נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל"ב–1972

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

רשויות ומשפט מנהלי – חינוך – בתי ספר

תוכן ענינים

2

Go

תוספת

2

Go

הספקת מים

סעיף 2

3

Go

זרנוק כיבוי ומזנקי כיבוי

סעיף 3

3

Go

גלגילוני כיבוי מסתובבים עם מזנק

סעיף 4

3

Go

מטפי כיבוי

סעיף 5


תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל"ב–1972(14)

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט–1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

1.    בתקנות אלה -

           "בית ספר"–בנין המשמש לגן ילדים, לבית ספר עממי, לבית ספר תיכון, לבית ספר מקצועי, לבית ספר חקלאי, לבית ספר למבוגרים או להוראה במוסד להשכלה גבוהה מוכר לפי סעיף 9 לחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח–1958;

           "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי מאושר - לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט–1959;

           "רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט–1959, ואשר בית הספר נמצא בתחומה.

2.    בכל בית ספר חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי, להתקינו ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות רשות הכבאות.

3.    (א)  רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית ספר להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

           (ב)  המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

4.    מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 או 3, פטורים האחרים מהחובה כאמור.

5.    תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תש"ל–1969 - בטלות.

6.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי ספר), תשל"ב–1972".

------------

(14) פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2819 מיום 12.3.1972 עמ' 773.

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

1.        (א)  סביב לבנין בית ספר יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2, כשהמרחק בין ברז כיבוי למשנהו יהיה 90 מטר (להלן - ברזי כיבוי חיצוניים), ובאופן שבקרבת כל כניסה לבית ספר יהיה ברז כיבוי אחד.

           (ב)  בבנין בית ספר שיש בו למעלה מחמש קומות יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2 בקומה החמישית ובכל קומה שניה שמעל הקומה החמישית, כשהמרחק בין ברז כיבוי למשנהו באותו המפלס יהיה עד 60 מטר (להלן - ברזי כיבוי פנימיים), ובאופן שבקרבת כל חדר מדרגות ראשי ומשני יותקן ברז כיבוי.

 

הספקת מים

2.        הספקת המים לברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי חיצוניים או פנימיים בבת אחת כאשר בכל אחד יזרמו 250 ליטר מים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

זרנוק כיבוי ומזנקי כיבוי

3.        ליד כל ברז כיבוי יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי באורך של 15 מטר כל אחד עם מזנק שנחירו בקוטר של 8 מילימטרים מסוג סילון ריסוס.

גלגילוני כיבוי מסתובבים עם מזנק

4.        (א)  בכל מפלס של בנין בית ספר יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ באורך של 25 מטר בקוטר של " עם מזנק מסוג סילון ריסוס המחובר בדרך קבע לקצה הצינור (להלן - גלגילון כיבוי); מיקומם של גלגילוני הכיבוי ייקבע באופן שניתן יהיה להגיע עם גלגילון כיבוי לכל מקום בבנין.

           (ב)  נוסף לאמור בסעיף קטן (א), יותקן גלגילון כיבוי בכניסה לאולם התקהלות בבית ספר, מאחורי בימת הצגות, במעבדה, בבית מלאכה, במטבח, בחדר לשירותים הנדסיים ובמחסן לחמרים בעירים.

מטפי כיבוי

5.        במקומות הבאים בבית ספר יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרם:

(1)   באולם התקהלות;

(2)   מאחורי בימת הצגות;

(3)   במעבדה;

(4)   בבית מלאכה;

(5)   במטבח;

(6)   במחסן של חמרים בעירים.

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות