נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל"ב-1972

רבדים בחקיקה

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

רכישה או השגה של ציוד כיבוי

סעיף 2

2

Go

הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות

סעיף 3

2

Go

ערעור על הודעת רשות הכבאות

סעיף 3א

3

Go

החזקת ציוד כיבוי

סעיף 4

3

Go

פטור

סעיף 5

3

Go

ביטול

סעיף 6

3

Go

השם

סעיף 7

3

Go

תוספת

3

Go

ברז כיבוי

סעיף 1

3

Go

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

סעיף 2

3

Go

הספקת מים

סעיף 3

3

Go

מטפה כיבוי

סעיף 4

3

Go

ברז כיבוי

סעיף 5

4

Go

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

סעיף 6

4

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 7

4

Go

הספקת מים

סעיף 8

4

Go

מטפה כיבוי

סעיף 9

4

Go

ברז כיבוי

סעיף 10

4

Go

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

סעיף 11

4

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 12

4

Go

הספקת מים

סעיף 13

5

Go

מטפה כיבוי

סעיף 14


תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל"ב-1972*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שירותי הכבאות, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), ולפי סעיף 9 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "מפעל" - כמשמעותו בסעיפיס 2 עד 9 לפקודת הבטיחות בעבודה [נוסח חדש], תש"ל-1970;

           "מפעל תעשיה" - מפעל לתעשיה או למלאכה;

           "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות, לפי המפורט בתוספת, לפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי - לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;

           "רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק, ואשר מפעל התעשיה כלול בתחומה.

רכישה או השגה של ציוד כיבוי

2.    בכל מפעל תעשיה חייב הבעל או המחזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי כמפורט בתוספת ולהתקינו לפי הוראות רשות הכבאות.

הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות תק' תשמ"ב-1982

3.    רשות כבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של מפעל תעשיה להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים במפעל תעשיה כמשמעותו בחלק ג' של התוספת, כמפורט להלן;

(1)   התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן;

(2)   התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, 2CO או הלון;

(3)   התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;

(4)   התקנת תאורת התמצאות וחירום;

(5)   התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

מיום 27.11.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4357 מיום 27.5.1982 עמ' 1106

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

הוספת ציוד כיבוי

3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראת מפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של מפעל תעשיה להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

(ב) המפקח, בהתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות כבאות לדרוש להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

ערעור על הודעת רשות הכבאות תק' תשמ"ב-1982

3א.     (א)  בעל מפעל או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה בפני המפקח תוך 30 ימים מיום קבלת ההודעה.

           (ב)  המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.

           (ג)   החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

מיום 27.11.1982

תק' תשמ"ב-1982

ק"ת תשמ"ב מס' 4357 מיום 27.5.1982 עמ' 1106

הוספת תקנה 3א

החזקת ציוד כיבוי

4.    ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.

פטור

5.    מילא אחד החייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה האמורה.

ביטול

6.    תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תש"ל-1970 - בטלות.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי במפעלי תעשיה או מלאכה), תשל"ב-1972".

תוספת

(תקנות 1 ו-2)

           בתוספת זו –

           "מפעל תעשיה זעיר" - מפעל לתעשיה המעסיק במשמרת הראשית עד 50 עובדים;

           "מפעל תעשיה בינוני" - מפעל לתעשיה המעסיק במשמרת הראשית 51 עד 200 עובדים;

           "מפעל תעשיה גדול" - מפעל לתעשיה המעסיק במשמרת הראשית מעל ל-200 עובדים;

           "לקיח" - חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו נמוכה מ-1000 מעלות צ';

           "בעיר" - חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו בין 1000 לבין 8000 מעלות צ';

           "בלתי בעיר" - חומר אשר טמפרטורת ההתלקחות שלו גבוהה מ-8000 מעלות צ'.

חלק א'

           בחלק זה –

           "מפעל תעשיה" - מפעל תעשיה זעיר אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בלתי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו הינו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בלתי לקיח.

ברז כיבוי

1.        בקרבת הכניסה למפעל תעשיה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2.

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

2.        בקרבת ברז הכיבוי האמור בסעיף 1 יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל שלושה זרנוקי כיבוי בקוטר של "2 ובאורך של 15 מטרים ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2 מסוג סילון ריסוס, עם נחיר של 8 מ"מ.

הספקת מים

3.        הספקת המים לברז הכיבוי האמור בסעיף 1 תהיה בכמות של 250 ליטר לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות, ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

מטפה כיבוי

4.        בכל מפלס של בנין במפעל תעשיה, לאורך המעבר המרכזי, יותקנו שני מטפי כיבוי מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרם.

חלק ב'

           בחלק זה "מפעל תעשיה" –

(1)   מפעל תעשיה זעיר אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בעיר או לקיח, או שהמוצר המוגמר מוצק או נוזלי, בעיר או לקיח;

(2)   מפעל תעשיה בינוני, אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בעיר, או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר או בעיר;

(3)   מפעל תעשיה גדול, אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי, בלתי בעיר ובלתי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי, בלתי בעיר ובלתי לקיח.

ברז כיבוי

5.        (א)  בקרבת הכניסה הראשית למפעל תעשיה יותקן ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימש שירות הכבאות.

           (ב)  בקרבת שתי החזיתות הראשיות של בנין מפעל תעשיה, על כל חלק מאורך של 60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד בקוטר של "2; אם אורך חזיתו של הבנין האמור קטן מ-60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד בקוטר של "2 בכל אחת משתי חזיתות הבנין האמורות; אם אורך חזיתות הבנין האמור גדול מ-60 מטר, יותקן ברז כיבוי אחד על כל חלק מחזית הבנין של 60 מטר, וברז כיבוי אחד נוסף על כל חלק מחזית הבנין הגדול מ-15 מטר.

           (ג)   בכל מפלס קומתי בתוך בנין מפעל תעשיתי אשר מעל או מתחת למפלס הקרקע יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2 בקרבת כל חדר מדרגות המוביל לאותו המפלס (להלן - ברז כיבוי פנימי).

           (ד)  בכל מפלס קומתי שמעל או מתחת למפלס הקרקע בתוך בנין של מפעל תעשיה, יותקנו ברזי כיבוי נוספים בקוטר של "2, באופן שמכל נקודה במפלס האמור לברז כיבוי פנימי ולברז כיבוי חיצוני לא יעלה המרחק על 60 מטרים.

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

6.        בקרבת כל ברז כיבוי חיצוני ופנימי במפעל יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל:

(1)   זרנוקי כיבוי בקוטר של "2 ובאורך של 15 מטרים, ומספרם של הזרנוקים יהיה כמספר ברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים בתנאי שמספרם לא יקטן מ-4 זרנוקי כיבוי;

(2)   מזנקי כיבוי בקוטר "2 עם נחיר של 8 מ"מ מסוג סילון ריסוס שמספרם יהיה כמספר מחצית זרנוקי כיבוי, בתנאי שמספרם לא יקטן מ-2 מזנקי כיבוי.

גלגילון כיבוי

7.        בכל מקום בבנין של מפעל תעשיה שרשות כבאות אישרה שמסוכן או מזיק שיהיה בו ברז כיבוי פנימי כאמור בסעיפים 5(ג) או (ד) יותקן במקומו גלגילון כיבוי קבוע אחד ועליו צינור לחץ בקוטר של " ובאורך של 25 מטרים ובקצה הצינור האמור מזנק כיבוי צמוד מסוג סילון ריסוס.

הספקת מים

8.        (א)  הספקת המים לברזי הכיבוי החיצוניים והפנימיים צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

           (ב)  הספקת המים לצינור של גלגילון הכיבוי תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה בלחץ של 4 אטמוספרות.

מטפה כיבוי

9.        בכל מפלס בבנין של מפעל תעשיה יותקנו מטפי כיבוי, מסוג של אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים, במספר של מטפה אחד על כל 200 מ"ר, בתנאי שסך מטפי הכיבוי בבנין של מפעל תעשיה לא יקטן מ-4 מטפי כיבוי.

חלק ג'

           בחלק זה "מפעל תעשיה" –

(1)   מפעל תעשיה בינוני אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי לקיח, או שהמוצר המוגמר שלו הינו מוצק או נוזלי לקיח;

(2)   מפעל תעשיה גדול אשר משתמשים או מחסינים בו חומר גלם מוצק או נוזלי בעיר או לקיח או שהמוצר המוגמר שלו מוצק או נוזלי בעיר או לקיח.

ברז כיבוי

10.      (א)  בקרבת שתי הכניסות הראשיות למפעל תעשיה יותקנו, בכל כניסה, ברז כיבוי בקוטר של "3 לשימוש שירותי הכבאות.

           (ב)  סביב כל החזיתות של בנין במפעל תעשיה יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2 כשהמרחק בין ברזי הכיבוי הוא 60 מטרים (להלן - ברז כיבוי חיצוני).

           (ג)   בכל מפלס קומתי שמעל או מתחת למפלס הקרקע בתוך בנין של מפעל תעשיה יותקנו ברזי כיבוי בקוטר של "2 לפי האמור בסעיפים קטנים 5(ג) ו-(ד).

זרנוק כיבוי ומזנק כיבוי

11.      בקרבת כל ברז במפעל תעשיה יותקן ארון לציוד כיבוי שיכיל זרנוקי כיבוי ומזנקי כיבוי לפי האמור בסעיף 6.

גלגילון כיבוי

12.      בכל מקום בבנין תעשיה שרשות כבאות אישרה שמסוכן או מזיק שיהיה בו ברז כיבוי פנימי כאמור בסעיף 5(ג) או (ד), יותקן בו גלגילון כיבוי לפי האמור בסעיף 7.

הספקת מים

13.      (א)  הספקת מים לברז כיבוי של "3 תהיה בכמות של 400 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

           (ב)  הספקת המים לברזי כיבוי של "2 צריכה לאפשר הפעלה של שלושה ברזי כיבוי בבת אחת בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

           (ג)   הספקת המים לצינור שעל גלגילון הכיבוי תהיה לפי האמור בסעיף 8(ב).

מטפה כיבוי

14.      בכל מפלס של בנין תעשיה יותקנו מטפי כיבוי מסוג של אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים, במספר שעל כל 30 עובדים באותו בנין במשמרת הראשית יותקן מטפה כיבוי אחד, בתנאי שסך מטפי הכיבוי בבנין של מפעל תעשיה לא יקטן מ-8 מטפי כיבוי.

כ"ט בטבת תשל"ב (16 בינואר 1972)                       יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2819 מיום 12.3.1972 עמ' 779.

תוקנו ק"ת תשמ"ב מס' 4357 מיום 27.5.1982 עמ' 1106 – תק' תשמ"ב-1982; תחילתן ששה חדשים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות