נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל"ב-1971

רבדים בחקיקה

בטחון – כבאות – ציוד כיבוי

רשויות ומשפט מנהלי – רישוי – רישוי עסקים – ציוד כיבוי

תוכן ענינים

2

Go

הגדרות

סעיף 1

2

Go

ציוד חובה

סעיף 2

2

Go

הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות

סעיף 3

2

Go

ערעור על הודעת רשות הכבאות

סעיף 3א

3

Go

החזקת ציוד כיבוי

סעיף 4

3

Go

פטור

סעיף 5

3

Go

ביטול

סעיף 6

3

Go

השם

סעיף 7

3

Go

תוספת

3

Go

מטפה כיבוי

סעיף 1

3

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 2

3

Go

הספקת מים

סעיף 3

3

Go

מטפה כיבוי

סעיף 4

3

Go

ברזי כיבוי

סעיף 5

3

Go

חיבור חיצוני לרשת ברזי כיבוי

סעיף 6

3

Go

הספקת מים

סעיף 7

3

Go

זרנוק כבוי מזנק כבוי

סעיף 8

3

Go

גלגילון כיבוי

סעיף 9

4

Go

מטפה כיבוי

סעיף 10


תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל"ב-1971*

           בתוקף סמכותי לפי סעיף 6 לחוק שרותי הכבאות, תשי"ט-1959 (להלן - החוק), ולפי סעיף 9 לחוק רשוי עסקים, תשכ"ח-1968, ולאחר התייעצות עם שר החקלאות, אני מתקין תקנות אלה:

הגדרות

1.    בתקנות אלה –

           "בנין מסחרי" –

(1)   בנין המכיל חדרי משרדים וחדרים לעסקים הטעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968;

(2)   חדרים ששטחם עד מאה מטרים מרובעים, שאינם טעונים רישוי לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, ואשר מחסינים בהם טובין בעלי טמפרטורת התלקחות שהיא מעל 0100 צ';

(3)   חדרים לשירותים טכניים וחדרי נוחיות המשרתים אותם;

           "ציוד כיבוי" - ציוד, חמרים ומיתקנים המשמשים לכיבוי דליקות לפי המפורט בתוספת ולפי תקן ישראלי שאושר על ידי מכון התקנים, ובאין תקן ישראלי מאושר - לפי אישור מפקח כבאות ראשי כמשמעותו בסעיף 22 לחוק;

           "רשות כבאות" - כמשמעותו בסעיף 1 לחוק ואשר הבנין המסחרי נמצא בתחומה.

ציוד חובה

2.    בכל בנין מסחרי חייב הבעל או המזיק לרכוש או להשיג ציוד כיבוי לפי המפורט בתוספת, להתקין את ציוד הכיבוי ולהחזיקו במצב תקין לפי הוראות רשות הכבאות.

הוספת ציוד כיבוי וסידורי כבאות תק' תשמ"ו-1986

3.    רשות הכבאות רשאית לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בנין מסחרי להוסיף ציוד כבאות מהסוג שנקבע בתוספת, ורשאית רשות הכבאות להורות בכתב על נקיטת סידורי כבאות נוספים בבנין מסחרי, כמשמעותו בחלק ג' של התוספת, כמפורט להלן:

(1)   התקנת מערכת אוטומטית לגילוי אש, חום או עשן, או התקנת מערכת אוטומטית לכיבוי באמצעות מים (ספרינקלר), קצף, אבקה, CO2, או הלון;

(2)   התקנת מערכת קשר אלחוטי או קווי לשירותי הכבאות;

(3)   התקנת תאורה להתמצאות ולצרכי אזעקה;

(4)   התקנת מערכת כריזה ואזעקה.

מיום 16.3.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1430

החלפת תקנה 3

הנוסח הקודם:

3. (א) רשות הכבאות רשאית, לפי שיקול דעתה, וחייבת לפי הוראות המפקח, להורות בכתב לבעל או למחזיק של בנין מסחרי להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

(ב) המפקח, בתייעצות עם המועצה למניעת שריפות, רשאי להורות לרשות לכבאות להוסיף ציוד כיבוי על האמור בתוספת.

ערעור על הודעת רשות הכבאות תק' תשמ"ו-1986

3א.     (א)  בעל בנין מסחרי או המחזיק בו שקיבל הודעה בכתב מרשות הכבאות על נקיטת סידורי כבאות נוספים כמפורט בתקנה 3, רשאי לערער עליה לפני המפקח תוך 30 ימים מקבלת ההודעה.

           (ב)  המפקח רשאי לאשר את ההחלטה, לשנותה או לבטלה.

           (ג)   החלטתו של המפקח בערעור תהא סופית.

מיום 16.3.1986

תק' תשמ"ו-1986

ק"ת תשמ"ו מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1430

הוספת תקנה 3א

החזקת ציוד כיבוי

4.    ציוד כיבוי המותקן לפי תקנות 2 ו-3 יוחזק על ידי הבעל או המחזיק במצב תקין בכל עת.

פטור

5.    מילא אחד מהחייבים אחר הוראות תקנות 2 עד 4, פטור האחר מהחובה כאמור.

ביטול

6.    תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תש"ל-1970 - בטלות.

השם

7.    לתקנות אלה ייקרא "תקנות שירותי הכבאות (ציוד כיבוי בבנין מסחרי), תשל"ב-1971".

תוספת

(תקנה 1 ו-2)

           בחלק זה, "בנין מסחרי" - בנין מסחרי אשר שטחו הכולל עד 100 מ"ר.

מטפה כיבוי

1.        ליד הכניסה לבנין מסחרי יותקן מטפה כיבוי אחד מסוג אבקה יבשה בגודל של 6 קילוגרמים.

חלק ב'

           בחלק זה, "בנין מסחרי" - בנין מסחרי אשר שטחו הכולל מ-101 עד 500 מ"ר.

גלגילון כיבוי

2.        בכל בנין מסחרי יותקנו גלגילוני כיבוי קבועים ועליהם צינורות לחץ בקוטר של, " ובאורך של 25 מטרים עם מזנק צמוד, באופן שהמרחק מכל נקודה בבנין המסחרי לגלגילון הכיבוי לא יעלה על 30 מטרים.

הספקת מים

3.        הספקת מים לגלגילון כיבוי האמור בסעיף 2, תהיה בכמות של 45 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות.

מטפה כיבוי

4.        ליד כל כניסה לבנין מסחרי יותקן מטפה כיבוי מסוג אבקה יבשה, בגודל של 6 קילוגרמים, באופן שהמרחק בין מטפה כיבוי למשנהו לא יעלה על 30 מטרים, בתנאי שמספר מטפי הכיבוי בבנין מסחרי לא יקטן מ-4 מטפי כיבוי. אם המרחק בין מטפי כיבוי גדול מ-30 מטרים, יותקן על אותו חלק מטפה כיבוי נוסף.

חלק ג'

           בחלק זה, "בנין מסחרי" - בנין מסחרי אשר שטחו הכולל גדול מ-500 מ"ר.

ברזי כיבוי

5.        (א)  בנין מסחרי אשר במרחק 100 מטרים ממנו לא קיים ברז כיבוי בקוטר של "3, יותקן ליד הכניסה הראשית שלו ברז כיבוי של "3, לשימוש שירותי הכבאות.

תק' תשל"ג-1973

           (ב)  בכל כניסה, בקרבתה או מחוץ לכניסה, של בנין מסחרי, יותקן ברז כיבוי בקוטר של "2; אולם כשהמרחק בין שתי כניסות קטן מ-30 מטרים, יותקן רק ברז כיבוי אחד בין שתי הכניסות, בקוטר של "2.

           (ג)   בכל מפלס קומתי של בנין מסחרי מעל או מתחת קומת הכניסה לבנין מסחרי, יותקנו בתוכו ליד כל חדר מדרגות ברזי כיבוי בקוטר של "2.

מיום 4.1.1973

תק' תשל"ג-1973

ק"ת תשל"ג מס' 2953 מיום 4.1.1973 עמ' 571

החלפת סעיף קטן 5(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בכל כניסה, בקרבתה או מחוץ לכניסה, של בנין מסחרי, כשהמרחק בין שתי כניסות קטן מ-30 מטרים, יותקן ברז כיבוי אחד בקוטר של ''2 בין שתי כניסות.

חיבור חיצוני לרשת ברזי כיבוי

6.        בבנין מסחרי יותקן חיבור חיצוני אחד לרשת ברזי כיבוי האמורים בסעיף 5(ב) ו-(ג), שדרכו ניתן יהיה להזרים מים ממכליות של שירותי הכבאות במקרה של חירום.

הספקת מים

7.        הספקת מים לברזי כיבוי מהאמורים בסעיף 5(ב) ו-(ג) צריכה לאפשר הפעלת שני ברזי כיבוי בבת אחת, בכמות של 250 ליטרים לדקה ובלחץ של 4 אטמוספרות בכל ברז כיבוי, בתנאי שהלחץ בברזי הכיבוי האמורים לא יגדל מעל ל-7 אטמוספרות ולא יקטן מ-2 אטמוספרות.

זרנוק כבוי מזנק כבוי

8.        בקרבת כל ברז כיבוי מהאמורים בסעיף 5(ב) ו-(ג) יותקן ארון לציוד כיבוי, שיכיל שני זרנוקי כיבוי בקוטר של "2, מחומר סינתטי, באורך של 15 מטרים, ומזנק כיבוי אחד בקוטר של "2 מסוג סילון ריסוס, שנחירו בקוטר של 8 מ"מ.

גלגילון כיבוי

9.        (א)  במקומות הבאים בבנין מסחרי יותקן גלגילון כיבוי קבוע ועליו צינור לחץ בקוטר של "¾, באורך של 25 מטרים, עם מזנק צמוד:

(1)   חדר לשירותים הנדסיים;

(2)   חדר החסנה אשר שטחו הכולל עולה על 20 מ"ר;

(3)   חדר שמגישים בו מזון, אשר שטחו הכולל עולה על 50 מ"ר;

(4)   בכניסה לאולם התקהלות המיועד ל-100 מקומות ישיבה לפחות;

(5)   בקרבת מקומות של ריכוז פסולת ואשפה.

           (ב)  אם המרחק בין שניים מהמקומות המפורטים בסעיף קטן (א) קטן מ-10 מטרים יותקן בין שני המקומות האמורים גלגילון כיבוי אחד.

מטפה כיבוי

10.      בקרבת כל כניסה ובכל מפלס קומתי של בנין מסחרי מעל ומתחת לקומת הכניסה בקרבת חדר המדרגות יותקן מטפה כיבוי אחד לפי הסוג האמור בסעיף 4, בתנאי שהמספר הכולל של המטפים לא יקטן מ-8.

י"ח בתשרי תשל"ב (7 באוקטובר 1971)                   יוסף בורג

                                                                                                   שר הפנים* פורסמו ק"ת תשל"ב מס' 2774 מיום 18.11.1971 עמ' 268.

תוקנו ק"ת תשל"ג מס' 2953 מיום 4.1.1973 עמ' 571 – תק' תשל"ג-1973.

ק"ת תשמ"ו מס' 4968 מיום 16.9.1986 עמ' 1430 – תק' תשמ"ו-1986; תחילתן ששה חדשים מיום פרסומן.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות