Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), תשמ"ב-1982

רשויות ומשפט מנהלי – תקשורת – רדיו וטלגרף – טלגרף אלחוטי

תוכן ענינים

סעיף 1

ציוד אלחוטי המחייב אישור

Go

2

סעיף 1א

מכשירים אלחוטיים הפטורים מרישוי

Go

4

סעיף 1ב

פטור למכשיר אלחוטי בייבוא אישי או משפחתי

Go

4

סעיף 1ג

שונות

Go

5

סעיף 2

ביטול

Go

5


צו הטלגרף האלחוטי (אי תחולת הפקודה) (מס' 2), תשמ"ב-1982*

          בתוקף סמכותי לפי סעיף 4 לפקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן - הפקודה), אני מצווה לאמור:

ציוד אלחוטי המחייב אישור צו תשס"ו-2005 צו תשע"ו-2015

1.       (א)  הוראות הפקודה לא יחולו על –

מיום 29.11.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 117

(א) הוראות הפקודה לא יחולו על –

מיום 21.9.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7555 מיום 21.9.2015 עמ' 14

החלפת כותרת השוליים

הנוסח הקודם:

אי-תחולת הפקודה

צו (מס' 2)  תשנ"ו-1996 צו תשס"ד-2003

(1)   מכשירי טלגרף אלחוטי אשר המנהל כהגדרתו בתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), תשמ"ז-1987 (להלן – המנהל), אישר כי תכונותיהם הטכניות תואמות אחד מן המפורטים להלן:

מיום 30.5.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 941

(1) מכשירי טלגרף אלחוטי אשר המנהל כהגדרתו בתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), תשמ"ז-1987, אישר כי תכונותיהם הטכניות תואמות אחד מן המפורטים להלן:

מיום 31.10.2003

צו תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 23

(1) מכשירי טלגרף אלחוטי אשר המנהל (להלן – המנהל) כהגדרתו בתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות), תשמ"ז-1987, אישר כי תכונותיהם הטכניות תואמות אחד מן המפורטים להלן:

(א)   הפועלים בתדרי אינפרא אדום בין 1000 גיגהרץ לבין 430,000 גיגהרץ ואשר הספק המשדר שלהם אינו עולה על 200 מיליוואט;

(ב)   הפועלים בתוך פס התדרים 1.6-1.8 מה"ץ ו-26.96-27.28 מה"ץ ואשר הספק משדר שלהם אינו עולה על 100 מיליוואט;

צו תשנ"ו-1995

(ג)    הפועלים בתוך פסי התדרים 43.71-44.49, 46.60-46.98, 48.75-49.51 או 49.66-50.00 מה"ץ ואשר עצמת השדה שהם מיצרים בתדר הנושא, אינו עולה על 10 מיליוולט למטר במרחק שלושה מטרים מהמכשיר, ושאינם גורמים להפרעות אלחוט למערכות טלגרף אלחוטי הפועלות כדין;

מיום 28.12.1995

צו תשנ"ו-1995

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 311

(ג) הפועלים בתוך פסי התדרים 49.82 – 49.90 43.71-44.49, 46.60-46.98, 48.75-49.51 או 49.66-50.00 מה"ץ ואשר עצמת השדה שהם מיצרים בתדר הנושא, אינו עולה על 10 מיליוולט למטר במרחק שלושה מטרים מהמכשיר, ושאינם גורמים להפרעות אלחוט למערכות טלגרף אלחוטי הפועלות כדין;

צו תשנ"ה-1995 צו (מס' 2)  תשנ"ו-1996

(ד)   הפועלים בתוך פס תדרים 315 ו-325 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 100 מיליוואט;

מיום 15.1.1995

צו תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 582

הוספת פסקת משנה 1(1)(ד)

מיום 30.5.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 941

(ד) הפועלים בתוך פס תדרים 315 ו-325 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 100 מיליוואט והמשמשים לפיקוד בשלט רחוק;

צו (מס' 2)  תשנ"ה-1995 צו (מס' 2)  תשנ"ו-1996

(ה)   הפועלים בתדרים 174,100, 174,300, 174,500, 177,600, 181,100, 181,750, 182,000, 202,050, 202,150 ו-202,250 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 50 מיליוואט;

מיום 11.5.1995

צו (מס' 2) תשנ"ה-1995

ק"ת תשנ"ה מס' 5679 מיום 11.5.1995 עמ' 1412

הוספת פסקת משנה 1(1)(ה)

מיום 30.5.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 941

(ה) הפועלים בתדרים 174,100, 174,300, 174,500, 177,600, 181,100, 181,750, 182,000, 202,050, 202,150 ו-202,250 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 50 מיליוואט והמשמשים כמיקרופונים אלחוטיים;

צו (מס' 2)  תשנ"ו-1996 צו תשנ"ח-1998

(ו)    הפועלים בתוך פס התדרים 174.000-174.750, 178.150-179.250, 181.000-181.750, 185.150-186.250, 202.000-202.750 ו-433.05-434.79 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 10 מיליוואט;

מיום 30.5.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 941

הוספת פסקת משנה 1(1)(ו)

מיום 15.1.1998

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5874 מיום 15.1.1998 עמ' 316

(ו) הפועלים בתוך פס התדרים 174.000-174.750, 178.150-179.250, 181.000-181.750, 185.150-186.250, 202.000-202.750 ו-433.05-434.79 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 10 מיליוואט;

צו תשס"ו-2005

(ז)    (נמחקה);

מיום 30.5.1996

צו (מס' 2) תשנ"ו-1996

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 941

הוספת פסקת משנה 1(1)(ז)

מיום 31.10.2003

צו תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 23

(ז) הפועלים בתוך פס התדרים 2418- 2457 2483.5 מה"ץ, לפי תקן אירופאי ETSI 300-328 328-300 ETSI EN או 440-300 ETSI EN וברמת שידורי שווא בפס התדרים 30-1000 מה"ץ שאינה עולה על 54 דב"מ – בתחום של 100 קילוהרץ;

מיום 29.11.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 117

מחיקת פסקה 1(א)(1)(ז)

הנוסח הקודם:

(ז) הפועלים בתוך פס התדרים 2418-2483.5 מה"ץ, לפי תקן אירופאי 328-300 ETSI EN או 440-300 ETSI EN וברמת שידורי שווא בפס התדרים 30-1000 מה"ץ שאינה עולה על 54 דב"מ – בתחום של 100 קילוהרץ;

צו תשנ"ז-1996

(ח)   הפועלים בתדרים 50.840, 50.920, 50.960, 53.300, 53.600, 72.070, 72.080, 72.190, 72.240, 72.310, 72.430, 72.980, 75.430, 75.710 ו-75.990 מה"ץ, שהספקם אינו עולה על 500 מיליוואט ואשר מופעלים מדרום לקו הרוחב 3302 צפון (קו רוחב 271 ברשת ישראל);

מיום 10.12.1996

צו תשנ"ז-1996

ק"ת תשנ"ז מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 200

הוספת פסקת משנה 1(1)(ח)

צו תשנ"ח-1998 צו תשע"ב-2012

(ט)   הפועלים בתוך פס התדרים 119.000-148.500 קה"ץ, אשר עצמת מעטפת השדה המגנטי השיאי (peak envelope magnetic field) שלהם, הנמדדת במרחק של 10 מטרים מן המכשיר, אינה עולה על הרשום בטבלה שלהלן, והכל לפי המלצה CEPT/ERC 70-03 או כל המלצה של ERC שתבוא, לעניין זה, במקומה:

         תחום תדר                                                 הספק מירבי

135.000-119.000 קה"ץ          66 ד"ב מיקרואמפר למטר (dBua/m)

140.000-135.000 קה"ץ          42 ד"ב מיקרואמפר למטר (dBua/m)

148.500-140.000 קה"ץ          37.7 ד"ב מיקרואמפר למטר (dBua/m)

מיום 15.1.1998

צו תשנ"ח-1998

ק"ת תשנ"ח מס' 5874 מיום 15.1.1998 עמ' 316

הוספת פסקת משנה 1(1)(ט)

מיום 27.8.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7159 מיום 27.8.2012 עמ' 1650

(ט) הפועלים בתוך פס התדרים 125.000 119.000 -148.500 קה"ץ, שהספקם אינו עולה על 0.5 מיליוואט; אשר עצמת מעטפת השדה המגנטי השיאי (peak envelope magnetic field) שלהם, הנמדדת במרחק של 10 מטרים מן המכשיר, אינה עולה על הרשום בטבלה שלהלן, והכל לפי המלצה CEPT/ERC 70-03 או כל המלצה של ERC שתבוא, לעניין זה, במקומה:

תחום תדר הספק מירבי

135.000-119.000 קה"ץ 66 ד"ב מיקרואמפר למטר (dBua/m)

140.000-135.000 קה"ץ 42 ד"ב מיקרואמפר למטר (dBua/m)

148.500-140.000 קה"ץ 37.7 ד"ב מיקרואמפר למטר (dBua/m)

צו תשס"ד-2003

(י)    (נמחקה);

מיום 31.5.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 626

הוספת פסקת משנה 1(1)(י)

מיום 31.10.2003

צו תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 23

מחיקת פסקת משנה 1(1)(י)

הנוסח הקודם:

(י) הפועלים בתוך פס התדרים 2418-2457 מה"צ, לפי תקן אירופאי I-ETS 300 440, הכוללים משושה מוכללת, אשר הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p, ברמת שידורי שווא בתוך פס התדרים 30-1000 מה"צ שאינה עולה על 54- דב"מ בתחום של 100 קה"צ;

צו תשס"ג-2003 צו תשע"ב-2012

(י1)  הפועלים בתוך פס התדרים 915 עד 917 מה"ץ בתנאים אלה:

צו תשע"ב-2012

(1)   בתדר מרכזי של 915.5 עד 916.3 מה"ץ, אשר הספקם אינו עולה על 2 וואט e.i.r.p;

(2)   ברמת שידורי שווא –

צו תשע"ג-2012

(א)   מתחת לתדר 915 מה"ץ, שאינה עולה על 71 dBm-, בממוצע לשעה, בתחום של 200 קה"ץ;

צו תשע"ג-2012

(ב)   מעל לתדר 917 מה"ץ, שאינה עולה על 63.6 dBm-, בתחום של 25 קה"ץ;

צו תשע"ב-2012

(3)   (נמחק);

צו תשע"ב-2012

(4)   (נמחק);

(5)   הרמה המרבית של יציבות הגבישים במכשיר, במשך חמש שנים, היא 40 קה"ץ;

מיום 13.2.2003

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6226 מיום 12.2.2003 עמ' 512

הוספת פסקת משנה 1(א)(1)(י1)

מיום 27.8.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7159 מיום 27.8.2012 עמ' 1650

(י1) הפועלים בתוך פס התדרים 915 עד 916.8 915 עד 917 מה"ץ בתנאים אלה:

(1) בתדר מרכזי של 915.5 עד 916.3 מה"ץ, אשר הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p והספקם הממוצע במשך שעה אינו עולה על 10 מיקרוואט 2 וואט e.i.r.p;

(2) ברמת שידורי שווא –

(א) מתחת לתדר 915 מה"ץ, שאינה עולה על 71dBm בממוצע לשעה – בתחום של 200 קה"ץ;

(ב) מעל לתדר 916.8 מה"ץ, שאינה עולה על 46dBm – בתחום של 30 קה"ץ;

(ב) מעל לתדר 917 מה"ץ, שאינה עולה על 63.6dBm – בתחום של 25 קה"ץ;

(3) ברוחב פס 400 קה"ץ, בנקודות 20dB;

(4) כוללים משושה מוכללת בעלת שבח מרבי של 0dBi;

(5) הרמה המרבית של יציבות הגבישים במכשיר, במשך חמש שנים, היא 40 קה"ץ.

מיום 14.10.2012

צו תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7168 מיום 14.10.2012 עמ' 36

החלפת פרטי משנה 1(א)(1)(י1)(2)(א), 1(א)(1)(י1)(2)(ב)

הנוסח הקודם:

(2) ברמת שידורי שווא –

(א) מתחת לתדר 915 מה"ץ, שאינה עולה על 71dBm בממוצע לשעה – בתחום של 200 קה"ץ;

(ב) מעל לתדר 917 מה"ץ, שאינה עולה על 63.6dBm – בתחום של 25 קה"ץ;

צו תשס"ד-2003

(י2)  הפועלים בתוך פס תדרים 2,400 עד 2,483.5 מה"ץ בתנאים אלה:

צו תשס"ו-2005

(1)   הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p;

(2)   לפי תקן אירופאי 328-300 ETSI EN או 440-300 ETSI EN, החלטה ERC/DEC/(01)07[1] מיום 12 במרס 2001, תקן IEEE 802.11b או IEEE 802.11g, או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן – אתר המשרד);

(3)   כוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב-CFR 47 part 15.203[2];

צו תשס"ו-2005

(4)   (נמחקה);

צו תשס"ו-2005

(5)   (נמחקה);

מיום 31.10.2003

צו תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 23

הוספת פסקת משנה 1(1)(י2)

מיום 29.11.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 117

(י2) הפועלים בתוך פס תדרים 2,400 עד 2,483.5 מה"ץ בתנאים אלה:

(1) מיועדים לפעול בתוך מבנים בלבד (indoor);

(1) הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p;

(2) לפי תקן אירופאי 328-300 ETSI EN או 440-300 ETSI EN, החלטה ERC/DEC/(01)07 מיום 12 במרס 2001, תקן IEEE 802.11b או IEEE 802.11g, או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן – אתר המשרד);

(3) כוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב-CFR 47 part 15.203;

(4) הספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p.;

(5) רמת שידורי שווא בתוך פס התדרים 30-1,000 מה"ץ, אינה עולה על 54 dBm – בתחום של 100 קה"ץ.

צו תשע"ו-2015

(י3)  (נמחקה);

מיום 31.10.2003

צו תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 23

הוספת פסקת משנה 1(1)(י3)

מיום 29.11.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 117

(י3) הפועלים בתוך פס התדרים 2,400-2,483.5 מה"ץ לפי תקן Bluetooth Class 2 או Bluetooth Class 3 לפי תקן Bluetooth או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר המשרד, הכוללים משושה מוכללת, והספקם אינו עולה על 2.5 מיליוואט 100 מיליוואט e.i.r.p.;

מיום 21.9.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7555 מיום 21.9.2015 עמ' 14

מחיקת פסקה משנה 1(א)(1)(י3)

הנוסח הקודם:

(י3) הפועלים בתוך פס התדרים 2,400-2,483.5 מה"ץ לפי תקן Bluetooth או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר המשרד, הכוללים משושה מוכללת, והספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p.;

צו תשע"ו-2015

(יא)  (נמחקה);

מיום 31.5.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 627

הוספת פסקת משנה 1(1)(יא)

מיום 21.9.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7555 מיום 21.9.2015 עמ' 14

מחיקת פסקה משנה 1(א)(1)(יא)

הנוסח הקודם:

(יא) המיועדים לקביעת מיקום באמצעות קליטת שידורי לוויינים של מערכת קביעת מיקום גלובלית (GPS) והפועלים בתוך פס התדרים 1222.60-1232.60 מה"ץ או 1570.42-1580.42 מה"ץ;

צו תש"ס-2000 ת"ט תש"ס-2000

(יב)  המיועדים לשמש כמיקרופונים או כמכשירי אינטרקום, הפועלים בתוך פס התדרים 794-806 מה"ץ, אשר הספקם הממוצע אינו עולה על 10 מיליוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה שנוסחה "אין להפעיל התקן זה במרחק הקטן מ-500 מטרים ממיתקן צבאי";

מיום 31.5.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 627

הוספת פסקת משנה 1(1)(יב)

מיום 19.6.2000

ת"ט תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6041 מיום 19.6.2000 עמ' 672

(יב) המיועדים לשמש כמיקרופונים או כמכשירי אינטרקום, הפועלים בתוך פס התדרים 794-806 מר"ץ מה"ץ, אשר הספקם הממוצע אינו עולה על 10 מיליוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה שנוסחה "אין להפעיל התקן זה במרחק הקטן מ-500 מטרים ממיתקן צבאי";

צו תש"ס-2000 ת"ט תש"ס-2000

(יג)   המיועדים לשמש כמערכות מצוקה בהספק זעיר, הפועלים בתוך פס התדרים 922.360-924.800 מה"ץ אשר הספקם אינו עולה על 150 מיליוואט והספקם הממוצע אינו עולה על 40 מיקרוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה בנוסח המפורט בפסקת משנה (יב);

מיום 31.5.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 627

הוספת פסקת משנה 1(1)(יג)

מיום 19.6.2000

ת"ט תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6041 מיום 19.6.2000 עמ' 672

(יג) המיועדים לשמש כמערכות מצוקה בהספק זעיר, הפועלים בתוך פס התדרים 922.360-924.800 מה"ץ אשר הספקם אינו עולה על 150 מיליוואט והספקם הממוצע אינו עולה על 40 מיקרוואט, ובלבד שמודבקת עליהם תווית אזהרה בנוסח המפורט בפסקת משנה (יב);

צו תש"ס-2000 צו תשע"ב-2012

(יד)  המיועדים לשמש כתגי זיהוי אלקטרוניים, הפועלים בתוך פס התדרים 13.553-13.567 מה"ץ, אשר עוצמת מעטפת השדה המגנטי השיאי (peak envelope magnetic field) שלהם אינה עולה על 42 ד"ב מיקרואמפר למטר
(
dBua/m) הנמדדת במרחק של 10 מטרים מן המכשיר, והכל לפי המלצה CEPT/ERC 70-03[3] או כל המלצה של ERC שתבוא, לעניין זה, במקומה;

מיום 31.5.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 627

הוספת פסקת משנה 1(1)(יד)

מיום 27.8.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7159 מיום 27.8.2012 עמ' 1650

(יד) המיועדים לשמש כתגי זיהוי אלקטרוניים, הפועלים בתוך פס התדרים 13.553-13.567 מה"ץ, אשר עוצמת מעטפת השדה המגנטי השיאי (peak envelope magnetic field) שלהם אינה עולה על 42 ד"ב מיקרואמפר למטר (dBua/m) הנמדדת במרחק של 10 מטרים מן המכשיר, והכל לפי המלצה CEPT/ERC 70-03[4] מיום 2 באוגוסט 1999 או כל המלצה של ERC שתבוא, לעניין זה, במקומה;

צו תש"ס-2000

(טו)  המיועדים, באמצעות קליטה בלבד, לגילוי אותות המשודרים על ידי מכשירים למדידת מהירות נסיעה של כלי רכב והפועלים בתוך פס התדרים 10.50-10.55 גה"ץ, 24.1-24.2 גה"ץ, 33.4-36.0 גה"ץ, 11.4-11.7 גה"ץ, 300-770 טרה-הרץ או בתדרים 24.07, 24.11 ו-24.19 גה"ץ;

מיום 31.5.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 627

הוספת פסקת משנה 1(1)(טו)

צו תשס"א-2001

(טז)  המיועדים ליצירת קשר דיבור חד-מגמי (simplex) קצר טווח, הפועלים בתוך פס התדרים 446.1-446.0 מה"ץ שבו 8 אפיקים ברוחב פס של 12.5 קה"ץ כל אחד, ובלבד שהספקם, כולל שבח המשושה, אינו עולה על 500 מיליוואט e.i.r.p, לפי תקן אירופי 296 300 ETS, והכל לפי החלטה ERC/DEC/(98)25 מיום 23 בנובמבר 1998;

מיום 12.2.2001

צו תשס"א-2001

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 415

הוספת פסקת משנה 1(1)(טז)

צו תשס"ד-2003

(יז)   הפועלים בתוך פס התדרים 76-77 גה"ץ, המיועדים לשמש כמערכות בטיחות ובקרת מהירות ברכב, המתאימים ל-Class 1 ול-Class 2 כהגדרתם בתקן אירופאי ETSI EN 301-091, ואשר הספקם אינו עולה על e.i.r.p. 44 dBm כמוגדר בתקן האמור;

מיום 31.10.2003

צו תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 23

הוספת פסקת משנה 1(1)(יז)

תק' (מס' 2) תשס"ד-2003

(יח)  הפועלים בתוך פס התדרים 1,880 עד 1,900 מה"ץ, לפי תקן אירופי ETSI EN 300 175-1 Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT);

מיום 1.4.2004

צו (מס' 2) תשס"ד-2003

ק"ת תשס"ד מס' 6277 מיום 7.12.2003 עמ' 79

הוספת פסקת משנה 1(1)(יח)

צו תשס"ו-2005

(יט)  הפועלים בתוך פס תדרים 5150 עד 5350 מה"ץ בתנאים אלה:

(1)   מיועדים לפעול בתוך מבנים בלבד (indoor);

(2)   לפי תקן אירופאי ETSI EN 301893 או החלטה ECC/DEC/(04)08 מיום 12 בנובמבר 2004, תקן IEEE 802.11a, או תקן אחר שיאשר המנהל ויפרסמו באתר האינטרנט של משרד התקשורת (להלן – אתר המשרד);

(3)   כוללים משושה מוכללת או משושה חיצונית עם מחבר מיוחד כהגדרתו ב-47 CFR part 15.203;

(4)   על אף האמור בתקנים ובהחלטה בפסקת משנה (2), הספקם אינו עולה על הרשום בטבלה שלהלן, בהתאם לקיומם של מנגנוני TPC ו/או DFS;

      5150-5250 מה"ץ                        5250-5350 מה"ץ                 הספק

    TPC             DFS                TPC            DFS        e.i.r.p mW

לא קיים         לא קיים        לא רלוונטי        חובה             60

קיים             קיים            קיים                 חובה             200

קיים             לא קיים        לא קיים             חובה             120

לא קיים         קיים            לא רלוונטי        חובה             120

מיום 29.11.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 117

הוספת פסקת משנה 1(א)(1)(יט)

צו תשע"ב-2012

(כ)   הפועלים בתוך פס התדרים 87.5 עד 108 מה"ץ, לפי תקן אירופי ERC Recommendation 70-03 Annex 13 או לפי תקן אמריקני, CFR Title 47, Part 15.239.

מיום 27.8.2012

צו תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7159 מיום 27.8.2012 עמ' 1650

הוספת פסקה משנה 1(א)(1)(כ)

צו תש"ס-2000

בפסקה זו –

"הספק" - peak envelope power;

"הספק ממוצע" - mean power;

"פס תדרים" - assigned frequency band;

צו תשס"ג-2003

"רמת שידורי שווא" – out of band emission;

"e.i.r.p" - equivalent isotropically radiated power, כמשמעותם בתקנות הרדיו (Radio Regulations), שמפרסם האיגוד הבין-לאומי לתקשורת (International Telecommunication Union), המופקדות לעיון הציבור בספריית משרד התקשורת בירושלים ובמשרדי אגף ניהול ספקטרום ורישוי תדרים בתל אביב.

מיום 31.5.2000

צו תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 627

הוספת הגדרות

מיום 13.2.2003

צו תשס"ג-2003

ק"ת תשס"ג מס' 6226 מיום 12.2.2003 עמ' 512

הוספת הגדרת "רמת שידורי שווא"

צו תש"ן-1990

(2)   (בוטלה).

מיום 22.4.1990

צו תש"ן-1990

ק"ת תש"ן מס' 5263 מיום 22.4.1990 עמ' 568

ביטול פסקה 1(2)

הנוסח הקודם:

(2) על תחנת קליטה אלחוטית שנועדה על פי מבנה ומעגליה לקליטת הודעות מתחנה פרטית לקשר אלחוטי להפצה חד כיוונית של הודעות עסקיות, הרשויה כדין והמשמשת לקליטת הודעות כאמור, ושאינה גורמת להפרעות אלחוט למערכות טלגרף אלחוטי אחרות הפועלות כדין.

צו תשס"ו-2005

          (ב)  באישור המנהל שניתן לפי הרישה של סעיף קטן (א)(1), יצוין כי מכשיר טלגרף אלחוטי הפועל בהתאם לאישור האמור אינו מוגן מפני הפרעות אלחוט.

מיום 29.11.2005

צו תשס"ו-2005

ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 117

הוספת סעיף קטן 1(ב)

מכשירים אלחוטיים הפטורים מרישוי צו תשע"ו-2015 צו תשע"ט-2018

1א.     הוראות פרק ג' לפקודה לעניין רישיון והוראות פרק ה' לפקודה לעניין הועדת תדרים והקצאת תדרים לא יחולו על מכשירים אלחוטיים שתכונותיהם הטכניות היחידות לפי מבניהם ומעגליהם תואמות אחד או יותר מאלה:

(1)  הפועלים בתוך פס התדרים 2,400 עד 2,483.5 מה"ץ לפי תקן Bluetooth, הכוללים משושה מוכללת, והספקם אינו עולה על 100 מיליוואט e.i.r.p.;

(2)  המיועדים רק לקליטת שידורי לוויינים לקביעת מיקום באמצעות מערכת קביעת מיקום גלובלית (GPS) והפועלים בתדרים המרכזיים 1176.45 מה"ץ או 1227.60 מה"ץ או 1575.42 מה"ץ, או באמצעות מערכת ניווט לוויינית (GLONASS) והפועלים בתדרים המרכזיים 1201 מה"ץ או 1246 מה"ץ או 1602 מה"ץ.

מיום 21.9.2015

צו תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7555 מיום 21.9.2015 עמ' 14

הוספת סעיף 1א

מיום 31.10.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8099 מיום 31.10.2018 עמ' 685

ציוד אלחוטי הפטור מאישור מכשירים אלחוטיים הפטורים מרישוי

1א. הוראות הפקודה לא יחולו לעניין מכשירי טלגרף אלחוטי הוראות פרק ג' לפקודה לעניין רישיון והוראות פרק ה' לפקודה לעניין הועדת תדרים והקצאת תדרים לא יחולו על מכשירים אלחוטיים שתכונותיהם הטכניות היחידות לפי מבניהם ומעגליהם תואמות אחד או יותר מאלה:

פטור למכשיר אלחוטי בייבוא אישי או משפחתי צו תשע"ט-2018

1ב.     הוראות פרק ג' לפקודה לעניין רישיון והוראות פרק ה' לפקודה לעניין הועדת תדרים והקצאת תדרים לא יחולו על מכשיר אלחוטי, מהסוגים המפורטים להלן, שיובא בייבוא אישי או משפחתי לשימוש עצמי בהתאם להוראות לעניין ייבוא אישי הקבועות לפי סעיף 2 לפקודת הייבוא והייצוא [נוסח חדש], התשל"ט-1979, ובלבד שייבוא כאמור יוגבל לחמישה מכשירים לכל היותר:

(1)  ציוד היקפי למחשב (עכבר, מקלדת או רמקול);

(2)  צג מחשב;

(3)  מדפסת;

(4)  סורק מסמכים;

(5)  מכונת צילום;

(6)  מקרן וידאו ביתי או משרדי (Projector);

(7)  מזרים וידאו (Streamer);

(8)  קונסולת משחק (Gaming console);

(9)  קורא ספרים אלקטרוני (e-book);

(10) מחשב לוח (Tablet);

(11) מחשב כף יד;

(12) מחשב נייד או מחשב נישא;

(13) מחשב שולחן (Desktop);

(14) ממיר לקליטת שידורי טלוויזיה לציבור (TV receiver set-top box);

(15) מקלט טלוויזיה;

(16) מקלט רדיו;

(17) חלפים למכשיר טלפון סלולרי (ציוד קצה רט"ן כהגדרתו בצו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן)), התשע"ב-2012);

(18) שעון יד, שאינו ציוד קצה רט"ן כהגדרתו בצו התקשורת (בזק ושידורים) (פטור מרישוי לציוד קצה הפועל בשיטה התאית (רט"ן)), התשע"ב-2012;

(19) דיבורית לרכב;

(20) מצלמה, למעט מצלמת אבטחה;

(21) שואב אבק;

(22) מטען חשמלי אלחוטי;

(23) מערכת שמע ביתית;

(24) מגבר שמע לשימוש תוך-ביתי;

(25) נתב (Router) או נקודת גישה לשימוש תוך-ביתי;

(26) מגדיל טווח בטכנולוגיית Wi-Fi לשימוש תוך-ביתי.

מיום 31.10.2018

פסקאות 1ב(25), 1ב(26) מיום 1.1.2019

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8099 מיום 31.10.2018 עמ' 685

הוספת סעיף 1ב

שונות צו תשע"ט-2018

1ג.     (א)  פטור למכשיר אלחוטי מהסוגים המפורטים בסעיף 1א או 1ב או למכשיר שתכונותיו הטכניות תואמות את הוראות הסעיפים האמורים, מותנה בכך שמי שברשותו מכשיר כאמור יפעילו באופן שלא יגרום לשיבוש או הפרעה לפעולתו של מכשיר אלחוטי שהוקצה לו תדר לפי פרק ה' לפקודה.

          (ב)  פטור שניתן לפי סעיף 1א או 1ב אין בו כדי להבטיח הגנה מפני הפרעות אלחוט מצד מכשיר אלחוטי אחר.

מיום 31.10.2018

צו תשע"ט-2018

ק"ת תשע"ט מס' 8099 מיום 31.10.2018 עמ' 686

הוספת סעיף 1ג

ביטול

2.    הצו בדבר אי תחולת פקודת הטלגרף האלחוטי [נוסח חדש], תשל"ב-1972, על מכשיר טלגרף אלחוטי - בטל.

ח' בטבת תשמ"ב (3 בינואר 1982)                        מרדכי צפורי

                                                                                           שר התקשורת

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ק"ת תשמ"ב מס' 4309 מיום 20.1.1982 עמ' 525.

תוקן ק"ת תש"ן מס' 5263 מיום 22.4.1990 עמ' 568 – צו תש"ן-1990.

ק"ת תשנ"ה מס' 5653 מיום 15.1.1995 עמ' 582 – צו תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ה מס' 5679 מיום 11.5.1995 עמ' 1412 – צו (מס' 2) תשנ"ה-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5725 מיום 28.12.1995 עמ' 311 – צו תשנ"ו-1995.

ק"ת תשנ"ו מס' 5756 מיום 30.5.1996 עמ' 941 – צו (מס' 2) תשנ"ו-1996.

ק"ת תשנ"ז מס' 5798 מיום 10.12.1996 עמ' 200 – צו תשנ"ז-1996.

ק"ת תשנ"ח מס' 5874 מיום 15.1.1998 עמ' 316 – צו תשנ"ח-1998.

ק"ת תש"ס מס' 6038 מיום 31.5.2000 עמ' 626 – צו תש"ס-2000 (ת"ט ק"ת תש"ס מס' 6041 מיום 19.6.2000 עמ' 672).

ק"ת תשס"א מס' 6085 מיום 12.2.2001 עמ' 415 – צו תשס"א-2001.

ק"ת תשס"ג מס' 6226 מיום 12.2.2003 עמ' 511 – צו תשס"ג-2003; תחילתו ביום 13.2.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6270 מיום 27.10.2003 עמ' 23 – צו תשס"ד-2003; תחילתו ביום 31.10.2003.

ק"ת תשס"ד מס' 6277 מיום 7.12.2003 עמ' 79 – תק' (מס' 2) תשס"ד-2003; תחילתו ביום 1.4.2004.

ק"ת תשס"ו מס' 6439 מיום 29.11.2005 עמ' 117 – צו תשס"ו-2005.

ק"ת תשע"ב מס' 7159 מיום 27.8.2012 עמ' 1650 – צו תשע"ב-2012.

ק"ת תשע"ג מס' 7168 מיום 14.10.2012 עמ' 36 – צו תשע"ג-2012.

ק"ת תשע"ו מס' 7555 מיום 21.9.2015 עמ' 14 – צו תשע"ו-2015.

ק"ת תשע"ט מס' 8099 מיום 31.10.2018 עמ' 685 – צו תשע"ט-2018; ר' סעיף 3 לענין תחילה.

3. תחילת הפטור למכשיר מסוג נתב (Router), נקודת גישה או מגדיל טווח, לשימוש תוך-ביתי, לפי סעיף 1ב(25) ו-(26) לצו העיקרי, כנוסחו בסעיף 2 לצו זה, ביום כ"ד בטבת התשע"ט (1 בינואר 2019).

[1] European Radiocommunications Committee (ERC).

[2] Code of Federal Regulation (CFR).

[3] European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT); European Radio-communications Committee (ERC).

[4] European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT); European Radio-communications Committee (ERC).