגאנאטים                                                            Permanganates         142

על-תחמוצות                                                                        Peroxides         143

על-סולפאטים                                                                  Persulphates         144

חומר הדברה מונע קרישה                                  Pesticide, anticoagulant         145

חומר הדברה ארסני                                                  Pesticide, arsenical         146

חומר הדברה עם אריל אוריאה          Pesticide, aryl urea and aryl thiourea         147

ואריל תיואוריאה

חומר הדברה עם תולדות בנזואיות                Pesticide, benzoic derivative         148

חומר הדברה עם ביפירידיליום                             Pesticide, bipyridilium         149

חומר הדברה קארבאמאטי                                       Pesticide, carbamate         150

חומר הדברה עם תולדות קומארין              Pesticide, coumarin derivative         151

חומר הדברה דיתיוקארבאמאטי                       Pesticide, dithiocarbamate         152

חומר הדברה עם תולדות חומצה    Pesticide, fluoroacetic acid derivatives         153

פלואורואצטית

חומר הדברה על בסיס כספית                            Pesticide, mercury based         154

חומר הדברה עם האלוגן אורגאני                       Pesticide, organohalogen         155

חומר הדברה עם זרחן אורגאני                     Pesticide, organophosphorus         156

חומר הדברה עם בדיל אורגאני                                 Pesticide, organotin         157

חומר הדברה פנוקסי                                                 Pesticide, phenoxy         158

חומר הדברה פוספידי                                            Pesticide, phosphide         159

חומר הדברה עם תולדות פתאלימיד        Pesticide, phthalimide derivative         160

חומר הדברה פירתריני ופירתרואידי     Pesticide, pyrethrin and pyrethroid         161

חומר הדברה עם ניטרופנול מותמר        Pesticide, substituted nitrophenol         162

חומר הדברה טריאזיני                                                Pesticide, triazine         163

נפט גולמי                                                              Petroleum crude oil         164

פנולים, תולדותיהם ומלחיהם         Phenols and their derivatives and salts         165

פוסגן ותיופוסגן                                           Phosgene and thiophosgene         166

זרחות אורגאניות אליפאטיות   Phosphates, organic, aliphatic and aromatic         167

וארומאטיות

פוספידים                                                                          Phosphides         168

פוספיטים                                                                           Phosphites         169

תרכובות פוספוניום                                        Phosphonium compounds         170

זרחן                                                                                 Phosphorus         171

תחמוצות וחומצות של זרחן                        Phosphorus oxides and acids         172

זרחנים אוקסיהאלידיים                                       Phosphorus oxyhalides         173

זרחנים סולפידיים                                                Phosphorus sulphides         174

פוטורזיסטים                                                                     Photoresists         175

פיפראזין ותולדותיו                                   Piperazine and its derivatives         176

פיפרידין ותולדותיו                                    Piperidine and its derivatives         177

ביפנילים רבי-האלוגנים                                 Polyhalogenated biphenyls         178

פירידינים ופיקולינים                                         Pyridines and picolines         179

תרכובות אמוניום רבעוניות                 Quaternary ammonium compounds         180

קינונים                                                                                Quinones         181

חומרים רדיואקטיביים                                          Radioactive materials         182

מתכות עפרוריות-נדירות                                             Rare earth metals         183

רזינאטים של מתכות                                                     Resinates, metal         184

רסרפין                                                                                Reserpine         185

תמיסת גומי                                                                 Rubber solution         186

סלן ותרכובותיו                                          Selenium and its compounds         187

סילאנים ותולדותיהם                                   Silanes and their derivatives         188

סיליצידים                                                                             Silicides         189

אבקת צורן                                                                   Silicon powder         190

תרכובות כסף                                                            Silver compounds         191

סולפידים, מימן-סולפידים   Sulphides, hydrosulphides and polysulphides         192

ורב-סולפידים

סולפיטים ומימן-סולפיטים                         Sulphites and hydrosulphites         193

חומצות סולפוניות ותולדותיהן         Sulphonic acids and their derivatives         194

סולפוניל האליד אורגאני                                Sulphonyl halides, organic         195

גופרית                                                                                   Sulphur         196

חומצה גופרתית ותולדותיה                   Sulphuric acid and its derivatives         197

חומצה גופריתית                                                          Sulphurous acid         198

סולפוריל האלידים                                                     Sulphuryl halides         199

עטרן נוזל                                                                          Tars, liquid         200

טלור ותולדותיו                                         Tellurium and its compounds         201

סיליקאט ארבע-אלקילי                                              Tetraalkyl silicate         202

תאליום ותרכובותיו                                     Thallium and its compounds         203

תיוכהלים                                                                        Thioalcohols         204

תיוקארבאמאטים                                                          Thiocarbamates         205

חומצות תיוקארבוקסיליות               Thiocarboxylic acids and derivatives         206

ותולדותיהן

תיוציאנאטים                                                                   Thiocyanates         207

תיוניל האלידים                                                            Thionyl halides         208

תיופן, הידרותיופן         Thiophene, hydrothiophene and their derivatives         209

ותולדותיהם

חומצה תיוזרחתית Thiophosphoric acids and their derivatives derivatives         210

ותולדותיה

תיוסולפאטים                                                                 Thiosulphates         211

תרכובות בדיל                                                              Tin compounds         212

תרכובות טיטאניום                                                Titanium compounds         213

שמן טרפנטין, שמן רוזין           Turpentine, rosin oil and their substitutes         214

ותחליפיהם

אוריתאנים                                                                           Urethanes         215

שמנים משומשים                                                                   Used oils         216

תרכובות ואנאדיום                                               Vanadium compounds         217

תרכובות אבץ                                                             Zinc compounds         218

תרכובות צירקוניום                                             Zirconium compounds         219

 

התוספת השלישית

טופס 1

(סעיף 5(א))

[פנקס רעלים (מכירות)]

 

צו תשנ"ה-1994

טופס 2

 (סעיף 5(א))

[פנקס רעלים (קניות)]

 

 

 

                                        יצחק רבין                                          יוסי שריד

                                                 ראש הממשלה                                             השר לאיכות הסביבה

           חיים הרצוג                                          שבח וייס

              נשיא המדינה                                                 יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ג מס' 1408 מיום 14.1.1993 עמ' 28 (ה"ח תשנ"ב מס' 2123 עמ' 278).

תוקן ק"ת תשנ"ה מס' 5631 מיום 6.10.1994 עמ' 238 – צו תשנ"ה-1994; תחילתו 3 חדשים מיום פרסומו. ת"ט מס' 5634 מיום 26.10.1994 עמ' 282.

ק"ת תשנ"ו מס' 5762 מיום 18.6.1996 עמ' 1044 – צו תשנ"ו-1996; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"ז מס' 1622 מיום 10.4.1997 עמ' 143 (ה"ח תשנ"ו מס' 2537 עמ' 697) – תיקון מס' 1 בסעיף 5 לחוק איכות הסביבה (דרכי ענישה) (תיקוני חקיקה), תשנ"ז-1997; ר' סעיף 8 לענין תחילה.

ס"ח תשס"ב מס' 1830 מיום 14.2.2002 עמ' 139 (ה"ח תשס"ב מס' 3043 עמ' 37) – תיקון מס' 2 בסעיף 9 לחוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 10), תשס"ב-2002.

ס"ח תשס"ד מס' 1920 מיום 18.1.2004 עמ' 139 (ה"ח הממשלה תשס"ד מס' 64 עמ' 52) – תיקון מס' 3 בסעיף 92 לחוק המדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2004 (תיקוני חקיקה), תשס"ד-2004; תחילתו ביום 1.1.2004.

ס"ח תשס"ה מס' 2027 מיום 16.8.2005 עמ' 975 (ה"ח הממשלה תשס"ה מס' 194 עמ' 1072) – תיקון מס' 4 בסעיף 7 לחוק לתיקון פקודת המשטרה (מס' 19), תשס"ה-2005.

ס"ח תשס"ו מס' 2036 מיום 28.11.2005 עמ' 24 (ה"ח תשס"א מס' 2989 עמ' 580, ה"ח הכנסת תשס"ה מס' 85 עמ' 177) – תיקון מס' 5 בסעיף 8 לחוק שירותי הובלה (תיקון מס' 2), תשס"ו-2005.

ס"ח תשס"ח מס' 2181 מיום 11.8.2008 עמ' 869 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 159 עמ' 216) – תיקון מס' 6 בסעיף 11 לחוק הגנת הסביבה (המזהם משלם) (תיקוני חקיקה), תשס"ח-2008; תחילתו 60 ימים מיום פרסומו (ת"ט ס"ח תש"ע מס' 2229 מיום 16.2.2010 עמ' 390; תחילתו ביום תחילת תיקון מס' 6).

י"פ תשע"א מס' 6269 מיום 20.7.2011 עמ' 5584 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

י"פ תשע"ב מס' 6372 מיום 7.2.2012 עמ' 2408 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 744 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 672 עמ' 600) – תיקון מס' 7 בסעיף 139 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה, תשע"ב-2012; תחילתו ביום 8.2.2013.

י"פ תשע"ג מס' 6573 מיום 8.4.2013 עמ' 3947 – הודעה תשע"ג-2013; תחילתה ביום 1.1.2013.

י"פ תשע"ד מס' 6751 מיום 5.2.2014 עמ' 3613 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

י"פ תשע"ו מס' 7202 מיום 10.2.2016 עמ' 3381 – הודעה תשע"ו-2016; תחילתה ביום 1.1.2016.

ס"ח תשע"ו מס' 2573 מיום 11.8.2016 עמ' 1159 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1002 עמ' 378) – תיקון מס' 8 בסעיף 11 לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3), תשע"ו-2016.

י"פ תשע"ז מס' 7440 מיום 2.2.2017 עמ' 3204 – הודעה תשע"ז-2017; תחילתה ביום 1.1.2017 (פורסמה שוב י"פ תשע"ז מס' 7457 מיום 26.2.2017 עמ' 3903).

י"פ תשע"ח מס' 7683 מיום 24.1.2018 עמ' 4550 – הודעה תשע"ח-2018; תחילתה ביום 1.1.2018.

י"פ תשע"ט מס' 8059 מיום 31.12.2018 עמ' 4837 – הודעה תשע"ט-2018; תחילתה ביום 1.1.2019.

י"פ תש"ף מס' 8679 מיום 6.2.2020 עמ' 3652 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

[1] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים, למעט הסמכויות שניתנו לשר התעשיה והמסחר בפסקה 13(2): י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות