נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות

חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959

 

 

דיני חוקה  – כנסת – בחירות – תעמולה

דיני חוקה  – בחירות – בחירות לכנסת – תעמולה

דיני חוקה  – בחירות – בחירות ברשויות – תעמולה

רשויות ומשפט מנהלי – רשויות מקומיות – בחירות – תעמולה

תוכן ענינים

סעיף 1

תחולה

Go

4

סעיף 2

תקופת ההגבלות

Go

4

סעיף 2א

איסור שימוש בנכסי הציבור

Go

4

סעיף 2ב

הגבלות על תעמולת בחירות שבה התייחסות לכוחות הביטחון או לנפגעי פעולות איבה

Go

4

סעיף 2ג

הגבלה על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות

Go

4

סעיף 3

איסור השימוש בכלי טיס ובכלי שיט

Go

5

סעיף 4

הגבלת השימוש ברמקול

Go

5

סעיף 5

הגבלת תעמולה בשידורי רדיו וטלוויזיה

Go

5

סעיף 7

הגבלת השימוש באות של רשימה

Go

5

סעיף 8

איסור של תכניות וכיבודים

Go

5

סעיף 9

איסורים שונים

Go

5

סעיף 10

הגבלה של מודעות מודפסות

Go

5

סעיף 10א

הגבלה על שלטים

Go

6

סעיף 10ב

הסדר פרסום חוצות

Go

6

סעיף 11

שמירה על הוראות

Go

7

סעיף 12

מסירת חומר מודפס

Go

7

סעיף 13

איסור הפרעה

Go

8

סעיף 14

הסדר בנוגע  לאולמות ומקומות פומביים

Go

8

סעיף 15

הסדר של שידורים ברדיו

Go

8

סעיף 15א

הסדר של שידורים בטלוויזיה

Go

8

סעיף 15ב

פטור מאחריות

Go

8

סעיף 16

פרסום הודעה על חופש הבחירות

Go

8

סעיף 16א

שידור הסברים והדרכה

Go

9

סעיף 16ב

השידורים ללא תשלום

Go

9

סעיף 16ג

תחולה על הרשות השניה לטלויזיה ורדיו

Go

9

סעיף 16ד

שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות למועצות מקומיות

Go

9

סעיף 16ה

הסדר פרסום סקר בחירות

Go

10

סעיף 17

ענשים

Go

12

סעיף 17א

אחריות פלילית

Go

12

סעיף 17ב

צו מניעה

Go

12

סעיף 17ג

צו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין

Go

12

סעיף 17ד

צו מניעה בבחירות לעיריות ולמועצות מקומיות   הוראת שעה

Go

13

סעיף 17ה

סדרי דין והוצאות

Go

13

סעיף 18

זכות אישום

Go

13

סעיף 19

הגבלת סמכות

Go

13

סעיף 20

התיישנות

Go

13

סעיף 20א

חסינות החוק

Go

13

סעיף 20ב

חסינות בפני סעד משפטי

Go

13

סעיף 20ג

שמירת דינים

Go

13

סעיף 21

תחילה

Go

13

 

תוספת

Go

14

 


חוק הבחירות (דרכי תעמולה), תשי"ט-1959*

תחולה (תיקון מס' 13)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

1.    חוק זה יחול על הבחירות לכנסת, והוא יחול, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, גם על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות.

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 172 (ה"ח 2494)

1. חוק זה יחול על הבחירות לכנסת ולראש הממשלה וכן על בחירות חוזרות או מיוחדות לראש הממשלה, והוא יחול, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, גם על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות.

 

החל בבחירות לכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 4 (ה"ח 3027)

1. חוק זה יחול על הבחירות לכנסת ולראש הממשלה וכן על בחירות חוזרות או מיוחדות לראש הממשלה, והוא יחול, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, גם על הבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות.

 

תקופת ההגבלות (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 10) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 34 – הוראת שעה) תש"ף-2019

2.    האיסורים וההגבלות לפי חוק זה יחולו, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, בתקופת 90 הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות. ואולם האיסורים וההגבלות לפי סעיפים 2א, 3, 4, 12 ו-13 יחולו אף מחוץ לתקופה האמורה.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 199 (ה"ח 839)

2. האיסורים וההגבלות לפי חוק זה יחולו, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, בתקופת 150 הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות. ואולם האיסורים וההגבלות לפי סעיפים 2א, 3, 4, 12 ו-13 יחולו אף מחוץ לתקופה האמורה.

 

מיום 13.2.1990

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ב מס' 1391 מיום 13.2.1990 עמ' 160 (ה"ח 2124)

2. האיסורים וההגבלות לפי חוק זה יחולו, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, בתקופת 150 90 הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות. ואולם האיסורים וההגבלות לפי סעיפים 2א, 3, 4, 12 ו-13 יחולו אף מחוץ לתקופה האמורה.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 34 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 6 (ה"ח 839)

2. האיסורים וההגבלות לפי חוק זה יחולו, אם אין בו הוראה אחרת לענין זה, בתקופת 90 81 הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות. ואולם האיסורים וההגבלות לפי סעיפים 2א, 3, 4, 12 ו-13 יחולו אף מחוץ לתקופה האמורה.

 

איסור שימוש בנכסי הציבור (תיקון מס' 1) תשכ"א-1961 (תיקון מס' 12) תשנ"ו-1995 (תיקון מס' 26) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 32) תשע"ה-2014

2א.     לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן:

(1)  שימוש, בתמורה או שלא בתמורה, באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור;

(2)  שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה.

מיום 21.6.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 346 מיום 21.6.1961 עמ' 166 (ה"ח 466)

הוספת סעיף 2א

 

מיום 2.11.1995

תיקון מס' 12

ס"ח תשנ"ו מס' 1548 מיום 2.11.1995 עמ' 2 (ה"ח 2404)

2. לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3) ו-(4) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט השכרתם של אולמות ושל מקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל להשכרה, ולמעט נכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר או של סגן שר או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות.

 

מיום 8.8.2008

תיקון מס' 26

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 593 (ה"ח 130)

2א. לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3) ו-(4) (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט השכרתם של אולמות ושל מקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל להשכרה, ולמעט נכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר או של סגן שר או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות. למעט שימוש כמפורט להלן:

(1) שימוש, בתמורה או שלא בתמורה, באולמות ובמקומות פומביים פתוחים העומדים כרגיל לשימוש כאמור;

(2) שימוש בנכסים שהועמדו על ידי המדינה לרשותו של שר, סגן שר או חבר הכנסת, או שהועמדו על ידי הרשות המקומית לרשותו של ראש הרשות; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהגבלות על שימוש בנכסים כאמור שהוטלו לפי כל דין או כללי אתיקה.

 

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 66

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 108 (ה"ח 591)

2א. לא ייעשה שימוש, בקשר עם תעמולת בחירות, בכספים או בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גוף מבוקר כמשמעותו בפסקאות (1), (2), (3), (4) ו-(9) של סעיף 9 לחוק מבקר המדינה, תשי"ח-1958 [נוסח משולב], או של תאגיד שהממשלה או רשות מקומית משתתפת בהנהלתו או בהונו, ולא ייעשה שימוש כאמור במקרקעין או במטלטלין המוחזקים למעשה על ידי גוף או תאגיד כזה, למעט שימוש כמפורט להלן:

הגבלות על תעמולת בחירות שבה התייחסות לכוחות הביטחון או לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 18) תשס"א-2000

2ב.   (א)  לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בשמו או בדמותו של איש כוחות הביטחון שנפצע או שנהרג עקב היותו איש כוחות הביטחון, או בשמו או בדמותו של נפגע פגיעת איבה, בלא הסכמתו בכתב, ואם אינו בחיים – בלא הסכמת בן משפחתו בכתב ובלבד שבן משפחה אחר לא התנגד לכך בכתב.

          (ב)  לא ייעשה שימוש בתעמולת בחירות בצבא הגנה לישראל באופן העשוי ליצור רושם כי צבא ההגנה לישראל מזוהה עם מפלגה או עם רשימת מועמדים; אין בסעיף קטן זה כדי למנוע ממפלגה או מרשימת מועמדים להביע תמיכה בצבא ההגנה לישראל.

          (ג)   אין בהוראות סעיף זה כדי לפגוע באיסורים ובהגבלות הקבועים בכל דין לגבי השתתפות כוחות הביטחון בתעמולה מפלגתית או לגבי פגיעה בפרטיות.

          (ד)  בסעיף זה –

          "איש כוחות הביטחון" – מי שמשרת או ששירת בצבא הגנה לישראל, במשטרת ישראל, בשירות בתי הסוהר או בארגון ביטחון אחר של המדינה;

          "בן משפחה" – בן זוג, הורה, וכן ילד, אח או אחות שמלאו להם 18 שנים;

          "נפגע", "פגיעת איבה" – כהגדרתם בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, תש"ל-1970.

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 94 (ה"ח 2955)

הוספת סעיף 2ב

הגבלה על שיתוף ילדים בתעמולת בחירות (תיקון מס' 18) תשס"א-2000 (תיקון מס' 19) תשס"א-2000

2ג.   לא ישותף בתעמולת בחירות ילד שגילו מתחת לגיל 15; לענין זה, "שיתוף", בתעמולת בחירות – למעט שימוש, בתעמולת בחירות, בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד בפעילות שגרתית.

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 95 (ה"ח 2955)

הוספת סעיף 2ג

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 19

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 101 (ה"ח 2963)

2ג. לא ישותף בתעמולת בחירות ילד שגילו מתחת לגיל 15 בלא הסכמה בכתב מאת אחד מהוריו; לענין זה, "שיתוף", בתעמולת בחירות – למעט שימוש, בתעמולת בחירות, בצילום או בהקלטה שבהם מופיע ילד בפעילות שגרתית.

 

איסור השימוש בכלי טיס ובכלי שיט

3.    לא תהא תעמולת בחירות באמצעות השימוש בכלי טיס או בכלי שיט.

הגבלת השימוש ברמקול

4.    לא תהא תעמולת בחירות באמצעות רמקול, פרט לשימוש ברמקול כדי להגביר קולו של נואם באסיפה המתקיימת כדין.

הגבלת תעמולה בשידורי רדיו וטלוויזיה (תיקון מס' 10) תשנ"ב-1992

5.    (א)  על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדיו או טלוויזיה –

(1)   לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות;

 

(תיקון מס' 13)  תשנ"ו-1996

(2)   (נמחקה).

(תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

          (ב)  הוראות סעיף זה לא יחולו על שידור של תעמולת בחירות ברדיו או בטלוויזיה לפי סעיפים 15, 15א ו-16ד.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 199 (ה"ח 839)

הגבלת הקרנה בקולנוע או בטלוויזיה

5. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות הקרנה בקולנוע או בטלוויזיה; על אף האמור בכל דין אחר לא יוקרנו בקולנוע או בטלוויזיה, בתקופת 30 הימים שלפני יום הבחירות, אירועים שמועמדים לכנסת ממלאים בהם תפקיד. סעיף זה לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א.

 

לענין הבחירות לרשויות המקומיות מיום 7.11.1978

הוראת שעה תשל"ט-1978

ס"ח תשל"ט מס' 913 מיום 22.10.1978 עמ' 2 (ה"ח 1365)

אי תחולת סעיף 5

 

לענין הבחירות לרשויות המקומיות מיום 25.10.1983

הוראת שעה תשמ"ד-1983

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 7 (ה"ח 1639)

אי תחולת סעיף 5

 

מיום 13.2.1990

תיקון מס' 10

ס"ח תשנ"ב מס' 1391 מיום 13.2.1990 עמ' 160 (ה"ח 2124)

החלפת סעיף 5

הנוסח הקודם:

הגבלת הקרנה בקולנוע או בטלוויזיה

5. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות הקרנה בקולנוע או בטלוויזיה; על אף האמור בכל דין אחר לא יוקרנו בקולנוע או בטלוויזיה, בתקופת 30 הימים שלפני יום הבחירות, אירועים שמועמדים לכנסת ממלאים בהם תפקיד. סעיף זה לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א.

 

בבחירות לכנסת הארבע עשרה

הוראת שעה תשנ"ו-1996

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 173 (ה"ח 2494)

(א) על אף האמור בכל דין אחר, בשידורי רדיו או טלוויזיה –

(1) לא תהא תעמולת בחירות בתקופת 60 הימים שלפני הבחירות;

(2) לא ישודרו או יוקרנו אירועים שמועמדים לכנסת ממלאים בהם תפקיד, בתקופת 30 הימים 21 הימים שלפני הבחירות.

 

החל מהבחירות לכנסת החמש עשרה

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 172 (ה"ח 2494)

מחיקת פסקה 5(א)(2)

הנוסח הקודם:

(2) לא ישודרו או יוקרנו אירועים שמועמדים לכנסת ממלאים בהם תפקיד, בתקופת 30 הימים שלפני הבחירות.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 337 (ה"ח 2739)

(ב) הוראות סעיף זה לא יחולו על שידור של תעמולת בחירות ברדיו או בטלוויזיה לפי סעיפים 15 ו-15א  15, 15א ו-16ד.

(תיקון מס' 18) תשס"א-2000

6.    (בוטל).

מיום 1.9.1978

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ח מס' 911 מיום 1.9.1978 עמ' 232 (ה"ח 1365)

6. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות אורות או באמצעות שלטים או מודעות מוארים, פרט להארת האות והכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים ושמו של המועמד לראשות הרשות המקומית.

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 95 (ה"ח 2955)

ביטול סעיף 6

הנוסח הקודם:

הגבלת השימוש באורות

6. לא תהא תעמולת בחירות באמצעות אורות או באמצעות שלטים או מודעות מוארים, פרט להארת האות והכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים ושמו של המועמד לראשות הרשות המקומית.

הגבלת השימוש באות של רשימה (תיקון מס' 2)  תשכ"ט-1968

7.    פרט לתקופת 42 הימים שלפני יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם בצורה אחרת – באות המציינת רשימת מועמדים.

מיום 6.11.1968

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 544 מיום 6.11.1968 עמ' 12 (ה"ח 655)

7. פרט לתקופת 60 הימים 42 הימים שלפני יום הבחירות לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש – אם בכתב ואם בצורה אחרת – באות המציינת רשימת מועמדים.

איסור של תכניות וכיבודים (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 25) תשס"ח-2008

8.    לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א. לעניין זה, "משקה משכר" – כהגדרתו בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 199 (ה"ח 839)

8. לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף
15א.

 

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 25

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 265 (ה"ח 185)

8. לא תהא תעמולת בחירות מלווה תכניות בידור, לרבות הופעות של אמנים, נגינה, זמרה, הצגת סרטים ונשיאת לפידים; לא תהא תעמולת בחירות קשורה במתן מתנות, ופרט למסיבות בבתים פרטיים לא תהא קשורה בהגשת מאכלים או משקאות משכרים. האיסור על הצגת סרטים לא יחול על שידור תעמולת בחירות בטלוויזיה לפי סעיף 15א. לעניין זה, "משקה משכר" – כהגדרתו בסעיף 184 לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

איסורים שונים  (תיקון מס' 4) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 18) תשס"א-2000

9.    (א)  (בוטל).

          (ב)  פרט לאמור בסעיף 10 לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות הדבקה, התקנה, כתיבה, צביעה או זריקת אור על מבנים או גדרות או על כבישים, מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לציבור שילך או שיסע בהם.

מיום 2.8.1973

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 245 (ה"ח 1083)

החלפת סעיף 9

הנוסח הקודם:

איסור של הדבקה וכו'

9. פרט לאמור בסעיף 10 לא תהא תעמולת בחירות באמצעות הדבקה, התקנה, כתיבה, צביעה או זריקת אור על מבנים, גדרות או כלי רכב, או על כבישים, מדרכות או שטחים אחרים המיועדים לכך שהציבור ילך או יסע בהם; איסור זה לא יחול ביום הבחירות לגבי כלי רכב העומד אותו יום לרשות רשימת מועמדים.

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 95 (ה"ח 2955)

איסור שימוש בכלי רכב ואיסור הדבקות וכו' איסורים שונים

(א) לא תהיה תעמולת בחירות באמצעות השימוש בכלי רכב; איסור זה לא יחול ביום הבחירות לגבי כלי רכב העומד באותו יום לרשות רשימת מועמדים.

הגבלה של מודעות מודפסות (תיקון מס' 8) תשמ"ט-1989

10.  (א)  לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים, אלא בהגבלות אלה:

(1)   המודעה לא תהא גדולה מ-50 על 70 סנטימטר;

(תיקון מס' 11)  תשנ"ג-1993

(2)   (בוטלה);

(תיקון מס' 18) תשס"א-2000

(3)   המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים;

(תיקון מס' 4) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 18) תשס"א-2000

(4)   המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות.

(תיקון מס' 18) תשס"א-2000

          (א1) (1)   על אף הוראות סעיף קטן (א) תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966, ואם נקבעו תנאים והגבלות בחוק עזר לפי פסקה (2), כפוף לאותם תנאים והגבלות;

(2)   רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות להצגת מודעה כאמור בפסקה (1), לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות הסביבה, שענינם גודל המודעה, החומר שממנו היא עשויה או אופן הצגתה.

(תיקון מס' 8) תשמ"ט-1989

          (ב)  לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה:

(1)   מודעה לא תהא גדולה מ-40 אינץ';

(תיקון מס' 11) תשנ"ג-1993

(2)   (בוטלה);

(3)   לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד;

(תיקון מס' 11) תשנ"ג-1993 (תיקון מס' 34 – הוראת שעה) תש"ף-2019

(4)   לא תפרסם מפלגה יותר מ-10,000 אינץ' בסך הכל במשך שלושת החדשים שלפני יום הבחירות. הוראה זו לא תחול בבחירות לכלל הרשויות המקומיות;

 

(תיקון מס' 18) תשס"א-2000

(5)   המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים.

מיום 2.8.1973

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 245 (ה"ח 1083)

החלפת פסקה 10(4)

הנוסח הקודם:

(4) המודעה לא תודבק אלא במקום המיועד להדבקת מודעות ברבים, לרבות משרדיה ומועדוניה של המפלגה המפרסמת את המודעה.

 

מיום 8.2.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 6 (ה"ח 1914)

10. (א) לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים, אלא בהגבלות אלה:

(1) המודעה לא תהא גדולה מ-50 על 70 סנטימטר;

(2) המודעה – בין שיש בה מלים ובין שיש בה ציור או כל דבר אחר – תהא מודפסת בלא יותר משני צבעים;

(3) המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי להזמנתה;

(4) המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות, או על משרדיה או מועדוניה של המפלגה או של רשימת המועמדים המפרסמת את המודעה.

(ב) לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסותהמתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה:

(1) מודעה לא תהא גדולה מ-40 אינץ';

(2) מודעה תהא מודפסת בלא יותר משני צבעים;

(3) לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד;

(4) לא תפרסם מפלגה יותר מ-10,000 אינץ' בסך הכל במשך שלושת החדשים שלפני יום הבחירות.

 

מיום 21.7.1993

תיקון מס' 11

ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 156 (ה"ח 2199)

10. (א) לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים, אלא בהגבלות אלה:

(1) המודעה לא תהא גדולה מ-50 על 70 סנטימטר;

(2) המודעה – בין שיש בה מלים ובין שיש בה ציור או כל דבר אחר – תהא מודפסת בלא יותר משני צבעים;

(3) המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי להזמנתה;

(4) המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות, או על משרדיה או מועדוניה של המפלגה או של רשימת המועמדים המפרסמת את המודעה.

(ב) לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסותהמתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה:

(1) מודעה לא תהא גדולה מ-40 אינץ';

(2) מודעה תהא מודפסת בלא יותר משני צבעים;

(3) לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד;

(4) לא תפרסם מפלגה יותר מ-10,000 אינץ' בסך הכל במשך שלושת החדשים שלפני יום הבחירות.  הוראה זו לא תחול בבחירות לכלל הרשויות המקומיות.

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 95 (ה"ח 2955)

10. (א) לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המוצגות ברבים, אלא בהגבלות אלה:

(1) המודעה לא תהא גדולה מ-50 על 70 סנטימטר;

(2) (בוטלה);

(3) המודעה תישא את שמו ומענו של המדפיס שהדפיס אותה ושל האדם האחראי להזמנתה; ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או רשימת המועמדים;

(4) המודעה לא תודבק אלא על לוחות מודעות שייעדה רשות מקומית דרך קבע להדבקת מודעות או שייעדה במיוחד להדבקת מודעות של תעמולת בחירות לקראת בחירות, או על משרדיה או מועדוניה של המפלגה או של רשימת המועמדים המפרסמת את המודעה.

(א1) (1) על אף הוראות סעיף קטן (א) תותר תעמולת בחירות באמצעות מודעה המוצגת על גבי דירת מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים, ובלבד שהצבת המודעה אינה אסורה לפי חוק הדרכים (שילוט), תשכ"ו-1966, ואם נקבעו תנאים והגבלות בחוק עזר לפי פסקה (2), כפוף לאותם תנאים והגבלות;

(2) רשות מקומית רשאית לקבוע בחוק עזר תנאים והגבלות להצגת מודעה כאמור בפסקה (1), לשם הבטחת בטיחות הציבור ואיכות הסביבה, שענינם גודל המודעה, החומר שממנו היא עשויה או אופן הצגתה.

(ב) לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה:

(1) מודעה לא תהא גדולה מ-40 אינץ';

(2) (בוטלה);

(3) לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד;

(4) לא תפרסם מפלגה יותר מ-10,000 אינץ' בסך הכל במשך שלושת החדשים שלפני יום הבחירות. הוראה זו לא תחול בבחירות לכלל הרשויות המקומיות;

(5) המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 34 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 6 (ה"ח 839)

(ב) לא תהא תעמולת בחירות באמצעות מודעות מודפסות המתפרסמות בעתונים יומיים, בשבועונים או בירחונים, אלא בהגבלות אלה:

(1) מודעה לא תהא גדולה מ-40 אינץ';

(2) (בוטלה);

(3) לא תפורסם יותר ממודעה אחת ביום מטעם כל מפלגה בעתון אחד;

(4) לא תפרסם מפלגה יותר מ-10,000 אינץ' בסך הכל במשך שלושת החדשים 81 הימים שלפני יום הבחירות. הוראה זו לא תחול בבחירות לכלל הרשויות המקומיות;

(5) המודעה תישא את שמו ומענו של האדם האחראי להזמנתה, ואם פעל אותו אדם מטעם סיעה, רשימת מועמדים, מועמד כאמור בסעיף קטן (א)(3) או גוף אחר, תישא המודעה את שם הסיעה, רשימת המועמדים, המועמד או הגוף כאמור, או את האות או הכינוי של הסיעה או של רשימת המועמדים.

הגבלה על שלטים (תיקון מס' 4) תשל"ג-1973

10א.  הוראות סעיף 10 יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על שלט מודפס או בלתי מודפס, אולם הגבלת פסקה (1) לסעיף 10 לא תחול על שלט הנושא אך ורק אות וכינוי שאושרו כדין לרשימת מועמדים.

מיום 2.8.1973

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 245 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 10א

הסדר פרסום חוצות (תיקון מס' 17) תשס"א-2000

10ב. (א)  בסעיף זה –

          "חבילת פרסום" – מספר מיתקני פרסום חוצות ששטח הפרסום על גביהם משווק יחד כקבוצה אחת על ידי משווק פרסום;

          "מיתקן פרסום חוצות" – מיתקן המשמש להצגת מסרים פרסומיים מתחלפים בחוצות, המותקן ומופעל על ידי משווק פרסום, בהסכמת הרשות המקומית אשר בתחומה הוא מותקן, וכן שילוט על גבי אוטובוס להצגת מסרים כאמור;

          "משווק פרסום" – מי שעוסק בהפעלה של מיתקני פרסום חוצות ובשיווק של שטחי פרסום על גבי מיתקנים אלה;

          "מתמודד בבחירות" – אחד מאלה:

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

(1)   מפלגה או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת או בבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית;

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

(2)   (נמחקה);

(3)   מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית;

          "תקופת הבחירות" –

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

(1)   בבחירות לכנסת – תקופה שתחילתה 90 ימים לפני יום הבחירות;

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

(2)   (נמחקה);

(3)   בבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית – תקופה שתחילתה ביום הגשת רשימות המועמדים לפי סעיף 35(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;

(4)   בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית – תקופה שתחילתה ביום הגשת הצעת המועמד לפי סעיפים 7(ב) ו-24א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

(תיקון מס' 18) תשס"א-2000

          (ב)  על אף הוראות סעיפים 9, 10(א) ו-10א, תותר, בתקופת הבחירות, תעמולת בחירות באמצעות השימוש במיתקן פרסום חוצות, בתנאים האלה:

(1)   תעמולת הבחירות היא מטעם מתמודד בבחירות אלה;

(2)   משווק פרסום לא יפלה בין מתמודדים בבחירות בכל דרך שהיא, לרבות במחיר, במועדי פרסום ובשיבוץ תעמולת הבחירות במיתקני פרסום החוצות;

(3)   משווק פרסום המפעיל למעלה מ-10 אחוזים מכלל מיתקני פרסום החוצות בשטח המדינה כולה או בשטח רשות מקומית מסוימת, לא יקצה למתמודד אחד בבחירות, במועד נתון, שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי המיתקנים המופעלים על ידו, בשיעור העולה על השיעור כמפורט להלן משטח הפרסום שלו, הן במדינה כולה והן ברשות המקומית:

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

(א)   בבחירות לכנסת, ובבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית – 10 אחוזים;

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

(ב)   בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית – 20 אחוזים;

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

(ג)    בבחירות חוזרות לראש רשות מקומית – 30 אחוזים;

(4)   מתמודד בבחירות לא יפרסם תעמולת בחירות על גבי מיתקני פרסום חוצות המופעלים על ידי משווק פרסום כאמור בפסקה (3), בשטח פרסום העולה על השיעור כמפורט באותה פסקה;

(5)   תעמולת הבחירות תהיה על גבי מיתקן פרסום חוצות המופעל על ידי משווק פרסום אשר מסר הודעה כאמור בסעיף קטן (ג)(1).

          (ג)   משווק פרסום המבקש להקצות בתקופת הבחירות שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי מיתקני פרסום חוצות המופעלים על ידו, או שהקצה שטח פרסום כאמור, ימסור הודעות למבקר המדינה כמפורט להלן:

(1)   לפני תחילת השיווק של שטח הפרסום כאמור – הודעה שתכלול את הפרטים אלה:

(א)   מספרם, מיקומם ושטח הפרסום של כל מיתקני פרסום החוצות המופעלים על ידו, במועד מתן ההודעה, בשטח המדינה כולה ובשטח כל רשות מקומית;

(ב)   פירוט חבילות הפרסום המוצעות על ידו לשיווק במועד מתן ההודעה ושהוצאו על ידו לשיווק בשלושת החודשים שקדמו לה, לרבות מספרם, מיקומם ושטח הפרסום של מיתקני פרסום החוצות המרכיבים כל חבילה;

(ג)    מחירן של חבילות הפרסום המוצעות לשיווק לצורכי תעמולת בחירות;

(2)   לא יאוחר מ-90 ימים לאחר יום הבחירות – הודעה שתכלול פרטים לענין תעמולת הבחירות שפורסמה על גבי מיתקני פרסום החוצות המופעלים על ידו, לרבות זהות המזמין, זהות המממן ופרטי העסקה.

(תיקון מס' 22) תשס"ג-2002

(3)   בסעיף קטן זה, "תקופת הבחירות", לענין בחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית, תהיה נוסף על האמור בהגדרה "תקופת הבחירות" שבסעיף קטן (א)(3) ו-(4) –

(א)   לענין פסקה (3), תקופה שתחילתה 60 ימים לפני יום הבחירות ועד יום הגשת רשימות המועמדים כאמור באותה פסקה;

(ב)   לענין פסקה (4), תקופה שתחילתה 7 ימים לאחר שנוצרה העילה לבחירת ראש הרשות המקומית ועד יום הגשת הצעת המועמד כאמור באותה פסקה;

(תיקון מס' 22) תשס"ג-2002

(4)   חובות הדיווח לפי סעיף קטן זה יחולו גם לגבי הקצאת שטחי פרסום על גבי מיתקני פרסום חוצות למי שפרסם תעמולת בחירות, בתקופת הבחירות כמפורט בפסקאות (א) ו-(ב) של פסקה (3), ואולם לענין פסקה (2) חובת הדיווח לא תחול אלא אם כן הוגשה רשימת מועמדים או הצעת מועמד, לפי סעיף 35(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965(2), או לפי סעיפים 7(ב) ו-24א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), התשל"ה-1975(3), שעל המועמדים או המועמד הכלולים בה נסב הפרסום.

          (ד)  משווק הפרסום ישלח העתק מההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1) לועדת הבחירות המרכזית, לעיון כל דורש.

(תיקון מס' 18) תשס"א-2000

          (ה)  בתקופה שאינה תקופת הבחירות כהגדרתה בסעיף קטן (א), לא יחולו לענין פרסום תעמולת בחירות באמצעות השימוש במיתקן פרסום חוצות האיסורים וההגבלות שבסעיף זה ובסעיפים 9, 10(א) ו-10א.

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 92 (ה"ח 2927)

הוספת סעיף 10ב

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 95 (ה"ח 2955)

(ב) על אף הוראות סעיפים 6, 9, 10(א) ו-10א, תותר, בתקופת הבחירות, תעמולת בחירות באמצעות השימוש במיתקן פרסום חוצות, בתנאים האלה:

(1) תעמולת הבחירות היא מטעם מתמודד בבחירות אלה;

(2) משווק פרסום לא יפלה בין מתמודדים בבחירות בכל דרך שהיא, לרבות במחיר, במועדי פרסום ובשיבוץ תעמולת הבחירות במיתקני פרסום החוצות;

(3) משווק פרסום המפעיל למעלה מ-10 אחוזים מכלל מיתקני פרסום החוצות בשטח המדינה כולה או בשטח רשות מקומית מסוימת, לא יקצה למתמודד אחד בבחירות, במועד נתון, שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי המיתקנים המופעלים על ידו, בשיעור העולה על השיעור כמפורט להלן משטח הפרסום שלו, הן במדינה כולה והן ברשות המקומית:

(א) בבחירות לכנסת ולראש הממשלה, ובבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית – 10 אחוזים;

(ב) בבחירות מיוחדות לראש הממשלה ולראש רשות מקומית – 20 אחוזים;

(ג) בבחירות חוזרות לראש הממשלה או לראש רשות מקומית – 30 אחוזים;

(4) מתמודד בבחירות לא יפרסם תעמולת בחירות על גבי מיתקני פרסום חוצות המופעלים על ידי משווק פרסום כאמור בפסקה (3), בשטח פרסום העולה על השיעור כמפורט באותה פסקה;

(5) תעמולת הבחירות תהיה על גבי מיתקן פרסום חוצות המופעל על ידי משווק פרסום אשר מסר הודעה כאמור בסעיף קטן (ג)(1).

(ג) משווק פרסום המבקש להקצות בתקופת הבחירות שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי מיתקני פרסום חוצות המופעלים על ידו, או שהקצה שטח פרסום כאמור, ימסור הודעות למבקר המדינה כמפורט להלן:

(1) לפני תחילת השיווק של שטח הפרסום כאמור – הודעה שתכלול את הפרטים אלה:

(א) מספרם, מיקומם ושטח הפרסום של כל מיתקני פרסום החוצות המופעלים על ידו, במועד מתן ההודעה, בשטח המדינה כולה ובשטח כל רשות מקומית;

(ב) פירוט חבילות הפרסום המוצעות על ידו לשיווק במועד מתן ההודעה ושהוצאו על ידו לשיווק בשלושת החודשים שקדמו לה, לרבות מספרם, מיקומם ושטח הפרסום של מיתקני פרסום החוצות המרכיבים כל חבילה;

(ג) מחירן של חבילות הפרסום המוצעות לשיווק לצורכי תעמולת בחירות;

(2) לא יאוחר מ-90 ימים לאחר יום הבחירות – הודעה שתכלול פרטים לענין תעמולת הבחירות שפורסמה על גבי מיתקני פרסום החוצות המופעלים על ידו, לרבות זהות המזמין, זהות המממן ופרטי העסקה.

(ד) משווק הפרסום ישלח העתק מההודעה לפי סעיף קטן (ג)(1) לועדת הבחירות המרכזית, לעיון כל דורש.

(ה) בתקופה שאינה תקופת הבחירות כהגדרתה בסעיף קטן (א), לא יחולו לענין פרסום תעמולת בחירות באמצעות השימוש במיתקן פרסום חוצות האיסורים וההגבלות שבסעיף זה ובסעיפים 6, 9, 10(א) ו-10א.

 

החל בכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 4 (ה"ח 3027)

(א) בסעיף זה –

"חבילת פרסום" – מספר מיתקני פרסום חוצות ששטח הפרסום על גביהם משווק יחד כקבוצה אחת על ידי משווק פרסום;

"מיתקן פרסום חוצות" – מיתקן המשמש להצגת מסרים פרסומיים מתחלפים בחוצות, המותקן ומופעל על ידי משווק פרסום, בהסכמת הרשות המקומית אשר בתחומה הוא מותקן, וכן שילוט על גבי אוטובוס להצגת מסרים כאמור;

"משווק פרסום" – מי שעוסק בהפעלה של מיתקני פרסום חוצות ובשיווק של שטחי פרסום על גבי מיתקנים אלה;

"מתמודד בבחירות" – אחד מאלה:

(1) מפלגה או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת ולראש הממשלה או בבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית;

(2) מפלגה שמועמד מטעמה מועמד בבחירות מיוחדותלראש הממשלה;

(3) מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית;

"תקופת הבחירות" –

(1) בבחירות לכנסת ולראש הממשלה – תקופה שתחילתה 90 ימים לפני יום הבחירות;

(2) בבחירות מיוחדות לראש הממשלה – תקופה שתחילתה שבעה ימים לאחר שנוצרה העילה לבחירות מיוחדות לפי חוק-יסוד: הממשלה;

(3) בבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית – תקופה שתחילתה ביום הגשת רשימות המועמדים לפי סעיף 35(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;

(4) בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית – תקופה שתחילתה ביום הגשת הצעת המועמד לפי סעיפים 7(ב) ו-24א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

(ב) על אף הוראות סעיפים 9, 10(א) ו-10א, תותר, בתקופת הבחירות, תעמולת בחירות באמצעות השימוש במיתקן פרסום חוצות, בתנאים האלה:

(1) תעמולת הבחירות היא מטעם מתמודד בבחירות אלה;

(2) משווק פרסום לא יפלה בין מתמודדים בבחירות בכל דרך שהיא, לרבות במחיר, במועדי פרסום ובשיבוץ תעמולת הבחירות במיתקני פרסום החוצות;

(3) משווק פרסום המפעיל למעלה מ-10 אחוזים מכלל מיתקני פרסום החוצות בשטח המדינה כולה או בשטח רשות מקומית מסוימת, לא יקצה למתמודד אחד בבחירות, במועד נתון, שטח פרסום לתעמולת בחירות על גבי המיתקנים המופעלים על ידו, בשיעור העולה על השיעור כמפורט להלן משטח הפרסום שלו, הן במדינה כולה והן ברשות המקומית:

(א) בבחירות לכנסת ולראש הממשלה, ובבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית – 10 אחוזים;

(ב) בבחירות מיוחדות לראש הממשלה ולראש רשות מקומית לראש רשות מקומית – 20 אחוזים;

(ג) בבחירות חוזרות לראש הממשלה או לראש רשות מקומית לראש רשות מקומית – 30 אחוזים;

(4) מתמודד בבחירות לא יפרסם תעמולת בחירות על גבי מיתקני פרסום חוצות המופעלים על ידי משווק פרסום כאמור בפסקה (3), בשטח פרסום העולה על השיעור כמפורט באותה פסקה;

(5) תעמולת הבחירות תהיה על גבי מיתקן פרסום חוצות המופעל על ידי משווק פרסום אשר מסר הודעה כאמור בסעיף קטן (ג)(1).

 

מיום 7.11.2002

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ג מס' 1869 מיום 7.11.2002 עמ' 14 (ה"ח 3131)

הוספת פסקאות 10ב(ג)(3), 10ב(ג)(4)

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 34 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 6 (ה"ח 839)

(א) בסעיף זה –

"חבילת פרסום" – מספר מיתקני פרסום חוצות ששטח הפרסום על גביהם משווק יחד כקבוצה אחת על ידי משווק פרסום;

"מיתקן פרסום חוצות" – מיתקן המשמש להצגת מסרים פרסומיים מתחלפים בחוצות, המותקן ומופעל על ידי משווק פרסום, בהסכמת הרשות המקומית אשר בתחומה הוא מותקן, וכן שילוט על גבי אוטובוס להצגת מסרים כאמור;

"משווק פרסום" – מי שעוסק בהפעלה של מיתקני פרסום חוצות ובשיווק של שטחי פרסום על גבי מיתקנים אלה;

"מתמודד בבחירות" – אחד מאלה:

(1) מפלגה או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת או בבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית;

(2) (נמחקה);

(3) מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית;

"תקופת הבחירות" –

(1) בבחירות לכנסת – תקופה שתחילתה 90 81 ימים לפני יום הבחירות;

(2) (נמחקה);

(3) בבחירות לרשות מקומית ולראש רשות מקומית – תקופה שתחילתה ביום הגשת רשימות המועמדים לפי סעיף 35(ח) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;

(4) בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית – תקופה שתחילתה ביום הגשת הצעת המועמד לפי סעיפים 7(ב) ו-24א(ב) לחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975.

שמירה על הוראות (תיקון מס' 4) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 17) תשס"א-2000

11.  על אף האמור בכל דין אחר, לא תרשה רשות מקומית הדבקת חומר שיש בו תעמולת בחירות אם החומר נוגד את הוראות סעיפים 9, 10, 10א או 10ב.

מיום 2.8.1973

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 245 (ה"ח 1083)

החלפת סעיף 11

הנוסח הקודם:

שמירת הוראות סעיף 10

11. על אף האמור בכל דין אחר לא תרשה רשות מקומית הדבקת חומר שיש בו תעמולת בחירות אם לא נתקיימו בו הוראות הפסקאות (1), (2) ו-(3) לסעיף 10.

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 17

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 94 (ה"ח 2927)

11. על אף האמור בכל דין אחר, לא תרשה רשות מקומית הדבקת חומר שיש בו תעמולת בחירות אם החומר נוגד את הוראות סעיפים 9, 10 או 10א , 10א או 10ב.

מסירת חומר מודפס

12.  לא ימסור מדפיס חומר שהדפיס ושיש בו תעמולת בחירות, אלא לידי מי שהזמין הדפסתו או לידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי המזמין; ואם החומר מתיימר להיות תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים, לא ימסרנו אלא לידי מי שהוסמך לכך בכתב על ידי אותה מפלגה או רשימת מועמדים.

איסור הפרעה

13.  לא תהא תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחת או למענה בצורה או בדרך שיש בהם משום הפרעה בלתי הוגנת של תעמולת בחירות מטעם מפלגה או רשימת מועמדים אחרת או למענה.

הסדר בנוגע  לאולמות ומקומות פומביים (תיקון מס' 13)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

14.  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר התייעצות עם סגני היושב ראש של אותה הועדה, להטיל על הבעל או המחזיק של אולם או של מקום פומבי פתוח, העומדים כרגיל להשכרה – להשכירו לרשימת מועמדים פלונית, במועד שיקבע תוך 60 הימים שלפני יום הבחירות לכנסת, אם סבור יושב ראש הועדה שדרוש הדבר כדי לאפשר לאותה רשימת מועמדים להשמיע את דברה באותו מקום ישוב.

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 172 (ה"ח 2494)

14. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר התייעצות עם סגני היושב ראש של אותה הועדה, להטיל על הבעל או המחזיק של אולם או של מקום פומבי פתוח, העומדים כרגיל להשכרה – להשכירו לרשימת מועמדים פלונית, במועד שיקבע תוך 60 הימים שלפני יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, אם סבור יושב ראש הועדה שדרוש הדבר כדי לאפשר לאותה רשימת מועמדים להשמיע את דברה באותו מקום ישוב.

 

החל בכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 4 (ה"ח 3027)

14. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר התייעצות עם סגני היושב ראש של אותה הועדה, להטיל על הבעל או המחזיק של אולם או של מקום פומבי פתוח, העומדים כרגיל להשכרה – להשכירו לרשימת מועמדים פלונית, במועד שיקבע תוך 60 הימים שלפני יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, אם סבור יושב ראש הועדה שדרוש הדבר כדי לאפשר לאותה רשימת מועמדים להשמיע את דברה באותו מקום ישוב.

הסדר של שידורים ברדיו  (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 7)  תשמ"א-1981 (תיקון מס' 13)  תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 21) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 28) תשע"א-2011

15.  (א)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מרשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו, למעט תעמולה בטעם רשימה לבחירתה של רשימת מועמדים אחרת, לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל רשימת מועמדים יינתנו 15 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 

 

(תיקון מס' 24) תשס"ח-2008

          (א1) לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות ברדיו אלא ב-14 הימים שלפני הבחירות.

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

          (ב)  (בוטל).

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 199 (ה"ח 839)

הסדר של שידורים ברדיו

15. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לשם שידור נאומי בחירות לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 25 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 

לענין הבחירות לרשויות המקומיות מיום 7.11.1978

הוראת שעה תשל"ט-1978

ס"ח תשל"ט מס' 913 מיום 22.10.1978 עמ' 2 (ה"ח 1365)

אי תחולת סעיף 15

 

מיום 9.4.1981 (בוטל)

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"א מס' 1019 מיום 9.4.1981 עמ' 198 (ה"ח 1526)

בוטל בתיקון מס' 7

ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 331 (ה"ח 1548)

הנוסח:

15. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 25 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת  לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 23 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 6 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 

מיום 9.4.1981

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 331 (ה"ח 1548)

15. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 25 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת  לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 25 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 6 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 

לענין הבחירות לרשויות המקומיות מיום 25.10.1983

הוראת שעה תשמ"ד-1983

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 7 (ה"ח 1639)

אי תחולת סעיף 15

 

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 172 (ה"ח 2494)

15. (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 25 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת — 6 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

(ב) בבחירות חוזרות לראש הממשלה יינתנו לכל מועמד 90 דקות, ובבחירות מיוחדות לראש הממשלה יינתנו לכל מועמד 120 דקות.

 

החל בכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 4 (ה"ח 3027)

15. (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 25 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת - 6 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

(ב) בבחירות חוזרות לראש הממשלה יינתנו לכל מועמד 90 דקות, ובבחירות מיוחדות לראש הממשלה יינתנו לכל מועמד 120 דקות.

 

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 265 (ה"ח 161)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 25 דקות 15 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת - 6 דקות 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

(א1) לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות ברדיו אלא ב-14 הימים שלפני הבחירות.

 

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"א מס' 2297 מיום 26.5.2011 עמ' 924 (ה"ח 365)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה, את הזמנים שיוקצבו לכל אחת מן המפלגות ורשימות המועמדים לכל אחת מרשימות המועמדים לשם שידור תעמולת בחירות ברדיו, למעט תעמולה בטעם רשימה לבחירתה של רשימת מועמדים אחרת, לקראת יום הבחירות לכנסת; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 15 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת - 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת לכל רשימת מועמדים יינתנו 15 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 4 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

הסדר של שידורים בטלוויזיה (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 8)  תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 24) תשס"ח-2008

15א.  (א)  לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות בטלויזיה אלא ב-14 הימים שלפני הבחירות.

 

 

 

(תיקון מס' 7) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 8)  תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 24) תשס"ח-2008 (תיקון מס' 28) תשע"א-2011 (תיקון מס' 30) תשע"ד-2014

          (ב)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מרשימות המועמדים; לכל רשימת מועמדים יינתנו 7 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 

(תיקון מס' 8)  תשמ"ט-1989

          (ג)   לא יהיו שידורים לפי סעיף זה בימי המנוחה הקבועים כמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

(תיקון מס' 8)  תשמ"ט-1989 (תיקון מס' 28) תשע"א-2011

          (ד)  לא תשודר לפי סעיף זה אלא תעמולת בחירות שהופקה על ידי המפלגות או רשימות המועמדים על חשבונן ושבא עליה אישורו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, למעט תעמולה מטעם רשימה לבחירתה של רשימת מועמדים אחרת.

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

          (ה)  (בוטל).

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 199 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 15א

 

לענין הבחירות לרשויות המקומיות מיום 7.11.1978

הוראת שעה תשל"ט-1978

ס"ח תשל"ט מס' 913 מיום 22.10.1978 עמ' 2 (ה"ח 1365)

אי תחולת סעיף 15א

 

מיום 9.4.1981 (בוטל)

תיקון מס' 6

ס"ח תשמ"א מס' 1019 מיום 9.4.1981 עמ' 198 (ה"ח 1526)

בוטל בתיקון מס' 7

ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 331 (ה"ח 1548)

הנוסח:

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מהמפלגות ורשימות המועמדים; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו עשר דקות ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – ארבע דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 8 דקות ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 6 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 

מיום 9.4.1981

תיקון מס' 7

ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 331 (ה"ח 1548)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מהמפלגות ורשימות המועמדים; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו עשר דקות ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – ארבע דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 10 דקות ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 6 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 

לענין הבחירות לרשויות המקומיות מיום 25.10.1983

הוראת שעה תשמ"ד-1983

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 7 (ה"ח 1639)

אי תחולת סעיף 15א

 

מיום 8.2.1989

תיקון מס' 8

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 6 (ה"ח 1914)

15. (א) לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות בטלויזיה אלא ב-21 הימים שלפני הבחירות.

(א) (ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מהמפלגות ורשימות המועמדים; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 10 דקות ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 6 דקות 3 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

(ב) (ג) לא יהיו שידורים לפי סעיף זה בימי המנוחה הקבועיםכמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

(ג) (ד) לא תשודר לפי סעיף זה אלא תעמולת בחירות שהופקה על ידי המפלגות או רשימות המועמדים על חשבונן ושבא עליה אישורו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

 

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 172 (ה"ח 2494)

הוספת סעיף קטן 15א(ה)

 

החל בכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 4 (ה"ח 3027)

ביטול סעיף קטן 15א(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) בבחירות חוזרות לראש הממשלה יינתנו לכל מועמד 60 דקות, ובבחירות מיוחדות לראש הממשלה יינתנו לכל מועמד 120 דקות.

 

מיום 18.3.2008

תיקון מס' 24

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 265 (ה"ח 161)

(א) לא יהיו שידורים של תעמולת בחירות בטלויזיה אלא ב-21 הימים ב-14 הימים שלפני הבחירות.

(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מהמפלגות ורשימות המועמדים; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 10 דקות 7 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 3 דקות 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

 

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 28

ס"ח תשע"א מס' 2297 מיום 26.5.2011 עמ' 924 (ה"ח 365)

(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מהמפלגות ורשימות המועמדים; לכל מפלגה ורשימת מועמדים יינתנו 7 דקות, ולכל מפלגה המיוצגת בכנסת היוצאת – 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת שיוקצבו לשם כך לכל אחת מרשימות המועמדים; לכל רשימת מועמדים יינתנו 7 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

(ג) לא יהיו שידורים לפי סעיף זה בימי המנוחה הקבועיםכמשמעותם בפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

(ד) לא תשודר לפי סעיף זה אלא תעמולת בחירות שהופקה על ידי המפלגות או רשימות המועמדים על חשבונן ושבא עליה אישורו של יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, למעט תעמולה מטעם רשימה לבחירתה של רשימת מועמדים אחרת.

 

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 812 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור תאגיד השידור הציבורי, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מרשימות המועמדים; לכל רשימת מועמדים יינתנו 7 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מרשימות המועמדים; לכל רשימת מועמדים יינתנו 7 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

מיום 14.5.2017 בוטל

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 948 (ה"ח 1132)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 4) (תיקון)

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח 1237)

(ב) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי תאגיד השידור הישראלי והמנהל הכללי של תאגיד החדשות, את הזמנים שיהיו מוקדשים לשידור של תעמולת בחירות בטלוויזיה, את שילובם במערכת הרגילה של שידורי הטלוויזיה ואת הזמנים שיוקצבו לשם כך לכל אחת מרשימות המועמדים; לכל רשימת מועמדים יינתנו 7 דקות, ולכל רשימת מועמדים שהוגשה על ידי מפלגה שהיא סיעה בכנסת היוצאת – 2 דקות נוספות לכל חבר שלה בכנסת.

פטור מאחריות (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 30) תשע"ד-2014

15ב.  תאגיד השידור הישראלי לא תישא באחריות אזרחית או פלילית בשל שידור תעמולת בחירות לפי חוק זה.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 200 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 15ב

 

לענין הבחירות לרשויות המקומיות מיום 25.10.1983

הוראת שעה תשמ"ד-1983

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 7 (ה"ח 1639)

אי תחולת סעיף 15ב

 

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 812 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

15ב. רשות השידור לא תישא תאגיד השידור הציבורי לא יישא באחריות אזרחית או פלילית בשל שידור תעמולת בחירות לפי חוק זה.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

15ב. תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי לא יישא באחריות אזרחית או פלילית בשל שידור תעמולת בחירות לפי חוק זה.

 

פרסום הודעה על חופש הבחירות (תיקון מס' 3)  תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 21) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 32) תשע"ה-2014

16.  (א)  ביום ה-14, ביום ה-7 ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת, וביום הבחירות, יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בשידורי החדשות ברדיו ובטלוויזיה ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר התייעצות עם אותה ועדה, הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חפשי ולפי מצפונם, ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות, חשאיותן וטהרן; הודעה כאמור בסעיף קטן זה תפורסם בכל העיתונים היומיים המופיעים בישראל ביום ה-7 שלפני יום הבחירות לכנסת וביום הבחירות.

(תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

          (ב)  (בוטל).

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 200 (ה"ח 839)

16. ביום ה-14, ביום ה-7 ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת, וביום הבחירות, יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכל העתונים היומיים המופיעים בישראל, בשידורי החדשות של "קול ישראל" בשידורי החדשות ברדיו ובטלוויזיה ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר התייעצות עם אותה ועדה, הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חפשי ולפי מצפונם, ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות, חשאיותן וטהרן.

 

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 172 (ה"ח 2494)

16. (א) ביום ה-14, ביום ה-7 ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, וביום הבחירות, יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכל העתונים היומיים המופיעים בישראל, בשידורי החדשות ברדיו ובטלוויזיה ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר התייעצות עם אותה ועדה, הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חפשי ולפי מצפונם, ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות, חשאיותן וטהרן.

(ב) בבחירות חוזרות לראש הממשלה תפורסם הודעה כאמור, ביום ה-5 שלפני יום הבחירות, בכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות.

 

החל בכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 4 (ה"ח 3027)

16. (א) ביום ה-14, ביום ה-7 ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, וביום הבחירות, יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכל העתונים היומיים המופיעים בישראל, בשידורי החדשות ברדיו ובטלוויזיה ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר התייעצות עם אותה ועדה, הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חפשי ולפי מצפונם, ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות, חשאיותן וטהרן.

(ב) בבחירות חוזרות לראש הממשלה תפורסם הודעה כאמור, ביום ה-5 שלפני יום הבחירות, בכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות, וביום הבחירות.

 

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 66

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 108 (ה"ח 591)

(א) ביום ה-14, ביום ה-7 ובכל אחד משני הימים שלפני יום הבחירות לכנסת, וביום הבחירות, יפרסם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, בכל העתונים היומיים המופיעים בישראל, בשידורי החדשות ברדיו ובטלוויזיה ובכל דרך אחרת שיקבע לאחר התייעצות עם אותה ועדה, הודעה שתבהיר לבוחרים את זכותם לבחור באורח חפשי ולפי מצפונם, ותפרט את הוראות החוק המבטיחות את חופש הבחירות, חשאיותן וטהרן; הודעה כאמור בסעיף קטן זה תפורסם בכל העיתונים היומיים המופיעים בישראל ביום ה-7 שלפני יום הבחירות לכנסת וביום הבחירות.

שידור הסברים והדרכה (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

16א.  (א)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

          (ב)  שר הפנים יקבע, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

(תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

          (ג)   משך כל השידורים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יעלה על שעה אחת ברדיו ועל שעה אחת בטלוויזיה; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יתאם עם שר הפנים את השידורים לפי סעיף זה.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 200 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 16א

 

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 173 (ה"ח 2494)

16א. (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולראש הממשלה ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

(ב) שר הפנים יקבע, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

(ג) משך כל השידורים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יעלה על שעה אחת ברדיו ועל שעה אחת בטלוויזיה ובבחירות חוזרות ובבחירות מיוחדות לראש הממשלה לא יעלה על 30 דקות ברדיו ועל 30 דקות בטלויזיה; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יתאם עם שר הפנים את השידורים לפי סעיף זה.

 

החל בכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

16א. (א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולראש הממשלה ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

(ב) שר הפנים יקבע, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של רשות השידור, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

(ג) משך כל השידורים לפי סעיפים קטנים (א) ו-(ב) לא יעלה על שעה אחת ברדיו ועל שעה אחת בטלוויזיה ובבחירות חוזרות ובבחירות מיוחדות לראש הממשלה לא יעלה על 30 דקות ברדיו ועל 30 דקות בטלויזיה; יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יתאם עם שר הפנים את השידורים לפי סעיף זה.

 

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 812 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של רשות השידור תאגיד השידור הציבורי, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

(ב) שר הפנים יקבע, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של רשות השידור תאגיד השידור הציבורי, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

(ב) שר הפנים יקבע, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

מיום 14.5.2017 בוטל

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 4)

ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 948 (ה"ח 1132)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 4) (תיקון)

ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח 1237)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת יקבע, לאחר התייעצות עם אותה ועדה ועם המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי תאגיד השידור הישראלי והמנהל הכללי של תאגיד החדשות, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכנסת ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

(ב) שר הפנים יקבע, לאחר התייעצות עם המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי תאגיד השידור הישראלי והמנהל הכללי של תאגיד החדשות, את הזמנים במערכת שידורי הרדיו והטלוויזיה שיהיו מוקדשים להסברים שיינתנו מטעמו לבוחרים על סדרי ההצבעה בבחירות לכלל הרשויות המקומיות ולחברי ועדות הקלפי על סדרי מילוי תפקידיהם.

השידורים ללא תשלום (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 30) תשע"ד-2014

16ב.  תאגיד השידור הישראלי לא יגבה תשלום בעד שידורים לפי חוק זה.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 200 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 16ב

 

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 812 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

16ב. רשות השידור לא תגבה תאגיד השידור הציבורי לא יגבה תשלום בעד שידורים לפי חוק זה.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

16ב. תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי לא יגבה תשלום בעד שידורים לפי חוק זה.

 

 

תחולה על הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון מס' 9)  תש"ן-1990 (תיקון מס' 14) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998 (תיקון מס' 27) תשע"א-2011 (תיקון מס' 30) תשע"ד-2014

16ג.   הוראות סעיפים 15א, 15ב, 16, 16א ו-16ב יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990 והוראות סעיפים 16 ו-16ב יחולו גם על שידורי רדיו לפי החוק האמור, למעט על שידורי תעמולה לפי סעיף 16ד. לענין שינויים כאמור יראו, לפי הענין, את מנהל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (להלן – הרשות השניה), כאילו היה המנהל הכללי של תאגיד השידור הישראלי ואת הרשות השניה והמורשים לשידורים כהגדרתם בחוק האמור כאילו היו תאגיד השידור הישראלי.

מיום 30.1.1990

תיקון מס' 9

ס"ח תש"ן מס' 1304 מיום 13.2.1990 עמ' 85 (ה"ח 1801)

הוספת סעיף 16ג

 

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 14

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 173 (ה"ח 2502)

16ג. הוראות סעיפים 15, 15א, 15ב, 16, 16א ו-16ב יחולו, בשינויים המחייבים, גם על שידורים על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990 והוראות סעיפים 16 ו-16ב יחולו גם על שידורי רדיו לפי החוק האמור; לענין שינויים כאמור יראו, לפי הענין, את מנהל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (להלן – הרשות השניה) כאילו היה המנהל הכללי של רשות השידור ואת הרשות השניה ובעלי הזכיונות כאילו היו רשות השידור.

 

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 337 (ה"ח 2739)

16ג. הוראות סעיפים 15א, 15ב, 16, 16א ו-16ב יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990 והוראות סעיפים 16 ו-16ב יחולו גם על שידורי רדיו לפי החוק האמור, למעט על שידורי תעמולה לפי סעיף 16ד. לענין שינויים כאמור יראו, לפי הענין, את מנהל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (להלן – הרשות השניה), כאילו היה המנהל הכללי של רשות השידור ואת הרשות השניה ובעלי הזכיונות כאילו היו רשות השידור.

 

מיום 17.2.2011

תיקון מס' 27

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 338 (ה"ח 532)

16ג. הוראות סעיפים 15א, 15ב, 16, 16א ו-16ב יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990 והוראות סעיפים 16 ו-16ב יחולו גם על שידורי רדיו לפי החוק האמור, למעט על שידורי תעמולה לפי סעיף 16ד. לענין שינויים כאמור יראו, לפי הענין, את מנהל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (להלן – הרשות השניה), כאילו היה המנהל הכללי של רשות השידור ואת הרשות השניה ובעלי הזכיונות והמורשים לשידורים כהגדרתם בחוק האמור כאילו היו רשות השידור.

 

מיום 15.5.2017

תיקון מס' 30

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 812 (ה"ח 869)

צו תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108

צו (מס' 2) תשע"ה-2015

ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 2)

ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח 1078)

תיקון מס' 30 (תיקון מס' 3)

ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח 1131)

16ג. הוראות סעיפים 15א, 15ב, 16, 16א ו-16ב יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990 והוראות סעיפים 16 ו-16ב יחולו גם על שידורי רדיו לפי החוק האמור, למעט על שידורי תעמולה לפי סעיף 16ד. לענין שינויים כאמור יראו, לפי הענין, את מנהל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (להלן – הרשות השניה), כאילו היה המנהל הכללי של רשות השידור תאגיד השידור הציבורי ואת הרשות השניה והמורשים לשידורים כהגדרתם בחוק האמור כאילו היו רשות השידור תאגיד השידור הציבורי.

מיום 10.9.2015

תיקון מס' 30 (תיקון)

ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח 942)

16ג. הוראות סעיפים 15א, 15ב, 16, 16א ו-16ב יחולו, בשינויים המחוייבים, גם על שידורי טלויזיה לפי חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990 והוראות סעיפים 16 ו-16ב יחולו גם על שידורי רדיו לפי החוק האמור, למעט על שידורי תעמולה לפי סעיף 16ד. לענין שינויים כאמור יראו, לפי הענין, את מנהל הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (להלן – הרשות השניה), כאילו היה המנהל הכללי של תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי ואת הרשות השניה והמורשים לשידורים כהגדרתם בחוק האמור כאילו היו תאגיד השידור הציבורי תאגיד השידור הישראלי.

 

שידורי תעמולה ברדיו אזורי בבחירות למועצות מקומיות (תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

16ד.  (א)  לענין סעיף זה –

          "בחירות לרשות מקומית" – בחירות הנערכות ברשות מקומית למועצת הרשות ולראש הרשות באותו יום;

          "בעל זיכיון" – בעל זיכיון לשידורי רדיו לפי חוק הרשות השניה;

          "חוק הרשות השניה" – חוק הרשות השניה לטלוויזיה ורדיו, תש"ן-1990;

          "מועצת הרשות" – המועצה כהגדרתה בחוק הרשות השניה;

          "רשות מקומית" – כהגדרתה בחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965;

          "רשימת מועמדים" – רשימת מועמדים שהוגשה לפקיד הבחירות לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965.

          (ב)  בעל זיכיון רשאי לכלול בשידוריו, במסגרת זמן השידור המוקצה לו לשידור תשדירי פרסומת, תעמולת בחירות של רשימת מועמדים ומטעמה בלבד, בתקופת שלושים הימים שלפני בחירות לרשות מקומית המצויה באזור זיכיונו.

          (ג)   בעל זיכיון רשאי לגבות תשלום בעד שידור תעמולת בחירות.

          (ד)  בקבלת תשדירי תעמולת בחירות לשידור, לא יפלה בעל זיכיון בין רשימות מועמדים המתמודדות בבחירות שבאזור הזיכיון, בכל דרך שהיא, לרבות במחיר, בזמני שידור ובשיבוץ תשדירים.

          (ה)  (1)   זמן שידור מרבי לתשדיר תעמולת בחירות שרשאי בעל זיכיון להקצות, בכל שעת שידור וביממה, לא יעלה על זמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת המותר לו על פי סעיף 85 לחוק הרשות השניה;

(2)   זמן השידור המרבי ביממה לתשדירי תעמולת בחירות של רשימת מועמדים אחת לא יעלה על 10% מזמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת, ביממה, המותר לבעל זיכיון לפי סעיף 85 לחוק הרשות השניה;

(3)   זמן השידור המרבי, בשעת שידור, לתשדירי תעמולת בחירות של רשימת מועמדים אחת לא יעלה על 15% מזמן השידור המרבי לתשדירי פרסומת, באותה שעת שידור, המותר לבעל הזיכיון לפי סעיף 85 לחוק הרשות השניה;

(4)   מועצת הרשות תקבע כללים בדבר אופן הגשת בקשות לשידור תשדירים של תעמולת בחירות ובדבר הקצאת זמן השידור על ידי בעל הזיכיון; בכללים ייקבעו, בין היתר מועדים להגשת הבקשות, חלוקת היממה או שעות השידור לקבוצות של זמני שידור שלגביהן יוגשו לבעל הזיכיון הבקשות לשידור (בסעיף זה – יחידת שידור), וכללים להקצאת הזמן המותר לתשדירי תעמולת הבחירות על ידי בעל הזיכיון;

(5)   הוגשו לבעל זיכיון, על ידי רשימות מועמדים, בקשות לשידור תשדירי תעמולת בחירות, ביממה מסוימת או ביחידת שידור מסוימת, בהיקף זמן כולל העולה על הזמן המרבי המותר לבעל הזיכיון לתשדירי פרסומת, ביממה או באותה יחידת שידור לפי הענין, או העולה על הזמן המרבי שמקצה בעל הזיכיון לתעמולת בחירות, בהתחשב בהתחייבויות קודמות שלו, יקצה בעל הזיכיון את זמן השידור העומד להקצאה, בין כל רשימות המועמדים, באופן יחסי לזמן שהתבקש על ידי כל רשימת מועמדים;

(6)   ביקשה רשימת מועמדים זמן שידור העולה על הזמן המרבי המותר לרשימת מועמדים אחת לפי פסקאות (2) ו-(3) יראה זאת בעל הזיכיון, לצורך החלוקה היחסית לפי פסקה (5) כאילו ביקשה את זמן השידור המרבי המותר לפי פסקאות אלה.

          (ו)   (1)   עשרה ימים לפני תחילת השידורים של תשדירי תעמולת בחירות לפי סעיף זה, יקבע בעל זיכיון לוח תעריפים לשידור תשדירי תעמולת בחירות באזור זיכיונו, לפי יחידת שידור ולפי משך התשדיר, ואת תנאי התשלום; לוח התעריפים יהיה אחיד לכל אזור הזיכיון;

(2)   בעל הזיכיון לא יהיה רשאי למכור זמני שידור במחיר שונה או בתנאי תשלום שונים מן הקבוע בלוח התעריפים, ולא יהיה רשאי לתת הנחה או הטבה כלשהי, במישרין או בעקיפין, לרשימת מועמדים כלשהי;

(3)   התעריף המרבי שרשאי בעל זיכיון לקבוע לשידור, לכל שלושים שניות של תשדיר תעמולת בחירות, יהיה כמפורט בתוספת;

(4)   בעל זיכיון ישלח את לוח התעריפים למנהל כמשמעותו בסעיף 1 לחוק הרשות השניה; כן ישלח את לוח התעריפים לכל רשימת מועמדים שביקשה זאת, יעמידו לעיון, לכל דורש, ויפקיד עותק ממנו אצל המפקח הארצי על הבחירות;

(5)   בעל זיכיון ישדר הודעות על קביעת לוח התעריפים, בהתאם להוראות סעיף זה, ועל הדרכים לקבלתו.

          (ז)   בעל זיכיון ידווח למבקר המדינה, לפי דרישתו, על תשדירי התעמולה ששודרו על ידיו, לרבות על זהות מזמין השידור, זהות המממן ופרטי העסקה; כן יעביר למבקר המדינה, לפי דרישתו, עותק מוקלט של השידורים.

          (ח)  בעל זיכיון ישמור הקלטה של תשדירי תעמולת הבחירות ששודרו על ידיו וכן את הפרטים המנויים בסעיף קטן (ז), במשך שלוש שנים מיום הבחירות.

          (ט)  מועצת הרשות תקבע, בהתייעצות עם יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, כללים לביצוע הוראות סעיף זה ולהבטחת קיום הוראותיו על ידי בעל הזיכיון; הכללים ייקבעו בשים לב, בין היתר, לכללי האתיקה שנקבעו לפי חוק הרשות השניה וכן לאופייה ולייחודה של תעמולת הבחירות, ולהנחיות בענינה.

          (י)   שידורי תעמולה לפי סעיף זה ייכללו במסגרת שידוריו של בעל הזיכיון והוראות חוק הרשות השניה יחולו עליהם, בשינויים שתקבע מועצת הרשות.

(תיקון מס' 29) תשע"א-2011

          (יא) הוראות סעיף זה יחולו לעניין תעמולת בחירות של מועמד לראשות מועצה אזורית לפי חוק המועצות האזוריות (בחירת ראש המועצה), התשמ"ח-1988, הנערכות באותו יום שבו נערכות בחירות למועצת המועצה האזורית.

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 337 (ה"ח 2739)

הוספת סעיף 16ד

 

מיום 11.8.2011

תיקון מס' 29

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1026 (ה"ח 382)

הוספת סעיף קטן 16ד(יא)

הסדר פרסום סקר בחירות (תיקון מס' 22) תשס"ג-2002

16ה.  (א)  בסעיף זה –

          "סקר בחירות" – סקר הנערך בתקופת הבחירות והבודק דפוסי הצבעה של בוחרים בבחירות, או הבודק נושאים הקשורים במישרין במי שמתמודד בבחירות;

          "מתמודד בבחירות", "תקופת בחירות" – כהגדרתם בסעיף 10ב(א);

          "משדר לציבור" – משדר בכלי התקשורת האלקטרוניים;

          "מפרסם בכתב לציבור" – לרבות בעיתון או באינטרנט;

          "ציבור" – למעט ציבור האנשים העוסקים בניהול מערכת הבחירות, בשכר או שלא בשכר.

          (ב)  הראשון שמשדר לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות ומי שמשדר כאמור בתוך 24 שעות מאז שתוצאות הסקר נמסרו לציבור לראשונה, יציין בצד התוצאות את כל אלה:

(1)   שמו של הגוף שהזמין את הסקר;

(2)   שמו של הגורם שערך את הסקר;

(3)   התאריך או התקופה שבה בוצע הסקר;

(4)   האוכלוסיה שמתוכה נלקח מדגם המשיבים לסקר;

(5)   מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר ומספר האנשים שהשתתפו בו בפועל;

(6)   מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו.

          (ג)   המפרסם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות כאמור בסעיף קטן (ב), יפרט, נוסף על האמור באותו סעיף קטן, גם את השאלות שנשאלו בסקר.

          (ד)  על אף האמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג), מי שמשדר או מפרסם לציבור בכתב, על תוצאות של סקר בחירות שלא מבוססות על שיטות סטטיסטיות מוכרות לעריכת סקרים, יציין בהבלטה שהסקר לא התבסס על שיטות סטטיסטיות מוכרות ולפיכך אי אפשר להסיק ממנו מסקנות לגבי דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור, וכן יציין את הנתונים האמורים בפסקאות (1) ו-(2) של סעיף קטן (ב).

          (ה)  העורך סקר בחירות בשיטות סטטיסטיות מוכרות, המיועד לפרסום בכתב או לשידור לציבור, ישלח העתק של תוצאות הסקר לועדת הבחירות המרכזית, בהקדם האפשרי, לעיון כל דורש, עם הפרטים האלה באשר לסקר:

(1)   הנתונים האמורים בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (ב) וכן השאלות שנשאלו בסקר כאמור בסעיף קטן (ג), ובלבד שלענין פסקאות (1) ו-(2) יצוין גם המען של הגוף שהזמין את הסקר או של הגורם שערך את הסקר, לפי הענין;

(2)   מידע על השיטה שהשתמשו בה כדי לאסוף את הנתונים שמהם הופקו תוצאות הסקר, לרבות:

(א)   שיטת הדגימה;

(ב)   גודל המדגם ההתחלתי;

(ג)    סוגי האוכלוסיה שנדגמו;

(ד)   מספר האנשים שהתבקשו להשתתף בסקר והמספר והאחוז מהם אשר השתתפו בסקר בפועל, סירבו להשתתף בסקר או לא התאימו להשתתף בסקר;

(ה)   התאריכים והשעות של הראיונות;

(3)   מרווח הטעות לגבי הנתונים שהושגו.

          (ו)   (1)   עורך סקר בחירות ידווח למבקר המדינה, לא יאוחר מ-20 ימים לאחר יום הבחירות על סקרי הבחירות שערך בציון הפרטים כאמור בסעיפים קטנים (ב) ו-(ג) וכן פרטי מממן הסקר ופרטי העסקה.

(2)   חובת הדיווח לפי פסקה (1) תחול גם לגבי פרסום סקר בחירות בתקופת הבחירות כהגדרתה בפסקה (3) של סעיף 10ב(ג), ויחולו לענין זה הוראות פסקה (4) של אותו סעיף קטן, בשינויים המחויבים.

          (ז)   עורך סקר בחירות ישמור את נתוני הסקר שערך וכן את הפרטים המנויים בסעיף קטן (ה) במשך שלוש שנים מיום הבחירות.

(תיקון מס' 23) תשס"ז-2007

          (ח)  בתקופה שתחילתה בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות והמסתיימת במועד סגירת הקלפיות, לא ישדר ולא יפרסם אדם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות שלא שודרו או פורסמו בכתב לציבור לפני תחילתה של התקופה האמורה. המשדר או המפרסם בתקופה האמורה על תוצאותיו של סקר בחירות ששודרו או פורסמו לפני תחילתה של אותה תקופה, יציין בהבלטה שהסקר אינו עדכני ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום.

מיום 7.11.2002

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ג מס' 1869 מיום 7.11.2002 עמ' 14 (ה"ח 3131)

הוספת סעיף 16ה

 

מיום 18.1.2007

תיקון מס' 23

ס"ח תשס"ז מס' 2078 מיום 18.1.2007 עמ' 84 (ה"ח 119)

(ח) בתקופה שתחילתה עשרים וארבע שעות לפני בתום יום שישי שלפני פתיחת הקלפיות והמסתיימת במועד סגירת הקלפיות, לא ישדר ולא יפרסם אדם בכתב לציבור על תוצאותיו של סקר בחירות שלא שודרו או פורסמו בכתב לציבור לפני תחילתה של התקופה האמורה. המשדר או המפרסם בתקופה האמורה על תוצאותיו של סקר בחירות ששודרו או פורסמו לפני תחילתה של אותה תקופה, יציין בהבלטה שהסקר אינו עדכני ואין ללמוד ממנו על דפוסי הצבעה או עמדות של הציבור ביום השידור או הפרסום.

ענשים (תיקון מס' 22) תשס"ג-2002

17.  המפר הוראה מהוראות חוק זה או אינו מקיים חיוב שהוטל עליו לפי הוראותיו על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, דינו – מאסר ששה חדשים או הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

מיום 7.11.2002

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ג מס' 1869 מיום 7.11.2002 עמ' 16 (ה"ח 3131)

17. המפר הוראה מהוראות חוק זה או אינו מקיים חיוב שהוטל עליו לפי הוראותיו על ידי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, דינו – מאסר ששה חדשים או קנס 10,000 לירות הקנס האמור בסעיף 61(א)(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977.

אחריות פלילית (תיקון מס' 1) תשכ"א-1961

17א.  נעברה עבירה על הוראה מהוראות חוק זה, יהיה אשם באותה עבירה מבלי לפגוע באחריות פלילית של אחרים, גם מי שהחזיק בכספים או בנכס שנעברה בהם העבירה או היה ממונה על החזקתם או שמירתם, זולת אם הוכיח שהעבירה נעברה שלא בידיעתו או שנקט באמצעים סבירים למניעתה.

מיום 21.6.1961

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"א מס' 346 מיום 21.6.1961 עמ' 166 (ה"ח 466)

הוספת סעיף 17א

צו מניעה (תיקון מס' 4) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 18) תשס"א-2000 (תיקון מס' 21) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 22) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 33) תשע"ח-2018

17ב.  (א)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה, לפי פרק י"א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, לפי פרק ט' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, או לפי סעיף 4ט לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994, או המשכתו (להלן – צו מניעה); לענין זה, "נוגע-בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969.

 

(תיקון מס' 31) תשע"ה-2014

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 18) תשס"א-2000

          (ג)   (1)   הוראות סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, יחולו על צו מניעה, ולענין זה יראו צו כאמור כצו של בית משפט, וליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יהיו הסמכויות הנתונות לבית משפט לפי אותו סעיף;

(2)   בלי לגרוע מהוראות פסקה (1) ניתן צו מניעה נגד סיעה, רשימת מועמדים או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית והצו הופר, בין בידיהם ובין בידי אדם אחר הפועל בעבורם, ניתן להטיל את הקנס לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט על הסיעה, רשימת המועמדים או המועמד, ובלבד שניתנה הזדמנות לבא כוח הסיעה, לבא כוח רשימת המועמדים או למועמד להשמיע את דברם, ואם הופר הצו בידי אדם אחר הפועל בעבורם – ניתנה הזדמנות כאמור גם לאותו אדם;  

(3)   בלי לגרוע מדרכי גביה אחרות, יקוזז קנס שהוטל לפי פסקה (2) מכספי מימון המפלגות או מהמקדמות שלהם זכאי מי שעליו הוטל הקנס לפי חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973, או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993, לפי הענין, ובלבד שלא יעלה סכום הקיזוז על 10 אחוזים מכספי המימון או מהמקדמות, לפי הענין.

          (ד)  לא ייענש אדם לפי הוראות סעיף 17 אם עמד לדין בשל הפרת צו מניעה, ולא יועמד אדם לדין בשל הפרת צו מניעה אם הואשם בשל אותו המעשה לפי סעיף 17.

מיום 2.8.1973

תיקון מס' 4

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 245 (ה"ח 1083)

הוספת סעיף 17ב

 

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 173 (ה"ח 2494)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה או המשכתו (להלן – צו מניעה); לענין זה, "נוגע-בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט– 1969.

(ב) על צו מניעה ניתן לערור בפני ועדת הבחירות המרכזית,והוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, יחולו על הצו; אין בהגשת הערר כדי לעכב תחולת הצו וביצועו.

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 96 (ה"ח 2955)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה או המשכתו (להלן – צו מניעה); לענין זה, "נוגע-בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, לפי סעיף 122 (6) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, לפי סעיף 88 (6) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969.

(ב) על צו מניעה ניתן לערור בפני ועדת הבחירות המרכזית,והוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט–1969, יחולו על הצו; אין בהגשת הערר כדי לעכב תחולת הצו וביצועו.

(ג) לענין דיני בזיון בית משפט והוראות סעיף 143 לפקודת החוק הפלילי, 1936, דין צו מניעה כדין צו של בית משפט.

(ג) (1) הוראות סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט, יחולו על צו מניעה, ולענין זה יראו צו כאמור כצו של בית משפט, וליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יהיו הסמכויות הנתונות לבית משפט לפי אותו סעיף;

(2) בלי לגרוע מהוראות פסקה (1) ניתן צו מניעה נגד סיעה, רשימת מועמדים או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית והצו הופר, בין בידיהם ובין בידי אדם אחר הפועל בעבורם, ניתן להטיל את הקנס לפי סעיף 6 לפקודת בזיון בית משפט על הסיעה, רשימת המועמדים או המועמד, ובלבד שניתנה הזדמנות לבא כוח הסיעה, לבא כוח רשימת המועמדים או למועמד להשמיע את דברם, ואם הופר הצו בידי אדם אחר הפועל בעבורם – ניתנה הזדמנות כאמור גם לאותו אדם;  

(3) בלי לגרוע מדרכי גביה אחרות, יקוזז קנס שהוטל לפי פסקה (2) מכספי מימון המפלגות או מהמקדמות שלהם זכאי מי שעליו הוטל הקנס לפי חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973, או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993, לפי הענין, ובלבד שלא יעלה סכום הקיזוז על 10 אחוזים מכספי המימון או מהמקדמות, לפי הענין.

 

החל בכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה או המשכתו (להלן – צו מניעה); לענין זה, "נוגע-בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, לפי סעיף 122 (6) לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], התשכ"ט-1969 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, לפי סעיף 88 (6) לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

(ב) על צו מניעה ניתן לערור בפני ועדת הבחירות המרכזית,והוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, יחולו על הצו; אין בהגשת הערר כדי לעכב תחולת הצו וביצועו.

 

מיום 7.11.2002

תיקון מס' 22

ס"ח תשס"ג מס' 1869 מיום 7.11.2002 עמ' 16 (ה"ח 3131)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה או המשכתו (להלן – צו מניעה); לענין זה, "נוגע-בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, לפי סעיף 122 (6) לחוק לפי פרק י"א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, לפי סעיף 88 (6) לחוק לפי פרק ט' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

 

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 106 (ה"ח 591)

ביטול סעיף קטן 17ב(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) על צו מניעה ניתן לערור בפני ועדת הבחירות המרכזית, והוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969, יחולו על הצו; אין בהגשת הערר כדי לעכב תחולת הצו וביצועו.

 

מיום 23.5.2018

תיקון מס' 33

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 677 (ה"ח 1217)

(א) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת רשאי, לאחר שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להביא טענותיו לפניו, ליתן צו המונע ביצוע מעשה עבירה לפי חוק זה, לפי פרק י"א לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969, לפי פרק ט' לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), תשכ"ה-1965, או לפי סעיף 4ט לחוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות), התשנ"ד-1994, או המשכתו (להלן – צו מניעה); לענין זה, "נוגע-בדבר" – חבר ועדת הבחירות המרכזית שהוא נציג הסיעה שתעמולה בעדה מהווה או עלולה להוות עבירה לפי חוק זה, או בא כוח רשימה לפי סעיף 59 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969.

צו להסרת מודעות ולניקוי ושיקום מקרקעין (תיקון מס' 20) תשס"א-2001

17ג.   (א)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי, עד היום ה-60 שלאחר יום הבחירות, ליתן צו המחייב סיעה, רשימת מועמדים, או מועמד בבחירות מיוחדות לראש רשות מקומית, להסיר מודעות וכתובות שהוצגו, שהודבקו או שנכתבו בניגוד להוראות חוק זה ולנקות או לשקם את המקרקעין שהושחתו, בתוך תקופת הזמן שיורה בצו; ובלבד שנתן לנוגע בדבר הזדמנות להשמיע את טענותיו בפניו.

          (ב)  לא קוים צו שניתן לפי הוראות סעיף קטן (א) בתוך תקופת הזמן שנקבעה בו, רשאי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית להורות לרשות המקומית שבתחומה הוצגו, הודבקו או נכתבו המודעה או הכתובת או למחלקת עבודות ציבוריות במשרד התחבורה, לבצע את הנדרש לפי הצו; הורה יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כאמור, רשאי הוא להורות ליושב ראש הכנסת לנכות את עלות ביצוע הצו מכספי המימון שלהם זכאי מי שכנגדו ניתן הצו, לפי חוק מימון מפלגות, תשל"ג-1973, או לפי חוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993, לפי הענין, ולהעביר את הכספים שנוכו כאמור לגוף שעליו הוטל לפי סעיף קטן זה, ביצוע הנדרש על פי הצו.

מיום 10.1.2001

תיקון מס' 20

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 118 (ה"ח 2965)

הוספת סעיף 17ג

צו מניעה בבחירות לעיריות ולמועצות מקומיות – הוראת שעה (תיקון מס' 31) תשע"ה-2014

17ד.  (א)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית יקבע, בכל מחוז שיפוט, יושב ראש אחד של ועדת בחירות אזורית שהוא שופט של בית משפט מחוזי, והוא יהיה רשאי לדון בבקשות למתן צווים לפי סעיף 17ב, שעניינם מניעת ביצוע עבירה לפי חוק זה, ולפי סעיף 17ג, והכול בנוגע לבחירות לעיריות ולמועצות המקומיות שבאזור השיפוט של בית המשפט המחוזי שבו הוא מכהן; בסעיף זה –

          "יושב ראש ועדת בחירות אזורית" – מי שמונה לכהן לפי סעיף 20 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969;

          "מחוז שיפוט" – כפי שנקבע לפי סעיף 33 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984.

          (ב)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, ויושב ראש של ועדת בחירות אזורית שמונה כאמור בסעיף קטן (א) הדן בבקשה פלונית, רשאים, ביוזמתם, או על פי בקשה של בעל דין או של היועץ המשפטי לממשלה שהוגשה לפני תחילת הדיון או במהלכו, להורות שהדיון יתקיים בפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, אם ראו כי הדבר מוצדק בנסיבות העניין.

          (ג)   על החלטה של יושב ראש ועדת בחירות אזורית לפי סעיף קטן (א) ניתן לערור לפני יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית.

(תיקון מס' 37) תשפ"א-2020

          (ד)  ליושב ראש ועדת בחירות אזורית יהיו נתונות הסמכויות הנתונות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כאמור בסעיף 17ה(ב) או (ב1), לעניין בקשות שהוא דן בהן.

(תיקון מס' 35) תש"ף-2019 (תיקון מס' 37) תשפ"א-2020

          (ה)  הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן עד ליום כ"ט בטבת התשפ"ב (2 בינואר 2022).

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 106 (ה"ח 591)

הוספת סעיף 17ד

 

מיום 12.12.2019

תיקון מס' 35

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 11 (ה"ח 839)

(ה) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן עד ליום ד' בטבת התש"פ (1 בינואר 2020) י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021).

 

מיום 23.12.2020

תיקון מס' 37

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 206 (ה"ח 869)

(ד) ליושב ראש ועדת בחירות אזורית יהיו נתונות הסמכויות הנתונות ליושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כאמור בסעיף 17ה(ב) או (ב1), לעניין בקשות שהוא דן בהן.

(ה) הוראות סעיף זה יעמדו בתוקפן עד ליום י"ז בטבת התשפ"א (1 בינואר 2021) כ"ט בטבת התשפ"ב (2 בינואר 2022).

 

סדרי דין והוצאות (תיקון מס' 31) תשע"ה-2014

17ה.  (א)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי, באישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לקבוע הוראות בדבר סדרי הדין בבקשות ובעררים לפי סעיפים 17ב עד 17ד.

(תיקון מס' 36 – הוראת שעה) תשפ"א-2020

          (א1) (פקע).

          (ב)  יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית רשאי לחייב בעל דין בתשלום הוצאות ושכר טרחת עורך דין לטובת בעל דין אחר בהליך לפי סעיפים 17ב עד 17ד; ראה היושב ראש כאמור כי בעל דין עשה שימוש בלתי ראוי בהליך או הגיש הליך סרק שאינו מגלה על פניו עילה למתן צו, רשאי הוא, בלא קשר עם תוצאות ההליך, להטיל על בעל הדין הוצאות לטובת אוצר המדינה בשיעור שיראה לנכון.

(תיקון מס' 37) תשפ"א-2020

          (ג)   היה בעל הדין שחויב בתשלום הוצאות או שכר טרחת עורך דין לפי סעיף קטן (ב) רשימת מועמדים משותפת, רשאי יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לקבוע כי ההוצאות ושכר טרחת עורך הדין יוטלו רק על אחת מהמפלגות שהגישה את רשימת המועמדים האמורה; לעניין זה, "רשימת מועמדים משותפת" – כהגדרתה בסעיף 57 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], התשכ"ט-1969.

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 31

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 107 (ה"ח 591)

הוספת סעיף 17ה

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון מס' 36 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 201 (ה"ח 869)

הוספת סעיף קטן 17ה(א1)

הנוסח:

(א1) (1) יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית או יושב ראש ועדת בחירות אזורית רשאי להורות כי דיון בבקשה לפי סעיפים 17ב עד 17ד יתקיים בדרך של היוועדות חזותית, אם מצא כי אין אפשרות מעשית לקיים את הדיון בנוכחות הצדדים בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש או אם הצדדים ביקשו זאת אף אם יש אפשרות מעשית לקיים את הדיון בנוכחות הצדדים;

(2) דיון בבקשה לפי סעיפים 17ב עד 17ד יתקיים בדרך של היוועדות חזותית לפי פסקה (1) רק אם יתאפשר לכל המשתתפים בדיון לראות את הדיון ואת כלל המשתתפים בו באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בדיון ואת הנעשה בו בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.

 

מיום 23.12.2020

תיקון מס' 37

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 206 (ה"ח 869)

הוספת סעיף קטן 17ה(ג)

זכות אישום

18.  על אף האמור בסעיף 19(2) לפקודת שיפוט בתי משפט השלום, 1947, או בכל דין אחר, רשאים גם חבר של ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ובא כוח של רשימת מועמדים לכנסת להביא אדם בפלילים בשל עבירה לפי חוק זה.

הגבלת סמכות

19.  הוגש אישום בשל עבירה לפי חוק זה על ידי חבר הועדה או בא כוח רשימה כאמור בסעיף 18, לא יהיה היועץ המשפטי לממשלה רשאי לצוות על הפסקת הדיון.

התיישנות (תיקון מס' 15) תשנ"ז-1997

20.  תקופת ההתיישנות של עבירה לפי חוק זה תהיה שלוש שנים.

מיום 30.7.1997

תיקון מס' 15

ס"ח תשנ"ז מס' 1632 מיום 30.7.1997 עמ' 202 (ה"ח 2522)

20. תקופת ההתיישנות של עבירה לפי חוק זה תהיה שנה אחת שלוש שנים.

 

חסינות החוק (תיקון מס' 2) תשכ"ט-1968

20א.  תקנות-שעת-חירום אין בכוחן לשנות חוק זה, להפקיע זמנית את תקפו או לקבוע בו תנאים.

מיום 6.11.1968

תיקון מס' 2

ס"ח תשכ"ט מס' 544 מיום 6.11.1968 עמ' 12 (ה"ח 655)

הוספת סעיף 20א

חסינות בפני סעד משפטי (תיקון מס' 3) תשכ"ט-1969 (תיקון מס' 13) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 21) תשס"ב-2001

20ב.  על מעשה או מחדל לפי סעיפים 15, 15א, 16 ו-16א יחולו הוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 3

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 200 (ה"ח 839)

הוספת סעיף 20ב

 

מיום 17.3.1996

תיקון מס' 13

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 173 (ה"ח 2494)

20ב. על מעשה או מחדל לפי סעיפים 15, 15א, 16 ו-16א יחולו הוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969.

 

החל בכנסת השש עשרה

תיקון מס' 21

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 5 (ה"ח 3027)

20ב. על מעשה או מחדל לפי סעיפים 15, 15א, 16 ו-16א יחולו הוראות סעיף 137 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה [נוסח משולב], תשכ"ט-1969 לחוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969.

 

 

שמירת דינים (תיקון מס' 18) תשס"א-2000

20ג. הוראות חוק זה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן.

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 18

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 96 (ה"ח 2955)

הוספת סעיף 20ג

 

תחילה

21.  תחילתו של חוק זה היא מיום קבלתו בכנסת, ועל אף האמור בסעיף 2 לא יחולו האיסורים וההגבלות לפיו, אלא מאותו יום.

 

(תיקון מס' 16) תשנ"ח-1998

תוספת

(סעיף 16ד(ו)(3))

מיום 6.8.1998

תיקון מס' 16

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 339 (ה"ח 2739)

הוספת תוספת

1.אזור גוש דן – 100% מהתעריף הקובע.

2. אזור השרון, הכרמל והמפרץ – 95% מהתעריף הקובע.

3. אזור שפלת יהודה, ירושלים רבתי – 80% מהתעריף הקובע.

4. אזור עמק חפר – 75% מהתעריף הקובע.

5. אזור הגליל והגולן, הצפון, העמקים והנגב – 70% מהתעריף הקובע.

6. אזור אילת – 60% מהתעריף הקובע.

בתוספת זו, "התעריף הקובע" – שמונה פעמים יחידת החישוב המעודכנת לפי סעיפים 3 ו-4 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות), תשנ"ג-1993.

 

 

     יצחק בן-צבי               דוד בן-גוריון            ישראל בר-יהודה

        נשיא המדינה                     ראש הממשלה                        שר הפנים

 

 

 

 

הודעה למנויים על עריכה ושינויים במסמכי פסיקה, חקיקה ועוד באתר נבו - הקש כאן

 * פורסם ס"ח תשי"ט מס' 284 מיום 11.7.1959 עמ' 138 (ה"ח תשי"ט מס' 400 עמ' 419).

תוקן ס"ח תשכ"א מס' 346 מיום 21.6.1961 עמ' 166 (ה"ח תשכ"א מס' 466 עמ' 227) – תיקון מס' 1.

ס"ח תשכ"ט מס' 544 מיום 6.11.1968 עמ' 12 (ה"ח תשכ"ה מס' 655 עמ' 230) – תיקון מס' 2 בסעיף 48 לחוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 8), תשכ"ט-1968.

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 199 (ה"ח תשכ"ט מס' 848 עמ' 330) – הוראת שעה; תוקפה עד לבחירות לכנסת שיתקיימו בחודש חשון תש"ל.

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 199 (ה"ח תשכ"ט מס' 839 עמ' 266) – תיקון מס' 3.

ס"ח תשל"ג מס' 711 מיום 2.8.1973 עמ' 245 (ה"ח תשל"ג מס' 1083 עמ' 436) – תיקון מס' 4; ר' סעיף 6 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשל"ח מס' 911 מיום 1.9.1978 עמ' 232 (ה"ח תשל"ח מס' 1365 עמ' 344) – תיקון מס' 5.

ס"ח תשל"ט מס' 913 מיום 22.10.1978 עמ' 2 (ה"ח תשל"ח מס' 1365 עמ' 344) – הוראת שעה; תחילתה ביום 12.10.1978 והיא תחול על הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו ביום 7.11.1978.

ס"ח תשמ"א מס' 1019 מיום 9.4.1981 עמ' 198 (ה"ח תשמ"א מס' 1526 עמ' 295) – תיקון מס' 6. בוטל ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 331 (ה"ח תשמ"א מס' 1548 עמ' 443) בסעיף 3 לתיקון מס' 7.

ס"ח תשמ"א מס' 1031 מיום 16.6.1981 עמ' 331 (ה"ח תשמ"א מס' 1548 עמ' 443) – תיקון מס' 7; תחילתו ביום 9.4.1981.

ס"ח תשמ"ד מס' 1094 מיום 21.9.1983 עמ' 7 (ה"ח תשמ"ג מס' 1639 עמ' 254) – הוראת שעה; תחילתה ביום 14.9.1983 והיא תחול על הבחירות לרשויות המקומיות שיתקיימו ביום 25.10.1983.

ס"ח תשמ"ט מס' 1266 מיום 8.2.1989 עמ' 6 (ה"ח תשמ"ט מס' 1914 עמ' 13) – תיקון מס' 8 בסעיף 3 לחוק מימון מפלגות (תיקון מס' 8), תשמ"ט-1989; תחילתו ביום 8.2.1989.

ס"ח תש"ן מס' 1304 מיום 13.2.1990 עמ' 85 (ה"ח תשמ"ז מס' 1801 עמ' 2) – תיקון מס' 9 בסעיף 130 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו, תש"ן-1990; תחילתו ביום 30.1.1990.

ס"ח תשנ"ב מס' 1391 מיום 25.3.1992 עמ' 160 (ה"ח תשנ"ב מס' 2124 עמ' 288) – תיקון מס' 10 [במקור מס' 9].

ס"ח תשנ"ג מס' 1429 מיום 30.7.1993 עמ' 156 (ה"ח תשנ"ג מס' 2199 עמ' 304) – תיקון מס' 11 בסעיף 35 לחוק הרשויות המקומיות (מימון בחירות) תשנ"ג-1993; תחילתו ביום 21.7.1993.

ס"ח תשנ"ו מס' 1548 מיום 2.11.1995 עמ' 2 (ה"ח תשנ"ה מס' 2404 עמ' 484) – תיקון מס' 12.

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 172 (ה"ח תשנ"ו מס' 2494 עמ' 517) – תיקון מס' 13 והוראת שעה; ר' סעיף 10 לענין תחילה וסעיף 9 לענין הוראת שעה.

ס"ח תשנ"ו מס' 1576 מיום 17.3.1996 עמ' 173 (ה"ח תשנ"ו מס' 2502 עמ' 548) – תיקון מס' 14 בסעיף 2 לחוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון מס' 8) (ביטול שידורי תעמולת בחירות ברדיו), תשנ"ו-1996.

ס"ח תשנ"ז מס' 1632 מיום 30.7.1997 עמ' 202 (ה"ח תשנ"ו מס' 2522 עמ' 605) – תיקון מס' 15.

ס"ח תשנ"ח מס' 1684 מיום 6.8.1998 עמ' 337 (ה"ח תשנ"ח מס' 2739 עמ' 475) – תיקון מס' 16.

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 92 (ה"ח תשס"א מס' 2927 עמ' 50) – תיקון מס' 17.

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 94 (ה"ח תשס"א מס' 2955 עמ' 358) – תיקון מס' 18.

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 101 (ה"ח תשס"א מס' 2963 עמ' 388) – תיקון מס' 19 בסעיף 3 לחוק הבחירות לכנסת ולראש הממשלה (תיקון מס' 42) (יום שבתון בבחירות מיוחדות לראש הממשלה), תשס"א-2000.

ס"ח תשס"א מס' 1772 מיום 10.1.2001 עמ' 118 (ה"ח תשס"א מס' 2965 עמ' 393) – תיקון מס' 20.

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 4 (ה"ח תשס"א מס' 3027 עמ' 764) – תיקון מס' 21 בסעיף 2 לחוק לתיקון דיני בחירות לכנסת (התאמה לחוק-יסוד: הממשלה), תשס"ב-2001; תחילתו בבחירות לכנסת השש עשרה.

ס"ח תשס"ג מס' 1869 מיום 7.11.2002 עמ' 14 (ה"ח תשס"ב מס' 3131 עמ' 634) – תיקון מס' 22.

ס"ח תשס"ז מס' 2078 מיום 18.1.2007 עמ' 84 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 119 עמ' 6) – תיקון מס' 23.

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 265 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 161 עמ' 232) – תיקון מס' 24.

ס"ח תשס"ח מס' 2140 מיום 18.3.2008 עמ' 265 (ה"ח הכנסת תשס"ח מס' 185 עמ' 55) – תיקון מס' 25.

ס"ח תשס"ח מס' 2160 מיום 3.7.2008 עמ' 593 (ה"ח הכנסת תשס"ז מס' 130 עמ' 48) – תיקון מס' 26 בסעיף 23 לחוק המפלגות (תיקון מס' 14), תשס"ח-2008; תחילתו ביום 8.8.2008.

ס"ח תשע"א מס' 2276 מיום 17.2.2011 עמ' 338 (ה"ח הממשלה תש"ע מס' 532 עמ' 1264) – תיקון מס' 27 בסעיף 81 לחוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון מס' 33), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2297 מיום 26.5.2011 עמ' 924 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 365 עמ' 66) – תיקון מס' 28 בסעיף 15 לחוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 59), תשע"א-2011.

ס"ח תשע"א מס' 2310 מיום 11.8.2011 עמ' 1026 (ה"ח הכנסת תשע"א מס' 382 עמ' 146) – תיקון מס' 29.

ס"ח תשע"ד מס' 2471 מיום 11.8.2014 עמ' 812 (ה"ח הממשלה תשע"ד מס' 869 עמ' 706) – תיקון מס' 30 בסעיף 125 לחוק השידור הציבורי, תשע"ד-2014; תחילתו ביום 15.5.2017. תוקן ק"ת תשע"ה מס' 7504 מיום 30.3.2015 עמ' 1108 – צו תשע"ה-2015. ק"ת תשע"ה מס' 7527 מיום 30.6.2015 עמ' 1330 – צו (מס' 2) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ה מס' 2502 מיום 10.9.2015 עמ' 292 (ה"ח הממשלה תשע"ה מס' 942 עמ' 894) – תיקון מס' 30 (תיקון) תשע"ה-2015. ס"ח תשע"ו מס' 2577 מיום 16.8.2016 עמ' 1202 (ה"ח הממשלה תשע"ו מס' 1078 עמ' 1502) – תיקון מס' 30 (תיקון מס' 2) בסעיף 3 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 5), תשע"ו-2016. ס"ח תשע"ז מס' 2636 מיום 27.4.2017 עמ' 928 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1131 עמ' 1080) – תיקון מס' 30 (תיקון מס' 3) בסעיף 2 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 7), תשע"ז-2017; תחילתו ביום 26.4.2017. ס"ח תשע"ז מס' 2637 מיום 14.5.2017 עמ' 948 (ה"ח הממשלה תשע"ז מס' 1132 עמ' 1082) – תיקון מס' 30 (תיקון מס' 4) בסעיף 26 לחוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס' 8), תשע"ז-2017 (בוטל ס"ח תשע"ח מס' 2745 מיום 26.7.2018 עמ' 910 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1237 עמ' 1002) בתיקון מס' 8 (תיקון) תשע"ח-2018).

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 106 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 591 עמ' 90) – תיקון מס' 31 בסעיף 8 לחוק הבחירות (תיקוני חקיקה), תשע"ה-2014; ר' סעיף 10 לענין הוראת מעבר.

10. על אף האמור בסעיף 17ה(א) לחוק דרכי תעמולה, כנוסחו בסעיף 8(2) לחוק זה, מצא יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית כי חיוני לקבוע הוראות בדבר סדרי הדין בבקשות לפי סעיפים 17ב ו-17ג לחוק דרכי תעמולה, לקראת הבחירות לכנסת העשרים, רשאי הוא לקבוע אותן גם בלא אישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת והן יעמדו בתוקפן עד ליום י"ד בתמוז התשע"ה (1 ביולי 2015).

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 108 (ה"ח הכנסת תשע"ה מס' 591 עמ' 90) – תיקון מס' 32 בסעיף 12 לחוק הבחירות (תיקוני חקיקה), תשע"ה-2014.

ס"ח תשע"ח מס' 2720 מיום 23.5.2018 עמ' 677 (ה"ח הממשלה תשע"ח מס' 1217 עמ' 864) – תיקון מס' 33.

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 6 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 839 עמ' 5) – תיקון מס' 34 – הוראת שעה בסעיף 5 לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), תש"ף-2019; תוקפה לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש.

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 11 (ה"ח הכנסת תש"ף מס' 839 עמ' 5) – תיקון מס' 35 בסעיף 15 לחוק הבחירות לכנסת העשרים ושלוש (הוראות מיוחדות), תש"ף-2019; תחילתו ביום 12.12.2019.

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 201 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 869 עמ' 62) – תיקון מס' 36 – הוראת שעה בסעיף 9 לחוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), תשפ"א-2020; תוקפה לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע.

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 206 (ה"ח הכנסת תשפ"א מס' 869 עמ' 62) – תיקון מס' 37 בסעיף 13 לחוק הבחירות לכנסת העשרים וארבע (הוראות מיוחדות ותיקוני חקיקה), תשפ"א-2020.

נבו ייצוגיות - מעקב אחרי חרות ותביעות