נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), תשנ"ח-1998

 

 

מעמד אישי ומשפחה – ירושה

מעמד אישי ומשפחה – אגרות

בתי משפט וסדרי דין – בתי משפט ובתי דין – אגרות

תוכן ענינים

2

Go

חובת תשלום אגרה

סעיף 1

2

Go

הצמדה למדד

סעיף 2

2

Go

תשלום אגרה

סעיף 3

2

Go

פטור מאגרה

סעיף 4

3

Go

זכאות לקבלת עותק

סעיף 5

3

Go

דין אגרה בהליכים שהועברו לבית המשפט

סעיף 6

3

Go

תחילה

סעיף 7

3

Go

תוספת

 

 


תקנות הירושה (אגרות הרשם לעניני ירושה), תשנ"ח-1998*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 160(א)(7) לחוק הירושה, תשכ"ה-1965 (להלן – החוק), באישור שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, תשמ"ה-1985, ובאישור ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת לפי סעיף 160(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

חובת תשלום אגרה תק' תשע"ה-2015

1.       (א)  בעד פעולות רשם לעניני ירושה (להלן – הרשם) והשירותים שהוא נותן, כמפורט בטור א' בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב' לצדו, ואולם הוגשה הבקשה באופן מקוון כאמור בתקנה 14(ד) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, תשולם אגרה בשיעור של 85% מהאמור באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

           (ב)  לא תקובל אצל רשם בקשה, אלא אם כן שולמה האגרה.

מיום 7.6.2015

תק' תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7511 מיום 7.5.2015 עמ' 1210

(א) בעד פעולות רשם לעניני ירושה (להלן – הרשם) והשירותים שהוא נותן, כמפורט בטור א' בתוספת, תשולם האגרה שנקבעה בטור ב' לצדו, ואולם הוגשה הבקשה באופן מקוון כאמור בתקנה 14(ד) לתקנות הירושה, התשנ"ח-1998, תשולם אגרה בשיעור של 85% מהאמור באמצעות אתר האינטרנט של האפוטרופוס הכללי.

הצמדה למדד תק' תשע"א-2011

2.    (א)  סכומי האגרות הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

           (ב)  סכום האגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) -

(1)   אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;

תק' תשע"א-2011

(2)   אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

           (ג)   הממונה הארצי כמשמעותו בסעיף 65א לחוק, יפרסם ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה על פי האמור בתקנה זו.

מיום 1.9.2011

תק' תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1255

(א) הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו פעמיים בשנה לפי שיעור השינוי במדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (להלן - המדד), בימי השינוי כמפורט להלן:

(1) באחד בינואר, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו;

(2) באחד ביולי, לפי שיעור השינוי במדד שפורסם בחודש מאי שקדם לו, לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם לו.

(א) סכומי האגרות הנקובים בתוספת ישתנו ב-1 בינואר של כל שנה (להלן – יום השינוי) לפי שיעור השינוי של המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי לעומת המדד שפורסם בחודש נובמבר שקדם ליום השינוי הקודם.

(ב) סכום האגרה שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) -

(1) אם הוא נמוך מ-10 שקלים חדשים - לא יעוגל;

(2) אם הוא גבוה מ-10 שקלים חדשים - יעוגל לשקל החדש השלם הקרוב וסכום של מחצית השקל החדש יעוגל כלפי מעלה.

תשלום אגרה

3.    אגרה תשולם בבנק הדואר ובדרך שקבע הממונה הארצי; העתק הקבלה של בנק הדואר יחד עם הודעה על ייעוד האגרה לרשם והענין שאליו היא מתייחסת יימסרו לרשם.

פטור מאגרה

4.    אלה פטורים מחובת תשלום אגרה:

(1)  המדינה וכל מי שהורשה לייצגה, כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו;

           (2)  האפוטרופוס הכללי;

           (3)  המוסד לביטוח לאומי;

           (4)  פקיד סעד של רשות מקומית, כשהוא מביא הליך מכוח תפקידו;

תק' תשע"ב-2012

(5)  מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו, שהוא בן זוגו, ילדו, אביו, אמו או אחיו של מי שנפטר –

(א)   עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) או שהוא נפגע פגיעת איבה כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970 (להלן - חוק נפגעי איבה), זולת אם מי שנפטר כאמור היה איש כוחות האויב כמשמעותם בסעיף 1(1) לחוק נפגעי איבה ופטירתו היתה עקב פעולה, שנעשתה בשליחותם או מטעמם או לקידום מטרותיהם של כוחות האויב כאמור;

(ב)   בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 1(א)(ב), 2(א), (ג) ו-14(ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), תש"ט-1949.

מיום 18.3.2012

תק' תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 776

(5) מגיש בקשה למתן צו ירושה או בקשר אליו, שהוא בן זוגו, ילדו, אביו או אמו אביו, אמו או אחיו של מי שנפטר –

זכאות לקבלת עותק

5.    כל צד לבקשה זכאי לקבל עותק אחד מאושר מהחלטת הרשם, ללא תשלום נוסף.

דין אגרה בהליכים שהועברו לבית המשפט

6.    שולמה אגרה אצל הרשם ולאחר מכן הועבר הענין לפי סעיף 67א לחוק לבית המשפט, יראו אותה כאגרה ששולמה לבית המשפט.

תחילה

7.    תחילתן של תקנות אלה ביום י' באלול תשנ"ח (1 בספטמבר 1998).

 

תק' תשע"ד-2014 הודעה תשפ"א-2021

תוספת

(תקנה 1(א))

                                                    טור א'                                                                            טור ב'

                                         הפעולה או השירות                                                         בשקלים חדשים

1.    בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה                                          501

2.    בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה                           501

3.    בקשה למינוי מנהל עיזבון                                                              501

4.    עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה                                              235

5.    הפקדת צוואה                                                                              106

6.    בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה                                                                                פטורה

7.    עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה                                  27

8.    העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה                         5.14 לכל עמוד

9.    כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8                         235

מיום 1.1.1999

הודעה תשנ"ט-1998

ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 236

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום 350 370

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום 350 370

3. בקשה למינוי מנהל עזבון 350 370

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 164 173

5. הפקדה או החזרה של צוואה 74 78

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 19 20

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 3.58 4 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 164 173

 

מיום 1.7.1999

הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999

ק"ת תשנ"ט מס' 5994 מיום 5.8.1999 עמ' 1119

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום 370 371

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום 370 371

3. בקשה למינוי מנהל עזבון 370 371

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 173 174

5. הפקדה או החזרה של צוואה 78

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 20

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4 3.80 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 173 174

 

מיום 2.1.2000

הודעה תש"ס-1999

ק"ת תש"ס מס' 6010 מיום 21.12.1999 עמ' 162

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום 371 381

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום 371 381

3. בקשה למינוי מנהל עזבון 371 381

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 174 178

5. הפקדה או החזרה של צוואה 78 80

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 20 21

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 3.80 4 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 174 178

 

מיום 2.7.2000

הודעה (מס' 2) תש"ס-2000

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 723

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 381 378

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 381 378

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 381 378

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 178 177

5. הפקדה או החזרה של צוואה 80

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 21

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.00 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 178 177

 

מיום 1.7.2001

הודעה תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6132 מיום 15.11.2001 עמ' 88

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 378 381

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 378 381

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 378 381

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 177 178

5. הפקדה או החזרה של צוואה 80

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 21

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.00 3.90 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 177 178

 

מיום 1.1.2002

הודעה (מס' 2) תשס"ב-2001

ק"ת תשס"ב מס' 6138 מיום 13.12.2001 עמ' 183

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 381 387

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 381 387

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 381 387

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 178 181

5. הפקדה או החזרה של צוואה 80 81

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 21

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 3.90 3.97 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 178 181

 

מיום 1.7.2002

הודעה (מס' 3) תשס"ב-2002

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 798

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 387 399

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 387 399

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 387 399

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 181 187

5. הפקדה או החזרה של צוואה 81 84

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 21 22

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 3.97 4.10 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 181 187

 

מיום 1.1.2003

הודעה תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6217 מיום 31.12.2002 עמ' 372

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 399 413

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 399 413

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 399 413

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 187 194

5. הפקדה או החזרה של צוואה 84 87

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 22 23

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.10 4.25 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 187 194

 

מיום 1.7.2003

הודעה (מס' 2) תשס"ג-2002

ק"ת תשס"ג מס' 6251 מיום 23.7.2003 עמ' 862

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 413 411

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 413 411

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 413 411

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 194 193

5. הפקדה או החזרה של צוואה 87

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 23

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.25 4.23 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 194 193

 

מיום 1.1.2006

הודעה תשס"ו-2006

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 334

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 411 416.00

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 411 416.00

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 411 416.00

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 193 195.00

5. הפקדה או החזרה של צוואה 87 88.00

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 23 24.00

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.23 4.28 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 193 195.00

 

מיום 1.7.2007

הודעה תשס"ז-2007

ק"ת תשס"ז מס' 6601 מיום 12.7.2007 עמ' 1022

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 416.00 415.00

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 416.00 415.00

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 416.00 415.00

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 195.00 194.00

5. הפקדה או החזרה של צוואה 88.00

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 24.00

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.28 4.27 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 195.00 194.00

 

מיום 1.1.2008

הודעה תשס"ח-2007

ק"ת תשס"ח מס' 6632 מיום 26.12.2007 עמ' 268

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 415.00 424

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 415.00 424

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 415.00 424

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 194.00 198

5. הפקדה או החזרה של צוואה 88.00 90

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 24.00 25

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.27 4.36 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 194.00 198

 

מיום 1.1.2009

הודעה תשס"ט-2008

ק"ת תשס"ט מס' 6736 מיום 31.12.2008 עמ' 292

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 424 448

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 424 448

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 424 448

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 198 209

5. הפקדה או החזרה של צוואה 90 95

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 25 27

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.36 4.6 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 198 209

 

מיום 1.7.2009

הודעה תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 360

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 448 449

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 448 449

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 448 449

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 209

5. הפקדה או החזרה של צוואה 95

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 27

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.6 4.61 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 209

 

מיום 1.1.2010

הודעה (מס' 2) תש"ע-2009

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 360

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 449 461

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 449 461

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 449 461

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 209 215

5. הפקדה או החזרה של צוואה 95 98

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 27 28

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.61 4.74 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 209 215

 

מיום 1.1.2011

הודעה תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 481

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 461 472

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 461 472

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 461 472

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 215 221

5. הפקדה או החזרה של צוואה 98 100

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 28 29

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.74 4.85 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 215 221

 

מיום 1.7.2011

הודעה (מס' 2) תשע"א-2011

ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1097

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 472 480

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 472 480

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 472 480

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 221 225

5. הפקדה או החזרה של צוואה 100 102

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 29 30

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.85 4.94 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 221 225

 

מיום 1.1.2012

הודעה תשע"ב-2012

ק"ת תשע"ב מס' 7072 מיום 1.1.2012 עמ' 530

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 480 485

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 480 485

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 480 485

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 225 227

5. הפקדה או החזרה של צוואה 102 103

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 30

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.94 4.98 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 225 227

 

מיום 1.1.2013

הודעה תשע"ג-2012

ק"ת תשע"ג מס' 7193 מיום 17.12.2012 עמ' 326

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 485 494

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 485 494

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 485 494

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 227 231

5. הפקדה או החזרה של צוואה 103 105

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 30

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 4.98 5.07 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 227 231

 

מיום 1.1.2014

הודעה תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7325 מיום 6.1.2014 עמ' 460

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 494 503

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 494 503

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 494 503

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 231 235

5. הפקדה או החזרה של צוואה 105 107

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 30 31

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.07 5.17 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 231 235

 

מיום 2.7.2014

תק' תשע"ד-2014

ק"ת תשע"ד מס' 7392 מיום 2.7.2014 עמ' 1461

5. הפקדה או החזרה של הפקדת צוואה 107

 

מיום 1.1.2015

הודעה תשע"ה-2014

ק"ת תשע"ה מס' 7463 מיום 25.12.2014 עמ' 464

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 503 501

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 503 501

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 503 501

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 235

5. הפקדת צוואה 107 106

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 31 27

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.17 5.15 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 235

 

מיום 1.1.2016

הודעה תשע"ו-2015

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 490

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 501 498

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 501 498

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 501 498

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 235 233

5. הפקדת צוואה 106 105

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 27

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.15 5.12 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 235 233

 

מיום 1.1.2017

הודעה תשע"ז-2016

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 439

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 498 496

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 498 496

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 498 496

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 233 232

5. הפקדת צוואה 105

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 27

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.12 5.10 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 233 232

 

מיום 1.1.2018

הודעה תשע"ח-2017

ק"ת תשע"ח מס' 7900 מיום 19.12.2017 עמ' 344

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 496 497

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 496 497

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 496 497

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 232 233

5. הפקדת צוואה 105

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 27

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.10 5.11 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 232 233

 

מיום 1.1.2019

הודעה תשע"ט-2019

ק"ת תשע"ט מס' 8151 מיום 17.1.2019 עמ' 1846

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 497 503

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 497 503

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 497 503

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 233 236

5. הפקדת צוואה 105 107

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 27

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.11 5.17 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 233 236

 

מיום 1.1.2020

הודעה תש"ף-2020

ק"ת תש"ף מס' 8343 מיום 6.2.2020 עמ' 566

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 503 505

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 503 505

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 503 505

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 236 237

5. הפקדת צוואה 107

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 27 28

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.17 5.19 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 236 237

 

מיום 1.1.2021

הודעה תשפ"א-2021

ק"ת תשפ"א מס' 9122 מיום 27.1.2021 עמ' 1716

טור א' טור ב'

הפעולה או השירות בשקלים חדשים

1. בקשה למתן צו ירושה או צו קיום צוואה 505 501

2. בקשה לתיקון או ביטול צו ירושה או צו קיום צוואה 505 501

3. בקשה למינוי מנהל עיזבון 505 501

4. עשיית צוואה בפני רשם לעניני ירושה 237 235

5. הפקדת צוואה 107 106

6. בקשה לתיקון טעות סופר בהחלטת רשם לעניני ירושה, שהוגשה בתוך 30 ימים מיום מתן ההחלטה פטורה

7. עיון בתיק הנמצא בארכיון הרשם לעניני ירושה 28 27

8. העתק מאושר מכל מסמך שבתיק הרשם לעניני ירושה 5.19 5.14 לכל עמוד

9. כל בקשה אחרת לפעולה או שירות שאינם מנויים בפרטים 1 עד 8 237 235

 

 

 

ב' באלול תשנ"ח (24 באוגוסט 1998)                                 אביגדור קהלני

                                                                                                               השר לבטחון הפנים

                                                                                                        ממלא מקום שר המשפטים

 

 

 * פורסמו ק"ת תשנ"ח מס' 5923 מיום 1.9.1998 עמ' 1291.

תוקנו ק"ת תשנ"ט מס' 5944 מיום 31.12.1998 עמ' 236 – הודעה תשנ"ט-1998; תחילתה ביום 1.1.1999 (חוזרת שוב ק"ת תשנ"ט מס' 5994 מיום 5.8.1999 עמ' 1119).

ק"ת תשנ"ט מס' 5994 מיום 5.8.1999 עמ' 1119 – הודעה (מס' 2) תשנ"ט-1999; תחילתה ביום 1.7.1999.

ק"ת תש"ס מס' 6010 מיום 21.12.1999 עמ' 162 – הודעה תש"ס-1999; תחילתה ביום 2.1.2000.

ק"ת תש"ס מס' 6044 מיום 12.7.2000 עמ' 723 – הודעה (מס' 2) תש"ס-2000; תחילתה ביום 2.7.2000.

ק"ת תשס"ב מס' 6132 מיום 15.11.2001 עמ' 88 – הודעה תשס"ב-2001; תחילתה ביום 1.7.2001.

ק"ת תשס"ב מס' 6138 מיום 13.12.2001 עמ' 183 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2001; תחילתה מיום 1.1.2002.

ק"ת תשס"ב מס' 6172 מיום 5.6.2002 עמ' 798 – הודעה (מס' 2) תשס"ב-2002; תחילתה מיום 1.7.2002.

ק"ת תשס"ג מס' 6217 מיום 31.12.2002 עמ' 372 – הודעה תשס"ג-2002; תחילתה ביום 1.1.2003.

ק"ת תשס"ג מס' 6251 מיום 23.7.2003 עמ' 862 – הודעה (מס' 2) תשס"ג-2003; תחילתה ביום 1.7.2003.

ק"ת תשס"ו מס' 6452 מיום 10.1.2006 עמ' 334 – הודעה תשס"ו-2006; תחילתה ביום 1.1.2006.

ק"ת תשס"ז מס' 6601 מיום 12.7.2007 עמ' 1022 – הודעה תשס"ז-2007; תחילתה ביום 1.7.2007.

ק"ת תשס"ח מס' 6632 מיום 26.12.2007 עמ' 267 – הודעה תשס"ח-2007; תחילתה ביום 1.1.2008.

ק"ת תשס"ט מס' 6736 מיום 31.12.2008 עמ' 292 – הודעה תשס"ט-2008; תחילתה ביום 1.1.2009.

ק"ת תש"ע מס' 6843 מיום 29.12.2009 עמ' 359 – הודעה תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.7.2009. עמ' 360 – הודעה (מס' 2) תש"ע-2009; תחילתה ביום 1.1.2010.

ק"ת תשע"א מס' 6962 מיום 6.1.2011 עמ' 481 – הודעה תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.1.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7009 מיום 28.6.2011 עמ' 1097 – הודעה (מס' 2) תשע"א-2011; תחילתה ביום 1.7.2011.

ק"ת תשע"א מס' 7023 מיום 14.8.2011 עמ' 1254 – תק' תשע"א-2011; תחילתן ביום 1.9.2011 ור' תקנה 2 לענין הוראת מעבר.

ק"ת תשע"ב מס' 7072 מיום 1.1.2012 עמ' 530 – הודעה תשע"ב-2012; תחילתה ביום 1.1.2012.

ק"ת תשע"ב מס' 7090 מיום 16.2.2012 עמ' 776 – תק' תשע"ב-2012; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ג מס' 7193 מיום 17.12.2012 עמ' 326 – הודעה תשע"ג-2012; תחילתה ביום 1.1.2013. ת"ט ק"ת תשע"ג מס' 7209 מיום 8.1.2013 עמ' 590.

ק"ת תשע"ד מס' 7325 מיום 6.1.2014 עמ' 460 – הודעה תשע"ד-2014; תחילתה ביום 1.1.2014.

ק"ת תשע"ד מס' 7392 מיום 2.7.2014 עמ' 1461 – תק' תשע"ד-2014.

ק"ת תשע"ה מס' 7463 מיום 25.12.2014 עמ' 464 – הודעה תשע"ה-2014; תחילתה ביום 1.1.2015.

ק"ת תשע"ה מס' 7511 מיום 7.5.2015 עמ' 1210 – תק' תשע"ה-2015; תחילתן 30 ימים מיום פרסומן.

ק"ת תשע"ו מס' 7594 מיום 31.12.2015 עמ' 490 – הודעה תשע"ו-2015; תחילתה ביום 1.1.2016.

ק"ת תשע"ז מס' 7749 מיום 28.12.2016 עמ' 439 – הודעה תשע"ז-2016; תחילתה ביום 1.1.2017.

ק"ת תשע"ח מס' 7900 מיום 19.12.2017 עמ' 344 – הודעה תשע"ח-2017; תחילתה ביום 1.1.2018.

ק"ת תשע"ט מס' 8151 מיום 17.1.2019 עמ' 1846 – הודעה תשע"ט-2019; תחילתה ביום 1.1.2019.

ק"ת תש"ף מס' 8343 מיום 6.2.2020 עמ' 566 – הודעה תש"ף-2020; תחילתה ביום 1.1.2020.

ק"ת תשפ"א מס' 9122 מיום 27.1.2021 עמ' 1715 – הודעה תשפ"א-2021; תחילתה ביום 1.1.2021.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות