נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה), תשל"ב–1972

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ציוד חובה

סעיף 2

2

Go

הוספת ציוד כיבוי

סעיף 3

2

Go

החזקת ציוד כיבוי

סעיף 4

2

Go

פטור

סעיף 5

2

Go

ביטול

סעיף 6

2

Go

השם

סעיף 7

2

Go

תוספת

2

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 1

2

Go

הספקת מים

סעיף 2

2

Go

מטפי כיבוי

סעיף 3

2

Go

ברזי כיבוי

סעיף 4

3

Go

זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי

סעיף 5

3

Go

גלגילוני כיבוי

סעיף 6

3

Go

הספקת מים

סעיף 7

3

Go

מטפי כיבוי

סעיף 8

3

Go

זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי

סעיף 10

3

Go

גלגילוני כיבוי

סעיף 11

3

Go

הספקת מים

סעיף 12

3

Go

מטפי כיבוי

סעיף 13


תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה), תשל"ב–1972(15)

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט–1959, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "בית תפילה" בית כנסת, מסגד, כנסיה וכל מקום מקורה אחר המשמש דרך קבע לתפילה או לפולחן דתי ואינו בדירת מגורים;

"ציוד כיבוי" - ציוד, מיתקנים וחמרים המשמשים לכיבוי דליקות לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי - לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;

"רשות כבאות" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ואשר בית התפילה נמצא בתחומה.

ציוד חובה

2.    בכל בית תפילה חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי וכן להתקין את ציוד הכיבוי, לפי הוראות רשות הכבאות.

הוספת ציוד כיבוי

3.    (א)  רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בית תפילה להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

           (ב)  המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

החזקת ציוד כיבוי

4.    ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.

פטור

5.    מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.

ביטול

6.    תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבית תפילה), תש"ל–1970 - בטלות.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבתי תפילה), תשל"ב–1972".

------------

(15) פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2819 מיום 12.3.1972 עמ' 774.

 

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

           בחלק זה, "בית תפילה" - בית תפילה המכיל עד 100 מושבים.

גלגילון כיבוי

1.        בקרבת הכניסה לבית התפילה יותקן גלגילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר " ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.

הספקת מים

2.        הספקת מים לגלגילון כיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.

מטפי כיבוי

3.        בבית התפילה יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג.

חלק ב'

           בחלק זה, "בית תפילה" - בית תפילה המכיל מ-101 עד 400 מקומות ישיבה.

ברזי כיבוי

4.        בקרבת כל הכניסות לבית תפילה שהמרחק ביניהן עולה על 60 מטר, יותקן מבפנים ברז כיבוי בקוטר של "2.

זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי

5.        ליד כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף 4 יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2 ובאורך של 15 מטרים כל אחד ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2.

גלגילוני כיבוי

6.        בכל מפלס שמעל או מתחת לקומת הכניסה המשמש בבית התפילה או המשמש להחסנת חמרים לקיחים או בעירים של בית התפילה, יותקן בקרבת כל חדר מדרגות גלגילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.

הספקת מים

7.        הספקת מים לכל אחד מברזי הכיבוי בקוטר של "2 האמורים בסעיף 4 תהיה בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

מטפי כיבוי

8.        בכל קומה של בית התפילה יותקנו לפחות שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג.

 

חלק ג'

ברזי כיבוי

           בחלק זה, "בית תפילה" - בית תפילה המכיל יותר מ-400 מקומות ישיבה.

9.        (א)  בקרבת הכניסה הראשית לבית התפילה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.

           (ב)  במקומות הבאים בתוך בית התפילה יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2.

(1)   ליד הכניסות הראשיות, כאמור בסעיף 4, וכשקיימות בבית התפילה יותר מכניסה ראשית אחת - ליד כל כניסה ראשית שהמרחק ביניהן עולה על 60 מטרים;

(2)   בכל מפלס קומתי ששטחו עולה על 250 מ"ר, ליד כל חדר מדרגות, באופן שהמרחק מכל נקודה במפלס הקומתי לברז הכיבוי האמור לא יעלה על 60 מטרים.

זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי

10.      ליד כל ברז כיבוי בקוטר "2 האמור בסעיף 9(ב) יותקן ארון ציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2 ובאורך של 15 מטרים ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2.

גלגילוני כיבוי

11.      בכל מפלס קומתי ליד כל חדר מדרגות יותקן גלגילון כיבוי אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד.

הספקת מים

12.      (א)  הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "3 האמורים בסעיף 9(א) תהיה בכמות של 450 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

           (ב)  הספקת המים לברזי כיבוי בקוטר של "2 האמורים בסעיף 9(ב) צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת כשבכל ברז כיבוי תזרום כמות של 250 ליטרים לדקה, בלחץ של 4 אטמוספרות, באופן שהלחץ לא יגדל בברזי הכיבוי האמורים מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

           (ג)   הספקת המים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה.

מטפי כיבוי

13.      במקומות הבאים בבית התפילה יותקנו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים:

(1)   ליד כל כניסה למקומות המושבים;

(2)   ליד כל כניסה למקומות ההמתנה;

(3)   ליד כל כניסה לחדר של שירותים הנדסיים;

(4)   ליד כל מחסן של חמרים בעירים או לקיחים;

(5)   ליד כל לוח חשמל ראשי או אגפי.

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות