Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996

רשויות ומשפט מנהלי – תשתיות – חשמל – משק החשמל וצריכה

תוכן ענינים

פרק א' – פרשנות

Go

5

סעיף 1

מטרת החוק

Go

5

סעיף 2

הגדרות

Go

5

פרק ב': רישוי

Go

7

סעיף 3

הסדרת פעילות

Go

7

סעיף 4

מתן רשיון

Go

8

סעיף 5

הוראות הרשיון

Go

9

סעיף 6

סייגים וכשירויות למתן רשיון

Go

10

סעיף 6א

הוראות מיוחדות לעניין חברה ממשלתית

Go

11

סעיף 7

תקנות וכללים לענין רשיון

Go

11

סעיף 7א

שיקולים של הגנת הסביבה ובריאות הציבור

Go

12

סעיף 8

שיקולים למתן רשיון

Go

12

סעיף 9

ביטול רשיון התלייתו או שינויו

Go

12

סעיף 10

ביצוע פעולות בידי יושב ראש הרשות

Go

12

סעיף 11

הגבלות על העברת רשיון שיעבוד עיקול או שינוי מבנה

Go

13

סעיף 12

העברת שליטה

Go

13

סעיף 13

החזקת אמצעי שליטה

Go

13

סעיף 14

הגבלות על ספק שירות חיוני

Go

13

סעיף 15

פעולות אסורות ואכיפה

Go

13

סעיף 16

אגרות

Go

13

פרק ג' – בעל רשיון ספק שירות חיוני

Go

14

סעיף 17

חובות בעל רשיון ספק שירות חיוני

Go

14

סעיף 17א

ביטול רישיון ספק שירות חיוני בשל  אי ביצוע תשלום

Go

14

סעיף 18

תחולת החוק על פעולות ספק שירות חיוני

Go

14

סעיף 19

תכנית פיתוח

Go

14

סעיף 20

עסקאות בעל רשיון ספק חיוני או שירות לאחר

Go

15

פרק ד' – רשות החשמל

Go

15

סימן א' – הרכב הרשות, סמכויותיה ותפקידיה

Go

15

סעיף 21

הקמת הרשות

Go

15

סעיף 21א

ייעוץ טרם קביעת מדיניות

Go

15

סעיף 22

מינוי הרשות והרכבה

Go

16

סעיף 23

חובת גילוי ואיסור התקשרות

Go

16

סעיף 24

ישיבות הרשות

Go

16

סעיף 25

סדרי עבודת הרשות

Go

16

סעיף 26

תוקף

Go

17

סעיף 27

הוצאות וגמול

Go

17

סעיף 28

החלת דינים על הרשות

Go

17

סעיף 29

פקיעת כהונה

Go

17

סעיף 30

תפקידי הרשות

Go

17

סעיף 31

קביעת תעריפים

Go

18

סעיף 31א

תשלומים מופחתים

Go

18

סעיף 32

עדכון התעריפים

Go

18

סעיף 33

קביעת אמות מידה

Go

19

סעיף 34

חובות רישום חשבונאי

Go

19

סעיף 35

דיווח לרשות

Go

19

סעיף 36

פרסום החלטות

Go

19

סעיף 37

שמיעת עמדות ארגוני הצרכנים

Go

19

סעיף 37א

דיווח לשר

Go

19

סעיף 37ב

מינוי רשות חדשה

Go

19

סימן ב': יושב ראש הרשות

Go

19

סעיף 38

סמכויות ותקופת כהונה

Go

19

סעיף 39

כשירות לכהונה

Go

20

סעיף 40

הפסקת כהונתו של יושב ראש הרשות

Go

20

סעיף 41

השעיית יושב ראש הרשות

Go

20

סימן ג': מבנה הרשות

Go

20

סעיף 42

תקציב הרשות

Go

20

סעיף 43

עובדי הרשות   עובדי מדינה

Go

20

סעיף 44

עסקאות הרשות

Go

20

פרק ה' – סמכות להיכנס למקרקעין לביצוע עבודות

Go

20

סעיף 45

הרשאה לביצוע עבודות והקמת מיתקני חשמל

Go

20

סעיף 46

סמכות כניסה למקרקעין וביצוע עבודות בהם

Go

20

סעיף 47

הודעה על כוונה להיכנס למקרקעין

Go

21

סעיף 48

ערעור

Go

21

סעיף 49

סדרי הדין בערעור

Go

21

סעיף 49א

סמכות כניסה למקרקעין לביצוע פעולה דחופה

Go

21

סעיף 50

מניעת נזק, תיקונו ותשלום פיצויים

Go

22

סעיף 51

מיתקנים המחוברים למקרקעין

Go

22

פרק ו' – עבירות ועונשין

Go

22

סעיף 52

עבירות ועונשין

Go

22

סעיף 53

השחתת מיתקן חשמל

Go

22

סעיף 54

הפרעה לבעל רשיון

Go

22

סעיף 55

אחריות נושא משרה ושותף בתאגיד

Go

23

סעיף 56

סמכויות לדרוש ידיעות ומסמכים

Go

23

פרק ז' – הוראות שונות

Go

23

סעיף 57

הוראות לעניין מנהל מינהל החשמל

Go

23

סעיף 57א

מדיניות השר

Go

23

סעיף 58

שעת חירום

Go

23

פרק ז'1 – תכנית רב-שנתית וועדה בין-משרדית לעניין  ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת – הוראת שעה

Go

24

סעיף 58א

פרק ז'1   תחולה

Go

24

סעיף 58ב

פרק ז'1   הגדרות

Go

24

סעיף 58ג

תכנית רב שנתית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

Go

24

סעיף 58ד

ועדה בין משרדית לעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

Go

24

סעיף 58ה

דיווח לוועדת הכלכלה של הכנסת בעניין ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת

Go

24

פרק ח' – שמירת דינים והוראות אחרות

Go

25

סעיף 59

שמירת דינים

Go

25

סעיף 60

הוראות מעבר עד חוק משק החשמל

Go

25

סעיף 60א

הוראות מעבר   תיקון מס' 16

Go

26

סעיף 61

שמירת התחייבויות וזכויות

Go

28

סעיף 62

העברת זכויות ונכסים

Go

28

סעיף 63

ביצוע תקנות וכללים

Go

29

סעיף 64

תיקון חוק החברות הממשלתיות   מס' 9

Go

29

סעיף 65

תיקון חוק העבירות המינהליות   מס' 3

Go

29

סעיף 66

תיקון חוק שירות המדינה

Go

29

סעיף 67

תחילה

Go

29

תוספת

Go

29


חוק משק החשמל, תשנ"ו-1996*

פרק א' – פרשנות

מטרת החוק

1.    מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

1. מטרתו של חוק זה היא להסדיר את הפעילות במשק החשמל לטובת הציבור, וזאת תוך הבטחת אמינות, זמינות, איכות, יעילות והתייעלות אנרגטית, והכל תוך יצירת תנאים לתחרות ומיזעור עלויות.

הגדרות

2.    בחוק זה –

          "אזרח ישראלי" – כמשמעותו בחוק האזרחות, תשי"ב-1951;

          "אמצעי שליטה" – כל אחד מאלה:

(1)   זכות הצבעה באסיפה כללית של חברה או גוף מקביל של תאגיד אחר;

(2)   זכות למנות דירקטורים או מנהל כללי של חברה, ובתאגיד שאינו חברה – בעלי תפקידים דומים;

(3)   זכות להשתתף ברווחי תאגיד;

(4)   זכות לחלק ביתרת נכסי תאגיד, לאחר סילוק חובותיו בעת פירוקו;

          "בעל ענין", "בן משפחה", "החזקה", "חברה בת", "שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

"בעל ענין", "בן משפחה", "החזקה", "חברה בת", "שליטה" – כמשמעותם בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968;

          "בעל מקרקעין" – לרבות המחזיק במקרקעין;

          "בעל רשיון" – מי שקיבל רשיון לפי חוק זה;

          "דרך ציבורית" – מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, או מקרקעין של רשות מקומית, שייעודם דרך כהגדרתה בחוק התכנון;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "דרך ציבורית"

          "המנהל" – מנהל מינהל החשמל ברשות, כמשמעותו בסעיף 57 לחוק;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"המנהל" – מנהל מינהל החשמל במשרד האנרגיה והתשתית שמונה לפי סעיף ברשות, כמשמעותו בסעיף 57 לחוק;

          "המשרד" – משרד האנרגיה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "המשרד"

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"המשרד" – משרד התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים משרד האנרגיה;

          "הרשות" – רשות החשמל, שהוקמה לפי סעיף 21;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"הרשות" – רשות לשירותים ציבוריים – חשמל רשות החשמל, שהוקמה לפי סעיף 21;

          "חברה" – חברה שנרשמה בישראל לפי פקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

          "חברה ממשלתית", "חברת בת ממשלתית" – כהגדרתן בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

הוספת הגדרת "חברה ממשלתית"

          "חוק התכנון" – חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965;

          "חטיבת קרקע" – מקרקעין שלא עוברת בהם דרך ציבורית, שנמצאים בבעלות אחת, לרבות בעלות משותפת, ומתקיימות לגביהם אמות מידה שקבעה הרשות לעניין זה; לעניין זה, "בעלות" – לרבות חכירה לדורות או החזקה וכן זכות להירשם כבעלים או כחוכר לדורות;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "חטיבת קרקע"

          "יושב ראש הרשות" – מי שמונה כיושב ראש הרשות לפי סעיף 22(ב)(1);

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"יושב ראש הרשות" – מי שמונה כיושב ראש הרשות לפי סעיף 22(ב) סעיף 22(ב)(1);

          "יחידת ייצור" – מערכת טכנית הכוללת מחולל (גנרטור) אחד, שמיועדת להמרת אנרגיה ממקור מסוים לאנרגיה חשמלית או לאנרגיה חשמלית ותרמית שימושית או לאנרגיה חשמלית ומכנית שימושית, ואם מערכות הנעת המחוללים קשורות בקשר טכנולוגי לשם ניצול מרבי של אותו מקור אנרגיה – מערכת טכנית כאמור הכוללת יותר ממחולל אחד;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "יחידת ייצור"

          "יצרן חשמל" – בעל רשיון או רשיונות ייצור, אשר השר קבע לגביו שהוא מרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל, לפי הוראות סעיף 18(ב);

          "יצרן חשמל פרטי" – בעל רשיון או רשיונות ייצור, אשר השר לא קבע לגביו, לפי הוראות סעיף 18(ב);

          "מדיניות השר" – מדיניות שעליה החליט השר לפי סעיף 57א;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

הוספת הגדרת "מדיניות השר"

          "מוסד תכנון" – כמשמעותו בחוק התכנון;

          "מחזיק אמצעי שליטה" – (נמחקה);

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

מחיקת הגדרת "מחזיק אמצעי שליטה"

הנוסח הקודם:

"מחזיק אמצעי שליטה" – מי שמחזיק בעצמו או ביחד עם בן משפחתו או עם אחרים הפועלים עמו דרך קבע, יותר מ – 10% מסוג מסויים של אמצעי שליטה;

          "מיתקן חשמל" – מיתקן המשמש להולכה, אגירה, הספקה, חלוקה, מכירה, מסירה, צבירה, שינוי או השנאה של חשמל, לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, עמודים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במיתקן, לרבות מיתקן המשמש לייצור חשמל בהספק שאינו עולה על 5 מגוואט;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"מיתקן חשמל" – מיתקן המשמש להולכה, אגירה, הספקה, חלוקה, מכירה, מסירה, צבירה, שינוי או השנאה של חשמל, לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, עמודים, אבזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במיתקן, לרבות מיתקן המשמש לייצור חשמל בהספק שאינו עולה על 5 מגוואט;

          "מערכת חשמל" – רשת החשמל וכן תחנות כוח;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

הוספת הגדרת "מערכת חשמל"

          "מקרקעין ציבוריים" – מקרקעי ישראל כמשמעותם בחוק-יסוד: מקרקעי ישראל, או מקרקעין בבעלות רשות מקומית או בבעלות תאגיד שהוקם על פי חוק ושהחזקה בהם היא בידי אחד מהם;

          "מקרקעין פרטיים" – מקרקעין שאינם ציבוריים;

          "נושא משרה" – כהגדרתו בפרק ד1 לפקודת החברות [נוסח חדש], תשמ"ג-1983;

          "פעילות" – כל אחד מאלה: ייצור, ניהול המערכת, הולכה, אגירה, חלוקה, הספקה, או סחר בחשמל;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

"פעילות" – כל אחד מאלה: ייצור, ניהול המערכת, הולכה, חלוקה, הספקה, או סחר בחשמל;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"פעילות" – כל אחד מאלה: ייצור, ניהול המערכת, הולכה, אגירה, חלוקה, הספקה, או סחר בחשמל;

          "פקודת זכיונות החשמל" – פקודת זכיונות החשמל, כפי שתוקנה בחוק התוספות לזכיונות החשמל (תשלומים בעד חיבור למערכת החשמל), תשכ"ד-1963, חוק התוספת לזכיון החשמל (תיקון הזכיון), תש"ל-1970, חוק לתיקון פקודת זכיונות החשמל (מס' 3), תשנ"ד-1994, ובתוספת לחוק הספקת חשמל (הוראות מיוחדות), תשמ"ח-1987;

          "צרכן" – מי שרוכש חשמל או שירותים מבעל רישיון, או מבקש חיבור לרשת החשמל;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

"צרכן" – מי שרוכש חשמל ואינו בעל רישיון ספק שירות חיוני או מבקש חיבור לרשת החשמל, למעט מי שהוראות החוק לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני חלות עליו רק בשל קביעה לפי סעיף 18(ב);

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח 143)

"צרכן" – מי שרוכש חשמל או שירותים מבעל רישיון, או מבקש חיבור לרשת החשמל, למעט מי שהוראות החוק לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני חלות עליו רק בשל קביעה לפי סעיף 18(ב);

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"צרכן" – מי שרוכש חשמל או שירותים מבעל רישיון, או מבקש חיבור לרשת החשמל, למעט מי שהוראות החוק לענין בעל רישיון ספק שירות חיוני חלות עליו רק בשל קביעה לפי סעיף 18(ב);

          "רישיון אגירה" – רישיון לכל אלה: המרת אנרגיה חשמלית לאנרגיה הניתנת לאחסון, אחסון האנרגיה והמרתה בחזרה לאנרגיה חשמלית;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "רישיון אגירה"

          "רשיון אחר" – (נמחקה);

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

מחיקת הגדרת "רשיון אחר"

הנוסח הקודם:

"רשיון אחר" – רשיון לפי חוק זה שאינו רשיון ספק שירות חיוני או רשיון ייצור;

          "רשיון הולכה" – רשיון להעברת חשמל ממקור ייצור או ממיתקן חשמל המשמש לאגירה במתח עליון ועל-עליון אל תחנת משנה;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"רשיון הולכה" – רשיון להעברת חשמל ממקור ייצור או ממיתקן חשמל המשמש לאגירה במתח עליון ועל-עליון אל תחנת משנה;

          "רישיון הספקה" – רישיון למכירת חשמל;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

הוספת הגדרת "רישיון הספקה"

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

"רישיון הספקה" – רישיון למכירת חשמל לצרכנים דרך כלל או לסוגים;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"רישיון הספקה" – רישיון למכירת חשמל לצרכנים דרך כלל או לסוגים;

          "רשיון חלוקה" – רשיון להעברת חשמל אל צרכן, דרך קווי מתח גבוה או נמוך;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

"רישיון הספקה", "רישיון חלוקה" – רשיון להעברת חשמל מתחנת משנה אל צרכן, דרך קווי מתח גבוה ונמוך;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"רישיון חלוקה" – רשיון להעברת חשמל מתחנת משנה אל צרכן, דרך קווי מתח גבוה ונמוך או נמוך;

          "רשיון ייצור" – רשיון לייצר חשמל;

          "רשיון ייצור עצמי" – רשיון ליצר חשמל לשימוש עצמי בלי למוכרו לאחר, למעט מכירה לפי הוראות סעיף 20(ג);

          "רישיון לניהול המערכת" – רישיון לניהול של מערכת החשמל במקטעי הייצור וההולכה, ובכלל זה איזון תמידי בין ההיצע של החשמל והביקוש לו, הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה של החשמל, רכישה ואחסון של סוגי דלק שמשמשים את משק החשמל, הקצאתם ומכירתם לבעלי רישיונות ייצור או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א),  ניהול של העברת האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל תחנות משנה באמינות ובאיכות נדרשות, תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה וההשנאה, ניהול פעילותם של מיתקני חשמל המשמשים לאגירה, ניהול הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים, שוויוניים ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישה ולמכירה של יכולת זמינה ואנרגיה ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

הוספת הגדרת "רישיון לניהול המערכת"

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 924 (ה"ח 1244)

"רישיון לניהול המערכת" – רישיון לניהול של מערכת החשמל במקטעי הייצור וההולכה, ובכלל זה איזון תמידי בין ההיצע של החשמל והביקוש לו, הבטחת השרידות של מערך הייצור וההולכה של החשמל, רכישה ואחסון של סוגי דלק שמשמשים את משק החשמל, הקצאתם ומכירתם לבעלי רישיונות ייצור או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א), ניהול של העברת האנרגיה מתחנות כוח דרך רשתות החשמל אל תחנות משנה באמינות ובאיכות נדרשות, תזמון ביצוע של עבודות תחזוקה ביחידות הייצור ובמערכת ההולכה וההשנאה, ניהול פעילותם של מיתקני חשמל המשמשים לאגירה, ניהול הסחר בחשמל בתנאים תחרותיים, שוויוניים ומיטביים לרבות ביצוע הסכמים לרכישת יכולת זמינה ואנרגיה מיצרני חשמל לרכישה ולמכירה של יכולת זמינה ואנרגיה ותכנון הפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה;

          "רשיון ספק שירות חיוני" – רשיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל;

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

"רשיון ספק שירות חיוני" – רשיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל;

          "רשת חשמל" – מיתקנים ומערכות להולכה, להספקה, להשנאה, לחלוקה, למכירה ולמניה של חשמל, במתח כלשהו, לרבות עמודי חשמל ומוליכים תת-קרקעיים או עיליים, צנרת המשמשת להולכת מוליכים תת-קרקעיים או עיליים וכן אבזרים וציוד המותקנים עליהם או המחוברים אליהם, תילי חשמל, תחנות השנאה, ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם, וכל החיבורים אליהם, וכן חיבורים עיליים ותת קרקעיים לבתים ולמיתקני צריכה אחרים;

          "שותפות" – שותפות שנרשמה לפי פקודת השותפויות [נוסח חדש], תשל"ה-1975;

          "שירותי גיבוי" – הסדר חלוף להספקת חשמל מבעל רשיון ספק שירות חיוני למי שמקבל חשמל מאחר;

          "שירותי תשתית" – מתן אפשרות לבעל רשיון להשתמש ברשת חשמל שאין לו בה זכויות לצורך הולכה וחלוקה של חשמל לאחר;

          "תחנת כוח" – מיתקן המשמש לייצור חשמל בהספק העולה על 5 מגוואט, לרבות המבנים, המכונות, המצברים, המוליכים, מיתקני ההשנאה, מיתקני הקירור והמערכות, המשמשים למטרה זו;

          "תחנת משנה" – תחנת השנאה, המקשרת בין רשתות חשמל לסוגיהן, שיש בה שנאים מורידי מתח או מעלי מתח;

          "תיקון מס' 16" – חוק משק החשמל (תיקון מס' 16 והוראת שעה), התשע"ח-2018;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 925 (ה"ח 1244)

הוספת הגדרת "תיקון מס' 16"

          "תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן או בעל רישיון לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון או לאדם המייצר חשמל או מבצע אגירה הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) ו-(ב), למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, שמשלם בעל רישיון הולכה לבעל רישיון אחר;

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח 143)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, שמשלם בעל רישיון הולכה לבעל רישיון אחר;

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, שמשלם בעל רישיון הולכה לבעל רישיון שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון, למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון, למעט לבעל רישיון או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב), למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 925 (ה"ח 1244)

"תעריפים" – כל סוגי התשלומים שמשלם צרכן, יצרן חשמל פרטי או בעל רשיון ייצור עצמי או בעל רישיון לבעל רשיון ספק שירות חיוני, לרבות תשלומים עבור מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי וכן כל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לבעל רישיון או לאדם המייצר חשמל או מבצע אגירה הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב) סעיף 3(ב)(1)(א) ו-(ב), למעט תשלום שנקבע במכרז שפורסם בידי המדינה, וכל סוגי התשלומים שמשלם בעל רישיון ספק שירות חיוני לצרכן בעבור ייצור או בעבור הסדרים לניהול הצריכה; לעניין זה, "בעל רישיון" – לרבות אם התשלומים נגבים בעבורו על ידי אחר;

          "השר" – שר האנרגיה;

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

"השר" – שר האנרגיה והתשתית התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים;

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 925 (ה"ח 1244)

"השר" – שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים שר האנרגיה;

          "השרים" – השר ושר האוצר.

פרק ב': רישוי

הסדרת פעילות

3.    (א)  לא יעשה אדם פעילות אלא על פי רשיון לפי חוק זה.

          (ב)  (1)   הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על כל אחד מאלה:

(א)   אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 16 מגוואט או בהספק גבוה יותר שקבעה הרשות בכללים באישור השר, ואינו מוכרו לאחר למעט מכירה כאמור בפסקת משנה (ג) או (ד); לעניין זה, "אחר" – מי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני;

(ב)   אדם המבצע אגירה בכמות שאינה עולה על כמות שקבעה הרשות בכללים (בפסקת משנה זו – כמות מרבית), למעט אגירה כאמור לתכלית שקבעה; הרשות רשאית לקבוע כמויות מרביות שונות בשים לב לתכלית האגירה;

(ג)    צרכן בחטיבת קרקע שמוכר חשמל לאדם אחר שיש לו זכות במקרקעין הנכללים בחטיבת הקרקע או זכות לגבי מקרקעין כאמור ובכלל זה זכות שימוש במקרקעין, וכן מעביר חשמל לאותו אדם; פטור מרישיון הספקה לפי פסקת משנה זו לא יינתן לצרכן בחטיבת קרקע שהשימוש העיקרי שהוא עושה בחטיבת הקרקע הוא מכירת חשמל; בפסקת משנה זו, "חטיבת קרקע" – לרבות דרך ציבורית;

(ד)   (1)   אדם המעביר חשמל לצרכן בחטיבת קרקע, ובלבד שייצר את החשמל ביחידת ייצור הנמצאת באותה חטיבת קרקע, או אדם המעביר חשמל לצרכן ממיתקן חשמל המשמש לאגירה שנמצא באותה חטיבת קרקע שבה נמצא הצרכן;

(2)   אדם המעביר חשמל שיוצר ביחידת ייצור לצרכן הרוכש אנרגיה תרמית שנוצרה אגב ייצור החשמל באותה יחידת ייצור, ובלבד שרשת החשמל נמצאת בתוואי שבו מונחת התשתית המשמשת להעברת האנרגיה התרמית, ובצמוד לתשתית האמורה;

(3)   פטור מרישיון לפי פסקת משנה זו יינתן רק לעניין חלוקה, ואם היה הייצור פטור מרישיון לפי פסקת משנה (א), או היתה האגירה פטורה מרישיון לפי פסקת משנה (ב) – גם לעניין הספקה;

(ה)   מי שערב יום תחילתו של תיקון מס' 16 העביר חשמל במתח נמוך בלבד בתחומי ועד מקומי כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות;

(2)   לעניין פסקה (1)(ג) ו-(ד), יראו כצרכן בחטיבת קרקע רק מחזיק, בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם כבעלים או כחוכר לדורות בחטיבת הקרקע (בפסקה זו – בעל זכות), ואולם –

(א)   לעניין פסקה (1)(ג), היה בחטיבת קרקע יותר מבעל זכות אחד, תקבע הרשות אמות מידה לעניין בעל הזכות שייחשב לצרכן באותה חטיבת קרקע;

(ב)   לעניין פסקה (1)(ד)(1), יראו כצרכן בחטיבת קרקע גם חברה שאינה בעלת זכות בחטיבת הקרקע, ובלבד שמתקיימים שני אלה:

(1)   החברה היא חלק מתשלובת חברות כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וחברה הנמנית עם אותה תשלובת היא בעלת זכות בחטיבת הקרקע;

(2)   לשם ההעברה כאמור בפסקה (1)(ד)(1) אין צורך להעביר חשמל דרך מקרקעין שאין בהם זכויות למי שאינו נמנה עם אותה תשלובת.

          (ג)   ניתן רשיון, יפעל בעל הרשיון בהתאם לתנאי רשיונו.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח 143)

(א) לא יעשה אדם פעילות אלא על פי רשיון מאת השר לפי חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

(ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 5 מגוואט ואינו מוכרו לאחר; לעניין זה, "אחר" – מי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 925 (ה"ח 1244)

(ב) (1) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 5 מגוואט ואינו מוכרו לאחר; לעניין זה, "אחר" – מי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני. לא יחולו על כל אחד מאלה:

(א) אדם המייצר חשמל בהספק שאינו עולה על 16 מגוואט או בהספק גבוה יותר שקבעה הרשות בכללים באישור השר, ואינו מוכרו לאחר למעט מכירה כאמור בפסקת משנה (ג) או (ד); לעניין זה, "אחר" – מי שאינו בעל רישיון ספק שירות חיוני;

(ב) אדם המבצע אגירה בכמות שאינה עולה על כמות שקבעה הרשות בכללים (בפסקת משנה זו – כמות מרבית), למעט אגירה כאמור לתכלית שקבעה; הרשות רשאית לקבוע כמויות מרביות שונות בשים לב לתכלית האגירה;

(ג) צרכן בחטיבת קרקע שמוכר חשמל לאדם אחר שיש לו זכות במקרקעין הנכללים בחטיבת הקרקע או זכות לגבי מקרקעין כאמור ובכלל זה זכות שימוש במקרקעין, וכן מעביר חשמל לאותו אדם; פטור מרישיון הספקה לפי פסקת משנה זו לא יינתן לצרכן בחטיבת קרקע שהשימוש העיקרי שהוא עושה בחטיבת הקרקע הוא מכירת חשמל; בפסקת משנה זו, "חטיבת קרקע" – לרבות דרך ציבורית;

(ד) (1) אדם המעביר חשמל לצרכן בחטיבת קרקע, ובלבד שייצר את החשמל ביחידת ייצור הנמצאת באותה חטיבת קרקע, או אדם המעביר חשמל לצרכן ממיתקן חשמל המשמש לאגירה שנמצא באותה חטיבת קרקע שבה נמצא הצרכן;

(2) אדם המעביר חשמל שיוצר ביחידת ייצור לצרכן הרוכש אנרגיה תרמית שנוצרה אגב ייצור החשמל באותה יחידת ייצור, ובלבד שרשת החשמל נמצאת בתוואי שבו מונחת התשתית המשמשת להעברת האנרגיה התרמית, ובצמוד לתשתית האמורה;

(3) פטור מרישיון לפי פסקת משנה זו יינתן רק לעניין חלוקה, ואם היה הייצור פטור מרישיון לפי פסקת משנה (א), או היתה האגירה פטורה מרישיון לפי פסקת משנה (ב) – גם לעניין הספקה;

(ה) מי שערב יום תחילתו של תיקון מס' 16 העביר חשמל במתח נמוך בלבד בתחומי ועד מקומי כמשמעותו בסעיף 3 לפקודת המועצות המקומיות;

(2) לעניין פסקה (1)(ג) ו-(ד), יראו כצרכן בחטיבת קרקע רק מחזיק, בעלים, חוכר לדורות או מי שזכאי להירשם כבעלים או כחוכר לדורות בחטיבת הקרקע (בפסקה זו – בעל זכות), ואולם –

(א) לעניין פסקה (1)(ג), היה בחטיבת קרקע יותר מבעל זכות אחד, תקבע הרשות אמות מידה לעניין בעל הזכות שייחשב לצרכן באותה חטיבת קרקע;

(ב) לעניין פסקה (1)(ד)(1), יראו כצרכן בחטיבת קרקע גם חברה שאינה בעלת זכות בחטיבת הקרקע, ובלבד שמתקיימים שני אלה:

(1) החברה היא חלק מתשלובת חברות כמשמעותה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, וחברה הנמנית עם אותה תשלובת היא בעלת זכות בחטיבת הקרקע;

(2) לשם ההעברה כאמור בפסקה (1)(ד)(1) אין צורך להעביר חשמל דרך מקרקעין שאין בהם זכויות למי שאינו נמנה עם אותה תשלובת.

מתן רשיון

4.    (א)  הרשות רשאית לתת רשיון לפעילות, לקבוע בו תנאים וכן להגביל או שלא להגביל את תקופת תוקפו.

          (ב)  רשיון יינתן לפעילות אחת, למקום או לאזור מוגדר, ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כוח אחת רשיונות ייצור מסוגים שונים; לא יינתן לגבי אזור מוגדר או חלק ממנו יותר מרישיון חלוקה אחד.

          (ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1)   ניתן לתת לאדם רישיון ייצור יחד עם רישיון הספקה וזאת, בשים לב, בין השאר, להתפתחות התחרות במשק החשמל;

(2)   ניתן לתת לחברה ממשלתית, יחד עם רישיון חלוקה ורישיון הספקה, גם רישיון הולכה;

(3)   ניתן לתת לאדם רישיון אגירה יחד עם רישיון מסוג אחר, בשים לב, בין השאר, לסוג הרישיון האחר.

          (ב1א) על אף האמור בסעיף קטן (ב1), רישיון חלוקה יכול שיינתן רק יחד עם רישיון הספקה.

          (ב1ב) רישיון חלוקה יינתן רק לחברה שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1)   היא היתה ערב יום תחילתו של תיקון מס' 16 בעלת רישיון חלוקה;

(2)   היא הוקמה בידי רשות מקומית לרבות כפר, קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי או כל יישוב אחר, או תאגיד שהוקם לשם הקמת גוף כאמור (בסעיף זה – גוף מקומי) או שגוף מקומי התקשר אתה לקבלת שירותי חלוקה, ומתקיימים שני אלה:

(א)   החברה או הגוף המקומי ביצעו, ערב יום תחילתו של תיקון מס' 16, חלוקה והספקה בתחומו של הגוף המקומי;

(ב)   החברה או הגוף המקומי מחזיקים ברשת חשמל המשמשת אותם לחלוקה כאמור בפסקת משנה (א);

(3)   היא הוקמה בידי גורם שביצע חלוקה באזור תעשייה או שגורם כאמור התקשר אתה לקבלת שירותי חלוקה, ומתקיימים שני אלה:

(א)   הגורם שביצע חלוקה כאמור ברישה (בפסקה זו – הגורם המחלק) או החברה הגישו, עד יום כ"ו בתמוז התשע"ח (9 ביולי 202819, בקשה לקבלת רישיון חלוקה לגבי אזור התעשייה (בפסקה זו – בקשה);

(ב)   הגורם המחלק או החברה ביצעו, ערב מתן רישיון חלוקה בהתאם לבקשה, חלוקה והספקה באזור התעשייה; בפסקה זו, "אזור תעשייה" – קרקע שניתן לעשות בה שימוש לתעשייה לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון, ומשמשת בפועל לתעשייה.

          (ב1ג) היקף רישיונות החלוקה שיינתנו לפי סעיף קטן (ב1ב)(2) ו-(3) לכל מי שאינם חברה ממשלתית, לא יעלה על 10% מהיקף הצריכה השנתי במשק, ואולם לא תובא בחשבון לעניין זה עלייה טבעית בהיקף הצריכה באזור החלוקה שנקבע ברישיון לעומת היקף הצריכה כאמור בעת מתן הרישיון; לעניין זה, "עלייה טבעית בהיקף הצריכה באזור החלוקה" – לרבות בשל גידול במספר הצרכנים בתחום הגוף המקומי או אזור התעשייה או בשל הגדלת תחום הגוף המקומי או אזור התעשייה, ובלבד שלעניין אזור תעשייה – השטח שנוסף לו צמוד לאזור התעשייה הקיים.

          (ב1ד) רישיון לניהול המערכת ורישיון הולכה יינתנו רק לחברה ממשלתית ובכל עת יהיה בתוקף רק רישיון אחד לכל אחת מהפעילויות כאמור, למעט לעניין סעיף 5(ג)(5).

          (ב1ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב1ב), בוטל או הותלה רישיון או חלק ממנו לפי סעיף 9 או 17א, של חברה המנויה בסעיף הקטן האמור, יכול שיינתן רישיון חלוקה גם לחברה שאינה מנויה בסעיף הקטן האמור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3(ב)(1)(ג).

          (ב2) (1)   רישיון ייצור בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון הספקה בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון חלוקה בהיקף העולה על 5% מהיקף הצריכה השנתי, רישיון הולכה או רישיון לניהול המערכת, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר;

(2)   (נמחקה);

(3)   השר יחליט בעניין מתן אישור כאמור בפסקה (1), בתוך 45 ימים מהמועד שבו פנתה אליו הרשות לשם קבלת אישורו.

          (ב3) (בוטל).

          (ג)   הודעה על מתן רשיון תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

(ב) רישיון יינתן לפעילות אחת, למקום או לאזור מוגדר, יכול שיינתן לאדם יותר מרישיון אחד ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כוח אחת רישיונות ייצור מסוגים שונים.

(ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1) ניתן לתת לאדם רישיון ייצור או רישיון חלוקה יחד עם רישיון הספקה;

(2) ניתן לתת לאדם רישיון הולכה, יחד עם רישיון ייצור, ובלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, או אם נוכח השר כי הדבר חיוני להבטחת אמינות אספקת החשמל – בלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 378 (ה"ח 143)

4. (א) השר רשאי הרשות רשאית לתת רשיון לפעילות, לקבוע בו תנאים וכן להגביל או שלא להגביל את תקופת תוקפו.

(ב) רשיון יינתן לפעילות אחת, למקום או לאזור מוגדר, ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כוח אחת רשיונות ייצור מסוגים שונים.

(ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1) ניתן לתת לאדם רישיון ייצור או רישיון חלוקה יחד עם רישיון הספקה;

(2) ניתן לתת לאדם רישיון הולכה, יחד עם רישיון ייצור, ובלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, או אם נוכח השר כי הדבר חיוני להבטחת אמינות אספקת החשמל – בלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל.

(ב2) רישיון ייכנס לתוקפו לאחר שאושר בידי השר.

(ב3) ראה השר כי הדבר נדרש לשם קידום מטרות החוק ומדיניות הממשלה או מדיניותו בתחום משק החשמל, רשאי הוא, מנימוקים שיירשמו ולאחר ששמע את עמדת הרשות בענין זהומסר הודעה על כך לממשלה, להורות לרשות לתת רישיון, לשנות תנאי מתנאי הרישיון, להוסיף על תנאי הרישיון או לגרוע מהם, הכל כפי שיורה; הורה השר כאמור, תבצע הרשות את הוראתו בתוך פרק הזמן שקבע בהוראה; חלפו 21 ימים מהמועד שבו מסר השר הודעה לממשלה ולא באה דרישה בכתב מאת חבר הממשלה לדון בהודעה, יראו את הוראת השר לפי סעיף קטן זה כתקפה.

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

(ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1) ניתן לתת לאדם רישיון ייצור או רישיון חלוקה יחד עם רישיון הספקה וזאת, בשים לב, בין השאר, להתפתחות התחרות במשק החשמל;

(2) ניתן לתת לאדם רישיון הולכה, יחד עם רישיון ייצור, ובלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, או אם נוכח השר כי הדבר חיוני להבטחת אמינות אספקת החשמל – בלבד שלא יינתנו לו רישיונות ל-10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל.

(2) ניתן לתת לבעל רישיון לניהול המערכת או לחברה בת שלו, אם נקבע כך ברישיונו והדבר חיוני לאמינות אספקת החשמל, גם רישיונות ייצור, ובלבד שלא יינתנו רישיונות כאמור ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, ואם נוכח השר כי מתקיימות נסיבות מיוחדות – ל-10% או יותר מההיקף כאמור.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 83 (ה"ח 951)

(ב2) רישיון ייכנס לתוקפו לאחר שאושר בידי השר.

(ב2) (1) רישיון ייצור בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון הספקה בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון חלוקה בהיקף העולה על 5% מהיקף הצריכה השנתי, רישיון הולכה או רישיון לניהול המערכת, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר;

(2) על אף האמור בפסקה (1), עלה היקף רישיונות החלוקה במשק שאינם בבעלות חברה ממשלתית, במצטבר, על 10% מהיקף הצריכה השנתי, או על שיעור אחר שעליו החליט השר במסגרת עקרונות המדיניות, שלא יהיה נמוך מ-10% מהיקף הצריכה האמור, ייכנס רישיון חלוקה נוסף לתוקפו לאחר אישורו בידי השר; אין בקביעת שיעור כאמור כדי לגרוע מסמכות השר להחליט על מדיניות כאמור בסעיף 57א;

(3) השר יחליט בעניין מתן אישור כאמור בפסקה (1) או (2), בתוך 45 ימים מהמועד שבו פנתה אליו הרשות לשם קבלת אישורו.

(ב3) ראה השר כי הדבר נדרש לשם קידום מטרות החוק ומדיניות הממשלה או מדיניותו בתחום משק החשמל, רשאי הוא, מנימוקים שיירשמו ולאחר ששמע את עמדת הרשות בענין זהומסר הודעה על כך לממשלה, להורות לרשות לתת רישיון, לשנות תנאי מתנאי הרישיון, להוסיף על תנאי הרישיון או לגרוע מהם, הכל כפי שיורה; הורה השר כאמור, תבצע הרשות את הוראתו בתוך פרק הזמן שקבע בהוראה; חלפו 21 ימים מהמועד שבו מסר השר הודעה לממשלה ולא באה דרישה בכתב מאת חבר הממשלה לדון בהודעה, יראו את הוראת השר לפי סעיף קטן זה כתקפה.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 926 (ה"ח 1244)

(ב) רשיון יינתן לפעילות אחת, למקום או לאזור מוגדר, ויכול שיינתנו ביחס לתחנת כוח אחת רשיונות ייצור מסוגים שונים; לא יינתן לגבי אזור מוגדר או חלק ממנו יותר מרישיון חלוקה אחד.

(ב1) לא יינתן לאדם רישיון ליותר מפעילות אחת, ואולם –

(1) ניתן לתת לאדם רישיון ייצור יחד עם רישיון הספקה וזאת, בשים לב, בין השאר, להתפתחות התחרות במשק החשמל;

(2) ניתן לתת לבעל רישיון לניהול המערכת או לחברה בת שלו, אם נקבע כך ברישיונו והדבר חיוני לאמינות אספקת החשמל, גם רישיונות ייצור, ובלבד שלא יינתנו רישיונות כאמור ל-5% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל, ואם נוכח השר כי מתקיימות נסיבות מיוחדות – ל-10% או יותר מההיקף כאמור.

(2) ניתן לתת לחברה ממשלתית, יחד עם רישיון חלוקה ורישיון הספקה, גם רישיון הולכה;

(3) ניתן לתת לאדם רישיון אגירה יחד עם רישיון מסוג אחר, בשים לב, בין השאר, לסוג הרישיון האחר.

(ב1א) על אף האמור בסעיף קטן (ב1), רישיון חלוקה יכול שיינתן רק יחד עם רישיון הספקה.

(ב1ב) רישיון חלוקה יינתן רק לחברה שמתקיים לגביה אחד מאלה:

(1) היא היתה ערב יום תחילתו של תיקון מס' 16 בעלת רישיון חלוקה;

(2) היא הוקמה בידי רשות מקומית לרבות כפר, קיבוץ, מושב, יישוב קהילתי או כל יישוב אחר, או תאגיד שהוקם לשם הקמת גוף כאמור (בסעיף זה – גוף מקומי) או שגוף מקומי התקשר אתה לקבלת שירותי חלוקה, ומתקיימים שני אלה:

(א) החברה או הגוף המקומי ביצעו, ערב יום תחילתו של תיקון מס' 16, חלוקה והספקה בתחומו של הגוף המקומי;

(ב) החברה או הגוף המקומי מחזיקים ברשת חשמל המשמשת אותם לחלוקה כאמור בפסקת משנה (א);

(3) היא הוקמה בידי גורם שביצע חלוקה באזור תעשייה או שגורם כאמור התקשר אתה לקבלת שירותי חלוקה, ומתקיימים שני אלה:

(א) הגורם שביצע חלוקה כאמור ברישה (בפסקה זו – הגורם המחלק) או החברה הגישו, עד יום כ"ו בתמוז התשע"ח (9 ביולי 202819, בקשה לקבלת רישיון חלוקה לגבי אזור התעשייה (בפסקה זו – בקשה);

(ב) הגורם המחלק או החברה ביצעו, ערב מתן רישיון חלוקה בהתאם לבקשה, חלוקה והספקה באזור התעשייה; בפסקה זו, "אזור תעשייה" – קרקע שניתן לעשות בה שימוש לתעשייה לפי תכנית כמשמעותה בחוק התכנון, ומשמשת בפועל לתעשייה.

(ב1ג) היקף רישיונות החלוקה שיינתנו לפי סעיף קטן (ב1ב)(2) ו-(3) לכל מי שאינם חברה ממשלתית, לא יעלה על 10% מהיקף הצריכה השנתי במשק, ואולם לא תובא בחשבון לעניין זה עלייה טבעית בהיקף הצריכה באזור החלוקה שנקבע ברישיון לעומת היקף הצריכה כאמור בעת מתן הרישיון; לעניין זה, "עלייה טבעית בהיקף הצריכה באזור החלוקה" – לרבות בשל גידול במספר הצרכנים בתחום הגוף המקומי או אזור התעשייה או בשל הגדלת תחום הגוף המקומי או אזור התעשייה, ובלבד שלעניין אזור תעשייה – השטח שנוסף לו צמוד לאזור התעשייה הקיים.

(ב1ד) רישיון לניהול המערכת ורישיון הולכה יינתנו רק לחברה ממשלתית ובכל עת יהיה בתוקף רק רישיון אחד לכל אחת מהפעילויות כאמור, למעט לעניין סעיף 5(ג)(5).

(ב1ה) על אף האמור בסעיף קטן (ב1ב), בוטל או הותלה רישיון או חלק ממנו לפי סעיף 9 או 17א, של חברה המנויה בסעיף הקטן האמור, יכול שיינתן רישיון חלוקה גם לחברה שאינה מנויה בסעיף הקטן האמור; אין בהוראות סעיף קטן זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 3(ב)(1)(ג).

(ב2) (1) רישיון ייצור בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון הספקה בהיקף העולה על 100 מגוואט, רישיון חלוקה בהיקף העולה על 5% מהיקף הצריכה השנתי, רישיון הולכה או רישיון לניהול המערכת, ייכנס לתוקפו לאחר אישורו בידי השר;

(2) על אף האמור בפסקה (1), עלה היקף רישיונות החלוקה במשק שאינם בבעלות חברה ממשלתית, במצטבר, על 10% מהיקף הצריכה השנתי, או על שיעור אחר שעליו החליט השר במסגרת עקרונות המדיניות, שלא יהיה נמוך מ-10% מהיקף הצריכה האמור, ייכנס רישיון חלוקה נוסף לתוקפו לאחר אישורו בידי השר; אין בקביעת שיעור כאמור כדי לגרוע מסמכות השר להחליט על מדיניות כאמור בסעיף 57א;

(3) השר יחליט בעניין מתן אישור כאמור בפסקה (1) או (2), בתוך 45 ימים מהמועד שבו פנתה אליו הרשות לשם קבלת אישורו.

(ב3) (בוטל).

(ג) הודעה על מתן רשיון תפורסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות.

הוראות הרשיון

5.    (א)  רשיון יכלול, בין היתר, את הפעילות שלגביה ניתן, תקופת תוקפו אם הוגבלה התקופה, המקום או האזור שלגביהם הוא ניתן, וכן הכללים והחובות החלים על בעל הרשיון לפי חוק זה.

          (א1) רישיון הולכה ורישיון חלוקה יכללו, נוסף על הוראות סעיף קטן (א) –

(1)   הוראות בדבר חובה להתקנת מונים; בסעיף זה, "מונה" – ציוד למדידה ולחישוב של כמות אנרגיה חשמלית, ובכלל זה מנייה חכמה כפי שהרשות תגדיר באמות מידה לפי סעיף 30(2);

(2)   חובה של בעל רישיון הולכה ובעל רישיון חלוקה להעביר את כל המידע הנמצא ברשותם שהתקבל ממונים שהתקינו, לשם ביצוע פעילות בהתאם לתנאי רישיונו של בעל רישיון לניהול המערכת, לבעל רישיון כאמור, בהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2).

          (ב)  רשיון ספק שירות חיוני, יכלול, בנוסף להוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הוראות בדבר חובת רכישת חשמל מבעלי רישיון ייצור, מבעלי רישיון אגירה או ממי שמייצרים חשמל או מבצעים אגירה של חשמל, הפטורים מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) ו-(ב), כולם או חלקם, כפי שקבעה הרשות וכן הוראות בדבר חובת מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל לפי הענין.

          (ג)   רישיון לניהול המערכת יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הוראות בענינים אלה:

(1)   מתן אפשרות לבעל הרישיון, במסגרת מילוי חובותיו על פי הרישיון, לתת הוראות לבעלי רישיונות לפי חוק זה; לענין זה ניתן לכלול ברישיון תנאים למתן הוראות כאמור;

(2)   חובה לערוך תחזיות לביקוש החשמל במשק בכללותו, ואופן פרסומן;

(3)   חובת דיווח לשר על מחסור צפוי בהיצע החשמל;

(4)   אחריות בעל הרישיון לתכנון ולפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה, בהתאם לצורכי משק החשמל;

(5)   חובה לרכוש ולאחסן סוגי דלק שמשמשים את משק החשמל, לשם הקצאתם ומכירתם לבעלי רישיונות ייצור או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א); חובה לפי פסקה זו תיכנס לתוקף במועד שקבעה הרשות באישור השר.

          (ד)  רישיון חלוקה יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הוראות בעניינים אלה:

(1)   איסור לבצע חלוקה בחטיבת קרקע, אלא בהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2);

(2)   חובה למכור חשמל לכל צרכן באזור החלוקה שהוגדר ברישיון, לבקשתו.

          (ה)  לעניין רישיון חלוקה הניתן לפי סעיף 4(ב1ב)(2) או (3), בהגדרת האזור שלגביו ניתן הרישיון, כאמור בסעיף קטן (א), תיקבע אפשרות להרחבת האזור כאמור בשל הגדלת תחום הגוף המקומי או אזור התעשייה כאמור בסעיף 4(ב1ג).

          (ו)   בעל רישיון חלוקה לא יבצע חלוקה באזור שנקבע ברישיונו של בעל רישיון חלוקה אחר; פעילות חלוקה באזור שנקבע ברישיון תבוצע רק בידי בעל הרישיון לאותו אזור, למעט פעילות חלוקה שמבוצעת בידי מי שפטור מרישיון חלוקה.

          (ז)   רישיון אגירה יכלול, נוסף על הוראות סעיף קטן (א), את תכלית האגירה.

          (ח)  רישיון לניהול המערכת, רישיון הולכה ורישיון חלוקה יכללו גם הוראות בדבר חובת בעל הרישיון להעביר מידע הנמצא ברשותו שהתקבל ממונה, לבעלי רישיון הספקה, בהסכמת הצרכן שהמונה מדד את צריכתו ובהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2).

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 132 (ה"ח 282)

(ב) רשיון ספק שירות חיוני, יכלול, בנוסף להוראות סעיף קטן (א), הוראות בדבר חובת רכישת חשמל מיצרן חשמל פרטי וכן הוראות בדבר חובת מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל לפי הענין.

(ג) רישיון לניהול המערכת יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הוראות בענינים אלה:

(1) מתן אפשרות לבעל הרישיון, במסגרת מילוי חובותיו על פי הרישיון, לתת הוראות לבעלי רישיונות לפי חוק זה; לענין זה ניתן לכלול ברישיון תנאים למתן הוראות כאמור;

(2) חובה לערוך תחזיות לביקוש החשמל במשק בכללותו, ואופן פרסומן;

(3) חובת דיווח לשר על מחסור צפוי בהיצע החשמל;

(4) אחריות בעל הרישיון לתכנון ולפיתוח של מערכת ההולכה, בהתאם לצורכי משק החשמל.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 927 (ה"ח 1244)

(א1) רישיון הולכה ורישיון חלוקה יכללו, נוסף על הוראות סעיף קטן (א) –

(1) הוראות בדבר חובה להתקנת מונים; בסעיף זה, "מונה" – ציוד למדידה ולחישוב של כמות אנרגיה חשמלית, ובכלל זה מנייה חכמה כפי שהרשות תגדיר באמות מידה לפי סעיף 30(2);

(2) חובה של בעל רישיון הולכה ובעל רישיון חלוקה להעביר את כל המידע הנמצא ברשותם שהתקבל ממונים שהתקינו, לשם ביצוע פעילות בהתאם לתנאי רישיונו של בעל רישיון לניהול המערכת, לבעל רישיון כאמור, בהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2).

(ב) רשיון ספק שירות חיוני, יכלול, בנוסף להוראות סעיף קטן (א) סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הוראות בדבר חובת רכישת חשמל מיצרן חשמל פרטי מבעלי רישיון ייצור, מבעלי רישיון אגירה או ממי שמייצרים חשמל או מבצעים אגירה של חשמל, הפטורים מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) ו-(ב), כולם או חלקם, כפי שקבעה הרשות וכן הוראות בדבר חובת מתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל לפי הענין.

(ג) רישיון לניהול המערכת יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הוראות בענינים אלה:

(1) מתן אפשרות לבעל הרישיון, במסגרת מילוי חובותיו על פי הרישיון, לתת הוראות לבעלי רישיונות לפי חוק זה; לענין זה ניתן לכלול ברישיון תנאים למתן הוראות כאמור;

(2) חובה לערוך תחזיות לביקוש החשמל במשק בכללותו, ואופן פרסומן;

(3) חובת דיווח לשר על מחסור צפוי בהיצע החשמל;

(4) אחריות בעל הרישיון לתכנון ולפיתוח של מערכת ההולכה וההשנאה, בהתאם לצורכי משק החשמל;

(5) חובה לרכוש ולאחסן סוגי דלק שמשמשים את משק החשמל, לשם הקצאתם ומכירתם לבעלי רישיונות ייצור או לאדם המייצר חשמל הפטור מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א); חובה לפי פסקה זו תיכנס לתוקף במועד שקבעה הרשות באישור השר.

(ד) רישיון חלוקה יכלול, נוסף על הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א1), הוראות בעניינים אלה:

(1) איסור לבצע חלוקה בחטיבת קרקע, אלא בהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2);

(2) חובה למכור חשמל לכל צרכן באזור החלוקה שהוגדר ברישיון, לבקשתו.

(ה) לעניין רישיון חלוקה הניתן לפי סעיף 4(ב1ב)(2) או (3), בהגדרת האזור שלגביו ניתן הרישיון, כאמור בסעיף קטן (א), תיקבע אפשרות להרחבת האזור כאמור בשל הגדלת תחום הגוף המקומי או אזור התעשייה כאמור בסעיף 4(ב1ג).

(ו) בעל רישיון חלוקה לא יבצע חלוקה באזור שנקבע ברישיונו של בעל רישיון חלוקה אחר; פעילות חלוקה באזור שנקבע ברישיון תבוצע רק בידי בעל הרישיון לאותו אזור, למעט פעילות חלוקה שמבוצעת בידי מי שפטור מרישיון חלוקה.

(ז) רישיון אגירה יכלול, נוסף על הוראות סעיף קטן (א), את תכלית האגירה.

(ח) רישיון לניהול המערכת, רישיון הולכה ורישיון חלוקה יכללו גם הוראות בדבר חובת בעל הרישיון להעביר מידע הנמצא ברשותו שהתקבל ממונה, לבעלי רישיון הספקה, בהסכמת הצרכן שהמונה מדד את צריכתו ובהתאם לאמות מידה שקבעה הרשות לפי סעיף 30(2).

סייגים וכשירויות למתן רשיון

6.    (א)  רשיון לפי חוק זה, למעט רשיון ספק שירות חיוני, יינתן ליחיד שהוא אזרח ישראלי, לחברה או לשותפות; רשיון ספק שירות חיוני יינתן לחברה בלבד.

          (ב)  לא יינתן רשיון לפי חוק זה –

(1)   ליחיד שהוכרז פושט רגל, זולת אם הופטר, ולתאגיד אם מונה לו כונס נכסים או מפרק, או שהחליט על פירוק מרצון;

(2)   ליחיד שהורשע בעבירה שיש עמה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, קלון, לחברה, גם אם נושא משרה או בעל שליטה בה הורשע כאמור, ולשותפות, גם אם אחד מהשותפים בה הורשע כאמור.

          (ג)   לא יינתן רשיון ספק שירות חיוני אלא לחברה שהתחייבה כי היא תעסוק רק בפעילויות, לפי הרשיונות שניתנו לה לפי חוק זה ובפעולות נילוות להן.

          (ד)  על אף הוראות סעיף קטן (ג) בעל רשיון ספק שירות חיוני רשאי לעסוק בפעולות אחרות שאישרו לו השרים בהתייעצות עם הרשות שאין בעיסוק בהן כדי לפגוע בפעילויותיו או בפיקוח על מילוי חובותיו, הכל לפי הוראות חוק זה.

          (ד1) לא יינתן רישיון לפי חוק זה אם לאחר קבלת הרישיון יהיה אדם, למעט המדינה, בעל רישיון לניהול המערכת או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, וכן יהיה בעל רישיון הולכה, חלוקה, ייצור או הספקה או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור.

          (ה)  לא יינתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

          (ו)   (בוטל).

          (ז)   לא יינתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2)   מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3)   אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4)   מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה.

          (ח)  לא יינתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1)   מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2)   (נמחקה);

(3)   (נמחקה).

          (ט)  (בוטל).

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 388 (ה"ח 25)

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג) בעל רשיון ספק שירות חיוני רשאי לעסוק בפעולות אחרות שאישרו לו השרים בהתייעצות עם הרשות שאין בעיסוק בהן כדי לפגוע בפעילויותיו או בפיקוח על מילוי חובותיו, הכל לפי הוראות חוק זה.

(ה) השר לא יתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(ו) השר לא יתן רישיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או בבעל רישיון חלוקה.

(ז) השר לא יתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4) מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ח) השר לא יתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 20% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.

(ט) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (החוק זה – רשות החברות הממשלתיות), רשאים לקבוע שיעורים שונים מהשיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (ז) ו-(ח) אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרת החוק כאמור בסעיף 1 וכן לקבוע הגבלות נוספות על ההגבלות האמורות בסעיף זה למתן רישיונות.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

(ב) השר לא יתן לא יינתן רשיון לפי חוק זה –

(1) ליחיד שהוכרז פושט רגל, זולת אם הופטר, ולתאגיד אם מונה לו כונס נכסים או מפרק, או שהחליט על פירוק מרצון;

(2) ליחיד שהורשע בעבירה שיש עמה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, קלון, לחברה, גם אם נושא משרה או בעל שליטה בה הורשע כאמור, ולשותפות, גם אם אחד מהשותפים בה הורשע כאמור.

(ג) השר לא יתן לא יינתן רשיון ספק שירות חיוני אלא לחברה שהתחייבה כי היא תעסוק רק בפעילויות, לפי הרשיונות שניתנו לה לפי חוק זה ובפעולות נילוות להן.

(ד) על אף הוראות סעיף קטן (ג) בעל רשיון ספק שירות חיוני רשאי לעסוק בפעולות אחרות שאישרו לו השרים בהתייעצות עם הרשות שאין בעיסוק בהן כדי לפגוע בפעילויותיו או בפיקוח על מילוי חובותיו, הכל לפי הוראות חוק זה.

(ה) השר לא יתן לא יינתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(ו) השר לא יתן לא יינתן רישיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או בבעל רישיון חלוקה.

(ז) השר לא יתן לא יינתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4) מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ח) השר לא יתן לא יינתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 20% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 133 (ה"ח 282)

(ד1) לא יינתן רישיון לפי חוק זה אם לאחר קבלת הרישיון יהיה אדם, למעט המדינה, בעל רישיון לניהול המערכת או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, וכן יהיה בעל רישיון חלוקה, ייצור או הספקה או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ה) לא יינתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(ו) לא יינתן רישיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או בבעל רישיון חלוקה.

(ז) לא יינתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4) מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ח) לא יינתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 20% 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 928 (ה"ח 1244)

(ד1) לא יינתן רישיון לפי חוק זה אם לאחר קבלת הרישיון יהיה אדם, למעט המדינה, בעל רישיון לניהול המערכת או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, וכן יהיה בעל רישיון חלוקה, ייצור הולכה, חלוקה, ייצור או הספקה או יחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון כאמור, למעט כאמור בסעיף 4(ב1)(2).

(ה) לא יינתן רישיון ייצור או רישיון חלוקה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון הולכה.

(ו) לא יינתן רישיון הולכה למי שמחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור או בבעל רישיון חלוקה.

(ז) לא יינתן רישיון ייצור אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון חלוקה, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 30% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(4) מבקש הרישיון הוא בעל רישיון הולכה.

(ח) לא יינתן רישיון חלוקה אם מתקיים אחד מאלה:

(1) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור אשר מחזיק 10% או יותר מהיקף כושר הייצור במשק החשמל;

(2) מבקש הרישיון מחזיק אמצעי שליטה בבעל רישיון ייצור, ולאחר קבלת הרישיון המבוקש יחזיק 10% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל;

(3) אדם יחזיק לאחר קבלת הרישיון המבוקש 25% או יותר מהיקף החלוקה במשק החשמל.

(ט) השרים, בהתייעצות עם הרשות ועם רשות החברות הממשלתיות כמשמעותה בחוק החברות הממשלתיות, התשל"ה-1975 (החוק זה – רשות החברות הממשלתיות), רשאים לקבוע שיעורים שונים מהשיעורים הקבועים בסעיפים קטנים (ז) ו-(ח) אם נוכחו כי הדבר חיוני לקידום מטרת החוק כאמור בסעיף 1 וכן לקבוע הגבלות נוספות על ההגבלות האמורות בסעיף זה למתן רישיונות.

הוראות מיוחדות לעניין חברה ממשלתית

6א.     על חברה ממשלתית שקיבלה רישיון חלוקה, רישיון הספקה ורישיון הולכה, לפי הוראות סעיף 4(ב1)(2), או חברה-בת של חברה כאמור, לא יחולו הוראות סעיף 3(ב)(1)(ב), לא יינתן לה רישיון ייצור, והיא לא תעסוק בפעילות, לרבות בפעולות כמפורט להלן, בין בעבור עצמה ובין בעבור אחר שעוסק או מעוניין לעסוק בפעילות:

(1)  ייצור, לרבות תכנון הנדסי, פעולות תכנון לפי חוק התכנון, הקמה, תפעול, תחזוקה או שחלוף, והכול לגבי יחידות ייצור שמשמשות או צפוי שישמשו את משק החשמל;

(2)  ייעוץ בנוגע לפעולות האמורות בפסקה (1).

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 928 (ה"ח 1244)

הוספת סעיף 6א

תקנות וכללים לענין רשיון

7.    (א)  השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, רשאי לקבוע –

(1)   תנאים למתן רשיון;

(2)   דרכי בחירה בין מבקשי רשיון, לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, אם הוגבל מספרם של אלה, ובבואו לקבוע דרכי בחירה כאמור, ישקול השר בין השאר את תרומת מתן הרישיון לרמת השירותים לציבור, את טובת הצרכנים ואת תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק החשמל;

(3)   נהלים להגשת בקשה לרשיון;

(4)   כללים להפעלת רשיון, החובות שיחולו על בעל הרשיון, לרבות מתן ערבויות וביטוח.

(5)   לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח מערכת ההולכה וההשנאה, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה וההשנאה בידי בעל רישיון לניהול המערכת;

(6)   לענין רישיון לניהול המערכת – הוראות בדבר חובתו של בעל הרישיון לבצע פעולות שיקבע השר, לשם הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל.

          (ב)  תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו, בין היתר, גם בהתחשב בסוג הרשיון, בפעילות, בתקופת תוקפו, במקום או באזור, ולענין ייצור – גם בהספק הייצור.

          (ג)   קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (4), רשאית הרשות, לקבוע כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר ולתקנות שקבע.

          (ד)  לא קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (4), רשאית הרשות לקבוע כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר; ביקשה הרשות לקבוע כללים כאמור, תפנה לשר כדי שיבחן אם ברצונו לקבוע תקנות בעניין; לא השיב השר לפניית הרשות בתוך שישים ימים ממועד פנייתה, רשאית הרשות לקבוע כללים כאמור.

          (ה)  גיבשה הרשות הצעה לתקנות בהתאם לסעיף קטן (א), רשאית היא להעמידם לעיון הציבור לשם התייעצות, ובלבד שתביא את התקנות המוצעות לעיון השר טרם ההתייעצות.

          (ו)   הרשות תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות את הכללים שקבעה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 389 (ה"ח 25)

7. (א) השר, בהתייעצות עם הרשות, רשאי לקבוע –

(1) תנאים למתן רשיון;

(2) דרכי בחירה בין מבקשי רשיון, לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, אם הוגבל מספרם של אלה, בהתאם לשיקול הדעת של השר לפי סעיף 8;

(3) נהלים להגשת בקשה לרשיון;

(4) כללים להפעלת רשיון, החובות שיחולו על בעל הרשיון, לרבות מתן ערבויות וביטוח.

(5) לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח משק החשמל, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, לרבות תכנון רשת החשמל.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו, בין היתר, גם בהתחשב בסוג הרשיון, בפעילות, בתקופת תוקפו, במקום או באזור, ולענין ייצור – גם בהספק הייצור.

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 133 (ה"ח 282)

(5) לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח משק החשמל מערכת ההולכה, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, לרבות תכנון רשת החשמל ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה בידי בעל רישיון לניהול המערכת;

(6) לענין רישיון לניהול המערכת – הוראות בדבר חובתו של בעל הרישיון לבצע פעולות שיקבע השר, לשם הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

תקנות וכללים לענין רשיון

7. (א) השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, רשאי לקבוע –

(1) תנאים למתן רשיון;

(2) דרכי בחירה בין מבקשי רשיון, לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, אם הוגבל מספרם של אלה, בהתאם לשיקול הדעת של השר לפי סעיף 8 ובבואו לקבוע דרכי בחירה כאמור, ישקול השר בין השאר את תרומת מתן הרישיון לרמת השירותים לציבור, את טובת הצרכנים ואת תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק החשמל;

(3) נהלים להגשת בקשה לרשיון;

(4) כללים להפעלת רשיון, החובות שיחולו על בעל הרשיון, לרבות מתן ערבויות וביטוח.

(5) לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח מערכת ההולכה, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה בידי בעל רישיון לניהול המערכת;

(6) לענין רישיון לניהול המערכת – הוראות בדבר חובתו של בעל הרישיון לבצע פעולות שיקבע השר, לשם הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל.

(ב) תקנות לפי סעיף קטן (א) יותקנו, בין היתר, גם בהתחשב בסוג הרשיון, בפעילות, בתקופת תוקפו, במקום או באזור, ולענין ייצור – גם בהספק הייצור.

(ג) קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (4), רשאית הרשות, לקבוע כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר ולתקנות שקבע.

(ד) לא קבע השר תקנות לפי סעיף קטן (א)(1) או (4), רשאית הרשות לקבוע כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר; ביקשה הרשות לקבוע כללים כאמור, תפנה לשר כדי שיבחן אם ברצונו לקבוע תקנות בעניין; לא השיב השר לפניית הרשות בתוך שישים ימים ממועד פנייתה, רשאית הרשות לקבוע כללים כאמור.

(ה) גיבשה הרשות הצעה לתקנות בהתאם לסעיף קטן (א), רשאית היא להעמידם לעיון הציבור לשם התייעצות, ובלבד שתביא את התקנות המוצעות לעיון השר טרם ההתייעצות.

(ו) הרשות תפרסם ברשומות את הכללים שקבעה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 928 (ה"ח 1244)

(א) השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, רשאי לקבוע –

(1) תנאים למתן רשיון;

(2) דרכי בחירה בין מבקשי רשיון, לפעילות מסוימת במקום או באזור מסוים, אם הוגבל מספרם של אלה, ובבואו לקבוע דרכי בחירה כאמור, ישקול השר בין השאר את תרומת מתן הרישיון לרמת השירותים לציבור, את טובת הצרכנים ואת תרומת מתן הרישיון לתחרות במשק החשמל;

(3) נהלים להגשת בקשה לרשיון;

(4) כללים להפעלת רשיון, החובות שיחולו על בעל הרשיון, לרבות מתן ערבויות וביטוח.

(5) לענין רישיון הולכה – אחריות של בעל רישיון ההולכה לפיתוח מערכת ההולכה וההשנאה, בהתאם לתכנית פיתוח כאמור בסעיף 19, ובהתאם לתכנון מערכת ההולכה וההשנאה בידי בעל רישיון לניהול המערכת;

(6) לענין רישיון לניהול המערכת – הוראות בדבר חובתו של בעל הרישיון לבצע פעולות שיקבע השר, לשם הבטחה של רמת הפיתוח הנדרשת במערכת ייצור החשמל.

(ו) הרשות תפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות את הכללים שקבעה לפי סעיפים קטנים (ג) ו-(ד).

שיקולים של הגנת הסביבה ובריאות הציבור

7א.     במסגרת הפעלת סמכויותיו לפי חוק זה ולשם קידום מטרות החוק, מוסמך השר לשקול בין השאר שיקולים של הגנת הסביבה ובריאות הציבור.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

הוספת סעיף 7א

שיקולים למתן רשיון

8.       הרשות בבואה להחליט אם לתת רישיון לפי סעיף 4 או לקבוע בו תנאים, ובבואה להחליט אם לתת אישור לפי סעיפים 11 עד 13, תפעל בהתאם למדיניות הממשלה או למדיניות השר בתחום משק החשמל, ותשקול בין השאר את אלה:

          (1)  (נמחקה);

          (2)  תרומת מתן הרשיון לרמת השירותים לציבור;

          (3)  טובת הצרכנים;

          (4)  תרומת מתן הרשיון לתחרות במשק החשמל.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

8. בבואו להחליט אם לתת רשיון או לקבוע בו תנאים או לתת אישור לפי סעיפים 11 עד 13 ישקול השר, בין היתר, את אלה הרשות בבואה להחליט אם לתת רישיון לפי סעיף 4 או לקבוע בו תנאים, וכן השר בבואו לתת אישור לפי סעיפים 11 עד 13, יפעלו בהתאם למדיניות הממשלה או למדיניות השר בתחום משק החשמל, וישקלו בין השאר את אלה:

(1) מדיניות הממשלה בתחום משק החשמל;

(2) תרומת מתן הרשיון לרמת השירותים לציבור;

(3) טובת הצרכנים;

(4) תרומת מתן הרשיון לתחרות במשק החשמל.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

8. הרשות בבואה להחליט אם לתת רישיון לפי סעיף 4 או לקבוע בו תנאים, וכן השר בבואו ובבואה להחליט אם לתת אישור לפי סעיפים 11 עד 13, יפעלו תפעל בהתאם למדיניות הממשלה או למדיניות השר בתחום משק החשמל, וישקלו ותשקול בין השאר את אלה:

ביטול רשיון התלייתו או שינויו

9.    (א)  הרשות רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן רשאית היא להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרשיון, ובכלל זה חובה לגלות מידע כנדרש לפי סעיף 5(א1)(2) או 5(ח), שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק זה.

          (ב)  הרשות רשאית לפעול כאמור בסעיף קטן (א) גם שלא מאחת הסיבות המנויות בו, מהשיקולים המנויים בסעיף 8.

          (ג)   הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אלא אם כן נתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו.

          (ג1) הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), בנוגע לרישיונות הטעונים אישור של השר כאמור בסעיף 4(ב2), אלא באישור השר; האמור בסעיף קטן זה לא יחול לעניין סמכותה של הרשות לבטל רישיון או להתלותו לפי סעיף קטן (א).

          (ד)  השרים רשאים לקבוע כללים למתן פיצוי בשל פעולות לפי סעיף קטן (ב) ויכול שעל פי כללים כאמור, יהיה שיעור הפיצוי אפס.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

(א) השר רשאי הרשות רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן רשאית היא באישור השר להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצא אם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרשיון, שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק זה.

(ב) השר רשאי הרשות, באישור השר, רשאית לפעול כאמור בסעיף קטן (א) גם שלא מאחת הסיבות המנויות בו, מהשיקולים המנויים בסעיף 8.

(ג) השר לא יעשה הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיו בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אלא אם כן נתן נתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

(א) הרשות רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן רשאית היא באישור השר להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרשיון, שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק זה.

(ב) הרשות, באישור השר, רשאית לפעול כאמור בסעיף קטן (א) גם שלא מאחת הסיבות המנויות בו, מהשיקולים המנויים בסעיף 8.

(ג) הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) אלא אם כן נתנה לבעל הרשיון הזדמנות להשמיע טענותיו.

(ג1) הרשות לא תעשה שימוש בסמכויותיה לפי סעיפים קטנים (א) או (ב), בנוגע לרישיונות הטעונים אישור של השר כאמור בסעיף 4(ב2), אלא באישור השר; האמור בסעיף קטן זה לא יחול לעניין סמכותה של הרשות לבטל רישיון או להתלותו לפי סעיף קטן (א).

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

(א) הרשות רשאית בכל עת לבטל רשיון או להתלותו וכן רשאית היא להוסיף בו תנאים, כללים וחובות או לשנותם, אם מצאה שהופר תנאי מתנאי הרשיון, ובכלל זה חובה לגלות מידע כנדרש לפי סעיף 5(א1)(2) או 5(ח), שנתקיים סייג מן הסייגים לקבלתו או שחדלה להתקיים הכשירות הנדרשת לפי חוק זה.

ביצוע פעולות בידי יושב ראש הרשות

10.  (א)  לא קיים בעל רשיון הוראה לפי חוק זה, או הוראה שברשיון, ויושב ראש הרשות שוכנע כי אי קיום ההוראה מהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש, רשאי הוא לבצע את כל הדרוש לשם מניעת הסכנה האמורה במקום בעל הרשיון או למנות אדם שיופקד על הביצוע (להלן – הממונה), ולגבות מבעל הרשיון את כל ההוצאות שהוציא לשם כך; על גביית ההוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו ההוצאות מס כהגדרתו באותה פקודה.

          (ב)  יושב ראש הרשות לא יפעל כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרש בכתב מבעל הרשיון לבצע את כל הדרוש למניעת הסכנה, תוך זמן שנקבע בהודעה, ובעל הרשיון לא ביצע את הנדרש, ובלבד שבנסיבות הענין היתה שהות למתן הדרישה.

          (ג)   במילוי תפקידיו לפי סעיף זה, יפעל הממונה לפי הוראות יושב ראש הרשות ויהיו לו כל הסמכויות הדרושות לשם כך.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

ביצוע פעולות בידי המנהל יושב ראש הרשות

10. (א) לא קיים בעל רשיון הוראה לפי חוק זה, או הוראה שברשיון, והמנהל ויושב ראש הרשות שוכנע כי אי קיום ההוראה מהווה סכנה ממשית ומיידית לאדם או לרכוש, רשאי הוא לבצע את כל הדרוש לשם מניעת הסכנה האמורה במקום בעל הרשיון או למנות אדם שיופקד על הביצוע (להלן – הממונה), ולגבות מבעל הרשיון את כל ההוצאות שהוציא לשם כך; על גביית ההוצאות כאמור תחול פקודת המסים (גביה), כאילו היו ההוצאות מס כהגדרתו באותה פקודה.

(ב) המנהל יושב ראש הרשות לא יפעל כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שדרש בכתב מבעל הרשיון לבצע את כל הדרוש למניעת הסכנה, תוך זמן שנקבע בהודעה, ובעל הרשיון לא ביצע את הנדרש, ובלבד שבנסיבות הענין היתה שהות למתן הדרישה.

(ג) במילוי תפקידיו לפי סעיף זה, יפעל הממונה לפי הוראות המנהל יושב ראש הרשות ויהיו לו כל הסמכויות הדרושות לשם כך.

הגבלות על העברת רשיון שיעבוד עיקול או שינוי מבנה

11.  (א)  רשיון או כל חלק ממנו אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור הרשות.

          (ב)  הרשות רשאית לקבוע ברשיון, כי נכסים מסוימים של בעל הרשיון, הדרושים לדעת הרשות לביצוע הפעילות לפי הוראות הרשיון, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור הרשות.

          (ג)   ערבויות שהמציא בעל הרשיון, וכספים שנתקבלו ממימושן, אינם ניתנים לעיקול או לשיעבוד.

          (ד)  הרשות רשאית לקבוע ברשיון כי שינוי או ארגון מחדש בבעל רשיון לרבות מיזוג, פיצול, פשרה, הסדר או פירוק מרצון, טעונים אישור הרשות.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

11. (א) רשיון או כל חלק ממנו אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור השר הרשות.

(ב) השר רשאי הרשות רשאית לקבוע ברשיון, כי נכסים מסוימים של בעל הרשיון, הדרושים לדעת השר לדעת הרשות לביצוע הפעילות לפי הוראות הרשיון, אינם ניתנים להעברה, לשיעבוד או לעיקול, במישרין או בעקיפין, אלא באישור השר באישור הרשות.

(ג) ערבויות שהמציא בעל הרשיון, וכספים שנתקבלו ממימושן, אינם ניתנים לעיקול או לשיעבוד.

(ד) השר רשאי הרשות רשאית לקבוע ברשיון כי שינוי או ארגון מחדש בבעל רשיון לרבות מיזוג, פיצול, פשרה, הסדר או פירוק מרצון, טעונים אישור השר אישור הרשות.

העברת שליטה

12.  (א)  לא יעביר ולא ירכוש אדם שליטה בבעל רשיון או זכויות בשותפות שהיא בעל רשיון, במישרין או בעקיפין, אלא באישור הרשות.

          (ב)  הרשות רשאית לאשר העברת שליטה או העברת זכויות בשותפות, ובלבד שנתקיימו במקבל ההעברה התנאים הנדרשים למתן הרשיון לפי חוק זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 84 (ה"ח 951)

12. (א) לא יעביר ולא ירכוש אדם שליטה בבעל רשיון או זכויות בשותפות שהיא בעל רשיון, במישרין או בעקיפין, אלא באישור השר הרשות.

(ב) השר רשאי הרשות רשאית לאשר העברת שליטה או העברת זכויות בשותפות, ובלבד שנתקיימו במקבל ההעברה התנאים הנדרשים למתן הרשיון לפי חוק זה.

החזקת אמצעי שליטה

13.  (א)  בעל רשיון או המחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון, לא ירכוש ולא יחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון נוסף, אלא באישור הרשות.

          (ב)  בנוסף להוראות סעיף 12, לא יהיה אדם מחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון ספק שירות חיוני, אלא באישור הרשות.

          (ג)   החזיק אדם אמצעי שליטה בניגוד להוראות לפי חוק זה או לרישיונות שניתנו לו, לא יופעלו מכוח אמצעי השליטה המוחזקים כאמור, זכויות הצבעה למינוי דירקטורים, זכויות לקבלת דיבידנדים או כל זכות אחרת.

          (ד)  הוראות סעיף זה לא יחולו על המדינה.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 389 (ה"ח 25)

הוספת סעיף קטן 13(ג)

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

(א) בעל רשיון או המחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון, לא ירכוש ולא יחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון נוסף, אלא באישור השר הרשות.

(ב) בנוסף להוראות סעיף 12, לא יהיה אדם מחזיק אמצעי שליטה בבעל רשיון ספק שירות חיוני, אלא באישור השר הרשות.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

(ג) החזיק אדם, למעט המדינה, אמצעי שליטה בניגוד להוראות לפי חוק זה או לרישיונות שניתנו לו, לא יופעלו מכוח אמצעי השליטה המוחזקים כאמור, זכויות הצבעה למינוי דירקטורים, זכויות לקבלת דיבידנדים או כל זכות אחרת.

(ד) הוראות סעיף זה לא יחולו על המדינה.

הגבלות על ספק שירות חיוני

14.  (א)  השר, בהתייעצות עם שר האוצר ובאישור הממשלה, רשאי בכל עת לקבוע בצו כי על בעל רשיון ספק שירות חיוני מסוים או דרך כלל, יחולו ההוראות הבאות, כולן או מקצתן:

(1)   קביעה שלפיה תובטח השליטה בו בידי אזרח ישראלי ותושב ישראל, לרבות קביעת שיעור מרבי של אמצעי שליטה שיוחזקו, במישרין או בעקיפין, בידי מי שאינו אזרח או תושב כאמור;

(2)   דרישה מטעמים של בטחון המדינה, כי נושאי משרה ובעלי תפקידים מסוימים בו כפי שיקבע, כולם או מקצתם, יהיו אזרחי ישראל ותושביה, וכי כולם או מקצתם יהיו בעלי סיווג בטחוני כפי שייקבע.

          (ב)  השר לא יתן צו כאמור בסעיף קטן (א), אלא לאחר שנתן למי שחל עליו הצו הזדמנות להשמיע טענותיו.

פעולות אסורות ואכיפה

15.  (א)  פעולה שנעשתה בניגוד להוראות סעיפים 11 עד 14 או בניגוד להוראות שנקבעו לפיהם – בטלה.

          (ב)  מבלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), אדם אינו רשאי לממש את זכויותיו כתוצאה מפעולה שנעשתה בניגוד להוראות סעיפים 11 עד 14, במישרין או בעקיפין, למעט מכירתן של הזכויות או השתתפות ברווחי תאגיד.

          (ב1) להבטחת אכיפתם של סעיפים 11 עד 13 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאית הרשות לקבוע בכללים שתפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לעניין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל הרישיון, במישרין או בעקיפין.

          (ג)   להבטחת אכיפתם של סעיף 14 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאי השר לקבוע תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לענין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל רישיון ספק שירות חיוני, במישרין או בעקיפין.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

(ב1) להבטחת אכיפתם של סעיפים 11 עד 13 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאית הרשות לקבוע בכללים שתפרסם ברשומות תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לעניין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל הרישיון, במישרין או בעקיפין.

(ג) להבטחת אכיפתם של סעיפים 11 עד סעיף 14 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאי השר לקבוע תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לענין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל הרשיון בעל רישיון ספק שירות חיוני, במישרין או בעקיפין.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

(ב1) להבטחת אכיפתם של סעיפים 11 עד 13 וסעיף זה, וכן לצורכי פיקוח, רשאית הרשות לקבוע בכללים שתפרסם ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות תנאים, הוראות, הגבלות וחובות דיווח, לרבות הוראות לעניין ניהול ורישום מיוחד של המחזיקים בניירות ערך של בעל הרישיון, במישרין או בעקיפין.

אגרות

16.  השרים רשאים לקבוע, דרך כלל או לסוגים, באישור ועדת הכספים של הכנסת, אגרות שעל מבקש רשיון או בעל רשיון, לשלם.

פרק ג' – בעל רשיון ספק שירות חיוני

חובות בעל רשיון ספק שירות חיוני

17.  (א)  בעל רשיון ספק שירות חיוני –

(1)   יתן שירות לכלל הציבור בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות וביעילות, והכל לפי תנאי רשיונו ולפי כל דין;

(2)   ירכוש חשמל מבעלי רישיון ייצור, מבעלי רישיון אגירה או ממי שמייצרים או מבצעים אגירה של חשמל הפטורים מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) או (ב), כולם או חלקם, ויתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל בהתאם לתנאי רשיונו ולפי כל דין;

(3)   יתן שירותי גיבוי לבעל רשיון ייצור עצמי, לפי בקשתו, הכל בהתאם לתנאי רשיונו ולפי כל דין;

(4)   יפעל להבטחת מתן מלוא שירותיו במשך כל תקופת רשיונו, לרבות מתן שירותים לפי תכנית הפיתוח שאושרה לפי סעיף 19, תוך עשיית כל הפעולות הדרושות למתן השירותים כאמור.

          (ב)  בעל רשיון ספק שירות חיוני יערוך דו"חות כספיים כפי שקבעו השרים, בהתייעצות עם שר המשפטים לענין מידת הפירוט בהם, העקרונות החשבונאיים לעריכתם, ההצהרות והביאורים שיצורפו אליהם.

          (ג)   בעל רשיון ספק שירות חיוני יגבה תשלומים בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

          (ג1) בעל רישיון ספק שירות חיוני ישלם תשלומים לבעל רישיון או לצרכן, והכל בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

          (ד)  הרשות תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רשיון ספק שירות חיוני שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי חוק זה, להפסיקם, לעכבם או להגבילם, אם לא שולמו לבעל הרשיון התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות או לביצוע הרכישה כדין.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 389 (ה"ח 25)

(ג1) בעל רישיון הולכה ישלם תשלומים לבעל רישיון אחר בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

(ד) השר רשאי לקבוע כללים, תנאים ומקרים שבהם הרשות תקבע אמות מידה שלפיהן יהיה רשאי בעל רשיון ספק שירות חיוני שלא לתת את השירות או שלא לבצע את הרכישה שבהם הוא חייב לפי חוק זה, להפסיקם, לעכבם או להגבילם, אם לא שולמו לבעל הרשיון התשלומים בעדם לפי כל דין או לא נתקיימו התנאים למתן השירות או לביצוע הרכישה כדין.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

(ג1) בעל רישיון הולכה ישלם תשלומים לבעל רישיון אחר בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

מיום 4.3.2007

תיקון מס' 5

ס"ח תשס"ז מס' 2085 מיום 1.3.2007 עמ' 133 (ה"ח 282)

(א) בעל רשיון ספק שירות חיוני –

(1) יתן שירות לכלל הציבור באמינות וביעילות בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות וביעילות, והכל לפי תנאי רשיונו ולפי כל דין;

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

(ג1) בעל רישיון הולכה ספק שירות חיוני ישלם תשלומים לבעל רישיון או לצרכן, והכל בהתאם לתעריפים שקבעה הרשות.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

(א) בעל רשיון ספק שירות חיוני –

(1) יתן שירות לכלל הציבור בלא הפליה, בהתאם לאמות המידה שקבעה הרשות, באמינות וביעילות, והכל לפי תנאי רשיונו ולפי כל דין;

(2) ירכוש חשמל מיצרן חשמל פרטי מבעלי רישיון ייצור, מבעלי רישיון אגירה או ממי שמייצרים או מבצעים אגירה של חשמל הפטורים מחובת רישיון לפי סעיף 3(ב)(1)(א) או (ב), כולם או חלקם, ויתן שירותי תשתית ושירותי גיבוי, הכל בהתאם לתנאי רשיונו ולפי כל דין;

ביטול רישיון ספק שירות חיוני בשל  אי ביצוע תשלום

17א.  נוכחה הרשות כי בעל רישיון ספק שירות חיוני לא ביצע תשלום המגיע ממנו לבעל רישיון אחר, תבטל הרשות את רישיונו של אותו בעל רישיון ספק שירות חיוני, לאחר שהתרתה בו; בסעיף זה, "תשלום" – תשלום הנדרש מבעל רישיון ספק שירות חיוני לפי חוק זה או לפי תנאי רישיונו.

מיום 15.7.2009

תיקון מס' 9

ס"ח תשס"ט מס' 2203 מיום 23.7.2009 עמ' 198 (ה"ח 436)

הוספת סעיף 17א

תחולת החוק על פעולות ספק שירות חיוני

18.  (א)  הוראות חוק זה, לענין בעל רשיון ספק שירות חיוני, יחולו עליו בין אם הוא בעל רשיון לפעילות נוספת לפי חוק זה ובין אם לאו, והן יחולו גם על כל הפעילויות הנוספות כאמור, שלגביהן הוא בעל רשיון.

          (ב)  השר רשאי, בהתאם למצב העובדתי במשק החשמל, לקבוע מעת לעת, כי בעל רשיון או רשיונות ייצור מרכז בידיו חלק מהותי מהייצור במשק החשמל, ומשקבע כאמור יחולו עליו הוראות חוק זה לענין בעל רשיון ספק שירות חיוני.

          (ג)   על יצרן חשמל ועל בעל רשיון שבידיו שליטה, במישרין או בעקיפין, ביצרן חשמל, יחולו הוראות חוק זה לענין בעל רשיון ספק שירות חיוני, למעט הוראות סעיף 17(א)(2).

תכנית פיתוח

19.    (א)  השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר רשאי לדרוש מבעל רישיון לניהול המערכת ומבעל רישיון חלוקה להגיש לאישורו, באופן ובמועד שיידרש, תכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר את התכנית, לא יפעל בעל רשיון ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה, לרבות שינויים שאושרו בה כאמור בסעיף קטן (א4), ולחובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17.

          (א1) בעל רישיון לניהול מערכת יכלול בתכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה שהוא מגיש לפי סעיף קטן (א), לוחות זמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית.

          (א2) לפני הגשת תכנית פיתוח למערכת ההולכה וההשנאה לאישור לפי סעיף קטן (א), יתייעץ בעל רישיון לניהול המערכת עם בעל רישיון הולכה בנוגע ללוחות הזמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית ולחלופות לפעולות אלה; התגלעו חילוקי דעות בין בעלי הרישיונות האמורים לגבי ההיתכנות לביצוע הפעולות, ובכלל זה ההיתכנות לביצוען בלוחות הזמנים כאמור (בסעיף קטן זה – מחלוקת) –

(1)   יגיש בעל רישיון לניהול המערכת לשר, נוסף על תכנית הפיתוח כאמור שערך, גם את עמדת בעל רישיון ההולכה במחלוקת;

(2)   יציין השר, בפנייתו לרשות ולשר האוצר לפי סעיף קטן (א), את המחלוקת, ויעביר להם את העמדות כפי שהוגשו לו.

          (א3) בעל רישיון חלוקה יערוך את תכנית הפיתוח לרשת החשמל המשמשת לחלוקה שהוא מגיש לפי סעיף קטן (א) בהתאם להנחיות בעל רישיון לניהול המערכת לעניין נקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה.

          (א4) תכנית פיתוח שאושרה כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתכלול הוראות לעניין אישור שינויים בתכנית, ובכלל זה הגורם המוסמך לאשרם.

          (ב)  לא הגיש בעל רישיון לניהול מערכת או בעל רישיון חלוקה תכנית פיתוח לפי הוראות סעיפים קטנים (א) עד (א3), לפי העניין, רשאי השר, בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר לקבוע לו תכנית פיתוח; קבע השר תכנית פיתוח כאמור, יהיה על בעל רישיון ספק שירות חיוני לפעול לפיה ולפי החובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17; לפני שהשר יקבע תכנית פיתוח לרשת חשמל המשמשת לחלוקה לפי הוראות סעיף קטן זה, הוא ישמע את עמדתו של בעל רישיון לניהול המערכת לעניין נקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה, ויחולו לעניין אישור שינויים בתכנית כאמור בסעיף קטן זה הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א4).

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 390 (ה"ח 25)

19. (א) השר בהתייעצות עם הרשות רשאי לדרוש מבעל רשיון ספק שירות חיוני להגיש לאישורו, באופן ובמועד שיידרש, תכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות את התכנית, לא יפעל בעל רשיון ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה.

(ב) לא הגיש בעל רשיון ספק שירות חיוני תכנית פיתוח לפי סעיף קטן (א), רשאי השר בהתייעצות עם הרשות לקבוע לו תכנית פיתוח ויהא על בעל הרשיון לפעול לפיה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

19. (א) השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר רשאי לדרוש מבעל רשיון ספק שירות חיוני להגיש לאישורו, באופן ובמועד שיידרש, תכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר את התכנית, לא יפעל בעל רשיון ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה.

(ב) לא הגיש בעל רשיון ספק שירות חיוני תכנית פיתוח לפי סעיף קטן (א), רשאי השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר לקבוע לו תכנית פיתוח ויהא על בעל הרשיון לפעול לפיה.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 929 (ה"ח 1244)

19. (א) השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר רשאי לדרוש מבעל רשיון ספק שירות חיוני מבעל רישיון לניהול המערכת ומבעל רישיון חלוקה להגיש לאישורו, באופן ובמועד שיידרש, תכנית פיתוח, שלמה או בחלקים, לצורך פעילויותיו לפי הוראות הרשיון; אישר השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר את התכנית, לא יפעל בעל רשיון ספק שירות חיוני אלא בהתאם לתכנית שאושרה, לרבות שינויים שאושרו בה כאמור בסעיף קטן (א4), ולחובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17.

(א1) בעל רישיון לניהול מערכת יכלול בתכנית הפיתוח למערכת ההולכה וההשנאה שהוא מגיש לפי סעיף קטן (א), לוחות זמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית.

(א2) לפני הגשת תכנית פיתוח למערכת ההולכה וההשנאה לאישור לפי סעיף קטן (א), יתייעץ בעל רישיון לניהול המערכת עם בעל רישיון הולכה בנוגע ללוחות הזמנים לביצוע הפעולות הכלולות בתכנית ולחלופות לפעולות אלה; התגלעו חילוקי דעות בין בעלי הרישיונות האמורים לגבי ההיתכנות לביצוע הפעולות, ובכלל זה ההיתכנות לביצוען בלוחות הזמנים כאמור (בסעיף קטן זה – מחלוקת) –

(1) יגיש בעל רישיון לניהול המערכת לשר, נוסף על תכנית הפיתוח כאמור שערך, גם את עמדת בעל רישיון ההולכה במחלוקת;

(2) יציין השר, בפנייתו לרשות ולשר האוצר לפי סעיף קטן (א), את המחלוקת, ויעביר להם את העמדות כפי שהוגשו לו.

(א3) בעל רישיון חלוקה יערוך את תכנית הפיתוח לרשת החשמל המשמשת לחלוקה שהוא מגיש לפי סעיף קטן (א) בהתאם להנחיות בעל רישיון לניהול המערכת לעניין נקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה.

(א4) תכנית פיתוח שאושרה כאמור בסעיף קטן (א) יכול שתכלול הוראות לעניין אישור שינויים בתכנית, ובכלל זה הגורם המוסמך לאשרם.

(ב) לא הגיש בעל רשיון ספק שירות חיוני תכנית פיתוח לפי סעיף קטן (א), רשאי השר בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר לקבוע לו תכנית פיתוח ויהא על בעל הרשיון לפעול לפיה.

(ב) לא הגיש בעל רישיון לניהול מערכת או בעל רישיון חלוקה תכנית פיתוח לפי הוראות סעיפים קטנים (א) עד (א3), לפי העניין, רשאי השר, בהתייעצות עם הרשות ובהסכמת שר האוצר לקבוע לו תכנית פיתוח; קבע השר תכנית פיתוח כאמור, יהיה על בעל רישיון ספק שירות חיוני לפעול לפיה ולפי החובות החלות עליו לפי כל דין ובכלל זה לפי הוראות סעיף 17; לפני שהשר יקבע תכנית פיתוח לרשת חשמל המשמשת לחלוקה לפי הוראות סעיף קטן זה, הוא ישמע את עמדתו של בעל רישיון לניהול המערכת לעניין נקודות החיבור והשפעות הגומלין בין מערכת ההולכה למערכת החלוקה, ויחולו לעניין אישור שינויים בתכנית כאמור בסעיף קטן זה הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(א4).

עסקאות בעל רשיון ספק חיוני או שירות לאחר

20.  (א)  (בוטל).

          (ב)  עסקאות עם בעל רשיון ספק שירות חיוני כאמור בסעיף 17(א)(2) ו-(3), ייערכו בהתאם לכללים שקבעה הרשות ושיפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות. בכללים כאמור ייקבעו המקרים שבהם תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לענין עסקה מסוימת.

          (ג)   בעל רשיון ייצור עצמי רשאי למכור חשמל, כפי שיוסכם בין הצדדים, בהתקיים אחד מאלה:

(1)   המכירה היא לבעל רשיון ספק שירות חיוני;

(2)   המכירה היא לתאגיד הנמנה עם תשלובת חברות שעמה נמנה בעל הרשיון ולשם כך אין צורך להוליך חשמל דרך מקרקעין שאין בהם זכויות למי שאינו נמנה עם אותה תשלובת;

לענין זה "תשלובת" – כמשמעותה בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968.

מיום 1.6.2003

תיקון מס' 2

ס"ח תשס"ג מס' 1892 מיום 1.6.2003 עמ' 390 (ה"ח 25)

(ב) עסקאות עם בעל רשיון ספק שירות חיוני כאמור בסעיף 17(א)(2) ו-(3) ובסעיף קטן (א), ייערכו בהתאם לכללים שקבע השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, ובהם עקרונות לקביעת כמויות חשמל, מועדי רכישה ומועדי שינויים, לפי הענין. בכללים כאמור ייקבעו המקרים שבהם תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לענין עסקה מסוימת.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

(א) על פי בקשתו של יצרן חשמל פרטי, יקבע השר תקבע הרשות ברשיונו כי הוא רשאי למכור חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני או למוכרו לאחר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

(ב) עסקאות עם בעל רשיון ספק שירות חיוני כאמור בסעיף 17(א)(2) ו-(3) ובסעיף קטן (א), ייערכו בהתאם לכללים שקבע השר, בהתייעצות עם הרשות או לפי הצעתה, ובהם עקרונות לקביעת כמויות חשמל, מועדי רכישה ומועדי שינויים, לפי הענין שקבעה הרשות ושיפורסמו ברשומות. בכללים כאמור ייקבעו המקרים שבהם תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לענין עסקה מסוימת.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

(א) על פי בקשתו של יצרן חשמל פרטי, תקבע הרשות ברשיונו כי הוא רשאי למכור חשמל לבעל רשיון ספק שירות חיוני או למוכרו לאחר.

(ב) עסקאות עם בעל רשיון ספק שירות חיוני כאמור בסעיף 17(א)(2) ו-(3) ובסעיף קטן (א), ייערכו בהתאם לכללים שקבעה הרשות ושיפורסמו ברשומות ובאתר האינטרנט של הרשות. בכללים כאמור ייקבעו המקרים שבהם תהיה הרשות רשאית לתת הוראות אחרות לענין עסקה מסוימת.

פרק ד' – רשות החשמל

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

פרק ד' – הרשות לשירותים ציבוריים – חשמל רשות החשמל

סימן א' – הרכב הרשות, סמכויותיה ותפקידיה

הקמת הרשות

21.    מוקמת בזה רשות החשמל במשרד שתפעל בהתאם למטרותיו של חוק זה ובהתאם למדיניות השר ולמדיניות הממשלה בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין, בתחום משק החשמל, תיישם את מדיניותם בהתאם להוראות חוק זה וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ותמלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק זה ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

21. מוקמת בזה רשות לשירותים ציבוריים – חשמל שתפעל בהתאם למטרותיו של חוק זה ובהתאם למדיניות הממשלה, למדיניות השר או למדיניות השרים בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין, בתחום משק החשמל, וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ותמלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק זה ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

21. מוקמת בזה רשות לשירותים ציבוריים – חשמל רשות החשמל במשרד שתפעל בהתאם למטרותיו של חוק זה ובהתאם למדיניות הממשלה, למדיניות השר או למדיניות השרים למדיניות השר ולמדיניות הממשלה בהתאם לסמכויותיהם לפי כל דין, בתחום משק החשמל, תיישם את מדיניותם בהתאם להוראות חוק זה וכן תפקח על מילוי ההוראות לפי חוק זה ולפי הרישיונות ותמלא את התפקידים שנקבעו לה בחוק זה ושהוטלו עליה לפי כל דין אחר.

ייעוץ טרם קביעת מדיניות

21א.  (א)  הרשות תהיה הגורם המקצועי במשרד בתחום משק החשמל, המסייע לשר בגיבוש מדיניותו כאמור בסעיף 57א.

          (ב)  בגיבוש עקרונות המדיניות יתייעץ השר עם הרשות כגורם המקצועי במשרד בתחום משק החשמל, לרבות בעניין עלויות הנובעות מיישום המדיניות; עמדת הרשות תפורסם באתר האינטרנט שלה, לאחר שעקרונות המדיניות פורסמו באתר האינרטנט של המשרד בהתאם להוראות סעיף 57א(ב).

          (ג)   הרשות תייעץ לממשלה בקביעת מדיניות בתחום משק החשמל, אם התבקשה לכך על ידי השר.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

הוספת סעיף 21א

מינוי הרשות והרכבה

22.    (א)  הרשות תהיה מורכבת מחמישה חברים; חברי הרשות יהיו אזרחי ישראל ותושביה.

          (ב)  הרכב הרשות הוא:

(1)   יושב ראש הרשות, שתמנה הממשלה לפי הצעת השר בהתייעצות עם שר האוצר;

(2)   המנהל הכללי של המשרד שיכהן מתוקף תפקידו, או נציג השר שתמנה הממשלה לפי הצעת השר מקרב עובדי משרדו;

(3)   הממונה על התקציבים במשרד האוצר שיכהן מתוקף תפקידו, או נציג שר האוצר שתמנה הממשלה לפי הצעת שר האוצר מקרב עובדי משרדו;

(4)   נציג מקרב הציבור שתמנה הממשלה לפי הצעת השר, שהוא בעל תואר אקדמי באחד ממקצועות אלה: כלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, הנדסה או מקצוע אחר בתחום משק החשמל, ולו ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתחומים האמורים;

(5)   נציג מקרב הציבור שתמנה הממשלה לפי הצעת שר האוצר, שהוא בעל תואר אקדמי באחד ממקצועות אלה: כלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, הנדסה או מקצוע אחר בתחום משק החשמל, ולו נייסון מצטבר של חמש שנים לפחות בתחומים האמורים.

          (ג)   חברי הרשות כאמור בסעיף קטן (ב)(2) עד (5) ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור ולמנותם, ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

          (ד)  הודעה על מינוי חברי הרשות תפורסם ברשומות.

          (ה)  לישיבות הרשות יוזמן משקיף מקרב עובדי המשרד להגנת הסביבה, שתמנה הממשלה לפי הצעת השר להגנת הסביבה, ויחולו עליו הוראות סעיפים קטנים (ג) ו-(ד), וסעיפים 23 ו-29, בשינויים המחויבים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 85 (ה"ח 951)

החלפת סעיף 22

הנוסח הקודם:

מינוי הרשות והרכבה

22. (א) הרשות תהיה מורכבת מחמישה חברים שמינתה הממשלה, לפי הצעת השרים; חברי הרשות יהיו אזרחי ישראל ותושביה.

(ב) הממשלה, לפי הצעת השרים, תמנה יושב ראש לרשות, כאמור בסימן ב' לפרק זה.

(ג) הרכב הרשות הוא –

(1) יושב ראש הרשות;

(2) שני נציגי ממשלה ובהם נציג השר מקרב עובדי משרדו ונציג שר האוצר מקרב עובדי משרדו;

(3) שני נציגים מקרב הציבור, שהם בעלי תואר אקדמי באחד המקצועות הבאים: כלכלה, ראיית חשבון, מינהל עסקים, הנדסה או מקצוע אחר בתחום משק החשמל, ולהם גם נסיון מצטבר של חמש שנים לפחות בתחומים האמורים.

(ד) חברי הרשות לפי סעיף קטן (ג)(2) ו-(3) ימונו לתקופה של שלוש שנים וניתן לחזור ולמנותם, ובלבד שלא יכהנו יותר משתי תקופות כהונה רצופות.

(ה) הודעה על מינוי חברי הרשות תפורסם ברשומות.

חובת גילוי ואיסור התקשרות

23.  (א)  לא יתמנה ולא יכהן כחבר הרשות מי שעלול להימצא, במישרין או בעקיפין, במצב של ניגוד ענינים בין תפקידו כחבר הרשות לבין ענין אחר שלו או של בן משפחתו או של תאגיד שהוא או בן משפחתו הינם בעלי ענין בהם.

          (ב)  חבר רשות שעשוי להיות לו ענין, במישרין או בעקיפין, בנושא העומד לדיון ברשות, יודיע על כך בכתב ליושב ראש הרשות, מיד לאחר שנודע לו כי הנושא האמור עומד לדיון, ולא יהיה נוכח בדיוני הרשות באותו נושא.

ישיבות הרשות

24.  ישיבות הרשות יתקיימו לפחות אחת לחודש; הרשות תקיים ישיבה מיוחדת אם דרשו זאת לפחות שניים מחבריה; הישיבה תתקיים תוך שבעה ימים מיום הדרישה, זולת אם בנסיבות הענין נדרש לקיימה תוך זמן קצר יותר; בישיבה תדון הרשות בנושאים המפורטים בדרישה.

סדרי עבודת הרשות

25.  (א)  המנין החוקי בישיבת הרשות הוא רוב חבריה.

          (ב)  החלטות הרשות יתקבלו ברוב דעות של החברים הנוכחים המצביעים באותה ישיבה, ובמקרה של קולות שקולים יהיה ליושב ראש הרשות קול נוסף.

          (ג)   הרשות תקבע לעצמה את דרכי עבודתה ונוהלי דיוניה, ככל שאלה לא נקבעו בחוק זה או על פיו.

          (ד)  (1)   סבר השר כי החלטה שקיבלה הרשות אינה תואמת את מדיניותו או את מדיניות הממשלה בתחום משק החשמל, או את מטרות החוק, רשאי הוא, בתוך 30 ימים מהמועד שבו הביאה הרשות את ההחלטה לידיעתו, להצביע לפני הרשות על ההיבטים שבהם חרגה ההחלטה לדעתו מהמדיניות כאמור או ממטרות החוק, ולהורות לרשות על קיום דיון נוסף בעניין;

(2)   הורה השר כאמור בפסקה (1), תושהה החלטת הרשות עד לעריכת דיון נוסף בנושא, לשם בחינת ההתאמות, אם הן נדרשות לדעת הרשות; דיון נוסף כאמור יתקיים בתוך חודשיים מהמועד שבו הורה השר לרשות לקיימו; מצאה הרשות שהחלטתה תואמת את המדיניות כאמור או את מטרות החוק, ואין צורך בשינויה, תפרט את נימוקי החלטתה והשהיית ההחלטה תבוטל;

(3)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על החלטות הרשות בעניין תעריפים, שלגביהן יישמר שיקול דעתה המקצועי הבלעדי כאמור בסעיף 30(1) ועל החלטות הרשות בדיון נוסף כאמור בסעיף קטן זה.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 86 (ה"ח 951)

הוספת סעיף קטן 25(ד)

תוקף

26.  קיום הרשות, סמכויותיה ותוקף החלטותיה, לא ייפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר הרשות.

הוצאות וגמול

27.  חברי הרשות מקרב הציבור יקבלו גמול והחזר הוצאות בעד שירותם ברשות בהתאם לתקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור מקרב הציבור בחברות ממשלתיות), תשנ"ד-1994, ולשם כך תיחשב הרשות לחברה בסיווג הגבוה ביותר.

החלת דינים על הרשות

28.  חברי הרשות, שאינם עובדי המדינה, דינם כדין עובדי המדינה לענין חיקוקים אלה:

(1)  חוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969;

(2)  חוק שירות המדינה (סיוג פעילות מפלגתית ומגבית כספים), תשי"ט-1959;

(3)  חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979;

(4)  חוק העונשין, תשל"ז-1977 – ההוראות הנוגעות לעובדי הציבור;

(5)  פקודת הראיות [נוסח חדש], תשל"א-1971;

(6)  פקודת הנזיקין [נוסח חדש];

(7)  חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969.

פקיעת כהונה

29.  (א)  חבר הרשות יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, אם נתקיים אחד מאלה:

(1)   התפטר במסירת כתב התפטרות לממשלה;

(2)   נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, והממשלה, על פי הצעת השר שלפי הצעתו נתמנה אותו חבר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב;

(3)   הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(4)   אם נתמנה כחבר מקרב הציבור – נתמנה עובד מדינה, ואם נתמנה כעובד המשרד או משרד האוצר – חדל להיות עובד המשרד או משרד האוצר בהתאמה;

(5)   אם הממשלה קבעה, לפי הצעת השרים ועל דעת הרשות, כי אינו ממלא את תפקידו כראוי.

          (ב)  נעדר חבר הרשות, ללא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של הרשות או מחמש ישיבות בשנה אחת, רשאית הממשלה, על פי הצעת השר שלפי הצעתו נתמנה אותו חבר, לבטל את מינויו.

          (ג)   הוגש כתב אישום נגד חבר הרשות בעבירה שיש עמה, לדעת היועץ המשפטי לממשלה, קלון, רשאית הממשלה, על פי הצעת השרים, להשעות את החבר מכהונתו עד למתן פסק-דין סופי בענינו.

          (ד)  לא יושעה חבר רשות לפי סעיף קטן (ג), אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות להביא בפני השרים את טענותיו לענין ההשעיה, תוך תקופה שיקבעו השרים.

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 86 (ה"ח 951)

(א) חבר הרשות יחדל לכהן בה לפני תום תקופת כהונתו, אם נתקיים אחד מאלה:

(1) התפטר במסירת כתב התפטרות לממשלה;

(2) נבצר ממנו דרך קבע למלא תפקידו, והממשלה, על פי הצעת השרים השר שלפי הצעתו נתמנה אותו חבר, העבירה אותו מכהונתו בהודעה בכתב;

(3) הורשע בעבירה שלדעת היועץ המשפטי לממשלה יש עמה קלון;

(4) אם נתמנה כחבר מקרב הציבור – נתמנה עובד מדינה, ואם נתמנה כעובד מדינה – חדל להיות עובד מדינה ואם נתמנה כעובד המשרד או משרד האוצר – חדל להיות עובד המשרד או משרד האוצר בהתאמה;

(5) אם הממשלה קבעה, לפי הצעת השרים ועל דעת הרשות, כי אינו ממלא את תפקידו כראוי.

(ב) נעדר חבר הרשות, ללא סיבה מוצדקת, משלוש ישיבות רצופות של הרשות או מחמש ישיבות בשנה אחת, רשאית הממשלה, על פי הצעת השרים השר שלפי הצעתו נתמנה אותו חבר, לבטל את מינויו.

תפקידי הרשות

30.  ואלה תפקידי הרשות:

(1)  קביעת תעריפים ודרכי עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כך, לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם להוראות סעיפים 31 ו-32;

(2)  קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רשיון ספק שירות חיוני לצרכן, לבעל רישיון הספקה, ליצרן חשמל, ליצרן חשמל פרטי, לבעל רישיון אגירה או לבעל רישיון ספק שירות חיוני אחר (להלן – אמות מידה) ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה;

(3)  מתן רישיונות ופיקוח על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות וכן, ככל שלא קבע השר תקנות לפי פסקאות (1) או (4) של סעיף 7(א) – קביעת כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר;

(3א) קביעת אמות מידה לעניין המקרקעין שייחשבו לחטיבת קרקע, ולעניין הגורם שייחשב לצרכן בחטיבת קרקע אם יש יותר מגורם אחד שיכול להיחשב לצרכן כאמור;

(4)  קביעת כללים לעריכת עסקאות בין בעל רישיון ספק שירות חיוני לבין בעל רישיון;

(5)  פיקוח על מילוי הוראות לפי חוק זה על ידי בעל רישיון ואכיפתן.

מיום 1.1.2005

תיקון מס' 3

ס"ח תשס"ה מס' 1997 מיום 11.4.2005 עמ' 379 (ה"ח 143)

הוספת פסקה 30(3)

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

(1) קביעת תעריפים ודרכי עדכונם וביצוע בקרת עלויות לשם כך, לפי שיקול דעתה המקצועי הבלעדי ובהתאם להוראות סעיפים 31 ו-32;

(2) קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רשיון ספק שירות חיוני לצרכן, לבעל רישיון הספקה, ליצרן חשמל, ליצרן חשמל פרטי או לבעל רישיון ספק שירות חיוני אחר (להלן – אמות מידה) ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה;

(3) מתן רישיונות ופיקוח על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות וכן, ככל שלא קבע השר תקנות לפי פסקאות (1) או (4) של סעיף 7(א) – קביעת כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר;

(4) קביעת כללים לעריכת עסקאות בין בעל רישיון ספק שירות חיוני לבין בעל רישיון;

(5) פיקוח על מילוי הוראות לפי חוק זה על ידי בעל רישיון ואכיפתן.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

(2) קביעת אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן בעל רשיון ספק שירות חיוני לצרכן, לבעל רישיון הספקה, ליצרן חשמל, ליצרן חשמל פרטי, לבעל רישיון אגירה או לבעל רישיון ספק שירות חיוני אחר (להלן – אמות מידה) ופיקוח על מילוי חובותיו על פי אמות המידה;

(3) מתן רישיונות ופיקוח על מילוי תנאים שנקבעו ברישיונות וכן, ככל שלא קבע השר תקנות לפי פסקאות (1) או (4) של סעיף 7(א) – קביעת כללים בעניינים המנויים בפסקאות האמורות, בכפוף למדיניות השר;

(3א) קביעת אמות מידה לעניין המקרקעין שייחשבו לחטיבת קרקע, ולעניין הגורם שייחשב לצרכן בחטיבת קרקע אם יש יותר מגורם אחד שיכול להיחשב לצרכן כאמור;

קביעת תעריפים

31.  (א)  הרשות תקבע את התעריפים על בסיס עקרון העלות בהתחשב, בין היתר, בסוג השירותים וברמתם; כל מחיר ישקף את עלות השירות המסוים, בלא שתהיה הפחתת מחיר אחד על חשבון העלאתו של מחיר אחר; נקבעה בתקציב המדינה תמיכה לצורך הפחתת מחיר שירות, יופחת סכום התמיכה מן העלות של אותו שירות.

          (ב)  לצורך קביעת התעריפים, תבצע הרשות פעולות של בקרת העלויות של בעל רשיון ספק שירות חיוני; הרשות רשאית שלא להביא בחשבון, לענין קביעת תעריפים, הוצאות, כולן או חלקן, אשר לדעתה אינן דרושות למילוי חובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני; ביישום עקרון העלות לצורך קביעת התעריפים, תכיר הרשות בעלויות הנובעות מכל אלה:

(1)   עקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 57א;

(2)   הוראות השר לעניין הפעלת משק החשמל בשעת חירום שניתנו לפי סעיף 58(ב);

(3)   הוראות השר לעניין הפעלת משק הגז בשעת חירום שניתנו לפי סעיף 91(ב) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(4)   הוראות השר שעניינן מענה לצרכים הנובעים ממצב חירום, הנדרשות לביצוע בזמן חירום, שניתנו בכתב לבעל רישיון ספק שירות חיוני בזמן חירום, לפי כל דין או בהתאם לתנאי רישיונו; השר יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד, בהקדם האפשרי, למעט הוראות שאין לפרסמן מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה.

          (ג)   לענין העלות כאמור בסעיף קטן (א), תביא הרשות בחשבון שיעור תשואה נאות על ההון, בהתחשב בזכויותיו ובחובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני.

          (ד)  על אף האמור בסעיף קטן (א), בקביעת התעריפים המשולמים על ידי כלל הצרכנים תביא הרשות בחשבון את העלויות שלא הובאו בחשבון כתוצאה מהתשלומים המופחתים לפי סעיף 31א.

מיום 27.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2089 מיום 27.3.2007 עמ' 153 (ה"ח 135)

הוספת סעיף קטן 31(ד)

מיום 1.1.2016

תיקון מס' 13

ס"ח תשע"ו מס' 2510 מיום 30.11.2015 עמ' 87 (ה"ח 951)

(ב) לצורך קביעת התעריפים, תבצע הרשות פעולות של בקרת העלויות של בעל רשיון ספק שירות חיוני; הרשות רשאית שלא להביא בחשבון, לענין קביעת תעריפים, הוצאות, כולן או חלקן, אשר לדעתה אינן דרושות למילוי חובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני; ביישום עקרון העלות לצורך קביעת התעריפים, תכיר הרשות בעלויות הנובעות מעקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 57א.

מיום 26.7.2018

תיקון מס' 16

ס"ח תשע"ח מס' 2747 מיום 26.7.2018 עמ' 930 (ה"ח 1244)

(ב) לצורך קביעת התעריפים, תבצע הרשות פעולות של בקרת העלויות של בעל רשיון ספק שירות חיוני; הרשות רשאית שלא להביא בחשבון, לענין קביעת תעריפים, הוצאות, כולן או חלקן, אשר לדעתה אינן דרושות למילוי חובותיו של בעל רשיון ספק שירות חיוני; ביישום עקרון העלות לצורך קביעת התעריפים, תכיר הרשות בעלויות הנובעות מעקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 57א. בעלויות הנובעות מכל אלה:

(1) עקרונות המדיניות שקבע השר כאמור בסעיף 57א;

(2) הוראות השר לעניין הפעלת משק החשמל בשעת חירום שניתנו לפי סעיף 58(ב);

(3) הוראות השר לעניין הפעלת משק הגז בשעת חירום שניתנו לפי סעיף 91(ב) לחוק משק הגז הטבעי, התשס"ב-2002;

(4) הוראות השר שעניינן מענה לצרכים הנובעים ממצב חירום, הנדרשות לביצוע בזמן חירום, שניתנו בכתב לבעל רישיון ספק שירות חיוני בזמן חירום, לפי כל דין או בהתאם לתנאי רישיונו; השר יפרסם הוראות כאמור באתר האינטרנט של המשרד, בהקדם האפשרי, למעט הוראות שאין לפרסמן מטעמים של ביטחון המדינה או יחסי החוץ שלה.

תשלומים מופחתים

31א.  (א)  צרכן הזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980, ישלם תשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שצרך מדי חודש בשימוש ביתי בלבד; בסעיף זה, "תעריף ביתי" – התעריף לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת לבתים המשמשים למגורים בלבד.

          (ב)  (1)   השר, בהתייעצות עם שר הרווחה ובהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות, שמי שנמנה עמן ישלם תשלום מופחת, בשיעור שיקבע מהתעריף הביתי, כמות החשמל שבעדה יהיה זכאי לתשלום מופחת, וכן שיעורי הנחה וכמויות שונים לקבוצות אוכלוסיה, ולשם כך רשאי הוא להביא בחשבון את מספר הנפשות המתגוררות בבית הצרכן ואזור המגורים, את הכנסותיהן, גילן ומצבן הרפואי, והכל ביחס לצריכת החשמל הממוצעת של צרכנים שבביתם אותו מספר נפשות.

(2)   זכאות לתשלומים מופחתים לפי סעיף קטן זה תיקבע כך, שסך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת חשמל לפי סעיף זה לא יעלה על סכום השווה ל-1.5% מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל.

          (ג)   השר, בהתייעצות עם שר הרווחה, יקבע הוראות בדבר דרכים להוכחת הזכאות לתשלום מופחת בהתאם להוראות סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין אופן מסירת מידע לשם הוכחת זכאות כאמור.

          (ד)  (פקע).

מיום 27.6.2007

תיקון מס' 6

ס"ח תשס"ז מס' 2089 מיום 27.3.2007 עמ' 153 (ה"ח 135)

הוספת סעיף 31א

מיום 1.5.2012 עד יום 31.12.2013

הוראת שעה תשע"ב-2012

ס"ח תשע"ב מס' 2349 מיום 1.4.2012 עמ' 278 (ה"ח 666)

31א. (א) צרכן הזכאי לגמלה לפי סעיף 2(א)(4) לחוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980 או נמנה עם אחת הקבוצות המנויות בתוספת, ישלם תשלום מופחת בשיעור של 50% מהתעריף הביתי, בעד 400 הקוט"ש הראשונים שצרך מדי חודש בשימוש ביתי בלבד; בסעיף זה, "תעריף ביתי" – התעריף לתשלום בעבור צריכת חשמל המיועדת לבתים המשמשים למגורים בלבד.

(ב) (1) השר, בהתייעצות עם שר הרווחה ובהסכמת שר האוצר, רשאי לקבוע אוכלוסיות נזקקות נוספות, שמי שנמנה עמן ישלם תשלום מופחת, בשיעור שיקבע מהתעריף הביתי, כמות החשמל שבעדה יהיה זכאי לתשלום מופחת, וכן שיעורי הנחה וכמויות שונים לקבוצות אוכלוסיה, ולשם כך רשאי הוא להביא בחשבון את מספר הנפשות המתגוררות בבית הצרכן ואזור המגורים, את הכנסותיהן, גילן ומצבן הרפואי, והכל ביחס לצריכת החשמל הממוצעת של צרכנים שבביתם אותו מספר נפשות.

(2) זכאות לתשלומים מופחתים לפי סעיף קטן זה תיקבע כך, שסך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת חשמל לפי סעיף זה לא יעלה על סכום השווה ל-1.5% מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל.

(ג) השר, בהתייעצות עם שר הרווחה, יקבע הוראות בדבר דרכים להוכחת הזכאות לתשלום מופחת ותנאים לקבלתה בהתאם להוראות סעיף זה, וכן רשאי הוא לקבוע הוראות לענין אופן מסירת מידע לשם הוכחת זכאות כאמור.

(ד) הרשות תפרסם מדי רבעון נתונים, בהתאם למידע שתקבל מבעל רישיון ספק שירות חיוני, בדבר סך ההפחתה מהתשלומים בעבור צריכת חשמל לפי סעיף זה (בסעיף קטן זה – סך ההפחתה), לפי הקבוצות המנויות בתוספת; ואולם אם בהתאם לפרסום כאמור הסתבר כי ברבעון מסוים של השנה סך ההפחתה חרג מ-1.4% מסך התשלומים המשולמים על ידי כלל הצרכנים בעבור צריכת חשמל, תיגרע הקבוצה המנויה באותה עת אחרונה בתוספת; שר האוצר יפרסם ברשומות הודעה על גריעה כאמור בהקדם האפשרי.

עדכון התעריפים