חוק בשר ומוצריו, תשנ"ד-1994

 

 

משפט פרטי וכלכלה – מסחר  – יבוא  – מזון

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

יבוא בשר

Go

2

סעיף 3

מקרים מיוחדים

Go

2

סעיף 4

סמכות הממשלה

Go

2

סעיף 4א

העברת בשר

Go

2

סעיף 5

תוקף

Go

2

סעיף 6

תוקפו של רשיון שניתן

Go

2

סעיף 7

ביצוע

Go

2

 


חוק בשר ומוצריו, תשנ"ד-1994*

מיום 30.12.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1499 מיום 4.1.1995 עמ' 92 (ה"ח 2343)

החלפת שם החוק

הנוסח הקודם:

חוק יבוא בשר קפוא, התשנ"ד-1994

הגדרות

1.    בחוק זה –

           "בשר" - כל סוגי בשר ומוצריו הראויים למאכל אדם, לרבות בשר ומוצריו של בעלי כנף לסוגיהם;

מיום 30.12.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1499 מיום 4.1.1995 עמ' 92 (ה"ח 2343)

החלפת הגדרת "בשר"

הנוסח הקודם:

"בשר" – בשר קפוא;

           "תעודת הכשר" - תעודת הכשר לבשר מיובא שנתנה מועצת הרבנות הראשית לישראל או מי שהיא הסמיכה לענין זה.

יבוא בשר

2.    על אף האמור בכל דין, ובכפוף לאמור בסעיף 3, לא ייבא אדם בשר אלא אם כן קיבל לגביו תעודת הכשר.

מקרים מיוחדים

3.    שר התעשיה והמסחר רשאי לאשר מתן רשיונות לייבוא בשר שלא ניתנה לגביו תעודת הכשר[1], באותה מתכונת ובאותם מקרים כפי שהיה נהוג עד יום י"ב בתמוז תשנ"ב (13 ביולי 1992).

סמכות הממשלה

4.    אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מזכותה של הממשלה לייבא בשר בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה, לרבות לצרכי מלאי חירום, ובלבד שניתנה לגביו תעודת הכשר.

מיום 30.12.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1499 מיום 4.1.1995 עמ' 92 (ה"ח 2343)

4. אין באמור בחוק זה כדי לגרוע מזכותה של הממשלה לייבא בשר קפוא בעצמה או באמצעות אחרים מטעמה, לרבות לצרכי מלאי חירום, ובלבד שניתנה לגביו תעודת הכשר.

העברת בשר

4א.     חוק זה יחול גם על העברת בשר משטחי עזה ויריחו; לענין זה, "שטחי עזה ויריחו" - כפי שיקבע שר התעשיה והמסחר בתקנות, באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

מיום 30.12.1994

תיקון מס' 1

ס"ח תשנ"ה מס' 1499 מיום 4.1.1995 עמ' 92 (ה"ח 2343)

הוספת סעיף 4א

תוקף

5.    תוקפו של חוק זה הוא על אף האמור בחוק-יסוד: חופש העיסוק.

תוקפו של רשיון שניתן

6.    אין בהוראות חוק זה כדי לגרוע מתוקפו של רשיון לייבוא בשר שניתן לפני קבלתו של חוק זה.

ביצוע

7.    שר התעשיה והמסחר ממונה על ביצוע חוק זה והוא רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לביצועו.

 

 

                          יצחק רבין                            מיכה חריש

                                ראש הממשלה                            שר התעשיה והמסחר

            עזר וייצמן                             שבח וייס

               נשיא המדינה                                יושב ראש הכנסת

 

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשנ"ד מס' 1456 מיום 22.3.1994 עמ' 104 (ה"ח תשנ"ד מס' 2243 עמ' 206).

תוקן ס"ח תשנ"ה מס' 1499 מיום 4.1.1995 עמ' 92 (ה"ח תשנ"ה מס' 2343 עמ' 208) – תיקון מס' 1; תחילתו ביום 30.12.1994.

[1] ר' אצילת סמכות: י"פ תשפ"א מס' 9769 מיום 22.7.2021 עמ' 9795.