נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972

רבדים בחקיקה

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

סעיף 1

הגדרות

Go

2

סעיף 2

ציוד חובה

Go

2

סעיף 3

הוספת ציוד כיבוי

Go

2

סעיף 4

החזקת ציוד כיבוי

Go

2

סעיף 5

פטור

Go

2

סעיף 6

ביטול

Go

2

סעיף 7

השם

Go

2

תוספת

Go

2

חלק א': בתי מגורים בני ארבע קומות לפחות

Go

2

סעיף 1

ברז כיבוי

Go

2

סעיף 2

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

Go

2

סעיף 3

גלגילון

Go

3

סעיף 4

הספקת מים

Go

3

סעיף 5

מטפה כיבוי

Go

3

חלק ב': בתי מגורים עד שלוש קומות הנתונים לסיכון אש

Go

3


תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "אלמנט עמיד אש" - כמשמעותו בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970;

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407

הוספת הגדרת "אלמנט עמיד אש"

           "בית מגורים" - בית המשמש למגורי אדם, בן ארבע קומות לפחות או בית כאמור הנתון לסיכון אש, אף אם אינו בן ארבע קומות;

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407

"בית מגורים" - בית המשמש למגורי אדם, בן ארבע קומות לפחות או בית כאמור הנתון לסיכון אש, אף אם אינו בן ארבע קומות;

           "מבנה הנתון לסיכון אש" - אחד מאלה:

(1)   בית מגורים שקירותיו, תקרותיו או חלק מהם בנוי מעץ, ממוצרי עץ או מאלמנטים אחרים שאינם אלמנטים עמידי אש;

(2)   בית מגורים המצוי בתוך יער או חורשה או שנמצא במרחק שאינו עולה על 25 מטרים מיער או מחורשה;

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407

הוספת "מבנה הנתון לסיכון אש"

           "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות לרבות אמצעים לגילוי דליקות ולאזעקה מפניהן, הכל כמפורט בתוספת;

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407

החלפת הגדרת "ציוד כיבוי"

הנוסח הקודם:

"ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי, ובאין תקן ישראלי, לפי אישור מפקח כבאות ראשי, כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;

           "קומה" - כל קומת מפלס בבית מגורים, למעט קומה מפולשת;

           "רשות הכבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ואשר בית המגורים נמצא בתחומה.

ציוד חובה

2.    (א)  בכל בית מגורים חייבים המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

           (ב)  ציוד כיבוי המותקן כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בהתאם לתקן הישראלי ובאין תקן כזה - בהתאם לדרישות מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק.

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407

2. (א) בכל בית מגורים חייבים המחזיק או הבעל לרכוש או להשיג ציוד כיבוי ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

(ב) ציוד כיבוי המותקן כאמור בתקנת משנה (א) יהיה בהתאם לתקן הישראלי ובאין תקן כזה - בהתאם לדרישות מפקח כבאות ראשי שמונה לפי סעיף 22 לחוק.

הוספת ציוד כיבוי

3.    (א)  רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב למחזיק או לבעל של בית מגורים, להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

           (ב)  המפקח בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

החזקת ציוד כיבוי

4.    ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3, יוחזק על ידי המחזיק או הבעל במצב תקין בכל עת, לפי הוראות רשות כבאות.

פטור

5.    מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים היתר מהחובה כאמור.

ביטול

6.    תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית מגורים), תש"ל-1970, בטלות.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי מגורים), תשל"ב-1972".

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

חלק א': בתי מגורים בני ארבע קומות לפחות

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407

הוספת כותרת חלק א'

ברז כיבוי

1.        בכל חדר מדרגות של מפלס קומתי בבית מגורים שהמרחק בינו לבין חדר מדרגות אחר הוא 60 מטרים, יותקן בו ברז כיבוי בקוטר של "2, באופן שבכל מפלס קומתי בבית מגורים יותקנו לפחות שני ברזי כיבוי בקוטר של "2, ליד שני חדרי מדרגות.

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

2.        בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של "2, האמור בסעיף 1, יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי שכל אחד יהיה בקוטר של "2, באורך של 15 מטרים ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2.

גלגילון

3.        (א)  בכל אחד מהמקומות הבאים בבית מגורים יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטרים, עם מזנק צמוד:

(1)   חדר המתנה אשר שטחו גדול מ-50 מ"ר;

(2)   הקצה התחתון של צינור אשפה מרכזי;

(3)   מקום מכל גז מרכזי;

(4)   חדרים מרכזיים ושירותים הנדסיים, חדר הסקה וחדר מיזוג אויר.

           (ב)  אם המרחק בין שני מקומות האמורים בסעיף קטן (א) קטן מ-10 מטרים, יותקן גלגילון כיבוי אחד בין שני המקומות האמורים, באופן שקצה צינור של גלגילון הכיבוי יגיע עד לקצה של כל אחד מהמקומות האמורים.

הספקת מים

4.        הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "2 האמורים בסעיף 1, צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת, כאשר מכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

מטפה כיבוי

5.        ליד כל חדר מדרגות בכל מפלס קומתי של בית מגורים יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

חלק ב': בתי מגורים עד שלוש קומות הנתונים לסיכון אש

מיום 13.1.1991

תק' תשנ"א-1991

ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407

הוספת חלק ב'

(1)      ברז כיבוי

בקרבת הכניסה לבית יותקן ברז כיבוי בקוטר של "1.

(2)      זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

ליד ברז הכיבוי יותקן זרנוק כיבוי בקוטר "1 באורך 20 מטרים ומזנק כיבוי בקוטר של "1.

(3)      גלגלון כיבוי

בכניסה לבית יותקן גלגלון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר " ובאורך 25-15 מטרים, שבקצהו מזנק כיבוי צמוד.

(4)      מטף כיבוי

בתוך הבית יהיה מטף כיבוי נייד.

(5)      מערכת כיבוי או גילוי אוטומטי

בתוך הבית יותקנו מתזים לכיבוי אוטומטי או גלאי עשן, לפי קביעת רשות הכבאות.

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2819 מיום 12.3.1972 עמ' 766.

תוקנו ק"ת תשנ"א מס' 5321 מיום 13.1.1991 עמ' 407 – תק' תשנ"א-1991.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות