חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969

 

 

דיני חוקה  – כנסת – בחירות

דיני חוקה  – בחירות – בחירות לכנסת

תוכן ענינים

 

פרק א': פרשנות

Go

7

סעיף 1

הגדרות

Go

7

 

פרק ב': הוראות כלליות

Go

7

סעיף 2

ההצבעה רק לפי הרישום בפנקס

Go

7

סעיף 3

מיהו בן 18

Go

7

סעיף 4

הזכות להגיש רשימת מועמדים

Go

7

סעיף 5

ההצבעה בעד רשימת מועמדים

Go

7

סעיף 6

תחום ההצבעה

Go

7

סעיף 7

ריתוק לקלפי

Go

7

 

פרק ב1:

Go

8

 

פרק ג': מפת הבחירות

Go

8

סעיף 8

אזורי בחירות

Go

8

סעיף 9

אזורי קלפי

Go

8

סעיף 10

היקף של אזור קלפי

Go

8

סעיף 11

מספר הבוחרים באזור קלפי

Go

8

סעיף 12

תיחום אזורי קלפי

Go

8

סעיף 13

קביעת אזורי קלפי

Go

8

סעיף 14

אזור אחד לתוצאות הבחירות

Go

9

 

פרק ד': ועדות הבחירות

Go

9

סעיף 15

ועדות הבחירות

Go

9

סעיף 16

ועדת הבחירות המרכזית   הרכבה

Go

9

סעיף 16א

גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית

Go

9

סעיף 17

ועדת הבחירות המרכזית   יושב ראש וסגנים

Go

9

סעיף 17א

עובדי ועדת הבחירות המרכזית

Go

10

סעיף 17ב

תגמול לבעלי תפקידים

Go

10

סעיף 18

ועדת הבחירות המרכזית   ישיבה ראשונה

Go

11

סעיף 19

ועדות בחירות אזוריות   הרכבן

Go

11

סעיף 20

ועדות בחירות אזוריות   יושב ראש וסגנים

Go

11

סעיף 21

ועדות קלפי

Go

11

סעיף 21א

מזכיר ועדת קלפי

Go

12

סעיף 22

חילופי גברי בועדה המרכזית ובועדה אזורית

Go

12

סעיף 23

הודעה על הרכב הועדה המרכזית והועדות האזוריות

Go

12

סעיף 24

מנין, רוב וכו' בועדות הבחירות

Go

13

סעיף 25

קביעת סיעות הכנסת

Go

14

סעיף 25א

סמכות לעריכת עסקאות

Go

15

 

פרק ה': פנקס הבוחרים

Go

15

 

סימן א': הכנה

Go

15

סעיף 26

פנקס בוחרים

Go

15

סעיף 27

אין לשנות את פנקס הבוחרים

Go

15

סעיף 29

פרטי הרשימות

Go

15

סעיף 30

סדר השמות ברשימה

Go

15

 

סימן ב': הודעה לבוחר והצגת רשימות

Go

15

סעיף 33

מסירת מידע לציבור

Go

16

סעיף 39

מסירת מידע מפנקס הבוחרים למפלגות

Go

16

 

סימן ג': בקשות, עררים וערעורים

Go

17

סעיף 40

בקשה לתיקון פרטי הבוחר

Go

17

סעיף 44

הכרעה בבקשות

Go

17

סעיף 46

עתירה מינהלית

Go

17

סעיף 48

ראיות

Go

17

סעיף 49

הרכב בית המשפט ופסק הדין

Go

18

 

סימן ד': הוראות משלימות

Go

18

סעיף 52

הוראות בנוגע לחיילים

Go

18

סעיף 53

השלמת פרטים

Go

18

סעיף 53א

שינוי בפנקס הבוחרים   לפי החלטת בית המשפט לענינים מינהליים

Go

18

סעיף 55ב

הודעה לקראת בחירות

Go

18

 

פרק ו': רשימות מועמדים

Go

18

סעיף 56

הוראות בענין עובדי מדינה, חיילים, שוטרים וסוהרים

Go

18

סעיף 56ב

החלטת יושב ראש הועדה המרכזית לענין קלון

Go

19

סעיף 56ג

הגבלת הזכות להיבחר בשל הרשעה בעבירת טרור או ביטחון חמורה

Go

19

סעיף 57

הגשת רשימות מועמדים

Go

20

סעיף 57א

איסור הסכמים בדבר רשימות מועמדים

Go

20

סעיף 58

כל מועמד   ברשימה אחת בלבד

Go

20

סעיף 59

באי כוח רשימות המועמדים

Go

20

סעיף 61

כינוי ואות של רשימת מועמדים

Go

21

סעיף 62

ליקויים הניתנים לתיקון

Go

21

סעיף 62א

ליקויים שאינם ניתנים לתיקון

Go

21

סעיף 63

אישור רשימות המועמדים

Go

21

סעיף 63א

מחיקת מועמד המנוע מלהשתתף בבחירות

Go

21

סעיף 64

ערעור

Go

22

סעיף 65

פרסום רשימות המועמדים

Go

22

סעיף 67

התקשרות בין רשימות מועמדים

Go

22

 

פרק ז': ההצבעה וספירת הקולות

Go

22

סעיף 68

מקום קלפי

Go

22

סעיף 68א

הצבעת אנשים המוגבלים בניידות

Go

23

סעיף 68ב

הצבעת נשים השוהות במקלט לנשים מוכות

Go

24

סעיף 69

הפקעת מקומות בשביל ועדות קלפי

Go

24

סעיף 70

הוראות במקרים מיוחדים

Go

24

סעיף 70א

סמכויות מיוחדות

Go

25

סעיף 71

מסירת רשימות הבוחרים

Go

25

סעיף 71א

קביעת שירותים ציבוריים

Go

25

סעיף 72

זמן ההצבעה

Go

25

סעיף 73

נוכחות במקום הקלפי

Go

26

סעיף 73א

קביעת כללים לעניין נוכחות עובדים במקום הקלפי

Go

26

סעיף 74

זיהוי הבוחרים

Go

26

סעיף 74א

מעטפות הצבעה

Go

26

סעיף 75

אופן ההצבעה

Go

26

סעיף 76

פתקי הצבעה

Go

26

סעיף 77

הספקת פתקי הצבעה

Go

27

סעיף 78

קולות פסולים

Go

27

סעיף 79

ספירת קולות

Go

27

סעיף 79א

שמירת מסמכים

Go

28

 

פרק ח': תוצאות הבחירות

Go

28

סעיף 81

חלוקת המנדטים

Go

28

סעיף 82

חלוקת מנדטים במקרה של רשימות קשורות

Go

29

סעיף 83

קביעת חברי הכנסת

Go

29

סעיף 84

פרסום תוצאות הבחירות

Go

29

סעיף 86

ערעור בחירות

Go

29

סעיף 86א

בחירות לאחר קבלת ערעור בחירות

Go

30

סעיף 87

חילופי מועמדים

Go

30

סעיף 88

חסינות פרלמנטרית

Go

30

 

פרק ט': הבחירות בקרב חיילים ושוטרים

Go

30

סעיף 89

הגדרות

Go

30

סעיף 90

קלפיות לחיילים

Go

31

סעיף 91

הצבעה של חיילים

Go

31

סעיף 92

תעמולה בין חיילים

Go

31

סעיף 93

חופשה לחיילים

Go

31

סעיף 94

ביקורים במחנות צבא

Go

32

סעיף 95

הצבעה של שוטרים

Go

32

סעיף 95א

הצבעת עובדים מסויימים

Go

32

סעיף 95ב

הצבעת המוחזקים במשמורת הצבא שאינם חיילים

Go

32

 

פרק י': הבחירות בכלי שיט

Go

32

סעיף 96

מסירת רשימה של כלי השיט

Go

32

סעיף 97

קביעת כלי השיט לצורך הצבעה

Go

32

סעיף 98

רשאים להצביע

Go

32

סעיף 99

יום ההצבעה

Go

32

סעיף 100

אחראים

Go

32

סעיף 101

חומר הצבעה

Go

33

סעיף 102

לוח מודעות

Go

33

סעיף 103

שעות ההצבעה ומקומה

Go

33

סעיף 104

רשימות המועמדים

Go

33

סעיף 107

זיהוי המצביעים

Go

33

סעיף 108

תא ההצבעה

Go

33

סעיף 109

נוכחות במקום ההצבעה

Go

33

סעיף 110

אופן ההצבעה

Go

33

סעיף 111

פרוטוקול

Go

33

סעיף 112

שיגור חומר הצבעה לועדה המרכזית

Go

33

סעיף 113

הטיפול במעטפות ההצבעה

Go

33

סעיף 114

צרורות פסולים

Go

34

סעיף 115

חיסון

Go

34

סעיף 116

סייגים לתעמולת בחירות

Go

34

 

פרק י'1: בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר

Go

34

סעיף 116א

הגדרות

Go

34

סעיף 116ב

קלפיות לאסירים ולעצירים

Go

34

סעיף 116ג

הרכב ועדות קלפי

Go

34

סעיף 116ד

סדרי הצבעה

Go

35

סעיף 116ה

תעמולת בחירות

Go

35

סעיף 116ו

סמכויות מיוחדות

Go

35

 

פרק י'2: הבחירות בנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל

Go

35

סעיף 116ז

רשאים להצביע

Go

35

סעיף 116ח

יום ההצבעה

Go

36

סעיף 116ט

סדרי ההצבעה והוראות אחרות

Go

36

סעיף 116י

רשימת הרשאים להצביע בנציגויות

Go

36

 

פרק י'3: בחירות בבתי חולים ובמוסדות לאנשים המוגבלים בניידות

Go

36

סעיף 116יב

הגדרות

Go

36

סעיף 116יג

קלפיות למאושפזים

Go

37

סעיף 116יד

הרכב ועדות קלפי

Go

37

סעיף 116טו

סדרי ההצבעה

Go

37

סעיף 116טז

תעמולת בחירות

Go

37

סעיף 116יז

סמכויות מיוחדות

Go

37

סעיף 116יז1

הצבעת אנשים המוגבלים בניידות השוהים במוסד

Go

38

 

פרק י'4: הצבעת מזכיר ועדת קלפי, חברי ועדת קלפי, חברי הוועדה המרכזית ועובדי ועדות הבחירות

Go

40

סעיף 116יח

הצבעת מזכיר ועדת קלפי

Go

40

סעיף 116יט

הצבעת חברי ועדת קלפי

Go

40

סעיף 116יט1

הצבעת חברי הוועדה המרכזית ועובדי ועדות הבחירות

Go

41

 

פרק י"א: עונשין

Go

41

סעיף 117

זיוף פנקס או רשימה

Go

41

סעיף 118א

שימוש שלא כדין במידע פנקס

Go

41

סעיף 119

הפרעת הבחירות

Go

41

סעיף 120

נטישת חומר הצבעה

Go

42

סעיף 121

אי מילוי חובה על ידי אחראי

Go

42

סעיף 122

שחיתות ואיום

Go

42

סעיף 123

דרכי שוחד

Go

42

סעיף 124

הצבעה שלא כחוק

Go

42

סעיף 125

הפקעת שכר אולמות

Go

43

סעיף 126

עבירות אחרות בקשר לבחירות

Go

43

סעיף 127

תעמולת בחירות אגב טיפול בעניני תעודת זהות

Go

43

סעיף 128

סמכות וכו'

Go

43

 

פרק י"ב: שונות

Go

43

סעיף 129

תעמולה עד מתי

Go

43

סעיף 130

תעמולת בחירות על ידי עובדי הציבור וחיילים

Go

43

סעיף 131

אי הפעלה של סמכויות להטלת עוצר

Go

44

סעיף 132

חופש תנועה בשטחים מיוחדים

Go

44

סעיף 133

הוראות בנוגע למרכזי קליטה לעולים

Go

44

סעיף 134

תקציב

Go

44

סעיף 134א

הסעת בוחרים

Go

44

סעיף 136

זכות לשכר ליום הבחירות

Go

44

סעיף 136א

תשלום שכר לעובד שאינו אזרח ישראלי

Go

44

סעיף 137

קובלנות ובקשות

Go

45

סעיף 138

מסירת חומר לחברי הועדה המרכזית

Go

45

סעיף 139

רישום ואזרחות

Go

45

סעיף 140

הוצאת תעודת זהות

Go

45

סעיף 141

ימי מנוחה

Go

45

סעיף 142

הארכת מועדים

Go

45

סעיף 143

אי הארכה של מועד ערעור

Go

45

סעיף 144

פטור מאגרות וממס

Go

45

סעיף 144א

הוראות לענין קיום הבחירות

Go

45

סעיף 144ב

סמכויות מיוחדות לעניין בחירות בשל התפשטות נגיף הקורונה

Go

45

סעיף 145

תקנות והוראות שעה

Go

46

סעיף 145א

תקנות סדרי דין בענין עתירות וערעורים

Go

47

סעיף 146

אצילת סמכויות

Go

47

סעיף 147

הוראות מיוחדות

Go

47

סעיף 148

הוראות מעבר

Go

47

סעיף 149

חסינות החוק

Go

47

סעיף 150

ביצוע

Go

47

 

תוספת

Go

47

 

לוח השוואה – חוק הבחירות לכנסת תשי"ט–1959

Go

48

 


חוק הבחירות לכנסת [נוסח משולב], תשכ"ט-1969*

פרק א': פרשנות

הגדרות

1.    בחוק זה –

(תיקון מס' 27) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 45) תשס"ב-2001

          "בוחר" – בעל זכות לבחור לכנסת;

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 225 (ה"ח 1985)

"בוחר" – בעל זכות לבחור לכנסת ולראש הממשלה;

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 2 (ה"ח 3027)

"בוחר" – בעל זכות לבחור לכנסת ולראש הממשלה;

 

(תיקון מס' 45) תשס"ב-2001

          "הבחירות" – (נמחקה);

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 225 (ה"ח 1985)

הוספת הגדרת "הבחירות"

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 2 (ה"ח 3027)

מחיקת הגדרת "הבחירות"

הנוסח הקודם:

"הבחירות" – הבחירות לכנסת ולראש הממשלה, בין שהן נערכות באותו מועד ובין שהן מיוחדות לראש הממשלה, ולרבות בחירות חוזרות לראש הממשלה כאמור בסעיף 13(ב) לחוק-יסוד: הממשלה;

          "הועדה המרכזית" – ועדת הבחירות המרכזית שהוקמה לפי סעיף 15(א);

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          "היום הקובע" – (נמחקה);

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

הנוסח:

"היום הקובע" – יום ב' בטבת התשס"א (28 בדצמבר 2000);

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 20 (ה"ח 17)

הנוסח:

"היום הקובע" – יום ט"ז בכסלו התשס"ג (21 בנובמבר 2002);

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

מחיקת הגדרת "היום הקובע"

הנוסח הקודם:

"היום הקובע" – יום א' בניסן שלפני שנת פנקס פלונית;

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          "היום הקובע לגיל הזכאות לבחור" – (נמחקה);

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 30

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 116 (ה"ח 2495)

הוספת הגדרת "היום הקובע לגיל הזכאות לבחור"

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

מחיקת הגדרת "היום הקובע לגיל הזכאות לבחור"

הנוסח הקודם:

"היום הקובע לגיל הזכאות לבחור" – יום ג' השלישי בחודש חשון שאחרי תחילת שנת פנקס; אולם אם תחילת שנת הפנקס היתה בשנה מעוברת – יום ג' הראשון בחודש חשון האמור;

          "ועדה אזורית" – ועדת בחירות אזורית שהוקמה לפי סעיף 15(ב);

          "חוק המרשם" – חוק מרשם האוכלוסין, תשכ"ה-1965;

(תיקון מס' 57) תשס"ח-2008

          "חוק שירות בטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986;

מיום 1.8.2008

תיקון מס' 57

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 515 (ה"ח 295)

החלפת הגדרת "חוק שירות בטחון"

הנוסח הקודם:

"חוק שירות בטחון" – חוק שירות בטחון, תשי"ט-1959 [נוסח משולב];

(תיקון מס' 57) תשס"ח-2008

          "חוק שירות המילואים" – חוק שירות המילואים, התשס"ח-2008;

מיום 1.8.2008

תיקון מס' 57

ס"ח תשס"ח מס' 2152 מיום 16.4.2008 עמ' 515 (ה"ח 295)

הוספת הגדרת "חוק שירות המילואים"

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          "יום שליפת הפנקס" – יום ה' שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים;

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "יום שליפת הפנקס"

          "כלי שיט" – כלי שיט ישראלי כמשמעותו בחוק הספנות (כלי שיט), תש"ך-1960;

          "מרשם האוכלוסין" – המרשם המתנהל לפי חוק המרשם;

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          "פנקס הבוחרים" – פנקס הבוחרים שהוכן לפי הוראות חוק זה, הכולל את כלל רשימות הבוחרים;

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

החלפת הגדרת "פנקס הבוחרים"

הנוסח הקודם:

"פנקס הבוחרים" – הכינוי לכלל רשימות הבוחרים;

          "רשימת בוחרים" – רשימה של בעלי זכות לבחור לכנסת שהוכנה לפי חוק זה;

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

הנוסח:

"רשימת בוחרים" – רשימה של בעלי זכות לבחור לכנסת שהוכנה לפי חוק זה בין מודפסת ובין במדיה גנטית;

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 20 (ה"ח 17)

הנוסח:

"רשימת בוחרים" – רשימה של בעלי זכות לבחור לכנסת שהוכנה לפי חוק זה בין מודפסת ובין באמצעי אלקטרוני לרבות אמצעי רישום מגנטי.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          "שליפת הפנקס" – גזירת פנקס הבוחרים מתוך מרשם האוכלוסין;

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

הוספת הגדרת "שליפת הפנקס"

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          "שנת פנקס בוחרים" או "שנת פנקס" – (נמחקה).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

הנוסח:

"תקופת פנקס מיוחד התשס"א" – התקופה המתחילה ביום ה-35 שלפני יום הבחירות והמסתיימת ביום י"ד באב התשס"א (3 באוגוסט 2001).

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 20 (ה"ח 17)

החלפת הגדרת "שנת פנקס בוחרים" או "שנת פנקס"

הנוסח:

"תקופת פנקס התשס"ג" – התקופה המתחילה ביום ה-68 שלפני יום הבחירות ומסתיימת ביום י"ד באב התשס"ג (12 באוגוסט 2003).

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

מחיקת הגדרת "שנת פנקס בוחרים" או "שנת פנקס"

הנוסח הקודם:

"שנת פנקס בוחרים" או "שנת פנקס" – התקופה המתחילה ביום ט"ו באב של שנה פלונית והמסתיימת ביום י"ד באב של השנה שלאחריה.

פרק ב': הוראות כלליות

ההצבעה רק לפי הרישום בפנקס (תיקון מס' 27) תשנ"ב-1992  (תיקון מס' 45) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

2.    הזכות להצביע בבחירות לכנסת נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים.

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 225 (ה"ח 1985)

2. הזכות להצביע בבחירות לכנסת ולראש הממשלה נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים של שנת הפנקס שבה מתקיימות הבחירות.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

החלפת סעיף 2

הנוסח:

2. הזכות להצביע בבחירות המיוחדות לראש הממשלה נתונה רק למי שרשום בפנקס בוחרים מיוחד שהוכן לתקופת פנקס מיוחד התשס"א.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 2 (ה"ח 3027)

2. הזכות להצביע בבחירות לכנסת ולראש הממשלה נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים של שנת הפנקס שבה מתקיימות הבחירות.

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 20 (ה"ח 17)

החלפת סעיף 2

הנוסח:

2. הזכות להצביע בבחירות לכנסת השש עשרה נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים של תקופת פנקס התשס"ג.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

2. הזכות להצביע בבחירות לכנסת נתונה רק למי שרשום בפנקס הבוחרים של שנת הפנקס שבה מתקיימות הבחירות.

 

 

 

מיהו בן 18 (תיקון מס' 27) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 30) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 45) תשס"ב-2001 (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

3.    (א)  לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת, ייחשב בן 18 שנה כל מי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות.

          (ב)  לא ידוע יום לידתו של אדם, יחולו הוראות סעיף 12 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב-1962.

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 225 (ה"ח 1985)

(א) לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת ולראש הממשלה, ייחשב בן 18 שנה כל מי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום תחילתה של שנת פנקס הבוחרים שבה מתקיימות הבחירות.

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 30

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 116 (ה"ח 2495)

(א) לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת ולראש הממשלה, ייחשב בן 18 שנה כל מי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום תחילתה של שנת פנקס הבוחרים שבה מתקיימות הבחירות חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

הנוסח:

(א) לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת ולראש הממשלה, ייחשב בן 18 שנה כל מי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 2 (ה"ח 3027)

(א) לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת ולראש הממשלה, ייחשב בן 18 שנה כל מי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור.

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 20 (ה"ח 17)

הנוסח:

(א) לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת, ייחשב בן 18 שנה כל מי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

(א) לענין השימוש בזכות הבחירה לכנסת, ייחשב בן 18 שנה כל מי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור מיום הבחירות.

 

הזכות להגיש רשימת מועמדים (תיקון מס' 31) תשנ"ו-1996

4.    מפלגה רשאית להגיש רשימת מועמדים לכנסת.

מיום 26.2.1981

תיקון מס' 9

ס"ח תשמ"א מס' 1008 מיום 26.2.1981 עמ' 120 (ה"ח 1514)

4. כל 750 בוחרים כל 1,500 בוחרים וכל סיעה של הכנסת היוצאת רשאים להגיש רשימת מועמדים בהתאם להוראות פרק ו'.

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 118 (ה"ח 2499)

החלפת סעיף 4

הנוסח הקודם:

4. כל 1,500 בוחרים וכל סיעה של הכנסת היוצאת רשאים להגיש רשימת מועמדים בהתאם להוראות פרק ו'.

 

(תיקון מס' 31) תשנ"ו-1996

4א.     (בוטל).

מיום 9.4.1993

תיקון מס' 28

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 193 (ה"ח 2097)

הוספת סעיף 4א

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 118 (ה"ח 2499)

ביטול סעיף 4א

הנוסח הקודם:

הגשת רשימה על-ידי מפלגה

4א. לא תוגש רשימת מועמדים כאמור בסעיף 4, אלא על ידי מפלגה הרשומה לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992.

ההצבעה בעד רשימת מועמדים (תיקון מס' 27) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 45) תשס"ב-2001

5.    ההצבעה תהיה בעד רשימות מועמדים שפורסמו בהתאם לסעיף 65.

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 225 (ה"ח 1985)

5. ההצבעה תהיה בעד רשימות מועמדים או בעד מועמדים לראש הממשלה שפורסמו בהתאם לסעיף 65.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 3 (ה"ח 3027)

5. ההצבעה תהיה בעד רשימות מועמדים או בעד מועמדים לראש הממשלה שפורסמו בהתאם לסעיף 65.

 

 

תחום ההצבעה (תיקון מס' 21) תשנ"א-1991

6.    לא תהיה הצבעה אלא בתחום היבשה של ישראל בכלי שיט ישראליים ובנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל; הוראה זו לא תחול על ההצבעה לפי פרק ט'.

מיום 2.1.1991

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"א מס' 1337 מיום 2.1.1991 עמ' 50 (ה"ח 1957, ה"ח 1963)

6. לא תהיה הצבעה אלא בתחום היבשה של ישראל ובכלי שיט ישראליים בכלי שיט ישראליים ובנציגויות הדיפלומטיות והקונסולריות של ישראל; הוראה זו לא תחול על ההצבעה לפי פרק ט'.

ריתוק לקלפי (תיקון מס' 17) תשמ"ו-1986 (תיקון מס' 21) תשנ"א-1991 (תיקון מס' 30) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 40) תשס"א-2000 (תיקון מס' 42) תשס"א-2000 (תיקון מס' 47) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 76 – הוראת שעה) תשפ"ב-2022

7.    כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי סעיף 68א, סעיף 68ב או לפי פרקים ט', י', י'1, י'2, י'3, י'3א, י'3ב או י'4.

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 17

ס"ח תשמ"ו מס' 1192 מיום 13.8.1986 עמ' 236 (ה"ח 1766)

7. כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי פרקים ט' או י' פרקים ט', י' או י'1.

 

מיום 2.1.1991

תיקון מס' 21

ס"ח תשנ"א מס' 1337 מיום 2.1.1991 עמ' 50 (ה"ח 1957, ה"ח 1963)

7. כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי פרקים ט', י' או י'1 פרקים ט', י', י'1, או י'2.

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 30

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 116 (ה"ח 2495)

7. כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי פרקים ט', י', י'1, או י'2 י'2 או י'3.

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 40

ס"ח תשס"א מס' 1768 מיום 27.12.2000 עמ' 86 (ה"ח 2942)

7. כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי סעיף 68א או לפי פרקים ט', י', י'1, י'2 או י'3.

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 42

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 99 (ה"ח 2948)

7. כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי סעיף 68א או סעיף 68ב או לפי פרקים ט', י', י'1, י'2 או י'3.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 47

ס"ח תשס"ג מס' 1869 מיום 7.11.2002 עמ' 12 (ה"ח 3130)

7. כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי סעיף 68א או סעיף 68ב או לפי פרקים ט', י', י'1, י'2 או י'3 י'2, י'3 או י'4.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון מס' 74 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 196 (ה"ח 869)

7. כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי סעיף 68א או סעיף 68ב או לפי פרקים ט', י', י'1, י'2, י'3 י3, י3א, י3ב או י'4.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וחמש

תיקון מס' 76 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"ב מס' 2982 מיום 30.6.2022 עמ' 903 (ה"ח 931)

7. כל בוחר רשאי להצביע רק בקלפי אשר רשימת הבוחרים הקשורה אליה כוללת את שמו; הוראה זו לא תחול על מי שמצביע לפי סעיף 68א או סעיף 68ב או לפי פרקים ט', י', י'1, י'2, י'3 י'3, י'3א, י'3ב או י'4.

 

 

 

 

 

(תיקון מס' 45) תשס"ב-2001

פרק ב1: (בוטל)

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 225 (ה"ח 1985)

הוספת פרק ב1

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 3 (ה"ח 3027)

ביטול פרק ב1

(תיקון מס' 45) תשס"ב-2001

7א.     (בוטל).

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 225 (ה"ח 1985)

הוספת סעיף 7א

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 3 (ה"ח 3027)

ביטול סעיף 7א

הנוסח הקודם:

סדרי הבחירות

7א. (א) פנקס הבוחרים לענין הבחירות לכנסת ישמש גם לענין הבחירות לראש הממשלה; ועדת הבחירות המרכזית, הועדות האזוריות וועדות הקלפי יפעלו גם לענין הבחירות לראש הממשלה; אזורי הקלפי, מקומות הקלפי והקלפיות ישמשו גם לענין הבחירות לראש הממשלה, והכל בין שהן נערכות באותו מועד שבו נערכות הבחירות לכנסת, ובין שהן מיוחדות לראש הממשלה.

(ב) בכל מקום בחוק זה שבו נאמר "רשימת מועמדים" יראו כאילו נאמר "רשימת מועמדים או הצעת מועמד", והוא אם אין כוונה אחרת משתמעת.

(תיקון מס' 45) תשס"ב-2001

7ב.     (בוטל).

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 226 (ה"ח 1985)

הוספת סעיף 7ב

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 42

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 99 (ה"ח 2948)

7ב. על הבחירות לראש הממשלה יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחוייבים, למעט סעיפים 4, 60, 61, 66,
67, 81 עד 83, 84(ג), ו-85 85 ו-87(א) רישה.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 3 (ה"ח 3027)

ביטול סעיף 7ב1

הנוסח הקודם:

החלת הוראות

7ב. על הבחירות לראש הממשלה יחולו הוראות חוק זה, בשינויים המחוייבים, למעט סעיפים 4, 60, 61, 66, 67, 81 עד 83, 84(ג), 85 ו-87(א) רישה.

(תיקון מס' 45) תשס"ב-2001

7ב1.   (בוטל).

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 29

ס"ח תשנ"ו מס' 1555 מיום 12.1.1996 עמ' 30 (ה"ח 2442)

הוספת סעיף 7ב1

 

מיום 7.2.1999

תיקון מס' 37

ס"ח תשנ"ט מס' 1701 מיום 7.2.1999 עמ' 76 (ה"ח 2800)

החלפת סעיף 7ב1

הנוסח הקודם:

7ב1. על בחירות חוזרות לראש הממשלה כאמור בסעיף 13(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, יחולו הוראות פרק זה וכן הוראות אלה:

(1) יום ההצבעה יהא שבתון שחל בשעה 12 בצהריים בבתי ספר שבהם יוצבו קלפיות, ייפסקו הלימודים בשעה 11 בבוקר; הוראות סעיפים 71א ו-136 יחולו, בשינויים המחויבים;

(2) הקלפיות יהיו פתוחות להצבעה ללא הפסקה מ-12 בצהריים עד 11 בלילה, אך בישוב שמספר הבוחרים בו אינו עולה על 350, תהיה הקלפי פתוחה ללא הפסקה מ-12 בצהריים עד 9 בלילה; הקלפי תיסגר לפני השעות האמורות אם כבר הצביעו כל הזכאים להצביע בה; מי שהגיע למקום הקלפי תוך שעות ההצבעה זכאי להצביע גם אם נתעכבה הצבעתו עד אחרי גמר שעות ההצבעה.

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 43

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 100 (ה"ח 2963)

7ב1. על בחירות חוזרות לראש הממשלה כאמור בסעיף 13(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, ועל בחירות מיוחדות לראש הממשלה לפי חוק-יסוד: הממשלה, יחולו הוראות סעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת, וכן הוראות סעיפים 71א
ו-136 לחוק זה בשינויים המחויבים.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 3 (ה"ח 3027)

ביטול סעיף 7ב1

הנוסח הקודם:

הוראות בדבר בחירות חוזרות

7ב1. על בחירות חוזרות לראש הממשלה כאמור בסעיף 13(ב) לחוק-יסוד: הממשלה, ועל בחירות מיוחדות לראש הממשלה לפי חוק-יסוד: הממשלה, יחולו הוראות סעיף 10 לחוק יסוד: הכנסת, וכן הוראות סעיפים 71א
ו-136 לחוק זה בשינויים המחויבים.

חוק (מס' 45)  תשס"ב-2001

7ג.     (בוטל).

מיום 18.6.1996

תיקון מס' 27

ס"ח תשנ"ב מס' 1396 מיום 14.4.1992 עמ' 226 (ה"ח 1985)

הוספת סעיף 7ג

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 3 (ה"ח 3027)

ביטול סעיף 7ג

הנוסח הקודם:

ערעורי בחירות

7ג. (א) ערעור על תוצאות הבחירות לכנסת אין בו, כשלעצמו, ערעור על תוצאות הבחירות לראש הממשלה; בחירות חוזרות לכנסת כתוצאה מערעור בחירות אינן מחייבות, כשלעצמן, בחירות לראש הממשלה.

(ב) ערעור על תוצאות הבחירות לראש הממשלה אין בו, כשלעצמו, ערעור על תוצאות הבחירות לכנסת, ובחירות חוזרות לראש הממשלה כתוצאה מערעור בחירות אינן מחייבות, כשלעצמן, בחירות לכנסת.

(ג) נערכו בחירות לכנסת ולראש הממשלה באותו מועד והוגש ערעור על תוצאות הבחירות לכנסת או ערעור על תוצאות הבחירות לראש הממשלה, ונוכח בית המשפט כי בבחירות בכללן או בקלפי מסויימת נפלו פגמים היורדים לשרשו של ענין ואשר יש בהם כדי להשפיע גם על הבחירות האחרות, רשאי הוא להחליט כאמור בסעיף 86(ד) גם לגבי הבחירות האחרות

פרק ג': מפת הבחירות

אזורי בחירות (תיקון מס' 5) תשל"ג-1973

8.    (א)  "נפה", לענין סעיף זה – נפה שקבעה הממשלה לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

(תיקון מס' 6)  תשל"ז-1977

          (ב)  לענין הכנת הבחירות וההצבעה תהא כל נפה אזור בחירות; ואולם אם היו בנפה למעלה מ-400 אזורי קלפי, רשאית הועדה המרכזית לקבוע שיהיו בה יותר מאזור בחירות אחד, ובלבד שבכל אחד מהם יהיו לא פחות מ-100 אזורי קלפי; החלטה לענין זה תתקבל לא יאוחר מהיום ה-42 לפני יום הבחירות.

          (ג)   ישוב ששטחו נמצא בתחומיהן של יותר מנפה אחת תקבע הועדה המרכזית את אזור הבחירות שבו ייכלל.

(תיקון מס' 67) תשע"ז-2017

          (ד)  מצאה הוועדה המרכזית, לא יאוחר מהיום ה-42 שלפני יום הבחירות, כי מטעמי ניהול הבחירות יש הצדקה לכלול יישוב באזור בחירות מסוים, רשאית היא לקבוע את אזור הבחירות שבו ייכלל, ובלבד שאזורי הבחירות יהיו שטחים רצופים.

מיום 31.5.1973

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 697 מיום 31.5.1973 עמ' 152 (ה"ח 1036)

החלפת סעיף 8

הנוסח הקודם:

8. (א) לענין הכנת הבחירות וההצבעה תהא כל נפה אזור בחירות; ישוב ששטחו נמצא בתחומיהן של יותר מנפה אחת, תקבע הועדה המרכזית את אזור הבחירות שבו יכלל.

(ב) "נפה", לענין סעיף זה – נפה שנקבעה על ידי הממשלה לפי סעיף 3 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948.

 

מיום 9.2.1977

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 843 מיום 9.2.1977 עמ' 74 (ה"ח 1259)

(ב) לענין הכנת הבחירות וההצבעה תהא כל נפה אזור בחירות; ואולם אם היו בנפה למעלה מ-500 אזורי קלפי למעלה מ-400 אזורי קלפי, רשאית הועדה המרכזית לקבוע שיהיו בה יותר מאזור בחירות אחד, ובלבד שבכל אחד מהם יהיו לא פחות מ-200 אזורי קלפי לא פחות מ-100 אזורי קלפי; החלטה לענין זה תתקבל לא יאוחר מהיום ה-42 לפני יום הבחירות.

 

מיום 8.3.2017

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ז מס' 2609 מיום 8.3.2017 עמ' 451 (ה"ח 677)

הוספת סעיף קטן 8(ד)

אזורי קלפי

9.    שטח המדינה יחולק לאזורי קלפי; כל אחד מאזורי הקלפי יסומן במספר.

היקף של אזור קלפי

10.  אזור קלפי לא יכלול יותר מישוב אחד; לענין זה יראו את כל תחומה של עיריה או של מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית, כישוב אחד.

מספר הבוחרים באזור קלפי (תיקון מס' 29) תשנ"ו-1996

11.  אזור קלפי לא יכלול יותר מ-800 בוחרים; ואולם רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, להעלות את המספר באזור קלפי פלוני עד 900.

מיום 12.1.1996

תיקון מס' 29

ס"ח תשנ"ו מס' 1555 מיום 12.1.1996 עמ' 30 (ה"ח 2442)

11. אזור קלפי לא יכלול יותר מ-800 בוחרים; ואולם רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, להעלות את המספר באזור קלפי פלוני עד 1000 900.

תיחום אזורי קלפי (תיקון מס' 7) תשל"ח-1978

12.  (א)  אזור קלפי יהא שטח רצוף; ואולם בישוב פלוני או בחלק ממנו שבו אי אפשר לתחום אזורי קלפי לפי סימון של שטח, רשאית הוועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע שתושבי הישוב או תושבי אותו חלק ממנו, ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמות משפחותיהם, ייחשבו כאזור קלפי או כאזורי קלפי.

(תיקון מס' 7)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 59) תשע"א-2011

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע לבוחרים הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ישוב פלוני, אך מענם המפורט באותו ישוב אינו רשום, אזורי קלפי מיוחדים בתחום הישוב; יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו רשאים לצרף אזור קלפי מיוחד כאמור לאזור קלפי אחר באותו יישוב, לא יאוחר מהיום ה-31 שלפני יום הבחירות, גם אם רשומים בו 100 בוחרים או יותר, והודעה על כך תפורסם כפי שיחליטו.

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 136 (ה"ח 1330)

12. (א) אזור קלפי יהא שטח רצוף; ואולם בישוב פלוני או בחלק ממנו שבו אי אפשר לתחום אזורי קלפי לפי סימון של שטח, רשאית הוועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע שתושבי הישוב או תושבי אותו חלק ממנו, ערוכים לפי סדר האלף-בית של שמות משפחותיהם, ייחשבו כאזור קלפי או כאזורי קלפי.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע לבוחרים הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ישוב פלוני, אך מענם המפורט באותו ישוב אינו רשום, אזורי קלפי מיוחדים בתחום הישוב.

 

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"א מס' 2297 מיום 26.5.2011 עמ' 922 (ה"ח 365)

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) רשאית הועדה המרכזית, על פי הצעת שר הפנים, לקבוע לבוחרים הרשומים במרשם האוכלוסין כתושבי ישוב פלוני, אך מענם המפורט באותו ישוב אינו רשום, אזורי קלפי מיוחדים בתחום הישוב; יושב ראש הוועדה המרכזית וסגניו רשאים לצרף אזור קלפי מיוחד כאמור לאזור קלפי אחר באותו יישוב, לא יאוחר מהיום ה-31 שלפני יום הבחירות, גם אם רשומים בו 100 בוחרים או יותר, והודעה על כך תפורסם כפי שיחליטו.

קביעת אזורי קלפי (תיקון מס' 5) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 54) תשס"ו-2005

13.  (א)  לא יאוחר מהיום ה-70 שלפני יום הבחירות, תקבע הועדה המרכזית את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא יאוחר מהיום ה-80 שלפני יום הבחירות.

 

 

(תיקון מס' 5)  תשל"ג-1973 (תיקון מס' 7)  תשל"ח-1978 (תיקון מס' 54) תשס"ו-2005

          (ב)  הועדה המרכזית רשאית, לא יאוחר מהיום ה-70 לפני הבחירות, לקבוע על פי הצעת שר הפנים, אזור קלפי לישוב שלא נקבע לו אזור קלפי לפי סעיף קטן (א) ואזורי קלפי מיוחדים כאמור בסעיף 12(ב).

מיום 31.5.1973

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 697 מיום 31.5.1973 עמ' 152 (ה"ח 1036)

13. (א) בכל שנה, לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני היום הקובע, תקבע הועדה המרכזית את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא יאוחר מהיום ה-60 שלפני היום הקובע.

(ב) הועדה המרכזית רשאית, לא יאוחר מהיום ה-113 שלאחר היום הקובע, לקבוע על פי הצעת שר הפנים, אזור קלפי לישוב שלא נקבע לו אזור קלפי לפי סעיף קטן (א).

 

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 136 (ה"ח 1330)

(ב) הועדה המרכזית רשאית, לא יאוחר מהיום ה-113 שלאחר היום הקובע, לקבוע על פי הצעת שר הפנים, אזור קלפי לישוב שלא נקבע לו אזור קלפי לפי סעיף קטן (א) ואזורי קלפי מיוחדים כאמור בסעיף 12(ב).

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

החלפת סעיף 13

הנוסח:

13. הועדה המרכזית תקבע, לא יאוחר מהיום ה-42 שלפני יום הבחירות, את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש להלא יאוחר מהיום ה-49 שלפני יום הבחירות; וכן תקבע הועדה לא יאוחר מהמועד האמור את אזורי הקלפי המיוחדים לפי סעיף 12(ב).

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 20 (ה"ח 17)

החלפת סעיף 13

הנוסח:

13. הועדה המרכזית תקבע, לא יאוחר מהיום ה-70 שלפני יום הבחירות, את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש להלא יאוחר מהיום ה-77 שלפני יום הבחירות; וכן תקבע הועדה לא יאוחר מהמועד האמור את אזורי הקלפי המיוחדים לפי סעיף 12(ב).

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

(א) בכל שנה, לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני היום הקובע מהיום ה-70 שלפני יום הבחירות, תקבע הועדה המרכזית את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא יאוחר מהיום ה-60 שלפני היום הקובע מהיום ה-80 שלפני יום הבחירות.

 

מיום 15.12.2005

תיקון מס' 54

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 95 (ה"ח 93)

13. (א) בכל שנה, לא יאוחר מהיום ה-70 שלפני יום הבחירות, תקבע הועדה המרכזית את התחומים של אזורי הקלפי על פי הצעת שר הפנים שתוגש לה לא יאוחר מהיום ה-80 שלפני יום הבחירות.

(ב) הועדה המרכזית רשאית, לא יאוחר מהיום ה-113 שלאחר היום הקובע מהיום ה-70 לפני הבחירות, לקבוע על פי הצעת שר הפנים, אזור קלפי לישוב שלא נקבע לו אזור קלפי לפי סעיף קטן (א) ואזורי קלפי מיוחדים כאמור בסעיף 12(ב).

 

אזור אחד לתוצאות הבחירות

14.  לענין תוצאות הבחירות יראו את שטח ישראל כולו כאזור אחד.

פרק ד': ועדות הבחירות

ועדות הבחירות

15.  (א)  לביצוע הבחירות תוקם ועדת בחירות מרכזית תוך 60 יום מיום כינוסה של כל כנסת חדשה; ועדה יוצאת תכהן עד להקמת ועדה חדשה.

          (ב)  בכל אזור בחירות תוקם ועדת בחירות אזורית, ובכל אזור קלפי - ועדת קלפי; ועדות אלה יפעלו לפי ההוראות שנקבעו בתקנות.

ועדת הבחירות המרכזית – הרכבה

16.  (א)  חברי הוועדה המרכזית יהיו נציגי הסיעות של הכנסת.

          (ב)  שלושים מקומות בועדה המרכזית יתחלקו כך:

(1)   לכל סיעה שיש לה בכנסת ארבעה חברים או יותר יהיה מקום אחד לכל ארבעה חברי הסיעה;

(2)   המקומות שנשארו אחרי החלוקה לפי פסקה (1) יתחלקו בין הסיעות שהשתתפו בחלוקה זו לפי גודל העודפים של מספר חבריהן;

(3)   היו לשתי סיעות או יותר עודפים שווים, ולא נשארו מקומות לכולן, יכריע ביניהן יושב ראש הכנסת על פי גורל;

(4)   נשארו מקומות פנויים אחרי החלוקה לפי פסקאות (1) ו-(2) יוקטן מספר חברי הועדה לפי סעיף קטן זה במספר המקומות שנשארו פנויים כאמור.

          (ג)   כל סיעה שלא הגיעה לייצוג לפי סעיף קטן (ב) יהיה לה בועדה המרכזית חבר אחד.

          (ד)  לכל חבר הועדה המרכזית יהיה ממלא מקום קבוע.

          (ה)  כל סיעה תגיש ליושב ראש הכנסת, תוך 50 יום מיום כינוס הכנסת, רשימה של נציגיה בועדה המרכזית ושל ממלאי מקומם, על שמות משפחותיהם, שמותיהם הפרטיים ומענם.

          (ו)   שר, סגן שר, עובד המדינה - פרט למורה - וחייל בשירות סדיר לפי חוק שירות בטחון או בשירות-קבע של צבא-הגנה לישראל, לא יהיו חברים, ולא ממלאי מקום של חברים, בועדה המרכזית.

          (ז)   הועדה המרכזית מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם.

גמול והחזר הוצאות לחברי ועדת הבחירות המרכזית (תיקון מס' 66) תשע"ה-2014

16א.  (א)  יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לקבוע כללים ותנאים שלפיהם ישולם מתקציב הוועדה המרכזית גמול או החזר הוצאות לחבר הוועדה המרכזית בעבור השתתפות בישיבות הוועדה המרכזית, ובכלל זה ישיבות של חלק מחבריה כפי שיקבע יושב ראש הוועדה המרכזית בכללים, ואת שיעוריהם, והכול בהתחשב בכללים הנוהגים לעניין גמול והחזר הוצאות בוועדות ציבוריות בשירות המדינה ובמועצות בתאגידים שהוקמו לפי חוק.

          (ב)  לא ישולם גמול לחבר הוועדה המרכזית שהוא חבר הכנסת, נושא משרה שיפוטית, עובד המדינה, עובד גוף מתוקצב או שהוא זכאי לקבל ממקור אחר תמורה בעבור ההשתתפות; ואולם יכול שישולם לחבר כאמור החזר הוצאות שהוציא לצורך השתתפות בישיבות, ובלבד שאינו זכאי לקבל, ממקור אחר, החזר הוצאות; בפסקה זו, "עובד המדינה" ו"עובד גוף מתוקצב" – כהגדרתם בסעיף 32 לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 66

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 107 (ה"ח 591)

הוספת סעיף 16א

ועדת הבחירות המרכזית – יושב ראש וסגנים

17.  (א)  יושב ראש הועדה המרכזית יהיה אחד משופטי בית המשפט העליון שייבחר לכך על ידי שופטים אלה, ויהא נוסף על חברי הועדה לפי סעיף 16; בחירתו תהיה על פי בקשת יושב ראש הכנסת ולא יאוחר מהיום ה-60 מיום כינוסה של הכנסת.

(תיקון מס' 8)  תשל"ח-1978

          (ב)  נפטר יושב ראש הועדה המרכזית, התפטר או קבע נשיא בית המשפט העליון שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, יבחרו שופטי בית המשפט העליון שופט אחר מביניהם לכהן כיושב ראש הועדה.

(תיקון מס' 8)  תשל"ח-1978

          (ג)   בעת בחירת יושב ראש הועדה המרכזית ייבחר אחד משופטי בית המשפט העליון על ידי שופטים אלה כממלא מקומו של היושב ראש, והוא יכהן זמנית אם נפטר היושב ראש, התפטר או נשיא בית המשפט העליון קבע שנבצר מהיושב ראש למלא תפקידו.

(תיקון מס' 29) תשנ"ו-1996

          (ד)  (בוטל).

(תיקון מס' 8)  תשל"ח-1978

          (ה)  נשיא בית המשפט העליון יודיע ליושב ראש הכנסת על תוצאות הבחירות ועל החלטותיו לפי סעיף זה.

(תיקון מס' 8)  תשל"ח-1978

          (ו)   ליושב ראש הועדה המרכזית יהיו סגנים שייבחרו על ידי הועדה המרכזית מבין חבריה; מספר הסגנים יהיה ארבעה, אולם ועדת הכנסת רשאית להגדיל מספר זה עד לשמונה; ארבעה מהסגנים יהיו מארבע הסיעות הגדולות שבכנסת, ואם הוגדל מספר הסגנים כאמור, תקבע ועדת הכנסת מאיזו סיעה יהיו הסגנים הנוספים.

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 8

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 137 (ה"ח 1341)

(ב) בעת הבחירה לפי סעיף קטן (א) ייבחר אחר מבין שופטי בית המשפט העליון כממלא מקומו של היושב ראש, והוא יכהן משקבע נשיא בית המשפט העליון שנבצר מהיושב ראש למלא תפקידו; נשיא בית המשפט העליון יודיע על קביעתו זו ליושב ראש הכנסת.

(ב) נפטר יושב ראש הועדה המרכזית, התפטר או קבע נשיא בית המשפט העליון שנבצר ממנו דרך קבע למלא את תפקידו, יבחרו שופטי בית המשפט העליון שופט אחר מביניהם לכהן כיושב ראש הועדה.

(ג) בעת בחירת יושב ראש הועדה המרכזית ייבחר אחד משופטי בית המשפט העליון על ידי שופטים אלה כממלא מקומו של היושב ראש, והוא יכהן זמנית אם נפטר היושב ראש, התפטר או נשיא בית המשפט העליון קבע שנבצר מהיושב ראש למלא תפקידו.

(ד) חדל יושב ראש הועדה המרכזית או ממלא מקומו להיות שופט של בית המשפט העליון, רשאי נשיא בית המשפט העליון להאריך את תקופת כהונתו עד גמר כהונתה של הועדה; באותה תקופה יחולו עליו הוראות סעיף 19 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, כאילו לא חדל להיות שופט.

(ה) נשיא בית המשפט העליון יודיע ליושב ראש הכנסת על תוצאות הבחירות ועל החלטותיו לפי סעיף זה.

(ג)(ו) ליושב ראש הועדה המרכזית יהיו סגנים שייבחרו על ידי הועדה המרכזית מבין חבריה; מספר הסגנים יהיה ארבעה, אולם ועדת הכנסת רשאית להגדיל מספר זה עד לשמונה; ארבעה מהסגנים יהיו מארבע הסיעות הגדולות שבכנסת, ואם הוגדל מספר הסגנים כאמור, תקבע ועדת הכנסת מאיזו סיעה יהיו הסגנים הנוספים.

 

מיום 12.1.1996

תיקון מס' 29

ס"ח תשנ"ו מס' 1555 מיום 12.1.1996 עמ' 31 (ה"ח 2442)

ביטול סעיף קטן 17(ד)

הנוסח הקודם:

(ד) חדל יושב ראש הועדה המרכזית או ממלא מקומו להיות שופט של בית המשפט העליון, רשאי נשיא בית המשפט העליון להאריך את תקופת כהונתו עד גמר כהונתה של הועדה; באותה תקופה יחולו עליו הוראות סעיף 19 לחוק השופטים, תשי"ג-1953, כאילו לא חדל להיות שופט.

עובדי ועדת הבחירות המרכזית (תיקון מס' 60) תשע"ג-2012 (תיקון מס' 64) תשע"ה-2014

17א.  (א)  (1)   עובדי הוועדה המרכזית דינם כדין שאר עובדי המדינה, ואולם בקבלת הוראות ולגבי פיטורים יהיו נתונים למרותו של יושב ראש הוועדה המרכזית, והוא רשאי להסמיך לכך את המנהל הכללי של הוועדה המרכזית;

(2)   יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם.

          (ב)  לא יועסק כעובד הוועדה המרכזית, יבצע תפקיד בעבורה או ייתן לה שירות מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת יושב ראש הוועדה המרכזית, לשמש עובד הוועדה, לבצע בעבורה תפקיד או לתת לה שירות, אם העבודה, התפקיד או השירות נמנים עם הסוגים שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

(תיקון מס' 64) תשע"ה-2014

          (ג)   (1)   לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר בה, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, חבר במפלגה, או מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות, ולעניין המנהל הכללי של הוועדה המרכזית – מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפלגה בשבע השנים שקדמו להצעת המועמדות;

(2)   עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה;

(3)   מי שהיה עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה בשנה שאחרי תום תקופת עבודתו;

(4)   לעניין סעיף קטן זה –

(א)   לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמן, כפעילות פוליטית;

(ב)   מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר מפלגה;

(5)   הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמועסק בוועדה המרכזית בתקופה הסמוכה לבחירות או למשאל עם, בלבד.

מיום 6.11.2012

תיקון מס' 60

ס"ח תשע"ג מס' 2384 מיום 6.11.2012 עמ' 4 (ה"ח 500)

הוספת סעיף 17א

 

מיום 17.9.2016

תיקון מס' 64

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 104 (ה"ח 591)

17א. (א) (1) עובדי הוועדה המרכזית דינם כדין שאר עובדי המדינה, ואולם בקבלת הוראות ולגבי פיטורים יהיו נתונים למרותו של יושב ראש הוועדה המרכזית, והוא רשאי להסמיך לכך את המנהל הכללי של הוועדה המרכזית;

(2) יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע סוגי עבודות, תפקידים או שירותים שיש לבחון את עברו הפלילי של מי שמבצעם או נותנם.

(ב) לא יועסק כעובד הוועדה המרכזית, יבצע תפקיד בעבורה או ייתן לה שירות מי שהורשע בעבירה שמפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה, אין הוא ראוי, לדעת יושב ראש הוועדה המרכזית, לשמש עובד הוועדה, לבצע בעבורה תפקיד או לתת לה שירות, אם העבודה, התפקיד או השירות נמנים עם הסוגים שנקבעו לפי סעיף קטן (א).

(ג) (1) לא ימונה לעובד הוועדה המרכזית מי שיש לו זיקה אישית או עסקית למפלגה או לגורם בכיר בה, מי שעוסק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית, חבר במפלגה, או מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפלגה בחמש השנים שקדמו למועד הצגת המועמדות, ולעניין המנהל הכללי של הוועדה המרכזית – מי שעסק בפעילות כאמור או היה חבר במפלגה בשבע השנים שקדמו להצעת המועמדות;

(2) עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות פוליטית או בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה;

(3) מי שהיה עובד הוועדה המרכזית לא יעסוק בפעילות מפלגתית ולא יהיה חבר במפלגה בשנה שאחרי תום תקופת עבודתו;

(4) לעניין סעיף קטן זה –

(א) לא יראו השתתפות בהפגנה או בכינוס בעל אופי פוליטי, או הבעת עמדה פומבית בעניינים פוליטיים, כשלעצמן, כפעילות פוליטית;

(ב) מי שלא שילם דמי חבר למפלגה ולא השתתף בפעילות במוסדותיה, לא יראוהו כחבר מפלגה;

(5) הוראות סעיף קטן זה לא יחולו על מי שמועסק בוועדה המרכזית בתקופה הסמוכה לבחירות או למשאל עם, בלבד.

תגמול לבעלי תפקידים (תיקון מס' 75) תשפ"א-2020

17ב.  (א)  על אף האמור בכל דין, הסכם קיבוצי או הסכם, על העסקתם של בעלי התפקידים המנויים בתוספת המועסקים רק ביום הבחירות לכנסת או ביום הבחירות לכנסת וביום שלאחריו ברצף, יחולו הוראות אלה:

(1)   הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 – לא יחולו;

(2)   יראו את התשלום שנקבע בעד העסקתם ככולל את השכר וכל התשלומים והזכויות המגיעים להם בעד ביצוע העבודה לפי כל דין, הסכם קיבוצי או הסכם;

(3)   על אף האמור בחוק הגנת השכר, התשי"ח-1958, המועד לתשלום שכר העבודה של בעלי התפקידים לעניין הוראות החוק האמור, ובכלל זה לעניין ההגדרה "היום הקובע" שבסעיף 1 שבו, הוא 60 ימים לאחר יום הבחירות לכנסת.

          (ב)  אין בהוראות סעיף קטן (א), כדי לגרוע מהוראות סעיף 30 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951 לעניין העסקתם של בעלי תפקידים שאינם מנויים בתוספת או בעלי תפקידים המנויים בתוספת שמועסקים בתקופה שאינה התקופה האמורה באותו סעיף קטן.

מיום 23.12.2020

תיקון מס' 75

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 203 (ה"ח 869)

הוספת סעיף 17ב

ועדת הבחירות המרכזית – ישיבה ראשונה

18.  יושב ראש הכנסת יזמן את הועדה המרכזית לישיבתה הראשונה שתתקיים לא יאוחר מהיום ה-15 שלאחר מסירת ההודעה בכנסת על הרכבה של הועדה, ויודיע על כך לשר הפנים לפחות יומיים לפני מועד הישיבה.

ועדות בחירות אזוריות – הרכבן (תיקון מס' 67) תשע"ז-2017

19.  (א)  הועדות האזוריות יתמנו על ידי הועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-52 שלפני יום הבחירות.

          (ב)  מספר חבריה של כל ועדה אזורית והרכבה הסיעתי יהיו כשל הועדה המרכזית.

          (ג)   לחברים של ועדה אזורית יהיו ממלאי מקום, שיתמנו על ידי הועדה המרכזית בזמן מינוי הועדה האזורית; מספרם והרכבם הסיעתי של ממלאי המקום יהיו כשל אותה ועדה אזורית.

(תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969

          (ד)  המועמדים לועדה אזורית וממלאי מקומם יוצעו לועדה המרכזית על-ידי בא כוח הסיעות או ממלאי מקומם כאמור בסעיף 25(א).

          (ה)  ועדה אזורית מוסמכת לפעול אף אם מספר חבריה אינו שלם.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 196 (ה"ח 834)

(ד) המועמדים לועדה אזורית וממלאי מקומם יוצעו לועדה המרכזית על ידי בא כוח הסיעות או ממלאי מקומם כאמור בסעיף 25(א).

 

מיום 8.3.2017

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ז מס' 2609 מיום 8.3.2017 עמ' 451 (ה"ח 677)

(א) הועדות האזוריות יתמנו על ידי הועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-38 ה-52 שלפני יום הבחירות.

ועדות בחירות אזוריות – יושב ראש וסגנים (תיקון מס' 65) תשע"ה-2014 (תיקון מס' 75) תשפ"א-2020

20.  (א)  יושב ראש של כל ועדה אזורית יהיה שופט שיתמנה לאותה ועדה על ידי נשיא בית המשפט העליון, ויהא נוסף על חברי הועדה לפי סעיף 19; מינויים של יושבי ראש הועדות האזוריות יהיה על פי בקשת יושב ראש הועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-60 שלאחר מינויו של יושב ראש הוועדה המרכזית לפי סעיף 17(א); בעת מינוי יושב ראש לכל ועדה אזורית ימנה לו נשיא בית המשפט העליון גם ממלא מקום, שיכהן באופן זמני אם היושב ראש נפטר או התפטר, או אם יושב ראש הוועדה המרכזית קבע שנבצר ממנו למלא את תפקידו.

(תיקון מס' 67) תשע"ז-2017

          (ב)  הועדה המרכזית תמנה לכל ועדה אזורית, מבין חברי אותה ועדה אזורית, שלושה סגני יושב ראש בהתחשב במספר החברים של כל סיעה בוועדה המרכזית ביחס למספר החברים הכולל בוועדה המרכזית, למעט היושב ראש; יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לקבוע בכללים את האופן והמועדים למינוי סגנים כאמור.

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 65

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 107 (ה"ח 591)

(א) יושב ראש של כל ועדה אזורית יהיה שופט שיתמנה לאותה ועדה על ידי נשיא בית המשפט העליון, ויהא נוסף על חברי הועדה לפי סעיף 19; מינויים של יושבי ראש הועדות האזוריות יהיה על פי בקשת יושב ראש הועדה המרכזית ולא יאוחר מהיום ה-38 שלפני יום הבחירות לא יאוחר מהיום ה-60 שלאחר מינויו של יושב ראש הוועדה המרכזית לפי סעיף 17(א).

 

מיום 8.3.2017

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ז מס' 2609 מיום 8.3.2017 עמ' 451 (ה"ח 677)

(ב) הועדה המרכזית תמנה לכל ועדה אזורית, מבין חברי אותה ועדה אזורית, שלושה סגני יושב ראש בהתחשב במספר החברים של כל סיעה בוועדה המרכזית ביחס למספר החברים הכולל בוועדה המרכזית, למעט היושב ראש; יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לקבוע בכללים את האופן והמועדים למינוי סגנים כאמור.

 

מיום 23.12.2020

תיקון מס' 75

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 204 (ה"ח 869)

(א) יושב ראש של כל ועדה אזורית יהיה שופט שיתמנה לאותה ועדה על ידי נשיא בית המשפט העליון, ויהא נוסף על חברי הועדה לפי סעיף 19; מינויים של יושבי ראש הועדות האזוריות יהיה על פי בקשת יושב ראש הועדה המרכזית לא יאוחר מהיום ה-60 שלאחר מינויו של יושב ראש הוועדה המרכזית לפי סעיף 17(א); בעת מינוי יושב ראש לכל ועדה אזורית ימנה לו נשיא בית המשפט העליון גם ממלא מקום, שיכהן באופן זמני אם היושב ראש נפטר או התפטר, או אם יושב ראש הוועדה המרכזית קבע שנבצר ממנו למלא את תפקידו.

ועדות קלפי (תיקון מס' 6)  תשל"ז-1977 (תיקון מס' 54) תשס"ו-2005 (תיקון מס' 69) תשע"ח-2018

21.  (א)  (1)   הועדה המרכזית תקבע לא יאוחר מהיום ה-40 לפני הבחירות את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות;

(תיקון מס' 69) תשע"ח-2018

(2)   יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לשנות את קביעת הוועדה המרכזית לפי פסקה (1) בדבר ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, גם אם בשל כך ישתנה מספר הנציגים של כל סיעה בכל אזור בחירות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א)   הבקשה לשינוי ההרכב נעשתה בהסכמה בין הסיעות שבהן התבקש שינוי ההרכב;

(ב)   בוועדת הקלפי יהיו מיוצגות, לאחר השינוי, לא פחות משלוש סיעות והאיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי יישמר;

(ג)    מספר הנציגים של כל סיעה בכל ועדות הקלפי, לאחר השינוי, לא יפחת מהמספר שקבעה הוועדה המרכזית לפי פסקה (1);

(תיקון מס' 75) תשפ"א-2020

(ד)   מספר הנציגים של כל סיעה בכל אזור בחירות, לאחר השינוי, לא ישתנה ביותר מ-15% ממספר הנציגים שקבעה הוועדה המרכזית לפי פסקה (1).

(תיקון מס' 48) תשס"ג-2002 (תיקון מס' 69) תשע"ח-2018

          (א1) יושב ראש ועדה אזורית רשאי לשנות, לעניין האזור שבו פועלת אותה ועדה אזורית, את קביעת הוועדה המרכזית לפי סעיף קטן (א)(1) בדבר ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ואת החלטת יושב ראש הוועדה המרכזית לפי סעיף קטן (א)(2), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1)   הבקשה לשינוי ההרכב נעשתה בהסכמה בין הסיעות שבהן התבקש שינוי ההרכב;

(2)   בועדת הקלפי יהיו מיוצגות, לאחר השינוי, לא פחות משלוש סיעות והאיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי יישמר;

(3)   מספר הנציגים של כל סיעה באותו אזור שבו פועלת הועדה האזורית, לא ישתנה;

(תיקון מס' 69) תשע"ח-2018

(4)   יושב ראש הוועדה האזורית יודיע לוועדה המרכזית את החלטתו.

(תיקון מס' 12) תשמ"א-1981

          (ב)  הועדה המרכזית תמסור בכתב פירוט של החלטותיה האמורות בסעיף קטן (א) –

(1)   לכל סיעה – לגבי כל ועדות הקלפי;

(2)   לכל ועדה אזורית – לגבי ועדות הקלפי שבתחומה;

(3)   לכל מזכיר של ועדת קלפי – לגבי ועדת הקלפי שבה הוא מכהן.

(תיקון מס' 13) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 69) תשע"ח-2018

          (ג)   בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א)(1), ולשינויים שנעשו בהחלטות אלה לפי סעיפים קטנים (א)(2) ו-(א1) (בסעיף זה – ההרכב הסופי של ועדות הקלפי) ימנו הועדות האזוריות את יושבי ראש ועדות הקלפי.

 

(תיקון מס' 13) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 69) תשע"ח-2018

          (ד)  נקבע ההרכב הסופי של ועדת הקלפי וסיעה לא הודיעה לועדה האזורית את שמות נציגיה המכהנים כיושבי ראש ועדות קלפי תוך תקופה שנקבעה בכללים לפי סעיף קטן (ח), תורכב ועדת הקלפי בלי נציגי אותה סיעה.

 

(תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 69) תשע"ח-2018

          (ה)  כל סיעה תמנה את נציגיה אשר יכהנו כסגני יושבי ראש ועדות הקלפי וכחברי ועדת קלפי בהתאם להרכב הסופי של ועדות הקלפי, ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר.

(תיקון מס' 13) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 76 – הוראת שעה)  תשפ"ב-2022

          (ו)   כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שנקבעה בתקנות, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו, ובלבד שביום הבחירות סיעה לא תחליף את נציגה בוועדת קלפי מסוימת יותר מפעמיים, אלא אם כן יושב ראש ועדת הבחירות האזורית שבתחומה פועלת ועדת הקלפי התיר זאת; הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

(תיקון מס' 13) תשמ"א-1981 (תיקון מס' 75) תשפ"א-2020

          (ז)   מי שביום הבחירות הוא בן שבע עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.

 

(תיקון מס' 69) תשע"ח-2018

          (ח)  יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע כללים לביצוע סעיף זה, ובכלל זה כללים לעניין אופן הגשת הבקשות לשינוי ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי לפי סעיפים קטנים (א)(2) ו-(א1), המועדים להגשתן ולהכרעה בהן ודרכי הטיפול בהן, ולעניין האופן והמועדים למינוי ולהעברת הפרטים של יושבי ראש ועדות הקלפי והחברים בוועדות הקלפי.

מיום 31.5.1973

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 697 מיום 31.5.1973 עמ' 152 (ה"ח 1036)

הוספת סעיף קטן 21(ז)

 

מיום 9.2.1977

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 843 מיום 9.2.1977 עמ' 74 (ה"ח 1259)

21. (א) ועדות קלפי יתמנו על ידי הועדות האזוריות באישורה של הועדה המרכזית; המינוי על ידי הועדות האזוריות יהיה לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות, והאישור על ידי הועדה המרכזית – לא יאוחר מהיום
ה-10 שלפני יום הבחירות.

(א) הועדה המרכזית תקבע בכל שנה את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות.

(ב) הועדה המרכזית תקבע בכל שנה את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין כל הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, ובלבד שבכל ועדת קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות.

(ב) לכל חבר של ועדת קלפי יהיו שני ממלאי מקום קבועים מטעם סיעתו ורשאית סיעה לדרוש שיהיו לחבר מטעמה שלושה ממלאי מקום קבועים.

(ג) נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (ב), וסיעה לא הודיעה לועדה האזורית את שמות נציגיה בועדת הקלפי תוך תקופה שקבעה הועדה האזורית, תורכב ועדת הקלפי בלא נציגי אותה סיעה.

(ג) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א) ימנו הועדות האזוריות את ועדות הקלפי לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות.

(ד) לכל חבר של ועדת קלפי יהיו שני ממלאי מקום קבועים מסיעתו, ורשאית סיעה לדרוש שיהיו לחבר מסיעתה שלושה ממלאי מקום קבועים; ממלאי המקום יתמנו על ידי הועדה האזורית.

(ד) נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדה האזורית את שמות נציגיה בועדת הקלפי תוך תקופה שקבעה הועדה האזורית או לפני היום ה-23 שלפני יום הבחירות, הכל לפי המוקדם, תורכב ועדת הקלפי בלי נציגי אותה סיעה.

(ה) הועדה האזורית תמנה לכל ועדת קלפי, מבין חברי אותה ועדה, יושב ראש וסגן יושב ראש.

(ו)(ה)כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שתקבע הועדה המרכזית, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו.

(ז)(ו) מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.

 

מיום 7.4.1981

תיקון מס' 12

ס"ח תשמ"א מס' 1017 מיום 7.4.1981 עמ' 176 (ה"ח 1536)

21. (א) הועדה המרכזית תקבע בכל שנה את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות.

(ב) לכל חבר של ועדת קלפי יהיו שני ממלאי מקום קבועים מטעם סיעתו ורשאית סיעה לדרוש שיהיו לחבר מטעמה שלושה ממלאי מקום קבועים.

(ב) הועדה המרכזית תמסור בכתב פירוט של החלטותיה האמורות בסעיף קטן (א) —

(1) לכל סיעה — לגבי כל ועדות הקלפי;

(2) לכל ועדה אזורית — לגבי ועדות הקלפי שבתחומה;

(3) לכל מזכיר של ועדת קלפי — לגבי ועדת הקלפי שבה הוא מכהן.

(ג) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א) ימנו הועדות האזוריות את ועדות הקלפי לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות.

(ג) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א), תמנה כל סיעה את חבריה בועדות הקלפי ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר.

(ד) נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדה האזורית את שמות נציגיה בועדת הקלפי תוך תקופה שקבעה הועדה האזורית או לפני היום ה-23 שלפני יום הבחירות, הכל לפי המוקדם, תורכב ועדת הקלפי בלי נציגי אותה סיעה.

(ד) לא מינתה סיעה נציגיה לועדת קלפי, תורכב הועדה בלי נציגי אותה סיעה.

(ה) כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שתקבע הועדה המרכזית, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו.

(ו) מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.

(ז) נציג של סיעה בועדת קלפי חייב לזהות עצמו לפני מזכיר הועדה לפי האמור בסעיף 74(ב), לפני שיתחיל לשמש בתפקידו.

 

מיום 27.5.1981

תיקון מס' 13

ס"ח תשמ"א מס' 1026 מיום 27.5.1981 עמ' 281 (ה"ח 1543)

(ג) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א), תמנה כל סיעה את חבריה בועדות הקלפי ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר.

(ג) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א) ימנו הועדות האזוריות את יושבי ראש ועדות הקלפי וסגניהם לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות.

(ד) לא מינתה סיעה נציגיה לועדת קלפי, תורכב הועדה בלי נציגי אותה סיעה.

(ד) נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדה האזורית את שמות נציגיה המכהנים כיושבי ראש ועדות קלפי וסגניהם תוך תקופה שקבעה הועדה האזורית או לפני היום ה-23 שלפני יום הבחירות, הכל לפי המוקדם, תורכב ועדת הקלפי בלי נציגי אותה סיעה.

(ה) כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שתקבע הועדה המרכזית, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו.

(ה) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א), תמנה כל סיעה את חבריה בועדות הקלפי, ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר.

(ו) מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.

(ו) כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שנקבעה בתקנות, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו.

(ז) נציג של סיעה בועדת קלפי חייב לזהות עצמו לפני מזכיר הועדה לפי האמור בסעיף 74(ב), לפני שיתחיל לשמש בתפקידו.

(ז) מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.

 

מיום 18.3.1992

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 194 (ה"ח 2137)

(ג) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א) ימנו הועדות האזוריות את יושבי ראש ועדות הקלפי וסגניהם לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות.

(ד) נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) וסיעה לא הודיעה לועדה האזורית את שמות נציגיה המכהנים כיושבי ראש ועדות קלפי וסגניהם תוך תקופה שקבעה הועדה האזורית או לפני היום ה-23 שלפני יום הבחירות, הכל לפי המוקדם, תורכב ועדת הקלפי בלי נציגי אותה סיעה.

(ה) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א), תמנה כל סיעה את חבריה בועדות הקלפי, ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר.

(ה) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א) תמנה כל סיעה את נציגיה אשר יכהנו כסגני יושבי ראש ועדות הקלפי וכחברי ועדת קלפי, ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר; מינוי כאמור לא ייוחד לועדת קלפי מסויימת, אולם לא יכהנו בועדת קלפי, בעת ובעונה אחת, יותר חברים מטעם סיעה מסויימת מכפי שקבעה הועדה המרכזית ביחס לאותה ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א).

 

מיום 14.11.2002

תיקון מס' 48

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 22 (ה"ח 6)

הוספת סעיף קטן 21(א1)

 

מיום 15.12.2005

תיקון מס' 54

ס"ח תשס"ו מס' 2040 מיום 15.12.2005 עמ' 95 (ה"ח 93)

(א) הועדה המרכזית תקבע בכל שנה לא יאוחר מהיום ה-40 לפני הבחירות את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות.

 

מיום 6.5.2018

תיקון מס' 69

ס"ח תשע"ח מס' 2687 מיום 6.2.2018 עמ' 138 (ה"ח 751)

21. (א) (1) הועדה המרכזית תקבע לא יאוחר מהיום ה-40 לפני הבחירות את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות;

(2) יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לשנות את קביעת הוועדה המרכזית לפי פסקה (1) בדבר ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, גם אם בשל כך ישתנה מספר הנציגים של כל סיעה בכל אזור בחירות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) הבקשה לשינוי ההרכב נעשתה בהסכמה בין הסיעות שבהן התבקש שינוי ההרכב;

(ב) בוועדת הקלפי יהיו מיוצגות, לאחר השינוי, לא פחות משלוש סיעות והאיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי יישמר;

(ג) מספר הנציגים של כל סיעה בכל ועדות הקלפי, לאחר השינוי, לא יפחת מהמספר שקבעה הוועדה המרכזית לפי פסקה (1);

(ד) מספר הנציגים של כל סיעה בכל אזור בחירות, לאחר השינוי, לא ישתנה ביותר מ-10% ממספר הנציגים שקבעה הוועדה המרכזית לפי פסקה (1).

(א1) קבעה הועדה המרכזית את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, כאמור בסעיף קטן (א), רשאית ועדה אזורית, בישיבה שבה נכח היושב ראש, לשנות את הרכב הסיעות כאמור ובלבד שנתקיימו כל אלה יושב ראש ועדה אזורית רשאי לשנות, לעניין האזור שבו פועלת אותה ועדה אזורית, את קביעת הוועדה המרכזית לפי סעיף קטן (א)(1) בדבר ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ואת החלטת יושב ראש הוועדה המרכזית לפי סעיף קטן (א)(2), ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(1) הבקשה לשינוי ההרכב נעשתה בהסכמה בין הסיעות שבהן התבקש שינוי ההרכב;

(2) בועדת הקלפי יהיו מיוצגות, לאחר השינוי, לא פחות משלוש סיעות והאיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי יישמר;

(3) מספר הנציגים של כל סיעה באותו אזור שבו פועלת הועדה האזורית, לא ישתנה;

(4) הועדה האזורית תודיע לועדה המרכזית את החלטתה.

(4) יושב ראש הוועדה האזורית יודיע לוועדה המרכזית את החלטתו.

(ב) הועדה המרכזית תמסור בכתב פירוט של החלטותיה האמורות בסעיף קטן (א) –

(1) לכל סיעה – לגבי כל ועדות הקלפי;

(2) לכל ועדה אזורית – לגבי ועדות הקלפי שבתחומה;

(3) לכל מזכיר של ועדת קלפי – לגבי ועדת הקלפי שבה הוא מכהן.

(ג) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א) בסעיף קטן (א)(1), ולשינויים שנעשו בהחלטות אלה לפי סעיפים קטנים (א)(2) ו-(א1) (בסעיף זה – ההרכב הסופי של ועדות הקלפי) ימנו הועדות האזוריות את יושבי ראש ועדות הקלפי לא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות.

(ד) נקבע מספר חבריה והרכבה הסיעתי של ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א) נקבע ההרכב הסופי של ועדת הקלפי וסיעה לא הודיעה לועדה האזורית את שמות נציגיה המכהנים כיושבי ראש ועדות קלפי תוך תקופה שקבעה הועדה האזורית או לפני היום ה-23 שלפני יום הבחירות, הכל לפי המוקדם שנקבעה בכללים לפי סעיף קטן (ח), תורכב ועדת הקלפי בלי נציגי אותה סיעה.

(ה) בהתאם להחלטות הועדה המרכזית האמורות בסעיף קטן (א) תמנה כל סיעה את נציגיה כל סיעה תמנה את נציגיה אשר יכהנו כסגני יושבי ראש ועדות הקלפי וכחברי ועדת קלפי בהתאם להרכב הסופי של ועדות הקלפי, ורשאית היא למנות ממלאי מקום קבועים לכל חבר; מינוי כאמור לא ייוחד לועדת קלפי מסויימת, אולם לא יכהנו בועדת קלפי, בעת ובעונה אחת, יותר חברים מטעם סיעה מסויימת מכפי שקבעה הועדה המרכזית ביחס לאותה ועדת קלפי כאמור בסעיף קטן (א).

(ו) כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שנקבעה בתקנות, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו.

(ז) מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.

(ח) יושב ראש הוועדה המרכזית יקבע כללים לביצוע סעיף זה, ובכלל זה כללים לעניין אופן הגשת הבקשות לשינוי ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי לפי סעיפים קטנים (א)(2) ו-(א1), המועדים להגשתן ולהכרעה בהן ודרכי הטיפול בהן, ולעניין האופן והמועדים למינוי ולהעברת הפרטים של יושבי ראש ועדות הקלפי והחברים בוועדות הקלפי.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 73 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 8 (ה"ח 839)

(ז) מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה שבע עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון מס' 74 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 196 (ה"ח 869)

(ו) כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שנקבעה בתקנות, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו, ובלבד שביום הבחירות סיעה לא תחליף את נציגה בוועדת קלפי מסוימת יותר מפעמיים, אלא אם כן התיר זאת יושב ראש ועדת הבחירות האזורית שבתחומו פועלת ועדת הקלפי.

 

מיום 23.12.2020

תיקון מס' 75

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 204 (ה"ח 869)

(א) (1) הועדה המרכזית תקבע לא יאוחר מהיום ה-40 לפני הבחירות את מספר חבריה של כל אחת מועדות הקלפי ואת הרכבה הסיעתי מבין הסיעות המיוצגות בועדה המרכזית, וכן תקבע את הסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, ובלבד שבכל קלפי יהיו מיוצגות לא פחות משלוש סיעות;

(2) יושב ראש הוועדה המרכזית רשאי לשנות את קביעת הוועדה המרכזית לפי פסקה (1) בדבר ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי והסיעות שמהן יהיו היושב ראש של ועדת הקלפי וסגן היושב ראש, גם אם בשל כך ישתנה מספר הנציגים של כל סיעה בכל אזור בחירות, ובלבד שהתקיימו כל אלה:

(א) הבקשה לשינוי ההרכב נעשתה בהסכמה בין הסיעות שבהן התבקש שינוי ההרכב;

(ב) בוועדת הקלפי יהיו מיוצגות, לאחר השינוי, לא פחות משלוש סיעות והאיזון בין הסיעות המרכיבות את הקלפי יישמר;

(ג) מספר הנציגים של כל סיעה בכל ועדות הקלפי, לאחר השינוי, לא יפחת מהמספר שקבעה הוועדה המרכזית לפי פסקה (1);

(ד) מספר הנציגים של כל סיעה בכל אזור בחירות, לאחר השינוי, לא ישתנה ביותר מ-10% ביותר מ-15% ממספר הנציגים שקבעה הוועדה המרכזית לפי פסקה (1).

(ז) מי שביום הבחירות הוא בן שש עשרה שבע עשרה ומעלה כשיר להיות חבר ועדת קלפי.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וחמש

תיקון מס' 76 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"ב מס' 2982 מיום 30.6.2022 עמ' 903 (ה"ח 931)

(ו) כל סיעה רשאית, בכל עת, בדרך שנקבעה בתקנות, להחליף את נציגה בועדת הקלפי ואת ממלאי מקומו, ובלבד שביום הבחירות סיעה לא תחליף את נציגה בוועדת קלפי מסוימת יותר מפעמיים, אלא אם כן יושב ראש ועדת הבחירות האזורית שבתחומה פועלת ועדת הקלפי התיר זאת; הוראות פסקה זו יעמדו בתוקפן בתקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף הקורונה לפי חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה), התש"ף-2020.

מזכיר ועדת קלפי (תיקון מס' 47) תשס"ג-2002

21א.  (א)  יושב ראש הועדה המרכזית ימנה, לאחר התייעצות עם סגניו, מזכיר לועדת קלפי, והוא רשאי להסמיך יושב ראש של ועדה אזורית למנות, לאחר התייעצות עם סגניו הוא, מזכיר לועדת הקלפי.

          (ב)  לא יתמנה מזכיר אלא אם כן הצהיר כי לא היה חבר מפלגה, או כי לא נטל חלק בפעילות מטעם מפלגה בשלוש השנים שקדמו ליום הבחירות.

(תיקון מס' 72 – הוראת שעה)  תש"ף-2019

          (ג)   (פקע).

 

 

(תיקון מס' 75) תשפ"א-2020

          (ד)  מי שביום הבחירות הוא בן עשרים ואחת ומעלה כשיר להיות מזכיר ועדת קלפי.

מיום 31.5.1973

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 697 מיום 31.5.1973 עמ' 152 (ה"ח 1036)

הוספת סעיף 21א

 

מיום 9.2.1977

תיקון מס' 6

ס"ח תשל"ו מס' 843 מיום 9.2.1977 עמ' 74 (ה"ח 1259)

הוספת סעיף קטן 21א(ג)

 

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 16

ס"ח תשמ"ו מס' 1191 מיום 13.8.1986 עמ' 217 (ה"ח 1766)

(ב) המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה בכל הקשור במילוי תפקידיה; אי-נוכחותו אינה פוסלת את הישיבה. בהיעדרו ימלא את תפקידו יושב ראש ועדת הקלפי או מי שהיושב ראש קבעו לכך.

(ג) יושב ראש ועדת הקלפי רשאי להטיל יטיל על מזכיר הועדה את עריכת הפרוטוקול האמור בסעיף 79(ב).

 

מיום 18.3.1992

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 194 (ה"ח 2137)

(ג) יושב ראש ועדת הקלפי יטיל על מזכיר הועדה את עריכת הפרוטוקול האמור בסעיף 79(ב) וכן יטיל עליו את הרישום של חילופין בין חברי ועדת הקלפי וסגני היושב-ראש.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 47

ס"ח תשס"ג מס' 1869 מיום 7.11.2002 עמ' 12 (ה"ח 3130)

החלפת סעיף 21א

הנוסח הקודם:

(א) יושב ראש הועדה המרכזית רשאי, לאחר התייעצות בסגניו, למנות מזכיר לועדת קלפי, או להסמיך יושב ראש של ועדה אזורית למנות, לאחר התייעצות בסגניו הוא, מזכיר לועדת הקלפי.

(ב) המזכיר יהיה נוכח בישיבות ועדת הקלפי ויעמוד לרשותה בכל הקשור במילוי תפקידיה; אי-נוכחותו אינה פוסלת את הישיבה. בהיעדרו ימלא את תפקידו יושב ראש ועדת הקלפי או מי שהיושב ראש קבעו לכך.

(ג) יושב ראש ועדת הקלפי יטיל על מזכיר הועדה את עריכת הפרוטוקול האמור בסעיף 79(ב) וכן יטיל עליו את הרישום של חילופין בין חברי ועדת הקלפי וסגני היושב-ראש.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים ושלוש

תיקון מס' 73 – הוראת שעה

ס"ח תש"ף מס' 2789 מיום 12.12.2019 עמ' 8 (ה"ח 839)

הוספת סעיף קטן 21א(ג)

הנוסח:

(ג) מי שביום הבחירות הוא בן עשרים ואחת ומעלה כשיר להיות מזכיר ועדת קלפי.

 

מיום 23.12.2020

תיקון מס' 75

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 204 (ה"ח 869)

הוספת סעיף קטן 21א(ד)

חילופי גברי בועדה המרכזית ובועדה אזורית

22.  כל סיעה רשאית להחליף את נציגיה בועדה המרכזית ובועדה אזורית ואת ממלאי מקומם על ידי מתן הודעה של בא כוחה ליושב ראש הועדה המרכזית ולשר הפנים, ובהחלפת נציג בועדה אזורית – גם ליושב ראש אותה ועדה.

הודעה על הרכב הועדה המרכזית והועדות האזוריות (תיקון מס' 71) תשע"ח-2018

23.  (א)  הודעה על הרכבה של הועדה המרכזית תינתן בכנסת על ידי יושב ראש הכנסת תוך 14 יום מיום הקמת הועדה המרכזית ותפורסם מטעם הכנסת ברשומות תוך 10 ימים מן היום שניתנה בכנסת.

(תיקון מס' 71) תשע"ח-2018

          (ב)  חל שינוי בהרכב הועדה המרכזית, יפרסם יושב ראש הוועדה המרכזית הודעה על כך ברשומות תוך 10 ימים מיום שקיבל את ההודעה על השינוי וככל האפשר לפני יום הבחירות, ואולם הודעה על שינוי יושב ראש הוועדה המרכזית תפורסם מטעם הכנסת.

          (ג)   הודעה על הרכבן של הועדות האזוריות תפורסם על ידי הועדה המרכזית במקום ובצורה שנקבעו בתקנות.

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 71

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 714 (ה"ח 737)

(א) הודעה על הרכבה של הועדה המרכזית תינתן בכנסת על ידי יושב ראש הכנסת תוך 14 יום מיום הקמת הועדה המרכזית ותפורסם על ידי שר הפנים מטעם הכנסת ברשומות תוך 10 ימים מן היום שניתנה בכנסת.

(ב) חל שינוי בהרכב הועדה המרכזית, יפרסם שר הפנים יושב ראש הוועדה המרכזית הודעה על כך ברשומות תוך 10 ימים מיום שקיבל את ההודעה על השינוי וככל האפשר לפני יום הבחירות, ואולם הודעה על שינוי יושב ראש הוועדה המרכזית תפורסם מטעם הכנסת.

מנין, רוב וכו' בועדות הבחירות (תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992

24.  (א)  המנין החוקי בישיבה של הועדה המרכזית ושל ועדה אזורית יהיה שליש מחברי הועדה וביניהם היושב-ראש או סגן היושב-ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה כאמור בסעיף קטן (א1); לא נכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שיהא נוכח יושב-ראש הועדה; לא נכח יושב-ראש הועדה, תהיה הישיבה חוקית אם נכחו לפחות מחצית מחברי הועדה.

(תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992

          (א1) הזמנה לישיבה לענין סעיף קטן (א) תהיה לפחות 24 שעות מראש; ביומיים שלפני יום הבחירות תהיה הזמנה לישיבה בהזמנה אישית או בדרך הטלפון, במברק או בפקסימיליה, לפחות שעה אחת מראש; ביום הבחירות ועד סיכום התוצאות, עריכת הפרוטוקול והעברת חומר הבחירות לועדה המרכזית או לועדה האזורית, תפעל הועדה ברציפות.

(תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992

          (ב)  החלטות של הועדה המרכזית, של ועדה אזורית ושל ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, רשאי יושב ראש הישיבה להכריע.

          (ג)   ממלא מקום של חבר רשאי להשתתף בישיבות הועדה בתורת חבר בהעדרו של חבר הועדה.

          (ד)  בישיבות של הועדה המרכזית, של הועדות האזוריות ושל ועדות הקלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שפורסמה בהתאם לסעיף 65 ואינה מיוצגת באותה ועדה.

(תיקון מס' 77) תשפ"ב-2022

          (ה)  (בוטל).

(תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992

          (ו)   (בוטל).

(תיקון מס' 1)  תשכ"ט-1969

          (ז)   בענינים שבהם הוענקו סמכות או תפקיד ליושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו, יחולו עליהם הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) הנוגעים לועדה המרכזית, בשינויים המחוייבים.

(תיקון מס' 47) תשס"ג-2002

          (ח)  (בוטל).

(תיקון מס' 47) תשס"ג-2002

          (ט)  (1)   ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים נוכחים ובלבד שנכח בה גם מזכיר הועדה, ואולם בעת ספירת הקולות תהיה הישיבה חוקית אם נכחו בה נציגים של שתי סיעות לפחות מלבד המזכיר; נכח חבר אחד בלבד לא תתקיים ספירת קולות אף אם נכח בה המזכיר, עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן
(ט1).

(2)   נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב ראש הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקידי יושב ראש הועדה עד שיבוא יושב ראש הועדה או סגנו.

(תיקון מס' 29) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 47) תשס"ג-2002

(ט1)        נוכח יושב ראש של ועדה אזורית כי קלפי לא נפתחה במועד כאמור בסעיף 72(א) עקב היעדרם של חברי ועדת הקלפי או מזכיר הועדה או כי בועדת קלפי נכח חבר אחד בלבד או שהיה צורך להחליף את המזכיר, ימנה יושב ראש הועדה האזורית חבר ועדת קלפי או מזכיר, לפי הענין, לפי הוראות שיתן יושב ראש הועדה המרכזית ביחד עם סגניו; חבר ועדת קלפי או מזכיר יתמנה מבין אלה שנמצאו ראויים להתמנות מזכירים לועדות קלפי לפי הוראות סעיף 21א.

(תיקון מס' 47) תשס"ג-2002

(ט2)        מונה מזכיר לפי סעיף קטן (ט1) או שהיה צורך להחליף מזכיר לפי אותו סעיף קטן רשאי יושב ראש של ועדה אזורית, כל עוד לא החלה ספירת הקולות, להחליט, על אף הוראות סעיף קטן (ט), כי, עד שיגיע מזכיר, הישיבה תהיה חוקית אף בהעדר מזכיר; החליט כאמור, ייתן הוראות ליושב ראש ועדת הקלפי בענין פעולת הועדה עד שיגיע מזכיר.

(תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992

          (י)   בהעדר היושב-ראש של ועדת קלפי ימלא סגן היושב-ראש את מקומו למשך ההיעדרות.

(תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992

          (יא) החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה.

מיום 22.7.1969

תיקון מס' 1

ס"ח תשכ"ט מס' 567 מיום 22.7.1969 עמ' 196 (ה"ח 834)

הוספת סעיף קטן 24(ז)

 

מיום 18.3.1992

תיקון מס' 26

ס"ח תשנ"ב מס' 1395 מיום 9.4.1992 עמ' 194 (ה"ח 2137)

24. (א) המנין החוקי בישיבה של הועדה המרכזית ושל ועדה אזורית יהיה שליש מחברי הועדה וביניהם היושב ראש או סגן היושב ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה לפחות 24 שעות מראש; המנין החוקי בישיבת ועדת קלפי יהיה מחצית חברי הועדה וביניהם היושב ראש או סגן יושב ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה כראוי; לא נכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שיהא נוכח יושב ראש או סגן יושב ראש הועדה.

(א) המנין החוקי בישיבה של הועדה המרכזית ושל ועדה אזורית יהיה שליש מחברי הועדה וביניהם היושב-ראש או סגן היושב-ראש, ובלבד שכל חברי הועדה הוזמנו לישיבה כאמור בסעיף קטן (א1); לא נכח מנין כזה כעבור שעה מן הזמן שנקבע להתחלת הישיבה, תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובלבד שיהא נוכח יושב-ראש הועדה; לא נכח יושב-ראש הועדה, תהיה הישיבה חוקית אם נכחו לפחות מחצית מחברי הועדה.

(א1) הזמנה לישיבה לענין סעיף קטן (א) תהיה לפחות 24 שעות מראש; ביומיים שלפני יום הבחירות תהיה הזמנה לישיבה בהזמנה אישית או בדרך הטלפון, במברק או בפקסימיליה, לפחות שעה אחת מראש; ביום הבחירות ועד סיכום התוצאות, עריכת הפרוטוקול והעברת חומר הבחירות לועדה המרכזית או לועדה האזורית, תפעל הועדה ברציפות.

(ב) החלטות של הועדה המרכזית, של ועדה אזורית ושל ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה  רשאי יושב ראש הישיבה להכריע.

(ג) ממלא מקום של חבר רשאי להשתתף בישיבות הועדה בתורת חבר בהעדרו של חבר הועדה.

(ד) בישיבות של הועדה המרכזית, של הועדות האזוריות ושל ועדות הקלפי רשאים להיות נוכחים, כמשקיפים בלבד, נציג אחד של כל רשימת מועמדים שפורסמה בהתאם לסעיף 65 ואינה מיוצגת באותה ועדה.

(ה) בהעדר היושב ראש של ועדה אזורית, ימלא את מקומו למשך ההיעדרות – אותו הסגן שהועדה המרכזית קבעה לכך.

(ו) בהעדר היושב ראש של ועדת קלפי, ימלא סגן היושב ראש את מקומו למשך ההיעדרות.

(ז) בענינים שבהם הוענקו סמכות או תפקיד ליושב ראש הועדה המרכזית יחד עם סגניו, יחולו עליהם הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב) הנוגעים לועדה המרכזית, בשינויים המחוייבים.

(ח) המנין החוקי בישיבת ועדת קלפי יהיה מחצית מחברי הועדה וביניהם היושב-ראש או סגן היושב-ראש.  

(ט) לא נכח מנין כאמור בסעיף קטן (ח) כעבור שעה מן הזמן שנקבע לפתיחת הקלפי לפי סעיף 72(א), תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובהעדר היושב-ראש וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקידי יושב-ראש הועדה עד שיבוא היושב-ראש או סגנו; נכח חבר אחד בלבד, יפעל הוא כועדת הקלפי, והפרוטוקול שיחתום עליו לא יהיה טעון חתימה נוספת על אף האמור בסעיף 79(ד).

(י) בהעדר היושב-ראש של ועדת קלפי ימלא סגן היושב-ראש את מקומו למשך ההיעדרות.

(יא) החלטות של ועדת קלפי יתקבלו ברוב קולות של המשתתפים בהצבעה; היו הדעות שקולות, יכריע יושב-ראש הישיבה.

 

מיום 12.1.1996

תיקון מס' 29

ס"ח תשנ"ו מס' 1555 מיום 12.1.1996 עמ' 31 (ה"ח 2442)

(ט) לא נכח מנין כאמור בסעיף קטן (ח) כעבור שעה מן הזמן שנקבע לפתיחת הקלפי לפי סעיף 72(א), תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובהעדר היושב-ראש וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקידי יושב-ראש הועדה עד שיבוא היושב-ראש או סגנו; נכח חבר אחד בלבד, יפעל הוא כועדת הקלפי, והפרוטוקול שיחתום עליו לא יהיה טעון חתימה נוספת על אף האמור בסעיף 79(ד).

(ט1) נוכח יושב ראש של ועדה אזורית כי קלפי לא נפתחה במועד כאמור בסעיף 72(א) עקב היעדרם של חברי ועדת הקלפי או כי בועדת הקלפי נכח חבר אחד בלבד, ימנה יושב ראש הועדה האזורית חבר ועדת קלפי לפי הוראות שיתן יושב ראש הועדה המרכזית ביחד עם סגניו; חבר ועדת קלפי יתמנה מבין אלה שנמצאו ראויים להתמנות מזכירים לועדות קלפי לפי הוראות סעיף 21א.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 47

ס"ח תשס"ג מס' 1869 מיום 7.11.2002 עמ' 12 (ה"ח 3130)

(ח) המנין החוקי בישיבת ועדת קלפי יהיה מחצית מחברי הועדה וביניהם היושב-ראש או סגן היושב-ראש.  

(ט) לא נכח מנין כאמור בסעיף קטן (ח) תהיה הישיבה חוקית בכל מספר של נוכחים, ובהעדר היושב-ראש וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקידי יושב-ראש הועדה עד שיבוא היושב-ראש או סגנו; נכח חבר אחד בלבד, יפעל הוא כועדת הקלפי, והפרוטוקול שיחתום עליו לא יהיה טעון חתימה נוספת על אף האמור בסעיף 79(ד).

(ט) (1) ישיבת ועדת הקלפי תהיה חוקית בכל מספר של חברים נוכחים ובלבד שנכח בה גם מזכיר הועדה, ואולם בעת ספירת הקולות תהיה הישיבה חוקית אם נכחו בה נציגים של שתי סיעות לפחות מלבד המזכיר; נכח חבר אחד בלבד לא תתקיים ספירת קולות אף אם נכח בה המזכיר, עד שיגיע חבר ועדת קלפי שהתמנה לפי סעיף קטן (ט1).

(2) נעדרו מישיבת ועדת קלפי יושב ראש הועדה וסגנו, ימלא הקשיש שבין החברים את תפקידי יושב ראש הועדה עד שיבוא יושב ראש הועדה או סגנו.

(ט1) נוכח יושב ראש של ועדה אזורית כי קלפי לא נפתחה במועד כאמור בסעיף 72(א) עקב היעדרם של חברי ועדת הקלפי או מזכיר הועדה או כי בועדת הקלפי נכח חבר אחד בלבד או שהיה צורך להחליף את המזכיר,  ימנה יושב ראש הועדה האזורית חבר ועדת קלפי או מזכיר, לפי הענין לפי הוראות שיתן יושב ראש הועדה המרכזית ביחד עם סגניו; חבר ועדת קלפי או מזכיר יתמנה מבין אלה שנמצאו ראויים להתמנות מזכירים לועדות קלפי לפי הוראות סעיף 21א.

(ט2) מונה מזכיר לפי סעיף קטן (ט1) או שהיה צורך להחליף מזכיר לפי אותו סעיף קטן רשאי יושב ראש של ועדה אזורית, כל עוד לא החלה ספירת הקולות, להחליט, על אף הוראות סעיף קטן (ט), כי, עד שיגיע מזכיר, הישיבה תהיה חוקית אף בהעדר מזכיר; החליט כאמור, ייתן הוראות ליושב ראש ועדת הקלפי בענין פעולת הועדה עד שיגיע מזכיר.

 

מיום 30.6.2022

תיקון מס' 77

ס"ח תשפ"ב מס' 2982 מיום 30.6.2022 עמ' 909 (ה"ח 931)

ביטול סעיף קטן 24(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) בהעדר היושב ראש של ועדה אזורית, ימלא את מקומו למשך ההיעדרות – אותו הסגן שהועדה המרכזית קבעה לכך.

קיום ישיבות בהיוועדות חזותית (תיקון מס' 76 – הוראת שעה) תשפ"ב-2022

24א.  (א)  נדרשה הוועדה המרכזית או ועדה אזורית לקיים ישיבה, והתקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, רשאי יושב ראש הוועדה, לאחר ששקל בין היתר את נושא הישיבה ואת האפשרות המעשית לכנס את חברי הוועדה, להורות כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית; ואולם, דיון בעניין בקשה לאשר או לסרב לאשר השתתפות של מועמד או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת לפי הוראות סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת לא יתקיים בהיוועדות חזותית ויחולו הוראות סעיף קטן (ד).

          (ב)  על אף האמור בסעיף קטן (א), אפשר לקיים את ישיבת הוועדה בדרך של היוועדות חזותית אף אם יושב ראש הוועדה לא החליט לכנסה כאמור באותו סעיף קטן, אם הסכימו לכך כל חברי הוועדה; הסכמה כאמור בסעיף קטן זה יכול שתהיה אף לכך שרק חלק ממשתתפי הישיבה ישתתפו בה בדרך של היוועדות חזותית.

          (ג)   ישיבת ועדה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית רק אם יתאפשר לכל חברי הוועדה ולכל מי שנדרשה הזמנתו לוועדה, לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה בה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.

          (ד)  התקיימה ישיבת ועדה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, רשאי יושב ראש הוועדה להתיר למי מהם שביקש זאת להשתתף בישיבה של הוועדה בדרך של היוועדות חזותית.

          (ה)  ישיבה לפי סעיף זה המתקיימת בדרך של נוכחות חברי הוועדה בחדרים שונים במיתקני הוועדה, תתקיים כך שנוכחות חברי הוועדה בכל אחד מהחדרים תהיה ככל האפשר בהתאם לייצוג הסיעתי בוועדה.

          (ו)   החלטה בישיבה לפי סעיף זה תתקבל לאחר שלכל חבר ועדה ניתנה אפשרות להשתתף בדיון ולהצביע; הצבעה בישיבה כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה אחרת.

          (ז)   ראה משתתף בישיבה כי בשל קיומה וניהולה של הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בישיבה או לשמוע או להשמיע את עמדתו או שלא התקיימו התנאים לפי סעיף זה, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול.

          (ח)  הוראות סעיף 24(א) עד (ז) יחולו על ישיבת ועדה לפי סעיף זה.

          (ט)  בהזמנה לישיבה המתקיימת לפי סעיף זה יצוין כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין ההשתתפות בישיבה.

          (י)   לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וארבע

תיקון מס' 74 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"א מס' 2881 מיום 23.12.2020 עמ' 196 (ה"ח 869)

הוספת סעיף 24א

הנוסח:

קיום ישיבות בהיוועדות חזותית – הוראת שעה

24א. (א) נדרשה הוועדה המרכזית או ועדה אזורית לקיים ישיבה, רשאי יושב ראש הוועדה להורות כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית אם אין אפשרות מעשית לכנס את הישיבה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, בשל הגבלות שהוטלו לפי חיקוק שתכליתו התמודדות עם התפשטות נגיף הקורונה החדש.

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אפשר לקיים את ישיבת הוועדה בדרך של היוועדות חזותית אף אם יש אפשרות מעשית לכנס את הוועדה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, אם הסכימו לכך כל חברי הוועדה; הסכמה כאמור בסעיף קטן זה יכול שתהיה אף לכך שרק חלק ממשתתפי הישיבה ישתתפו בה בדרך של היוועדות חזותית.

(ג) ישיבת ועדה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית רק אם יתאפשר לכל חברי הוועדה ולכל מי שנדרשה הזמנתו לוועדה לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה בה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.

(ד) התקיימה ישיבת ועדה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, רשאי יושב ראש הוועדה להתיר לחבר הוועדה או למי שנדרשה הזמנתו לוועדה שביקש זאת להשתתף בישיבה של הוועדה בדרך של היוועדות חזותית.

(ה) ישיבה לפי סעיף זה המתקיימת בדרך של נוכחות חברי הוועדה בחדרים שונים במתקני הוועדה, תתקיים כך שנוכחות חברי הוועדה בכל אחד מהחדרים תהיה ככל האפשר בהתאם לייצוג הסיעתי בוועדה.

(ו) החלטה בישיבה לפי סעיף זה תתקבל לאחר שלכל חבר ועדה ניתנה אפשרות להשתתף בדיון ולהצביע; הצבעה בישיבה כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה אחרת.

(ז) ראה משתתף בישיבה כי בשל קיום וניהול הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בישיבה או לשמוע או להשמיע את עמדתו או שלא התקיימו התנאים לפי סעיף זה, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול.

(ח) הוראות סעיף 24(א) עד (ז) יחולו על ישיבת ועדה לפי סעיף זה.

(ט) בהזמנה לישיבה המתקיימת לפי סעיף זה יצוין כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין ההשתתפות בישיבה.

(י) לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.

 

לעניין הבחירות לכנסת העשרים וחמש

תיקון מס' 76 – הוראת שעה

ס"ח תשפ"ב מס' 2982 מיום 30.6.2022 עמ' 904 (ה"ח 931)

הוספת סעיף 24א

הנוסח:

קיום ישיבות בהיוועדות חזותית

24א. (א) נדרשה הוועדה המרכזית או ועדה אזורית לקיים ישיבה, והתקיימו נסיבות מיוחדות שמצדיקות זאת, רשאי יושב ראש הוועדה, לאחר ששקל בין היתר את נושא הישיבה ואת האפשרות המעשית לכנס את חברי הוועדה, להורות כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית; ואולם, דיון בעניין בקשה לאשר או לסרב לאשר השתתפות של מועמד או רשימת מועמדים בבחירות לכנסת לפי הוראות סעיף 7א לחוק-יסוד: הכנסת לא יתקיים בהיוועדות חזותית ויחולו הוראות סעיף קטן (ד).

(ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), אפשר לקיים את ישיבת הוועדה בדרך של היוועדות חזותית אף אם יושב ראש הוועדה לא החליט לכנסה כאמור באותו סעיף קטן, אם הסכימו לכך כל חברי הוועדה; הסכמה כאמור בסעיף קטן זה יכול שתהיה אף לכך שרק חלק ממשתתפי הישיבה ישתתפו בה בדרך של היוועדות חזותית.

(ג) ישיבת ועדה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית רק אם יתאפשר לכל חברי הוועדה ולכל מי שנדרשה הזמנתו לוועדה, לראות את הישיבה ואת כלל המשתתפים בה באמצעות מסך, לשמוע את כלל המשתתפים בישיבה ואת הנעשה בה בזמן אמת ולהשמיע את עמדתם.

(ד) התקיימה ישיבת ועדה בנוכחות חברי הוועדה ומי שנדרשה הזמנתו לוועדה, רשאי יושב ראש הוועדה להתיר למי מהם שביקש זאת להשתתף בישיבה של הוועדה בדרך של היוועדות חזותית.

(ה) ישיבה לפי סעיף זה המתקיימת בדרך של נוכחות חברי הוועדה בחדרים שונים במיתקני הוועדה, תתקיים כך שנוכחות חברי הוועדה בכל אחד מהחדרים תהיה ככל האפשר בהתאם לייצוג הסיעתי בוועדה.

(ו) החלטה בישיבה לפי סעיף זה תתקבל לאחר שלכל חבר ועדה ניתנה אפשרות להשתתף בדיון ולהצביע; הצבעה בישיבה כאמור תהיה שמית, אלא אם כן החליט יושב ראש הוועדה אחרת.

(ז) ראה משתתף בישיבה כי בשל קיומה וניהולה של הישיבה בדרך של היוועדות חזותית נפגעה זכותו להשתתף בישיבה או לשמוע או להשמיע את עמדתו או שלא התקיימו התנאים לפי סעיף זה, רשאי הוא לדרוש כי הדבר יירשם בפרוטוקול.

(ח) הוראות סעיף 24(א) עד (ז) יחולו על ישיבת ועדה לפי סעיף זה.

(ט) בהזמנה לישיבה המתקיימת לפי סעיף זה יצוין כי הישיבה תתקיים בדרך של היוועדות חזותית ויפורטו בה הנחיות לעניין ההשתתפות בישיבה.

(י) לעניין סעיף זה, "היוועדות חזותית" – תקשורת בין כמה מוקדים המאפשרת העברת תמונה וקול בזמן אמת.

 

קביעת סיעות הכנסת

25.  (א)  לענין הקמת הועדה המרכזית יראו רשימת מועמדים שמתוכה נבחרו חברים לכנסת – כסיעה, ומספר חברי הסיעה כמספר המועמדים שנבחרו; בא כוחה של רשימת המועמדים וממלא מקומו יהיו בא כוחה של הסיעה וממלא מקומו.

(תיקון מס' 71) תשע"ח-2018

          (א1) קמה סיעה בכנסת עקב התפלגות או מיזוג של סיעות כאמור בסעיף 60 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, תודיע הסיעה בכתב לוועדת הכנסת, במועד ההתפלגות או המיזוג, מיהם בא כוחה וממלא מקומו, והודעה על כך תפורסם ברשומות מטעם הכנסת ותימסר ליושב ראש הוועדה המרכזית.

(תיקון מס' 59) תשע"א-2011 (תיקון מס' 71) תשע"ח-2018

          (ב)  כל סיעה רשאית בכל עת, על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, להחליף באי כוחה וממלאי מקומם; ההודעה תימסר בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו, אלא אם כן הודיעו רוב חברי הסיעה אחרת; הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ועל כל שינוי בהם, תפורסם ברשומות מטעם הכנסת ותימסר ליושב ראש הוועדה המרכזית.

(תיקון מס' 50) תשס"ד-2004

          (ב1) עד (ב7) (בוטלו).

          (ג)   השתנה הרכבה הסיעתי של הכנסת, או שמה של סיעה או מספר חבריה, ואישרה ועדת הכנסת את השינוי, ישתנה בהתאם לכך ההרכב הסיעתי של כל ועדות הבחירות, או שם הסיעה; ואולם –

(תיקון מס' 29) תשנ"ו-1996

(1)   אם השינוי בהרכב הסיעתי היה צירוף של שתי סיעות או יותר של הכנסת ושינוי זה נעשה לאחר היום ה-49 שלפני יום הבחירות, ישתנה ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי שבהן נותרו נציגים של פחות משלוש סיעות כתוצאה מהשינוי האמור; יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, יקבע מחדש את ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי;

(תיקון מס' 29) תשנ"ו-1996

(2)   אם השינוי בהרכב הסיעתי היה התפלגות ושינוי זה נעשה לאחר מינוי חברי הועדות האזוריות, לא יביא השינוי לידי שינוי בהרכב הסיעתי של הועדה המרכזית, הועדות האזוריות וועדות הקלפי; לסיעה שנותרה ללא ייצוג בעקבות השינוי יהיה בועדה המרכזית ובועדות האזוריות חבר אחד בדעה מייעצת.

          (ד)  לענין רשימות המועמדים יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של הכנסת שחל ואושר כאמור עד יומיים לפני תום המועד להגשת רשימות אלה.

(תיקון מס' 59) תשע"א-2011

          (ה)  (בוטל).

מיום 22.2.1991

תיקון מס' 22

ס"ח תשנ"א מס' 1345 מיום 22.2.1991 עמ' 90 (ה"ח 1998)

הוספת סעיפים קטנים 25(ב1) עד 25(ב7)

 

מיום 12.1.1996

תיקון מס' 29

ס"ח תשנ"ו מס' 1555 מיום 12.1.1996 עמ' 31 (ה"ח 2442)

(ג) השתנה הרכבה הסיעתי של הכנסת, או שמה של סיעה או מספר חבריה, ואישרה ועדת הכנסת את השינוי, ישתנה בהתאם לכך ההרכב הסיעתי של כל ועדות הבחירות, או שם הסיעה; ואולם אם התמנו חברי הועדות האזוריות או ועדות הקלפי לפני השינוי כאמור, לא יביא השינוי לידי שינוי בהרכב הסיעתי של ועדה מועדות אלה, ולסיעה שנותרה ללא נציג בעקבות השינוי יהיה בועדה חבר אחר בדעה מייעצת ואולם -

(1) אם השינוי בהרכב הסיעתי היה צירוף של שתי סיעות או יותר של הכנסת ושינוי זה נעשה לאחר היום ה-49 שלפני יום הבחירות, ישתנה ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי שבהן נותרו נציגים של פחות משלוש סיעות כתוצאה מהשינוי האמור; יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, יקבע מחדש את ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי;

(2) אם השינוי בהרכב הסיעתי היה התפלגות ושינוי זה נעשה לאחר מינוי חברי הועדות האזוריות, לא יביא השינוי לידי שינוי בהרכב הסיעתי של הועדה המרכזית, הועדות האזוריות וועדות הקלפי; לסיעה שנותרה ללא ייצוג בעקבות השינוי יהיה בועדה המרכזית ובועדות האזוריות חבר אחד בדעה מייעצת.

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 31

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 118 (ה"ח 2499)

הוספת פסקה 25(ב1)(1א)

 

מיום 27.12.2000

תיקון מס' 41

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 98 (ה"ח 2948)

מחיקת פסקה 25(ב1)(1א)

הנוסח הקודם:

(1א) ההתפלגות היא של יותר מחבר כנסת אחד, ובלבד שנעשתה בתוך 90 הימים שלפני יום הבחירות;

 

מיום 8.3.2004

תיקון מס' 50

ס"ח תשס"ד מס' 1929 מיום 8.3.2004 עמ' 309 (ה"ח 36)

ביטול סעיפים קטנים 25(ב1) עד 25(ב7)

הנוסח הקודם:

(ב1) רואים התפלגות של סיעה לענין סעיף 6א לחוק יסוד: הכנסת, אם נתקיים אחד מהתנאים הבאים:

(1) ההתפלגות היא של קבוצה של לפחות שלושה חברי הכנסת, שהם לפחות שליש ממספר חברי הסיעה; אך בסיעה שמספר חבריה ששה או פחות, תהא זו התפלגות אם הקבוצה מונה שני חברי כנסת או יותר;

(1א) (נמחקה);

(2) ההתפלגות היא של סיעה שהיא צירוף של סיעות או חטיבות של הכנסת הקודמת או צירוף של מפלגות או ארגונים מחוץ לכנסת, או של סיעה או חטיבה כאמור עם מפלגה או ארגון כאמור, וההתפלגות היא על-פי ההשתייכות לאותם סיעות, חטיבות, מפלגות או ארגונים, והיא הגישה ליושב-ראש ועדת הבחירות המרכזית בעת הגשת רשימת המועמדים שלה, נוסח של הסכם בדבר צירוף של סיעות, חטיבות, מפלגות או ארגונים כאמור, בציון ההשתייכות של המועמדים.

(ב2) נמסרה לועדת הכנסת הודעה בכתב מטעם סיעה או חלק ממנה על התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב1), או על מיזוג של סיעות במסגרת סיעתית חדשה, תאשר ועדת הכנסת את השינוי.

(ב3) לענין התפלגות לפי סעיף קטן (ב1) -

(1) סיעה שהתפלגה או התמזגה, רואים את מספר חברי הסיעות החדשות על-פי ההרכב הסיעתי החדש, לאחר שאושר על-ידי ועדת הכנסת;

(2) סיעה שחבר הכנסת פרש ממנה, שלא במסגרת התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב1), רואים את מספר חבריה, כאילו לא פרש ממנה.

(ב4) (1) פרש חבר הכנסת מסיעתו שלא במסגרת התפלגות כאמור בסעיף קטן (ב1), תקבע ועדת הכנסת בישיבה שבסמוך לאחר הפרישה ולאחר שנתנה לחבר הכנסת הזדמנות להשמיע טענותיו, את דבר פרישתו, וכן את השינוי במספר חברי אותה סיעה.

(2) לא תקבע ועדת הכנסת כי חבר הכנסת פרש מסיעתו אלא לאחר שבדקה את העובדות הנוגעות לפרישתו ומצאה כי נתקיימו המבחנים שנקבעובסעיף 6א לחוק יסוד: הכנסת.

(3) על החלטת ועדת הכנסת על-פי סעיף זה, רשאי חבר הכנסת לערער לבית המשפט המחוזי בירושלים, שידון בערעור בשלושה.

(ב5) על החלטת ועדת הכנסת לפי סעיף זה תימסר הודעה לכנסת.

(ב6) חבר הכנסת שועדת הכנסת הודיעה על פרישתו, לא יצורף לסיעה כלשהי בתקופת כהונתה של אותה כנסת.

(ב7) בסיעה שבה חלוקים חבריה בשאלה מי מייצג את הסיעה, רואים את חברי הכנסת המהווים רוב של חברי הסיעה כמייצגים את הסיעה; ואולם אם נחלקו חברי הסיעה לחלקים שווים, רואים אותו חלק של הסיעה שעמו נמנה חבר הכנסת שעמד בראש רשימת המועמדים לכנסת, כמייצג את הסיעה בכנסת, ואם חדל לכהן כחבר הכנסת – הבא אחריו באותה רשימת המועמדים.

 

מיום 26.5.2011

תיקון מס' 59

ס"ח תשע"א מס' 2297 מיום 26.5.2011 עמ' 922 (ה"ח 365)

(ב) כל סיעה רשאית בכל עת, על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, להחליף באי כוחה וממלאי מקומם; הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ועל כל שינוי בהם, תפורסם ברשומות מטעם הכנסת ותימסר ליושב ראש הוועדה המרכזית.

(ב1) עד (ב7) (בוטלו).

(ג) השתנה הרכבה הסיעתי של הכנסת, או שמה של סיעה או מספר חבריה, ואישרה ועדת הכנסת את השינוי, ישתנה בהתאם לכך ההרכב הסיעתי של כל ועדות הבחירות, או שם הסיעה; ואולם –

(1) אם השינוי בהרכב הסיעתי היה צירוף של שתי סיעות או יותר של הכנסת ושינוי זה נעשה לאחר היום ה-49 שלפני יום הבחירות, ישתנה ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי שבהן נותרו נציגים של פחות משלוש סיעות כתוצאה מהשינוי האמור; יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, יקבע מחדש את ההרכב הסיעתי של ועדות הקלפי;

(2) אם השינוי בהרכב הסיעתי היה התפלגות ושינוי זה נעשה לאחר מינוי חברי הועדות האזוריות, לא יביא השינוי לידי שינוי בהרכב הסיעתי של הועדה המרכזית, הועדות האזוריות וועדות הקלפי; לסיעה שנותרה ללא ייצוג בעקבות השינוי יהיה בועדה המרכזית ובועדות האזוריות חבר אחד בדעה מייעצת.

(ד) לענין רשימות המועמדים יובא בחשבון כל שינוי בהרכבה הסיעתי של הכנסת שחל ואושר כאמור עד יומיים לפני תום המועד להגשת רשימות אלה.

(ה) יושב ראש הכנסת יודיע ליושב ראש הועדה המרכזית על הפרטים האמורים בסעיף זה ועל כל שינוי בהם, ויפרסם עליהם הודעה ברשומות.

 

מיום 28.6.2018

תיקון מס' 71

ס"ח תשע"ח מס' 2727 מיום 28.6.2018 עמ' 714 (ה"ח 737)

(א1) קמה סיעה בכנסת עקב התפלגות או מיזוג של סיעות כאמור בסעיף 60 לחוק הכנסת, התשנ"ד-1994, תודיע הסיעה בכתב לוועדת הכנסת, במועד ההתפלגות או המיזוג, מיהם בא כוחה וממלא מקומו, והודעה על כך תפורסם ברשומות מטעם הכנסת ותימסר ליושב ראש הוועדה המרכזית.

(ב) כל סיעה רשאית בכל עת, על ידי הודעה בכתב ליושב ראש הכנסת, להחליף באי כוחה וממלאי מקומם; ההודעה תימסר בידי בא כוח הסיעה או ממלא מקומו, אלא אם כן הודיעו רוב חברי הסיעה אחרת; הודעה על באי כוח הסיעות וממלאי מקומם ועל כל שינוי בהם, תפורסם ברשומות מטעם הכנסת ותימסר ליושב ראש הוועדה המרכזית.

סמכות לעריכת עסקאות (תיקון מס' 64) תשע"ה-2014

25א.  לצורך פעילות ועדת הבחירות, מורשה יושב ראש הוועדה המרכזית או עובד הוועדה המרכזית שהורשה לכך על ידיו, יחד עם חשב הוועדה המרכזית או עובד בכיר בחשבות הוועדה המרכזית שהורשה לכך על ידי היושב ראש, לייצג את הממשלה בעסקאות כאמור בסעיפים 4 ו-5 לחוק נכסי המדינה, התשי"א-1951, למעט עסקאות במקרקעין, ולחתום בשם המדינה על מסמכים הנוגעים לעסקאות כאמור; הרשאות שניתנו לפי סעיף זה יפורסמו ברשומות.

מיום 17.12.2014

תיקון מס' 64

ס"ח תשע"ה מס' 2484 מיום 17.12.2014 עמ' 104 (ה"ח 591)

הוספת סעיף 25א

פרק ה': פנקס הבוחרים

סימן א': הכנה

פנקס בוחרים (תיקון מס' 7) תשל"ח-1978 (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

26.  (א)  לכל מועד בחירות יוכן פנקס בוחרים, שיכלול כל אדם שביום שליפת הפנקס היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות. לענין פרק זה, "מען" – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של ישוב בלבד.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          (ב)  (בוטל).

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          (ג)   לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום בתחום אזור הקלפי והעומד בתנאים הקבועים בסעיף קטן (א).

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

          (ד)  פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם שר הפנים הודעה ברשומות.

(תיקון מס' 55) תשס"ו-2006

          (ה)  (1)   שר הפנים יאפשר לכל בעל זכות בחירה לקבל באינטרנט, בתקופה המתחילה לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת פנקס הבוחרים לתוקף ועד יום הבחירות, מידע בדבר מספר הקלפי שבה הוא זכאי להצביע, מקום הקלפי ומספרו הסידורי של בעל הזכות הבחירה ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע באותה קלפי.

(2)   בעל זכות בחירה רשאי, בבקשה בכתב שתישלח בדואר רשום, לבקש משר הפנים כי יסיר מהאינטרנט מידע כאמור בפסקה (1) הנוגע אליו; הוגשה בקשה כאמור, יוסר המידע נושא הבקשה בתוך עשרה ימים מיום קבלת הבקשה.

(3)   שר הפנים יפרסם בעיתונות הודעה בדבר כוונתו לתת מידע כאמור בפסקה (1) ובדבר זכותו של בעל זכות בחירה לבקש את הסרת המידע כאמור בפסקה (2), עשרה ימים לפני כניסת פנקס הבוחרים לתוקף.

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 136 (ה"ח 1330)

26. לכל שנת פנקס יוכן פנקס בוחרים, שיכלול כל אדם שביום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום תחילתה של אותה שנת פנקס. לענין פרק זה, "מען" – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של ישוב בלבד.

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 30

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 116 (ה"ח 2495)

26. (א) לכל שנת פנקס יוכן פנקס בוחרים, שיכלול כל אדם שביום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום תחילתה של אותה שנת פנקס מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור. לענין פרק זה, "מען" – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של ישוב בלבד.

(ב) החליטה הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, או נערכות בחירות מיוחדות לראש הממשלה, או בחירות לכנסת ולראש הממשלה לפי סעיף 10(ב) לחוק יסוד: הממשלה, יוכן פנקס בוחרים מיוחד, שיכלול כל אזרח ישראלי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות, והכל כפי שייקבע בחוק.

 

מיום 28.1.2003

תיקון מס' 45

ס"ח תשס"ב מס' 1809 מיום 30.10.2001 עמ' 3 (ה"ח 3027)

(ב) החליטה הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, או נערכות בחירות מיוחדות לראש הממשלה, או בחירות לכנסת ולראש הממשלה לפי סעיף 10(ב) לחוק יסוד: הממשלה, יוכן פנקס בוחרים מיוחד, שיכלול כל אזרח ישראלי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות, והכל כפי שייקבע בחוק.

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 20 (ה"ח 17)

החלפת סעיף קטן 26(א)

הנוסח:

(א) לתקופת פנקס התשס"ג יוכן פנקס בוחרים שיכלול כל אדם שביום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות (להלן – פנקס התשס"ג); לענין פרק זה, "מען" – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של יישוב בלבד.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 34 (ה"ח 3149)

פנקס שנתי פנקס בוחרים

26. (א) לכל שנת פנקס מועד בחירות יוכן פנקס בוחרים, שיכלול כל אדם שביום הקובע שביום שליפת הפנקס היה אזרח ישראלי והיה רשום, הוא ומענו, במרשם האוכלוסין כתושב ויום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור מיום הבחירות. לענין פרק זה, "מען" – לרבות ציון במרשם האוכלוסין של ישוב בלבד.

(ב) החליטה הכנסת להתפזר לפני גמר תקופת כהונתה, יוכן פנקס בוחרים מיוחד, שיכלול כל אזרח ישראלי שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות, והכל כפי שייקבע בחוק.

(ג) לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שמענו רשום בתחום אזור הקלפי והעומד בתנאים הקבועים בסעיף קטן (א).

(ד) פנקס הבוחרים ייכנס לתוקפו שלושה ימים לאחר יום שליפת הפנקס; על כניסת פנקס הבוחרים לתוקף יפרסם שר הפנים הודעה ברשומות.

(ה) שר הפנים יציג את הפנקס לציבור באינטרנט בתקופה המתחילה לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף ועד יום הבחירות.

 

מיום 3.1.2006

תיקון מס' 55

ס"ח תשס"ו מס' 2048 מיום 3.1.2006 עמ' 199 (ה"ח 105)

החלפת סעיף קטן 26(ה)

הנוסח הקודם:

(ה) שר הפנים יציג את הפנקס לציבור באינטרנט בתקופה המתחילה לכל המאוחר בתום שלושה ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף ועד יום הבחירות.

אין לשנות את פנקס הבוחרים (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

27.  אין להכניס שינוי בפנקס הבוחרים אלא לפי פסק דין שניתן לפי הוראות סעיף 53א.

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 27

הנוסח הקודם:

אין לשנות את הפנקס

27. אין להכניס שינוי בפנקס הבוחרים תוך שנת הפנקס שבשבילה הוא הוכן.

 

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

28.  (בוטל).

מיום 9.6.1978

תיקון מס' 7

ס"ח תשל"ח מס' 896 מיום 9.6.1978 עמ' 136 (ה"ח 1330)

28. (א) לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימה, שתכלול כל אדם שיום הולדותו ה-18 חל לא יאוחר מיום ט"ו באב שלאחר היום הקובע ושביום ה-61 שלפני היום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים גם לגבי אזור קלפי שנקבע לפי סעיף 12(א) שלא לפי סימון של שטח ולגבי אזור קלפי מיוחד שנקבע לפי סעיף 12(ב).

 

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 30

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 116 (ה"ח 2495)

28. (א) לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימה, שתכלול כל אדם שיום הולדותו ה-18 חל לא יאוחר מיום ט"ו באב שלאחר היום הקובע מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור ושביום ה-61 שלפני היום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

החלפת סעיף קטן 28(א)

הנוסח:

(א) לשם הכנת הפנקס המיוחד התשס"א תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות ושביום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 20 (ה"ח 17)

החלפת סעיף קטן 28(א)

הנוסח:

(א) לשם הכנת פנקס התשס"ג תוכן לכל אזור קלפי רשימת בוחרים שתכלול כל אדם שיום הולדתו ה-18 חל לא יאוחר מיום הבחירות ושביום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 28

הנוסח הקודם:

הכנת רשימות בוחרים

28. (א) לשם הכנת פנקס הבוחרים תוכן לכל אזור קלפי רשימה, שתכלול כל אדם שיום הולדותו ה-18 חל לא יאוחר מהיום הקובע לגיל הזכאות לבחור ושביום ה-61 שלפני היום הקובע היה אזרח ישראלי והיה רשום במרשם האוכלוסין כתושב אותו אזור.

(ב) הוראות סעיף קטן (א) יחולו בשינויים המחוייבים גם לגבי אזור קלפי שנקבע לפי סעיף 12(א) שלא לפי סימון של שטח ולגבי אזור קלפי מיוחד שנקבע לפי סעיף 12(ב).

פרטי הרשימות (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

29.  רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו; והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום שליפת הפנקס.

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

הנוסח:

29. רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו; והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום הקובע.

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

הנוסח:

29. רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו; והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום הקובע.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

29. רשימת בוחרים תפרט את שם המשפחה של כל בוחר, שמו הפרטי, שם אביו או אמו, שנת לידתו, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין; באין לבוחר שם משפחה, יפורט גם שם אבי אביו; והכל לפי הרשום במרשם האוכלוסין ביום ה-61 שלפני היום הקובע ביום שליפת הפנקס.

סדר השמות ברשימה

30.  ברשימת בוחרים יהיו שמות הבוחרים ערוכים זה מתחת לזה לפי סדר האלף-בית של שמות המשפחה ומסומנים במספרים סידוריים; בוחר שאין לו שם משפחה יירשם לפי סדר האלף-בית של שמו הפרטי.

סימן ב': הודעה לבוחר והצגת רשימות

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

31.  (בוטל).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 31

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

אי תחולת סעיף 31

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 31

הנוסח הקודם:

הודעה לבוחר

31. מי שעד היום נעשה זכאי להיכלל בפנקס הבוחרים לפי האמור בסעיף 28, ומי שעד אותו יום שמו הוצא מרשימת בוחרים פלונית והועבר לרשימת בוחרים אחרת, אם משום שהיה לתושב אזור קלפי אחר ועל העתקת מקום מגוריו לאותו אזור נמסרה הודעה לפי חוק המרשם ואם כתוצאה מהוראות סעיפים 9 עד 13 – ישלח לו שר הפנים הודעה על כך בדואר או בדרך אחרת שנקבעה בתקנות.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

32.  (בוטל).

מיום 13.8.1986

תיקון מס' 16

ס"ח תשמ"ו מס' 1191 מיום 13.8.1986 עמ' 217 (ה"ח 1766)

32. (א) הודעות לפי סעיף 31 יישלחו בכל שנה תוך 45 ימים מהיום הקובע ובהן יצויינו –

(1) שם משפחתו של האדם, שמו הפרטי, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(2) עובדת היותו רשום ברשימת בוחרים, מספר אזור הקלפי אשר לו הוכנה אותה רשימה, והישוב שבו נמצא אותו אזור קלפי.

(ב) בשנה שבה נערכות בחירות תישלח למי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים, לא יאוחר מ-21 ימים לפני יום הבחירות, הודעה כאמור בסעיף קטן (א), הכוללת את המען המפורט של הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע בה.

 

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 247 (ה"ח 1844)

החלפת סעיף קטן 32(ב)

הנוסח הקודם:

(ב) בשנה שבה נערכות בחירות תישלח למי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים, לא יאוחר מ-21 ימים לפני יום הבחירות, הודעה כאמור בסעיף קטן (א), הכוללת את המען המפורט של הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע בה.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 32

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

אי תחולת סעיף 32

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 32

הנוסח הקודם:

מועד ההודעה ותכנה

32. (א) הודעות לפי סעיף 31 יישלחו בכל שנה תוך 45 ימים מהיום הקובע ובהן יצויינו –

(1) שם משפחתו של האדם, שמו הפרטי, מענו ומספר זהותו במרשם האוכלוסין;

(2) עובדת היותו רשום ברשימת בוחרים, מספר אזור הקלפי אשר לו הוכנה אותה רשימה, והישוב שבו נמצא אותו אזור קלפי.

(ב) הוראות סעיף 31 וסעיף קטן (א) לא יחולו כאשר יש לשלוח הודעות לפי סעיף 55ב.

מסירת מידע לציבור (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

33.    (א)  כל אדם זכאי לפנות בכתב או בטלפון למשרד הפנים, ולברר אם הוא או זולתו נכללים בפנקס הבוחרים ביום הפניה, וכן את מקום הקלפי שברשימת הבוחרים שבה כלול שמם, ואם הקלפי נגישה לאנשים המוגבלים בניידות.

          (ב)  שר הפנים יפרסם מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הדרך לקבל מידע לפי סעיף זה.

          (ג)   שר הפנים יקבע הוראות לביצוע סעיף זה, בין השאר, בהתחשב בצנעת הפרט.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 248 (ה"ח 1844)

החלפת סעיף 33

הנוסח הקודם:

הצגת הרשימות

33. בכל שנה, מהיום ה-46 עד היום ה-55 אחרי היום הקובע, יציג שר הפנים את רשימות הבוחרים לשנת הפנקס הקרובה, למען יוכל כל דורש לעיין בהן; ההצגה תיעשה בהתחשב עם הדרישות הדתיות לשמירת ימי המנוחה.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 33

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

החלפת סעיף 33

הנוסח:

הצגת הרשימות

33. (א) מהיום ה-58 שלפני יום הבחירות ועד היום ה-55 שלפני יום הבחירות יציג שר הפנים את רשימות הבוחרים לתקופת פנקס התשס"ג, למען יוכל כל דורש לעיין בהן.

(ב) הצגה לפי סעיף זה תיעשה באמצעות שאילתות טלפוניות ומתן המידע מתוך אמצעי אלקטרוני לרבות אמצעי רישום מגנטי.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 33

הנוסח הקודם:

הצגה בכל שנה

33. (א) בכל שנה, מהיום ה-46 עד היום ה-55 אחרי היום הקובע, יציג שר הפנים בלשכות מרשם האוכלוסין רשימות כמפורט להלן, למען יוכל כל דורש לעיין בהן:

(1) רשימת כל הבוחרים של כל ישוב, לפי סדר אלף בית של שמותיהם או לפי סדר מספר זהותם במרשם האוכלוסין;

(2) רשימה כללית של כל הבוחרים לפי סדר אלף-בית של שמותיהם, וכן רשימה כאמור לפי סדר מספר זהותם במרשם האוכלוסין.

(ב) הצגה לפי סעיף זה תיעשה באמצעות רשימות מודפסות או תוך שימוש באמצעי תצוגה אחר, הכל כפי שיורה שר הפנים (להלן – הצגה).

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

34.  (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 248 (ה"ח 1844)

החלפת סעיף 34

הנוסח הקודם:

מקומות ההצגה ושעותיה

34. לא יאוחר מהיום ה-37 אחרי היום הקובע תקבע הועדה המרכזית את מקומות ההצגה ושעות ההצגה בכל אחד מהם על פי הצעת שר הפנים, שתוגש לועדה לא יאוחר מהיום ה-7 אחרי היום הקובע.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 34

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

אי תחולת סעיף 34

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 34

הנוסח הקודם:

הצגה בשנה שבה נערכות בחירות

34. (א) בשנה שבה נערכות בחירות לכנסת יחולו, בנוסף להוראות סעיף 33, ההוראות שלהלן:

(1) מהיום ה-46 עד היום ה-55 אחרי היום הקובע יציג שר הפנים לפי סעיף 33(ב) בכל ישוב אחת משתי הרשימות שלהלן, ואלה בלבד, למען יוכל כל דורש לעיין בהן:

(א) רשימת כל הבוחרים של הישוב לפי סדר אלף-בית של שמותיהם;

(ב) רשימת כל הבוחרים של הישוב לפי מספר זהותם במרשם האוכלוסין.

(2) לא יאוחר מהיום ה-37 אחרי היום הקובע תקבע הועדה המרכזית של מקומות ההצגה ושעות ההצגה, בכל אחד מהמקומות האמורים, על פי הצעת שר הפנים שתוגש לועדה לא יאוחר מהיום ה-7 אחרי היום הקובע.

(3) ההצגה תיעשה בהתחשב בדרישות הדתיות לשמירת ימי המנוחה.

(ב) הוראות סעיף זה יחולו גם בשנה שבה מתקיימות בחירות לכל הרשויות המקומיות לפי סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, כשהן מתקיימות שלא יחד עם הבחירות לכנסת.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

35.  (בוטל).

מיום 5.7.1991

תיקון מס' 20

ס"ח תש"ן מס' 1322 מיום 5.7.1990 עמ' 162 (ה"ח 1884)

35. לא יאוחר מהיום ה-39 אחרי היום הקובע יפרסם שר הפנים, בכל העיתונים היומיים שהופיעו בתחום המדינה ברציפות במשך שנים עשר החדשים שלפני אותו יום, הודעה על ימי ההצגה, מקומותיה ושעותיה וכן הודעה בדבר פרסום המודעות האמורות בסעיף 68א(ד).

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 35

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

הנוסח:

35. לא יאוחר מהיום ה-59 שלפני יום הבחירות יפרסם שר הפנים, בכל העיתונים היומיים שהופיעו בתחום המדינה ברציפות במשך שנים עשר החדשים שלפני אותו יום, הודעה על ימי ההצגה, מקומותיה ושעותיה.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 35

הנוסח הקודם:

הודעה על הצגה

35. לא יאוחר מהיום ה-39 אחרי היום הקובע יפרסם שר הפנים, בכל העיתונים היומיים שהופיעו בתחום המדינה ברציפות במשך שנים עשר החדשים שלפני אותו יום, הודעה על ימי ההצגה, מקומותיה ושעותיה וכן הודעה בדבר פרסום המודעות האמורות בסעיף 68א(ד).

(תיקון מס' 18) תשמ"ח-1988

36.    (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 248 (ה"ח 1844)

ביטול סעיף 36

הנוסח הקודם:

הצגה לפי ישובים

36. בכל מקום הצגה שבישוב יוצגו כל רשימות הבוחרים שבהן רשומים תושבי אותו ישוב ורשימות אלה בלבד.

(תיקון מס' 18) תשמ"ח-1988

37.    (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 248 (ה"ח 1844)

ביטול סעיף 37

הנוסח הקודם:

רשימה נוספת

37. בכל ישוב שיש בו 10 אזורי קלפי או יותר תוצג, נוסף על רשימות הבוחרים ולא יאוחר מ-5 ימים לאחר היום הראשון להצגת רשימות הבוחרים, גם רשימה שתכיל את שמות כל הבוחרים של אותו ישוב לפי סדר האלף-בית של שמותיהם או לפי סדר מספר זהותם במרשם האוכלוסין; רישום או אי-רישום ברשימה נוספת זו, אין בו כדי להקנות או לשלול זכות הצבעה.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

38.  (בוטל).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 38

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

אי תחולת סעיף 38

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 38

הנוסח הקודם:

דרכי ההצגה

38. דרכי ההצגה של רשימות הבוחרים, לרבות חובותיהן, סמכויותיהן ואחריותן של הרשויות המקומיות בקשר להצגה, יהיו כפי שנקבע בתקנות.

מסירת מידע מפנקס הבוחרים למפלגות (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

39.  (א)  בסעיף זה –

 

(תיקון מס' 62) תשע"ד-2014

          "היום הקובע" היום ה-150 שלפני יום הבחירות, ואם התקבל חוק לפיזור הכנסת, הקובע מועד בחירות בתוך פרק זמן קצר יותר, או נוצרה עילה לקיום בחירות לפי סעיפים 11(ב) או 29(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, או לפי סעיף 36א לחוק-יסוד: הכנסת – יום היווצרות העילה;

          "מידע פנקס" – רשימה הכוללת את שם המשפחה, השם הפרטי, שם האב או האם, המען ומספר הזהות במרשם האוכלוסין של בעלי הזכות לבחור שימלאו להם ביום הבחירות 18 שנים לפחות;

          "מפלגה" – מפלגה שיש לה ייצוג בכנסת או מפלגה שנרשמה לפי חוק המפלגות, התשנ"ב-1992 (בחוק זה - חוק המפלגות), שבא כוחה הודיע בכתב לשר הפנים כי בכוונתה להגיש רשימת מועמדים בבחירות.

          (ב)  שר הפנים ימסור למפלגה או לסיעה בכנסת, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע כמפורט להלן:

(1)   מידע פנקס, וכן רשימה של אזורי הקלפי ותחומיהם ושל מקומות הקלפי, הנכונים ליום הקובע, לרבות בדבר מקומות של קלפיות הנגישות לאנשים המוגבלים בניידות - לא יאוחר מעשרה ימים לאחר היום הקובע;

(2)   מידע פנקס כאמור בפסקה (1), הנכון ליום שליפת הפנקס - לא יאוחר משבוע לאחר יום כניסתו של פנקס הבוחרים לתוקף.

          (ג)   מידע פנקס כאמור בסעיף קטן (ב) יימסר למפלגה או לסיעה, לאחר שתתחייב בכתב, בנוסח שקבע שר הפנים, בידי בא כוחה שמונה לפי סעיף 19ב לחוק המפלגות, או לפי סעיף 25, או ממלאי מקומם ובידי האחראי לטיפול במידע מטעם המפלגה או הסיעה, שלא תעשה שימוש במידע פנקס, לרבות העברתו לאחר, אלא לצורכי התמודדותה בבחירות ולצורכי קשר עם ציבור הבוחרים.

          (ד)  שר הפנים רשאי להורות כי באמצעי האלקטרוני או המגנטי הנמסר לפי סעיף זה ייכלל אמצעי הגנה; לענין זה, "אמצעי הגנה" - לרבות הוספת מידע לזיהוי הקובץ.

          (ה)  שר הפנים יודיע לרשם מאגרי המידע כהגדרתו בחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, לאילו מפלגות או סיעות נמסר מידע פנקס.

          (ו)   שר הפנים ימסור, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע פנקס לועדה המרכזית, לצורך מילוי תפקידיה, לפי בקשת יושב ראש הועדה המרכזית; המידע יימסר לא יאוחר מעשרה ימים לאחר מסירת הבקשה.

(תיקון מס' 67) תשע"ז-2017

          (ז)   שר הפנים ימסור לוועדה המרכזית, לצורך מילוי תפקידיה, ביום העשירי שלפני יום הבחירות, באמצעי אלקטרוני או מגנטי, מידע על פטירה של אדם הרשום בפנקס הבוחרים שפטירתו נרשמה במרשם האוכלוסין.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 248 (ה"ח 1844)

החלפת סעיף 39

הנוסח הקודם:

39. לא יאוחר מהיום ה-46 אחרי היום הקובע ימסור שר הפנים לכל אחד מחברי הועדה המרכזית העתק מכל רשימות הבוחרים.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 39

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

החלפת סעיף 39

הנוסח:

מסירת הרשימות לסיעות הכנסת

39. החל ביום ה-59 שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים, על גבי אמצעי רישום מגנטי, העתק מהרשימות שהוצגו כאמור בסעיף 33 לבא כוח של כל סיעה מסיעות הכנסת שדרש זאת; המסירה תיעשה בתוך 3 ימים מיום הדרישה.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 35 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 39

הנוסח הקודם:

מסירת הרשימות לחברי הועדה המרכזית

39. לא יאוחר מהיום ה-46 אחרי היום הקובע, ימסור שר הפנים העתק מהרשימות שהוצגו לכל אחד מחברי הועדה המרכזית שדרש זאת, ובלבד שהדרישה באה לא יאוחר מהיום הקובע.

 

מיום 19.3.2014

תיקון מס' 62

ס"ח תשע"ד מס' 2440 מיום 19.3.2014 עמ' 347 (ה"ח 515)

39. (א) בסעיף זה –

"היום הקובע" היום ה-150 שלפני יום הבחירות, ואם התקבל חוק לפיזור הכנסת, הקובע מועד בחירות בתוך פרק זמן קצר יותר, או נוצרה עילה לקיום בחירות לפי סעיפים 11(ב), 28(ו) או 29(ו) סעיפים 11(ב) או 29(ו) לחוק-יסוד: הממשלה, או לפי סעיף 36א לחוק-יסוד: הכנסת – יום היווצרות העילה;

 

מיום 8.3.2017

תיקון מס' 67

ס"ח תשע"ז מס' 2609 מיום 8.3.2017 עמ' 451 (ה"ח 677)

הוספת סעיף קטן 39(ז)

סימן ג': בקשות, עררים וערעורים

בקשה לתיקון פרטי הבוחר (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

40.    (א)  נוכח אדם כי אינו זכאי להיות כלול בפנקס הבוחרים או כי פרט מהפרטים האמורים בסעיף 29 המתייחסים אליו נרשם באופן לא נכון, רשאי הוא להגיש לשר הפנים בקשה מנומקת בכתב לתיקון הרישום, לאחר שפעל לפי חוק המרשם ובהתאם לדין, לתיקון המידע ששימש בסיס להכנת הפנקס.

          (ב)  חבר ועדת הבחירות המרכזית רשאי להגיש לשר הפנים בקשה שלא לכלול בפנקס הבוחרים אדם שייכלל בו שלא כדין מפאת טעות במרשם האוכלוסין, משום שהוא אינו בגיר, או נפטר או אינו אזרח ישראלי או תושב ישראל.

          (ג)   לבקשה לפי סעיף זה יצורפו ראיות, לרבות פסק דין וצילום הספח של תעודת הזהות המעיד על שינוי מען אם נעשה; העתק הבקשה והראיות לפי סעיף קטן (ב) יישלחו לאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען המפורט בבקשה, והעתק אישור המשלוח יצורף לבקשה.

          (ד)  בקשה כאמור בסעיף זה יכול שתוגש בכל עת אך לא יאוחר –

(1)   מהיום ה-35 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (א);

(2)   מהיום ה-40 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים אם הוגשה הבקשה לפי סעיף קטן (ב).

          (ה)  שר הפנים יתקין תקנות לביצוע סעיף זה, לרבות קביעת סדרי הגשת בקשות, וכן יפרסם לציבור מעת לעת, ולפחות אחת לשנה, את הוראות סעיף זה ואת סדרי הגשת הבקשות.

מיום 16.5.1983

תיקון מס' 14

ס"ח תשמ"ג מס' 1082 מיום 24.5.1983 עמ' 106 (ה"ח 1624)

40. עד היום ה-65 אחרי היום הקובע רשאי כל אדם להגיש לשר הפנים -

(1) בקשה בכתב לתקן פרטים המתייחסים אליו שנרשמו ברשימת הבוחרים באופן לא נכון, או בקשה להוציא את שמו מרשימת הבוחרים שבה הוא כלול ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום ישוב אחר שהוא תושב בו בהתאם להודעה שנמסרה לפי חוק המרשם אף אם נעשה תושב כאמור לאחר היום הקובע;

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 40

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

הנוסח:

40. עד היום ה-54 שלפני יום הבחירות רשאי כל אדם להגיש לשר הפנים -

(1) בקשה בכתב לתקן פרטים המתייחסים אליו שנרשמו ברשימת הבוחרים באופן לא נכון, או בקשה להוציא את שמו מרשימת הבוחרים שבה הוא כלול ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום ישוב אחר שהוא תושב בו בהתאם להודעה שנמסרה לפי חוק המרשם אף אם נעשה תושב כאמור לאחר היום הקובע;

(2) ערר מנומק בכתב על שהוא לא נרשם בפנקס, או על שהוא או זולתו נרשם בפנקס שלא כדין.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 36 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 40

הנוסח הקודם:

בקשות ועררים

40. עד היום ה-65 אחרי היום הקובע רשאי כל אדם להגיש לשר הפנים -

(1) בקשה בכתב לתקן פרטים המתייחסים אליו שנרשמו ברשימת הבוחרים באופן לא נכון, או בקשה להוציא את שמו מרשימת הבוחרים שבה הוא כלול ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור קלפי שבתחום ישוב אחר שהוא תושב בו בהתאם להודעה שנמסרה לפי חוק המרשם אף אם נעשה תושב כאמור לאחר היום הקובע;

(2) ערר מנומק בכתב על שהוא לא נרשם בפנקס, או על שהוא או זולתו נרשם בפנקס שלא כדין.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

41.    (בוטל).

מיום 29.2.1996

תיקון מס' 30

ס"ח תשנ"ו מס' 1569 מיום 29.2.1996 עמ' 116 (ה"ח 2495)

41. בוחר אשר בתקופה שבין היום ה-60 שלפני היום הקובע לבין היום הקובע לבין היום ה-65 אחרי היום הקובע נמסרה לגביו הודעה לפי חוק המרשם, הנוגעת לפרט מהפרטים המפורטים בסעיף 29 או בדבר הענקת האזרחות הישראלית או שלילתה או בדבר מותו של הבוחר, יראו את ההודעה, לענין סעיפים 44 עד 53, כאילו היתה בקשה או ערר שהוגשו כדין לפי סעיף 40 וכאילו הרישום ברשימה שהוכנה לפי סעיף 28 נרשם באופן לא נכון או שלא כדין.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 41

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

החלפת סעיף 41

הנוסח:

41. נמסרה לגבי אדם הודעה לפי חוק המרשם, בתקופה שבין היום הקובע לבין היום ה-54 שלפני יום הבחירות, הנוגעת לפרט מהפרטים האמורים בסעיף 29, או בדבר מותו של אדם, או הענקה או אבדן של האזרחות הישראלית, יראו את ההודעה כאילו היתה בקשה או ערר שהוגשו כדין לפי סעיף 40.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 41

הנוסח הקודם:

דין הודעה למרשם האוכלוסין

41. בוחר אשר בתקופה שבין היום ה-60 שלפני היום הקובע לבין היום ה-65 אחרי היום הקובע נמסרה לגביו הודעה לפי חוק המרשם, הנוגעת לפרט מהפרטים המפורטים בסעיף 29 או בדבר הענקת האזרחות הישראלית או שלילתה או בדבר מותו של הבוחר, יראו את ההודעה, לענין סעיפים 44 עד 53, כאילו היתה בקשה או ערר שהוגשו כדין לפי סעיף 40 וכאילו הרישום ברשימה שהוכנה לפי סעיף 28 נרשם באופן לא נכון או שלא כדין.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

42.    (בוטל).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 42

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

אי תחולת סעיף 42

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 42

הנוסח הקודם:

בקשות של חברי מועצות של רשויות מקומיות

42. (א) חבר מועצה של עיריה או של מועצה מקומית, למעט מועצה אזורית, רשאי להגיש לשר הפנים, עד היום ה-65 אחרי היום הקובע, בקשה להוציא את שמו של בוחר מרשימת הבוחרים שבה הוא כלול ולכללו ברשימת הבוחרים של אזור הקלפי שבתחום ישוב אחר שהוא תושב בו.

(ב) אל הבקשה יצורפו ראיות בכתב על מענו של הבוחר; העתקי הבקשה והראיות יישלחו לבוחר בדואר רשום לפי המען הרשום במרשם האוכלוסין והמען החדש כמפורט בבקשה.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

43.    (בוטל).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 43

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

הנוסח:

43. סדרי הגשת בקשות ועררים לפי סעיף 40 ייקבעו בתקנות.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 43

הנוסח הקודם:

סדרי הגשה

43. סדרי הגשת בקשות ועררים לפי סעיף 40 ובקשות לפי סעיף 42 ייקבעו בתקנות.

הכרעה בבקשות (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

44.  שר הפנים יכריע בבקשות לפי סעיף 40 ויודיע את החלטתו בכתב למבקש ולאדם שאת שמו מבקשים שלא לכלול בפנקס הבוחרים

(1)  בתוך 10 ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף 40(א);

(2)  בתוך 15 ימים מיום הגשת הבקשה לפי סעיף 40(ב);

והכל, לא יאוחר מהיום ה-25 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 44

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

הנוסח:

44. שר הפנים יכריע בבקשות ובעררים שהוגשו כאמור ויודיע את החלטתו בכתב למבקש או לעורר – ואם הבקשה או הערר נגעו לזולת, גם לו – עד היום ה-49 שלפני יום הבחירות.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 44

הנוסח הקודם:

הכרעת בקשות ועררים

44. שר הפנים יכריע בבקשות ובעררים שהוגשו כאמור ויודיע את החלטתו בכתב למבקש או לעורר – ואם הבקשה או הערר נגעו לזולת, גם לו – עד היום ה-89 אחרי היום הקובע.

(תיקון מס' 18) תשמ"ח-1988

45.  (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 248 (ה"ח 1844)

ביטול סעיף 45

הנוסח הקודם:

מסירת רשימות

45. לא יאוחר מהיום ה-94 אחרי היום הקובע ימסור שר הפנים לכל אחד מחברי הועדה המרכזית -

(1) רשימה של שמות הבוחרים שהחליט להוסיף לרשימות הבוחרים של אזורי קלפי שבתחום ישוב פלוני לאחר שהוצאו מרשימות הבוחרים של אזורי קלפי שבתחום ישוב אחר כתוצאה מבקשות לפי סעיפים 40(1) ו-42;

(2) רשימה של שמות הבוחרים שהחליט להוסיף לרשימות הבוחרים כתוצאה מעררים לפי סעיף 40(2).

עתירה מינהלית (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

46.  (א)  מי שבקשתו נדחתה או לא קיבל הודעה על החלטת שר הפנים, כאמור בסעיף 44, ולענין בקשה שהתקבלה לגבי אדם אחר לפי סעיף 40(ב) גם אותו אדם, רשאי לעתור נגד החלטת שר הפנים או נגד אי קבלת ההודעה.

          (ב)  העתירה תוגש בתוך שבוע מיום החלטת שר הפנים או מהיום שבו היתה אמורה להימסר, אך לא יאוחר מהיום ה-17 שלפני היום האחרון להגשת רשימות המועמדים.

          (ג)   העתירה תוגש כעתירה מינהלית לפי הוראות חוק בתי משפט לענינים מינהליים, התש"ס-2000(6) (בפרק זה - חוק בתי משפט לענינים מינהליים), בכפוף להוראות חוק זה.

          (ד)  העתירה תוגש לבית המשפט לענינים מינהליים שבאזור שיפוטו נמצא היישוב שבו רשום מענו של הבוחר שעל פרטי רישומו במרשם האוכלוסין נסבה העתירה.

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 46

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

הנוסח:

46. מי שהגיש בקשה או ערר – ואם הבקשה או הערר נגעו לזולתו, גם הזולת – רשאי, עד היום ה-41 שלפני יום הבחירות, לערער לפני בית משפט מחוזי על החלטת שר הפנים או על שלא קיבל הודעה על החלטת שר הפנים, וכל חבר הועדה המרכזית רשאי לערער כאמור על החלטת שר הפנים להוסיף שם של בוחר לרשימת בוחרים אם כתוצאה מבקשה לפי סעיפים 40(1) או 42 ואם כתוצאה מערר לפי סעיף 40(2).

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 46

הנוסח הקודם:

ערעור

46. מי שהגיש בקשה או ערר – ואם הבקשה או הערר נגעו לזולתו, גם הזולת – רשאי, עד היום ה-99 אחרי היום הקובע, לערער לפני בית משפט מחוזי על החלטת שר הפנים או על שלא קיבל הודעה על החלטת שר הפנים, וכל חבר הועדה המרכזית רשאי לערער כאמור על החלטת שר הפנים להוסיף שם של בוחר לרשימת בוחרים אם כתוצאה מבקשה לפי סעיפים 40(1) או 42 ואם כתוצאה מערר לפי סעיף 40(2).

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

47.    (בוטל).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 47

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 47

הנוסח הקודם:

שיפוט מקומי לערעורים

47. הערעור יוגש לבית המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא אזור הקלפי אשר ברשימת הבוחרים שלו -

(1) ביקש המבקש לתקן פרטים בלתי נכונים או לכלול את שמו או שם זולתו כאמור בסעיפים 40(1) או 42;

(2) דרש העורר לכלול או להוציא את שמו או את שם זולתו כאמור בסעיף 40(2).

ראיות (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

48.  כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך העתירה כאמור בסעיף 46.

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 48

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

48. חובת ההוכחה לטענותיו – על המערער; כל רשות מרשויות המדינה וכל רשות מקומית חייבות לתת, ללא אגרה, כל תעודה וכל אישור הדרושים לצורך ערעור כזה העתירה כאמור בסעיף 46.

הרכב בית המשפט ופסק הדין (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

49.  בית המשפט לענינים מינהליים ידון בעתירה בשופט אחד; פסק דינו יהיה סופי ואין לערער עליו; פסק הדין יינתן ויימסר לשר הפנים בתוך שבועיים מיום הגשת העתירה אך לא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס.

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 49

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 21 (ה"ח 17)

הנוסח:

49. בית המשפט המחוזי ידון בערעור בשופט אחד; פסק דינו יהיה סופי ואין לערער עליו; פסק הדין יינתן ויימסר לשר הפנים עד היום ה-34 שלפני יום הבחירות.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

49. בית המשפט המחוזי בית המשפט לענינים מינהליים ידון בערעור בעתירה בשופט אחד; פסק דינו יהיה סופי ואין לערער עליו; פסק הדין יינתן ויימסר לשר הפנים עד היום ה-113 אחרי היום הקובע בתוך שבועיים מיום הגשת העתירה אך לא יאוחר מהיום שלפני יום שליפת הפנקס.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

50.    (בוטל).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 50

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 50

הנוסח הקודם:

אישור יפוי כוח

50. על אף האמור בכל חיקוק, עורך דין המופיע מטעם מערער בערעור לפי פרק זה רשאי לסמוך על יפוי כוח שנחתם בידי המערער בפני אחד המנויים להלן שאישר את חתימת המערער על פני יפוי הכוח, ואלה הם:

(1) שופט;

(2) דיין בית דין דתי;

(3) היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה, פרקליט מחוז, פרקליט נפה, סגן או עוזר לפרקליט המדינה או לפרקליט המחוז;

(4) חבר הועדה המרכזית;

(5) ראש רשות מקומית, או חבר של מועצת עיריה או של מועצה מקומית.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

51.  (בוטל).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 51

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 51

הנוסח הקודם:

תקנות סדרי דין

51. שר המשפטים רשאי להתקין תקנות בכל הנוגע לדיון בערעורים לפי פרק זה, לרבות הגשת ערעור, צירוף בעלי דין, איחוד של ערעורים ומסירת הזמנות ומסמכים אחרים.

סימן ד': הוראות משלימות

הוראות בנוגע לחיילים (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

52.  שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת בקשות לפי סעיף 40, לדיון בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף 44, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת עתירות לפי סעיף 46, לדיון בהן ולמסירת פסקי הדין; הוראות כאלה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון.

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 52

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 37 (ה"ח 3149)

52. שר הפנים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע למשלוח הודעות לפי סעיפים 31 ו-32, להגשת בקשות ועררים לפי סעיף 40, לדיון בהם בהן ולמסירת החלטות לפי סעיף 44, ושר המשפטים רשאי, בהתייעצות עם שר הבטחון ועם יושב ראש הועדה המרכזית, להורות הוראות מיוחדות לגבי חיילים בכל הנוגע להגשת ערעורים עתירות לפי סעיף 46, לדיון בהם בהן ולמסירת פסקי הדין; הוראות כאלה אינן טעונות פרסום ברשומות או כל פרסום אחר, והן יובאו לידיעת החיילים ושאר הנוגעים בדבר בדרך שיקבע שר הפנים בהתייעצות עם שר הבטחון.

השלמת פרטים (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

53.  שר הפנים יתקן פרטים במרשם האוכלוסין בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 44 ולפסקי דין לפי סעיף 49, בתוך 3 ימים מיום מתן ההחלטה או מיום מתן פסק הדין, אך לא יאוחר מיום שליפת הפנקס.

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

אי תחולת סעיף 53

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 22 (ה"ח 17)

החלפת סעיף 53

הנוסח:

השלמת הרשימות

53. עד היום ה-28 שלפני יום הבחירות יתקן וישלים שר הפנים את רשימות הבוחרים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 44 ולפסקי הדין לפי סעיף 49.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 38 (ה"ח 3149)

החלפת סעיף 53

הנוסח הקודם:

השלמת הרשימות ומתן הודעה

53. עד היום ה-127 אחרי היום הקובע יתקן וישלים שר הפנים את רשימות הבוחרים בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 44 ולפסקי דין לפי סעיף 49; כל אדם ששמו נוסף לרשימת בוחרים על פי פסק דין, יודיע לו שר הפנים על כך עד היום ה-150 אחרי היום הקובע.

שינוי בפנקס הבוחרים – לפי החלטת בית המשפט לענינים מינהליים (תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

53א.  (א)  מצא אדם כי הוא אינו כלול בפנקס הבוחרים רשאי הוא, בתוך 5 ימים מיום כניסת הפנקס לתוקף, להגיש עתירה לכל בית משפט לענינים מינהליים ולבקש לכללו בפנקס הבוחרים; ואולם לא יהיה אדם זכאי להגיש עתירה לפי סעיף זה שענינה הוא שינוי מענו הרשום בפנקס הבוחרים.

          (ב)  בית המשפט לענינים מינהליים יחליט בענין הכללת אותו אדם בפנקס הבוחרים לא יאוחר מהיום ה-25 שלפני יום הבחירות; החלטתו תהיה סופית.

          (ג)   החליט בית המשפט לענינים מינהליים שיש לכלול את העותר בפנקס הבוחרים, יתקן שר הפנים את הפנקס ויכלול בו את העותר עד היום ה-20 שלפני יום הבחירות.

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 38 (ה"ח 3149)

הוספת סעיף 53א

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

54.    (בוטל).

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

החלפת סעיף 54

הנוסח:

ראשית תוקפו של הפנקס המיוחד התשס"א

54. הפנקס המיוחד התשס"א כאמור בסעיף 26, ייכנס לתוקפו ביום ה-35 שלפני יום הבחירות; שר הפנים יפרסם על כך הודעה ברשומות.

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 22 (ה"ח 17)

החלפת סעיף 54

הנוסח:

כניסה לתוקף של פנקס הבוחרים

54. פנקס התשס"ג כפי שתוקן והושלם כאמור בסעיף 53 ייכנס לתוקפו ביום ה-27 שלפני יום הבחירות; שר הפנים יפרסם על כך הודעה ברשומות.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 38 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 54

הנוסח הקודם:

ראשית תקפו של הפנקס

54. פנקס הבוחרים, כפי שתוקן והושלם כאמור, ייכנס לתקפו ביום ט"ו באב שלאחר היום הקובע; שר הפנים יפרסם הודעה על כך ברשומות.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

55.    (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 249 (ה"ח 1844)

החלפת סעיף 55

הנוסח הקודם:

רשימת שינויים

55. לא יאוחר מהיום ה-135 אחרי היום הקובע ימסור שר הפנים לכל אחד מחברי הועדה המרכזית רשימה של כל השינויים שחלו בפנקס הבוחרים כתוצאה מבקשות, עררים או ערעורים לפי פרק זה.

 

לענין הבחירות המיוחדות לראש הממשלה מיום 6.2.2001

הוראת שעה תשס"א-2000

ס"ח תשס"א מס' 1769 מיום 27.12.2000 עמ' 97 (ה"ח 2956)

החלפת סעיף 55

הנוסח:

מסירת הפנקס המיוחד התשס"א

55. לא יאוחר מהיום ה-30 שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים, על גבי מדיה מגנטית, לכל אחד מחברי הועדה המרכזית, את הפנקס המיוחד התשס"א, ולא יאוחר מהיום ה-20 שלפני יום הבחירות ימסור עותק מודפס של פנקס הבוחרים לכל אחת מהסיעות המיוצגות בועדה המרכזית.

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 22 (ה"ח 17)

החלפת סעיף 55

הנוסח:

מסירת פנקס התשס"ג

55. לא יאוחר מהיום ה-22 שלפני יום הבחירות ימסור שר הפנים, לכל אחד מחברי הועדה המרכזית את פנקס התשס"ג כפי שתוקן והושלם בהתאם להחלטותיו לפי סעיף 44, ולא יאוחר מהיום ה-14 שלפני יום הבחירות ימסור את רשימת השינויים בפנקס מכוח פסקי הדין לפי סעיף 49.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 38 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 55

הנוסח הקודם:

מסירה לחברי הועדה המרכזית

55. לא יאוחר מהיום ה-135 אחרי היום הקובע ימסור שר הפנים, לכל אחד מחברי הועדה המרכזית שדרש זאת לא יאוחר מהיום ה-89 אחרי היום הקובע, אחד מאלה: העתק מפנקס הבוחרים כאמור בסעיף 54 או רשימה של כל השינויים שחלו בפנקס הבוחרים כתוצאה מבקשות, עררים או ערעורים לפי פרק זה.

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

55א.  (בוטל).

מיום 31.5.1973

תיקון מס' 5

ס"ח תשל"ג מס' 697 מיום 31.5.1973 עמ' 152 (ה"ח 1036)

הוספת סעיף 55א

 

מיום 2.12.1997

תיקון מס' 33

ס"ח תשנ"ז מס' 1612 מיום 28.2.1997 עמ' 74 (ה"ח 2574)

55א. (א) נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של רשות מקומית או לרשות מועצה אזורית ושמו נעדר שלא כדין מפנקס הבוחרים, או שהוא רשום שלא כדין ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת, רשאי יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, להורות, על פי בקשתו של אותו אדם, כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום, וכל זאת על אף האמור בסעיף 27.

(ב) בקשה לפי סעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר מהיום ה-29 לפני יום הבחירות.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על רשימת מועמדים לועד מקומי של ישוב במועצה אזורית.

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 38 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 55א

הנוסח הקודם:

תיקון רישום בפנקס

55א. (א) נכלל שמו של אדם ברשימת מועמדים למועצה של רשות מקומית או לרשות מועצה אזורית ושמו נעדר שלא כדין מפנקס הבוחרים, או שהוא רשום שלא כדין ברשימת הבוחרים של רשות מקומית אחרת, רשאי יושב ראש הועדה המרכזית, בהתייעצות עם סגניו, להורות, על פי בקשתו של אותו אדם, כי שמו יירשם ברשימת הבוחרים או יועבר לרשימת הבוחרים של הרשות המקומית שבה היה זכאי להיות רשום, וכל זאת על אף האמור בסעיף 27.

(ב) בקשה לפי סעיף קטן (א) תוגש לא יאוחר מהיום ה-29 לפני יום הבחירות.

(ג) הוראות סעיף זה לא יחולו על רשימת מועמדים לועד מקומי של ישוב במועצה אזורית.

הודעה לקראת בחירות (תיקון מס' 18) תשמ"ח-1988

55ב.  לא יאוחר מ-21 ימים לפני יום הבחירות תישלח, לכל מי ששמו נכלל בפנקס הבוחרים, הודעה בדבר המען המפורט של הקלפי ששמו נכלל ברשימת הבוחרים הרשאים להצביע בה.

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 249 (ה"ח 1844)

הוספת סעיף 55ב

(תיקון מס' 49) תשס"ג-2002

55ג.   (בוטל).

מיום 27.7.1988

תיקון מס' 18

ס"ח תשמ"ח מס' 1262 מיום 27.7.1988 עמ' 249 (ה"ח 1844)

הוספת סעיף 55ג

 

לענין הבחירות לכנסת השש עשרה

הוראת שעה תשס"ג-2002

ס"ח תשס"ג מס' 1870 מיום 14.11.2002 עמ' 22 (ה"ח 17)

אי תחולת סעיף 55ג

 

מיום 28.3.2006

תיקון מס' 49

ס"ח תשס"ג מס' 1872 מיום 17.11.2002 עמ' 38 (ה"ח 3149)

ביטול סעיף 55ג

הנוסח הקודם:

בחירות לרשות מקומית

55ג. הוראות סעיף 55ב יחולו לגבי כל רשות מקומית, בשנה שבה מתקיימות בחירות באותה רשות מקומית לפי סעיפים 4 או 5 לחוק הרשויות המקומיות (בחירות), התשכ"ה-1965, כשהן מתקיימות שלא יחד עם הבחירות לכנסת; ואולם לא יישלחו הודעות כאמור בסעיף 55ב לבוחרים שהם תושבי ישובים בתחום מועצה אזורית ולא תקויים באותם ישובים הצגת הרשימות לפי סעיף 34.

פרק ו': רשימות מועמדים

הוראות בענין עובדי מדינה, חיילים, שוטרים וסוהרים (תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 31) תשנ"ו-1996

56.  (א)  בסעיף זה, "עובד המדינה" – לרבות עובד תאגיד שהוקם בחוק.

 

 

(תיקון מס' 26) תשנ"ב-1992 (תיקון מס' 31) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 35) תשנ"ט-1999 (תיקון מס' 44) תשס"א-2001 (תיקון מס' 56) תשס"ז-2007

          (א1) אלה לא יהיו מועמדים לכנסת:

 

 

(1)   עובד המדינה שדרגתו היא אחת מארבע הדרגות העליונות בכל סולם דירוג;

(2)   עובד המדינה בדרגה נמוכה מהדרגה השלישית שמתחת לדרגה העליונה בכל דירוג, אם לתפקידו נקבע מתח דרגות הכולל את הדרגה השלישית האמורה;

(3)   קציני צבא בכל דרגה שהיא בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל;

(תיקון מס' 31) תשנ"ו-1996

(4)   שוטר במשטרת ישראל וסוהר בשירות בתי הסוהר;

זולת אם חדלו להיות עובדי המדינה, קציני צבא, שוטרים או סוהרים, כאמור, לפני היום הקובע; בסעיף קטן זה, "היום הקובע" –

(1)   לענין ראש שירות הביטחון הכללי, ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים, קצין צבא בדרגת אלוף ומעלה, קצין משטרה בדרגת ניצב ומעלה, ונציב בתי הסוהר – שלוש שנים לפני יום הבחירות שלאחר יום השחרור משירות; לענין בחירות שיתקיימו לאחר הבחירות האמורות יהיו המנויים בפסקה זו רשאים להיות מועמדים לכנסת אף אם טרם חלפו שלוש שנים כאמור;

(2)   לענין עובדי המדינה, קציני צבא, שוטרים או סוהרים שאינם מנויים בפסקה (1) – 100 ימים לפני יום הבחירות; לענין בחירות מוקדמות שביום שבו נקבע המועד לעריכתן לפי כל דין נותרו פחות מ-110 ימים עד לעריכתן, יהיה היום הקובע – 10 ימים מיום קביעת המועד האמור.

(תיקון מס' 31) תשנ"ו-1996 (תיקון מס' 54) תשס"ו-2005

          (ב)  עובד המדינה – פרט למורה – חייל בשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון וכן חייל בשירות קבע של צבא-הגנה לישראל שסעיף קטן (א1) אינו חל עליהם, ששמו נכלל באחת מרשימות המועמדים, יופסק שירותו מיום הגשת רשימת המועמדים ועד יום הבחירות, ואם נהיה לחבר הכנסת – כל זמן היותו חבר הכנסת.

(תיקון מס' 54) תשס"ו-2005

          (ג)   (בוטל).

(תיקון מס' 5) תשל"ג-1973 (תיקון מס' 57) תשס"ח-2008

          (ד)  מועמד ששמו נכלל באחת מרשימות מועמדים שאושרה, לא ישרת שירות מילואים לפי חוק שירות המילואים מיום אישור הרשימה ועד יום הבחירות.

מיום 22.7.1969