נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972

רבדים בחקיקה

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ציוד חובה

סעיף 2

2

Go

הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות

סעיף 3

2

Go

ערעור על הודעת רשות הכבאות

סעיף 3א

3

Go

פטור

סעיף 4

3

Go

ביטול

סעיף 5

3

Go

השם

סעיף 6

3

Go

תוספת

3

Go

ברז כיבוי

סעיף 1

3

Go

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

סעיף 2

3

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 3

3

Go

הספקת מים

סעיף 4

3

Go

מטפי כיבוי

סעיף 5

3

Go

ברז כיבוי

סעיף 6

3

Go

זרנק כיבוי ומזנק כיבוי

סעיף 7

3

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 8

4

Go

הספקת מים

סעיף 9

4

Go

מטפי כיבוי

סעיף 10

4

Go

כניסה

סעיף 11

4

Go

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

סעיף 12

4

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 13

4

Go

הספקת מים

סעיף 14

4

Go

מטפי כיבוי

סעיף 15


תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בית חולים" – כמשמעותו בסעיף 24 לפקודת בריאות העם, 1940;

           "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשיס לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959;

           "רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959.

ציוד חובה

2.    בכל בית חולים חייבים הבעל והמחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי וכן להתקין ולהחזיק את ציוד הכיבוי במצב תקין לפי הוראות רשות כבאות.

הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות תק' תשמ"ב-1982

3.    רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית חולים להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבית חולים כמשמעותו בחלק ג' של התוספת, כמפורט להלן:

(1)   התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;

(2)   התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO או הלון;

(3)   התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;

(4)   התקנת תאורת התמצאות וחירום;

(5)   התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

מיום 27.11.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4357 מיום 27.5.1982 עמ' 1108

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

תוספת ציוד כיבוי

3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת מפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית חוליפ להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

ערעור על הודעת רשות הכבאות תק' תשמ"ב-1982

3א.     (א)  בעל בית חולים או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.

           (ב)  המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.

           (ג)   החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

מיום 27.11.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4357 מיום 27.5.1982 עמ' 1108

הוספת תקנה 3א

פטור

4.    מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים היתר מהחובה כאמור.

ביטול

5.    תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תש"ל-1969 - בטלות.

השם

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי חולים), תשל"ב-1972".

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

חלק א'

           בחלק זה, "בית-חולים" - בית חולים שיש בו עד 50 מיטות או שמועסקים בו עד 70 עובדים.

ברז כיבוי

1.        כשהמרחק בין כניסות לבנין בית החולים הוא בין 15 מטר ו-60 מטר, בקרבת כל כניסה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2. כאשר המרחק שבין הכניסות קטן מ-15 מטר ימוקם ברז הכיבוי בין שתי הכניסות, ואם המרחק גדול מ-60 מטר יותקן ברז כיבוי נוסף לכל חלק הגדול מ-15 מטר.

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

2.        בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף 1 יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד ומזנק כיבוי אחד, ובלבד שבכל בית חולים יהיו לפחות שלושה זרנוקי כיבוי, ושני מזנקים, בעלי נחירים של 8 מ"מ.

גלגילון כיבוי

3.        בכל מפלס קומתי של בנין בית החולים, ליד כל חדר מדרגות, יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים ועליהם צינור לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטר עם מזנק צמוד.

הספקת מים

4.        הספקת המים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 1 צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטרים מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל 7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

מטפי כיבוי

5.        בכל מפלס של בנין בית חולים, לאורך המסדרון המרכזי, יותקנו לכל 30 מטר שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

חלק ב'

           בחלק זה, "בית-חולים" - בית חולים שיש בו 51 עד 300 מיטות או שמועסקים בו 71 עד 400 עובדים.

ברז כיבוי

6.        (א)  בקרבת שתי כניסות לבית החולים יותקן בכל כניסה ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.

           (ב)  בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים, יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף 1.

           (ג)   בתוך הבנין, בכל חדר מדרגות, בכל מפלס קומתי, יותקן ברז כיבוי בקוטר "2.

זרנק כיבוי ומזנק כיבוי

7.        בקרבת כל ברז כיבוי כאמור בסעיף 6(ב) ו-(ג) יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק כיבוי אחד בעל נחיר של 8 מ"מ.

גלגילון כיבוי

8.        (א)  בכל מפלס של בנין בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף :3

           (ב)  במקומות הבאים כשגלגילון הכיבוי האמור בסעיף 3 מרוחק יותר מ-10 מטרים, יותקן בהם גלגילון כיבוי קבוע אחד נוסף, ועליו צינור לחץ כאמור בסעיף 3.

(1)   חדרי ניתוח והרדמה;

(2)   מעבדות כימיות וביולוגיות;

(3)   מכוני רנטגן;

(4)   חדרי שירותים הנדסיים, לרבות חדר חשמל, חדר דודים וחדר מזגנים;

(5)   אולמי התקהלות, לרבות אולם לתפילה, חדרים לטכסים דתיים ואולמות וחדרים להרצאות ולמופעי תרבות;

(6)   ארכיונים, לרבות חדר לכרטסת, ארכיון לצילומים וחדרי אוספים;

(7)   מקומות החסנה, לרבות מחסנים לדלק, לכימיקלים ולתרופות, מרכזיות לגאזים בעירים או התורמים לבעירה.

הספקת מים

9.        (א)  הספקת מים לצרכי ברזי הכיבוי האמורים בסעיף 6 צריכה לאפשר הפעלה של שני ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף 4.

           (ב)  לכל מערכת של הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 6 יותקן לפחות חיבור אחד להספקת מים ממקור חירום.

מטפי כיבוי

10.      בכל אחד מהמקומות בבנין בית החולים המפורטים בסעיפים 5 ו-8(ב) שלא קיימת בו מערכת גילוי שרפות אוטומטית, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים; אם קיימת בו מערכת לגילוי שריפות אוטומטית, יותקן שם מטפה כיבוי אחד.

חלק ג'

           בחלק זה "בית חולים" - בית חולים שיש בו מעל ל-300 מיטות או שמועסקים בו יותר מ-400 עובדים.

כניסה

11.      (א)  בקרבת כל כניסה מארבע כניסות לבית החולים יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.

           (ב)  בקרבת כל כניסה לבנין בית החולים יותקנו ברזי כיבוי כאמור בסעיף 1, וברזי כיבוי בתוך כל בנין של בית החולים כאמור בסעיף 6(ג).

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

12.      בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר "2 כאמור בסעיף 11(ב) יותקן ארון עם שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר ומזנק אחד בעל נחיר של 8 מ"מ.

גלגילון כיבוי

13.      בכל מפלס של בנין של בית החולים יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 3, ובמקומות המפורטים בסעיף 8(ב) יותקנו גלגילוני כיבוי כאמור בסעיף 8(ב).

הספקת מים

14.      (א)  הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 11(ב) צריכה לאפשר הפעלה של שלושה ברזי כיבוי בבת אחת לפי כמות המים והלחץ המפורטים בסעיף 4.

           (ב)  לכל מערכת הספקת מים לברזי הכיבוי האמורים בסעיף 11(ב) יותקנו לפחות שני חיבורים להספקת מים ממקור חירום.

מטפי כיבוי

15.      בכל אחד מהמקומות המפורטים בסעיף 8(ב) יותקנו מטפי כיבוי לפי האמור בסעיף 10.

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2819 מיום 12.3.1972 עמ' 770.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4357 מיום 27.5.1982 עמ' 1108 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן ששה חדשים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות