נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק כלי היריה, תש"ט-1949

 

 

רשויות ומשפט מנהלי – כלי יריה

תוכן ענינים

סעיף 1

פירושים

Go

3

סעיף 2

ייצור, יבוא ויצוא של כלי יריה

Go

4

סעיף 3

עשיית עסק בכלי יריה

Go

4

סעיף 4

נשיאה והובלה של כלי יריה

Go

4

סעיף 5

החזקת כלי יריה

Go

4

סעיף 5א

בדיקה מוקדמת למתן רשיון

Go

5

סעיף 5ב

תחולת הסעיפים 4  ו 5

Go

5

סעיף 5ג

הכשרה מוקדמת למתן רשיון

Go

5

סעיף 5ד

רישיון מדריך ירי

Go

6

סעיף 6

קניה, מכירה או מסירה של כלי יריה

Go

6

סעיף 7

רשיון למטווח קליעה

Go

6

סעיף 7א

איסור כניסה למטווח

Go

6

סעיף 7א1

הגבלת גיל לאימון במטווח קליעה

Go

6

סעיף 7ב

ציות להוראות במטווח

Go

7

סעיף 7ג

רשיון מפקח

Go

7

סעיף 7ד

עונש על העדר רשיון למטווח

Go

7

סעיף 7ה

תחולה על המדינה

Go

8

סעיף 7ו

פטור מחובת הרשיונות במטווח ובאימון ללא ירי

Go

8

סעיף 7ז

חובת מנהל המטווח לקבל רשיון החזקה

Go

8

סעיף 7ח

הגבלת השימוש

Go

8

סעיף 8

משלוח כלי יריה

Go

8

סעיף 9

כלי יריה להגנת ישובים

Go

8

סעיף 10

כלי יריה להגנת מפעלים

Go

8

סעיף 10א

נשיאת כלי יריה מטעם המדינה

Go

9

סעיף 10ב

כלי יריה לסרטים, הצגות והופעות

Go

9

סעיף 10ג

רשיונות לכלי יריה לשירותי שמירה

Go

9

סעיף 10ד

רשיונות למלווי טיולים ומחנות

Go

10

סעיף 11

רשויות מוסמכות

Go

10

סעיף 11א

חובת דיווח

Go

10

סעיף 11ב

הודעה על אשפוז או  סכנה על ידי משרד הבריאות

Go

10

סעיף 11ב1

כשירות נפשית

Go

11

סעיף 11ג

הגבלת גיל למתן רישיונות לכלי ירייה

Go

11

סעיף 12

הוראות כלליות בנוגע לרשיונות

Go

11

סעיף 12א

שמירת סוד

Go

12

סעיף 13

סמכויות המשטרה

Go

12

סעיף 14

הפקדת כלי יריה בידי המשטרה

Go

12

סעיף 14א

כלי יריה שבידי המשטרה

Go

12

סעיף 14ב

מכירה על ידי סוחר מורשה

Go

13

סעיף 14ג

מסירת כלי יריה למשמורת

Go

13

סעיף 14ד

השמדת כלי יריה על ידי סוחר מורשה

Go

13

סעיף 15

אבידות

Go

13

סעיף 16

עונשין

Go

13

סעיף 17

החמרת ענשים

Go

14

סעיף 18

החרמת כלי יריה

Go

14

סעיף 18א

ביטול רשיון בגזר דין

Go

14

סעיף 19

רשיונות לפי חוקים אחרים

Go

14

סעיף 20

ראיות

Go

14

סעיף 21

ביצוע ותקנות

Go

14

סעיף 21א

העברת סמכויות

Go

15

סעיף 22

הוראות מעבר

Go

15

סעיף 23

ביטול

Go

15

סעיף 24

מלכודות חקלאיות

Go

15

סעיף 25

תחילת תוקף

Go

15

 

תוספת ראשונה

Go

15

 

תוספת שנייה

Go

16

 


חוק כלי היריה, תש"ט-1949*

פירושים

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 4)  תשל"א-1971 (תיקון מס' 8)  תשנ"א-1991

          "כלי יריה" – פירושו כלי בעל קנה העשוי לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אביזר ותחמושת של כלי כזה, וכן כלי נשק שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אביזר ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור, ולמעט מכל גז מדמיע;

מיום 5.2.1972

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 170 (ה"ח 918)

"כלי יריה" – פירושו כלי בעל קנה העשוי לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אביזר ותחמושת של כלי כזה, וכן כלי נשק שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אביזר ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור.

 

מיום 26.6.1991

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 177 (ה"ח 2050)

"כלי יריה" – פירושו כלי בעל קנה העשוי לירות כדור, קלע, פגז, פצצה או כיוצא באלה, שבכוחם להמית אדם, וכולל חלק, אביזר ותחמושת של כלי כזה, וכן כלי נשק שסוגל לפלוט חומר הנועד להזיק לאדם, לרבות חלק, אביזר ותחמושת לכלי נשק כאמור ולרבות מכל המכיל או שסוגל להכיל חומר כאמור, ולמעט מכל גז מדמיע;

          "כלי יריה צבאי" – פירושו כלי יריה מסוג ששר הבטחון הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כסוג של כלי יריה צבאיים[1];

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          "מועמד לשירות" – אדם המבקש לשרת או המשרת, בתפקיד המחייב נשיאת כלי יריה, באחד מהגופים המנויים בסעיף 5ב(א) למעט בצבא הגנה לישראל;

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 131 (ה"ח 2916)

הוספת הגדרת "מועמד לשירות"

(תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

          "מטווח קליעה" – מיתקן שנועד לקליעה למטרה מכלי יריה;

מיום 17.4.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 68 (ה"ח 491)

הוספת הגדרת "מטווח קליעה"

(תיקון מס' 8) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          "מכל גז מדמיע" – מכל המיועד להגנה עצמית, שמשקל תכולתו הוא כפי שנקבע בתוספת הראשונה והוא מכיל או סוגל להכיל או לפלוט חומר שסוגו וריכוזו קבועים בתוספת הראשונה, ובלבד שמנגנון ההפעלה שלו אינו כולל תרכובות של חמרי בערה או נפץ;

מיום 26.6.1991

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 177 (ה"ח 2050)

הוספת הגדרת "מכל גז מדמיע"

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

"מכל גז מדמיע" – מכל המיועד להגנה עצמית, שמשקל תכולתו הוא כפי שנקבע בתוספת הראשונה והוא מכיל או סוגל להכיל או לפלוט חומר שסוגו וריכוזו קבועים בתוספת הראשונה, ובלבד שמנגנון ההפעלה שלו אינו כולל תרכובות של חמרי בערה או נפץ;

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          "מנהל משרד הבריאות" – המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 131 (ה"ח 2916)

הוספת הגדרת "מנהל משרד הבריאות"

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          "מנהל משרד העבודה והרווחה" – המנהל הכללי של משרד העבודה והרווחה או מי שהוא הסמיכו לכך;

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 131 (ה"ח 2916)

הוספת הגדרת "מנהל משרד העבודה והרווחה"

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          "עובד סוציאלי" – כהגדרתו בחוק העובדים הסוציאליים, תשנ"ו-1996;

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 131 (ה"ח 2916)

הוספת הגדרת "עובד סוציאלי"

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          "פקודות הצבא" – פקודות הצבא ופקודות כלליות אחרות כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955;

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 131 (ה"ח 2916)

הוספת הגדרת "פקודות הצבא"

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          "פקיד רישוי" – פירושו אדם שנתמנה על ידי השר, במינוי שפורסם ברשומות, להיות פקיד רישוי לצורך חוק זה; מינוי כזה יכול להיות כללי או מסוייג;

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

"פקיד רישוי" – פירושו אדם שנתמנה על ידי שר הפנים השר, במינוי שפורסם ברשומות, להיות פקיד רישוי לצורך חוק זה; מינוי כזה יכול להיות כללי או מסוייג;

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          "קצין בריאות הנפש" – כמשמעותו בפקודות הצבא;

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 132 (ה"ח 2916)

הוספת הגדרת "קצין בריאות הנפש"

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

          "שעת חירום" – פירושה תקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה על פי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948;

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 244 (ה"ח 342)

מחיקת הגדרת "שעת חירום"

הנוסח הקודם:

"שעת חירום" – פירושה תקופה שבה קיים במדינה מצב של חירום בתוקף אכרזה על פי סעיף 9(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          "השר" – השר לביטחון הפנים.

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

הוספת הגדרת "השר"

ייצור, יבוא ויצוא של כלי יריה (תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

2.    (א)  לא יעשה אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון ובהזמנת הממשלה או על פי אישור הממשלה[2].

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

          (ב)  לא יביא אדם כלי יריה צבאי למדינה ולא יוציא אדם כלי יריה צבאי מן המדינה אלא על פי אישור הממשלה[3].

          (ג)   לא יביא אדם למדינה כלי יריה שאינו כלי יריה צבאי, ולא יוציא אדם מן המדינה כלי יריה שאינו כלי יריה צבאי, אלא על פי רשיון.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 149 (ה"ח 191)

החלפת סעיפים קטנים 2(א), 2(ב)

הנוסח הקודם:

(א) לא יעשה אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון ועל פי הזמנת הממשלה.

(ב) לא יביא אדם כלי יריה צבאי למדינה ולא יוציא אדם כלי יריה צבאי מן המדינה.

עשיית עסק בכלי יריה

3.    (א)  לא יעשה אדם עסק בכלי יריה אלא על פי רשיון.

          (ב)  לצורך סעיף זה רואים אדם כעושה עסק בכלי יריה, אם הוא עושה בהם מקח וממכר או עסק בהחסנתם או בתיקונם.

          (ג)   בעל רשיון לפי סעיף זה לא יקבל כלי יריה להחסנה או לתיקון אלא מאת אדם אחר שהוא בעל רשיון כזה או מאת אדם המחזיק אותו כלי יריה בהיתר על פי חוק זה.

נשיאה והובלה של כלי יריה (תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 4) תשל"א-1971 (תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

4.    לא ישא ולא יוביל אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון, או על פי תעודת הרשאה לפי הסעיפים 9, 10, 10א או 10ג, או לפי רשות על פי סעיף 10ב(ג).

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 149 (ה"ח 191)

4. לא ישא ולא יוביל אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון, או על פי תעודת הרשאה לפי סעיף 9 או 10 לפי הסעיפים 9, 10 או 10א.

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 170 (ה"ח 918)

4. לא ישא ולא יוביל אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון, או על פי תעודת הרשאה לפי הסעיפים 9, 10 או 10א, או לפי רשות על פי סעיף 10(ב)(ג).

 

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 244 (ה"ח 342)

4. לא ישא ולא יוביל אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון, או על פי תעודת הרשאה לפי הסעיפים 9, 10 או 10א 10א או 10ג, או לפי רשות על פי סעיף 10ב(ג).

 

 

החזקת כלי יריה

5.    (א)  לא יחזיק אדם כלי יריה, אלא על פי רשיון.

          (ב)  הוראות סעיף זה אינן חלות –

(1)   על המביא כלי יריה למדינה על פי רשיון לפי סעיף 2 – במשך שלושים יום מיום הבאת כלי היריה למדינה כאמור;

(2)   על העושה עסק בכלי יריה על פי רשיון לפי סעיף 3 – לגבי כלי היריה שהוא מחזיק לרגל עסקו;

(3)   על בעל רשיון על פי סעיף 4 – לגבי כלי היריה שעליו ניתן לו אותו הרשיון;

(תיקון מס' 4) תשל"א-1971 (תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

(4)   על בעל רשיון מיוחד או על בעל תעודת הרשאה לפי הסעיפים 9, 10, 10א או 10ג; או על בר-רשות לפי סעיף 10ב(ג);

(5)   על יורש או מנהל עזבון של אדם שנפטר, המחזיק כלי יריה שהנפטר החזיקו בהיתר על פי חוק זה – במשך שלושים יום מיום הפטירה.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 149 (ה"ח 191)

(4) על בעל רשיון מיוחד או על בעל תעודת הרשאה לפי סעיף 9 או 10 לפי הסעיפים 9, 10 או 10א;

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 170 (ה"ח 918)

(4) על בעל רשיון מיוחד או על בעל תעודת הרשאה לפי הסעיפים 9, 10 או 10א או על בר רשות לפי סעיף 10(ב)(ג);

 

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 244 (ה"ח 342)

(4) על בעל רשיון מיוחד או על בעל תעודת הרשאה לפי הסעיפים 9, 10 או 10א 10א או 10ג או על בר רשות לפי סעיף 10(ב)(ג);

בדיקה מוקדמת למתן רשיון (תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

5א.     (א)  לא יינתן רשיון להחזקת כלי יריה, למעט כלי יריה המוחזק מטעם המשטרה על פי הסעיפים 9 או 10, אלא לאחר שאדם המחזיק ברשיון למכור כלי יריה בדרך כלל (להלן – סוחר מורשה) או אדם שהשר ימנה לענין סעיף זה, אישר בתעודה כי בדק את כלי היריה ומצאהו ראוי לשימוש.

          (ב)  סוחר מורשה ומי שהשר מינהו כאמור בסעיף קטן (א) חייבים, לפי בקשה ובתשלום, לבדוק כלי יריה, ואם מצאוהו ראוי לשימוש – לאשר זאת בתעודה כאמור; שיעור התשלום בעד הבדיקה ייקבע על ידי שר הפנים בצו. היה בודק כלי היריה עובד המדינה, יהיה התשלום לידי אוצר המדינה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ג)   השר רשאי לפטור סוגים של כלי יריה מחובת הבדיקה לפי סעיף זה.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 149 (ה"ח 191)

הוספת סעיף 5א

 

מיום 17.4.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 68 (ה"ח 491)

הוספת סעיף קטן 5(ג)

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

5א. (א) לא יינתן רשיון להחזקת כלי יריה, למעט כלי יריה המוחזק מטעם המשטרה על פי הסעיפים 9 או 10, אלא לאחר שאדם המחזיק ברשיון למכור כלי יריה בדרך כלל (להלן – סוחר מורשה) או אדם ששר הפנים שהשר ימנה לענין סעיף זה, אישר בתעודה כי בדק את כלי היריה ומצאהו ראוי לשימוש.

(ב) סוחר מורשה ומי ששר הפנים שהשר מינהו כאמור בסעיף קטן (א) חייבים, לפי בקשה ובתשלום, לבדוק כלי יריה, ואם מצאוהו ראוי לשימוש – לאשר זאת בתעודה כאמור; שיעור התשלום בעד הבדיקה ייקבע על ידי שר הפנים השר בצו. היה בודק כלי היריה עובד המדינה, יהיה התשלום לידי אוצר המדינה.

(ג) שר הפנים השר רשאי לפטור סוגים של כלי יריה מחובת הבדיקה לפי סעיף זה.

תחולת הסעיפים 4  ו-5 (תיקון מס' 1) תשי"ד-1954 (תיקון מס' 4)  תשל"א-1971 (תיקון מס' 9)  תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 13) תשס"ד-2004

5ב.     (א)  הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו גם על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם המדינה בקשר לתפקידו, למעט כלי יריה שבידי צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, או בידי איש משמר הכנסת כמשמעותו בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.

 

 

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ב)  הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על כלי יריה שנמסר מטעם צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל, או בהסכמת אחד מהם –

(1)   לצרכי אימונו של מי שמלאו לו 14 שנה והוא נמנה עם יחידה שהודיע עליה שר הבטחון ברשומות שהיא יחידת אימון לענין סעיף זה, והכלי נמצא בידי אותו אדם בשעת אימון או הדרכה של צבא-הגנה לישראל או מטעמו, או בשעת אימון או הדרכה המנוהלים על פי הוראות קבע של שר החינוך והתרבות, שהותקנו בשים לב להוראות צבא-הגנה לישראל לגבי יחידות אימון דומות שבפיקוחו, והמדריך באימונים אלה אושר על ידי שר הבטחון בהמלצת שר החינוך והתרבות;

(2)   למדריך כאמור לשם אימון והדרכה בשעת מילוי תפקידו.

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

          (ג)   הוראות סעיפים 4 ו-5 לא יחולו על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם צבא-הגנה לישראל על פי תעודת הרשאה בהתאם להוראות המחייבות בצבא בנדון זה או על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם משטרת ישראל על פי תעודת הרשאה בהתאם להוראות המחייבות במשטרה וכלי היריה הוא בידי אותו אדם בהתאם לתנאי התעודה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          (ג1) שר הבטחון רשאי, בהודעה בכתב לשר, לפטור מפעלים ושלוחות אחרות של מערכת הבטחון מלקיים הוראות הסעיפים 4 ו-5, בכלי יריה שבידיהם שלא לצרכי הגנתם; התנאים להובלת כלי יריה אלה ייקבעו בתעודת הרשאה שתימסר להם על ידי מי ששר הבטחון הסמיך לכך.

          (ד)  אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל פטור לקבלת רשיון הניתן לפי סעיף 5(ב).

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ה)  סמכויות שר הבטחון ושר החינוך והתרבות לפי סעיף זה, בענין אישור מדריכים ומתן המלצה על האישור ומתן הוראות, ניתנות לאצילה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ו)   הוראות שר החינוך והתרבות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 150 (ה"ח 191)

הוספת סעיף 5ב

 

מיום 17.4.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 68 (ה"ח 491)

(ב) הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על כלי יריה שנמסר מטעם צבא-הגנה לישראל לאדם שמלאו לו ארבע עשרה שנה, אך טרם מלאו לו שמונה עשרה שנה, והוא נמנה עם יחידת אימון ששר הבטחון הכריז עליה ברשומות כיחידת אימון לענין סעיף זה, וכלי היריה הוא בידי אותו אדם בשעת אימון ובהדרכה של צבא-הגנה לישראל.

(ב) הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על כלי יריה שנמסר מטעם צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל, או בהסכמת אחד מהם –

(1) לצרכי אימונו של מי שמלאו לו 14 שנה והוא נמנה עם יחידה שהודיע עליה שר הבטחון ברשומות שהיא יחידת אימון לענין סעיף זה, והכלי נמצא בידי אותו אדם בשעת אימון או הדרכה של צבא-הגנה לישראל או מטעמו, או בשעת אימון או הדרכה המנוהלים על פי הוראות קבע של שר החינוך והתרבות, שהותקנו בשים לב להוראות צבא-הגנה לישראל לגבי יחידות אימון דומות שבפיקוחו, והמדריך באימונים אלה אושר על ידי שר הבטחון בהמלצת שר החינוך והתרבות;

(2) למדריך כאמור לשם אימון והדרכה בשעת מילוי תפקידו.

(ג) הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם צבא-הגנה לישראל על פי תעודת הרשאה בהתאם להוראות המחייבות בצבא בנדון זה וכלי היריה הוא בידי אותו אדם בהתאם לתנאי התעודה.

(ג1) שר הבטחון רשאי, בהודעה בכתב לשר הפנים, לפטור מפעלים ושלוחות אחרות של מערכת הבטחון מלקיים הוראות הסעיפים 4 ו-5, בכלי יריה שבידיהם שלא לצרכי הגנתם; התנאים להובלת כלי יריה אלה ייקבעו בתעודת הרשאה שתימסר להם על ידי מי ששר הבטחון הסמיך לכך.

(ד) אין בסעיף זה כדי לגרוע מכל פטור לקבלת רשיון הניתן לפי סעיף 5(ב).

(ה) סמכויות שר הבטחון ושר החינוך והתרבות לפי סעיף זה, בענין אישור מדריכים ומתן המלצה על האישור ומתן הוראות, ניתנות לאצילה.

(ו) הוראות שר החינוך והתרבות לפי סעיף זה אינן טעונות פרסום ברשומות.

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 170 (ה"ח 918)

(א) הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו גם על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם המדינה בקשר לתפקידו, למעט כלי יריה שבידי צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, או בידי ממלא תפקיד לפי פרק ב' לחוק חסינות בניני הכנסת, תשי"ב-1952 או בידי שומר כמשמעותו בחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968.

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 124 (ה"ח 1310)

החלפת סעיף קטן 5ב(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם צבא-הגנה לישראל על פי תעודת הרשאה בהתאם להוראות המחייבות בצבא בנדון זה וכלי היריה הוא בידי אותו אדם בהתאם לתנאי התעודה.

 

מיום 12.4.1995

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ה מס' 1520 מיום 12.4.1995 עמ' 201 (ה"ח 2394)

(א) הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו גם על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם המדינה בקשר לתפקידו, למעט כלי יריה שבידי צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, או בידי שומר איש משמר הכנסת כמשמעותו בחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968.

 

מיום 17.6.2004

תיקון מס' 13

ס"ח תשס"ד מס' 1942 מיום 17.6.2004 עמ' 397 (ה"ח 42)

(א) הוראות סעיפים 4 ו-5 יחולו גם על כלי יריה שנמסר לאדם מטעם המדינה בקשר לתפקידו, למעט כלי יריה שבידי צבא-הגנה לישראל או משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר, או בידי איש משמר הכנסת כמשמעותו בחוק משכן הכנסת ורחבתו, התשכ"ח-1968 בחוק משכן הכנסת, רחבתו ומשמר הכנסת, התשכ"ח-1968.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(ג1) שר הבטחון רשאי, בהודעה בכתב לשר הפנים לשר, לפטור מפעלים ושלוחות אחרות של מערכת הבטחון מלקיים הוראות הסעיפים 4 ו-5, בכלי יריה שבידיהם שלא לצרכי הגנתם; התנאים להובלת כלי יריה אלה ייקבעו בתעודת הרשאה שתימסר להם על ידי מי ששר הבטחון הסמיך לכך.

הכשרה מוקדמת למתן רשיון (תיקון מס' 7) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 9)   תשנ"ה-1995

5ג.     (א)  לא יינתן רשיון להחזקה ולנשיאה של כלי יריה, אלא לאחר שמקבל הרשיון עבר הכשרה מתאימה ללימוד השימוש בכלי יריה מסוג הכלי שהוא מבקש לרכוש, והפעיל במטווח-קליעה כלי יריה מסוג הכלי שהוא מבקש לרכוש.

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          (ב)  השר יתקין תקנות בדבר תכנית ההכשרה הנדרשת לפי סעיף קטן (א) והוא רשאי לקבוע תנאים למתן פטור מחובה זו.

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          (ג)   השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת ההכשרה הנדרשת לחידושו של רשיון כלי יריה והתנאים לפטור מחובה זו.

(תיקון מס' 22) תשפ"ב-2021

          (ד)  תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת.

מיום 6.8.1991

תיקון מס' 7

ס"ח תשנ"א מס' 1343 מיום 6.2.1991 עמ' 84 (ה"ח 2021)

הוספת סעיף 5ב

 

מיום 12.4.1995

תיקון מס' 9

ס"ח תשנ"ה מס' 1520 מיום 12.4.1995 עמ' 201 (ה"ח 2394)

5ב. 5ג. (א) לא יינתן רשיון להחזקה ולנשיאה של כלי יריה, אלא לאחר שמקבל הרשיון עבר הכשרה מתאימה ללימוד השימוש בכלי יריה מסוג הכלי שהוא מבקש לרכוש, והפעיל במטווח-קליעה כלי יריה מסוג הכלי שהוא מבקש לרכוש.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(ב) שר הפנים השר יתקין תקנות בדבר תכנית ההכשרה הנדרשת לפי סעיף קטן (א) והוא רשאי לקבוע תנאים למתן פטור מחובה זו.

(ג) שר הפנים השר רשאי לקבוע בתקנות הוראות בדבר חובת ההכשרה הנדרשת לחידושו של רשיון כלי יריה והתנאים לפטור מחובה זו.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 22

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

(ד) תקנות לפי סעיף זה טעונות אישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת.

רישיון מדריך ירי (תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

5ד.     (א)  לא יכשיר אדם, לא ידריך ולא יאמן, אדם אחר, בשימוש בכלי יריה, אלא על פי רישיון, במטווח קליעה שניתן לגביו רישיון לפי סעיף 7 או במקום אחר שנקבע ברישיונו, והכל בכפוף להוראות סעיף 7ח ובהתאם לתנאי הרישיון.

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          (ב)  השר רשאי לקבוע סוגים שונים של רישיונות לפי סעיף זה, לסוגים שונים של הכשרה, הדרכה או אימון.

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 244 (ה"ח 342)

הוספת סעיף 5ד

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(ב) שר הפנים השר רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים, רשאי לקבוע סוגים שונים של רישיונות לפי סעיף זה, לסוגים שונים של הכשרה, הדרכה או אימון.

קניה, מכירה או מסירה של כלי יריה (תיקון מס' 4) תשל"א-1971

6.    (א)  לא יקנה אדם כלי יריה ולא ירכשנו בדרך אחרת אלא אם יש בידו רשיון לאותו כלי יריה.

(תיקון מס' 8) תשנ"א-1991

           (ב)  לא ימכור אדם כלי יריה, לא יעבירנו לאחר בדרך אחרת ולא ימסור כלי יריה לאחר אלא לאחר שנוכח כי יש בידי הקונה או המקבל רשיון לאותו כלי יריה, או שמותר לו להחזיק בכלי היריה לפי הוראות חוק זה.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 170 (ה"ח 918)

החלפת סעיף 6

הנוסח הקודם:

קניה ומכירה של כלי יריה

6. (א) לא יקנה אדם כלי יריה ולא ירכשו בדרך אחרת, ולא ימכור אדם כלי יריה ולא יעבירו לאחר בדרך אחרת, אלא על פי רישיון.

(ב) סעיף זה חל גם על בעל רשיון לפי סעיף 3.

 

מיום 26.6.1991

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 177 (ה"ח 2050)

(ב) לא ימכור אדם כלי יריה, לא יעבירנו לאחר בדרך אחרת ולא ימסור כלי יריה לאחר אלא אם לאחר שנוכח כי יש בידי הקונה או המקבל רשיון לאותו כלי יריה, או שמותר לו להחזיק בכלי היריה לפי הוראות חוק זה.

רשיון למטווח קליעה (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

7.    לא יוקם מטווח קליעה ולא ינוהל אלא על פי רשיון.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 68 (ה"ח 491)

החלפת סעיף 7

הנוסח הקודם:

מטווחי קליעה

7. (א) לא ינהל אדם מטווח קליעה, אלא על פי רשיון.

(ב) בעל הרשיון לפי סעיף זה אינו פטור מן החובה לקבל רשיון על פי סעיף 5 לגבי כל כלי יריה שהוא מחזיק לצורך המטווח.

 

איסור כניסה למטווח (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

7א.     לא ייכנס אדם אל מטווח קליעה, ולא ישהה בו, אלא בהתאם להוראות של מנהל המטווח או של מי שמינה לכך, ולא יפעיל במטווח כלי יריה אלא בפיקוחו של מפקח.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 69 (ה"ח 491)

הוספת סעיף 7א

הגבלת גיל לאימון במטווח קליעה (תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

7א1.   (א)  בסעיף זה –

          "אימון" – לרבות אימון בלא ירי;

          "אגודת ספורט", "איגוד", "התאחדות", "מאמן", "מדריך ספורט", "מועדון ספורט" ו"תעודת הסמכה", לעניין ענף ספורט הקליעה – כמשמעותם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988;

          "מועמד לרישום" – מי שמנהל ספורט אישר לו לבצע שני אימוני התנסות לשם בחינת מועמדותו לרישום כספורטאי בהתאחדות או באיגוד לעניין ענף ספורט הקליעה; לעניין זה, "מנהל ספורט" – מנהל אגודת ספורט, מנהל מועדון ספורט, או מאמן או מדריך ספורט שיש בידו תעודת הסמכה, שמנהל אגודת ספורט או מנהל מועדון ספורט הסמיכו לכך, והכל בענף ספורט הקליעה.

          (ב)  מנהל מטווח קליעה לא יתיר ולא יאפשר לאדם להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה במטווח שבניהולו, אלא אם כן מתקיים באותו אדם תנאי מהתנאים האמורים בפסקאות (1) עד (5) שלהלן, והוא המציא למנהל מטווח הקליעה מסמך או הסמכה כאמור בסעיף קטן (ג):

(1)   מלאו לו 18 שנים;

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

(2)   מלאו לו 16 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, בסוגי פעילויות שקבע השר;

(3)   מלאו לו 14 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים והוא נמנה עם יחידת אימון כאמור בסעיף 5ב(ב)(1) ובמסגרת אימון של יחידה כאמור;

(4)   מלאו לו 12 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים והוא ספורטאי רשום בהתאחדות או באיגוד לעניין ענף ספורט הקליעה או שהוא מועמד לרישום כאמור, ובלבד שמועמד כאמור לא יבצע יותר משני אימוני התנסות;

(5)   מלאו לו 10 שנים אך טרם מלאו לו 12 שנים והוא ספורטאי רשום או שהוא מועמד לרישום, כאמור בפסקה (4), ושר התרבות והספורט או המנהל הכללי של משרדו, התיר לו, בהיתר חתום בידו, לאחר שקיבל המלצה מאת ראש התאחדות או ראש איגוד לעניין ענף ספורט הקליעה, להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה במטווח קליעה, ובלבד שמועמד כאמור לא יבצע יותר משני אימוני התנסות.

          (ג)   אדם המבקש להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה במטווח קליעה ימציא למנהל מטווח הקליעה מסמך המעיד על קיום תנאי מהתנאים האמורים בפסקאות (1) עד (5) שבסעיף קטן (ב), ולעניין האמור בפסקאות (2) עד (5) שבאותו סעיף קטן – גם הסכמה בכתב של הורהו או של אפוטרופסו להפעלת כלי הירייה או לאימון בכלי הירייה במטווח הקליעה על ידיו.

          (ד)  מנהל מטווח קליעה רשאי לדרוש מאדם המבקש להפעיל כלי ירייה או להתאמן בכלי ירייה במטווח הקליעה שבניהולו להציג לפניו תעודה מזהה שבה ניתן לוודא את גילו.

          (ה)  במטווח קליעה תוצג, במקום בולט, הודעה המפרטת את הוראות סעיפים קטנים (א) עד (ד).

          (ו)   ביצוע הוראות סעיף זה הוא תנאי ברישיון למטווח קליעה.

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 397 (ה"ח 281)

הוספת סעיף 7א1

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(2) מלאו לו 16 שנים אך טרם מלאו לו 18 שנים, בסוגי פעילויות שקבע שר הפנים השר לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים;

ציות להוראות במטווח (תיקון מס' 19) תשע"ו-2016

7ב.     (א)  הרשות המוסמכת תקבע הוראות קבע לעניין מטווח קליעה (בסעיף זה – הוראות קבע), לרבות בעניינים המפורטים להלן:

(1)   תנאים לכניסה למטווח;

(2)   סוג כלי הירייה והתחמושת המותרים לשימוש במטווח;

(3)   חובותיהם של בעלי תפקידים במטווח, לרבות לעניין ניהול המטווח, פיקוח על המתאמנים במטווח והדרכתם;

(4)   אופן השימוש בכלי הירייה במטווח;

(5)   בטיחות והגנה, לרבות אמעי בטיחות נדרשים;

(6)   טיפול בפגיעות בגוף שאירעו בשטח המטווח;

(7)   מבנה המטווח;

(8)   חובות תיעוד ורישום בעניינים אלה:

(א)   המתאמנים במטווח וכלי הירייה שהשתמשו בהם;

(ב)   תקינות המטווח ואמצעי הבטיחות בו, וכן ליקויים בתקינותם;

(ג)    אירועי בטיחות במטווח ופגיעות בגוף.

          (ב)  בהוראות הקבע רשאית הרשות המוסמכת, לשם שמירה על הבטיחות במטווח, לקבוע הוראות שונות בכל הנוגע לתנאים לכניסה למטווח, לסוג כלי הירייה והתחמושת המותרים לשימוש בו ולתיעוד ולרישום של אימון במטווח, לעניין המנויים להלן:

(1)   בעל רישיון או הרשאה להחזקת כלי ירייה לפי חוק זה או מבקש רישיון או הרשאה כאמור;

(2)   מי שאינו בעל רישיון או הרשאה להחזקת כלי ירייה לפי חוק זה;

(3)   תייר חוץ, כהגדרתו בחוק שירותי תיירות, התשל"ו-1976;

(4)   ספורטאי רשום בהתאחדות או באיגוד כמשמעותם בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, לעניין ענף ספורט הקליעה.

          (ג)   הנמצא במטווח קליעה יקיים בו את הוראות הקבע ואת ההוראות שניתנו על פיהן.

          (ד)  הוראות הקבע יוצגו בכניסה למטווח במקום הנראה לעין, ויפורסמו באתר האינטרנט של המשרד לביטחון הפנים.

          (ה)  על אף האמור בסעיף זה, במטווחי הקליעה של צבא ההגנה לישראל או של משטרת ישראל ינהג כל הנמצא בהם לפי הפקודות שהוציאו הצבא או המשטרה לעניין זה ושהוצגו בכניסה למטווח במקום הנראה לעין, ולפי ההוראות שניתנו על פיהן.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 69 (ה"ח 491)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 7.8.2016

תיקון מס' 19

ס"ח תשע"ו מס' 2572 מיום 7.8.2016 עמ' 1151 (ה"ח 640)

החלפת סעיף 7ב

הנוסח הקודם:

ציות להוראות שבמטווח

7ב. הנמצא במטווח קליעה יקיים בו את הוראות הקבע שהוצאו על ידי הרשות המוסמכת ושהוצגו במטווח במקום הנראה לעין, וכן את ההוראות שניתנו על פיהן; ואולם במטווחי הקליעה של צבא-הגנה לישראל או של משטרת ישראל ינהג כל הנמצא בהם, לפי הפקודות שהוציא הצבא או המשטרה לענין זה, ושהוצגו כאמור, ולפי ההוראות שניתנו על פיהן.

רשיון מפקח (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

7ג.     לא ישמש אדם מפקח מטווח קליעה אלא על פי רשיון.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 69 (ה"ח 491)

הוספת סעיף 7ג

 

עונש על העדר רשיון למטווח (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

7ד.     הקמת מטווח קליעה ללא רשיון לפי חוק זה או שלא בהתאם לתנאי הרשיון, דינה, לכל דבר, כדין הקמתו בלי הרשיון הדרוש לפי פקודת בנין ערים, 1936, או שלא בהתאם לתנאי רשיון לפי אותה פקודה.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 69 (ה"ח 491)

הוספת סעיף 7ד

תחולה על המדינה (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 4)  תשל"א-1971 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

7ה.     הוראות הסעיפים 7-7ד מחייבות גם את המדינה, להוציא את צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ומשמר הכנסת ושר הבטחון רשאי, בהודעה בכתב לשר, לפטור מהוראות אלה מפעל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון במטווחי הקליעה שלהם.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 69 (ה"ח 491)

הוספת סעיף 7ה

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 170 (ה"ח 918)

7ה. הוראות הסעיפים 7-7ד מחייבות גם את המדינה, להוציא את צבא הגנה לישראל ואת משטרת ישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ומשמר הכנסת ושר הבטחון רשאי, בהודעה בכתב לשר הפנים, לפטור מהוראות אלה מפעל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון במטווחי הקליעה שלהם.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

7ה. הוראות הסעיפים 7-7ד מחייבות גם את המדינה, להוציא את צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות בתי הסוהר ומשמר הכנסת ושר הבטחון רשאי, בהודעה בכתב לשר הפנים לשר, לפטור מהוראות אלה מפעל או שלוחה אחרת של מערכת הבטחון במטווחי הקליעה שלהם.

 

פטור מחובת הרשיונות במטווח ובאימון ללא ירי (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

7ו.      הוראות הסעיפים 4 ו-5 לא יחולו על כלי יריה שבידי אדם הנמצא במטווח קליעה ברשותו של מנהל המטווח או של מי שהסמיך לכך, וכן על נשיאתם, החזקתם והובלתם של כלי יריה, בתנאים שנקבעו בתקנות לשם העברתם של כלי היריה למטווח או לשם החזרתם ממנו או לשם אימון בהם ללא ירי.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 69 (ה"ח 491)

הוספת סעיף 7ו

חובת מנהל המטווח לקבל רשיון החזקה (תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

7ז.      מנהל המטווח חייב לקבל רשיון החזקה לפי סעיף 5 על כלי היריה שברצונו להחזיקם לצורך המטווח.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 69 (ה"ח 491)

הוספת סעיף 7ז

הגבלת השימוש (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962

7ח.     לא יתאמן אדם בירי מכלי יריה מחוץ למטווח קליעה.

מיום 19.9.1963

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 69 (ה"ח 491)

הוספת סעיף 7ח

 

משלוח כלי יריה

8.    לא ישלח אדם כלי יריה בדואר, ברכבת או בכל דרך אחרת, אלא על פי רשיון.

כלי יריה להגנת ישובים (תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

9.    (א)  רשות מוסמכת רשאית לתת לממונה של ישוב רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה להגנת הנפש והרכוש של הישוב והתחבורה עם הישוב.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 6)  תשל"ח-1978

(ב)   ממונה של ישוב שניתן לו רשיון מיוחד כאמור, רשאי אם היה הדבר דרוש, לפי דעתו, להגנת הנפש והרכוש של הישוב או התחבורה עם הישוב, להרשות אדם מתושבי הישוב או מהנמצאים בו שאושר לכך על ידי מפקח המשטרה המחוזי או נציגו, הן ברשימה הכוללת את שמו והן באופן אישי והן בכל דרך אחרת, לשאת בתחום שהוגדר ברשיון את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון; הממונה רשאי לקבוע תנאים והגבלות לאותה הרשאה.

          (ג)   הרשאה על פי סעיף קטן (ב) תינתן על ידי תעודה בחתימת יד הממונה.

          (ד)  בסעיף זה –

(תיקון מס' 6)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          "ישוב" – פירושו מקום ישוב שהשר, על פי המלצת שר הבטחון[4], אישר אותו כישוב לצורך סעיף זה.

(תיקון מס' 6)  תשל"ח-1978

          "ממונה" – פירושו הממונה על השמירה כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961, או תושב אחר שנתמנה על ידי פקיד רישוי להיות ממונה לצורך סעיף זה.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 150 (ה"ח 191)

החלפת סעיף קטן 9(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) ממונה של כפר שניתן לו רשיון מיוחד כאמור, רשאי, ככל הנראה לו לטובת הגנת הנפש והרכוש של הכפר והתחבורה עם הכפר, להרשות מזמן לזמן אדם מתושבי הכפר לשאת את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון בתחום שהוגדר ברשיון; הממונה רשאי להטיל תנאים והגבלות על מי שההרשאה ניתנה לו.

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 124 (ה"ח 1310)

כלי יריה להגנת כפרים ישובים

9. (א) רשות מוסמכת רשאית לתת לממונה של כפר ישוב רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה להגנת הנפש והרכוש של הכפר הישוב והתחבורה עם הכפר הישוב.

(ב) ממונה של כפר ישוב שניתן לו רשיון מיוחד כאמור, רשאי אם היה הדבר דרוש, לפי דעתו, להגנת הנפש והרכוש של הכפר הישוב או התחבורה עם הכפר הישוב, להרשות אדם מתושבי הכפר אדם מתושבי הישוב או מהנמצאים בו שאושר לכך על ידי מפקח המשטרה המחוזי או נציגו, הן ברשימה הכוללת את שמו והן באופן אישי והן בכל דרך אחרת, לשאת בתחום שהוגדר ברשיון את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון; הממונה רשאי לקבוע תנאים והגבלות לאותה הרשאה.

(ג) הרשאה על פי סעיף קטן (ב) תינתן על ידי תעודה בחתימת יד הממונה.

(ד) בסעיף זה –

"כפר" "ישוב" – פירושו מקום ישוב ששר הפנים, על פי המלצת שר הבטחון, אישר אותו ככפר כישוב לצורך סעיף זה.

"ממונה" – פירושו מוכתר הממונה על השמירה כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961, או תושב אחר שנתמנה על ידי פקיד רישוי להיות ממונה לצורך סעיף זה.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(ד) בסעיף זה –

"ישוב" – פירושו מקום ישוב ששר הפנים שהשר, על פי המלצת שר הבטחון, אישר אותו כישוב לצורך סעיף זה.

"ממונה" – פירושו הממונה על השמירה כמשמעותו בחוק הרשויות המקומיות (הסדרת השמירה), תשכ"א-1961, או תושב אחר שנתמנה על ידי פקיד רישוי להיות ממונה לצורך סעיף זה.

כלי יריה להגנת מפעלים (תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

10.  (א)  רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל של מפעל ראוי או למנהלו או למי שהבעל או המנהל מינה להיות אחראי לבטחון במפעל רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה להגנת המפעל ועובדיו והתחבורה עם המפעל וכן לאימונים הקשורים בהשגת מטרות אלה.

(תיקון מס' 3)  תשכ"ב-1962

          (ב)  בעל רשיון מיוחד כאמור רשאי, אם היה הדבר דרוש לפי דעתו להגנת הנפש או רכוש המפעל או התחבורה עם המפעל, להרשות, בתנאים ובהגבלות שיראה לקבוע, אדם מעובדי המפעל לשאת בתחום שהוגדר ברשיון, או בשעת אימונים שיתקיימו במקום ובתנאים שקבעה הרשות המוסמכת מטעמי בטיחות, את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון; ובלבד שהאדם האמור אושר לכך תחילה על ידי מפקח המשטרה המחוזי או נציגו ברשימה הכוללת את שמו או באופן אישי או בכל דרך אחרת.

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

          (ג)   הרשאה על פי סעיף קטן (ב) תינתן על ידי תעודה בחתימת-יד בעל הרשיון המיוחד.

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          (ד)[5] "מפעל ראוי" – פירושו, בסעיף זה, מפעל או מוסד שהשר, על פי המלצת שר הבטחון, אישר כמפעל ראוי לצורך סעיף זה.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 150 (ה"ח 191)

החלפת סעיף קטן 10(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בעל של מפעל ראוי שניתן לו רשיון מיוחד כאמור, רשאי, ככל הנראה לו לטובת הגנת המפעל ועובדיו והתחבורה עם המפעל, להרשות מזמן לזמן אדם מעובדי המפעל לשאת את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון בתחום שהוגדר ברשיון; הבעל רשאי להטיל תנאים והגבלות על מי שההרשאה ניתנה לו.

 

מיום 17.4.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 68 (ה"ח 491)

(א) רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל של מפעל ראוי רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה להגנת המפעל ועובדיו והתחבורה עם המפעל וכן לאימונים הקשורים בהשגת מטרות אלה.

(ב) בעלו של מפעל ראוי שניתן לו רשיון מיוחד כאמור, רשאי, אם היה הדבר דרוש, לפי דעתו, להגנת הנפש או רכוש המפעל או התחבורה עם המפעל, להרשות אדם מעובדי המפעל שאושר לכך על ידי מפקח המשטרה המחוזי או נציגו, הן ברשימה הכוללת את שמו והן באופו אישי והן בכל דרך אחרת, לשאת בתחום שהוגדר ברשיון את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון; בעל המפעל רשאי לקבוע תנאים והגבלות לאותה הרשאה .

(ב) בעל רשיון מיוחד כאמור רשאי, אם היה הדבר דרוש לפי דעתו להגנת הנפש או רכוש המפעל או התחבורה עם המפעל, להרשות, בתנאים ובהגבלות שיראה לקבוע, אדם מעובדי המפעל לשאת בתחום שהוגדר ברשיון, או בשעת אימונים שיתקיימו במקום ובתנאים שקבעה הרשות המוסמכת מטעמי בטיחות, את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון; ובלבד שהאדם האמור אושר לכך תחילה על ידי מפקח המשטרה המחוזי או נציגו ברשימה הכוללת את שמו או באופן אישי או בכל דרך אחרת.

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 124 (ה"ח 1310)

10. (א) רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל של מפעל ראוי או למנהלו או למי שהבעל או המנהל מינה להיות אחראי לבטחון במפעל רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה להגנת המפעל ועובדיו והתחבורה עם המפעל וכן לאימונים הקשורים בהשגת מטרות אלה.

(ב) בעל רשיון מיוחד כאמור רשאי, אם היה הדבר דרוש לפי דעתו להגנת הנפש או רכוש המפעל או התחבורה עם המפעל, להרשות, בתנאים ובהגבלות שיראה לקבוע, אדם מעובדי המפעל לשאת בתחום שהוגדר ברשיון, או בשעת אימונים שיתקיימו במקום ובתנאים שקבעה הרשות המוסמכת מטעמי בטיחות, את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון; ובלבד שהאדם האמור אושר לכך תחילה על ידי מפקח המשטרה המחוזי או נציגו ברשימה הכוללת את שמו או באופן אישי או בכל דרך אחרת.

(ג) הרשאה על פי סעיף קטן (ב) תינתן על ידי תעודה בחתימת-יד הבעל של המפעל בעל הרשיון המיוחד.

(ד) "מפעל ראוי" – פירושו, בסעיף זה, מפעל ששר הפנים מפעל או מוסד ששר הפנים, על פי המלצת שר הבטחון, אישר כמפעל ראוי לצורך סעיף זה.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(ד) "מפעל ראוי" – פירושו, בסעיף זה, מפעל או מוסד ששר הפנים שהשר, על פי המלצת שר הבטחון, אישר כמפעל ראוי לצורך סעיף זה.

נשיאת כלי יריה מטעם המדינה (תיקון מס' 1)  חשי"ד-1954

10א.  (א)  שר רשאי למנות[6] מתוך עובדי משרדו עובד שראוי לקבל רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה שנועדו לצרכי בטחון בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד השר (להלן – עובד אחראי), ומשעשה כן, רשאית רשות מוסמכת לתת לעובד האחראי רשיון מיוחד כאמור.

          (ב)  ניתן לעובד אחראי רשיון מיוחד על פי סעיף קטן (א), רשאי הוא, אם היה הדבר דרוש, לפי דעתו, לצרכי בטחון בקשר לתפקידיהם של עובדי משרד השר, להרשות עובד אחר מעובדי משרד השר לשאת בתחום שהוגדר ברשיון את כלי היריה שעליו ניתן הרשיון; העובד האחראי רשאי לקבוע תנאים והגבלות לאותה הרשאה.

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

          (ג)   לא תינתן תעודת הרשאה לעובד לפי סעיף קטן (ב), אלא אם העביר העובד האחראי לפקיד הרישוי פרטים המזהים את העובד, ונתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב בשינויים המחוייבים.

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

          (ד)  הרשאה על פי סעיף קטן (ב) תינתן בתעודה חתומה בידי העובד האחראי.

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

          (ה)  בסעיף זה "עובד משרד השר" – עובד המדינה שהשר נעזר בו לשימוש בסמכויותיו או במילוי תפקידיו.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 150 (ה"ח 191)

הוספת סעיף 10א

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 124 (ה"ח 1310)

(ג) לא תינתן תעודת הרשאה לעובד לפי סעיף קטן (ב), אלא אם העביר העובד האחראי לפקיד הרישוי פרטים המזהים את העובד, ונתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב בשינויים המחוייבים.

(ג) (ד) הרשאה על פי סעיף קטן (ב) תינתן בתעודה חתומה בידי העובד האחראי.

(ד) (ה) בסעיף זה "עובד משרד השר" – עובד המדינה שהשר נעזר בו לשימוש בסמכויותיו או במילוי תפקידיו.

כלי יריה לסרטים, הצגות והופעות (תיקון מס' 4) תשל"א-1971 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

10ב.  (א)  רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם האחראי על הפקתו של סרט או של הצגת מחזה או הופעת בידור אחרת שהשר אישר אותו לענין סעיף זה, רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה לצורך אותם סרט, הצגה או הופעה.

          (ב)  רשות מוסמכת רשאית להתנות את מתן הרשיון לפי סעיף קטן (א) בכך שהאחראי ימנה אדם, באישורה, להיות ממונה על הבטחון.

          (ג)   ניתן לאחראי רשיון כאמור בסעיף קטן (א), רשאי הוא להרשות אדם ממשתתפי הסרט, ההצגה או ההופעה לשאת כלי יריה שעליו ניתן הרשיון בזמן צילום הסרט או בזמן ההצגה או ההופעה או החזרות להם.

          (ד)  הממונה על הבטחון, ואם לא נתמנה – האחראי, יפקח על השימוש בכלי היריה לשם שמירה על חיי אדם ובריאותו ויבטיח נטילתו לאחר השימוש בו לצורך הסרט, ההצגה או ההופעה.

          (ה)  סמכותה של רשות מוסמכת לפי סעיף זה אינה גורעת מסמכותה לפי סעיף 12.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 170 (ה"ח 918)

הוספת סעיף 10ב

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(א) רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם האחראי על הפקתו של סרט או של הצגת מחזה או הופעת בידור אחרת ששר הפנים שהשר אישר אותו לענין סעיף זה, רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה לצורך אותם סרט, הצגה או הופעה.

רשיונות לכלי יריה לשירותי שמירה (תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

10ג.   (א)  רשות מוסמכת רשאית לתת לבעל רשיון לפי סעיף 18(א) לחוק חוקרים פרטיים ושירותי שמירה, תשל"ב-1972, רשיון מיוחד להחזקת כלי יריה בתנאים שייקבעו ברשיון המיוחד, לשימוש המועסקים בשירותי השמירה שלו על פי סעיף 19 לאותו חוק, במסגרת עיסוקם כאמור.

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          (ב)  בעל הרשיון המיוחד רשאי להרשות בתעודת הרשאה לבעל רישיון לפי סעיף קטן (ג) המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן (א) לשאת ולהחזיק בכלי יריה שינתן לו עליו הרשיון המיוחד, ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה.

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

          (ג)   רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי יריה על פי תעודת הרשאה שייתן לו בעל רישיון מיוחד כאמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שנתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב, בשינויים המחויבים.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          (ד)  על אף האמור בסעיף זה, הרשות המוסמכת רשאית לקבוע הוראות בעניין נטילת כלי הירייה לצורך ביצוע השמירה מהמקום שבו מאוחסנים דרך קבע כלי הירייה שעליהם ניתן הרישיון המיוחד והחזרתו לאותו מקום.

(תיקון מס' 18) תשע"ו-2016

          (ה)  (1)   על אף האמור בסעיף זה, השר רשאי להורות, מטעמים של שמירה על שלום הציבור וביטחונו, כי נשיאה והחזקה של כלי ירייה שניתן עליו הרישיון המיוחד, בידי מועסקים בשירותי שמירה, כולם או חלקם, יותרו גם שלא במקום או בפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה; הוראת השר תהיה לתקופה שיקבע ויכול שתחול במדינה כולה או בשטח מסוים;

(תיקון מס' 21) תשע"ח-2018

(2)   אין בהוראות סעיף קטן זה בלבד כדי להתיר נשיאה והחזקה כאמור בפסקה (1), בידי מי שיש רישום הנוגע לו ברישומי המשטרה לרבות בשל עבירת אלימות, ובכלל זה אלימות במשפחה, לפי סעיף 11 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, או בדבר תיק שנסגר משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין, וכן בידי מי שיש לגביו מניעה אחרת לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו.

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 124 (ה"ח 1310)

הוספת סעיף 10ג

 

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 244 (ה"ח 342)

(ב) בעל הרשיון המיוחד רשאי להרשות בתעודת הרשאה מועסק מהמועסקים לבעל רישיון לפי סעיף קטן (ג) המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן (א) לשאת ולהחזיק בכלי יריה שינתן לו עליו הרשיון המיוחד, ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל לאזור שבו הוא מועסק.

(ג) לא תינתן תעודת הרשאה לפי סעיף קטן (ב) אלא אם העביר בעל הרשיון המיוחד לפקיד הרישוי פרטים המזהים את העובד, ונתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב בשינויים המחוייבים.

(ג) רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי יריה על פי תעודת הרשאה שייתן לו בעל רישיון מיוחד כאמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שנתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב, בשינויים המחויבים.

 

מיום 6.4.2016

תיקון מס' 18

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 688 (ה"ח 1012)

(ב) בעל הרשיון המיוחד רשאי להרשות בתעודת הרשאה לבעל רישיון לפי סעיף קטן (ג) המועסק בשירותו כאמור בסעיף קטן (א) לשאת ולהחזיק בכלי יריה שינתן לו עליו הרשיון המיוחד, ובלבד שתעודת הרשאה כאמור תוגבל לאזור שבו הוא מועסק למקום ולפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה.

(ג) רשות מוסמכת רשאית לתת לאדם רישיון לשאת ולהחזיק כלי יריה על פי תעודת הרשאה שייתן לו בעל רישיון מיוחד כאמור בסעיף קטן (ב), ובלבד שנתמלאו לגביו ההוראות האמורות בסעיף 11ב, בשינויים המחויבים.

(ד) על אף האמור בסעיף זה, הרשות המוסמכת רשאית לקבוע הוראות בעניין נטילת כלי הירייה לצורך ביצוע השמירה מהמקום שבו מאוחסנים דרך קבע כלי הירייה שעליהם ניתן הרישיון המיוחד והחזרתו לאותו מקום.

(ה) (1) על אף האמור בסעיף זה, השר רשאי להורות, מטעמים של שמירה על שלום הציבור וביטחונו, כי נשיאה והחזקה של כלי ירייה שניתן עליו הרישיון המיוחד, בידי מועסקים בשירותי שמירה, כולם או חלקם, יותרו גם שלא במקום או בפרק הזמן שבהם מתבצעת השמירה; הוראת השר תהיה לתקופה שיקבע ויכול שתחול במדינה כולה או בשטח מסוים;

(2) אין בהוראות סעיף קטן זה בלבד כדי להתיר נשיאה והחזקה כאמור בפסקה (1), בידי מי שיש רישום הנוגע לו ברישומי המשטרה לרבות בשל עבירת אלימות, ובכלל זה אלימות במשפחה, לפי סעיף 11 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, או בדבר תיק שנסגר בשל העדר עניין לציבור, וכן בידי מי שיש לגביו מניעה אחרת לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו.

 

מיום 22.2.2018

תיקון מס' 21

ס"ח תשע"ח מס' 2694 מיום 22.2.2018 עמ' 193 (ה"ח 748)

(2) אין בהוראות סעיף קטן זה בלבד כדי להתיר נשיאה והחזקה כאמור בפסקה (1), בידי מי שיש רישום הנוגע לו ברישומי המשטרה לרבות בשל עבירת אלימות, ובכלל זה אלימות במשפחה, לפי סעיף 11 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981, או בדבר תיק שנסגר בשל העדר עניין לציבור משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות להעמדה לדין, וכן בידי מי שיש לגביו מניעה אחרת לכך מטעמים של שלום הציבור או ביטחונו.

רשיונות למלווי טיולים ומחנות (תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

10ד.  רשות מוסמכת רשאית לתת למלווה של טיול או מחנה רשיון לנשיאה ולהחזקה של כלי יריה, ובלבד שהוגשה על כך בקשה מראש כפי שקבעה הרשות המוסמכת.

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 125 (ה"ח 1310)

הוספת סעיף 10ד

רשויות מוסמכות (תיקון מס' 1) תשי"ד-1954

11.  רשות מוסמכת לענין רשיונות לפי חוק זה היא –

(1)  לצורך סעיף 2 –

(א)   לגבי כלי יריה שנועד לצבא-הגנה לישראל – שר הבטחון[7];

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

(ב)   בכל מקרה אחר – השר על פי המלצת שר הבטחון4.

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

(2)  לצורך סעיפים 3 עד 10ד – פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר, כהגדרתו בפקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971, שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה[8].

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 151 (ה"ח 191)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

11. רשות מוסמכת לפי חוק זה היא –

(א) לצורך סעיף 2 –

(1) לגבי כלי יריה שנועד לצבא-הגנה לישראל – שר הבטחון;

(2) בכל מקרה אחר – שר הפנים בהמלצת שר הבטחון.

(ב) לענין סעיפים 3 עד 10 –

(1) שלא בשעת חירום – פקיד רישוי בהמלצת מפקח המשטרה המחוזי;

(2) בשעת חירום – פקיד רישוי בהמלצת מפקח המשטרה האזורי ומפקד הצבא המחוזי.

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 171 (ה"ח 918)

(2) לצורך סעיפים 3 עד 10א לענין סעיפים 3 עד 10ב-

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 125 (ה"ח 1310)

(2) לענין סעיפים 3 עד 10ב 10ד

 

מיום 26.6.1991

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 177 (ה"ח 2050)

(2) לענין סעיפים 3 עד 10ד –

(א) שלא בשעת חירום – פקיד רישוי על פי המלצת מפקח המשטרה המחוזי או נציגו שנתמנה לכך קצין משטרה בכיר, כהגדרתו בפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971, שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה;

(ב) בשעת חירום – פקיד רישוי על פי המלצת מפקח המשטרה המחוזי ואלוף הפיקוד או נציגיהם שנתמנו לכך קצין משטרה בכיר, כהגדרתו בפסקה (א), שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה ואלוף פיקוד או נציגו.

 

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 245 (ה"ח 342)

החלפת פסקה 11(2)

הנוסח הקודם:

(2) לענין סעיפים 3 עד 10ד –

(א) שלא בשעת חירום – פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר, כהגדרתו בפקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א-1971, שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה;

(ב) בשעת חירום – פקיד רישוי על פי המלצת קצין משטרה בכיר, כהגדרתו בפסקה (א), שהוסמך לכך בידי המפקח הכללי של המשטרה ואלוף פיקוד או נציגו.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(1) לצורך סעיף 2 –

(א) לגבי כלי יריה שנועד לצבא-הגנה לישראל – שר הבטחון;

(ב) בכל מקרה אחר – שר הפנים השר על פי המלצת שר הבטחון.

חובת דיווח (תיקון מס' 12) תשס"א-2001

11א.  (א)  רופא, פסיכולוג, קצין בריאות הנפש או עובד סוציאלי במערכת הבריאות, המטפל באדם והסבור כי אם האדם יחזיק בכלי יריה יהיה בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על כך למנהל משרד הבריאות, שיהא רשאי להעביר את הידיעה לצבא הגנה לישראל.

          (ב)  (1)   רופא, פסיכולוג, קצין בריאות הנפש או עובד סוציאלי במערכת הבריאות, המטפל באדם ושנודע לו כי האדם מחזיק בכלי יריה, ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על כך למנהל משרד הבריאות, שיהא רשאי להעביר את הידיעה לפקיד הרישוי וגם לצבא הגנה לישראל, וכן לגוף המנוי בסעיף 5ב(א) לגבי מועמד לשירות שגוף כאמור מסר לגביו הודעה למנהל משרד הבריאות;

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

(2)   עובד סוציאלי המטפל באדם, למעט עובד סוציאלי שחלות עליו הוראות פסקה (1), שנודע לו כי האדם מחזיק בכלי יריה, ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על כך למנהל משרד העבודה והרווחה, שיעביר את הידיעה לפקיד הרישוי, ויהיה רשאי גם להעבירה לצבא הגנה לישראל, וכן לגוף המנוי בסעיף 5ב(א) לגבי מועמד לשירות שגוף כאמור מסר לגביו הודעה למנהל משרד העבודה והרווחה;

(3)   שר העבודה והרווחה ימנה ממונה להערכת מסוכנות אשר ייעץ למנהל משרד העבודה והרווחה לענין העברת ידיעות כאמור בפסקה (2).

          (ג)   קיבל אחד מהגופים המנויים בסעיף 5ב(א) ידיעה לפי סעיף זה, רשאי הוא לפנות למנהל משרד הבריאות או למנהל משרד העבודה והרווחה לשם קבלת תוכן הידיעה ורשאים הם למסור לו את תוכנה.

          (ד)  על מסירת מידע לצבא הגנה לישראל לפי סעיף קטן (ג) יחולו, בשינויים המחויבים, הוראות סעיף 44 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], תשמ"ו-1986; המידע האמור יימסר לגורם מקצועי מתחום בריאות הנפש שייקבע על ידי צבא הגנה לישראל.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 171 (ה"ח 918)

הוספת סעיף 11א

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 125 (ה"ח 1310)

החלפת סעיף 11א

הנוסח הקודם:

הודעה על מחלת נפש

11א. (א) פקיד רישוי שקיבל בקשה לרשיון לכלי יריה יעבירנה למנהל הכללי של משרד הבריאות (להלן- המנהל), והוא רשאי להודיע לפקיד הרישוי אם המבקש סבל או סובל ממחלת נפש.

(ב) לצורך ההודעה כאמור רשאי המנהל להשתמש בידיעות על טיפול בחולי נפש במשרד הבריאות או במערכת הבטחון על שלוחותיה, וכל הוראה בדין האוסרת מסירת ידיעה על חולה נפש לא תחול על מסירת ידיעה לפי סעיף זה.

 

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 132 (ה"ח 2916)

החלפת סעיף 11א

הנוסח הקודם:

חובת רופא או פסיכולוג

11א. (א) רופא או פסיכולוג המטפל באדם, והוא סבור כי אם האדם יחזיק בכלי יריה יהיה בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על כך למנהל הכללי של משרד הבריאות או למי שהמנהל הכללי הסמיכו לכך (להלן בסעיף זה- המנהל).

(ב) רופא או פסיכולוג המטפל באדם, ונודע לו כי האדם מחזיק בכלי יריה, ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על כך למנהל והמנהל יהא רשאי להעביר את הידיעה לפקיד רישוי.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(2) עובד סוציאלי המטפל באדם, למעט עובד סוציאלי שחלות עליו הוראות פסקה (1), שנודע לו כי האדם מחזיק בכלי יריה, ולדעתו יש בכך משום סכנה לאותו אדם או לציבור, יודיע על כך למנהל משרד העבודה והרווחה, שיהא רשאי להעביר את הידיעה לפקיד הרישוי וגם שיעביר את הידיעה לפקיד הרישוי, ויהיה רשאי גם להעבירה לצבא הגנה לישראל, וכן לגוף המנוי בסעיף 5ב(א) לגבי מועמד לשירות שגוף כאמור מסר לגביו הודעה למנהל משרד העבודה והרווחה;

הודעה על אשפוז או  סכנה על ידי משרד הבריאות  (תיקון מס' 6)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 12) תשס"א-2001 (תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

11ב.  (א)  פקיד רישוי שקיבל בקשה לרישיון לפי חוק זה או פרטים לצורך מסירת כלי יריה לידי אדם פלוני או גוף המנוי בסעיף 5ב(א) שקיבל בקשה כאמור של מועמד לשירות, יעבירום למנהל משרד הבריאות, ורשאים, פקיד הרישוי או גוף כאמור, להעביר פרטים למנהל משרד הבריאות גם לגבי מי שכבר ניתן לו רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה לפי הענין, או לגבי מי שכבר משרת באחד הגופים המנויים בסעיף 5ב(א) למעט צבא הגנה לישראל.

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          (ב)  מצא מנהל משרד הבריאות כי מבקש רשיון או מי שנמסרו לגביו פרטים כאמור בסעיף קטן (א) אושפז עקב מחלת נפש או חשש למחלת נפש, רשאי הוא להודיע לפקיד הרישוי או לגוף המנוי בסעיף 5ב(א) כאמור בסעיף קטן (א) פרטים על האשפוז; מצא מנהל משרד הבריאות כי על מבקש רשיון או מי שנמסרו לגביו פרטים כאמור בסעיף קטן (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 11א, יודיע זאת לפקיד הרישוי, או לגוף המנוי בסעיף 5ב(א) כאמור בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          (ג)   לצורך ההודעה כאמור רשאי מנהל משרד הבריאות להשתמש בידיעות על טיפול בחולי-נפש המצויות במשרד הבריאות או במערכת הבטחון על שלוחותיה, וכל הוראה בדין האוסרת מסירת ידיעה על חולה-נפש לא תחול על מסירת ידיעה לפי סעיף זה.

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 125 (ה"ח 1310)

הוספת סעיף 11ב

 

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 133 (ה"ח 2916)

הודעה על אשפוז או סכנה על ידי משרד הבריאות

11ב. (א) פקיד רישוי שקיבל בקשה לרישיון לכלי יריה או פרטים לצורך מסירת כלי יריה לידי אדם פלוני,  יעבירם למנהל הכללי של משרד הבריאות (בסעיף זה - המנהל), ורשאי פקיד הרישוי להעביר פרטים למנהל גם לגבי מי שכבר ניתן לו רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה .

(א) פקיד רישוי שקיבל בקשה לרישיון לכלי יריה או פרטים לצורך מסירת כלי יריה לידי אדם פלוני או גוף המנוי בסעיף 5ב(א) שקיבל בקשה כאמור של מועמד לשירות, יעבירום למנהל משרד הבריאות, ורשאים, פקיד הרישוי או גוף כאמור, להעביר פרטים למנהל משרד הבריאות גם לגבי מי שכבר ניתן לו רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה לפי הענין, או לגבי מי שכבר משרת באחד הגופים המנויים בסעיף 5ב(א) למעט צבא הגנה לישראל.

(ב) מצא המנהל מנהל משרד הבריאות כי מבקש רשיון או מי שנמסרו לגביו פרטים כאמור בסעיף קטן (א) אושפז עקב מחלת נפש או חשש למחלת נפש, רשאי הוא להודיע לפקיד הרישוי או לגוף המנוי בסעיף 5ב(א) כאמור בסעיף קטן (א) פרטים על האשפוז; מצא המנהל מנהל משרד הבריאות כי על מבקש רשיון או מי שנמסרו לגביו פרטים כאמור בסעיף קטן (א) נמסרה הודעה לפי סעיף 11א, יודיע זאת לפקיד הרישוי, או לגוף המנוי בסעיף 5ב(א) כאמור בסעיף קטן (א).

(ג) לצורך ההודעה כאמור רשאי המנהל מנהל משרד הבריאות להשתמש בידיעות על טיפול בחולי-נפש המצויות במשרד הבריאות או במערכת הבטחון על שלוחותיה, וכל הוראה בדין האוסרת מסירת ידיעה על חולה-נפש לא תחול על מסירת ידיעה לפי סעיף זה.

 

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 245 (ה"ח 342)

(א) פקיד רישוי שקיבל בקשה לרישיון לכלי יריה לפי חוק זה או פרטים לצורך מסירת כלי יריה לידי אדם פלוני או גוף המנוי בסעיף 5ב(א) שקיבל בקשה כאמור של מועמד לשירות, יעבירום למנהל משרד הבריאות, ורשאים, פקיד הרישוי או גוף כאמור, להעביר פרטים למנהל משרד הבריאות גם לגבי מי שכבר ניתן לו רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה לפי הענין, או לגבי מי שכבר משרת באחד הגופים המנויים בסעיף 5ב(א) למעט צבא הגנה לישראל.

כשירות נפשית (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

11ב1. (א)  לא יינתן רישיון, כמפורט בתוספת השנייה, להחזקה ולנשיאה של כלי ירייה אלא לאחר שמבקש הרישיון קיבל אישור בדבר כשירותו הנפשית לשאת כלי ירייה מאת פסיכולוג מומחה קליני, רפואי, שיקומי או תעסוקתי, שאישר השר, בהתאם לאמות מידה שהורה עליהן לאחר התייעצות עם שר הבריאות; תוקף אישור כאמור יהיה לתקופה שלא תעלה על שש שנים.

          (ב)  השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות –

(1)   יקבע את הסכום המרבי שאפשר לגבות בעד בדיקת כשירות נפשית לפי סעיף זה;

(2)   רשאי לקבוע הוראות נוספות לעניין בדיקת כשירות נפשית לפי סעיף זה, לרבות לעניין השפה שבה תיערך הבדיקה.

          (ג)   מעסיק של מאבטח יישא לפחות במחצית עלות בדיקת כשירותו הנפשית של המאבטח לפי סעיף זה; בסעיף קטן זה, "מאבטח" – מי שניתנה לו תעודת הרשאה לפי סעיף 10ג(ג).

(תיקון מס' 22) תשפ"ב-2021

          (ד)  השר, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, סוגי רישיונות וסוגי בעלי רישיונות שהוראות סעיף זה לא יחולו עליהם וכן רשאי הוא כאמור לשנות את התוספת השנייה.

          (ה)  בסעיף זה, "רישיון" – לרבות רישיון מיוחד או תעודת הרשאה.

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

הוספת סעיף 11ב1

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 22

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

(ד) השר, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, רשאי לקבוע, בצו, סוגי רישיונות וסוגי בעלי רישיונות שהוראות סעיף זה לא יחולו עליהם וכן רשאי הוא כאמור לשנות את התוספת השנייה.

הגבלת גיל למתן רישיונות לכלי ירייה (תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

11ג.   (א)  לא יינתן רישיון או רישיון מיוחד או תעודת הרשאה לפי חוק זה לאדם שטרם מלאו לו 21 שנים.

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014 (תיקון מס' 20) תשע"ו-2016 (תיקון מס' 22) תשפ"ב-2021

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, לקבוע סוגי פעילויות או נסיבות שבהן תהא הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישוי כאמור בסעיף קטן (א) לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 שנים; בלי לגרוע מהאמור, יראו סיום שירות סדיר בנסיבה שבה רשאית הרשות המוסמכת לתת רישוי כאמור; לעניין זה, "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, למשך התקופה האמורה בסעיף 15 או 16 בו, לפי העניין.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף 12, ובלבד שלא יינתן רישוי כאמור בסעיף קטן (א) למי שלא הגיע לגיל שנקבע לפי סעיף זה.

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 398 (ה"ח 281)

הוספת סעיף 11ג

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642, 643 (ה"ח 542)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), שר הפנים השר רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע סוגי פעילויות או נסיבות שבהן תהא הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישוי כאמור בסעיף קטן (א) לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 שנים.

 

מיום 7.8.2016

תיקון מס' 20

ס"ח תשע"ו מס' 2572 מיום 7.8.2016 עמ' 1152 (ה"ח 640)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע סוגי פעילויות או נסיבות שבהן תהא הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישוי כאמור בסעיף קטן (א) לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 שנים; בלי לגרוע מהאמור, יראו סיום שירות סדיר בנסיבה שבה רשאית הרשות המוסמכת לתת רישוי כאמור; לעניין זה, "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, למשך התקופה האמורה בסעיף 15 או 16 בו, לפי העניין.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 22

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, לקבוע סוגי פעילויות או נסיבות שבהן תהא הרשות המוסמכת רשאית ליתן רישוי כאמור בסעיף קטן (א) לאדם שמלאו לו 18 שנים אך טרם מלאו לו 21 שנים; בלי לגרוע מהאמור, יראו סיום שירות סדיר בנסיבה שבה רשאית הרשות המוסמכת לתת רישוי כאמור; לעניין זה, "שירות סדיר" – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, למשך התקופה האמורה בסעיף 15 או 16 בו, לפי העניין.

הוראות כלליות בנוגע לרשיונות

12.  (א)  המוסמך לתת רשיון לפי חוק זה רשאי, לפי שיקול דעתו –

(1)   לתת רשיון או לסרב לתתו;

(2)   לתת רשיון בתנאים ובהגבלות ולהטיל תנאים והגבלות על רשיון שניתן;

(3)   לבטל רשיון תוך תקופת תקפו.

(תיקון מס' 4) תשל"א-1971

          (ב)  פקיד רישוי רשאי לדרוש שמבקש רשיון יתייצב לפניו לשם בירור פרטי בקשתו.

(תיקון מס' 4) תשל"א-1971 (תיקון מס' 12) תשס"א-2001

          (ג)   פקיד רישוי רשאי לדרוש שמבקש רשיון ייבדק אצל רופא שקבעו מנהל משרד הבריאות לבדיקת כושרו הרפואי לשאת כלי יריה; תוצאות הבדיקה יועברו לפקיד הרישוי.

(תיקון מס' 10) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 15) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          (ג1) (1)   הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 11(2) (להלן – ההחלטה), רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני מי שהשר ימנה לענין זה (להלן – הממונה);

(תיקון מס' 12) תשס"א-2001 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

(2)   התקבלה ההחלטה על פי המלצת קצין משטרה, יעביר הממונה את הערר לתגובתו של קצין משטרה בכיר שימונה לענין זה על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל[9]; התקבלה ההחלטה על פי הודעת מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד העבודה והרווחה, כאמור בסעיפים 11א או 11ב, יעביר הממונה את הערר לתגובתו של מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד העבודה והרווחה, לפי הענין, בכפוף להוראות סעיף זה; התקבלה ההחלטה על פי בדיקת כשירות נפשית לפי סעיף 11ב1, יעביר הממונה את הערר ואת ממצאי הבדיקה לתגובתה של ועדה שימנה השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, שתינתן בתוך 30 ימים;

(3)   הממונה יחליט בערר תוך 45 ימים מהמועד שבו הגיע הערר לידיו.

(תיקון מס' 3) תשכ"ב-1962 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          (ד)  תקפו של הרשיון לפי חוק זה יהיה לתקופה שתיקבע בתקנות, בדרך כלל או לכל סוג של רשיונות במיוחד, אלא אם נקבעה ברשיון תקופה קצרה יותר, ובלבד שתוקפה של בדיקת כשירות נפשית לפי הוראות סעיף 11ב1 לא יעלה על שש שנים.

(תיקון מס' 4) תשל"א-1971

          (ה)  רשיון על פי חוק זה הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

          (ו)   לענין סעיף זה, "מבקש רשיון" – לרבות מי שקיבל או יקבל לידיו כלי יריה מכוח תעודת הרשאה לפי חוק זה.

מיום 17.4.1962

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 68 (ה"ח 491)

החלפת סעיף קטן 12(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) רשיון על פי חוק זה תוקפו עד סוף שנת הלוח העברי שבה ניתן הרשיון, או עד תאריך מוקדם יותר שנקבע ברשיון.

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 171 (ה"ח 918)

(ב) פקיד רישוי רשאי לדרוש שמבקש רשיון יתייצב לפניו לשם בירור פרטי בקשתו.

(ג) פקיד רישוי רשאי לדרוש שמבקש רשיון ייבדק אצל רופא שקבעו המנהל הכללי של משרד הבריאות לבדיקת בריאותו; תוצאות הבדיקה יועברו לפקיד הרישוי.

(ב) (ד) תקפו של הרשיון לפי חוק זה יהיה לתקופה שתיקבע בתקנות, בדרך כלל או לכל סוג של רשיונות במיוחד, אלא אם נקבעה ברשיון תקופה קצרה יותר.

(ג) (ה) רשיון על פי חוק זה הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 125 (ה"ח 1310)

הוספת סעיף קטן 12(ו)

 

מיום 3.8.1995

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ה מס' 1535 מיום 3.8.1995 עמ' 380 (ה"ח 2424)

הוספת סעיף קטן 12(ג1)

 

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 133 (ה"ח 2916)

(ג) פקיד רישוי רשאי לדרוש שמבקש רשיון ייבדק אצל רופא שקבעו המנהל הכללי של משרד הבריאות מנהל משרד הבריאות לבדיקת כושרו הרפואי לשאת כלי יריה; תוצאות הבדיקה יועברו לפקיד הרישוי.

(ג1) (1) הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 11(2)(א) (להלן – ההחלטה), רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני מי ששר הפנים ימנה לענין זה (להלן – הממונה);

(2) התקבלה ההחלטה על פי המלצת קצין משטרה, יעביר הממונה את הערר לתגובתו של קצין משטרה בכיר שימונה לענין זה על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל; התקבלה ההחלטה על פי הודעת המנהל הכללי של משרד הבריאות, כאמור בסעיפים 11א או 11ב, יעביר הממונה את הערר לתגובתו של המנהל הכללי של משרד הבריאות או למי שהוא הסמיך לכך, בכפוף להוראות אותו סעיף התקבלה ההחלטה על פי הודעת מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד העבודה והרווחה, כאמור בסעיפים 11א או 11ב, יעביר הממונה את הערר לתגובתו של מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד העבודה והרווחה, לפי הענין, בכפוף להוראות סעיף זה;

 

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 245 (ה"ח 342)

(ג1) (1) הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 11(2)(א) 11(2) (להלן – ההחלטה), רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני מי ששר הפנים ימנה לענין זה (להלן – הממונה);

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642, 643 (ה"ח 542)

(ג1) (1) הרואה עצמו נפגע מהחלטת רשות מוסמכת כמשמעותה בסעיף 11(2) (להלן – ההחלטה), רשאי להגיש עליה ערר בכתב, תוך 45 ימים ממועד קבלתה, בפני מי ששר הפנים שהשר ימנה לענין זה (להלן – הממונה);

(2) התקבלה ההחלטה על פי המלצת קצין משטרה, יעביר הממונה את הערר לתגובתו של קצין משטרה בכיר שימונה לענין זה על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל; התקבלה ההחלטה על פי הודעת מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד העבודה והרווחה, כאמור בסעיפים 11א או 11ב, יעביר הממונה את הערר לתגובתו של מנהל משרד הבריאות או מנהל משרד העבודה והרווחה, לפי הענין, בכפוף להוראות סעיף זה; התקבלה ההחלטה על פי בדיקת כשירות נפשית לפי סעיף 11ב1, יעביר הממונה את הערר ואת ממצאי הבדיקה לתגובתה של ועדה שימנה השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, שתינתן בתוך 30 ימים;

(3) הממונה יחליט בערר תוך 45 ימים מהמועד שבו הגיע הערר לידיו.

(ד) תקפו של הרשיון לפי חוק זה יהיה לתקופה שתיקבע בתקנות, בדרך כלל או לכל סוג של רשיונות במיוחד, אלא אם נקבעה ברשיון תקופה קצרה יותר, ובלבד שתוקפה של בדיקת כשירות נפשית לפי הוראות סעיף 11ב1 לא יעלה על שש שנים.

שמירת סוד (תיקון מס' 4) תשל"א-1971 (תיקון מס' 6) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 12) תשס"א-2001 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

12א.  מי שהגיעה אליו, על פי סעיפים 10א(ג), 10ג, 11א, 11ב, 11ב1 או 12(ג), ידיעה על אדם, ישמרנה בסוד ולא יגלה אותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק זה והתקנות על פיו; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שנה אחת.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 171 (ה"ח 918)

הוספת סעיף 12א

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 125 (ה"ח 1310)

12א. מי שהגיעה אליו, על פי סעיפים 10א(ג), 10ג, 11א, 11ב או 12(ג), ידיעה בדבר חולה נפש אשפוז או מחלה, ישמרנה בסוד ולא יגלה אותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק זה והתקנות על פיו; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שנה אחת.

 

מיום 11.7.2001

תיקון מס' 12

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 133 (ה"ח 2916)

12א. מי שהגיעה אליו, על פי סעיפים 10א(ג), 10ג, 11א, 11ב או 12(ג), ידיעה בדבר אשפוז או מחלה ידיעה על אדם, ישמרנה בסוד ולא יגלה אותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק זה והתקנות על פיו; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שנה אחת.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 643 (ה"ח 542)

12א. מי שהגיעה אליו, על פי סעיפים 10א(ג), 10ג, 11א, 11ב, 11ב1 או 12(ג), ידיעה על אדם, ישמרנה בסוד ולא יגלה אותה אלא במידה שיש בכך צורך לשם ביצוע חוק זה והתקנות על פיו; העובר על הוראה זו, דינו – מאסר שנה אחת.

 

 

סמכויות המשטרה

13.  (א)  הנושא או המוביל כלי יריה בהיתר לפי חוק זה – חייב לשאת את הרשיון או את תעודת ההרשאה לכך.

          (ב)  בעל רשיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה חייב להראות את הרשיון או את תעודת ההרשאה לכל שוטר הדורש זאת ממנו.

          (ג)   כשיש לשוטר יסוד לחשוב שבכלי יריה מסויים נעברה עבירה לפי חוק זה, רשאי הוא לתפוס אותו כלי יריה; והמשטרה רשאית להחזיק ברשותה כלי יריה שנתפס כך, עד שבית משפט מוסמך יחליט מה ייעשה בו.

הפקדת כלי יריה בידי המשטרה

14.  אדם שהחזיק כלי יריה בהיתר לפי חוק זה, ופקע היתרו, אם משום שתם תקפו של הרשיון שניתן לו לפי חוק זה ואם משום סיבה אחרת, חייב למסור את כלי היריה למשמרת לתחנת המשטרה של מקום מגוריו או של מקום עסקיו, ויקבל אישור קבלה על כלי היריה שמסר.

כלי יריה שבידי המשטרה (תיקון מס' 1) תשי"ד-1954 (תיקון מס' 4) תשל"א-1971 (תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

14א.  (א)  כלי יריה שהגיע למשטרה שלא עקב עבירה שנעברה בו או לגביו – רשאית היא, אם דרש זאת בעל כלי היריה, למסרו לידי סוחר מורשה בתום שלושה חדשים מיום שהגיע לידיה, וכלי יריה שהגיע למשטרה עקב עבירה והוחלט שאין להביא שום אדם לדין בשל העבירה – רשאית היא, אם דרש זאת בעל כלי היריה, למסרו לידי סוחר מורשה כתום שלושה חדשים מיום ההחלטה, והכל אם לא עשה בעל כלי היריה אחת מאלה תוך שלושת החדשים האמורים:

(1)   השיג רשיון להחזקת כלי היריה;

(2)   הוכיח, להנחת דעתו של קצין המשטרה האחראי לשמירת אותו כלי היריה, שהוא בעל הכלי ורשאי להחזיק בו על פי חוק זה;

(3)   מכר את כלי היריה או העביר בדרך אחרת את הזכות להחזיק בו למי שרשאי להחזיק בו על פי חוק זה;

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

(4)   הגיש תובענה לבית המשפט למתן פסק דין כי הוא בעל כלי היריה ותובענה כזו תלויה ועומדת;

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

(5)   השיג מבית משפט מוסמך פסק דין האומר כי הוא בעל כלי היריה ורשאי להחזיק בו על פי חוק זה.

(תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

          (ב)  הגיע כלי יריה לידי המשטרה בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א), ולא נדרשה למסרו לידי סוחר מורשה כאמור בסעיף קטן (א), תחזיק בכלי היריה משך זמן של שמונה-עשר חדשים, ובתום התקופה האמורה רשאית היא לחלט את כלי היריה או להשמידו, והכל אם לא עשה בעל כלי היריה אחד הדברים האמורים בפסקאות (1) עד (5) לסעיף קטן (א) תוך שמונה-עשר החדשים האמורים, והודיע על כך לקצין המשטרה האחראי לשמירת אותו כלי יריה.

(תיקון מס' 4) תשל"א-1971 (תיקון מס' 6) תשל"ח-1978

          (ג)   הגיע כלי יריה לידי המשטרה ובנסיבות כאמור בסעיף קטן (א) אולם בעלו אינו ידוע, תפעל המשטרה בשקידה סבירה לגילוי הבעל, ואם לא נמצא תוך שלושה חדשים רשאית היא לחלטו לטובת המדינה או להשמידו.

          (ד)  הוראות סעיף זה באות להוסיף על פקודת המשטרה ולא לגרוע מהן.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 151 (ה"ח 191)

הוספת סעיף 14א

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 171 (ה"ח 918)

(א) כלי יריה שהגיע לידי המשטרה שלא עקב עבירה שנעברה בכלי או באמצעותו, רשאית המשטרה להפקידו בידי סוחר מורשה, כתום שנה מהיום שהגיע לידי המשטרה, אם תוך התקופה האמורה לא עשה בעל כלי היריה אחת מאלה כלי יריה שהגיע למשטרה שלא עקב עבירה שנעברה בו או לגביו – רשאית היא, למסרו לידי סוחר מורשה בתום שלושה חדשים מיום שהגיע לידיה, וכלי יריה שהגיע למשטרה עקב עבירה והוחלט שאין להביא שום אדם לדין בשל העבירה – רשאית היא, למסרו לידי סוחר מורשה כתום שלושה חדשים מיום ההחלטה, והכל אם לא עשה בעל כלי היריה אחת מאלה תוך שלושת החדשים האמורים:

(1) השיג רשיון להחזקת כלי היריה;

(2) הוכיח, להנחת דעתו של קצין המשטרה האחראי לשמירת אותו כלי היריה, שהוא בעל הכלי ורשאי להחזיק בו על פי חוק זה;

(3) מכר את כלי היריה או העביר בדרך אחרת את הזכות להחזיק בו למי שרשאי להחזיק בו על פי חוק זה;

 (4) השיג מבית משפט מוסמך פסק דין האומר שהוא בעל כלי היריה ורשאי להחזיק בו על פי חוק זה.

אולם בחישוב תקופת השנה התקופה  האמורה לא יבוא במנין פרק הזמן שבו עומדת ותלויה תביעה למתן פסק דין כאמור בפסקה (4).

(ב) סוחר מורשה חייב לקבל לידיו כלי יריה שהמשטרה תציע להפקיד בידיו לפי סעיף קטן (א) והוא רשאי למכרו; פדיון המכר ישולם לבעל כלי היריה לאחר ניכוי דמי עמילות שיקבע שר הפנים בצו; לא מכר הסוחר המורשה את כלי היריה תוך שנתיים מהמועד שהופקד בידיו, רשאי הוא להחזירו למשטרה ומשעשה כן, יחולט כלי היריה לטובת המדינה.

(ב) הגיע כלי יריה לידי המשטרה בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א) אולם בעלו אינו ידוע, תפעל המשטרה בשקידה סבירה לגילוי הבעל, ואם לט נמצא תוך שלושה חדשים רשאית היא לחלטו לטובת המדינה או להשמידו.

 

מיום 13.4.1978

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 125 (ה"ח 1310)

(א) כלי יריה שהגיע למשטרה שלא עקב עבירה שנעברה בו או לגביו – רשאית היא, אם דרש זאת בעל כלי היריה, למסרו לידי סוחר מורשה בתום שלושה חדשים מיום שהגיע לידיה, וכלי יריה שהגיע למשטרה עקב עבירה והוחלט שאין להביא שום אדם לדין בשל העבירה – רשאית היא, אם דרש זאת בעל כלי היריה, למסרו לידי סוחר מורשה כתום שלושה חדשים מיום ההחלטה, והכל אם לא עשה בעל כלי היריה אחת מאלה תוך שלושת החדשים האמורים:

(1) השיג רשיון להחזקת כלי היריה;

(2) הוכיח, להנחת דעתו של קצין המשטרה האחראי לשמירת אותו כלי היריה, שהוא בעל הכלי ורשאי להחזיק בו על פי חוק זה;

(3) מכר את כלי היריה או העביר בדרך אחרת את הזכות להחזיק בו למי שרשאי להחזיק בו על פי חוק זה;

(4) הגיש תובענה לבית המשפט למתן פסק דין כי הוא בעל כלי היריה ותובענה כזו תלויה ועומדת;

(4) (5) השיג מבית משפט מוסמך פסק דין האומר שהוא בעל כלי היריה ורשאי להחזיק בו על פי חוק זה.

אולם בחישוב התקופה  האמורה לא יבוא במנין פרק הזמן שבו עומדת ותלויה תביעה למתן פסק דין כאמור בפסקה (4).

(ב) הגיע כלי יריה לידי המשטרה בנסיבות כאמור בסעיף קטן (א), ולא נדרשה למסרו לידי סוחר מורשה כאמור בסעיף קטן (א), תחזיק בכלי היריה משך זמן של שמונה-עשר חדשים, ובתום התקופה האמורה רשאית היא לחלט את כלי היריה או להשמידו, והכל אם לא עשה בעל כלי היריה אחד הדברים האמורים בפסקאות (1) עד (5) לסעיף קטן (א) תוך שמונה-עשר החדשים האמורים, והודיע על כך לקצין המשטרה האחראי לשמירת אותו כלי יריה.

(ב) (ג) הגיע כלי יריה לידי המשטרה ובנסיבות כאמור בסעיף קטן (א) אולם בעלו אינו ידוע, תפעל המשטרה בשקידה סבירה לגילוי הבעל, ואם לא נמצא תוך שלושה חדשים רשאית היא לחלטו לטובת המדינה או להשמידו.

מכירה על-ידי סוחר מורשה (תיקון מס' 4) תשל"א-1971

14ב.  (א)  סוחר מורשה חייב לקבל לידיו כלי יריה שהמשטרה מסרה לו לפי סעיף 14א, והוא רשאי למכרו, אולם ארבעה-עשר יום לפחות לפני המכירה עליו להודיע לבעל כלי היריה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו למכור את כלי היריה ואת המחיר שבדעתו לדרוש בעדו.

          (ב)  בעל כלי יריה שקיבל הודעה כאמור רשאי תוך התקופה האמורה להציג לסוחר המורשה רשיון בר-תוקף לכלי היריה ולקבלו, או להציע לסוחר המורשה אדם המוכן לקנות את כלי היריה במחיר שנקב הסוחר או גבוה ממנו, והסוחר ימכור לפי זה את כלי היריה, ובלבד שיש בידי הקונה רשיון להחזקת כלי היריה.

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

          (ג)   מכר סוחר מורשה כלי יריה שמסרה לו המשטרה, ישלם את פדיון המכר לבעל כלי היריה ולאחר ניכוי דמי עמילות בשיעור שקבע השר בצו, ויודיע על המכירה למשטרה.

          (ד)  סוחר מורשה רשאי להחזיר למשטרה כעבור שנה כלי יריה שהיא מסרה לו, והמשטרה רשאית לחלט את כלי היריה לטובת המדינה או להשמידו.

מיום 5.11.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 172 (ה"ח 918)

הוספת סעיף 14ב

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(ג) מכר סוחר מורשה כלי יריה שמסרה לו המשטרה, ישלם את פדיון המכר לבעל כלי היריה ולאחר ניכוי דמי עמילות בשיעור שקבע שר הפנים השר בצו, ויודיע על המכירה למשטרה.

מסירת כלי יריה למשמורת (תיקון מס' 4) תשל"א-1971 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

14ג.   (א)  בעל כלי יריה רשאי למסור את כלי היריה למשמורת אצל סוחר מורשה לכל תקופה קצובה שיודיע עליה, ובלבד שיש לו עליו רשיון; הסוחר המורשה רשאי לדרוש שדמי המשמורת, בשיעור שקבע השר בצו, ישולמו מראש, או שיובטח תשלומם.

          (ב)  פקע תקפו של הרשיון לכלי היריה בהיותו במשמורת אצל סוחר מורשה, לא יוחזר כלי היריה לבעליו אלא אם הציג לסוחר רשיון להחזקתו.

          (ג)   חלפה שנה מתום תקופת המשמורת ובעל כלי היריה לא תבעו בחזרה או לא היה זכאי לקבלו בחזרה, רשאי הסוחר המורשה למכור את כלי היריה ולשלם לבעליו את פדיון המכר, לאחר ניכוי דמי המשמורת עד ליום המכירה ודמי עמילות בשיעור שקבע השר בצו, או למסור את כלי היריה למשטרה והיא תהיה רשאית לחלטו לטובת המדינה או להשמידו; אולם ארבעה עשר יום לפחות לפני המכירה עליו להודיע לבעל כלי היריה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו למכרו.

          (ד)  על קבלת כלי היריה למשמורת והחזרתו, יודיע הסוחר המורשה לפקיד הרישוי.

מיום 5.11.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 172 (ה"ח 918)

הוספת סעיף 14ג

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(א) בעל כלי יריה רשאי למסור את כלי היריה למשמורת אצל סוחר מורשה לכל תקופה קצובה שיודיע עליה, ובלבד שיש לו עליו רשיון; הסוחר המורשה רשאי לדרוש שדמי המשמורת, בשיעור שקבע שר הפנים השר בצו, ישולמו מראש, או שיובטח תשלומם.

(ב) פקע תקפו של הרשיון לכלי היריה בהיותו במשמורת אצל סוחר מורשה, לא יוחזר כלי היריה לבעליו אלא אם הציג לסוחר רשיון להחזקתו.

(ג) חלפה שנה מתום תקופת המשמורת ובעל כלי היריה לא תבעו בחזרה או לא היה זכאי לקבלו בחזרה, רשאי הסוחר המורשה למכור את כלי היריה ולשלם לבעליו את פדיון המכר, לאחר ניכוי דמי המשמורת עד ליום המכירה ודמי עמילות בשיעור שקבע שר הפנים השר בצו, או למסור את כלי היריה למשטרה והיא תהיה רשאית לחלטו לטובת המדינה או להשמידו; אולם ארבעה עשר יום לפחות לפני המכירה עליו להודיע לבעל כלי היריה, במכתב בדואר רשום, על כוונתו למכרו.

השמדת כלי יריה על-ידי סוחר מורשה (תיקון מס' 4) תשל"א-1971

14ד.  סוחר מורשה רשאי, באישור פקיד רישוי ובפיקוח המשטרה, להשמיד כלי יריה שהוא בעליו.

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 172 (ה"ח 918)

הוספת סעיף 14ד

אבידות (תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

15.  (א)  החזיק אדם כלי יריה, ואבד כלי היריה או נשמד, חייב הוא להודיע על כך לתחנת המשטרה ככל המוקדם, ולא יאוחר מארבעים ושמונה שעות מהמועד שבו נודע לו על האבידה או ההשמדה; הובא אדם לדין על עבירה על סעיף קטן זה, לא ישא עליה באחריות פלילית אם הוכיח שנים אלה:

(1)   הודיע על אבידת כלי היריה, תוך ארבעים ושמונה שעות מהמועד שבו נודע לו על האבידה או על ההשמדה;

(2)   החזיק בכלי היריה בתנאים שהם סבירים בנסיבות הענין.

          (ב)  בעל רשיון לפי חוק זה שאבד או נשמד רשיונו – חייב להודיע על כך לפקיד רישוי.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 152 (ה"ח 191)

החלפת סעיף קטן 15(א)

הנוסח הקודם:

(א) החזיק אדם כלי יריה, ואבד כלי היריה או נשמד, חייב הוא להודיע על כך לתחנת משטרה.

עונשין (תיקון מס' 8) תשנ"א-1991

16.  העושה אחת מאלה, דינו – מאסר ששה חדשים:

(1)  עובר על הוראות סעיפים 4 או 5 בשל כך בלבד שלא שילם את האגרה לחידוש רשיונו או שלא חודשה תעודת הרשאתו אף שלא היתה מניעה לחידושה, הכל בהתאם לחוק זה או התקנות על פיו;

(2)  עובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברשיון או בתעודת הרשאה שניתנו לפי חוק זה, ועבירתו אינה עבירה לפי חיקוק אחר.

מיום 1.8.1972

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ב מס' 664 מיום 1.8.1972 עמ' 138 (ה"ח 1008)

16. (א) העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2,3,ו-4 2 או 3 או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברשיון שניתן על פי אחד הסעיפים האמורים, דינו- מאסר עד שתי שנים או קנס עד שש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

(ב) העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 5 ו-6 סעיף 6 או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברשיון שניתן על פי אחד הסעיפים האמורים, דינו- מאסר עד שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

(ג) העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברשיון  או בתעודת הרשאה שניתנו לפי חוק זה, ועבירתו אינה עבירה לפי סעיף קטן (א) או (ב) או לפי חיקוק אחר, דינו- מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמשים לירות או שני הענשים כאחד.

 

מיום 26.6.1991

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 177 (ה"ח 2050)

החלפת סעיף 16

הנוסח הקודם:

עבירות וענשים

16. (א) העובר על הוראה מהוראות הסעיפים 2 או 3 או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברשיון שניתן על פי אחד הסעיפים האמורים, דינו- מאסר עד שתי שנים או קנס עד שש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

(ב) העובר על הוראה מהוראות סעיף 6 או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברשיון שניתן על פי אחד הסעיפים האמורים, דינו- מאסר עד שנה אחת או קנס עד שלוש מאות לירות או שני הענשים כאחד.

(ג) העובר על הוראה מהוראות חוק זה או על תנאי או הגבלה שנקבעו ברשיון  או בתעודת הרשאה שניתנו לפי חוק זה, ועבירתו אינה עבירה לפי סעיף קטן (א) או (ב) או לפי חיקוק אחר, דינו- מאסר עד ששה חדשים או קנס עד מאה וחמשים לירות או שני הענשים כאחד.

החמרת ענשים (תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

17.  העובר עבירה על פי חוק זה בכלי יריה צבאי, או בכלי יריה שאינו ניתן למשא אדם, או בכלי יריה אחדים – יהיה צפוי לעונש גדול פי שנים מן העונש שהוא צפוי לו על אותה עבירה על פי סעיף 16.

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 245 (ה"ח 342)

17. העובר עבירה על פי חוק זה בכלי יריה צבאי, או בכלי יריה שאינו ניתן למשא אדם, או בכלי יריה אחדים, או העובר עבירה על פי חוק זה בשעת חירום – יהיה צפוי לעונש גדול פי שנים מן העונש שהוא צפוי לו על אותה עבירה על פי סעיף 16.

החרמת כלי יריה

18.  (א)  בצאת אדם חייב בדין על עבירה לפי חוק זה, רשאי בית המשפט לצוות שכלי היריה שבו נעברה העבירה יוחרם לטובת המדינה.

          (ב)  כשיש לפקיד הדואר או הרכבת יסוד לחשוב שחבילה שנשלחה בדואר או ברכבת מכילה כלי יריה שנשלח שלא על פי רשיון לפי סעיף 8, רשאי הוא לפתוח את החבילה, בנוכחות קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, ומשנמצא בה כלי יריה, ובעלו אינו ידוע, יוחרם כלי היריה לטובת המדינה.

ביטול רשיון בגזר דין (תיקון מס' 11) תשנ"ח-1997

18א.  (א)  הורשע אדם בעבירת אלימות, רשאי בית המשפט לבקשת תובע, לכלול בגזר הדין –

(1)   הוראה לפקיד הרישוי, לבטל למורשע רשיון לכלי יריה, ולא לתת לו רשיון חדש במשך תקופה שיקבע בית המשפט;

(2)   הוראה למורשע להפקיד למשמרת כלי יריה המוחזק על ידו, בתחנת המשטרה של מקום מגוריו או מקום עסקיו.

          (ב)  הורשע אדם בעבירת אלימות כלפי בן משפחה, יתן בית המשפט, לבקשת תובע, הוראות כאמור בסעיף קטן (א)(1) ו-(2), אלא אם כן החליט, מנימוקים מיוחדים שיפורטו בגזר הדין, לדחות את הבקשה; לעניין סעיף זה, "בן משפחה" – כהגדרתו בחוק למניעת אלימות במשפחה, תשנ"א-1991.

          (ג)   נתן בית המשפט הוראה לפי סעיף זה, תוודא המשטרה שכלי היריה הופקד בהתאם להוראות חוק זה.

מיום 5.12.1997

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ח מס' 1640 מיום 5.12.1997 עמ' 17 (ה"ח 2562)

הוספת סעיף 18א

רשיונות לפי חוקים אחרים

19.  האמור בחוק זה אינו פוטר אדם מן החובה לקבל רשיון כדרוש על פי חוק אחר.

ראיות

20.  (א)  נמצא כלי יריה במקום מסויים, רואים את האדם שהמקום בחזקתו כמחזיק כלי היריה, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר.

          (ב)  בתביעה פלילית לפי אחד מסעיפי חוק זה האוסר עשיית דבר שלא על פי רשיון, אין על התביעה להוכיח אלא שהנאשם עשה אותו דבר, ומשהוכיחה זאת, על הנאשם הראיה שהיה לו רשיון לכך.

          (ג)   תעודה שנראה מתוכה שהיא חתומה בידי קצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה, המאשרת שכלי מסויים הוא כלי יריה או כלי צבאי, תשמש בתביעה פלילית ראיה לכך, כל עוד לא הוכח היפוכו של דבר. ואולם הנאשם זכאי להזמין את חותם התעודה לחקירת שתי וערב, ואם עשה זאת הנאשם, לא תשמש התעודה ראיה כאמור אלא אם חותם התעודה נענה להזמנה; ובית המשפט חייב, מיד לאחר שהוגשה לו תעודה כאמור, להודיע לנאשם על זכותו להזמין את חותם התעודה לחקירת שתי וערב כאמור.

(תיקון מס' 2) תשט"ו-1955

20א.  (בוטל).

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 152 (ה"ח 191)

הוספת סעיף 20א

 

מיום 1.1.1956

תיקון מס' 2

ס"ח תשט"ו מס' 189 מיום 20.7.1955 עמ' 229 (ה"ח 203)

ביטול סעיף 20א

הנוסח הקודם:

תחולת חוקת השיפוט תש"ח

20א. נמסר לאדם על פי תעודת הרשאה לפי סעיף 5(ב)(ג) לחוק זה כלי יריה מטעם צבא הגנה-לישראל, רואים אותו אדם כחייל, לענין חוקת השיפוט תש"ח, בכל הנוגע לעבירות על התקנות 88, 89, 91, 92א או 92ב לחוקת השיפוט תש"ח, שנעברו בכלי היריה או בקשר אתו.

ביצוע ותקנות (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

21.  (א)  השר[10] ממונה על ביצוע חוק זה.

 

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

          (ב)  השר רשאי, לאחר התיעצות עם שר הבטחון, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה.

(תיקון מס' 15) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 22) תשפ"ב-2021

          (ב1) השר רשאי, באישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים כמפורט להלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגים מסוימים של רישיונות או תעודות הרשאה לפי חוק זה, לפי העניין:

(תיקון מס' 16)  תש"ע-2010

(1)   תנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים ממבקש רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש את חידושם (בפסקה זו – המבקש), לרבות הגבלת גיל ובחינות מקצועיות שעל המבקש לעמוד בהן, וכן תנאים למתן פטור מתנאי הכשירות וההכשרה שנקבעו כאמור;

(2)   חובות שיוטלו על בעלי רישיונות ותעודות הרשאה לפי חוק זה;

(3)   חובות דיווח לרשות מוסמכת, שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק זה בעניינים שיקבע השר, ואופן הדיווח כאמור.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954 (תיקון מס' 14) תשס"ז-2007 (תיקון מס' 15) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 22) תשפ"ב-2021

          (ג)   השר רשאי, לאחר התיעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת ביטחון הפנים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר אגרות בעד מתן רשיון לפי חוק זה ובעד הגשת ערר על החלטת רשות מוסמכת לפי סעיף 12(ג1). על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

 

 

(תיקון מס' 8) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 15) תשס"ח-2008

          (ד)  השר, לאחר התייעצות עם שר הבריאות, רשאי לשנות את התוספת.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 152 (ה"ח 191)

החלפת סעיף קטן 21(ג)

הנוסח הקודם:

(ג) שר הפנים רשאי, לאחר התיעצות עם שר האוצר, להתקין תקנות הקובעות את שיעורה של כל אגרה שמקבל רשיון על פי חוק זה חייב לשלם לאוצר המדינה.

 

מיום 26.6.1991

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 177 (ה"ח 2050)

הוספת סעיף קטן 21(ד)

 

מיום 1.4.2007

תיקון מס' 14

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 67 (ה"ח 260)

(ג) שר הפנים רשאי, לאחר התיעצות עם שר האוצר, להתקין תקנות בדבר אגרות בעד מתן רשיון לפי חוק זה. על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

 

מיום 8.4.2008

תיקון מס' 15

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2007 עמ' 245 (ה"ח 342)

(ב) שר הפנים רשאי, לאחר התיעצות עם שר הבטחון ושר המשטרה והשר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה.

(ב1) שר הפנים רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים כמפורט להלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגים מסוימים של רישיונות או תעודות הרשאה לפי חוק זה, לפי העניין:

(1) תנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים ממבקש רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש את חידושם (בפסקה זו – המבקש), לרבות בחינות מקצועיות שעל המבקש לעמוד בהן, וכן תנאים למתן פטור מתנאי הכשירות וההכשרה שנקבעו כאמור;

(2) חובות שיוטלו על בעלי רישיונות ותעודות הרשאה לפי חוק זה;

(3) חובות דיווח לרשות מוסמכת, שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק זה בעניינים שיקבע שר הפנים, ואופן הדיווח כאמור.

(ג) שר הפנים רשאי, לאחר התיעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר אגרות בעד מתן רשיון לפי חוק זה ובעד הגשת ערר על החלטת רשות מוסמכת לפי סעיף 12(ג1). על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

(ד) שר הפנים, לאחר התייעצות עם שר המשטרה השר לביטחון הפנים ועם שר הבריאות, רשאי לשנות את התוספת.

 

מיום 1.9.2010

תיקון מס' 16

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 398 (ה"ח 281)

(ב1) שר הפנים רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים כמפורט להלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגים מסוימים של רישיונות או תעודות הרשאה לפי חוק זה, לפי העניין:

(1) תנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים ממבקש רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש את חידושם (בפסקה זו – המבקש), לרבות בחינות מקצועיות לרבות הגבלת גיל ובחינות מקצועיות שעל המבקש לעמוד בהן, וכן תנאים למתן פטור מתנאי הכשירות וההכשרה שנקבעו כאמור;

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642, 643 (ה"ח 542)

21. (א) שר הפנים השר ממונה על ביצוע חוק זה.

(ב) שר הפנים השר רשאי, לאחר התיעצות עם שר הבטחון והשר לביטחון הפנים, להתקין תקנות בכל ענין הנוגע לביצועו של חוק זה.

(ב1) שר הפנים השר רשאי, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ובאישור באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים כמפורט להלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגים מסוימים של רישיונות או תעודות הרשאה לפי חוק זה, לפי העניין:

(1) תנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים ממבקש רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש את חידושם (בפסקה זו – המבקש), לרבות הגבלת גיל ובחינות מקצועיות שעל המבקש לעמוד בהן, וכן תנאים למתן פטור מתנאי הכשירות וההכשרה שנקבעו כאמור;

(2) חובות שיוטלו על בעלי רישיונות ותעודות הרשאה לפי חוק זה;

(3) חובות דיווח לרשות מוסמכת, שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק זה בעניינים שיקבע שר הפנים השר, ואופן הדיווח כאמור.

(ג) שר הפנים השר רשאי, לאחר התיעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת, להתקין תקנות בדבר אגרות בעד מתן רשיון לפי חוק זה ובעד הגשת ערר על החלטת רשות מוסמכת לפי סעיף 12(ג1). על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

(ד) שר הפנים השר, לאחר התייעצות עם השר לביטחון הפנים ועם שר הבריאות, רשאי לשנות את התוספת התוספת הראשונה.

 

מיום 12.10.2021 עד תום כהונתה של הכנסת ה-24

תיקון מס' 22

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח 873)

(ב1) השר רשאי, באישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, לקבוע הוראות בעניינים כמפורט להלן, ורשאי הוא לקבוע הוראות כאמור דרך כלל או לסוגים מסוימים של רישיונות או תעודות הרשאה לפי חוק זה, לפי העניין:

(1) תנאי הכשירות וההכשרה הנדרשים ממבקש רישיון או תעודת הרשאה לפי חוק זה או מהמבקש את חידושם (בפסקה זו – המבקש), לרבות הגבלת גיל ובחינות מקצועיות שעל המבקש לעמוד בהן, וכן תנאים למתן פטור מתנאי הכשירות וההכשרה שנקבעו כאמור;

(2) חובות שיוטלו על בעלי רישיונות ותעודות הרשאה לפי חוק זה;

(3) חובות דיווח לרשות מוסמכת, שיוטלו על בעלי רישיונות לפי חוק זה בעניינים שיקבע השר, ואופן הדיווח כאמור.

(ג) השר רשאי, לאחר התיעצות עם שר האוצר ובאישור ועדת הפנים והגנת הסביבה ביטחון הפנים של הכנסת, להתקין תקנות בדבר אגרות בעד מתן רשיון לפי חוק זה ובעד הגשת ערר על החלטת רשות מוסמכת לפי סעיף 12(ג1). על גביית אגרות לפי סעיף זה תחול פקודת המסים (גביה).

 

העברת סמכויות (תיקון מס' 1) תשי"ד-1954 (תיקון מס' 4)  תשל"א-1971 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

21א.  סמכויותיו של השר למנות פקידי רישוי וכן סמכויותיו של שר לפי הסעיפים 5א(א), 9, 10, 10א, 10ב ו-11 ניתנות, כולן או מקצתן להעברה כללית או מסוייגת.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 152 (ה"ח 191)

הוספת סעיף 21א

 

מיום 5.8.1971

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"א מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 172 (ה"ח 918)

21א. סמכויותיו של שר הפנים למנות פקידי רישוי וכן סמכויותיו של שר לפי הסעיפים 5א(א), 10 ו-11 הסעיפים 5א(א), 9, 10, 10א, 10ב ו-11 ניתנות, כולן או מקצתן להעברה כללית או מסוייגת.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

21א. סמכויותיו של שר הפנים השר למנות פקידי רישוי וכן סמכויותיו של שר לפי הסעיפים 5א(א), 9, 10, 10א, 10ב ו-11 ניתנות, כולן או מקצתן להעברה כללית או מסוייגת.

 

 

הוראות מעבר

22.  (א)  על אף האמור בחוק זה, אדם שהחזיק כלי יריה ערב היכנס חוק זה לתקפו שלא על פי רשיון לפי פקודת כלי היריה, תהיה אשר תהיה הדרך בה הגיע כלי היריה לרשותו, לא ישא בשל כך באחריות פלילית לפי חוק זה אם תוך ששים יום מיום היכנס חוק זה לתקפו –

(1)   קיבל רשיון על פי חוק זה שלפיו מותר לו להחזיק אותו כלי יריה; או

(2)   מסר את כלי היריה למשמרת לתחנת המשטרה של מקום מגוריו או של מקום עסקיו.

          (ב)  אדם שמסר כלי יריה כאמור, יקבל אישור קבלה על כלי היריה שמסר.

ביטול

23.  (א)  פקודת כלי היריה – בטלה.

          (ב)  רשיון שניתן על פי פקודת כלי היריה ושעמד בתקפו ערב היכנס חוק זה לתקפו, כוחו יפה למשך ששים יום מיום היכנס חוק זה לתקפו, כאילו היה זה רשיון שניתן על פי ההוראה המקבילה שבחוק זה, ותקפו ייתם בתום מועד זה.

מלכודות חקלאיות (תיקון מס' 1) תשי"ד-1954 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

24.  (א)  הוראות חוק זה לא יחולו על מלכודות חקלאיות ועל מכשירי עבודה.

          (ב)  "מלכודת חקלאית" – פירושה, בסעיף זה, כלי יריה מסוג שהשר על פי הצעת שר החקלאות, הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כסוג של כלי יריה המיועד לפי מבנהו לשמש מלכודת למטרות חקלאיות בלבד.

(תיקון מס' 1)  תשי"ד-1954

          (ג)   "מכשיר עבודה", בסעיף זה – כלי יריה מסוג שהשר על פי הצעת שר העבודה[11], הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כסוג של כלי יריה המיועד, לפי מבנהו ודרכי הפעלתו, לשימוש בתהליכי עבודה בלבד.

מיום 5.8.1954

תיקון מס' 1

ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 152 (ה"ח 191)

(א) הוראות חוק זה לא יחולו על מלכודות חקלאיות ועל מכשירי עבודה.

(ב) "מלכודת חקלאית" – פירושה, בסעיף זה, כלי יריה מסוג ששר הפנים על פי הצעת שר החקלאות, הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כסוג של כלי יריה המיועד לפי מבנהו לשמש מלכודת למטרות חקלאיות בלבד.

(ג) "מכשיר עבודה", בסעיף זה – כלי יריה מסוג ששר הפנים על פי הצעת שר העבודה, הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כסוג של כלי יריה המיועד, לפי מבנהו ודרכי הפעלתו, לשימוש בתהליכי עבודה בלבד.

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח 542)

(ב) "מלכודת חקלאית" – פירושה, בסעיף זה, כלי יריה מסוג ששר הפנים שהשר על פי הצעת שר החקלאות, הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כסוג של כלי יריה המיועד לפי מבנהו לשמש מלכודת למטרות חקלאיות בלבד.

(ג) "מכשיר עבודה", בסעיף זה – כלי יריה מסוג ששר הפנים שהשר על פי הצעת שר העבודה, הכריז עליו, באכרזה שפורסמה ברשומות, כסוג של כלי יריה המיועד, לפי מבנהו ודרכי הפעלתו, לשימוש בתהליכי עבודה בלבד.

תחילת תוקף

25.  תקפו של חוק זה הוא מיום ו' באב תש"ט (1 באוגוסט 1949).

 

(תיקון מס' 8) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

תוספת ראשונה

(סעיף 1)

מיום 26.6.1991

תיקון מס' 8

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 178 (ה"ח 2050)

הוספת תוספת

 

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 643 (ה"ח 542)

תוספת ראשונה

                                                                                         ריכוז החומר              המשקל הנקי המרבי

                                  סוג החומר                                        הפעיל במכל                של תכולת המכל

1.       "CS" (ortho-chlorobenzal-malononitrile)        2%                        30 גרם

2.       Capsaicin                                                    2%                        30 גרם

 

(תיקון מס' 17) תשע"ד-2014

תוספת שנייה

(סעיף 11ב1)

מיום 30.1.2015

תיקון מס' 17

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 643 (ה"ח 542)

הוספת תוספת שנייה

צו תשע"ה-2015

1.        רישיון מיוחד לפי סעיף 10, למעט רישיון כאמור להחזקת כלי הירייה האלה:

(א)  אקדח זעיר או רובה זעיר, שניהם בקליבר 22"LR, 22"Long או 22"Short בירי בודד;

(ב)  רובה כדוריות לירי בצלחות חרס;

(ג)   רובה אוויר;

(ד)  אקדח אוויר;

והכול בכלי ירייה המשמשים לספורט הקליעה, במועדון קליעה ספורטיבית, שמפעילה אגודת ספורט כהגדרתה בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, הפועלת במסגרת התאחדות כהגדרתה באותו החוק;

מיום 30.1.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 821

1. רישיון מיוחד לפי סעיף 10;, למעט רישיון כאמור להחזקת כלי הירייה האלה:

(א) אקדח זעיר או רובה זעיר, שניהם בקליבר 22"LR, 22"Long או 22"Short בירי בודד;

(ב) רובה כדוריות לירי בצלחות חרס;

(ג) רובה אוויר;

(ד) אקדח אוויר;

והכול בכלי ירייה המשמשים לספורט הקליעה, במועדון קליעה ספורטיבית, שמפעילה אגודת ספורט כהגדרתה בחוק הספורט, התשמ"ח-1988, הפועלת במסגרת התאחדות כהגדרתה באותו החוק;

צו תשע"ה-2015

2.        רישיון מיוחד לפי סעיף 10א, למעט לעניין מבקש רישיון שהוא אחד מאלה:

(א)  ממונה ביטחון כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1988;

(ב)  עובד משרד הביטחון או יחידות הסמך שלו שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, יחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה או הרשות להגנה על עדים;

מיום 30.1.2015

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 822

2. רישיון מיוחד לפי סעיף 10א;, למעט לעניין מבקש רישיון שהוא אחד מאלה:

(א) ממונה ביטחון כהגדרתו בחוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים, התשנ"ח-1988;

(ב) עובד משרד הביטחון או יחידות הסמך שלו שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה, יחידות סמך של משרד ראש הממשלה שעיקר פעילותן בתחום ביטחון המדינה או הרשות להגנה על עדים;

3.        רישיון מיוחד או תעודת הרשאה לפי סעיף 10ג.

 

 

                                      דוד בן-גוריון               משה שפירא

                                                 ראש הממשלה                        שר הפנים

 

    יוסף שפרינצק

     יושב ראש הכנסת

ממלא מקום נשיא המדינה

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תש"ט מס' 18 מיום 7.8.1949 עמ' 143 (ה"ח תש"ט מס' 5 עמ' 28).

תוקן ס"ח תשי"ד מס' 159 מיום 5.8.1954 עמ' 149 (ה"ח תשי"ד מס' 191 עמ' 74) – תיקון מס' 1; ר' סעיף 16 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תשט"ו מס' 189 מיום 20.7.1955 עמ' 229 (ה"ח תשי"ד מס' 203 עמ' 150) – תיקון מס' 2 בסעיף 543(2) לחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955; תחילתו ביום 1.1.1956.

ס"ח תשכ"ב מס' 368 מיום 17.4.1962 עמ' 68 (ה"ח תשכ"ב מס' 491 עמ' 74) – תיקון מס' 3; ר' סעיפים 7, 8 לענין תחילה והוראות מעבר.

ס"ח תשל"א  מס' 634 מיום 5.8.1971 עמ' 170 (ה"ח תשל"א מס' 918 עמ' 75) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 15 לענין תחילה והוראות מעבר.

ס"ח תשל"ב מס' 664 מיום 1.8.1972 עמ' 138 (ה"ח תשל"ב מס' 1008 עמ' 396) – תיקון מס' 5 בסעיף 2 לחוק לתיקון פקודת החוק הפלילי (מס' 34), תשל"ב-1972.

ס"ח תשל"ח מס' 894 מיום 13.4.1978 עמ' 124 (ה"ח תשל"ח מס' 1310 עמ' 17) – תיקון מס' 6.

ס"ח תשנ"א מס' 1343 מיום 6.2.1991 עמ' 84 (ה"ח תשנ"א מס' 2021 עמ' 64) – תיקון מס' 7; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשנ"א מס' 1361 מיום 26.6.1991 עמ' 177 (ה"ח תשנ"א מס' 2050 עמ' 194) – תיקון מס' 8 בסעיף 6 לחוק העונשין (תיקון מס' 33), תשנ"א-1991.

ס"ח תשנ"ה מס' 1520 מיום 12.4.1995 עמ' 201 (ה"ח תשנ"ה מס' 2394 עמ' 437) – תיקון מס' 9 בסעיף 19 לחוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון מס' 6), תשנ"ה-1995.

ס"ח תשנ"ה מס' 1535 מיום 3.8.1995 עמ' 380 (ה"ח תשנ"ה מס' 2424 עמ' 571) – תיקון מס' 10.

ס"ח תשנ"ח מס' 1640 מיום 5.12.1997 עמ' 17 (ה"ח תשנ"ז מס' 2562 עמ' 70) – תיקון מס' 11 בסעיף 8 לחוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון מס' 3), תשנ"ח-1997.

ס"ח תשס"א מס' 1773 מיום 11.1.2001 עמ' 131 (ה"ח תש"ס מס' 2916 עמ' 722) – תיקון מס' 12; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו.

ס"ח תשס"ד מס' 1942 מיום 17.6.2004 עמ' 397 (ה"ח הכנסת תשס"ד מס' 42 עמ' 78) – תיקון מס' 13 בסעיף 19 לחוק משכן הכנסת ורחבתו (תיקון מס' 11), תשס"ד-2004.

ס"ח תשס"ז מס' 2077 מיום 11.1.2007 עמ' 67 (ה"ח הממשלה תשס"ז מס' 260 עמ' 16) – תיקון מס' 14 בסעיף 31 לחוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנת הכספים 2007), תשס"ז-2007; תחילתו ביום 1.4.2007.

ס"ח תשס"ח מס' 2137 מיום 9.3.2008 עמ' 244 (ה"ח הממשלה תשס"ח 342 עמ' 226) – תיקון מס' 15; תחילתו 30 ימים מיום פרסומו ור' סעיף 13 לענין הוראות מעבר.

ס"ח תש"ע מס' 2230 מיום 25.2.2010 עמ' 397 (ה"ח הכנסת תש"ע מס' 281 עמ' 15) – תיקון מס' 16; תחילתו ביום 1.9.2010.

ס"ח תשע"ד מס' 2462 מיום 30.7.2014 עמ' 642 (ה"ח הכנסת תשע"ד מס' 542 עמ' 78) – תיקון מס' 17; תחילתו שישה חודשים מיום פרסומו ור' סעיף 13 לענין הוראות מעבר.

13. (ב) מי שהיה לו רישיון להחזקה ולנשיאה של כלי ירייה לפי החוק העיקרי ערב יום התחילה, יראו אותו כאילו יש בידו אישור בדבר כשירותו הנפשית לשאת כלי ירייה עד תום תקופת תוקפו של הרישיון.

ק"ת תשע"ה מס' 7487 מיום 29.1.2015 עמ' 821 – צו תשע"ה-2015; תחילתו ביום 30.1.2015.

ס"ח תשע"ו מס' 2543 מיום 6.4.2016 עמ' 688 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1012 עמ' 468) – תיקון מס' 18.

ס"ח תשע"ו מס' 2572 מיום 7.8.2016 עמ' 1151 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 640 עמ' 124) – תיקון מס' 19.

ס"ח תשע"ו מס' 2572 מיום 7.8.2016 עמ' 1152 (ה"ח הכנסת תשע"ו מס' 640 עמ' 126) – תיקון מס' 20.

ס"ח תשע"ח מס' 2694 מיום 22.2.2018 עמ' 193 (ה"ח הכנסת תשע"ח מס' 748 עמ' 56) – תיקון מס' 21 בסעיף 12 לחוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 82), תשע"ח-2018. [ר' הודעת מערכת ס"ח תשע"ח מס' 2696 מיום 28.2.2018 עמ' 216]

ס"ח תשפ"ב מס' 2929 מיום 12.10.2021 עמ' 6 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 873 עמ' 92) – תיקון מס' 22 בסעיף 5 לחוק לעניין ועדות הכנסת (תיקוני חקיקה והוראת שעה), תשפ"ב-2021; תוקפו בתקופת כהונתה של הכנסת ה-24.

[1] ר' י"פ תש"י מס' 90 מיום 31.5.1950 עמ' 1928.

[2] ר' אצילת סמכויות: י"פ תשע"ט מס' 8421 מיום 3.9.2019 עמ' 14494. י"פ תש"ף מס' 8573 מיום 12.12.2019 עמ' 2033.

[3] סמכות הממשלה הואצלה לשר הביטחון: י"פ תשע"ד מס' 6809 מיום 26.5.2014 עמ' 5784. שר הביטחון האציל סמכותו: י"פ תשע"ד מס' 6862 מיום 26.8.2014 עמ' 7666.

[4] שר הבטחון העביר את סמכותו לראש אגף החימוש, משרד הבטחון בי"פ תשט"ו מס' 381 מיום 18.11.1954 עמ' 129.

[5] שר הבטחון העביר את סמכותו לראש אגף החימוש, משרד הבטחון בי"פ תשט"ו מס' 381 מיום 18.11.1954 עמ' 129.

[6] שר האוצר אצל את סמכותו לפי סעיף זה למנהל הכללי של משרד האוצר: י"פ תשע"ז מס' 7545 מיום 17.7.2017 עמ' 7632.

[7] שר הבטחון העביר את סמכותו לראש אגף החימוש, משרד הבטחון בי"פ תשט"ו מס' 381 מיום 18.11.1954 עמ' 129.

[8] ר' י"פ תשע"ח מס' 7858 מיום 28.6.2018 עמ' 9150. י"פ תשע"ט מס' 7989 מיום 14.11.2018 עמ' 2691.

[9] ר' י"פ תשע"ח מס' 7858 מיום 28.6.2018 עמ' 9150.

[10] סמכויות שר הפנים הועברו לשר לביטחון הפנים: י"פ תשע"א מס' 6214 מיום 17.3.2011 עמ' 3162. סמכויות השר לביטחון הפנים לפי סעיפים 1, 5א(א), 9, 10, 10ב(א) הועברו למנהל האגף לרישוי כלי ירייה במשרד לביטחון הפנים: י"פ תשע"א מס' 6292 מיום 12.9.2011 עמ' 6468.

[11] סמכויותיו הועברו לשר הרווחה והשירותים החברתיים: י"פ תשע"ז מס' 7394 מיום 7.12.2016 עמ' 1312.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות