נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), תשכ"ה-1964

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ציוד כיבוי ברשויות הכבאות

Go

2

סעיף 3

התאמת ציוד כיבוי למיפרט

Go

2

סעיף 4

סמכויות המפקח

Go

2

סעיף 5

ציוד כיבוי שבידי מוסדות ומפעלים פרטיים

Go

2

סעיף 6

זכות כניסה

Go

3

סעיף 7

הודעה על סידורי כבאות לקויים

Go

3

סעיף 8

השם

Go

3

תוספת

Go

3


תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), תשכ"ה-1964*

           בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 22 ו-35 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ובתוקף שאר סמכויותי על פי דין, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה:

           "המפקח" – מפקח כבאות ראשי שנתמנה על פי סעיף 22 לחוק;

           "מיפרט המפקח" – המיפרט הטכני של ציוד הכיבוי שאישר המפקח, ועותק ממנו יופקד לעיון הציבור במשרדי כל רשות כבאות;

מיום 14.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 372

הוספת הגדרת "מיפרט המפקח"

           "רשות כבאות" - לרבות אדם או חבר בני אדם שמונה על ידי שר הפנים לפי סעיף 15 לחוק למלא התפקידים והחובות המוטלים על רשות כבאות לפי החוק, כולם או מקצתם;

           "ציוד כיבוי" - ציוד, מיתקנים וחמרים המשמשים או העשויים לשמש לכיבוי דליקות, מניעתן או מניעת התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש;

מיום 10.11.1966

תק' תשכ"ז-1966

ק"ת תשכ"ז מס' 1955 מיום 10.11.1966 עמ' 339

"ציוד כיבוי" - ציוד, מיתקנים וחמרים המשמשים או העשויים לשמש לכיבוי דליקות, מניעתן או מניעת התפשטותן, וכן להצלת נפש ורכוש;

           "תחנת כבאות" – מעון יחידת הכבאים;

מיום 14.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 372

הוספת הגדרת "תחנת כבאות"

           "תקן" ו"תקן רשמי" – כמשמעותם בחוק התקנים, התשי"ג-1953.

מיום 14.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 372

הוספת הגדרת "תקן" ו"תקן רשמי"

ציוד כיבוי ברשויות הכבאות

2.    (א)  רשות כבאות תרכוש ציוד כיבוי מהסוגים המפורטים בתוספת ובהתאם לתקן, לתקן רשמי ולמיפרט המפקח, ולא תרכוש ציוד כיבוי מסוגים שלא פורטו בתוספת או שלא בהתאם לתקן או למיפרט המפקח, אלא אם כן קיבלה היתר לכך מאת המפקח אם ראה כי הדבר נחוץ מטעמים מבצעיים או תפעוליים.

           (ב)  רשות כבאות תחזיק בכל תחנת כבאות ציוד כיבוי בסוגים ובכמויות שהחליט לגביה המפקח מטעמים מבצעיים ותפעוליים אלא אם כן קיבלה היתר מאת המפקח שלא לעשות כן מהטעמים האמורים.

           (ג)   רשות כבאות תחזיק במצב תקין את ציוד הכיבוי שברשותה.

מיום 14.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 372

החלפת תקנה 2

הנוסח הקודם:

2. (א) רשות כבאות תרכוש ציוד כיבוי מהסוגים המפורטים בחלק א' של התוספת ובהתאם למיפרט האמור בו (להלן – המיפרט) ולא תרכוש ציוד כיבוי מהסוגים המפורטים בחלק א' של התוספת שלא בהתאם למיפרט אלא אם קיבלה לכך היתר מאת המפקח.

(ב) רשות כבאות תחזיק בכל תחנת כבאות כמשמעותה בתקנות שירותי הכבאות (ארגון ותקן של יחידות כבאים), תשכ"ב-1962, הציוד שנקבע לגבי תחנה מסוגה בחלק ב' של תוספת, אלא אם קיבלה היתר מאת המפקח לא לעשות כן.

התאמת ציוד כיבוי למיפרט

3.    רשות כבאות תנקוט בכל הצעדים כדי להבטיח כי ציוד הכיבוי שהיה ברשותה ערב תוחילתן של תקנות אלה, יותאם למיפרט; לא הותאם ציוד הכיבוי כאמור, לא תשתמש בו רשות הכיבוי אלא אם כן התיר המפקח סטיה מהמיפרט וכפי שהתיר.

סמכויות המפקח

4.    (א)  רשות כבאות תמסור למפקח, לפי דרישתו, מדי פעם פרטים מלאים על ציוד הכיבוי שברשותה.

           (ב)  המפקח רשאי לבדוק ציוד כיבוי שברשות רשות כבאות ולתת הוראות בדבר דרכי החזקתו והפעלתו.

ציוד כיבוי שבידי מוסדות ומפעלים פרטיים

5.    (א)  רשות כבאות תבטיח התאמת ברזי השריפה שברשות מוסדות או מפעלים פרטיים שבתחומה (להלן – מוסדות ומפעלים) למיפרט המפקח, זולת אם התיר המפקח סטיה ממיפרט המפקח וכפי שהתיר.

           (ב)  רשות כבאות תנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח שציוד הכיבוי – פרט לברזי השריפה – שברשות מוסדות ומפעלים יותאם למיפרט המפקח, זולת אם התיר המפקח סטיה ממיפרט המפקח וכפי שהתיר.

           (ג)   רשות כבאות תקבע תיאומים ביתר סידורי הכבאות של מוסדות ומפעלים בהתאם להנחיות המפקח.

           (ד)  רשות כבאות תדרוש מכל המוסדות והמפעלים למסור לה מדי פעם פרטים מלאים בכתב על ציוד הכיבוי שברשותם.

           (ה)  רשות הכבאות תערוך מזמן לזמן בקורת במוסדות ומפעלים כדי לבדוק אם נעשו בהם סידורי כבאות נאותים ואם ציוד הכיבוי שברשותם מספיק ומתאים למיפרט המפקח.

           (ו)   רשות כבאות תמסור למפקח לפי דרישתו, את כל הפרטים על ציוד לכיבוי דליקות שבידי מוסדות ומפעלים אשר הגיעו אליה לפי תקנות אלה.

מיום 14.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 372

5. (א) רשות כבאות תבטיח התאמת ברזי השריפה שברשות מוסדות או מפעלים פרטיים שבתחומה (להלן – מוסדות ומפעלים) למיפרט למיפרט המפקח, זולת אם התיר המפקח סטיה מהמיפרט ממיפרט המפקח וכפי שהתיר.

(ב) רשות כבאות תנקוט בכל האמצעים כדי להבטיח שציוד הכיבוי – פרט לברזי השריפה – שברשות מוסדות ומפעלים יותאם למיפרט, זולת אם התיר המפקח סטיה מהמיפרט למיפרט המפקח, זולת אם התיר המפקח סטיה ממיפרט המפקח וכפי שהתיר.

(ג) רשות כבאות תקבע תיאומים ביתר סידורי הכבאות של מוסדות ומפעלים בהתאם להנחיות המפקח.

(ד) רשות כבאות תדרוש מכל המוסדות והמפעלים למסור לה מדי פעם פרטים מלאים בכתב על ציוד הכיבוי שברשותם.

(ה) רשות הכבאות תערוך מזמן לזמן בקורת במוסדות ומפעלים כדי לבדוק אם נעשו בהם סידורי כבאות נאותים ואם ציוד הכיבוי שברשותם מספיק ומתאים למיפרט למיפרט המפקח.

(ו) רשות כבאות תמסור למפקח לפי דרישתו, את כל הפרטים על ציוד לכיבוי דליקות שבידי מוסדות ומפעלים אשר הגיעו אליה לפי תקנות אלה.

זכות כניסה

6.    המפקח או מי שהוסמך על ידיו לכך רשאים להיכנס בכל עת לתחנה של רשות כבאות, כדי לבדוק אם קויימו הוראות תקנות אלה.

הודעה על סידורי כבאות לקויים

7.    נתברר לרשות כבאות כי סידורי הכבאות של מוסד או מפעל אינם מספיקים, או שהציוד לכיבוי דליקות שברשותו אינו מספיק או מתאים, תודיע על כך לרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד או המפעל, וכן למשטרה.

מיום 14.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 372

7. נתברר לרשות כבאות כי סידורי הכבאות של מוסד או מפעל אינם מספיקים, או שהציוד לכיבוי דליקות שברשותו אינו מספיק או מתאים, תודיע על כך לממונה על המחוז שבתחומו לרשות המקומית שבתחומה נמצא המוסד או המפעל, וכן למשטרה.

השם

8.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי), תשכ"ה-1964".

תוספת

(תקנה 2)

מיום 14.6.2004

תק' תשס"ד-2004

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 372

החלפת התוספת

א.    רכב כיבוי רכ/מ/3000 "סער"

משאית מונעת במנוע דיזל

תא הנהג להסעת 3 אנשים או 5 אנשים

הנעה 2 x 4 או 4 x 4

משקל כללי עד 14,999 ק"ג

מכל מים 3,000 ליטר

מכל קצף 300 ליטר

משאבת מים צנטריפוגלית ולחץ גבוה

תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

ב.    רכב כיבוי רכ/מ/13000 "אשד"

משאית מונעת במנוע דיזל

תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים

הנעה 4 x 6

משקל כללי לא יותר מ-27,000 ק"ג

מכל מים 12,000 ליטר

מכל קצף 1,000

משאבת מים צנטריפוגלית

תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

ג.    רכב חילוץ כבד "געש"

משאית מונעת במנוע דיזל

תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים

הנעה 4 x 4

משקל כללי עד 14,999 ק"ג

תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

ד.    מנוף גבהים "נשר"

משאית מונעת במנוע דיזל

תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים

הנעה 4 x 6

משקל כללי עד 27,000 ק"ג

מנוף המורכב על שלדת המשאית

פלטפורמה המורכבת בקצה המנוף בעלת כושר נשיאה של עד 400 ק"ג

צינור טלסקופי קבוע בבסיסו לשם אספקת מים לפלטפורמה

תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

ה.    סולם הידראולי "נץ" – דגם א'

משאית מונעת במנוע דיזל

תא הנהג להסעת צוות של 3 אנשים

הנעה 2 x 4

משקל כללי עד 17,000 ק"ג

סולם הידראולי המורכב על שלדת המשאית

פלטפורמה המורכבת בקצה הסולם

תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

ו.    סולם הידראולי "נץ" – דגם ב'

משאית מונעת במנוע דיזל

תא הנהג להסעת צוות של 5 אנשים

הנעה 4 x 6

משקל כללי עד 30,000 ק"ג

סולם הידראולי המורכב על שלדת המשאית

פלטפורמה המורכבת בקצה הסולם

מכל מים 3,000 ליטר

מכל קצף 300 ליטר

משאבת מים צנטריפוגלית

תאי ציוד לאורך צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

ז.    רכב לטיפול בחומרים מסוכנים "אלמוג"

משאית מונעת במנוע דיזל

תא הנהג להסעת צוות של 6 אנשים

הנעה 4 x 4

משקל כללי עד 14,999 ק"ג

תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

ח.    "ברק" – רכ/מ/1000 – רכב לרחובות צרים ושטחים פתוחים

משאית מונעת במנוע דיזל

שלדה – משקל כללי עד 7,500 ק"ג

הנעה 4 x 4 או 2 x 4

תא הנהג – להסעת צוות של 3 אנשים

מכל מים – 1,000 ליטר

משאבת מים צנטריפוגלית הפועלת בלחץ גבוה

תאי ציוד לאורך שני צדי המרכב להחסנת ציוד ייעודי.

ט.    "וולקן" – רכב ליחידות קו שני לטיפול באירועי חומרים מסוכנים

משאית מונעת במנוע דיזל

שלדה – משא אחוד, ארגז סגור

הנעה 4 x 4 או 2 x 4

אחסנת ציוד ייעודי בתוך הארגז באמצעות מדפים ומגירות נשלפים.

י.    "קיסר" – רכב חפ"ק למחוזות

משאית מונעת במנוע דיזל

שלדה – משא אחוד, ארגז סגור

הנעה 4 x 4 או 2 x 4

יא.  רכב משימתי – כפי שאישר המפקח על פי דרישות מבצעיות ותפעוליות.

יב.  רכב פיקוד – רכב שאישר המפקח כרכב פיקוד של מפקד או סגן מפקד רשות כבאות.

הרכב יהיה מסוג סטיישן, מנוע בנזין או דיזל.

הרכב יתאים לדרישות תקנות התעבורה, התשכ"א-1961, בנוגע לרכב ביטחון שהוא רכב כיבוי אש.

יג.   ציוד ייעודי

מטפה אבקה

זרנוקים עם מצמדי פטורץ בקטרים שונים

מזנקי טורבו-סילון בקטרים שונים

מפלג בקטרים שונים

מאחד בקטרים שונים

מזנקי קצף

מצמדי מעבר במידות שונות

גשר לזרנוקים

חבל הצלה

סולם שחיל

סולם קרסי

כיסא הצלה

גרזן כבאים

משור דיסק/שרשרת

דוחף עשן

ערכת חיתוך ופישוק

שמיכה נגד כוויות

מספרי פריצה הידראוליים

מכשיר נשימה

מערכת נשימה כולל מכל אוויר קל

כפפות עבודה, חשמל, כימיקליים

חליפות אלומיניום להתקרבות לאש

משאבות מים ניידות

מדחס למילוי אוויר

ציוד מגן אישי לכבאי.

כ"א בחשון תשכ"ה (27 באוקטובר 1964)            חיים משה שפירא

                                                                                                   שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשכ"ה מס' 1653 מיום 26.11.1964 עמ' 465.

תוקנו ק"ת תשכ"ז מס' 1955 מיום 10.11.1966 עמ' 339 – תק' תשכ"ז-1966.

ק"ת תשכ"ח מס' 2207 מיום 4.4.1968 עמ' 1178 – תק' תשכ"ח-1968.

ק"ת תשס"ד מס' 6305 מיום 15.4.2004 עמ' 372 – תק' תשס"ד-2004; תחילתן 60 ימים מיום פרסומן.

תוקפן עד יום 8.2.2013 לפי סעיף 147(ב) לחוק הרשות הארצית לכבאות והצלה: ס"ח תשע"ב מס' 2381 מיום 8.8.2012 עמ' 748 (ה"ח הממשלה תשע"ב מס' 672 עמ' 600).

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות