Nevo.co.il

להורדת הקובץ בפורמט וורד לחץ כאן

חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל

דיני חוקה  – חוקי יסוד

תוכן ענינים

סעיף 1

ירושלים   בירת ישראל

Go

2

סעיף 2

מקום מושבם של הנשיא, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון

Go

2

סעיף 3

שמירת המקומות הקדושים

Go

2

סעיף 4

פיתוח ירושלים

Go

2

סעיף 5

שטח תחום ירושלים

Go

2

סעיף 6

איסור על העברת סמכויות

Go

2

סעיף 7

נוקשות

Go

2


חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל*

ירושלים – בירת ישראל

1.    ירושלים השלמה והמאוחדת היא בירת ישראל.

מקום מושבם של הנשיא, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון

2.    ירושלים היא מקום מושבם של נשיא המדינה, הכנסת, הממשלה ובית המשפט העליון.

שמירת המקומות הקדושים

3.    המקומות הקדושים יהיו שמורים מפני חילול וכל פגיעה אחרת ומפני כל דבר העלול לפגוע בחופש הגישה של בני הדתות אל המקומות המקודשים להם או ברגשותיהם כלפי אותם המקומות.

פיתוח ירושלים

4.    (א)  הממשלה תשקוד על פיתוחה ושגשוגה של ירושלים ועל רווחת תושביה על-ידי הקצאת משאבים מיוחדים, לרבות מענק שנתי מיוחד לעיריית ירושלים (מענק הבירה) באישור ועדת הכספים של הכנסת.

          (ב)  לירושלים יינתנו עדיפויות מיוחדות בפעילויות של רשויות המדינה לפיתוחה של ירושלים בנושאי משק וכלכלה ובנושאים אחרים.

          (ג)   הממשלה תכונן גוף או גופים מיוחדים לביצוע סעיף זה.

מיום 7.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1760 מיום 7.12.2000 בעמ' 28 (ה"ח 2908)

הוספת סעיף 4

שטח תחום ירושלים (תיקון מס' 1) תשס"א-2000

5.    תחום ירושלים כולל, לענין חוק-יסוד זה, בין השאר, את כל השטח המתואר בתוספת לאכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים מיום כ' בסיון תשכ"ז (28 ביוני 1967), שניתנה לפי פקודת העיריות.

מיום 7.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1760 מיום 7.12.2000 בעמ' 28 (ה"ח 2908)

הוספת סעיף 5

איסור על העברת סמכויות (תיקון מס' 1) תשס"א-2000 (תיקון מס' 2) תשע"ח-2018

6.    לא תועבר לגורם זר, מדיני או שלטוני, או לגורם זר אחר בדומה לכך, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, כל סמכות המתייחסת לתחום עיריית ירושלים, ובכלל זה השטח המתואר בתוספת לאכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים מיום כ' בסיוון התשכ"ז (28 ביוני 1967), שניתנה לפי פקודת העיריות, והכול כפי שהיה בתוקף ביום תחילתו של חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2).

מיום 7.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1760 מיום 7.12.2000 בעמ' 28 (ה"ח 2908)

הוספת סעיף 6

מיום 7.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 94 (ה"ח 735)

6. לא תועבר לגורם זר, מדיני או שלטוני, או לגורם זר אחר בדומה לכך, בין דרך קבע ובין לתקופה קצובה, כל סמכות המתייחסת לתחום ירושלים והנתונה על פי דין למדינת ישראל או לעיריית ירושלים לתחום עיריית ירושלים, ובכלל זה השטח המתואר בתוספת לאכרזה על הרחבת תחום עיריית ירושלים מיום כ' בסיוון התשכ"ז (28 ביוני 1967), שניתנה לפי פקודת העיריות, והכול כפי שהיה בתוקף ביום תחילתו של חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון מס' 2).

נוקשות (תיקון מס' 1) תשס"א-2000

7.    אין לשנות את הוראות סעיף 6 אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של שמונים חברי הכנסת; אין לשנות את הוראות סעיף זה אלא בחוק-יסוד שהתקבל ברוב של חברי הכנסת.

מיום 7.12.2000

תיקון מס' 1

ס"ח תשס"א מס' 1760 מיום 7.12.2000 בעמ' 28 (ה"ח 2908)

הוספת סעיף 7

מיום 7.1.2018

תיקון מס' 2

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 94 (ה"ח 735)

7. אין לשנות את הוראות סעיפים 5 ו-6 סעיף 6 אלא בחוק-יסוד שנתקבל ברוב של חברי הכנסת ברוב של שמונים חברי הכנסת; אין לשנות את הוראות סעיף זה אלא בחוק-יסוד שהתקבל ברוב של חברי הכנסת.

       יצחק נבון                                                    מנחם בגין

        נשיא המדינה                                                               ראש הממשלה

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ם מס' 980 מיום 5.8.1980 עמ' 186 (ה"ח תש"ם מס' 1464 עמ' 287).

תוקן ס"ח תשס"א מס' 1760 מיום 7.12.2000 עמ' 28 (ה"ח תש"ס מס' 2908 עמ' 516) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 3 לענין שמירת דינים.

ס"ח תשע"ח מס' 2680 מיום 7.1.2018 עמ' 94 (ה"ח הכנסת תשע"ז מס' 735 עמ' 294) – תיקון מס' 2.