נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל"ב–1972

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ציוד חובה

סעיף 2

2

Go

הוספת ציוד כיבוי

סעיף 3

2

Go

החזקת ציוד כיבוי

סעיף 4

2

Go

פטור

סעיף 5

2

Go

ביטול

סעיף 6

2

Go

השם

סעיף 7

2

Go

תוספת

3

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 1

3

Go

הספקת מים

סעיף 2

3

Go

מטפה כיבוי

סעיף 3

3

Go

ברז כיבוי

סעיף 4

3

Go

זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי

סעיף 5

3

Go

הספקת מים

סעיף 6

3

Go

מטפי מים

סעיף 7

3

Go

ברז כיבוי

סעיף 8

3

Go

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

סעיף 9

3

Go

הספקת מים

סעיף 10

4

Go

מטפי כיבוי

סעיף 11


תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל"ב–1972(16)

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט–1959 (להלן - החוק) ולפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח–1968, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה -

           "מחסן" - מקום מקורה או בלתי מקורה המשמש להחסנת טובין;

           "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי - לפי אישור המפקח כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;

           "רשות כבאות" - כמשמעותה בסעיף 1 לחוק ואשר המחסן כלול בתחומה.

ציוד חובה

2.    בכל מחסן חייבים הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט בתוספת, וכן להתקין את ציוד הכיבוי, לפי הוראות רשות הכבאות.

הוספת ציוד כיבוי

3.    (א)  רשות כבאות רשאית לפי שיקול דעתה וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

           (ב)  המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

החזקת ציוד כיבוי

4.    ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.

------------

(16) פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2819 מיום 12.3.1972 עמ' 777.

 

פטור

5.    מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.

ביטול

6.    תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תש"ל–1970 - בטלות.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במחסנים), תשל"ב–1972".

תוספת

(תקנה 1 ו-2)

           בתוספת זו -

           "מחסן זעיר" - כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו מ-21 עד 100 מ"ר וגבהו עד 3 מטרים;

           "מחסן בינוני" - כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו מ-101 עד 1000 מ"ר וגבהו עד 3 מטרים; על כל 3 מטרים נוספים של גובה או חלק מהם יש להכפיל את השטח כמספר היחידות של הגובה;

           "מחסן גדול" כל יחידת שטח במחסן אשר מחסינים בו טובין ואשר שטחו למעלה מ-1001 מ"ר וגבהו עד 3 מטרים;

           "טובין מוצרים או נוזלים לקיחים" - טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם נמוכה מ-100 מעלות צלזיוס;

           "טובין מוצקים או נוזליים בעירים" - טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם היא בין 101-800 מעלות צלזיוס;

           "טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים" - טובין אשר טמפרטורת ההתלקחות שלהם גבוהה מ-800 מעלות צלזיוס.

חלק א'

           בחלק זה "מחסן" - מחסן זעיר אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים.

גלגילון כיבוי

1.        (א)  במחסן יותקן גלגילון כיבוי ועליו צינור לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטרים ובקצה הצינור מזנק כיבוי צמוד שנחירו מסוג סילון ריסוס.

 

           (ב)  גלגילון הכיבוי האמור יותקן במחסן באופן שהמרחק מכל נקודה במחסן לגלגילון הכיבוי לא יעלה על 25 מטרים.

הספקת מים

2.        הספקת מים לגלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

מטפה כיבוי

3.        בכל מחסן יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

חלק ב'

           בחלק זה "מחסן" -

(1)   מחסן זעיר אשר מחוסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בעירים או לקיחים;

(2)   מחסן בינוני אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים או בעירים;

(3)   מחסן גדול אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בלתי בעירים.

ברז כיבוי

4.        בכל מפלס של מחסן יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2 ובאופן שעל כל 1000 מטרים מרובעים או על כל חלק מהם יותקן ברז כיבוי אחד, בתנאי שהמרחק מכל נקודה של המפלס לברז כיבוי לא יעלה על 60 מטר.

זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי

5.        בקרבת כל ברז כיבוי כאמור בסעיף 4 יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2, באורך של 15 מטרים, ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2 שנחירו מסוג סילון ריסוס ובקוטר של 8 מ"מ.

הספקת מים

6.        הספקת מים לברזי כיבוי האמורים בסעיף 4 צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים, ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

מטפי מים

7.        בכל מפלס של מחסן, לאורך המעבר המרכזי, יותקנו מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 ק"ג, במספר שעל כל 500 מ"ר של טובין מוחסנים יותקן מטפה כיבוי אחד, בתנאי שמספר מטפי הכיבוי במחסן לא יקטן מ-3.

 

חלק ג'

           בחלק זה, "מחסן" -

(1)   מחסן בינוני אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים לקיחים;

(2)   מחסן גדול אשר מוחסנים בו טובין מוצקים או נוזליים בעירים או לקיחים.

ברז כיבוי

8.        (א)  סביב למחסן על כל 2000 מ"ר או על כל חלק מהם, יותקן ברז כיבוי אחד של "3 לשימוש שירותי כבאות.

           (ב)  בכל מפלס של מחסן יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2 לפי האמור בסעיף 4.

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

9.        בקרבת כל ברז כיבוי בקוטר של "2, יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל זרנוקי כיבוי ומזנק כיבוי לפי האמור בסעיף 5.

הספקת מים

10.      (א)  הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "3 תהיה בכמות 400 ליטר מים לדקה.

           (ב)  הספקת מים לברזי כיבוי בקוטר של "2 תהיה לפי האמור בסעיף 6.

מטפי כיבוי

11.      בכל מפלס בנין של מחסן יותקנו מטפי כיבוי לפי האמור בסעיף 7, בתנאי שמספר מטפים במחסן לא יקטן מ-5.

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות